53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel

Schválený:
53/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. ledna 2004,
kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
Změna: 127/2005 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Změna: 256/2013 Sb.
Změna: 269/2021 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl.I
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1), 2) a 3) zní:
 
"§ 1
(1) V evidenci obyvatel se vedou údaje o
a) státních občanech České republiky1) (dále jen "občan"),
b) cizincích s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu anebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky a cizincích, kteří na území České republiky pobývají na základě uděleného dlouhodobého víza (dále jen "cizinci s povolením k pobytu na území České republiky"), podle zvláštního právního předpisu,2)
c) cizincích, kterým byl udělen azyl na území České republiky.3)
(2) Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci 1.
1) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.".
2. § 3 včetně poznámek pod čarou č. 5), 5a), 5b), 5c), 5d), 5e), 5f) a 6) zní:
 
"§ 3
(1) Evidence obyvatel je vedena v informačním systému evidence obyvatel (dále jen "informační systém"), jehož správcem5) je ministerstvo. Tento informační systém je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona.5a)
(2) Pro účely tohoto zákona se ve vztahu k území České republiky rozumí
a) místem narození obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10,5b) na jehož území se obyvatel narodil, popřípadě které byly jako takové zapsány do knihy narození,5c)
b) místem uzavření manželství obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10,5b) na jehož území došlo k uzavření manželství obyvatele,
c) místem úmrtí obec nebo vojenský újezd, v hlavním městě Praze obvod Praha 1 až 10,5b) na jehož území došlo k úmrtí obyvatele.
(3) V informačním systému se o občanech vedou tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu (§ 10 odst. 1), včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
j) zákaz pobytu,5d) místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
k) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
m) rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
n) rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o) o osvojeném dítěti údaje uvedené v § 7 písm. c),
p) záznam o poskytnutí údajů (§ 8 odst. 6),
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, vede se datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.
(4) V informačním systému se o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu2) a o cizincích, kterým byl udělen azyl na území České republiky,3) vedou tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu,
h) číslo a platnost povolení k pobytu,
i) počátek pobytu, případně datum zrušení údaje o pobytu,
j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
k) správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,
m) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a jeho rodné číslo; je-li manžel cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je obyvatelem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou obyvateli, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
p) o osvojeném dítěti, pokud je obyvatelem, údaje uvedené v § 7 písm. c),
q) vyhoštění5e) a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
r) záznam o poskytnutí údajů (§ 8 odst. 6),
s) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, vede se stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
t) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.
(5) Ministerstvo v informačním systému zpracovává5f) údaje potřebné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem6) v rozsahu údajů podle odstavců 3 a 4.
(6) V informačním systému se o všech v něm vedených údajích zpracovávají a vedou rovněž jejich změny.
5) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
5a) § 3 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb.
5b) Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.
5c) § 14 a 15 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
5d) § 57a trestního zákona.
5e) § 57 trestního zákona.
5f) § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.
6) Například zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.".
3. V § 3a větě první se slova "evidence obyvatel" zrušují.
4. V § 3a se věta druhá nahrazuje větou "Krajský úřad je uživatelem údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají povolen pobyt ve správním obvodu příslušného krajského úřadu.".
5. V § 3a větě třetí se text "§ 3 odst. 2 písm. o)" nahrazuje textem "§ 3 odst. 3 písm. o) a § 3 odst. 4 písm. p)".
6. V § 3a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Působnost krajského úřadu podle odstavce 1 vykonávají v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy.".
7. V § 4 větě první se slova "evidence obyvatel" zrušují.
8. V § 4 větě třetí se slova "údaje podle § 3 odst. 2 písm. o)" nahrazují slovy "údajů podle § 3 odst. 3 písm. o) a § 3 odst. 4 písm. p)".
9. V § 5 větě druhé se slova "údaje v § 3 odst. 2 písm. o)" nahrazují slovy "údajů v § 3 odst. 3 písm. o) a § 3 odst. 4 písm. p)".
10. § 6 zní:
 
"§ 6
Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu působí, předává údaje bez zbytečného odkladu
a) ohlašovna, a to údaje o změně, zrušení nebo ukončení trvalého pobytu občana,
b) obecní úřad místa trvalého pobytu obyvatele, a to údaje o místech zákazu pobytu obyvatele a době jeho trvání vyplývající z rozhodnutí soudu,
c) obecní úřad, a to údaje o změnách názvů ulic a popisných čísel, popřípadě orientačních čísel, domů nebo evidenčních čísel staveb určených k individuální rekreaci.".
11. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámky pod čarou č. 7) zní:
 
"§ 6a
Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu se obyvatelé přihlásili k trvalému pobytu, nebo mají podle zvláštních právních předpisů2),3) povolen pobyt, předává
a) obecní úřad pověřený vedením matrik, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy, v územně členěných statutárních městech úřad městského obvodu nebo úřad městské části určený statutem a pro území vojenských újezdů újezdní úřad (dále jen "matriční úřad") bez zbytečného odkladu údaje z matričních knih, které vede (dále jen "matrika"),7) v rozsahu
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
2. rodné číslo,
3. datum a místo narození,
4. datum a místo uzavření manželství, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a jeho rodné číslo, popřípadě, nebylo-li mu přiděleno, datum narození, datum a místo rozvodu, datum prohlášení manželství za neplatné,
5. změna jména, popřípadě jmen, příjmení,
6. změna pohlaví,
7. rodné číslo otce a matky, pokud jim nebylo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
8. státní občanství otce a matky dítěte narozeného na území České republiky obyvatelům podle § 1 odst. 1 písm. b) nebo c),
9. datum a místo úmrtí;
b) soud prvního stupně, a to pravomocná rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, o prohlášení za mrtvého bez odůvodnění těchto rozhodnutí.
7) § 1 až 3 zákona č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
12. V § 7 písm. a) se za slova "krajský úřad" vkládají slova " , v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy,".
13. V § 7 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a § 6a".
14. V § 7 písmena c) až e) znějí:
"c) matriční úřad v případě osvojení dítěte nebo zrušení osvojení dítěte údaje z matriky v rozsahu
1. stupeň osvojení,
2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte,
3. původní a nové rodné číslo dítěte,
4. datum a místo narození,
5. rodná čísla osvojitelů,
6. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte;
d) obecní úřad údaje o změnách názvu obce, magistrát územně členěného statutárního města údaje o změnách názvu městských obvodů nebo městských částí;
e) útvar Policie České republiky (dále jen "policie"), a to na základě jím vydaného povolení k pobytu cizinci a průkazu povolení k pobytu azylanta na území České republiky,2),3) v rozsahu
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. pohlaví a jeho změna,
4. místo narození a stát, na jehož území se cizinec nebo azylant narodil,
5. rodné číslo,
6. státní občanství,
7. druh a adresa místa pobytu,
8. číslo a platnost povolení k pobytu,
9. počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,
10. správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
11. rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména a příjmení manžela a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
12. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je obyvatelem podle § 1 odst. 1 písm. b) nebo c), a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
13. jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou obyvateli podle § 1 odst. 1 písm. b) nebo c), a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
14. vyhoštění5e) a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
15. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, pouze stát, na jehož území k úmrtí došlo,
16. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.".
15. Poznámka pod čarou č. 8) se zrušuje.
16. V § 8 odstavec 1 zní:
"(1) Ministerstvo, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. Údaje z informačního systému mohou poskytovat i způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.".
17. V § 8 odst. 3 se v úvodní části textu slova "údaje uvedeného v § 3 odst. 2 písm. o)" nahrazují slovy "údajů uvedených v § 3 odst. 3 písm. o) a § 3 odst. 4 písm. p)".
18. V § 8 odst. 3 písmeno a) zní:
"a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,".
19. V § 8 odst. 3 písmeno c) zní:
"c) číslo občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu povolení k pobytu azylanta,".
20. V § 8 odst. 3 písm. d) se text "§ 1 písm. b) a c)" nahrazuje textem "§ 1 odst. 1 písm. b) a c)".
21. V § 8 odst. 3 větě čtvrté se slova "občanský průkaz nebo průkaz k povolení pobytu pro cizince" nahrazují slovy "doklad uvedený v písmenu c)".
22. V § 8 odst. 6 se za slovo "odstavců" vkládá číslo "1,". Na konci věty se doplňují slova "a komu byly údaje poskytnuty podle odstavce 1".
23. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 8a
Kontrola údajů v informačním systému a součinnost ministerstev, jiných správních úřadů a soudů
(1) Ministerstvo odpovídá za přesnost údajů v informačním systému tak, aby údaje odpovídaly aktuálnímu stavu. Ostatní ministerstva, jiné správní úřady, soudy, právnické osoby a obyvatelé jsou povinni poskytnout ministerstvu k plnění tohoto úkolu potřebnou součinnost předáváním aktualizovaných údajů vedených v informačním systému a poskytováním údajů vyžádaných ministerstvem.
(2) Ministerstvo, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy, v případě důvodných pochybností o správnosti a úplnosti údajů v informačním systému požádají příslušný zdroj informačního systému uvedený v § 6, 6a a 7, aby s uvedením důvodů těchto pochybností vyzval obyvatele k ověření údajů v informačním systému a k případnému předložení dokladů ke zjištění aktuální správnosti a úplnosti údajů. Zjistí-li nesoulad v údajích v informačním systému, zajistí jejich blokování proti případnému dalšímu zpracování a prostřednictvím ministerstva prověří jejich správnost; ministerstvo poté rozhodne o odstranění nesprávných údajů nebo údajů vedených mimo rámec podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obyvatel je povinen na výzvu podle věty první předložit příslušnému správnímu úřadu požadované doklady nezbytné pro ověření správnosti a úplnosti zapsaných údajů. Ke splnění výzvy poskytuje správní úřad obyvateli potřebnou pomoc. Pokud tento postup nevede k ověření správnosti a úplnosti zapsaných údajů, je obyvatel povinen dostavit se za tímto účelem na výzvu k správnímu úřadu.
(3) Pokud obyvatel požádá, aby správní úřady uvedené v odstavci 2 větě první provedly opravu nebo doplnění osobních údajů zpracovávaných v informačním systému k jeho osobě tak, aby byly přesné a odpovídaly aktuálnímu stavu, má rovněž právo požadovat, aby osobní údaje k jeho osobě, které neodpovídají aktuálnímu stavu nebo nejsou přesné, byly zablokovány nebo zlikvidovány.".
24. Poznámka pod čarou č. 11) zní:
"11) Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení a přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.".
25. V § 10 odst. 3 se slova "pokud se rodiče nedohodnou jinak." zrušují a čárka za slovy "jeho matky" se nahrazuje tečkou.
26. V § 10 odst. 4 se za slova "zvláštní matriky" vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 12a).
Poznámka pod čarou č. 12a) zní:
"12a) § 3 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb.".
27. V § 10 odst. 6 písm. a) bodě 1 se za slovo "jménu," vkládají slova "popřípadě jménech,".
28. V § 10 odst. 7 větě čtvrté se za slovo "pobytu" vkládají slova "u oprávněné osoby podle odstavce 6 písm. c)"; tečka na konci věty se nahrazuje středníkem a doplňují se slova "ohlašovna uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození oprávněné osoby.".
29. V § 10 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
"(8) Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu nebo jeho vymezené části na jeho žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese jím vlastněného objektu nebo jeho vymezené části.".
Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako odstavce 9 až 12.
30. V § 10 odstavec 10 zní:
"(10) Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odstavců 5 a 6, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.".
31. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:
 
"§ 10a
Nemůže-li občan po ukončení pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložit doklady podle § 10 odst. 6 písm. c), je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu na území České republiky měl občan poslední místo trvalého pobytu nebo hlášené místo pobytu podle zvláštních právních předpisů.2),3) Neměl-li občan pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit, je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se narodil, nebo sídlo zvláštní matriky12a) v případě, že se narodil v cizině.".
32. § 11 zní:
 
"§ 11
Hlášení pobytu obyvatele podle § 1 odst. 1 písm. b) a c) je upraveno zvláštními právními předpisy.2),3)".
33. § 12 včetně nadpisu zní:
 
"§ 12
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.
(3) Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.".
34. § 13 zní:
 
"§ 13
(1) V informačním systému je rodné číslo identifikátorem fyzické osoby, která splňuje podmínky pro jeho přidělení podle tohoto zákona (dále jen "fyzická osoba").
(2) Rodné číslo určuje ministerstvo.
(3) Rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem obyvatel narozených v tomtéž kalendářním dnu.
(4) Rodná čísla přidělená fyzickým osobám narozeným před 1. lednem 1954 mají stejnou strukturu jako rodná čísla uvedená v odstavci 3, jsou však devítimístná s třímístnou koncovkou a nesplňují podmínku dělitelnosti jedenácti.
(5) V případě, že jsou výdejovými místy rodných čísel (dále jen "výdejové místo") pro daný kalendářní den v příslušném kalendářním roce vyčerpána veškerá určená rodná čísla, určí ministerstvo pro tento den novou, dodatečnou sestavu rodných čísel, pro niž platí, že rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u mužů zvýšené o 20, u žen zvýšené o 70, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem obyvatel narozených v tomtéž kalendářním dnu.
(6) Totéž rodné číslo nesmí být přiděleno více fyzickým osobám.
(7) Rodné číslo je oprávněna užívat nebo rozhodovat o jeho využívání v mezích stanovených zákonem (dále jen "nakládat s rodným číslem") výlučně fyzická osoba, které bylo rodné číslo přiděleno (dále jen "nositel rodného čísla"), nebo její zákonný zástupce; jinak lze rodné číslo využívat jen v případech stanovených v § 13c tohoto zákona.".
35. Za § 13 se vkládají nové § 13a až 13c, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 14a) znějí:
 
"§ 13a
Výklad pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) určením rodných čísel vyhotovení souboru rodných čísel ministerstvem ve tvaru uvedeném v § 13 odst. 3 a 5, se shodným třetím dvojčíslím, které odpovídá datu, v němž mají být rodná čísla individuálně přidělována výdejovými místy. Z tohoto souboru určených rodných čísel se zpracovávají sestavy určených rodných čísel (dále jen "sestava") pro jednotlivé kalendářní dny, které zpracovávají výdejová místa,
b) předáváním sestav doručení sestavy určené pro konkrétní den nebo souboru sestav pro stanovené kalendářní období příslušnému výdejovému místu k jejich dalšímu zpracování,
c) přidělováním rodných čísel výběr rodného čísla ze sestavy a jeho individuální přiřazení fyzické osobě výdejovým místem,
d) ověřováním rodných čísel soubor činností vedoucí k vydání dokladu, že nositeli rodného čísla bylo přiděleno správné rodné číslo nebo chybné anebo duplicitní rodné číslo; v případě, že se ověří vydání chybného nebo duplicitního rodného čísla, provede se změna rodného čísla podle § 17,
e) osvědčováním rodných čísel soubor činností vedoucí k vydání dokladu o rodném čísle, kterým se potvrzuje, že nositeli rodného čísla bylo přiděleno rodné číslo,
f) prováděním změn rodných čísel přidělení nového rodného čísla v zákonem stanovených případech,
g) využíváním rodných čísel jejich shromažďování, vedení nebo zpracování jiným způsobem.
 
§ 13b
Registr rodných čísel
(1) Ministerstvo spravuje a pro účely tvorby, určování, předávání, přidělování, ověřování, osvědčování a provádění změn rodných čísel zpracovává registr rodných čísel (dále jen "registr"). Registr obsahuje veškerá určená rodná čísla podle tohoto zákona i podle dříve platných právních předpisů.
(2) Registr je informačním systémem veřejné správy, který je samostatnou funkční částí informačního systému, v němž jsou využívána veškerá rodná čísla a další pomocné související údaje. Registr vytváří technické podmínky pro určování, předávání, přidělování, ověřování, osvědčování, provádění změn rodných čísel a vedení jejich evidence.
(3) V registru ministerstvo vede
a) rodné číslo,
b) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, a to jako blokovaný údaj,14a)
c) důvod provedení změny rodného čísla,
d) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla,
e) datum přidělení rodného čísla; u rodných čísel přidělených před účinností zákona se tento údaj vede pouze, pokud jej lze zjistit z archivních materiálů,
f) datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, stát, na jehož území se narodil.
(4) Pro účely zpracování údajů v registru a pro jejich jednoznačné přiřazení k přesně specifikované fyzické osobě využívá registr z informačního systému tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení obyvatele,
b) den, měsíc a rok narození,
c) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát, na jehož území se narodila,
d) pohlaví,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů, popřípadě jejich změny, rodné příjmení,
f) v případě nezrušitelného osvojení jméno, popřípadě jména, příjmení osvojitelů, popřípadě jejich změny, rodné příjmení,
g) státní občanství.
(5) V registru jsou vedena
a) určená rodná čísla,
b) přidělená rodná čísla,
c) aktuálně nepřidělená určená rodná čísla.
Rodná čísla podle písmen a), b) a c) jsou v registru vedena jako neukončený, nepřetržitě funkčně přístupný přehled dat s výlučnou informační hodnotou, vzájemně si vytvářející uživatelskou podporu pro správné přidělování rodných čísel, k provádění změn rodných čísel, k ověřování přidělených rodných čísel a odstraňování zjištěných nedostatků v chybně přidělených rodných číslech.
(6) V registru podle odstavce 5 písm. c) je veden aktuální přehled určených rodných čísel, která byla předána výdejovým místům, ale v rozhodný den nebyla přidělena fyzickým osobám, avšak mohou být kdykoliv využita podle podmínek stanovených v § 16 a 17.
(7) Ministerstvo předává z registru výdejovým místům sestavy pro individuální přidělení rodného čísla fyzickým osobám. Výdejová místa jsou povinna nejpozději do 10 dnů po ukončení kalendářního měsíce předat vyplněné sestavy zpracované za každý příslušný kalendářní den ministerstvu, a to formou, v jaké mu byly poskytnuty. Technický způsob předávání vyplněných sestav ministerstvu stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 13c
(1) Rodná čísla lze využívat jen
a) jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených výkonem státní správy, soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti, nebo notářů pro potřebu vedení Centrální evidence závětí,
b) stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo
c) se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce.
(2) Pro využívání rodných čísel se rodným číslem rozumí i jakákoliv kombinace čísel vyjadřující den, měsíc, rok narození a třímístnou nebo čtyřmístnou koncovku rodného čísla, z níž je možné dovodit identifikaci fyzické osoby.
14a) § 4 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb.".
36. V § 14 nadpis zní: "Výdejová místa".
37. V § 14 úvodní část textu zní: "Ministerstvo předává rodná čísla výdejovým místům, kterými jsou".
38. V § 14 písm. a) se slovo "obyvatelům" nahrazuje slovy "fyzickým osobám".
39. V § 14 písmena c) a d) včetně poznámek pod čarou č. 14b) a 14c) znějí:
"c) policie, která přiděluje rodná čísla cizincům s povolením k pobytu na území České republiky2) a dále cizincům, kterým byl udělen azyl na území České republiky,3)
d) ministerstvo, které přiděluje rodná čísla obyvatelům, kteří nejsou uvedeni v písmenech a) až c), a cizincům, kteří o přidělení rodného čísla požádají pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů,14b) dále přiděluje rodná čísla pro potřeby policie, celní správy a zpravodajských služeb podle zvláštních právních předpisů.14c)
14b) Například zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
14c) Například zákon č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.".
40. § 15 včetně nadpisu zní:
 
"§ 15
Doklad o přiděleném rodném čísle
Dokladem o přiděleném rodném čísle je
a) rodný list, oddací list nebo úmrtní list, na němž je uvedeno rodné číslo nositele rodného čísla,
b) samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný Českou správou sociálního zabezpečení před 1. lednem 2003 (dále jen "doklad o rodném čísle"),
c) občanský průkaz,
d) cestovní doklad, pokud je v něm uvedeno rodné číslo,
e) průkaz o povolení k pobytu pro cizince, nebo
f) průkaz povolení k pobytu azylanta.".
41. § 16 včetně nadpisu zní:
 
"§ 16
Přidělení rodného čísla
Rodné číslo přidělí výdejové místo
a) fyzické osobě při narození nebo nezrušitelném osvojení,
b) občanu, který dosud rodné číslo neměl,
c) cizinci s povolením k pobytu na území České republiky,2)
d) cizinci, kterému byl udělen azyl na území České republiky,3)
e) cizinci, který o přidělení rodného čísla požádal pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů.14b)".
42. V § 17 odstavec 2 zní:
"(2) Změna rodného čísla se provede v případě, kdy
a) totožné rodné číslo bylo přiděleno dvěma nebo více nositelům rodného čísla,
b) bylo přiděleno chybné rodné číslo,
c) došlo k nezrušitelnému osvojení, nebo
d) došlo ke změně pohlaví.".
43. Za § 17 se vkládají nové § 17a až 17c, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 17a
(1) V případech přidělení rodného čísla podle § 16 písm. a), b), c) a d) a § 17 odst. 2 výdejové místo fyzické osobě rodné číslo přidělí z moci úřední.
(2) V případech přidělení rodného čísla podle § 16 písm. e) výdejové místo fyzické osobě rodné číslo přidělí na základě písemné, odůvodněné žádosti, která obsahuje její
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,
b) rodné příjmení,
c) den, měsíc a rok narození,
d) místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila,
e) pohlaví,
f) státní občanství.
(3) Žádost o přidělení rodného čísla musí být sepsána v českém jazyce nebo opatřena úředně ověřeným překladem,9) musí obsahovat úředně ověřený podpis žadatele,9) pokud ji žadatel nepodepisuje před zaměstnancem výdejového místa.
(4) K žádosti o přidělení rodného čísla podle odstavce 2 žadatel připojí
a) rodný list fyzické osoby, je-li státním občanem České republiky, nebo
b) odpovídající doklad o datu a místě narození a státním občanství fyzické osoby, která není státním občanem České republiky, avšak je jinou fyzickou osobou splňující podmínky pro přidělení rodného čísla;14b) je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, přikládá se k němu jeho úředně ověřený překlad.9)
 
§ 17b
Ověřování rodného čísla
(1) V případě, že nositel rodného čísla nebo jeho zákonný zástupce zjistí jakékoliv nesrovnalosti v přiděleném rodném čísle nositele rodného čísla anebo získá pochybnosti o jeho jedinečnosti, písemně požádá ministerstvo o ověření rodného čísla v registru. Žádost o ověření rodného čísla musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, místo a okres narození nositele rodného čísla, o ověření jehož rodného čísla je žádáno; u nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil,
b) označení výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo, o jehož ověření je žádáno, přidělilo, pokud je výdejové místo žadateli známo,
c) charakteristiku skutečností, pro něž je podávána žádost o ověření rodného čísla,
d) adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného čísla, o ověření jehož rodného čísla je žádáno; podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce, uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce nositele rodného čísla,
e) datum sepsání žádosti,
f) podpis9) nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který žádost o ověření rodného čísla podává (dále jen "žadatel o ověření").
(2) Ministerstvo na základě údajů vedených v registru ověří správnost uvedeného výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo vydalo, a ve spolupráci se zjištěným skutečným výdejovým místem pak ověří, zda rodné číslo uvedené v žádosti je správné a je přiděleno nositeli rodného čísla, který je uveden v žádosti. Na základě zjištěných skutečností ministerstvo žadateli o ověření sdělí, že rodné číslo je správné, anebo že nositeli rodného čísla podle odstavce 1 písm. a) bylo přiděleno rodné číslo chybné anebo rodné číslo, které bylo současně přiděleno jinému nositeli rodného čísla. V případě zjištěné chyby v rodném čísle anebo jeho nejedinečnosti ministerstvo provede změnu rodného čísla podle ustanovení § 17 odst. 2 písm. a) nebo b) a oznámí tuto skutečnost žadateli o ověření a zjištěnému nositeli duplicitního rodného čísla.
(3) Sdělení o ověření rodného čísla podle odstavce 2 musí být žadateli o ověření doručeno do vlastních rukou.
(4) Ministerstvo o ověření rodného čísla podle odstavce 2 provede v registru záznam s uvedením data jeho provedení.
 
§ 17c
Osvědčování rodného čísla
(1) V případě, že nositel rodného čísla nemůže prokázat, že mu bylo přiděleno rodné číslo žádným z dokladů uvedených v § 15, požádá ministerstvo o osvědčení rodného čísla.
(2) Žádost o osvědčení rodného čísla musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, místo a okres narození nositele rodného čísla, o osvědčení jehož rodného čísla je žádáno; u nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil,
b) označení výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo, o jehož osvědčení je žádáno, přidělilo, pokud je výdejové místo žadateli známo,
c) charakteristiku skutečností, pro něž je podávána žádost o osvědčení rodného čísla,
d) adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného čísla, o osvědčení jehož rodného čísla je žádáno; podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce, uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce nositele rodného čísla,
e) datum sepsání žádosti,
f) podpis9) nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který žádost o osvědčení rodného čísla podává (dále jen "žadatel o osvědčení").
(3) Ministerstvo na základě údajů vedených v registru prověří správnost postupu výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo vydalo, a ve spolupráci se zjištěným skutečným výdejovým místem pak ověří, zda nositeli rodného čísla uvedenému v odstavci 1
a) bylo přiděleno rodné číslo uvedené v žádosti o osvědčení rodného čísla,
b) bylo přiděleno jiné rodné číslo než uvedené v žádosti o osvědčení, nebo
c) rodné číslo přiděleno nebylo.
V případech uvedených v písmenech a) a b) pak ministerstvo vydá doklad o rodném čísle, ve kterém kromě nositele rodného čísla a jemu přiděleného správného čísla současně osvědčí, kým bylo rodné číslo přiděleno, a datum jeho přidělení.
(4) Doklad o rodném čísle podle odstavce 3 musí být žadateli o osvědčení doručen do vlastních rukou.
(5) Ministerstvo o vydání dokladu o rodném čísle podle odstavce 3 provede v registru záznam s uvedením data jeho vydání.".
44. Za dosavadní hlavu III se vkládá nová hlava IV, která včetně nadpisu hlavy IV a poznámek pod čarou č. 14d) až 14g) zní:
 
"HLAVA IV
PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY PŘI VEDENÍ A UŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
Přestupky a jiné správní delikty
 
§ 17d
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) příslušnému správnímu úřadu (§ 8a odst. 1 a 2) ve lhůtě jím stanovené nepředloží požadované doklady pro ověření správnosti a úplnosti údajů vedených v informačním systému,
b) správnímu úřadu uvedenému v § 8a odst. 2 předloží k ověření údajů vedených v informačním systému neoprávněně pozměněné nebo padělané doklady,
c) správnímu úřadu uvedenému v § 8a odst. 1 a 2 ohlásí nepravdivé údaje k jejich zavedení do informačního systému, nebo
d) neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické osoby (§ 13 odst. 7).
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 25 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) a d) pokutu do 100 000 Kč.
(3) Přestupky podle odstavce 1 projednávají v přenesené působnosti obecní úřady obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy příslušné podle místa pobytu obyvatele, který se jich dopustil.
(4) Výnos pokut uložených podle odstavce 1 je příjmem obce s rozšířenou působností, jejíž obecní úřad pokutu uložil, v hlavním městě Praze je příjmem městské části, jejíž úřad pokutu uložil.
(5) Pokud není v odstavci 3 stanoveno jinak, vztahuje se na přestupky a jejich projednávání zákon o přestupcích.14d)
 
§ 17e
(1) Jiného správního deliktu se dopustí právnická osoba, která
a) neoprávněně nakládá s rodným číslem (§ 13 odst. 7), nebo
b) neoprávněně využívá rodná čísla (§ 13c odst. 1).
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 10 000 000 Kč.
(3) Dopustí-li se fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu své podnikatelské činnosti nebo v přímé souvislosti s ní jednání uvedeného v odstavci 1, posoudí se její jednání podle odstavce 1 a uloží pokuta podle odstavce 2.
(4) Správní delikty podle odstavce 1 projednává Úřad pro ochranu osobních údajů,14e) (dále jen "Úřad"). Při stanovení výše pokuty přihlédne Úřad k závažnosti jiného správního deliktu, zejména ke způsobu a okolnostem jeho spáchání, k významu a rozsahu jeho následků, k době trvání protiprávního jednání a ke skutečnosti, zda a jak se odpovědná osoba přičinila o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků jiného správního deliktu.
(5) Řízení o uložení pokuty podle odstavce 1 lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se Úřad o protiprávním jednání nebo nesplnění povinnosti dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k protiprávnímu jednání nebo nesplnění povinnosti došlo. Řízení o uložení pokuty musí být pravomocně skončeno nejpozději do 1 roku ode dne zahájení řízení. Po uplynutí této lhůty nelze správní delikt dál projednávat. Na jiné správní delikty a jejich projednávání se jinak vztahuje zvláštní právní předpis.14f)
(6) Pokuty podle odstavce 1 jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, vybírá je Úřad a podle zvláštního právního předpisu14g) je vymáhá územní finanční orgán.
 
§ 17f
Byl-li přestupek nebo jiný správní delikt spáchán opětovně do 1 roku od pravomocného rozhodnutí, kterým byl pachatel uznán vinným za týž přestupek nebo jiný správní delikt, horní hranice sazby pokuty se zvyšuje na dvojnásobek.
14d) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
14e) § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14f) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
14g) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní hlava IV se označuje jako hlava V.
45. Na konci § 18 se doplňuje věta "V řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 se vždy vydává rozhodnutí ve správním řízení.".
46. V § 25 písmeno c) zní:
"c) způsob a podmínky provádění kontroly údajů v informačním systému.".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Právnické a fyzické osoby, které do dne nabytí účinnosti tohoto zákona využívaly rodná čísla v souvislosti s plněním svých úkolů nebo předmětem své činnosti (podnikání), a nejde o případy uvedené v § 13c, jsou povinny rodná čísla z jimi takto vedených informačních systémů, evidencí nebo jiných zpracování5d) prokazatelně odstranit do 31. prosince 2005; využívání rodných čísel do uvedeného data se nepovažuje za neoprávněné nakládání s rodným číslem.
Čl.III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších zákonů.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl.IV
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb. a zákona č. 453/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 11a odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 73a), 73b), 73e) a 73f) zní:
"(1) Ministerstvo vnitra poskytuje České správě sociálního zabezpečení údaje z informačního systému evidence obyvatel73a) o a) státních občanech České republiky,73b) b) cizincích s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu anebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky, cizincích, kteří na území České republiky pobývají na základě uděleného dlouhodobého víza podle zvláštního právního předpisu73e) a cizincích, kterým byl udělen azyl na území České republiky,73f) a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
73a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
73b) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
73e) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
73f) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.".
2. V § 11a se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 73g) znějí:
"(2) Ministerstvo vnitra dále poskytuje České správě sociálního zabezpečení z registru rodných čísel73g) údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v odstavci 1, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavců 1 a 2 jsou
a) u státních občanů České republiky
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. pohlaví a jeho změna,
4. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území k narození došlo,
5. rodné číslo,
6. státní občanství,
7. adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
8. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
10. zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
11. rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
12. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
13. rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
14. rodné číslo dítěte,
15. u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
16. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
17. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí;
b) u cizinců uvedených v odstavci 1 písm. b)
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. pohlaví a jeho změna,
4. místo a stát, na jehož území se narodil,
5. rodné číslo,
6. státní občanství,
7. druh a adresa místa pobytu,
8. číslo a platnost povolení k pobytu,
9. počátek pobytu, případně datum zrušení údaje o pobytu,
10. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
11. správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
12. rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,
13. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem uvedeným v odstavci 1 písm. b), a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
14. jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci uvedenými v odstavci 1 písm. b), a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
15. vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
16. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
17. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí;
c) u fyzických osob uvedených v odstavci 2
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
2. den, měsíc a rok narození,
3. místo narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
4. rodné číslo,
5. pohlaví,
6. jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů, popřípadě jejich změny, rodné příjmení,
7. v případě nezrušitelného osvojení jméno, popřípadě jména, příjmení osvojitelů, popřípadě jejich změny, rodné příjmení,
8. státní občanství.
73g) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.".
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6. Dosavadní poznámka pod čarou č. 73b) se označuje jako poznámka pod čarou č. 73h), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl.V
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb. a zákona č. 453/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 63 odstavce 5 a 6 včetně poznámek pod čarou č. 19a) až 19e) znějí:
"(5) Ministerstvo vnitra pro účely státní sociální podpory poskytuje Ministerstvu práce a sociálních věcí a orgánům státní sociální podpory údaje z informačního systému evidence obyvatel19a) o
a) státních občanech České republiky,19b)
b) cizincích s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu anebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky, cizincích, kteří na území České republiky pobývají na základě uděleného dlouhodobého víza podle zvláštního právního předpisu,19c) a cizincích, kterým byl udělen azyl na území České republiky,19d)
a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Ministerstvo vnitra dále poskytuje Ministerstvu práce a sociálních věcí, krajskému úřadu a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností z registru rodných čísel19e) údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v odstavci 5, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
19a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
19b) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
19c) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
19d) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
19e) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.".
2. V § 63 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
"(7) Poskytovanými údaji podle odstavců 5 a 6 jsou
a) u státních občanů České republiky
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. pohlaví a jeho změna,
4. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území se narodil,
5. rodné číslo,
6. státní občanství,
7. adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
8. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
10. zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
11. rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
12. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
13. rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
14. rodné číslo dítěte,
15. u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,
16. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
17. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí;
b) u cizinců uvedených v odstavci 5 písm. b)
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. pohlaví a jeho změna,
4. místo a stát, na jehož území se narodil,
5. rodné číslo,
6. státní občanství,
7. druh a adresa místa pobytu,
8. číslo a platnost povolení k pobytu,
9. počátek pobytu, případně datum zrušení údaje o pobytu,
10. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
11. správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
12. rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,
13. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem uvedeným v odstavci 5 písm. b), a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
14. jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci uvedenými v odstavci 5 písm. b), a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
15. vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
16. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
17. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí;
c) u fyzických osob uvedených v odstavci 6
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
2. den, měsíc a rok narození,
3. místo narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
4. rodné číslo,
5. pohlaví,
6. jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů, popřípadě změny těchto údajů, rodné příjmení,
7. v případě nezrušitelného osvojení jméno, popřípadě jména, příjmení osvojitelů, popřípadě jejich změny, rodné příjmení,
8. státní občanství.".
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8. Dosavadní poznámka pod čarou č. 19b) se označuje jako poznámka pod čarou č. 19f), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
 
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
Čl.VI
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
zrušena
Čl.VII
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
Čl.VIII
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl.IX
V zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 455/2003 Sb., se za § 27 vkládá nový § 27a, který včetně poznámek pod čarou č. 43) až 47) zní:
 
"§ 27a
(1) Ministerstvo vnitra poskytuje Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pro účely vedení registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění podle § 27 odst. 1 z informačního systému evidence obyvatel43) údaje o
a) státních občanech České republiky,44) nebo
b) cizincích s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu anebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky, o cizincích, kteří na území České republiky pobývají na základě uděleného dlouhodobého víza podle zvláštního právního předpisu,45) a o cizincích, kterým byl udělen azyl na území České republiky,46)
a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Ministerstvo vnitra dále poskytuje Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pro účely vedení registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění podle § 27 odst. 1 z registru rodných čísel47) údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v odstavci 1, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavců 1 a 2 jsou
a) u státních občanů České republiky
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. adresa místa trvalého pobytu,
5. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
6. rodné číslo matky; pokud nebylo rodné číslo přiděleno, poskytuje se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození matky,
7. datum úmrtí nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí;
b) u cizinců uvedených v odstavci 1 písm. b)
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. státní občanství,
5. druh a adresa místa pobytu,
6. platnost povolení k pobytu,
7. počátek pobytu, případně datum zrušení údaje o pobytu,
8. správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
9. vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
10. jméno, popřípadě jména, příjmení matky nebo otce a jejich rodné číslo; nebylo-li rodné číslo přiděleno, poskytuje se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
11. datum úmrtí nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí;
c) u fyzických osob uvedených v odstavci 2
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. státní občanství.
(4) Ministerstvo vnitra způsobem dohodnutým s Ústřední pojišťovnou Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky sděluje této pojišťovně pro účely vedení registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění podle § 27 odst. 1 údaje, které se týkají osob uvedených v odstavcích 1 a 2 a o změnách všech údajů uvedených v odstavci 3, které se staly součástí informačního systému evidence obyvatel od posledního sdělení.
(5) Ústřední pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky poskytuje podle § 27 odst. 1 Ministerstvu vnitra na jeho žádost podklady potřebné k ověřování pravdivosti a přesnosti údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel a registru rodných čísel v rozsahu údajů uvedených v odstavci 3; tyto podklady jsou poskytovány v listinné podobě nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti.
43) § 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
44) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
45) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
46) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
47) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.".
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích
Čl.X
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 436/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 119 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 34a) zní:
"(1) Evidence údajů o řidičích je vedena v registru řidičů, který je informačním systémem, jehož správcem je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Registr řidičů je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona.34a)
34a) § 3 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.".
2. V § 120 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
3. Poznámka pod čarou č. 35) zní:
"35) § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb.".
4. V § 121 se odstavec 3 zrušuje.
5. § 122 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 35a) zní:
 
"§ 122
Centrální registr řidičů
(1) Evidence údajů o řidičích, shromažďovaných z registru řidičů, je vedena v centrálním registru řidičů (dále jen "centrální registr"), který je informačním systémem, jehož správcem je ministerstvo. Centrální registr je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona.34a)
(2) Ministerstvo v centrálním registru zpracovává údaje předávané obecními úřady obcí s rozšířenou působností z registru řidičů způsobem stanoveným zvláštním zákonem.35a)
(3) Ministerstvo poskytuje údaje z centrálního registru na základě písemné žádosti pouze subjektům a za podmínek uvedených v § 121.
(4) Z centrálního registru poskytuje ministerstvo pouze ty osobní údaje řidiče, které jsou vedeny v řidičském průkazu, vyjma rodného čísla.
(5) Ministerstvo vnitra, policie, Vojenská policie a Bezpečnostní informační služba musí mít zajištěn přímý přístup do centrálního registru řidičů.
(6) Výpis z údajů z centrálního registru se řídí, pokud tento zákon nestanoví jinak, zvláštním právním předpisem.35)
35a) Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
6. Za § 122 se vkládají nové § 122a a 122b, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 35b) a 35c) znějí:
 
"§ 122a
Poskytování údajů z registru řidičů a centrálního registru
(1) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností z informačního systému evidence obyvatel,35b) a to způsobem umožňujícím dálkový přístup, tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změnu,
b) datum narození,
c) rodné číslo, popřípadě jeho změnu,
d) adresu místa trvalého pobytu,
e) místo a okres narození, jde-li o státního občana České republiky; pokud se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
f) místo a stát narození, jde-li o obyvatele podle zvláštního právního předpisu,35c) kteří nejsou uvedeni v písmenu d),
g) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Ministerstvo a obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou oprávněny údaje podle odstavce 1 za účelem ověření údajů vedených v registrech řidičů a v centrálním registru řidičů zpracovávat.
 
§ 122b
Prováděcí právní předpis stanoví technické prostředky a způsob zpracování údajů v registru řidičů a v centrálním registru a způsob předávání údajů z registru řidičů do centrálního registru.
35b) § 3 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
35c) § 1 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.".
7. V § 137 odst. 2 se slova "§ 122 odst. 2" nahrazují slovy "§ 122b".
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna exekučního řádu
Čl.XI
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb. a zákona č. 360/2003 Sb., se mění takto:
1. Za § 33 se vkládá nový § 33, který včetně poznámek pod čarou č. 7a) až 7e) zní:
 
"§ 33a
(1) V elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup poskytne pro potřeby provedení exekuce exekutorům prostřednictvím Komory Ministerstvo vnitra údaje z informačního systému evidence obyvatelstva a z registru rodných čísel.7a) Údaje se poskytnou o
a) státních občanech České republiky,7b)
b) cizincích s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu anebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky, cizincích, kteří na území České republiky pobývají na základě uděleného dlouhodobého víza podle zvláštního právního předpisu7c) a cizincích, kterým byl udělen azyl na území České republiky.7d)
(2) Ministerstvo vnitra dále poskytuje exekutorům prostřednictvím Komory pro potřeby provedení exekuce z registru rodných čísel7e) údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v odstavci 1, v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou
a) u státních občanů České republiky
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. pohlaví a jeho změna,
4. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území k narození došlo,
5. rodné číslo,
6. státní občanství,
7. adresa místa trvalého pobytu včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
8. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
10. rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,
11. rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
12. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
13. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí;
b) u cizinců uvedených v odstavci 1
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. pohlaví a jeho změna,
4. místo a stát, na jehož území se narodil,
5. rodné číslo,
6. státní občanství,
7. druh a adresa místa pobytu,
8. číslo a platnost povolení k pobytu,
9. počátek pobytu, případně datum zrušení údaje o pobytu,
10. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
11. správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
12. rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,
13. vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
14. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
15. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí;
c) u fyzických osob uvedených v odstavci 2
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
2. den, měsíc a rok narození,
3. místo narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
4. rodné číslo,
5. pohlaví,
6. státní občanství.
7a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
7b) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
7c) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7d) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
7e) § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.".
2. V § 125 odst. 1 se za slovo "evidenci" vkládá slovo "pravomocně" a slova " , exekuční příkazy, příkazy k úhradě nákladů exekuce" se zrušují.
 
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Čl.XII
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
V § 5 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které včetně poznámek pod čarou č. 8a) až 8d) znějí:
"(3) Pozemkové úřady jsou oprávněny využívat údaje z informačního systému evidence obyvatel8a) o
a) státních občanech České republiky,8b)
b) cizincích s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu anebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky, cizincích, kteří na území České republiky pobývají na základě uděleného dlouhodobého víza podle zvláštního právního předpisu,8c) a cizincích, kterým byl udělen azyl na území České republiky,8d)
a to i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 jsou
a) u státních občanů České republiky
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. státní občanství,
5. adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
6. rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
7. rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
8. rodné číslo dítěte,
9. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
10. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí;
b) u cizinců uvedených v odstavci 3 písm. b)
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. státní občanství,
5. druh a adresa místa pobytu,
6. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem uvedeným v odstavci 3 písm. b), a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
7. datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
8. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého prohlášen jako den úmrtí.
8a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
8b) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
8c) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8d) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 5 až 10.
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
zrušena
Čl.XIII
zrušen
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
Čl.XIV
V zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se v § 11 dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 3a) až 3e) zní:
"(2) Zpravodajská služba je ve své působnosti oprávněna v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu žádat poskytnutí informací z evidence obyvatel,3a) evidence občanských průkazů,3b) evidence cestovních dokladů,3c) evidence motorových vozidel,3d) registru řidičů3e) a registru rodných čísel3a) způsobem umožňujícím nepřetržitý, a je-li to technicky možné, i dálkový přístup. Správní úřad příslušný k vedení evidence nebo registru je povinen žádosti vyhovět.
3a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
3b) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
3c) Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.
3d) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3e) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl.XV
V zákoně č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 362/2003 Sb., se v § 13 za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:
"(3) Je-li to vzhledem k povaze krycího dokladu nutné, je Bezpečnostní informační služba oprávněna v nezbytné míře zajistit v informačních systémech vedených podle zvláštních právních předpisů vložení, změnu nebo vyjmutí (fyzické vymazání) údajů souvisejících s krycím dokladem, popřípadě blokování4a) těchto údajů. Orgán veřejné správy příslušný k vedení informačního systému je povinen poskytnout k provedení těchto úkonů potřebnou součinnost.
4a) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl.XVI
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Související dokumenty