371/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Schválený:
371/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. října 2017,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o bankách
Čl.I
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 3 písm. c) se slova "styk a zúčtování" nahrazují slovy "služby a vydávání elektronických peněz".
2. V § 1 odst. 3 písmeno d) zní:
"d) vydávání a správu platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene c),".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Oprávnění provádět platební styk a zúčtování podle § 1 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za oprávnění poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze podle § 1 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Oprávnění vydávat a spravovat platební prostředky, například platební karty a cestovní šeky podle § 1 odst. 3 písm. d) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za oprávnění vydávat a spravovat platební prostředky podle § 1 odst. 3 písm. d) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz podle § 1 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl.III
V § 3 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., se za slovo "převyšující" vkládá slovo "přímé".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o stavebním spoření
Čl.IV
V § 9 odst. 1 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., písmeno g) zní:
"g) poskytovat platební služby a provádět činnosti související s poskytováním platebních služeb v souvislosti s činností stavební spořitelny,".
Čl.V
Přechodné ustanovení
Oprávnění provádět platební styk a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 96/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za oprávnění poskytovat platební služby a provádět činnosti související s poskytováním platebních služeb v souvislosti s činností stavební spořitelny podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 96/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
Čl.VI
V § 1 odst. 3 písm. c) zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 282/2005 Sb. a zákona č. 220/2015 Sb., bod 2 zní:
"2. otevírání akreditivů, poskytování platebních služeb, vydávání elektronických peněz a činnosti související s poskytováním platebních služeb nebo vydáváním elektronických peněz,".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl.VII
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 333/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) platební služby a vydávání elektronických peněz pro členy a činnosti související s poskytováním platebních služeb nebo vydáváním elektronických peněz,".
Poznámka pod čarou č. 3e) se zrušuje.
2. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) vydávání a správu platebních prostředků pro členy, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene b).".
Čl.VIII
Přechodné ustanovení
Oprávnění provádět platební styk a zúčtování a vydávat a spravovat platební prostředky pro členy podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za oprávnění
a) poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze pro členy a provádět činnosti související s poskytováním platebních služeb nebo vydáváním elektronických peněz podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a
b) vydávat a spravovat platební prostředky pro členy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz, podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl.IX
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 33/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 40/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 54 odst. 1 písmena d) a e) znějí:
"d) platební služby a vydávání elektronických peněz,
e) vydávání a správa platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene d).".
2. V § 101d odstavec 1 zní:
"(1) V kontrolním hlášení je plátce povinen kromě obecných náležitostí podání uvést
a) identifikační a kontaktní údaje plátce,
b) údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,
c) údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně,
d) identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.".
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.X
V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb. a zákona č. 222/2017 Sb., položka 65 včetně poznámky pod čarou č. 84 zní:
"Položka 65
 
1. Přijetí žádosti o udělení
a) bankovní licence bance se sídlem na území
  České republiky                      Kč  200 000
b) bankovní licence zahraniční bance, se
  sídlem v jiném než členském státě Evropské
  unie, která hodlá zřídit pobočku na území
  České republiky                      Kč  200 000
c) povolení k provozování pojišťovací činnosti
  tuzemskou pojišťovnou nebo zajišťovací
  činnosti tuzemskou zajišťovnou              Kč  200 000
d) povolení k provozování pojišťovací činnosti
  pojišťovnou z třetího státu na území České
  republiky na základě práva zřizovat své
  pobočky                          Kč  200 000
e) povolení k provozování zajišťovací činnosti
  zajišťovnou z třetího státu na území České
  republiky na základě práva zřizovat své
  pobočky                          Kč  200 000
 
2. Přijetí žádosti o povolení
a) k činnosti centrálního depozitáře             Kč  200 000
b) k činnosti obchodníka s cennými papíry
  podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání
  na kapitálovém trhu                    Kč  100 000
c) k činnosti obchodníka s cennými papíry
  podle § 8a odst. 2 zákona o podnikání
  na kapitálovém trhu                    Kč   50 000
d) k činnosti obchodníka s cennými papíry
  podle § 8a odst. 3 zákona o podnikání
  na kapitálovém trhu                    Kč   20 000
e) k poskytování investičních služeb v České
  republice prostřednictvím pobočky
  zahraniční osoby, která má sídlo ve státě,
  který není členským státem Evropské unie         Kč  100 000
f) k činnosti organizátora regulovaného trhu         Kč  100 000
g) k provozování vypořádacího systému
  s neodvolatelností vypořádání               Kč  100 000
h) k činnosti investiční společnosti podle
  § 479 zákona o investičních společnostech
  a investičních fondech                  Kč  100 000
i) k činnosti zahraniční osobě podle
  § 481 zákona o investičních společnostech
  a investičních fondech                  Kč  100 000
j) k činnosti samosprávného investičního
  fondu podle § 480 zákona o investičních
  společnostech a investičních fondech,
  má-li se stát speciálním fondem nebo
  standardním fondem                    Kč  100 000
k) k provozování platebního systému
  s neodvolatelností zúčtování               Kč  100 000
l) ke vzniku a podnikání spořitelního a
  úvěrního družstva                     Kč  100 000
m) k činnosti penzijní společnosti              Kč  100 000
n) k vytvoření důchodového fondu státních
  dluhopisů, konzervativního důchodového
  fondu, vyváženého důchodového fondu a
  dynamického důchodového fondu               Kč  100 000
o) k činnosti platební instituce               Kč   50 000
p) k činnosti správce informací o platebním
  účtu                           Kč   25 000
q) k činnosti poskytovatele platebních
  služeb malého rozsahu                   Kč   10 000
r) k činnosti instituce elektronických peněz         Kč   50 000
s) k činnosti vydavatele elektronických
  peněz malého rozsahu                   Kč   10 000
t) k činnosti investiční společnosti podle
  § 479 zákona o investičních společnostech
  a investičních fondech, hodlá-li
  obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných
  investorů nebo zahraniční investiční fondy
  srovnatelné s fondem kvalifikovaných
  investorů a nehodlá-li poskytovat
  investiční služby                     Kč   50 000
u) k činnosti zahraniční osobě podle
  § 481 zákona o investičních společnostech
  a investičních fondech, hodlá-li
  obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných
  investorů nebo zahraniční investiční fondy
  srovnatelné s fondem kvalifikovaných
  investorů a nehodlá-li poskytovat
  investiční služby                     Kč   50 000
v) k činnosti samosprávného investičního
  fondu podle § 480 zákona o investičních
  společnostech a investičních fondech,
  má-li se stát fondem kvalifikovaných
  investorů                         Kč   50 000
w) k činnosti hlavního administrátora            Kč   20 000
x) k činnosti investičního zprostředkovatele         Kč   10 000
y) k činnosti administrátora podle
  čl. 34 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského
  parlamentu a Rady (EU) 2016/101184)                Kč  100 000
 
3. Přijetí žádosti o registraci
a) pojišťovacího zprostředkovatele              Kč   10 000
b) samostatného likvidátora pojistných událostí       Kč   10 000
c) směnárenské činnosti                   Kč   10 000
d) administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. b)
  a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady
  (EU) 2016/101184)                     Kč   50 000
 
4. Přijetí žádosti o povolení k činnosti
  zpracovatele tuzemských bankovek a mincí         Kč   10 000
 
5. Přijetí žádosti o změnu
a) bankovní licence banky se sídlem na území
  České republiky                      Kč   70 000
b) bankovní licence pobočky zahraniční banky
  se sídlem v jiném než členském státě           Kč   70 000
c) v rozsahu povolené činnosti tuzemské
  pojišťovny nebo zajišťovny                Kč   70 000
d) v rozsahu povolené činnosti pobočky
  pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu        Kč   70 000
e) povolení k činnosti centrálního depozitáře        Kč   70 000
f) povolení k činnosti obchodníka s cennými
  papíry spočívající v tom, že obchodník
  s cennými papíry podle § 8a odst. 3 nebo
  4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
  se stane obchodníkem s cennými papíry
  podle § 8a odst. 2 zákona o podnikání
  na kapitálovém trhu                    Kč   30 000
g) povolení k činnosti obchodníka s cennými
  papíry spočívající v tom, že obchodník
  s cennými papíry podle § 8a odst. 3 nebo
  4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
  se stane obchodníkem s cennými papíry
  podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání
  na kapitálovém trhu                    Kč   70 000
h) povolení k činnosti obchodníka s cennými
  papíry spočívající v tom, že obchodník
  s cennými papíry podle § 8a odst. 2 
  zákona o podnikání na kapitálovém trhu
  se stane obchodníkem s cennými papíry
  podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání
  na kapitálovém trhu                    Kč   50 000
i) povolení k činnosti obchodníka s cennými
  papíry spočívající v jiné změně              Kč   35 000
j) povolení k poskytování investičních služeb
  v České republice prostřednictvím pobočky
  zahraniční osoby, která má sídlo ve státě,
  který není členským státem Evropské unie         Kč   35 000
k) povolení k činnosti organizátora
  regulovaného trhu                     Kč   35 000
 
6. Přijetí žádosti o schválení změny
  pravidel vypořádacího systému               Kč   35 000
 
7. Přijetí žádosti o změnu
a) povolení k činnosti investiční společnosti        Kč   35 000
b) povolení k činnosti zahraniční osobě podle
  § 481 zákona o investičních společnostech
  a investičních fondech                  Kč   35 000
c) povolení k činnosti samosprávného
  investičního fondu                    Kč   35 000
d) povolení k činnosti hlavního administrátora        Kč   35 000
e) pravidel platebního systému
  s neodvolatelností zúčtování               Kč   35 000
f) povolení k činnosti spořitelního a
  úvěrního družstva                     Kč   35 000
g) povolení k činnosti poskytovatele
  platebních služeb malého rozsahu             Kč   5 000
h) povolení k činnosti vydavatele
  elektronických peněz malého rozsahu            Kč   5 000
i) povolení k činnosti platební instituce          Kč   20 000
j) povolení k činnosti instituce
  elektronických peněz                   Kč   20 000
 
8. Přijetí žádosti
a) o schválení převodu pojistného kmene
  nebo jeho částí                      Kč   20 000
b) o schválení převodu kmene zajišťovacích
  smluv nebo jeho částí                   Kč   20 000
c) o udělení souhlasu s nakládáním aktiv
  pobočky zajišťovny z třetího státu jako
  jistiny složené na účet zvlášť k tomu
  zřízený                          Kč   20 000
 
9. Přijetí žádosti o
a) registraci činnosti investičního
  zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými
  papíry v oblasti zprostředkování
  doplňkového penzijního spoření podle
  zákona upravujícího doplňkové penzijní
  spoření                          Kč   10 000
b) zápis činnosti vázaného zástupce
  investičního zprostředkovatele nebo
  obchodníka s cennými papíry v oblasti
  zprostředkování doplňkového penzijního
  spoření podle zákona upravujícího doplňkové
  penzijní spoření                     Kč   2 000
c) zápis vázaného zástupce penzijní
  společnosti podle zákona upravujícího
  doplňkové penzijní spoření                Kč   2 000
d) akreditaci podle zákona upravujícího
  doplňkové penzijní spoření                Kč   10 000
e) prodloužení akreditace podle zákona
  upravujícího doplňkové penzijní spoření          Kč   5 000
f) povolení činnosti v oblasti zprostředkování
  doplňkového penzijního spoření podle zákona
  upravujícího doplňkové penzijní spoření
  obchodníkovi s cennými papíry, který je
  bankou                          Kč   10 000
g) zápis investičního fondu s právní osobností,
  který není samosprávným fondem, podle
  zákona upravujícího investiční společnosti
  a investiční fondy                    Kč   2 000
h) zápis standardního fondu nebo údajů
  o podfondu standardního fondu podle zákona
  upravujícího investiční společnosti a
  investiční fondy                     Kč   20 000
i) zápis depozitáře investičního fondu podle
  zákona upravujícího investiční společnosti
  a investiční fondy                    Kč   2 000
j) zápis likvidátora nebo nuceného správce
  podle zákona upravujícího investiční
  společnosti a investiční fondy              Kč   2 000
k) dodatečné povolení k výkonu činností
  odpovídajících investičním službám
  investiční společnosti nebo zahraniční
  osobě podle § 481 zákona o investičních
  společnostech a investičních fondech,
  která není srovnatelná se samosprávným
  investičním fondem                    Kč   35 000
l) povolení pro účely označení podílového
  a svěřenského fondu                    Kč   10 000
m) určení, zda je Česká republika jediným
  referenčním státem zahraniční osoby podle
  zákona upravujícího investiční
  společnosti a investiční fondy              Kč   20 000
n) udělení oprávnění k činnosti nebankovního
  poskytovatele spotřebitelského úvěru           Kč   50 000
o) udělení oprávnění k činnosti samostatného
  zprostředkovatele podle zákona
  upravujícího spotřebitelský úvěr             Kč   10 000
p) akreditaci podle zákona upravujícího
  spotřebitelský úvěr                    Kč   50 000
q) prodloužení akreditace podle zákona
  upravujícího spotřebitelský úvěr             Kč   25 000
r) zápis vázaného zástupce podle zákona
  upravujícího podnikání na kapitálovém trhu        Kč   2 000
s) akreditaci podle zákona upravujícího
  podnikání na kapitálovém trhu               Kč   50 000
 
10. Obnova
a) zápisu činnosti vázaného zástupce
  investičního zprostředkovatele nebo
  obchodníka s cennými papíry podle
  zákona upravujícího doplňkové penzijní
  spoření                          Kč   1 000
b) zápisu vázaného zástupce penzijní
  společnosti podle zákona upravujícího
  doplňkové penzijní spoření                Kč   1 000
c) registrace činnosti investičního
  zprostředkovatele nebo obchodníka
  s cennými papíry podle zákona
  upravujícího doplňkové penzijní spoření          Kč   5 000
d) povolení činnosti v oblasti
  zprostředkování doplňkového penzijního
  spoření podle zákona upravujícího
  doplňkové penzijní spoření obchodníkovi
  s cennými papíry, který je bankou             Kč   5 000
 
11. Zápis
a) oprávnění k činnosti vázaného zástupce
  do registru podle zákona upravujícího
  spotřebitelský úvěr                    Kč   2 000
b) oprávnění k činnosti zprostředkovatele
  vázaného spotřebitelského úvěru pro
  daného zastoupeného                    Kč   2 000
 
12. Prodloužení
a) oprávnění k činnosti nebankovního
  poskytovatele spotřebitelského úvěru           Kč   25 000
b) oprávnění k činnosti samostatného
  zprostředkovatele podle zákona
  upravujícího spotřebitelský úvěr             Kč   5 000
c) oprávnění k činnosti vázaného zástupce
  podle zákona upravujícího spotřebitelský
  úvěr                           Kč   1 000
d) oprávnění k činnosti zprostředkovatele
  vázaného     spotřebitelského úvěru pro
  daného zastoupeného                    Kč   1 000
e) akreditace podle zákona upravujícího
  podnikání na kapitálovém trhu               Kč   25 000
f) volení k činnosti investičního
  zprostředkovatele podle zákona
  upravujícího podnikání na kapitálovém
  trhu                           Kč   5 000
g) oprávnění k činnosti vázaného zástupce
  podle zákona upravujícího podnikání
  na kapitálovém trhu                    Kč   1 000
Poznámka
Poplatníkem správního poplatku za prodloužení oprávnění podle bodu 12 písm. a) nebo b) této položky je nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru nebo samostatný zprostředkovatel. Poplatníkem správního poplatku za prodloužení oprávnění podle bodu 12 písm. c), d) nebo g) je zastoupený. Správní poplatek za prodloužení akreditace, povolení nebo oprávnění je splatný vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění a nejpozději ve lhůtě 30 dnů přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění.
84) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014.".
Čl.XI
Přechodné ustanovení
Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl.XII
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 166/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. b) bod 5 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
"5. osoba oprávněná k poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz3),".
"3) Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.".
2. V § 2 odst. 1 písm. b) bodu 11 se slova "platebních služeb nebo" zrušují.
 
ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.XIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 13. ledna 2018, s výjimkou ustanovení čl. IX bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty