14/2016 Sb.m.s. o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů

Schválený:
14/2016 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. září 2014 byla v Bruselu přijata změna přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů1).
Změna vstoupila v platnost na základě čl. VII odst. 5 Dohody dne 16. listopadu 2014 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
TEXT ZMĚNY PŘÍLOHY DOHODY O OCHRANĚ POPULACÍ EVROPSKÝCH NETOPÝRŮ, PŘIJATÉ NA SEDMÉM ZASEDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN DNE 17. ZÁŘÍ 2014
PŘEKLAD
Usnesení 7.2
Změna přílohy Dohody
Zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (dále jako "Dohoda"),
připomínajíc
usnesení č. 7 přijaté na třetím zasedání (Bristol, červenec 2000), které změnilo Dohodu a začlenilo Přílohu se seznamem druhů netopýrů, které se vyskytují v Evropě a na něž se Dohoda vztahuje;
uznávajíc
občasnou potřebu změny Přílohy ve světle posledních výsledků výzkumu;
uznávajíc dále
, že názvy druhů netopýrů obsažené v Příloze by měly odpovídat pravidlům názvosloví stanoveným Mezinárodní komisí pro zoologické názvosloví;
zaznamenávajíc
, že IUCN - Světový svaz ochrany přírody, stejně jako Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů považují Druhy savců světa autorů Wilsona a Řeedera (Smithsonian Institution Press, Washington; John Hopkins University Press, Baltimore) za standardní seznam savců;
uznává
ustavení Poradního výboru pro posuzování případných změn Přílohy;
souhlasí
s přijetím následujících změn Přílohy na základě doporučení Poradního výboru; a
zaznamenává
jiné případné změny Přílohy, které však byly odmítnuty nebo odloženy do doby, než budou dostupné další informace;
rozhodlo:
1. přijmout zařazení druhu
Miniopterus pallidus
Thomas, 1907 do seznamu druhů v Příloze;
2. přijmout, že by čeleď Miniopteridae měla být uznána za rod Miniopterus;
3. odstranit závorky u autora a data u druhu
Myotis escalerai
Cabrera, 1904; a
přijalo
upravený seznam druhů do přílohy Dohody přiložený k tomuto usnesení.
 
 
Druhy netopýrů, které se vyskytují v Evropě a na něž se vztahuje tato Dohoda:
Pteropodidae
Rousettus aegyptiacus (Geoffroy, 1810)
Emballonuridae
Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830)
Rhinolophidae
Rhinolophus blasii Peters, 1866 Rhinolophus euryale Blasius, 1853 Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901
Vespertilionidae
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) Barbastella darjelingensis (Hodgson, 1855) Eptesicus bottae (Peters, 1869) Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839) Eptesicus anatolicus Felten, 1971 Eptesicus isabellinus (Temminck, 1840) Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) Myotis alcathoe von Helversen & Heller, 2001 Myotis aurascens Kuzyakin, 1935 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Myotis blythii (Tomes, 1857) Myotis brandtii (Eversmann, 1845) Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) Myotis dasycneme (Boie, 1825) Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) Myotis escalerai Cabrera, 1904 Myotis hajastanicus Argyropulo, 1939 Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Myotis nipalensis (Dobson, 1871) Myotis punicus Felten, 1977 Myotis schaubi Kormos, 1934 Nyctalus azoreum (Thomas, 1901) Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Nyctalus noctula (Schreber, 1774) Otonycteris hemprichii Peters, 1859 Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Pipistrellus maderensis (Dobson, 187'8) Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) Plecotus austriacus (Fischer, 1829) Plecotus kolombatovici Dulic, 1980 Plecotus macrobullaris Kuzyakin, 1965 Plecotus sardus Mucedda, Kiefer, Pidinchedda & Veith, 2002 Plecotus teneriffae Barrett-Hamilton, 1907 Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
Miniopteridae
Miniopterus pallidus Thomas, 1907 Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)
Molossidae
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)
1) Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů, přijatá v Londýně dne 4. prosince 1991, byla vyhlášena pod č. 208/1994 Sb. Změna Dohody o ochraně populací evropských netopýrů, přijatá v Bristolu dne 26. července 2000, byla vyhlášena pod č. 137/2002 Sb. m. s.

Související dokumenty