132/2006 Sb., o kronikách obcí

Schválený:
132/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o kronikách obcí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
Úvodní ustanovení
Každá obec vede kroniku obce (dále jen "kronika"), do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.
 
§ 2
Vedení a uložení kroniky
(1) Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty1), které se zajistí vazbou.
(2) Nedílnou součástí kroniky je příloha, která obsahuje písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty doplňující zápis v kronice.
(3) Obec zabezpečí kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému přístupu.
 
§ 3
Zápis do kroniky
Zápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec.
 
§ 4
Nahlížení do kroniky a využití kroniky
Do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě; pokud je nahlížení umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře. Občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které zákon přiznává práva občana obce, může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní.
 
§ 5
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Zákon č. 80/1920 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních.
2. Vládní nařízení č. 169/1932 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních.
 
§ 6
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.
1) § 5 odst. 1 vyhlášky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Související dokumenty