01/2017 (MF) Seznam zboží s regulovanými cenami

Schválený:
01/2017
Výměr MF
ze dne 25. listopadu 2016,
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Změna: 02/2017
Změna: 03/2017
Změna: 04/2017
Změna: 05/2017
Ministerstvo financí
Č.j.: MF-33093/2016/1601-1
Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává seznam zboží s regulovanými cenami platnými pro všechny prodávající a kupující (fyzické i právnické osoby) zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro dodání či zaslání do jiného členského státu Evropské Unie nebo pro vývoz, pokud v tomto výměru není stanoveno jinak, pro rok 2017.
 
Část I.
Seznam zboží, u něhož se uplatňují úředně stanovené ceny
Oddíl A
Maximální ceny stanovené Ministerstvem financí
Položka číslo
Název
1.
Nemovitosti
(stavby, byty, nebytové prostory, pozemky a trvalé porosty),
jejichž cena je plně nebo částečně hrazena ze státního rozpočtu, státního fondu, příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu, státních finančních aktiv nebo z rezervního fondu organizační složky státu
a) Maximální cena je cena zjištěná podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, pokud se neuplatní postup podle § 12 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě kupující předloží návrh na sjednání vyšší ceny, včetně věcného zdůvodnění výše ceny sjednané a znalecký posudek o ceně zjištěné podle zákona o oceňování majetku.
b) V případě pozemku zastavěného dráhou1), dálnicí2) a silnicí3), popřípadě pozemku podle stavebního zákona určeného k zastavění4) některou z uvedených komunikací, pokud jsou nebo budou veřejně užívány [oceňovaného podle § 4 odst. 3 a přílohy č. 3 tabulky č. 5 vyhlášky k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)], jakož i pozemků ve funkčním celku s veřejně prospěšnou stavbou protipovodňového opatření, je zjištěná cena platná jako cena maximální těchto pozemků nejméně:

 +---------+-------------------------------------------------+----------------+
 |pořadové | způsob využití pozemku             | zjištěná cena |
 |číslo  |                         | Kč/m
2
| +---------+-------------------------------------------------+----------------+ | 1. | dráha železniční | 75,- | +---------+-------------------------------------------------+----------------+ | 2. | dálnice a rychlostní silnice a silnice I. třídy | 100,- | +---------+-------------------------------------------------+----------------+ | 3. | silnice II. třídy a silnice III. třídy | 50,- | +---------+-------------------------------------------------+----------------+ | 4. | pozemek se stavbou protipovodňového opatření | 60,- | +---------+-------------------------------------------------+----------------+ | 5. | pozemek ve funkčním celku se stavbou | 30,- | | | protipovodňového opatření | | +---------+-------------------------------------------------+----------------+ | 6. | pozemek pro ekologické účely | 10,- | +---------+-------------------------------------------------+----------------+
c) Maximální ceny podle této položky se neuplatní v případech, kdy jde o získání práv k pozemku potřebných pro uskutečnění výstavby dopravní infrastruktury spadající do působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a dále v případech, kdy kupujícím je subjekt, na který se vztahuje zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
2.
2.1 Nájemné z pozemků veřejné infrastruktury, na kterých není provozována podnikatelská činnost a slouží zejména jako občanské vybavení pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, vězeňskou službu, pro ochranu obyvatelstva, pro sport, školy, předškolní a školská zařízení, pro kulturu, pro zdravotnictví a sociální služby. Maximální ceny platí pouze pro pronájmy ve veřejném zájmu, kdy je nájemné hrazeno ze státního rozpočtu, státního fondu, příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu, státních finančních aktiv nebo z rezervního fondu organizační složky státu, z rozpočtu kraje nebo obce
2.2 Nájemné z pozemků pro veřejná pohřebiště
1. Maximální nájemné pro příslušnou obec činí:
 +----------+-------------------------------------------------+--------------------+
 |pořad.  | lokalita pozemku                | maximální nájemné |
 |číslo   | (počet obyvatel v obci)            | v Kč/m
2
rok | +----------+-------------------------------------------------+--------------------+ | 1. | Praha | 120,- | +----------+-------------------------------------------------+--------------------+ | 2. | Brno, Ostrava | 75,- | +----------+-------------------------------------------------+--------------------+ | 3. | České Budějovice, | 55,- | | | Františkovy Lázně, | | | | Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, | | | | Liberec, Mariánské Lázně, Olomouc, Opava, | | | | Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín | | +----------+-------------------------------------------------+--------------------+ | 4. | Český Krumlov, Děčín, Frýdek-Místek, | 40,- | | | Havířov, Chomutov, Jáchymov, Karviná, Kladno, | | | | Luhačovice, Mladá Boleslav, Most, Poděbrady, | | | | Přerov, Teplice | | +----------+-------------------------------------------------+--------------------+ | 5. | v ostatních městech, výše nevyjmenovaných, | 30,- | | | která byla do 31. 12. 2002 | | | | sídly okresních úřadů | | +----------+-------------------------------------------------+--------------------+ | 6. | v ostatních obcích nad 25 000 | 25,- | +----------+-------------------------------------------------+--------------------+ | 7. | v obcích do 25 000 včetně | 20,- | +----------+-------------------------------------------------+--------------------+
2. Počtem obyvatel se rozumí počet trvale bydlících obyvatel na území obce podle stavu periodicky zveřejňovaného Českým statistickým úřadem v Malém lexikonu obcí ČR, který je aktuální v období počínajícím prvním dnem druhého měsíce po jeho vydání. Za první měsíc se považuje měsíc následující po dni vydání.
3. Pro účely této položky se pozemkem sloužícím k podnikání nájemce rozumí i pozemek, z něhož se užívá k podnikání jen určitá část nebo, který je zastavěn stavbou sloužící k podnikání. Je-li pozemek zastavěn stavbou, která není určena k podnikání, avšak v jejíž části se podniká, rozdělí se pro účely stanovení nájemného v poměru, v jakém je podlahová plocha celé stavby nesloužící k podnikání, k podlahové ploše části stavby sloužící k podnikání.
4. Regulace nájemného podle této položky se nevztahuje na pozemky ve vojenských újezdech5) a na pozemky, u nichž je nájemné stanoveno jiným právním předpisem6).
5. V rámci stanoveného maximálního nájemného je pronajimatel povinen při sjednávání jeho výše sjednat jeho výši s ohledem na umístění pozemku v obci, jeho vybavení a další určené podmínky podle § 2 odst. 1 zákona o cenách, v obcích uvedených pod pořadovým číslem 7 rovněž s přihlédnutím k velikosti obce podle počtu obyvatel.
3.
Mléčné výrobky pro žáky
7)
Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto výměru.
Oddíl B
Maximální ceny, které mohou stanovit kraje a obce podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
Uplatnění maximálních cen a jejich výši vyhlašují kraje a obce nařízením8) při splnění podmínek stanovených v § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 141/2001 Sb. a zákona č. 403/2009 Sb.
Položka číslo
Název
1.
Odtahová služba, z toho jen nucené odstranění vozidla podle podmínek stanovených jiným právním předpisem9) a v nařízeních obcí včetně střežení vozidla na parkovišti a případného přitažení zpět
2.
Veřejná linková osobní vnitrostátní silniční doprava a železniční osobní vnitrostátní doprava provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle jiného právního předpisu10)
Pro uplatnění maximálních cen platí určené podmínky stanovené v příloze č. 2 tohoto výměru.
3.
Doprava osob městská hromadná
11)
Nárok na bezplatnou přepravu držitelů průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ včetně průvodce a vodícího psa je upraven jiným právním předpisem.12)
4.
Taxislužba osobní na území obce
Pro účely regulace cen se za jízdu na území obce považuje jízda, která byla započata a ukončena na území téže obce.
5.
Služby parkovišť
6.
Výkony bezpečnostní a pořádkové ostatní, z toho jen přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle jiného právního předpisu
13)
7.
Služby krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi, uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením včetně ceny urny
8.
Pronájem obřadních místností pro smuteční obřady
9.
Pohřební služby
14)
10.
Služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště
15)
11.
Kontrola a revize spalinové cesty
16)
12.
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov, energetických auditů a energetických posudků podle jiného právního předpisu
17)
13.
Užití příjezdového a odjezdového stání určeného k účelu výstupu (nástupu) osob a vyložení (naložení) zavazadel vyhrazeného jako část zastávky vymezené označníkem obsahující rovněž informace o linkách, které u tohoto označníku zastavují, včetně jízdních řádů jednotlivých linek a dalších informací o dopravě, případně o Integrovaném dopravním systému, do kterého je linka začleněna; odstavení vozidla mezi jeho příjezdem a odjezdem
Do užití se zahrnuje přistavení do 45 minut před odjezdem u mezinárodní linky nebo do 30 minut před odjezdem u vnitrostátní linky nebo do 15 minut u regionální a místní linky (včetně doby pro komunikaci s dispečerem, vyzvednutí plánu vozu s rezervací apod.). V případě užití stání pouze pro výstup se použije poloviční sazba.
Cena zahrnuje možnost užití místnosti ke krátkodobému pobytu řidičů včetně sociálního zařízení.
V rámci užití stání je možno provedení opatření, nezbytných k bezpečnosti provozu - očištění čelních skel, světel, zrcátek, registrační značky apod.
Cena za užití stání nezahrnuje opravy a úpravy vozidel, mytí vozidel, odkládání odpadů, vylévání odpadní vody.
V případě odstavení vozidel mezi jeho příjezdem a odjezdem jednotlivého spoje v prostorách k tomu určených se maximální cena vztahuje na dobu odstavení maximálně 180 minut.
 
Část II.
Seznam zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny
Do ceny zboží v položkách uvedených v této části lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví, přiměřený zisk, daň a případně uplatněné clo podle jiných právních předpisů, není-li dále stanoveno jinak
.
A.
Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat zejména:
.
penále, úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,
.
zaviněná manka,
.
škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených živelními pohromami), včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady škod a odškodnění,
.
odměny a plnění ve prospěch členů statutárních orgánů a dalších volených orgánů právnických osob,
.
pokuty, úroky z prodlení, penále, popř. jiná plnění, za nedodržení povinností podle smluv a předpisů (včetně ekologických),
.
nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby (zmařené investice),
.
náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj,
.
přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách),
.
platby za promlčené dluhy,
.
opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,
.
odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle jiného právního předpisu
18),
.
odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,
.
výdaje na reprezentaci,
.
cestovné vyplácené nad rámec jiného právního předpisu
19) ,
.
peněžité vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené jiným právním předpisem
20),
.
platby pojistného na pojištění škod způsobených statutárními orgány a dalšími volenými orgány právnických osob,
.
odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených na celkovém počtu zaměstnanců
21),
.
příspěvky na závodní stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů nad 55 % ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny a současně nad 70 % stravného při trvání pracovní cesty v rozmezí 5 až 12 hodin,
.
náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing),
.
zvýšení cen vstupů, které v době zpracování kalkulace věcně usměrňované ceny nebyly spotřebovávány,
.
náklady spojené s dlouhodobě nevyužitým majetkem,
.
odpisy promlčených a nedobytných pohledávek bez ohledu na jejich daňovou uznatelnost,
.
náklady vynaložené formou sponzorování sportovních a kulturních akcí,
.
výplaty podílu na zisku,
.
náklady neúčelně vynaložené v rozporu s principem péče řádného hospodáře.
B.
Přiměřeným ziskem je zejména zisk (před zdaněním) spojený s výrobou a prodejem zboží podléhajícího věcnému usměrňování cen určený na pořízení hmotného a nehmotného majetku a pozemků, na zvýšení základního kapitálu, na tvorbu fondů, jejichž tvorba a naplňování je uloženo jinými právními předpisy.
Položka číslo
Název
1.
Povrchová voda22) odebraná z vodních toků a ostatních povrchových vod
Pro účely regulace cen23) platí
1. Do ceny nelze zahrnovat náklady na činnosti a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou předmětem dotací poskytovaných ze státního rozpočtu, ze státních fondů, popřípadě hrazeny z jiných zdrojů, a rovněž náklady a zisk za činnosti poskytované prodávajícím za úplatu.
2. Odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné18) prodávajícím.
3. Prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené v souladu s touto položkou.
2.
Pitná voda
24)
dodávaná odběratelům
25)
Pitná voda dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je odběratel („voda předaná”)
Odpadní voda
26)
odvedená kanalizací
27)
nečištěná a odpadní voda odvedená kanalizací čištěná
Odpadní voda převzatá do kanalizace od jiného vodohospodářského subjektu („převzatá voda odpadní“)
Tato položka se vztahuje na dodávky pitné vody z vodovodu a na odvádění a čištění odpadních vod kanalizací podle jiného právního předpisu.28)
Pro účely regulace cen platí
1. Odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné18) prodávajícím.
2. Do ceny nelze zahrnovat náklady a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou dotovány ze státního rozpočtu, ze státních fondů nebo z rozpočtu krajů a obcí, popřípadě hrazeny z jiných zdrojů.
3. Ekonomicky oprávněným nákladem je nájemné za pronájem infrastrukturního vodohospodářského majetku (movitého a nemovitého majetku), který je používán výlučně k výrobě a dodání (rozvodu) pitné vody nebo na odvádění a na čištění, popřípadě jiné zneškodňování, odpadních vod. Při sjednávání nájemného musí nájemné odpovídat výši odpisů z pronajatého majetku, nákladů na jeho obnovu, režijních nákladů spojených se správou a pronajímáním majetku a výši přiměřeného zisku spojeného s těmito činnostmi. Nájemné zahrnuje přiměřený zisk zajišťující přiměřenou návratnost použitého kapitálu vlastníka vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, který musí odpovídat hodnotě vloženého majetku vlastníka a míře výnosnosti použitého kapitálu podle bodu 12, v případě, že nedojde k jiné dohodě s provozovatelem o zahrnutí přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu do odměny provozovatele. V takovém případě vlastník a nájemce uzavřenou dohodou podle přílohy č. 3 prokazují hodnotu kapitálu použitého každým z nich pro výpočet přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu. Tato dohoda musí být uzavřena do 30. 9. 2017, v opačném případě nemůže provozovatel do věcně usměrňovaných cen pro období po 1. lednu 2018 zahrnout do výpočtu zisku majetek vlastníka.
Činnostmi spojenými se správou a pronajímáním majetku jsou zpravidla činnosti spojené se zajišťováním plánování, přípravy a realizace investiční výstavby, dohledem nad provozováním a udržováním majetku, nabýváním a vyřazováním majetku, přípravou a uzavíráním nájemních smluv, inventarizací majetku, pasportizací objektů, narovnáváním majetkových vztahů, se zpracováním kanalizačních a provozních řádů, povodňových plánů.
4. Do ceny nelze zahrnout odpisy infrastrukturního majetku nepotřebného a kapacitně nevyužitého pro výrobu a dodání (rozvod) pitné vody nebo na odvádění a čištění, popřípadě jiné zneškodňování, odpadních vod, kromě infrastrukturního majetku sloužícího prokazatelně k zajištění zabezpečenosti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody.
5. Náklady za výrobky a služby přeúčtovávané v rámci účetní jednotky, které jsou uplatňovány v ceně vody, nesmí obsahovat zisk. To neplatí pro cenu předané vody a převzaté vody odpadní v rámci prodávajícího jako jedné účetní jednotky, pokud je na ni zpracována samostatná kalkulace podle pravidel této položky.
6. Do ceny nelze zahrnout náklady vynaložené na jinou než regulovanou činnost, které jsou zahrnuty v jiných tržbách než za vodné a stočné.
7. Do věcně usměrňované ceny lze zahrnout prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací podle jiného právního předpisu29) ve výši jejich tvorby podle sestaveného plánu financování obnovy, pokud již nejsou zahrnuty v ceně jiným způsobem.
8. Do věcně usměrňované ceny lze zahrnout poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle jiného právního předpisu30) včetně té části poplatku, jejíž zaplacení bylo odloženo rozhodnutím České inspekce životního prostředí.
9. Pokud je rozhodnuto31) o uplatnění dvousložkové formy vodného a stočného, může být vyčleněno nejvýše 15 % z celkových ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dané období pro výpočet pevné složky.32)
10. Za každý další započatý den, kromě prvních 24 hodin nefunkčnosti vodovodního nebo kanalizačního systému, musí být na žádost kupujícího poskytnuta přiměřená sleva z pevné složky. Na tuto okolnost musí být kupující ve smlouvě výslovně upozorněn.
11. Pro určení přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu podle § 2 odst. 7 písm. b) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, platí:
a) tuto část přiměřeného zisku zahrnuje do kalkulace věcně usměrňované ceny prodávající disponující hmotným kapitálem i know-how pro výrobu a prodej zboží s regulovanou cenou, a to bez ohledu na formu vlastnictví, organizační členění či model provozování vodohospodářského majetku,
b) pokud prodávající zahrne do výpočtu přiměřeného zisku zajišťujícího přiměřenou návratnost použitého kapitálu majetek vlastníka infrastrukturního vodohospodářského majetku, je povinen prokázat, že tento zisk, nebo jeho část, již není vytvářen jiným subjektem, např. v nájemném podle bodu 3.
Postup podle písmene b) nelze uplatnit u smluv o pachtu (nájmu), provozování a údržbě vodovodů a kanalizací uzavíraných po datu účinnosti tohoto výměru.
12. Přiměřený zisk zajišťující přiměřenou návratnost použitého kapitálu (PZNK) se vypočítá podle vzorce:
PZNK = OPK*WACC,
kde:
OPK je celková hodnota kapitálu použitého pro potřeby výroby a prodeje zboží s regulovanou cenou,
WACC je míra výnosnosti použitého kapitálu stanovená Ministerstvem financí,
13. Celkovou hodnotu použitého kapitálu (OPK) tvoří jednotlivé složky, kterými jsou:
a) infrastrukturní majetek (IM),
b) provozní majetek (PM),
c) pracovní kapitál (PK),
d) zohlednění nákupu společnosti (ZNS).
Způsob určení jednotlivých složek použitého kapitálu je uveden v příloze č. 4 tohoto výměru.
14. Účetní hodnota infrastrukturního majetku, který je prokazatelně potřebný k výrobě a prodeji zboží s regulovanou cenou včetně majetku, jehož odpisy jsou považovány za oprávněné v souladu s ustanovením bodu 4, musí být doložitelná jako zůstatková hodnota aktiv u příslušného subjektu ve smyslu bodu 11, popř. z jeho podrozvahových účtů. Do hodnoty infrastrukturního majetku nemůže být zahrnut majetek, který byl financován prostřednictvím dotace (v případě částečného pořízení z dotace se nezahrnuje příslušná část hodnoty majetku takto pořízeného).
15. Účetní hodnota provozního majetku, který je prokazatelně potřebný k výrobě a prodeji zboží s regulovanou cenou, musí být doložitelná obdobně jako u infrastrukturního majetku.
16. Hodnota pracovního kapitálu, který je prokazatelně potřebný k výrobě a prodeji zboží s regulovanou cenou, se vypočte způsobem stanoveným v příloze č. 4 tohoto výměru.
17. Hodnota zohlednění nákupu společnosti vyjadřuje rozdíl mezi prokazatelně vynaloženými prostředky na nákup společnosti prodávajícím a výší vlastního kapitálu společnosti v čase nákupu. Tento rozdíl musí být upraven na hodnotu, která dosud nebyla pokryta již realizovanými výnosy z tohoto majetku. Tento rozdíl může vzniknout pouze před datem 1. ledna 2013. Promítnutí této složky do hodnoty použitého kapitálu je možné až po předchozím rozhodnutí Ministerstva financí na základě žádosti prodávajícího.
18. Míra výnosnosti použitého kapitálu je stanovena ve výši 7 %. Pokud prodávající prokáže, že stanovená míra výnosnosti je v jeho případě nedostatečná, může rozhodnout o míře výnosnosti Ministerstvo financí rozhodnutím podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
19. Meziroční nárůst hodnoty přiměřeného zisku celkem (CPZ) zahrnutého do kalkulace ceny za 1m3 vody dodané nebo odvedené musí odpovídat vztahu CPZ
t1
/ CPZ
t0
< = 1,07. Při zpracování kalkulace ceny pro rok 2017 je výchozím obdobím rok 2016. Ve výjimečných případech prodávající před sjednáním cen pro další období může předložit Ministerstvu financí žádost s odůvodněním potřeby uplatnění vyššího nárůstu zisku, který může promítnout do ceny až po vydání souhlasného rozhodnutí Ministerstva financí. Prodávající sestavuje každoročně průkaz o rozdělení celkového zisku v rozsahu podle přílohy č. 5.
20. Prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky. Kalkulace ceny prokazující dodržení pravidel regulace podle § 11 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, prodávající, kromě subjektů postupujících podle bodu 21, zpracovává v členění nákladových položek odpovídajícím příloze č. 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Tato struktura kalkulace platí i pro předávání údajů pro databáze spravované Ministerstvem zemědělství.
21. U subjektů, které postupují podle přílohy č. 7 Operačního programu Životní prostředí pro období 2007 - 2013 Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí na „Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 - 2013“ předložených EK 6. srpna 2007, resp. podle přílohy č. 6 Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020, a používají k naplnění těchto podmínek pro čerpání prostředků k tomuto účelu v nich stanovený postup pro výpočet ceny, se považuje tento postup za postup podle této položky. Tyto subjekty v rámci vedení cenové evidence sestavují kalkulaci cen postupem podle věty třetí bodu 20. pouze pro účely v ní uvedené.
22. Jako ekonomicky oprávněný náklad lze do ceny zahrnout náhradu majetkové újmy, která vznikla při užití cizího pozemku pro činnosti podle § 7 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, a to ve výši, která není kryta z pojištění odpovědnosti provozovatele.
3.
Užití železniční infrastruktury celostátních a regionálních drah a veřejně přístupných vleček
1. Cenová regulace platí pro:
- dráhy celostátní podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
- dráhy regionální podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
- vlečky podle § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Cenová regulace platí pro vlečky veřejně přístupné podle § 22a odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
Provozovatel dráhy a přídělce odpovídají za uplatnění rovnocenných a nediskriminačních cen pro všechny dopravce, kterým jsou poskytovány regulované služby podle odstavce 2 stejného druhu na stejné anebo podobné části železniční infrastruktury.
2. Cena za užití železniční infrastruktury zahrnuje cenu přídělce za přidělení kapacity dráhy, cenu provozovatele dráhy za užití dráhy jízdou vlaku, v případě vleček jízdou vlaku nebo posunového dílu, a cenu provozovatele dráhy za přístup po dráze k zařízením služeb (dále jen „regulované služby“)
3. Do věcně usměrňované ceny za regulované služby lze zahrnout pouze ekonomicky oprávněné náklady snížené o nepřímé nákladové položky.
4. Cena za regulované služby zahrnuje náklady přídělce přímo vynaložené na přidělení kapacity dráhy a provozovatele dráhy a vlastníka dráhy přímo vynaložené na:
a) zajištění provozování dráhy (řízení provozu),
b) zajištění provozuschopnosti dráhy (údržba a opravy infrastruktury),
c) zajištění přístupu po dráze k zařízením služeb.
Náklady podle písmene a) a b) zahrnují pouze náklady spojené s použitím dráhy jízdou vlaku nebo posunového dílu.
5. Za náklady přímo vynaložené na provoz železniční dopravy nelze kromě nákladů uvedených v úvodu části II. tohoto výměru považovat ani:
- výdaje na pořízení zásob;
- náklady na provozuschopnost dráhy spojené s odstraňováním škody na majetku;
- náklady (výdaje) na zprostředkování a na činnost jiných osob, které jsou již součástí vlastních nákladů vlastníka, přídělce nebo provozovatele dráhy, anebo na činnosti, které by mohl zabezpečit vlastník, přídělce nebo provozovatel dráhy sám, anebo prostřednictvím jiných osob s nižšími náklady, než jsou náklady provozovatele;
- členské příspěvky a náklady na činnost jiných osob;
- náklady vyplývající z chyb ve výpočtech, v kalkulačních propočtech, anebo v účetnictví;
- pokuty za nedodržení odběrních limitů energie;
- náklady na zdravotní prohlídky pro zaměstnance;
- náklady na vzdělávání zaměstnanců;
- příspěvky zaměstnavatele na kapitálové životní pojištění a penzijní připojištění zaměstnanců;
- příspěvky zaměstnavatele na komplexní ozdravné pobyty zaměstnanců;
- odpisy hmotného a nehmotného majetku a náklady na vyřazený hmotný a nehmotný majetek včetně zůstatkové ceny vyřazeného hmotného a nehmotného majetku;
- další režijní náklady
a dále náklady uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) až o) přímo použitelného předpisu Evropské unie34).
6. Za ekonomicky oprávněné náklady se považují náklady uvedené v čl. 3 odst. 1 a 4 prováděcího nařízení34) za podmínek v něm uvedených.
7. Do kalkulace ceny nelze zahrnout část oprávněných nákladů, na které jsou poskytnuty dotace. Kalkulace základních cen za regulované služby musí být zpracována na základě nákladů přímo vynaložených na regulované služby na celé síti s výjimkou:
- vleček, kde může být cena za užití dráhy jízdou vlaku nebo posunového dílu zpracována na základě nákladů přímo vynaložených na regulované služby poskytované na konkrétní vlečce,
- přístupu po dráze k zařízením služeb, kde může být cena zpracována na základě nákladů přímo vynaložených na regulované služby v místě přístupu.
8. Cena za užití dráhy jízdou vlaku (v případě vleček jízdou vlaku nebo posunového dílu) se kalkuluje na jednotku dopravního výkonu vlaku nebo posunového dílu, např. „vlakový kilometr“, „hrubý tunový kilometr“ nebo „počet vydaných souhlasů k jízdě na vlečku“. Samostatná kalkulace ceny musí být provedena podle jednotlivých kategorií drah, které jsou součástí cenového modelu zveřejněného v platném znění Prohlášení o dráze vydávaného přídělcem kapacity dráhy, podle druhů dopravy (osobní, nákladní), podle případné vybavenosti vlaku systémem ETCS35) a jeho využití, v případě, že je u nich uplatněna rozdílná základní cena.
U koeficientů ovlivňujících výslednou cenu za užití dráhy jízdou vlaku nebo posunového dílu, vyplývajících z cenového modelu, musí být přídělce schopen doložit regulátorovi postup při jejich stanovení.
9. Samostatné kalkulace ceny za zajištění přístupu po dráze k zařízením služeb provozovatele musí být v rámci stejného druhu služby zpracovány jen v případě, že je u nich uplatněna rozdílná základní cena. U případně použitých koeficientů ovlivňujících výslednou cenu v rámci stejného druhu služby musí být přídělce schopen doložit regulátorovi postup při jejich stanovení.
10. Celková výše tržeb přídělce za přidělení dráhy a provozovatele infrastruktury z ceny za užití železniční infrastruktury na celé síti včetně případně uplatněné přirážky na části infrastruktury s nedostatkem kapacity dráhy během období přetížení nesmí přesáhnout celkovou výši nákladů přímo vynaložených na realizaci regulovaných služeb. Tato přirážka za regulované služby nesmí přesáhnout 100% regulované ceny.
11. Pokud je na určité části infrastruktury uplatňována přirážka k regulované ceně za regulované služby v souladu s odstavcem 10, je nutno provést kalkulaci této ceny samostatně.
12. Provozovatel dráhy může upravit průměrné přímé jednotkové náklady postupem podle čl. 5 odst. 2 prováděcího nařízení34) při splnění podmínek stanovených v odstavci 3 uvedeného článku.
13. S ohledem na povinnosti přídělce uložené mu zvláštním právním předpisem36) se cena za regulované služby vykalkuluje s platností pro dobu trvání jízdního řádu a zveřejňuje se v Prohlášení o dráze. V průběhu platnosti Prohlášení o dráze nemá přídělce ani provozovatel dráhy povinnost upravovat vyhlášenou cenu podle měnící se výše nákladových vstupů, ze kterých se cena kalkuluje. Stejně tak přídělce ani provozovatel dráhy nemá po zveřejnění Prohlášení o dráze povinnost upravovat již vyhlášenou cenu při změnách pravidel cenové regulace provedených po zveřejnění tohoto Prohlášení o dráze.
4.
Veřejná linková osobní vnitrostátní silniční doprava a železniční osobní vnitrostátní doprava provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle jiného právního předpisu10) - z toho jen rozsah a výše poskytovaných slev a bezplatné přepravy
Pro sjednávání cen platí určené podmínky stanovené v příloze č. 2 tohoto výměru.
5.
Doprava osob železniční vnitrostátní (jízdné) kromě dopravy osob železniční vnitrostátní provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle jiného právního předpisu10) se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 2
Pro účely regulace cen platí:
1. Určené podmínky uvedené v příloze č. 6 tohoto výměru.
2. Věcně usměrňovaná cena zahrnuje
a) ekonomicky oprávněné náklady na:
aa) provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy (pouze přeprava osob)
ab) provozování a provozuschopnost železniční dráhy (dopravní cesty) pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu, z toho na:
- řízení provozu železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy na dopravní cestě. Výše nákladů musí být snížena o tu část, která je vynakládána na dopravu zajišťovanou jinými dopravci (použití železniční dopravní cesty).
- infrastrukturu dopravní cesty železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy. Výše nákladů musí být snížena o tu část, která je vynakládána na dopravu zajišťovanou jinými dopravci (použití železniční dopravní cesty).
b) zaplacené ceny za použití železniční dopravní cesty pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu, pokud ji provozovatel drážní dopravy platí jinému subjektu,
c) přiměřený zisk37), který se váže k provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy.
3. Kalkulace věcně usměrňované ceny musí být zpracována na jednotlivé kategorie vlaků osobní přepravy, u kterých je uplatňováno rozdílné jízdné. Pokud je k jízdnému uplatňována cena (příplatek) za použití vlaků vyšší kvality (či jiné kategorie), je dopravce povinen provést kalkulaci této ceny (příplatku) samostatně.
Věcně usměrňované ceny vykalkulované za jednotlivé kategorie vlaků musí odpovídat vztahu:
N + Z - D > T ,
kde
N = ekonomicky oprávněné náklady na provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy (pouze přeprava osob) a provozování a provozuschopnost železniční dopravní cesty pro veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu předcházejícího roku zvýšené o prokazatelné náklady na vstupech běžného roku,
Z = přiměřený zisk vztahující se k provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy odpovídající podmínkám běžného roku,
T = plánované tržby za železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu (jízdné, příplatky uplatňované k jízdnému pro vlaky vyšší kvality, za místenku, lehátko, lůžko, cenné známky k průkazkám na slevu apod.) na běžný rok bez daně z přidané hodnoty,
D = prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, státních fondů či rozpočtů krajů a obcí, popř. prostředky hrazené z jiných zdrojů, na provozování železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy a na dopravní cestu železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy na běžný rok.
4. Odpisy lze zahrnout do ceny maximálně ve výši skutečně uplatněné.18)
6.
Veřejná linková osobní vnitrostátní pravidelná silniční doprava (dále jen „linková doprava“) kromě městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy vnitrostátní provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle jiného právního předpisu10) se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 2
Pro účely regulace cen platí:
1. Určené podmínky uvedené v příloze č. 7 tohoto výměru.
2. Dopravce propočte pro běžný rok věcně usměrňované ceny plného (obyčejného) jízdného na základě cen uvedených v příloze č. 7 upravených koeficientem k, jehož výše nesmí přesáhnout hodnotu vypočtenou podle vzorce
 

  N + Z 
k = ------- × n, 
  T + D 

 
kde
N = ekonomicky oprávněné náklady linkové dopravy v roce 2015. Za ekonomicky oprávněný se považuje i náklad na pohonné hmoty určený na základě ocenění fixní cenou dohodnutou s bankou v rámci uzavřené smlouvy na zajištění ceny nakoupených pohonných hmot pro maximálně dohodnuté množství pohonných hmot s připočtením dalších pořizovacích nákladů (zejména spotřební daň a obchodní přirážka distributorů). Tato fixní cena se může uplatnit nejdéle na období 12 měsíců. Pro další období je nutno zohlednit vývoj aktuálních cen pod cenovou fixací.,
Z = přiměřený zisk odpovídající podmínkám roku 2015 podle bodu 3.,
T = tržby celkem bez daně z přidané hodnoty za linkovou dopravu v roce 2015,
D = prostředky poskytnuté z rozpočtu krajů a obcí za plnění smlouvy o závazku veřejné služby nebo smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a za kompenzace slev z jízdného v roce 2015, popř. hrazené z jiných zdrojů,
n = roční růst provozních nákladů roku 2017 ve výši 1,19.
3. Přiměřený zisk se vypočítá podle vzorce:
 

   A x CA             1 
Z = ( --------- + I - OA - OI ) x ----------- - DA, 
     8             1 - d 

kde
Z = přiměřený zisk,
A = počet vozidel dopravce nezbytných pro zajišťování linkové dopravy, za takové se považuje vozidlo, které ujede ve veřejné linkové dopravě v daném roce více než 80 % kilometrů z celkového počtu ujetých kilometrů. Do celkového počtu vozidel se vozidlo započítá koeficientem 1 pro vozidla M3 (autobusy), koeficientem 0,5 pro vozidla M2 (mikrobusy) a koeficientem 0,2 pro vozidla M1 (osobní automobily),
CA = cena vozidla ve výši 4,7 mil. Kč,
I = roční objem investic souvisejících s provozováním linkové dopravy, popř. podíl z budoucí investice připadající na příslušný rok,
d = koeficient zdanění ve výši 0,19 (vychází z výše daně z příjmů právnických osob pro rok 2017),
OA = částka celkových uplatněných účetních odpisů vozidel používaných v linkové dopravě,
OI = částka celkových uplatněných účetních odpisů investic souvisejících s provozováním linkové dopravy,
DA = částka přiznané dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů nebo rozpočtů obcí, popř. z jiných zdrojů, na nákup nově vyrobených vozidel.
Investicemi souvisejícími s provozováním linkové dopravy se rozumí investice do:
- technické základny (např. garáže, odstavné plochy, mycí linky, čerpací stanice),
- informačních a odbavovacích systémů pro cestující,
- vybavení autobusových nádraží, autobusových stanovišť a zastávek a technického zařízení pro řízení provozu, jsou-li vlastnictvím dopravce.
Všechny údaje se vztahují k roku 2015.
4. Dopravce, který začal provozovat pravidelnou linkovou dopravu po roce 2015, vypočte koeficient k v roce zahájení provozu podle vzorce
  N + Z 
k = -----, 
  t . S 

kde
N = ekonomicky oprávněné náklady. Za ekonomicky oprávněný se považuje i náklad na pohonné hmoty určený na základě ocenění fixní cenou dohodnutou s bankou v rámci uzavřené smlouvy na zajištění ceny nakoupených pohonných hmot pro maximálně dohodnuté množství pohonných hmot s připočtením dalších pořizovacích nákladů (zejména spotřební daň a obchodní přirážka distributorů). Tato fixní cena se může uplatnit nejdéle na období 12 měsíců. Pro další období je nutno zohlednit vývoj aktuálních cen pod cenovou fixací.,
Z = přiměřený zisk,
t = 25,6 pro případy zahájení provozu v roce 2016,
t = 25,7 pro případy zahájení provozu v roce 2017,
S = propočtené množství km ujetých jednotlivými spoji na všech provozovaných linkách.
Pro výpočet koeficientů se použijí údaje o skutečném, a není-li, o předpokládaném rozsahu linkové dopravy v roce jejího zahájení. Ustanovení bodu 3. se použije přiměřeně.
5. Věcně usměrňovaná cena plného (obyčejného) a zlevněného jízdného se zaokrouhluje na celé koruny (t. j. do 0,50 Kč dolů a od 0,50 Kč včetně nahoru) s tím, že současně musí být splněny podmínky uvedené v části II. Čl. 1 přílohy č. 7 tohoto výměru.
6. Takto propočtenou cenu může dopravce zvýšit na spojích, odsouhlasených příslušným dopravním úřadem, až o 20 %. V pracovní dny nemůže podíl spojů s takto navýšenou cenou přesáhnout 20 % z celkového počtu spojů provozovaných dopravcem.
7. Propočet věcně usměrňované ceny plného (obyčejného) jízdného podle bodu 2. této položky se neuplatňuje u jízdného na linkách provozovaných v rámci integrovaných veřejných služeb10) v tarifních pásmech do 30 km včetně.
7.
Služby krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi, uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením včetně ceny urny, kromě služeb se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 7
8.
Pronájem obřadních místností pro smuteční obřady, kromě pronájmů se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 8
9.
Služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného pohřebiště15), kromě služeb se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 10
10.
Pohřební služby, pouze služby spojené s pohřbením, které zajišťuje obec podle právního předpisu o pohřebnictví
(§ 5 zákona č. 256/2001 Sb.)
Pro účely regulace cen platí:
Do věcně usměrňované ceny lze zahrnout pouze tyto položky:
použití chladícího boxu, zpracování žádosti o pohřbení, cena rakve a vložky do rakve případně cena transportního vaku, cena za úpravu lidských pozůstatků (umývání, holení stříhání, kosmetické úpravy), oblečení do šatů nebo rubáše, cena rubáše, uložení lidských pozůstatků do rakve včetně manipulace s rakví, přeprava lidských pozůstatků, cena za zpopelnění lidských pozůstatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením, cena za urnu, rozptyl nebo vsyp zpopelněných lidských pozůstatků nebo uložení urny do úložiště jednotlivých uren nebo uložení do hrobu nebo hrobky, ostatní náklady spojené se zajištěním uvedených činností.
Uvedené činnosti lze do ceny zahrnout pouze za podmínky jejich skutečného provedení.
Při opakování stejné služby lze do ceny zahrnout cenu této služby pouze jednou.
11.
Veřejné užití jinak veřejně nepřístupné vlečky
39)
12.
Užití zařízení služeb pro účely bezprostředně související s provozováním drážní dopravy
40).
 
Část III.
Obecná, přechodná a zrušující ustanovení
1. Úředně stanovenými cenami uvedenými v části I. tohoto výměru se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu.38)
2. Pro zařazení zboží do položky je rozhodující slovní popis položky.
3. Ceny sjednané pro plnění uskutečněná před účinností tohoto výměru se posuzují podle dosavadních cenových rozhodnutí Ministerstva financí.
3. Zrušují se výměry MF:
č. 01/2016 (Cenový věstník částka 12/2015),
č. 02/2016 (Cenový věstník částka 8 /2016).
 
Část IV.
Účinnost
Výměr nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017 s výjimkou ustanovení položky č. 3 v části II. výměru, která nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2016.
Ing. Andrej Babiš
1. místopředseda vlády a ministr financí, v. r.
 
Příloha 1
MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY OCHUCENÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ PRO ŽÁKY
1. Běžný způsob distribuce mléčných výrobků
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
2. skupina - kysané mléčné výrobky s ovocnou šťávou, ochucené přírodním aromatem
či nearomatizované s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně1)
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
Název a popis výrobku                        Maximální cena při
                                  prodeji konečnému spotřebiteli
                                  Kč/kus
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------            
- Ovocný jogurt z Valašska - jahoda, školní projekt, 150 g, obal  5,50
- polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“
dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s.
výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Ovocný jogurt z Valašska - meruňka, školní projekt, 150 g,    5,50
obal - polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“
dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s.
výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Ovocný kefír jahoda, 200 ml, obal - PET láhev s nápisem      8,00
„školní projekt“
dodavatel: Kozojedský dvůr s.r.o.
výrobce: Kozojedský dvůr s.r.o.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Ovocný kefír černý rybíz, 200 ml, obal - PET láhev s nápisem   8,00
„školní projekt“
dodavatel: Kozojedský dvůr s.r.o.
výrobce: Kozojedský dvůr s.r.o.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Ovocný jogurt z Valašska - jahoda, školní projekt, 150 g, obal - 6,00
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“
dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.
výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Ovocný jogurt z Valašska - meruňka, školní projekt, 150 g, obal - 6,00
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“
dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.
výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Ovocný jogurt z Valašska - jahoda, školní projekt, 150 g, obal - 6,00
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“
dodavatel: MK Fruit s.r.o.
výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Ovocný jogurt z Valašska - meruňka, školní projekt, 150 g, obal - 6,00
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“
dodavatel: MK Fruit s.r.o.
výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Acidofilní mléko - Malina - školní projekt, 200 ml, obal -    9,00
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“
dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.
výrobce: Sokol Petr, Farma Sokol, Liberk - Rampuše 5
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Jogurt - Borůvka - školní projekt, 150 g, obal - polypropylenový 8,00
kelímek s nápisem „školní projekt“
dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.
výrobce: Sokol Petr, Farma Sokol, Liberk - Rampuše 5
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
3. skupina - mléčné nápoje s kakaem, ovocnou šťávou či ochucené přírodním aromatem
s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně1)
    --------------------------------------------------------------- -----------------------------------
Název a popis výrobku                        Maximální cena při
                                  prodeji konečnému spotřebiteli
                                  Kč/kus
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------            
- Lipánek vanilka - trvanlivé mléko polotučné, 200 ml, obal -    5,50
Tetra Pak (kartonek) s nápisem „školní projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Madeta a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Lipánek kakao - trvanlivé mléko polotučné, 200 ml, obal -    5,50
Tetra Pak (kartonek) s nápisem „školní projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Madeta a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Lipánek jahoda - trvanlivé mléko polotučné, 200 ml, obal -    5,50
Tetra Pak (kartonek) s nápisem „školní projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Madeta a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Lipánek vanilka - trvanlivé mléko polotučné, 250 ml, obal -   6,50
Tetra Pak (kartonek) s nápisem „školní projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Madeta a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Lipánek kakao - trvanlivé mléko polotučné, 250 ml, obal -    6,50
Tetra Pak (kartonek) s nápisem „školní projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Madeta a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Lipánek jahoda - trvanlivé mléko polotučné, 250 ml, obal -    6,50
Tetra Pak (kartonek) s nápisem „školní projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Madeta a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Čerstvé mléko Lipánek čokoládový, 250 ml, obal - kartonek    8,00
Ducart s nápisem „školní projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Madeta a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Čerstvé mléko Lipánek jahodový, 250 ml, obal - kartonek     8,00
Ducart s nápisem „školní projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Madeta a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Čerstvé mléko Lipánek karamelový, 250 ml, obal - kartonek    8,00
Ducart s nápisem „školní projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Madeta a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Trvanlivé mléko polotučné s jahodovou příchutí, sterilované   6,50
UHT, 250 ml, obal - kartonek Tetra Pak s nápisem „školní
projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Bohušovická mlékárna, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Trvanlivé mléko polotučné s čokoládovou příchutí, sterilované  6,50
UHT, 250 ml, obal - kartonek Tetra Pak s nápisem „školní
projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Bohušovická mlékárna, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Trvanlivé mléko polotučné s banánovou příchutí, sterilované   6,50
UHT, 250 ml, obal - kartonek Tetra Pak s nápisem „školní
projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Bohušovická mlékárna, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Trvanlivé mléko polotučné s vanilkovou příchutí, sterilované   6,50
UHT, 250 ml, obal - kartonek Tetra Pak s nápisem „školní
projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Bohušovická mlékárna, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Kravík s příchutí Jahoda - školní projekt, 250 ml, obal -    6,50
kartonek Combibloc s nápisem „školní projekt“
dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s.
výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Kravík s příchutí Vanilka - školní projekt, 250 ml, obal -    6,50
kartonek Combibloc s nápisem „školní projekt“
dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s.
výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Kravík s příchutí Banán - školní projekt, 250 ml, obal -     6,50
kartonek Combibloc s nápisem „školní projekt“
dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s.
výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Kravík s příchutí Malina - školní projekt, 250 ml, obal -    6,50
kartonek Combibloc s nápisem „školní projekt“
dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s.
výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Kravík Kakaový - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek     6,50
Combibloc s nápisem „školní projekt“
dodavatel: Mlékárna Hlinsko, a.s.
výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Kravík s příchutí Jahoda - školní projekt, 250 ml, obal -    7,50
kartonek Combibloc s nápisem „školní projekt“
dodavatel: BOVYS, s.r.o., Štoky
výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Kravík s příchutí Vanilka - školní projekt, 250 ml, obal -    7,50
kartonek Combibloc s nápisem „školní projekt“
dodavatel: BOVYS, s.r.o., Štoky
výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Kravík s příchutí Banán - školní projekt, 250 ml, obal -     7,50
kartonek Combibloc s nápisem „školní projekt“
dodavatel: BOVYS, s.r.o., Štoky
výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Kravík s příchutí Malina - školní projekt, 250 ml, obal -    7,50
kartonek Combibloc s nápisem „školní projekt“
dodavatel: BOVYS, s.r.o., Štoky
výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Kravík Kakaový - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek     7,50
Combibloc s nápisem „školní projekt“
dodavatel: BOVYS, s.r.o., Štoky
výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Kravík s příchutí Banán - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek 8,00
Combibloc s nápisem „školní projekt“
dodavatel: MK Fruit s.r.o.
výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Kravík s příchutí Jahoda - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek 8,00
Combibloc s nápisem „školní projekt“
dodavatel: MK Fruit s.r.o.
výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Kravík s příchutí Malina - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek 8,00
Combibloc s nápisem „školní projekt“
dodavatel: MK Fruit s.r.o.
výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Kravík s příchutí Vanilka - školní projekt, 250 ml, obal      8,00
 - kartonek Combibloc s nápisem „školní projekt“
dodavatel: MK Fruit s.r.o.
výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Kravík Kakaový - školní projekt, 250 ml, obal - kartonek      8,00
Combibloc s nápisem „školní projekt“
dodavatel: MK Fruit s.r.o.
výrobce: Mlékárna Hlinsko, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Čerstvé mléko - Borůvkové - školní projekt, 250 ml, obal -    10,00
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“
dodavatel: OVOCENTRUM V+V s.r.o.
výrobce: Sokol Petr, Farma Sokol, Liberk - Rampuše 5
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
4. skupina - kysané nebo nekysané mléčné výrobky s ovocem, ochucené přírodním
aromatem či nearomatizované s obsahem mléčné složky nad 75 % včetně1)
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
Název a popis výrobku                        Maximální cena při
                                  prodeji konečnému spotřebiteli
                                  Kč/kus
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------            
- JOGURT BORŮVKA, 150 g, obal - PET kelímek s nápisem        7,50
„školní projekt“
dodavatel: Školní statek Plasy - Babina, s.r.o.
výrobce: Školní statek Plasy - Babina, s.r.o.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Imunel - Jahoda, jogurtové mléko, 200 ml, obal - kartonek    11,00
Elopak s nápisem „školní projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Madeta, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Imunel - Brusinka, jogurtové mléko, 200 ml, obal - kartonek   11,00
Elopak s nápisem „školní projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Madeta, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Lipánek žervé s pažitkou - smetanový termizovaný sýr, 80 g,    9,00
obal - polystyrénový kelímek s nápisem „školní projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Madeta,     a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Jihočeský Cottage s pažitkou, 150 g, obal - polystyrénový    13,00
kelímek s nápisem „školní projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Madeta, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Jihočeský tvaroh s jogurtem čokoláda, 100 g, obal -        8,00
polystyrénový kelímek s nápisem „školní projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Madeta, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Jihočeský tvaroh s jogurtem vanilka, 100 g, obal -        8,00
polystyrénový kelímek s nápisem „školní projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Madeta, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Jihočeský tvaroh s jogurtem jahoda, 100 g, obal -         8,00
polystyrénový kelímek s nápisem „školní projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Madeta, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Jihočeský tvaroh s jogurtem broskev, 100 g, obal -        8,00
polystyrénový kelímek s nápisem „školní projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Madeta, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Jihočeský tvaroh s jogurtem stracciatella, 100 g, obal -     8,00
polystyrénový kelímek s nápisem „školní projekt“
dodavatel: LAKTEA, o.p.s.
výrobce: Madeta, a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Matylda Bio dezert malina, 100 g, obal - polystyrénový      5,00
kelímek s nápisem „školní projekt“
dodavatel: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
výrobce: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Matylda Bio dezert banán, 100 g, obal - polystyrénový       5,00
kelímek s nápisem „školní projekt“
dodavatel: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
výrobce: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- Bio tvaroh s jogurtem brusinka, 140 g, obal - polystyrénový    6,00
kelímek s nápisem „školní projekt“
dodavatel: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
výrobce: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- BIO jogurt borůvkový z Valašska - školní projekt, 150 g, obal - 8,00
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“
dodavatel: JAVORNÍK - CZ s.r.o.
výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- BIO jogurt jahodový z Valašska - školní projekt, 150 g, obal -  8,00
polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“
dodavatel: JAVORNÍK - CZ s.r.o.
výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- BIO Jogurtové mléko čokoláda, 200 ml, obal - PET láhev      11,00
s nápisem „školní projekt“
dodavatel: JAVORNÍK - CZ s.r.o.
výrobce: JAVORNÍK - CZ s.r.o.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- BIO Jogurtové mléko jahoda, 200 ml, obal - PET láhev       11,00
s nápisem „školní projekt“
dodavatel: JAVORNÍK - CZ s.r.o.
výrobce: JAVORNÍK - CZ s.r.o.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- BIO Jogurtové mléko malina, 200 ml, obal - PET láhev       11,00
s nápisem „školní projekt“
dodavatel: JAVORNÍK - CZ s.r.o.
výrobce: JAVORNÍK - CZ s.r.o.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
- BIO Jogurtové mléko borůvka, 200 ml, obal - PET láhev      11,00
s nápisem „školní projekt“
dodavatel: JAVORNÍK - CZ s.r.o.
výrobce: JAVORNÍK - CZ s.r.o.
--------------------------------------------------------------- -----------------------------------
2. Distribuce s použitím mléčných automatů
I------------------------------------------------------I---------------------I
I 2. skupina - kysané mléčné výrobky s ovocnou šťávou, ochucené přírodním  I 
I aromatem či nearomatizované s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně1)   I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I Název a popis výrobku                I Maximální cena při I
I                           I prodeji konečnému I
I                           I spotřebiteli Kč/kus I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I - Ovocný jogurt z Valašska - jahoda, školní projekt, I           I 
I 150 g, obal - polypropylenový kelímek s nápisem   I           I
I „školní projekt“ dodavatel: COME Vending s.r.o.   I           I 
I výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.  I   8,50      I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I - Ovocný jogurt z Valašska - meruňka, školní projekt,I   8,50      I
I obal - 150 g, polypropylenový kelímek s nápisem  I           I
I „školní projekt“ dodavatel: COME Vending s.r.o.   I           I
I výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.  I           I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I - Ovocný jogurt z Valašska - jahoda, školní projekt, I    8,50     I
I 150 g, obal- polypropylenový kelímek s nápisem    I           I
I „školní projekt“ dodavatel: Happy Snack s.r.o.    I           I
I výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.  I           I  
I------------------------------------------------------I---------------------I
I - Ovocný jogurt z Valašska - meruňka, školní projekt,I    8,50     I
I 150 g, obal - polypropylenový kelímek s nápisem   I           I
I „školní projekt“                  I           I 
I dodavatel: Happy Snack s.r.o.            I           I
I výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o.  I           I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I 3. skupina - mléčné nápoje s kakaem, ovocnou šťávou či ochucené      I
I  přírodním aromatem s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně1)       I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I Název a popis výrobku                I Maximální cena při I
I                           I prodeji konečnému I
I                           I spotřebiteli Kč/kus I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I - POLOTUČNÉ MLÉKO KAKAOVÉ, 200 ml, obal -      I  8,40       I
I polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“  I           I 
I dodavatel: COME Vending s.r.o.            I           I
I výrobce: Mlékárna Kunín a.s.             I           I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I - POLOTUČNÉ MLÉKO ČOKOLÁDOVÉ, 200 ml, obal -     I  8,70       I
I polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“  I           I
I dodavatel: COME Vending s.r.o.            I           I
I výrobce: Mlékárna Kunín a.s.             I           I
I------------------------------------------------------I---------------------I
    I - POLOTUČNÉ MLÉKO VANILKOVÉ, 200 ml, obal -     I  9,10       I
I polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“  I           I
I dodavatel: COME Vending s.r.o.            I           I
I výrobce: Mlékárna Kunín a.s.             I           I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I - POLOTUČNÉ MLÉKO KAKAOVÉ, 200 ml, obal -      I  8,40       I
I polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“  I           I
I dodavatel: Happy Snack s.r.o.            I           I
I výrobce: Mlékárna Kunín a.s.             I           I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I - POLOTUČNÉ MLÉKO ČOKOLÁDOVÉ, 200 ml, obal -     I  8,70       I
I polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“  I           I 
I dodavatel: Happy Snack s.r.o.            I           I 
I výrobce: Mlékárna Kunín a.s.             I           I
I------------------------------------------------------I---------------------I
I - POLOTUČNÉ MLÉKO VANILKOVÉ, 200 ml, obal -     I  9,10       I
I polypropylenový kelímek s nápisem „školní projekt“  I           I
I dodavatel: Happy Snack s.r.o.            I           I
I výrobce: Mlékárna Kunín a.s.             I           I 
I------------------------------------------------------I---------------------I
__________________
1) Příloha k nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Příloha 2
Určené podmínky pro uplatnění regulovaných cen integrovaných veřejných služeb v dopravě podle položky č. 2 části I. oddílu B a položky č. 4 části II. výměru
Základní druhy jízdného
1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujících, kteří neuplatňují nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné.
2. Zlevněné (zvláštní) jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu.
3. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši 50 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují:
- děti od 6 let až do dovršení 15. roku,
- rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v zařízení nebo škole v působnosti Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí.
4. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši 37,5 % plného (obyčejného) jízdného se přepravují žáci škol ve věku do 15 let. Pro linky zařazené do integrované dopravy končící (začínající) na území města a provozované za hranice tohoto města se toto jízdné přiznává dovnitř města až do místa přestupu na městskou hromadnou dopravu.
5. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši 75 % plného (obyčejného) jízdného se přepravují žáci a studenti škol denní nebo prezenční formy studia ve věku od 15 do 26 let. Pro linky zařazené do integrované dopravy končící (začínající) na území města a provozované za hranice tohoto města se toto jízdné přiznává dovnitř města až do místa přestupu na městskou hromadnou dopravu.
6. Za zlevněné (zvláštní) jízdné maximálně ve výši 25 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.1).
7. Bezplatně se přepravují
- děti do 6 let (cestující starší 10 let s platnou jízdenkou má nárok na bezplatnou přepravu dvou dětí do 6 let),
- průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodicí pes.
Podmínky pro prokazování nároku na slevy, uznávání a platnost jízdních dokladů určí kraj nebo obec, který rozhoduje o uplatnění maximálních cen, nebo organizátor integrovaných veřejných služeb v dopravě v dohodě s dopravci a zveřejní je společně s tarifem. Výjimkou je jízdné podle bodu č. 4 a 5, kde pro vyžádání nároku, prokázání nároku a ověřování průkazů při uplatňování zlevněného (zvláštního) jízdného pro žáky a studenty škol platí v případě železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravy podmínky stanovené v příloze č. 5 části IV. čl. 2.2 tohoto výměru a v případě veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravy podmínky stanovené v příloze č. 6 části III. čl. 11 až 13 tohoto výměru obdobně.
__________________
1) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Příloha 3
Dohoda o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu podle položky č. 2 části II. výměru (v tis. Kč)
      


 
 
Příloha 4
Tabulka pro výpočet přiměřeného zisku a použitého kapitálu podle položky č. 2 části II. výměru (v tis. Kč)
      


 
 
Příloha 5
Průkaz rozdělení celkového zisku za subjekt jako celek za regulovanou i neregulovanou činnost (v tis. Kč)
      


 
 
Příloha 6
URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ
I. Obecné podmínky
1. Regulaci formou věcně usměrňovaných cen podléhají ceny (jízdné) ve všech vozových třídách všech kategorií vlaků osobní přepravy (osobní vlaky, spěšné vlaky, rychlíky, expresy, InterCity, EuroCity, EuroNight, SuperCity, railjet atd.) a dále ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému pro vlaky vyšší kvality (či jiné kategorie), pokud jsou uplatňovány v paušální výši.
2. Věcné usměrňování cen a určené podmínky platí pro dopravce1) provozující železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu včetně peážní přepravy.
3. Podmínky, za nichž se výkony veřejné vnitrostátní železniční pravidelné přepravy poskytují, upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 135/2016 Sb. a vyhláška č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace.
4. Regulace formou věcně usměrňovaných cen se nevztahuje na ceny za rezervaci místa a ceny za použití lůžka a lehátka.
5. Jízdné se sjedná v závislosti na tarifní vzdálenosti vyplývající z jízdního řádu provozovatele dráhy, na příslušné vozové třídě a na druhu jízdného.
6. V cenách jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty2).
7. Dopravci provozující železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu jsou podle § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, povinni zpřístupnit na viditelném místě informaci o ceně včetně určených podmínek formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem. V neobsazených stanicích se za jiný přiměřený způsob považuje též umístění vývěsky ve stanici s informací o telefonním čísle zákaznické linky dopravce poskytující informace o jízdném nebo adresy internetových stránek dopravce obsahující tarif dopravce, případně možnost zobrazení ceny jízdného prodejním automatem pro prodej jízdních dokladů, případně poskytnutí informací obsluhou vlaku ještě před nástupem cestujícího do vlaku nebo ve vlaku se samoobslužným způsobem odbavení poskytnutí informace strojvedoucím.
II. Druhy jízdného
1. Obyčejné jízdné je cena za přepravu cestujících ve všech vlacích osobní přepravy ve všech vozových třídách, kteří neuplatňují nárok na zvláštní jízdné.
2. Zvláštní jízdné je cena za přepravu osob uvedených v bodu 3, 4, 5 a 6 a bezplatná přeprava.
3. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného je cena za přepravu
a) dětí od 6 do l5 let ve všech vozových třídách podle podmínek v části IV. článek 2.1 bod 2.,
b) rodičů nebo soudem určených opatrovníků (dále jen „rodiče“) navštěvujících děti umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních ve 2., základní, ekonomické vozové třídě odpovídající nejnižšímu standardu nabízenému dopravcem (dále jen „2. vozová třída“) podle podmínek v části IV. čl. 2.4 bod 1.
4. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného je cena za přepravu
a) zdravotně postižených občanů - držitelů průkazu ZTP a ZTP/P3) ve 2. vozové třídě,
b) rodičů navštěvujících děti umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních ve 2. vozové třídě podle podmínek stanovených v části IV. článku 2.4 bod 3.
5. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 37,5 % obyčejného jízdného je cena za přepravu žáků škol do věku 15 let ve 2. vozové třídě podle podmínek stanovených v části IV. článku 2.2.
6. Zvláštní jízdné ve výši maximálně 75 % obyčejného jízdného je cena za přepravu žáků a studentů škol ve věku od 15 let do 26 let ve 2. vozové třídě podle podmínek stanovených v části IV. článku 2.2.
III. Bezplatná přeprava
Bezplatně se přepravují:
a) děti do 6 let ve všech vozových třídách podle podmínek v části IV. článek 2. 1. bod 1.,
b) průvodci osob těžce postižených na zdraví, držitelů průkazu ZTP/P podle jiného právního předpisu3) ve 2. vozové třídě.
IV. Určené podmínky
Článek 1
Jízdenky
1. Jednoduchá jízdenka v době své platnosti opravňuje k jedné jízdě po uvedené trati. Není-li na jízdence uveden směr jízdy, platí směrem nejkratším v zaplacené vozové třídě.
2. Zpáteční jízdenka v době své platnosti opravňuje držitele k jedné cestě směrem "TAM" a k jedné cestě směrem "ZPĚT" po stejné přepravní cestě, ve stejné vozové třídě, stejnou kategorií vlaku. Není-li na jízdence uveden směr, platí směrem nejkratším.
3. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost do 50 km včetně, platí do 6.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti.
4. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost nad 50 km, platí do 24.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti.
5. Jízdenka platí pouze, je-li jízda nastoupena v den vyznačený jako první den platnosti jízdenky a ukončena nejpozději vlakem, který podle jízdního řádu dojede do cílové stanice před koncem platnosti jízdenky nebo před koncem platnosti průkazu, k němuž byla jízdenka za zvláštní jízdné vydána.
6. Jízdenka platná pro tarifní vzdálenost do 100 km včetně pro každý směr jízdy neumožňuje přerušit jízdu. Při jízdě na tarifní vzdálenost nad 100 km je možno po ujetí této vzdálenosti přerušit jízdu libovolně často. Doba platnosti jízdenky se přerušením jízdy neprodlužuje. Tento bod se nevztahuje na jízdenky zakoupené pro vlak nebo vůz s povinnou rezervací.
7. Jízdné se určí za skutečnou přepravní cestu na tratích, na nichž se jízda koná.
8. Projíždí-li cestující některý úsek trati dvakrát, určí se jízdné zvlášť za úsek z nástupní stanice do stanice, z níž projíždí podruhé stejnou trať, a zvlášť za úsek z této stanice do stanice cílové. Celkové jízdné se určí jako součet jízdného za oba úseky. Projíždí-li vlaky některým traťovým úsekem dvakrát z provozních důvodů na straně dopravce, započte se tato vzdálenost pouze jednou.
9. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije na části trati vyšší než 2. vozovou třídu a na části trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za vyšší než 2. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro úsek trati, ve kterém cestující použije vyšší než 2. vozovou třídu.
10. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije v několika nesouvislých úsecích trati vyšší než 2. vozovou třídu a v několika úsecích trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro vyšší než 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za vyšší než 2. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro součet vzdáleností všech úseků tratí, ve kterých cestující použije vyšší než 2. vozovou třídu.
11. Přestoupí-li cestující do vyšší vozové třídy, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi jízdným obou vozových tříd za trať projetou ve vyšší vozové třídě.
12. Cestuje-li cestující do téže cílové stanice nebo do stanice v témže místě buď zcela nebo zčásti po jiné delší trati, než pro kterou jízdenka platí, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi cenou této jízdenky a jízdným za skutečně projetou trať z nástupní do cílové stanice v příslušné vozové třídě a druhu vlaku.
Článek 2
Rozsah a podmínky uplatňování zvláštního jízdného
1. Zvláštní jízdné se uplatňuje v dále stanoveném rozsahu a za stanovených podmínek. Způsob prokazování splnění těchto podmínek a kontroly stanoví dopravce.
2. Při jízdě do a ze zahraničí nebo na trati jiného dopravce se nárok na zvláštní jízdné přiznává do a z pohraničního bodu nebo styčného bodu jednotlivých dopravců.
3. Nárok na zvláštní jízdné lze uplatnit pouze pro jízdy ve 2. vozové třídě s výjimkou přepravy podle článku 2.1.
4. Nelze sdružovat několik různých druhů zvláštního jízdného pro dosažení vyššího zvýhodnění, kromě případů podle ustanovení bodu 2.3.2. a 2.3.4.
5. Cestující s nárokem na zvláštní jízdné, který nastoupí do vlaku bez platné jízdenky, zaplatí zvláštní jízdné spolu s přirážkou podle smluvních přepravních podmínek (§ 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 23/2000 Sb.).
6. Cestující, který zaplatil zvláštní jízdné a nemůže svůj nárok prokázat, zaplatí obyčejné jízdné snížené o zvláštní jízdné.
2.1. Zvláštní jízdné pro děti
1. Cestující starší 10 let s platnou jízdenkou nebo osoba přepravovaná podle části III. písm. b) má nárok s sebou bezplatně přepravit dvě děti do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin), pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující samostatné místo pro druhé dítě, zaplatí za ně i za každé další dítě do 6. roku zvláštní jízdné ve všech vozových třídách ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného. V tomto případě se zvláštní jízdné nevztahuje na ceny (příplatky) za vlaky vyšší kvality.
2. Děti od 6 do l5 let (t.j. do dne, který předchází dni 15. narozenin) mají nárok na přepravu ve všech vozových třídách za zvláštní jízdné maximálně ve výši 50 % obyčejného jízdného. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) průkazem, který vystaví dopravce, případně jiným průkazem ověřeným razítkem vydavatele, obsahujícím fotografii aktuální podoby, jméno, příjmení a datum narození dítěte. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem nebo občanským průkazem. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality.
2.2. Zvláštní jízdné pro žáky a studenty škol (dále jen „žákovské jízdné“)
1. Nárok na žákovské jízdné mají žáci a studenti všech škol do věku 26 let (dále jen „žáci“), kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia4) a využívají železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu k dojíždění z místa trvalého pobytu nebo trvalého bydliště žáka jiného, než je uvedeno v jeho osobním dokladu, jestliže lze tuto skutečnost prokázat předložením rozhodnutí soudu upravujícím poměry péče o dítě nebo jiným úředním potvrzením o skutečném bydlišti, jako je povolení k trvalému pobytu, dlouhodobému pobytu za účelem studia, případně koleje, internátu, domova mládeže (dále jen „bydliště“) do místa sídla školy k účasti na školním vyučování nebo praktickém vyučování, praktické přípravě či praktické výuce a praxi (dále jen „praktické vyučování“).
2. Žákovské jízdné platí pro jízdu ze stanice5) místně nebo časově nejbližší místu bydliště žáka do stanice místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším a zpět. Žákovské jízdné platí i pro jízdu na části trasy mezi těmito místy. V případě přestupu, není-li možné odbavení jedním dokladem, je žák odbaven každým dopravcem zvlášť, včetně dopravců ve veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravě.
Žákovské jízdné se za výše uvedených určených podmínek poskytuje v období školního/akademického roku vyznačeného školou na průkazu s výjimkou měsíců července a srpna, i když se tyto měsíce započítají do doby platnosti průkazu. Při denním dojíždění je žákovské jízdné přiznáváno pouze v pracovní dny.
Za součást školy se pro účely tohoto výměru považuje i středisko praktického vyučování a pracoviště praktického vyučování podle jiného právního předpisu4).
3. Prokazování nároku
K uplatnění nároku vydává dopravce průkaz pro poskytování žákovského jízdného (dále jen „žákovský průkaz“). Žákovské průkazy se mezi dopravci železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní a veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravy navzájem uznávají.
Žákovský průkaz musí obsahovat jméno a příjmení žáka, datum narození, aktuální fotografii, místo bydliště žáka (včetně názvu okresu), název a místo sídla školy, školou (razítkem a podpisem oprávněné osoby) potvrzený údaj o trvání školního/akademického roku, razítko s názvem dopravce a podpis oprávněného zaměstnance. Nevyučuje-li škola po všechny dny v týdnu, vyznačí škola tuto skutečnost na žákovském průkazu.
Žákovské jízdné se přiznává v cestovním úseku vyznačeném na žákovském průkazu na všech spojích jednotlivých dopravců. U železničních dopravců pouze ve 2.vozové třídě. Žákovské jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality. Při použití vyšší než 2. Vozové třídy zaplatí držitel žákovského průkazu v závislosti na věku obyčejné jízdné nebo zvláštní jízdné pro děti do 15 let pro vyšší než 2. Vozovou třídu.
Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz, ve kterém bude uvedeno a školou potvrzeno období, v němž jej žák bude používat. V případě ubytování žáka v domově mládeže, internátě nebo koleji může být vydán další žákovský průkaz na základě předložení potvrzení ubytovatele.
4. Ověřování žákovských průkazů
Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz předkládá žák spolu s fotografií k ověření na místech stanovených ve smluvních přepravních podmínkách vyhlášených dopravcem. Žadatel doloží pravdivost údajů uvedených v žákovském průkazu.
Bližší podmínky pro uplatňování žákovského jízdného stanoví Ministerstvo dopravy v metodickém pokynu a publikuje způsobem umožňující dálkový přístup.
2. 3. Zvláštní jízdné pro osoby těžce postižené (držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P) a přeprava jejich průvodců
1. Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle jiného právního předpisu3) a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 2. vozové třídě za zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality.
2. Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné podle bodu 2.3.1. nárok i na:
- bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. vozové třídě;
- bezplatnou přepravu vozíku pro invalidy;
- bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P.
3. Průvodcem nevidomého může být i vodící pes, který se přepravuje bezplatně i ve vyšší než 2. vozové třídě.
4. Bezplatná přeprava průvodce nebo vodícího psa nevidomých se poskytuje i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné.
5. Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně (ZTP/P) nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby, jejíž je průvodcem.
6. Při použití vyšší než 2. vozové třídy zaplatí držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P obyčejné jízdné vyšší než 2. vozové třídy. Průvodce držitele průkazu ZTP/P platí rozdíl mezi obyčejným jízdným vyšší než 2. vozové třídy a 2. vozové třídy, neplatí příplatek ve vlaku vyšší kvality.
2.4. Zvláštní jízdné pro rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území České republiky
1. Pro rodiče při jízdách k návštěvám dětí tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných ve zdravotnických, školských, sociálních zařízeních, ústavech (dále jen „ústav“) platí ve 2. vozové třídě zvláštní jízdné ve výši 50 % obyčejného jízdného s tím, že zakoupená jízdenka platí současně i pro cestu zpět, pokud je uskutečnění návštěvy potvrzeno na průkazu datem návštěvy, podpisem a razítkem ústavu. Jízda zpět musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality.
2. Nárok na zvláštní jízdné se přiznává na základě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno. Za škody vzniklé dopravci neoprávněným vydáním průkazu odpovídá vydávající ústav. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost zaměstnancům dopravce, považuje se průkaz za neplatný. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý z nich svůj průkaz.
3. Pro jednotlivé jízdy je poskytováno ve 2. vozové třídě zvláštní jízdné ve výši maximálně 25 % obyčejného jízdného. Při jízdě z ústavu se poskytuje zvláštní jízdné za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Jízda zpět musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. Zvláštní jízdné se nevztahuje na ceny (příplatky) uplatňované k jízdnému za použití vlaků vyšší kvality.
4. Zvláštní jízdné platí pro jízdu ze stanice nejbližší místu bydliště rodiče do stanice nejbližší místu ústavu a zpět do původní nástupní stanice směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.
5. Nárok na zvláštní jízdné platí pro rodiče i tehdy, jede-li s nimi dítě, k jehož návštěvě je zvláštní jízdné uplatněno.
VYSVĚTLIVKY:
POJMY:
Dopravce
1) - fyzická nebo právnická osoba, která provádí přepravu osob a věcí pro cizí potřebu
Peážní přeprava
- vnitrostátní přeprava, u které část přepravní cesty vede přes území sousedního státu
Pohraniční bod
- tarifní bod na rozhraní dvou železničních správ, ležící na státní hranici
Styčný bod
- tarifní bod na rozhraní dvou tratí, obsluhovaných různými dopravci
Stanice
- stanice i zastávka v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě a veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě ve smyslu vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
Tarifní vzdálenost
- vzdálenost rozhodná pro určení jízdného, tj. vzdálenost vypočtená za příslušnou trať podle kilometrických údajů v jízdním řádu provozovatele dráhy
Vlak vyšší kvality
- vlak kategorie Expres, IC, EC, EN, SC, railjet
Železniční veřejná vnitrostátní pravidelná osobní doprava
- vnitrostátní veřejná drážní osobní doprava na dráze celostátní a na dráze regionální ve smyslu vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
ZKRATKY:
EC
- EuroCity (vlak vyšší kvality, zařazený do mezinárodní sítě, složený z vozů se skupinovým řazením vozů)
EN
- EuroNight (vlak vyšší kvality zařazený do mezinárodní sítě, složený z lůžkových a lehátkových vozů a vozů na sezení se skupinovým řazením vozů)
IC
- InterCity (vlak vyšší kvality, složený z vozů se skupinovým řazením vozů)
SC
- SuperCity (vlak vyšší kvality s výrazně zkrácenou jízdní dobou).
railjet
- vysokorychlostní souprava velkoprostorových vozů
ZTP
- osoba zvlášť těžce postižená na zdraví
ZTP/P
- osoba zvlášť těžce postižená na zdraví, jejíž stav vyžaduje doprovod
__________________
1) Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
5) § 2 písm. d) vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu.
 
Příloha 7
CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVĚ
Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného
 
+----------------+----------------+
| Tarifní pásmo | Plné jízdné |
|        | (obyčejné)   |
|        | jízdné     |
+----------------+----------------+
| km       |  Kč      |
+----------------+----------------+
|  1 - 4    |  10     |
+----------------+----------------+
|  5 - 7    |  14     |
+----------------+----------------+          
|  8 - 10   |  17     |
+----------------+----------------+          
| 11 - 13    |  21     |
+----------------+----------------+          
|  14 - 17   |  25     |
+----------------+----------------+           
|  18 - 20   |  28     |
+----------------+----------------+           
|  21 - 25   |  32     |
+----------------+----------------+           
|  26 - 30   |  37     |
+----------------+----------------+           
|  31 - 35   |  42     |
+----------------+----------------+           
|  36 - 40   |  47     |
+----------------+----------------+           
|  41 - 45   |  52     |
+----------------+----------------+           
|  46 - 50   |  57     |
+----------------+----------------+           
|  51 - 55   |  61     |
+----------------+----------------+          
|  56 - 60   |  66     |
+----------------+----------------+           
|  61 - 70   |  71     |
+----------------+----------------+
|  71 - 80   |  77     |
+----------------+----------------+           
|  81 - 90   |  82     |
+----------------+----------------+
|  91 - 100   |   89     |
+----------------+----------------+
| 101 - 110   |  97     |
+----------------+----------------+
| 111 - 120   |  107     |
+----------------+----------------+           
| 121 - 130   |  115     |
+----------------+----------------+           
| 131 - 140   |  122     |
+----------------+----------------+           
| 141 - 150   |  131     |
+----------------+----------------+           
| 151 - 160   |  137     |
+----------------+----------------+           
| 161 - 170   |  145     |
+----------------+----------------+           
| 171 - 180   |  153     |
+----------------+----------------+           
| 181 - 190   |  163     |
+----------------+----------------+           
| 191 - 200   |  171     |
+----------------+----------------+           
| 201 - 210   |  180     |
+----------------+----------------+           
| 211 - 220   |  192     |
+----------------+----------------+           
| 221 - 230   |  200     |
+----------------+----------------+           
| 231 - 240   |  208     |
+----------------+----------------+           
| 241 - 250   |  221     |
+----------------+----------------+           
| 251 - 260   |  230     |
+----------------+----------------+           
| 261 - 270   |  239     |
+----------------+----------------+           
| 271 - 280   |  248     |
+----------------+----------------+           
| 281 - 290   |  254     |
+----------------+----------------+           
| 291 - 300   |  262     |
+----------------+----------------+ 
| Za každých  |        |
| dalších    |   20     |
| 20 km     |        |
+----------------+----------------+

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU
ČÁST I.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu cestujících na území České republiky.
2. Tyto podmínky neplatí pro mezinárodní silniční dopravu.
3. Základní podmínky, za nichž se výkony veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravy poskytují, upravuje:
. zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
. vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy,
. vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,
. zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 135/2016 Sb.,
. vyhláška č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace.
4. V cenách uvedených v tabulce pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty1).
5. Dopravci provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu i výdejny jízdenek jsou podle § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, povinni zpřístupnit na viditelném místě informaci o ceně včetně určených podmínek formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem. Za jiný přiměřený způsob se považuje též zveřejnění na terminálech, zastávkách nebo označnících informací o telefonním čísle zákaznické linky dopravce poskytující informace o jízdném nebo adresy internetových stránek dopravce obsahujících tarif dopravce, případně možnost zobrazení ceny jízdného prodejním automatem pro prodej jízdních dokladů nebo zpřístupnění cen jízdného při vstupu do vozidla nebo poskytnutí informací řidičem vozidla před nástupem cestujícího do vozidla.
ČÁST II.
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
Čl. 1
Základní druhy jízdného
1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujícího sjednaná dopravcem v souladu s ustanovením části II. položky č. 6 tohoto výměru a tabulky pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného podle této přílohy.
2. Zlevněné jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu.
2.1. Za zlevněné jízdné - maximálně za 50 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují
- děti podle čl. 8 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2,
- rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen „rodiče“) k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech podle čl. 17 až 19.
2.2. Za zlevněné jízdné - maximálně za 25 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují držitelé průkazu ZTP a ZTP/P2) podle čl. 10, 14 a 15.
2.3. Za zlevněné jízdné - maximálně za 37,5 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují žáci škol do věku 15 let podle podmínek stanovených v části III. čl. 11. - 13.
2.4. Za zlevněné jízdné - maximálně za 75 % plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují žáci a studenti škol ve věku od 15 let do 26 let podle podmínek stanovených v části III. čl. 11. - 13.
3. Bezplatně se přepravují
- děti do 6 let, s výjimkou případů uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. a) až c),
- průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes podle čl. 10 a 15.
Čl. 2
Neplatnost jízdenky při přerušení jízdy
Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka neplatnou.
Čl. 3
Zavazadla, za která se neplatí dovozné
Bezplatně se přepravují:
a) zavazadla, která mají rozměry menší než 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 x 100 cm nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg,
b) ruční zavazadla podle jiného právního předpisu3),
c) dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP/P,
d) tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.
Čl. 4
Přeplatky a nedoplatky
1. Nepoužitou jízdenku pro jednotlivou jízdu zakoupenou v předprodeji lze vrátit před odjezdem příslušného spoje v příslušné předprodejní kanceláři. Jízdenku lze vrátit nejpozději 30 minut před odjezdem příslušného spoje. Předprodejní kancelář zpřístupní na viditelném místě informaci o podmínkách vracení jízdenek. Je-li předprodejní kancelář uzavřena, je možné vrátit jízdné za nepoužitou jízdenku pouze v případě, kdy cestující předloží jízdenku potvrzenou pověřeným pracovníkem dopravce, že cestující chtěl jízdenku vrátit před odjezdem příslušného spoje.
2. Z částky jízdného, která má být vrácena, se sráží 10 %, nejméně však 1 Kč a nejvýše 10 Kč na jízdenku. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé Kč při částce do 0,50 Kč dolů a od 0,50 Kč včetně nahoru. Vrací-li se částka poštou, má předprodejní kancelář právo srazit si poštovní výlohy. Srážky nejsou dovoleny, jde-li o vrácení zaplacené částky nebo její části z důvodů vzniklých na straně dopravce4). O provedené srážce vystaví na požádání předprodejní kancelář doklad.
3. Za každou písemnou upomínku o zaplacení jízdného nebo přirážky účtuje dopravce 2,- Kč a poštovní výlohy.
Čl. 5
Tarifní vzdálenost
1. Tarifní vzdálenost se určí podle kilometrických údajů uvedených u příslušných spojů v jízdních řádech dopravce ve zvláštním sloupci označeném zkratkou km.
2. Tarifní vzdálenosti jsou vyjádřeny celým číslem a jsou uvedeny podle směru jízdy od výchozí do konečné zastávky linky nebo naopak.
3. Má-li nástupní zastávka a cílová zastávka v jízdním řádu stejné kilometrické údaje, stanoví se jízdné a dovozné za nejnižší tarifní vzdálenost.
4. Jízdné se vypočte za určenou tarifní vzdálenost.
5. Při prodloužení nebo zkrácení tarifní vzdálenosti původní linky v důsledku stanovených objížděk na dobu delší než 7 dní stanoví dopravce novou tarifní vzdálenost, odpovídající nově používané dopravní cestě. Jízdenky zakoupené před změnou tarifní vzdálenosti platí po celou dobu jejich platnosti, případný rozdíl v ceně takové jízdenky dopravce nevybírá ani nevrací.
Čl. 6
Přímé vypravení
Cestující lze vypravit zpravidla jen do cílových zastávek na téže lince. Při spojích, které nejedou po celé délce linky, je přímé vypravení možné nejdále do konečné zastávky příslušného spoje.
Čl. 7
Platnost jízdenky
1. Jízdenka vydaná ve vozidle platí jen pro spoj, pro který byla vydána. Jízdenka vydaná ve výdejně jízdenek platí jen pro den, na který byla vydána, a pro spoj, pro který byla určena, a nebyl-li v ní spoj určen, pro spoj, kterým cestující nastoupil jízdu.
2. Omezení podle odstavce 1 neplatí v případech, kdy v linkové osobní dopravě nebyla z důvodů, které nejsou na straně cestujícího, přeprava cestujícího provedena nebo nebyla dokončena započatá přeprava cestujícího4).
Čl. 8
Přeprava dětí
1. Děti do dovršeného 6. roku v doprovodu osoby starší 10 let se přepravují bezplatně, oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zaniká
a) jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího,
b) bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení,
c) zaujímá-li dítě s cestujícím je doprovázejícím ve vozidle, jehož všechna místa k sezení jsou plně obsazena, dvě místa k sezení.
Dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně, a to včetně kočárku.
2. Děti od 6 let až do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin), jakož i děti mladší 6 let, které podle odstavce 1 nemají nárok na bezplatnou přepravu, se přepravují za 50 % plného obyčejného jízdného, uplatněného dopravcem. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem nebo občanským průkazem.
Čl. 9
Nárok na zlevněné jízdné
Nárok na zlevněné jízdné se přizná, jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky. Je-li předepsáno předložení průkazu, je cestující povinen se jím prokázat.
Čl. 10
Sdružování nároků
1. Není dovoleno, aby cestující použil zároveň několika průkazů nebo několika zlevněných jízdenek pro dosažení vyššího zvýhodnění. Vždy se mu uzná pouze jeden průkaz nebo jedna zlevněná jízdenka.
2. Bezplatná přeprava průvodce držitele ZTP/P se poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu ZTP/P jiné zvýhodnění, na které má nárok.
3. Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně (ZTP/P) nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby, jejíž je průvodcem.
ČÁST III.
JÍZDNÉ PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOL
Čl. 11
Rozsah nároku
Nárok na zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol (dále jen „žákovské jízdné“) mají žáci a studenti všech škol do věku 26 let (dále jen „žáci“), kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia5) a využívají veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu k dojíždění z místa trvalého pobytu nebo trvalého bydliště žáka jiného než je uvedeno v jeho osobním dokladu, jestliže lze tuto skutečnost prokázat předložením rozhodnutí soudu upravujícím poměry péče o dítě nebo jiným úředním potvrzením o skutečném bydlišti, jako je povolení k trvalému pobytu, dlouhodobému pobytu za účelem studia, popř. koleje, internátu, domova mládeže (dále jen „bydliště“), do místa sídla školy k účasti na školním vyučování nebo praktickém vyučování, praktické přípravě či praktické výuce a praxi (dále jen „praktické vyučování“).
Žákovské jízdné platí pro jízdu ze stanice6) místně nebo časově nejbližší místu bydliště žáka do stanice místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším a zpět. Žákovské jízdné platí i pro jízdu na části trasy mezi těmito místy. V případě přestupu, není-li možné odbavení jedním dokladem, je žák odbaven každým dopravcem zvlášť, včetně dopravců v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě.
Žákovské jízdné se za výše uvedených podmínek poskytuje v období školního/akademického roku vyznačeného školou na žákovském průkazu s výjimkou měsíců července a srpna, i když jsou tyto měsíce zahrnuty do doby platnosti průkazu. Při denním dojíždění je žákovské jízdné přiznáváno pouze v pracovní dny.
Za součást školy se pro účely tohoto výměru považuje i středisko praktického vyučování a pracoviště praktického vyučování podle jiného právního předpisu5).
Čl. 12
Prokazování nároku
K uplatnění nároku vydává dopravce průkaz pro poskytování žákovského jízdného (dále jen „žákovský průkaz“). Žákovské průkazy se mezi dopravci železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní a veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravy navzájem uznávají.
Žákovský průkaz musí obsahovat jméno a příjmení žáka, datum narození, aktuální fotografii, místo bydliště žáka (včetně názvu okresu), název a místo sídla školy, školou (razítkem a podpisem oprávněné osoby) potvrzený údaj o trvání školního/akademického roku, razítko s názvem dopravce a podpis oprávněného zaměstnance. Nevyučuje-li škola po všechny dny v týdnu, vyznačí škola tuto skutečnost na žákovském průkazu.
Žákovské jízdné se přiznává v cestovním úseku vyznačeném na žákovském průkazu na všech spojích jednotlivých dopravců.
Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz, ve kterém bude uvedeno a školou potvrzeno období, v němž jej žák bude používat. V případě ubytování žáka v domově mládeže, internátě nebo koleji může být vydán další žákovský průkaz na základě předložení potvrzení ubytovatele.
Čl. 13
Ověřování žákovských průkazů
Řádně vyplněný a školou potvrzený žákovský průkaz předkládá žák spolu s fotografií k ověření na místech stanovených ve smluvních přepravních podmínkách vyhlášených dopravcem. Žadatel doloží pravdivost údajů uvedených v žákovském průkazu.
Bližší podmínky pro uplatňování žákovského jízdného stanoví Ministerstvo dopravy v metodickém pokynu, způsobem umožňující dálkový přístup.
ČÁST IV.
JÍZDNÉ PRO OBČANY TĚŽCE POSTIŽENÉ NA ZDRAVÍ A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA JEJICH PRŮVODCŮ A VODÍCÍCH PSŮ
Čl. 14
Rozsah nároku
Občané postižení na zdraví, kterým byly v ČR podle jiných právních předpisů2) poskytnuty výhody a jsou držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu za zlevněné jízdné.
Čl. 15
Bezplatná přeprava
Držitel průkazu ZTP/P má nárok na bezplatnou přepravu průvodce. Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu ZTP/P průvodce, ale vodící pes, je tento přepravován bezplatně.
Čl. 16
Prokazování nároku na zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu
Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P prokazují nárok na přepravu za zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu svých průvodců nebo vodících psů těmito průkazy.
ČÁST V.
JÍZDNÉ PRO RODIČE K NÁVŠTĚVĚ DĚTÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH, UMÍSTĚNÝCH V ÚSTAVECH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Čl. 17
Rozsah nároku
1. Rodiče mají při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěného v zařízení nebo škole v působnosti Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „ústav“) nárok na přepravu za zlevněné jízdné.
2. Na zlevněné jízdné je nárok z místa pobytu do místa ústavu a zpět do výchozí zastávky a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.
3. Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné jízdné přiznává.
Čl. 18
Průkaz
1. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.
2. Za škody vzniklé dopravci neoprávněným vydáním průkazu odpovídá ústav, který průkaz vydal.
3. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost pracovníkům dopravce průkazem totožnosti, považuje se průkaz za neplatný.
4. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz.
Čl. 19
Odbavení držitele průkazu
Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.
__________________
1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 20 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.
4) § 40 vyhlášky č. 175/2000 Sb.
5) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
6) § 2 písm. d) vyhlášky č. 175/2000 Sb.
 
1) Kód 14 tabulky č. 2 přílohy k vyhlášce č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
2) Kód 15 tabulky č. 2 přílohy ke katastrální vyhlášce.
3) Kód 16 tabulky č. 2 přílohy ke katastrální vyhlášce.
4) § 61, § 77 a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
7) Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 4 odst. 1 a § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
9) Např. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.
10) § 6 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 135/2016 Sb.
11) § 2 odst. 7 písm. a) zákona š. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
14) § 6 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15) § 2 zákona č. 256/2001 Sb.
16) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
17) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
18) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
19) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
20) § 67 a násl. zákona č. 262/2006 Sb.
21) § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
22) § 2 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
23) § 101 zákona č. 254/2001 Sb.
24) § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
25) § 2 odst. 6 a § 8 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
26) § 38 zákona č. 254/2001 Sb.
27) § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.
28) Zákon č. 274/2001 Sb.
29) § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb.
30) § 89 zákona č. 254/2001 Sb.
31) 20 odst. 4 a 5 zákona č. 274/2001 Sb.
32) § 20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.
33) § 23 a 33 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; odst. 1 článku 13 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/34/EU, o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.
34) Prováděcí nařízení komise (EU) 2015/909 ze dne 12. 6. 2015, o způsobech výpočtu nákladů přímo vynaložených na provoz železniční dopravy.
35) Čl. 32 odst. 4 směrnice 2012/34 EU ze dne 21. 11. 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.
36) § 33 zákona č. 266/1994 Sb.
37) § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
38) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
39) § 22a odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb.
40) § 23d zákona č. 266/1994 Sb.

Související dokumenty