02/2017 (MF) Změna seznamu zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

Schválený:
02/2017
Výměr
MF
kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
V Praze dne 31. března 2017
PID: MFCR7XENTE
Č. j.: MF-8430/2017/1601-2
Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl. I
Výměr MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka 12/2016), se mění takto:
1. V části II. položka č. 3 včetně poznámek pod čarou č. 33 až 36 zní:
„3. Užití železniční infrastruktury celostátních a regionálních drah a veřejně přístupných vleček
1. Cenová regulace platí pro:
- dráhy celostátní podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
- dráhy regionální podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
- vlečky podle § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Cenová regulace platí pro vlečky veřejně přístupné podle § 22a odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
Provozovatel dráhy a přídělce odpovídají za uplatnění rovnocenných a nediskriminačních cen pro všechny dopravce, kterým jsou poskytovány regulované služby podle odstavce 2 stejného druhu na stejné anebo podobné části železniční infrastruktury.
2. Cena za užití železniční infrastruktury zahrnuje cenu přídělce za přidělení kapacity dráhy, cenu provozovatele dráhy za užití dráhy jízdou vlaku, v případě vleček jízdou vlaku nebo posunového dílu, a cenu provozovatele dráhy za přístup po dráze k zařízením služeb (dále jen „regulované služby“)33).
__________________
33) § 23 a 33 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; odst. 1 článku 13 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/34/EU, o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.
3. Do věcně usměrňované ceny za regulované služby lze zahrnout pouze ekonomicky oprávněné náklady snížené o nepřímé nákladové položky.
4. Cena za regulované služby zahrnuje náklady přídělce přímo vynaložené na přidělení kapacity dráhy a provozovatele dráhy a vlastníka dráhy přímo vynaložené na:
a) zajištění provozování dráhy (řízení provozu),
b) zajištění provozuschopnosti dráhy (údržba a opravy infrastruktury),
c) zajištění přístupu po dráze k zařízením služeb.
Náklady podle písmene a) a b) zahrnují pouze náklady spojené s použitím dráhy jízdou vlaku nebo posunového dílu.
Za náklady přímo vynaložené na provoz železniční dopravy nelze kromě nákladů uvedených v úvodu části II. tohoto výměru považovat ani:
- výdaje na pořízení zásob;
- náklady na provozuschopnost dráhy spojené s odstraňováním škody na majetku;
- náklady (výdaje) na zprostředkování a na činnost jiných osob, které jsou již součástí vlastních nákladů vlastníka, přídělce nebo provozovatele dráhy, anebo na činnosti, které by mohl zabezpečit vlastník, přídělce nebo provozovatel dráhy sám, anebo prostřednictvím jiných osob s nižšími náklady, než jsou náklady provozovatele;
- členské příspěvky a náklady na činnost jiných osob;
- náklady vyplývající z chyb ve výpočtech, v kalkulačních propočtech, anebo v účetnictví;
- pokuty za nedodržení odběrních limitů energie;
- náklady na zdravotní prohlídky pro zaměstnance;
- náklady na vzdělávání zaměstnanců;
- příspěvky zaměstnavatele na kapitálové životní pojištění a penzijní připojištění zaměstnanců;
- příspěvky zaměstnavatele na komplexní ozdravné pobyty zaměstnanců;
- odpisy hmotného a nehmotného majetku a náklady na vyřazený hmotný a nehmotný majetek včetně zůstatkové ceny vyřazeného hmotného a nehmotného majetku;
- další režijní náklady
a dále náklady uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) až o) přímo použitelného předpisu Evropské unie34).
6. Za ekonomicky oprávněné náklady se považují náklady uvedené v čl. 3 odst. 1 a 4 prováděcího nařízení34) za podmínek v něm uvedených.
7. Do kalkulace ceny nelze zahrnout část oprávněných nákladů, na které jsou poskytnuty dotace. Kalkulace základních cen za regulované služby musí být zpracována na základě nákladů přímo vynaložených na regulované služby na celé síti s výjimkou:
- vleček, kde může být cena za užití dráhy jízdou vlaku nebo posunového dílu zpracována na základě nákladů přímo vynaložených na regulované služby poskytované na konkrétní vlečce,
- přístupu po dráze k zařízením služeb, kde může být cena zpracována na základě nákladů přímo vynaložených na regulované služby v místě přístupu.
8. Cena za užití dráhy jízdou vlaku (v případě vleček jízdou vlaku nebo posunového dílu) se kalkuluje na jednotku dopravního výkonu vlaku nebo posunového dílu, např. „vlakový kilometr“, „hrubý tunový kilometr“ nebo „počet vydaných souhlasů k jízdě na vlečku“. Samostatná kalkulace ceny musí být provedena podle jednotlivých kategorií drah, které jsou součástí cenového modelu zveřejněného v platném znění Prohlášení o dráze vydávaného přídělcem kapacity dráhy, podle druhů dopravy (osobní, nákladní), podle případné vybavenosti vlaku systémem ETCS35) a jeho využití, v případě, že je u nich uplatněna rozdílná základní cena.
U koeficientů ovlivňujících výslednou cenu za užití dráhy jízdou vlaku nebo posunového dílu, vyplývajících z cenového modelu, musí být přídělce schopen doložit regulátorovi postup při jejich stanovení.
__________________
34) Prováděcí nařízení komise (EU) 2015/909 ze dne 12. 6. 2015, o způsobech výpočtu nákladů přímo vynaložených na provoz železniční dopravy.
9. Samostatné kalkulace ceny za zajištění přístupu po dráze k zařízením služeb provozovatele musí být v rámci stejného druhu služby zpracovány jen v případě, že je u nich uplatněna rozdílná základní cena. U případně použitých koeficientů ovlivňujících výslednou cenu v rámci stejného druhu služby musí být přídělce schopen doložit regulátorovi postup při jejich stanovení.
10. Celková výše tržeb přídělce za přidělení dráhy a provozovatele infrastruktury z ceny za užití železniční infrastruktury na celé síti včetně případně uplatněné přirážky na části infrastruktury s nedostatkem kapacity dráhy během období přetížení nesmí přesáhnout celkovou výši nákladů přímo vynaložených na realizaci regulovaných služeb. Tato přirážka za regulované služby nesmí přesáhnout 100% regulované ceny.
11. Pokud je na určité části infrastruktury uplatňována přirážka k regulované ceně za regulované služby v souladu s odstavcem 10, je nutno provést kalkulaci této ceny samostatně.
12. Provozovatel dráhy může upravit průměrné přímé jednotkové náklady postupem podle čl. 5 odst. 2 prováděcího nařízení34) při splnění podmínek stanovených v odstavci 3 uvedeného článku.
13. S ohledem na povinnosti přídělce uložené mu zvláštním právním předpisem36) se cena za regulované služby vykalkuluje s platností pro dobu trvání jízdního řádu a zveřejňuje se v Prohlášení o dráze. V průběhu platnosti Prohlášení o dráze nemá přídělce ani provozovatel dráhy povinnost upravovat vyhlášenou cenu podle měnící se výše nákladových vstupů, ze kterých se cena kalkuluje. Stejně tak přídělce ani provozovatel dráhy nemá po zveřejnění Prohlášení o dráze povinnost upravovat již vyhlášenou cenu při změnách pravidel cenové regulace provedených po zveřejnění tohoto Prohlášení o dráze.“.
__________________
35) Čl. 32 odst. 4 směrnice 2012/34 EU ze dne 21. 11. 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.
36) § 33 zákona č. 266/1994 Sb.
2. V části II. se za položku č. 10 doplňují nové položky č. 11 a č. 12, které včetně poznámek pod čarou č. 39 a 40 zní:
„11. Veřejné užití jinak veřejně nepřístupné vlečky39)
12. Užití zařízení služeb pro účely bezprostředně související s provozováním drážní dopravy40)“.
__________________
39) § 22a odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb.
40) § 23d zákona č. 266/1994 Sb.
Čl. II
Výměr nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017.
Ing. Andrej Babiš v. r.
1. místopředseda vlády a ministr financí

Související dokumenty