262/1921 Sb., kterým se zavádí placená dovolená pro dělníky při dolování na vyhrazené nerosty

Schválený:
262/1921 Sb.
Zákon
ze dne 1. července 1921,
kterým se zavádí placená dovolená pro dělníky při dolování na vyhrazené nerosty.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
 
§ 1.
Dělníci a dělnice zaměstnaní při hornictví na vyhrazené nerosty (§ 3 ob. hor. zák.) a jeho vedlejších závodech (§ 131 ob. hor. zák.) mají po jednoroční nepřetržité služební době při hornictví v revíru (§ 2) nárok na závodem placenou dovolenou pro zotavenou, jejíž roční doba se vyměřuje takto:
při služební době dovolená
a) aspoň 1 rok až včetně 5 let 5 dnů
b) od 5 do 10 let 7 "
c) od 10 do 15 let 10 "
d) přes 15 let 12 "
Neděle a svátky připadající do dovolené počítají co se dní a platí se za ně.
 
§ 2.
Hornické revíry (viz §§ 1, 3, 8) rozhodné pro dobu dovolené jsou: 1. Pražsko-slánský, obsahující okresky revírních báňských úřadů v Praze a Slaném; 2. Teplicko-mostecko-chomůtovský, obsahující okrsky revírních báňských úřadů v Teplicích, Mostě a Chomůtově; 3. Karlovarský; 4. Kutnohorský; 5. Plzeňský; 6. budějovický; 7. Brněnský a 8. Mor. Ostravský stejnojmenných báňských úřadů; 9. Slovensko a 10. Podkarpatská Rus.
 
§ 3.
Podmínkou pro udělení dovolené jest, že horník v době, která zakládá jeho nárok na dovolenou, stále a správně propracovával směny. Vojenská služba a nemoc čítá se do služební doby započitatelné pro výměru dovolené. kdo přestoupí ze služby u jednoho závodu k závodu jinému, nepřerušuje předepsané doby služební, pokud mezi jeho výstupem z práce hornické (§ 1) a opětným vstupem do ní neuplynulo více než 14 dnů, jde-li o práci v tomže revíru, a 21 dnů, jde-li o práci v revíru jiném.
 
§ 4.
Směny, které byly v roce, v němž dovolená se uděluje, před její nastoupením neoprávněně zanedbány, odečtou se od doby dovolené v tomto roce; směny, které byly po dovolené neoprávněně zameškány, odečtou se od dovolené v roce příštím neb v příštích letech, a to bez náhrady.
O zameškaných směnách buďtež v každém závodě vedeny přesné záznamy, z nichž musí býti zřejmý počet zameškaných směn, jakož i učiněná neb opomenutá omluva. O zanedbaných směnách, jež mají býti odečteny z doby dovolené, rozhoduje každý měsíc závodní rada spolu se závodní správou dle § 2, bod 4., prov. nař. k zákonu o závodních a revírních radách ze dne 13. července 1920, č. 434 Sb. z. a n. Seznam takto určených směn se vyvěsí v zápisně každý měsíc.
Z rozhodnutí lze se odvolati k rozhodčímu soudu hornickému.
Dal-li dělník výpověď nebo byl propuštěn na základě výpovědi z práce, má nárok na placenou dovolenou, pokud tato spadá do výpovědní lhůty.
 
§ 5.
U závodů, kde nejsou závodní rady, stane se rozhodnutí dle § 4 v dohodě majitele s dělníky. Ve sporech rozhoduje revírní báňský úřad, v územích dříve uherských báňský komisariát, a kde není samostatný báňský komisariát, báňský kapitanát.
 
§ 6.
Za každý den dovolené přísluší dělníku mimo veškery obvyklé přídavky náhrada mzdy, a to dělníkům v úkolu zaměstnaným dle ustanoveného pro ně průměrného výdělku, dělnictvu ostatnímu mzda jejich kategorie. Prémie za pracovní výkon se po dobu dovolené neplatí.
 
§ 7.
Náhrada za dovolenou zaplatí se dělníkovi v první obvyklý výplatní den po nastoupení práce.
 
§ 8.
Náhrada se neplatí za dny, v nichž dovolenec za doby dovolené pracoval za plat pro osoby cizí.
 
§ 9.
Placená dovolená nepřísluší dělníkům, kteří v roce, kdy jim dovolená přísluší, před nastoupením jejím.
a) hornickou práci v revíru opustit z jakéhokoli důvodu,
b) byli propuštěni z trestu z práce za souhlasu závodní rady (§ 2, bod 4. a 6., nařízení ze dne 13. července 1920, č. 434 Sb. z. a n.),
c) byli propuštěni bez výpovědi pro trestný čin dle § 202 ob. hor. zák.
 
§ 10.
Dovolené buďtež pokud možno udíleny v době od 1. května do 31. října. O rozvrhu ročních dovolených rozhoduje závodní správa v dohodě se závodní radou, přihlížejíce na nerušený provoz závodu a provozní poměry. 10 % osazenstva nebudiž zpravidla najednou posláno na dovolenou.
 
§ 11.
Dělníci, kteří se o dovolenou nepřihlásí, nemají nároku na náhradu.
 
§ 12.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
§ 13.
Provedením jeho se pověřuje ministr veřejných prací.
T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Dr. Kovařík v. r.

Související dokumenty