548/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.

Schválený:
548/1991 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 5. prosince 1991,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
Změna: 161/1993 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, se s působností pro Českou republiku mění a doplňuje takto:
1. Preambule se vypouští.
2. Článek 1 se vypouští.
3. V článku II se vypouštějí slova "a podílet se na řízení a kontrole péče o zdraví lidu.".
4. V článku IV se slovo "Socialistická" vypouští.
5. Článek V se vypouští.
6. V § 3 písm. c) se za slovem "vývojových" čárka nahrazuje slovem "a" a slova "a tématických" se vypouštějí.
7. V § 3 se písm. a) a ch) vypouštějí.
Dosavadní písm. b), c), d), e), f), g), h) se označují jako a), b), c), d), e), f), g).
8. § 4 odst. 3 písm. a) zní:
"a) k zadáním a projektům staveb,".
9. V § 4 odst. 3 písm. e) se slova "pionýrských táborů" nahrazují slovy "zotavovacích a jiných podobných zařízení pro děti a dorost".
10. V § 6 odst. 1 písm. c) se slova "a pracovníky" nahrazují slovy "zdravotnickými zařízeními a zdravotnickými pracovníky".
11. V § 7 odst. 1 se slova "národní výbory" nahrazují slovy "okresní úřady (úřady měst, obvodní úřady)" a v odstavci 2 se slova "národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad (úřad města, obvodní úřad)".
12. Nadpis části druhé zní:
"Účast občanů, profesních organizací, profesních a jiných občanských sdružení v péči o zdraví".
13. V § 8 písm. b) se slova "zvláště při přípravě, rozpisu a kontrole plnění plánu" vypouštějí.
14. § 8 písm. c) se vypouští.
15. § 9 odst. 1, 2 a 3 zní:
"(1) Občané mají právo na poskytování zdravotní péče podle ustanovení tohoto zákona, zákona o všeobecném pojištění a předpisů vydaných k jejich provedení.
(2) Občanům s výjimkou osob ve vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody se umožňuje volba lékaře, klinického psychologa a zdravotnického zařízení. Možnost volby se netýká závodní preventivní péče podle § 18a.
(3) Volbu lékaře u vojáků základní vojenské služby, kterou vykonávají na území České republiky, upravují obecně závazné předpisy.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4 a vypouští se z něj písmeno c).
16. Nadpis hlavy druhé zní:
"Účast profesních organizací, profesních a jiných občanských sdružení".
17. § 10 odst. 1 zní:
"(1) Příslušné odborové orgány
a) podílejí se na kontrole péče o zdraví,
b) účastní se na tvorbě obecně závazných právních předpisů z oblasti zdravotnictví,
c) účastní se výběrových řízení na obsazování vedoucích funkcí ve zdravotnictví.".
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3 a v odstavci 3 se slova "společenské organizace" nahrazují slovy "občanská sdružení".
18. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:
 
"§ 10a
(1) Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen "ministerstvo zdravotnictví") spolupracuje s profesními organizacemi a s profesními občanskými sdruženími,1) a to zejména při
a) zabezpečení odbornosti jejich členů k výkonu povolání,
b) tvorbě sazebníků, které souvisejí s výkony zdravotní péče, tvorbě cen léčiv a prostředků zdravotnické techniky, protetických a zdravotnických pomůcek,
c) tvorbě obecně závazných právních předpisů z oblasti zdravotnictví,
d) udělování oprávnění k provozování nestátních zdravotnických zařízení,
e) výběrových řízeních na obsazování vedoucích funkcí ve zdravotnictví.
(2) Na plnění úkolů uvedených v odstavci 1 písm. c) se podílí organizace zdravotně postižených občanů prostřednictvím vládního výboru.".
Poznámka č. 1 pod čarou zní:
"1) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb. Zákon České národní rady č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.".
19. § 11 zní:
 
"§ 11
(1) Zdravotní péči poskytují zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. Podmínky poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních stanoví zvláštní zákony.
(2) Zdravotní péče se poskytuje
a) bez přímé úhrady na základě všeobecného zdravotního pojištění v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy2) nebo na základě smluvního zdravotního pojištění,
b) bez přímé úhrady z prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky u občanů Slovenské republiky, kteří nemají na území České republiky trvalý pobyt, nejsou na území České republiky v pracovním nebo obdobném poměru ani samostatně výdělečně činní; nárok na úhradu těchto nákladů uplatní Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky u příslušného orgánu Slovenské republiky,
c) bez přímé úhrady z prostředků státního rozpočtu České republiky, charitativních, církevních a dalších právnických a fyzických osob,
d) za plnou nebo částečnou finanční úhradu.
(3) Za plnou nebo částečnou finanční úhradu jsou poskytovány
a) zdravotní péče přesahující rámec stanovený zvláštními předpisy,2)
b) vyšetření, prohlídky a jiné výkony prováděné v osobním zájmu fyzických osob nebo v zájmu právnických osob, které nesledují léčebný účel,
c) léčiva a prostředky zdravotnické techniky a protetické a zdravotnické pomůcky nad rámec stanovený zvláštním předpisem,2)
d) zaopatření v zařízeních ústavní péče, v dětských domovech, kojeneckých ústavech a jeslích,
e) hygienické služby objednané fyzickými nebo právnickými osobami.".
Poznámka č. 2 pod čarou zní:
(4) Zdravotní péči za plnou nebo částečnou úhradu, popřípadě i její výši, blíže vymezí ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem financí České republiky vyhláškou vydanou po projednání se zdravotnickými pojišťovnami, se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zástupci smluvních zdravotnických zařízení a profesními organizacemi zřízenými zvláštním zákonem.3) Zdravotnické zařízení, které takovou péči poskytne, je povinno vystavit fyzické nebo právnické osobě doklad, v němž uvede, jaká péče byla poskytnuta, a výši finanční úhrady.".
Poznámka č. 3 pod čarou zní:
"3) Např. zákon České národní rady č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.".
"2) Zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.".
20. V § 12 odst. 1 se vypouštějí slova "uspořádaná v jednotnou soustavu," a slovo "kolektivní".
21. § 12 odst. 2 se vypouští.
22. V § 14 se slova "hospodářskými a společenskými organizacemi" nahrazují slovy "hospodářskými organizacemi a občanskými sdruženími".
23. V § 16 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
24. V § 17 odst. 2 se za slova "lázeňská péče" vkládají slova "závodní preventivní péče, přednemocniční neodkladná péče a léčebné výživy".
25. § 18 odst. 1 zní:
"(1) Ambulantní péči, jejíž součástí je i návštěvní služba, zajišťují praktičtí a jiní odborní lékaři v jednotlivých ordinacích a sdružených ambulantních zařízeních.".
26. Za § 18 se vkládají nové § 18a a 18b, které včetně nadpisů zní:
 
"§ 18a
Závodní preventivní péče
Závodní preventivní péče4) zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.
 
§ 18b
Záchranná služba
Záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči. Základní úkoly a organizační uspořádání soustavy zařízení a pracovišť záchranné služby stanoví ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.".
Poznámka č. 4 pod čarou zní:
"4) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161).".
27. V § 19 odst. 1 se vypouští část prvé věty za středníkem.
28. § 21 odst. 1 druhá věta zní:
"Tuto činnost vykonávají zpravidla ošetřující lékaři podle zvláštních předpisů vydaných ministerstvem zdravotnictví v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.".
29. § 23 odst. 4 zní:
"(4) Bez souhlasu nemocného je možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony, a je-li to podle povahy onemocnění třeba, převzít nemocného i do ústavní péče
a) jde-li o nemoci stanovené zvláštním předpisem, u nichž lze uložit povinné léčení,
b) jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe nebo své okolí, anebo
c) není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat si jeho souhlas a jde o neodkladné výkony nutné k záchraně života či zdraví.".
30. § 24 zní:
 
"§ 24
Převzetí nemocného bez jeho písemného souhlasu do ústavní péče z důvodů uvedených v § 23 odst. 4 je zdravotnické zařízení povinno do 24 hodin oznámit soudu, v jehož obvodu má sídlo.5) Převzetí se soudu neoznamuje, jestliže nemocný dodatečně ve lhůtě 24 hodin projevil souhlas s ústavní péčí.".
Poznámka č. 5 pod čarou zní:
"5) Čl. 8 odst. 6 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.".
31. Za § 27 se vkládají nové § 27a, 27b a 27c, které zní:
 
"§ 27a
(1) Lékařské zásahy do reprodukční schopnosti jednotlivců, kastrace, stereotaktické operace a zákroky u transsexuálů se provádějí pouze na žádost osoby, u níž mají být provedeny, a po schválení odbornou komisí, kterou tvoří právník, nejméně dva lékaři se specializací v příslušném oboru a dva další lékaři nezúčastnění na provádění lékařského zásahu.
(2) Před podáním žádosti musí být osoba náležitě informována lékařem o povaze lékařského zásahu s upozorněním na rizika a případné nepříznivé důsledky s ním spojené.
(3) Umělé přerušení těhotenství upravuje zvláštní zákon.
 
§ 27b
(1) Ověřování nových poznatků na živém člověku použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi se provádí pouze s písemným souhlasem osoby, na níž má být ověření provedeno, a na základě písemného souhlasu ministerstva zdravotnictví.6) Před udělením souhlasu musí být osoba náležitě informována o povaze, způsobu aplikace, trvání a účelu nezavedené metody, jakož i o nebezpečí s ním spojeném.
(2) Ověřování poznatků podle odstavce 1 nesmí být prováděno na osobách ve vazbě, ve výkonu odnětí svobody, v základní vojenské službě, náhradní službě a civilní službě.
 
§ 27c
Každý lékařský výkon, který není v bezprostředním zájmu osoby, na které má být proveden, lze provést pouze s předchozím písemným souhlasem takové osoby. Před udělením souhlasu musí být osoba úplně informována o povaze výkonu a jeho rizicích.".
Poznámka č. 6 pod čarou zní:
"6) Směrnice č. 4/1985 Věst. MZ ČSR (reg. v částce 24/1985 Sb.).".
32. § 28 odst. 1 zní:
"(1) U zemřelých osob se zpravidla provádí zdravotní pitva podle rozhodnutí prohlížejícího lékaře, vedoucího zařízení, popřípadě orgánu hygienické služby.7)".
Poznámka č. 7 pod čarou zní:
"7) Vyhláška č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a při pohřebnictví.".
33. § 30 zní:
 
"§ 30
(1) Cizincům pobývajícím na území České republiky se poskytuje zdravotní péče
a) bezplatně na základě mezinárodních smluv, jimiž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána,
b) bez přímé úhrady na základě všeobecného zdravotního nebo smluvního zdravotního pojištění anebo
c) za přímou úhradu.
(2) Občanům České a Slovenské Federativní Republiky pobývajícím na území České a Slovenské Federativní Republiky, kteří nemají na území České republiky trvalý pobyt, se zdravotní péče poskytuje na základě všeobecného zdravotního pojištění, smluvního zdravotního pojištění nebo za úhradu.
(3) Zdravotní péče uprchlíkům se poskytuje podle zvláštního předpisu.8)".
Poznámka č. 8 pod čarou zní:
"8) Zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících.".
34. V nadpisu hlavy druhé třetí části se slovo "Jednotná" vypouští.
35. Nadpis oddílu 1 druhé hlavy třetí části zní:
"Soustava zdravotnických zařízení".
36. § 31 zní:
 
"§ 31
(1) Úkoly zdravotnictví obstarávají zdravotnická zařízení a další zdravotnické organizace uspořádané do soustavy zdravotnických zařízení.
(2) Soustavu zdravotnických zařízení tvoří zdravotnická zařízení státu, obcí, fyzických a právnických osob.".
37. V § 32 odst. 2 se slova "jednotné zdravotnické" vypouštějí a za slovo "soustavy" se vkládají slova "zdravotnických zařízení".
38. § 33 zní:
 
"§ 33
Zařízení a organizace zdravotnické soustavy zřízené ministerstvem zdravotnictví, okresními úřady nebo obcemi jsou řízeny svými zřizovateli.".
39. § 34 odst. 3 se vypouští.
40. § 35 včetně nadpisu zní:
 
"§ 35
Zařízení ambulantní péče a nemocnice
(1) Základním článkem zařízení ambulantní péče jsou ordinace praktických lékařů, popřípadě ordinace dalších odborných lékařů.
(2) Sdružená ambulantní zařízení jsou léčebná zařízení, která jsou umístěna mimo území nemocnic, s nimiž nejsou organizačně ani personálně spojena. V jejich ordinacích se poskytuje jednotlivcům nebo skupinám osob základní a specializovaná zdravotní péče.
(3) Nemocnice poskytují ambulantní a lůžkovou základní a specializovanou diagnostickou a léčebnou péči, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření.".
41. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 35a
Zařízení závodní preventivní péče
Zařízení závodní preventivní péče provádějí odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců, pravidelně kontrolují pracoviště podniků, zjišťují vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci, vykonávají preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, zajišťují poskytnutí první pomoci zaměstnancům, spolupracují s příslušnou hygienickou službou a podílejí se na výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví.".
42. V § 37 odst. 1 se za slova "vydávat léky" vkládají slova "dodávaná lékárnami".
43. § 39 zní:
 
"§ 39
(1) Zdravotnická zařízení zřizují ministerstvo zdravotnictví, okresní úřady, obce, fyzické a právnické osoby. Podmínky pro vznik, změnu, zánik a kontrolní činnost zdravotnického zařízení stanoví zákon.
(2) Zdravotnická zařízení zřizovaná ministerstvem zdravotnictví, okresními úřady a obcemi jsou povinna poskytovat zdravotní péči ve spádových územích stanovených vyhláškou ministerstva zdravotnictví.9)".
Poznámka č. 9 pod čarou zní:
"9) Vyhláška č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi. Vyhláška č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky.".
44. § 40 zní:
 
"§ 40
Každá fyzická osoba, která provozuje podnikatelskou činnost, a každá právnická osoba je povinna zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči.4) Bližší podmínky poskytování závodní preventivní péče stanoví ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.".
45. § 44 odst. 2 zní:
"(2) Obce v lázeňských místech jsou povinny dodržovat opatření na ochranu přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů v souladu se statuty lázeňských míst a v souladu s ochrannými pásmy jejich léčivých zdrojů.".
46. § 46 odst. 1 druhá věta zní:
"Pro ostatní lázeňská místa vydává lázeňské statuty, stanoví ochranná pásma a jiná ochranná opatření ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.".
47. V § 50 odst. 1 se slova "schválením dokumentace" nahrazují slovy "stavebních povolení".
48. § 50 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:
"(3) Provádění hydrogeologických a geofyzikálních prací na ochranu, získávání a využívání přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod stolních povoluje Český inspektorát lázní a zřídel.".
49. § 51 zní:
 
"§ 51
Lázeňská území a ochranná pásma se na návrh Českého inspektorátu lázní a zřídel vyznačují v evidenci vedené orgány Českého úřadu geodetického a kartografického.".
50. V § 52 se slova "v soudružské spolupráci a" vypouštějí.
51. V § 53 odst. 1 se v první větě za slovem "povolání" zbytek věty vypouští a věta se ukončí, a v písmenu a) se za slova "lékařské fakultě" vkládají slova "kliničtí psychologové a kliničtí logopedové".
52. V § 53 odst. 3 se za slova "Ministerstvo zdravotnictví" vkládají slova "na základě vyjádření profesních organizací3)".
53. § 53 se doplňuje novým odstavcem 4, který zní:
"(4) Lékaři a stomatologové pro výkon povolání v preventivní a léčebné péči a absolventi vysokoškolského studia v oboru farmacie pro výkon povolání v lékárenském zařízení na území České republiky musí splňovat také požadavky stanovené zvláštním předpisem.10)".
Poznámka č. 10 pod čarou zní:
"10) Zákon ČNR č. 220/1991 Sb.".
54. V § 54 odst. 1 se slova "v souladu s potřebami rozvoje socialistického zdravotnictví" nahrazují slovy "po projednání s profesními organizacemi3) a s příslušnými profesními sdruženími".
55. § 54 odst. 2 zní:
"(2) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou vedoucí funkce, které se ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí obsazují na základě výběrového řízení, podmínky jeho vyhlášení a průběh.".
56. V § 55 odst. 2 písm. a) se za slova "ministerstvo zdravotnictví" připojují slova "ve spolupráci s profesními organizacemi3)". Písmena e) a f) se vypouštějí a dosavadní písmena d) a e) se označují jako c) a d). V odstavci 3 se slova "odstavci 2 písm. d) a e)" nahrazují slovy "odstavci 2 písm. c) a d)".
57. V nadpisu § 56 se slova "národních výborů" nahrazují slovy "okresních úřadů a obcí" a v textu se slova "Národní výbory, především místní (městské) a okresní" nahrazují slovy "Okresní úřady a obce".
58. V § 57 odst. 1 se slova "Ústřední ideové" nahrazují slovy "Odborné a" a spojka "a" ve slovech "řízení a kontrola" se vypouští a nahrazuje čárkou.
59. § 57 odst. 2 zní:
"(2) Ministerstvo zdravotnictví provádí odborné a pedagogické řízení zdravotnických škol a domovů mládeže zdravotnických škol a určuje jejich síť; u soukromých a církevních škol tak činí v dohodě s jejich zřizovateli. Inspekci na zdravotnických školách a v domovech mládeže zdravotnických škol provádí ministerstvo zdravotnictví svými školními inspektory.".
60. § 58 odst. 2 zní:
"(2) Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví řídí ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ve spolupráci s profesními organizacemi3) a dalšími profesními sdruženími. Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví upraví zvláštní zákon.".
61. § 59 zní:
 
"§ 59
Pro zabezpečení dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků může ministerstvo zdravotnictví zřizovat instituty, jejichž posláním je pedagogická, metodická a vědeckovýzkumná činnost a které podléhají akreditaci. Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví dále zajišťují zdravotnická zařízení akreditovaná k této činnosti.".
62. § 61 se vypouští.
63. § 62 zní:
 
"§ 62
(1) Vyrábět, dovážet, distribuovat a používat při poskytování zdravotní péče lze jen ty druhy léčiv a prostředků zdravotnické techniky, které byly schváleny ministerstvem zdravotnictví, popřípadě orgánem jím pověřeným. Podmínky schvalování stanoví zvláštní zákon.
(2) Léčiva a prostředky zdravotnické techniky smějí být vyráběny, uchovávány a dopravovány za podmínek stanovených v lékopisu, technických normách a zvláštních předpisech.11)
(3) Ministerstvo zdravotnictví, popřípadě orgán jím pověřený uděluje povolení
a) u léčiv a prostředků zdravotnické techniky s výjimkou přístrojové zdravotnické techniky k jejich výrobě, dovozu, distribuci nebo k použití při poskytování zdravotní péče,
b) u přístrojové zdravotnické techniky pouze k jejímu použití při poskytování zdravotní péče. Uživatel přístrojové zdravotnické techniky je povinen pravidelně kontrolovat, zda jím používaná přístrojová zdravotnická technika splňuje podmínky, za nichž bylo povolení uděleno.
(4) Nejsou-li dodržovány podmínky, za nichž bylo povolení k činnostem uvedeným v odstavci 3 uděleno, je ministerstvo zdravotnictví, popřípadě orgán jím pověřený oprávněno povolení odejmout a činnost dočasně zastavit.".
Poznámka č. 11 pod čarou zní:
"11) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 284/1990 Sb., o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky. Vyhláška č. 43/1987 Sb., o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených.".
64. § 64 a 65 zní:
 
"§ 64
Orgány ustavené k podpoře a koordinaci rozvoje vědy a technologií i pracovníci všech oborů vědeckovýzkumné činnosti jsou povinni plnit své úkoly v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy a přispívat ke zvyšování úrovně péče o zdraví. Tyto orgány jsou rovněž povinny dbát, aby se jejich činnost soustřeďovala především na řešení naléhavých problémů vyplývajících z rozboru zdravotního stavu obyvatelstva se zaměřením na prevenci a léčení společensky nejzávažnějších nemocí, na získávání poznatků o vlivu prostředí na organismus člověka, na rozvíjení tělesných a duševních schopností člověka a na prodlužování aktivního věku.
 
§ 65
Orgány ustavené k podpoře a koordinaci rozvoje vědy a technologií zajišťují účelné přidělování finančních prostředků z hlediska jejich přínosu pro zdravotnictví a sledují využívání vynaložených finančních prostředků.".
65. § 66 a 67 se vypouštějí.
66. V § 68 odst. 2 písm. a) se vypouštějí slova "při plánování rozvoje odvětví" a slova "plánu nebo".
67. V § 69 se ve větě první vypouštějí slovo "celostátní" a slova "v plánu rozvoje národního hospodářství", ve druhé větě se vypouštějí slova "za pomoci své vědecké rady".
68. V § 70 odst. 1 písm. c) se slova "závazné zásady a pokyny" nahrazují slovy "obecně závazné právní předpisy".
69. § 70 odst. 1 písm. d) zní:
"d) řídí výchovu a výuku středních a nižších zdravotnických pracovníků, spolupracuje v otázkách výchovy a výuky lékařů a farmaceutů a řízení dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, s profesními organizacemi3) a dalšími profesními sdruženími,".
70. § 70 odst. 1 písm. f) zní:
"f) vydává stanoviska k rozvoji územních celků, zadáním a projektům staveb rozhodujících investičních celků financovaných státním rozpočtem a staveb, u nichž si vydání stanoviska vyhradí, vydává stavebně technické směrnice pro posuzování zdravotnických zařízení,".
71. V § 70 odst. 1 písm. g) se slova "zejména se zeměmi socialistické soustavy" vypouštějí.
72. § 70 odst. 1 písm. e) se vypouští.
Dosavadní písmena f), g) a h) se označují jako písmena e), f) a g).
73. V § 70 se odstavec 3 vypouští a dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
74. V § 71 odst. 1 se vypouští věta druhá a ve třetí větě se vypouští slovo "další".
75. V § 71 odst. 1, 2 a 3 se slova "Československé socialistické" nahrazují slovem "České", a v odstavci 2 písm. b) se slova "se společenskými organizacemi" nahrazují slovy "s občanskými sdruženími12)".
Poznámka č. 12 pod čarou zní:
"12) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb.".
76. V § 72 odst. 1 se část věty prvé za středníkem vypouští.
77. § 73 včetně nadpisu se vypouští.
78. § 74 včetně nadpisu zní:
"Orgány státní zdravotní správy Pravomoc orgánů státní zdravotní správy a jejich pracovníků
 
§ 74
(1) Pracovníci orgánů státní zdravotní správy jsou oprávněni za účelem zjišťování podkladů potřebných k zabezpečení výkonu státní správy na úseku zdravotnictví a při tvorbě státní zdravotní politiky v nezbytném rozsahu
a) vstupovat do zdravotnických zařízení s vědomím vedoucího zdravotnického zařízení,
b) vyžadovat od odborných pracovníků ve zdravotnictví potřebná sdělení, vyjádření a vysvětlení.
(2) Nahlížet do dokumentace o zdravotním stavu nemocného včetně pořizování výpisů nebo stejnopisů smějí vybraní pracovníci orgánů státní zdravotní správy. Jejich výčet a další podmínky pro nakládání se získanými informacemi stanoví zvláštní předpis.".
79. V § 75 odst. 5 se číslo "2" nahrazuje číslem "4" a na konci se připojuje tato věta:
"Úkoly uvedené v odstavci 4 může krajský hygienik (na území hlavního města Prahy hygienik hlavního města Prahy) plnit i pro území města, v němž má krajská hygienická stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy) sídlo, dohodnou-li se na tom zřizovatelé hygienických stanic působících na území tohoto města; v takovém případě se tyto hygienické stanice sloučí.".
80. Hlava druhá v části páté zní:
 
"HLAVA DRUHÁ
Rozhodování při výkonu zdravotní péče
 
§ 77
(1) Lékaři nebo odborné komise zdravotnických zařízení ustavené podle zvláštních předpisů rozhodují v mezích zákona při výkonu zdravotní péče na základě posouzení zdravotního stavu o právech a povinnostech občanů týkajících se jejich zdraví.
(2) Má-li občan za to, že rozhodnutí nebo opatření podle odstavce 1 učiněné při výkonu zdravotní péče je nesprávné, může podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení, který o něm rozhodne. Návrh na přezkoumání může podat též okresní správa sociálního zabezpečení. Nevyhoví-li vedoucí zdravotnického zařízení návrhu, předloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu.
(3) O odvolání proti rozhodnutí nebo opatření vedoucího zdravotnického zařízení řízeného ministerstvem zdravotnictví rozhoduje toto ministerstvo, v ostatních případech okresní úřad (obvodní úřad, úřad města), v jehož obvodu se zdravotnické zařízení nachází.
(4) Návrh na přezkoumání podle odstavce 2 nebo 3 lze podat do 15 dnů, ve věcech dočasné pracovní neschopnosti do 3 dnů, ode dne, kdy rozhodnutí bylo občanu doručeno nebo opatření sděleno.
(5) Jinak se na rozhodování při výkonu zdravotní péče vztahují obecné předpisy o správním řízení.13)
(6) Pro posouzení případů, u nichž vznikly pochybnosti, zda byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup, popřípadě, zda bylo ublíženo na zdraví, ustanovuje ministr zdravotnictví České republiky a ředitelé (vedoucí) fakultních a dalších vybraných nemocnic jako své poradní orgány znalecké komise. Vybrané nemocnice, postavení a činnost znaleckých komisí stanoví ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.".
Poznámka č. 13 pod čarou zní:
"13) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).".
81. V § 79 odst. 5 se slova "č. 66/1961 Sb." vypouštějí a za slovy "o veterinární péči" se vkládá odkaz 14), který zní:
"14) Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb.".
82. V § 80 odst. 1, 3 a 4 se za slova "bezpečnostních sborů" vkládají slova "a Sboru nápravné výchovy České republiky".
83. V § 80 odst. 2 se za slova "bezpečnostních sborech" vkládají slova "a Sboru nápravné výchovy České republiky".
84. V § 80 odst. 4 se slovo "národní" vypouští, slovo "a" za slovem "obrany" se nahrazuje čárkou a za slovo "vnitra" se doplňují slova "a spravedlnosti České republiky".
85. V § 80 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:
"(6) Zdravotní péče osobám ve výkonu trestu odnětí svobody a vazby je poskytována Zdravotnickou službou Sboru nápravné výchovy České republiky, v případě potřeby na základě uzavřených dohod i v jiných zdravotnických zařízeních.".
86. § 81 se vypouští.
87. V § 82 se věta první vypouští.
88. V textu zákona se nahrazují název "Inspektorát lázní a zřídel" názvem "Český inspektorát lázní a zřídel", název "ministerstvo školství a kultury" názvem "ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky", název "ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství" názvem "ministerstvo zemědělství České republiky", název "ministerstvo národní obrany" názvem "federální ministerstvo obrany", název "ministerstvo vnitra" názvy "federální ministerstvo vnitra a ministerstvo vnitra České republiky" a název "ministr dopravy" názvem "federální ministerstvo dopravy".
89. V textu zákona se slova "zdravotnické služby" nahrazují slovy "zdravotní péče" a slova "zdravotnické potřeby" slovy "prostředky zdravotnické techniky".
Čl.II
Do 31. prosince 1993 lze zdravotnická zařízení zrušit pouze se souhlasem ministerstva zdravotnictví.
Čl.III
Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo s působností pro Českou republiku úplné znění zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992, s výjimkou § 40, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1992.
Burešová v. r.
Pithart v. r.

Související dokumenty