80/1920 Sb., o pamětních knihách obecních

Schválený:
80/1920 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. ledna 1920
o pamětních knihách obecních.
 
§ 1
Každá politická obec jest povinna založiti a vésti pamětní knihu obecní.
 
§ 2
K založení a vedení pamětní knihy obecní zřízena budiž v každé obci komise. Zápisy provádí kronikář, ustanovený obecním zastupitelstvem, za přiměřenou odměnu.
 
§ 3
Provésti zákon ukládá se ministru školství a národní osvěty a ministru vnitra.
 
§ 4
Zákon nabývá platnosti dnem vyhlášení.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Habrman v. r.
Švehla v. r.

Související dokumenty