418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu

Schválený:
418/2003 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. listopadu 2003,
kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
Změna: 656/2004 Sb.
Změna: 656/2004 Sb. (část)
Změna: 519/2005 Sb.
Změna: 304/2007 Sb., 356/2007 Sb.
Změna: 127/2010 Sb.
Změna: 302/2012 Sb.
Změna: 280/2014 Sb.
Změna: 143/2016 Sb.
Změna: 24/2023 Sb.
Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 127/1998 Sb., a podle § 16 odst. 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 225/1999 Sb.:
 
§ 1
Základní fond
(1) Zdrojem základního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (dále jen "zdravotní pojišťovna") jsou
a) pojistné na veřejné zdravotní pojištění1) (dále jen "pojistné") včetně záloh a jejich vyúčtování a pravděpodobná výše pojistného. O přeplatky pojistného včetně přeplatků pojistného při dosažení maximálního vyměřovacího základu zaměstnance2), vypořádání maximálních vyměřovacích základů osoby samostatně výdělečně činné a při souběhu platby pojistného ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti2a) a nesprávně uskutečněné platby pojistného se upravují zdroje základního fondu,
b) peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělení pojistného, včetně záloh a vyúčtování nákladné péče,3)
c) dohadné položky k pojistnému podle písmene a),
d) náhrady nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci,4)
e) finanční dary pro zdravotní pojišťovnu, u kterých dárce blíže nespecifikoval účel daru,
f) pohledávky za uhrazené zdravotní služby poskytnuté v České republice cizím pojištěncům, kterými jsou fyzické osoby, za které byly zdravotní služby uhrazeny v souladu s vyhlášenými mezinárodními smlouvami o sociálním zabezpečení, s nimiž vyslovil souhlas Parlament a jimiž je Česká republika vázána, nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství4a),
g) ostatní pohledávky související s veřejným zdravotním pojištěním, které nepřísluší jinému fondu,5)
h) kladné kursové rozdíly související se základním fondem,
i) příděly finančních prostředků z jiných fondů provedené v souladu s platnými zákony a touto vyhláškou,
j) zůstatky základního fondu zrušované zdravotní pojišťovny v případě sloučení nebo splynutí zdravotních pojišťoven,6)
k) snížené nebo zrušené opravné položky k pojistnému, penále, pokutám a přirážkám k pojistnému,
l) snížené nebo zrušené ostatní opravné položky neuvedené v písmenu k) vztahující se k základnímu fondu,
m) použité, snížené nebo zrušené rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle odstavce 3 písm. n),
n) použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy neuvedené v písmenu m) vztahující se k základnímu fondu,
o) ostatní dohadné položky aktivní vztahující se k základnímu fondu neuvedené v písmenu c),
p) penále, dohadné položky k penále, přirážky k pojistnému a pokuty v oblasti veřejného zdravotního pojištění.
(2) Peněžní prostředky základního fondu lze jako zdroj fondu prevence použít jen v případě, že
a) je dosažen kladný zůstatek bankovního účtu základního fondu, aniž by byl pro příděl do rezervního fondu, hodnotu rezerv na základním fondu, úhradu všech splatných závazků základního fondu a příděly do ostatních fondů podle této vyhlášky použit úvěr; hodnocení této skutečnosti se provádí k rozvahovému dni daného účetního období, a
b) jsou splněny podmínky naplnění rezervního fondu zdravotní pojišťovny.
(3) Základní fond zdravotní pojišťovny se snižuje o
a) závazky vyplývající z poskytnutých zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění včetně záloh12) a jejich zúčtování s poskytovateli zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“), upravené o odpočet pohledávek z provedených revizí vyúčtování, z uplatnění regulačních mechanizmů a z neoprávněně fakturovaných zdravotních služeb, upravené dále o odpočet pohledávek za jinými zdravotními pojišťovnami nebo jinými subjekty, na základě smluv o finančním vypořádání plateb za zdravotní služby poskytované pojištěncům veřejného zdravotního pojištění; dále se snižuje o závazky spojené s vracením finančních prostředků pojištěncům při překročení limitu stanoveného pro doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely12a),
b) závazky vyplývající z poskytnutých zdravotních služeb pojištěncům v cizině13), včetně dodatečných oprav vyúčtování,
c) závazky vyplývající z poskytnutých zdravotních služeb vyúčtovaných zdravotní pojišťovně poskytovateli za cizí pojištěnce, kterými jsou fyzické osoby, kterým byly zdravotní služby poskytnuty v souladu s vyhlášenými mezinárodními smlouvami o sociálním zabezpečení, s nimiž vyslovil souhlas Parlament a jimiž je Česká republika vázána, nebo podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství4a),
d) závazky spojené s nákupem, opravami a pronájmem zdravotnických prostředků zapůjčovaných pojištěncům,
e) dohadné položky k závazkům podle písmene a),
f) úroky vyplývající z úvěrů přijatých za účelem posílení základního fondu,
g) bankovní poplatky za operace na bankovních účtech základního fondu, poplatky za poštovní služby a poplatky za použití veřejných datových sítí při úhradách zdravotních služeb, při informování pojištěnců o výsledcích a čerpání zdravotních služeb, výběru pojistného, pokut, penále a přirážek k pojistnému,
h) náklady spojené s vedením osobního účtu pojištěnce, zajištěním dálkového přístupu k tomuto osobnímu účtu a poskytováním informací pojištěnci z osobního účtu v rozsahu stanoveném v § 43 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění,
i) záporné kursové rozdíly související se základním fondem,
j) příděl do provozního fondu do výše limitu nákladů na činnost zdravotní pojišťovny podle § 7,
k) příděl do rezervního fondu,
l) příděl do fondu prevence,
m) mimořádný příděl do provozního fondu na pokrytí zvýšených výdajů14) Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky,
n) rezervu na pravomocně neskončené soudní spory, které zdravotní pojišťovna vede jako žalovaná strana ve věcech úhrad zdravotních služeb a náhrady škod4),
o) tvorbu ostatních rezerv neuvedených v písmenu n) vztahujících se k základnímu fondu,
p) tvorbu opravných položek k pojistnému, penále, pokutám a přirážkám k pojistnému,
q) tvorbu ostatních opravných položek neuvedených v písmenu p) vztahujících se k základnímu fondu.
(4) Základní fond zdravotní pojišťovny se snižuje o odpisy15) dlužného pojistného, odpisy nedobytných pohledávek za uhrazené zdravotní služby poskytnuté cizincům v tuzemsku a odpisy nedobytných pohledávek za poskytovateli. Základní fond se snižuje též o odpisy nedobytných penále, pokut a přirážek k pojistnému, pokud byly zdrojem základního fondu. Základní fond se snižuje též o odpisy ostatních nedobytných pohledávek, pokud byly zdrojem základního fondu. Pro posouzení nedobytnosti těchto ostatních pohledávek se použije přiměřeně ustanovení § 26c zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
(5) Základní fond zdravotní pojišťovny se snižuje o částky penále, pokut a přirážek k pojistnému, které byly prominuty na základě rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle zvláštního právního předpisu16). Pokud u zdravotní pojišťovny byly tyto částky zdrojem fondu prevence, uvedený fond se o tyto částky snižuje.
(6) Finanční prostředky základního fondu vede zdravotní pojišťovna na samostatném bankovním účtu, popřípadě na více samostatných bankovních účtech pro potřeby oddělení evidence příjmů, výdajů a stavu finančních prostředků, aby byla umožněna kontrola jejich správné výše. Zůstatek základního fondu i zůstatek finančních prostředků samostatného bankovního účtu dosažený ke konci účetního období se převádí do následujícího účetního období.
 
§ 2
Rezervní fond
(1) Zdrojem rezervního fondu zdravotní pojišťovny jsou
a) kauce žadatele,17)
b) příděl z pojistného uskutečněný převodem ze základního fondu,18)
c) výnos z držby a prodeje cenných papírů pořízených z prostředků rezervního fondu,18)
d) kladné rozdíly z ocenění cenných papírů pořízených z prostředků rezervního fondu reálnou hodnotou,19)
e) dar určený dárcem do rezervního fondu,
f) zůstatky rezervního fondu zrušované zdravotní pojišťovny v případě sloučení nebo splynutí zdravotních pojišťoven.
(2) Rezervní fond zdravotní pojišťovny se snižuje o
a) příděl do základního fondu v případech stanovených zákonem,18)
b) poplatky za vedení bankovního účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k rezervnímu fondu,
c) ztráty z prodeje cenných papírů pořízených z prostředků rezervního fondu,
d) záporné rozdíly z ocenění cenných papírů rezervního fondu na reálnou hodnotu,19)
e) závazky k úhradě zdravotních služeb z rozhodnutí likvidátora zdravotní pojišťovny.20)
(3) Finanční prostředky rezervního fondu zdravotní pojišťovny jsou uloženy na samostatném bankovním účtu.
(4) Pokud nenastala povinnost použití rezervního fondu, je zdravotní pojišťovna nejpozději k rozvahovému dni povinna zajistit, aby rezervní fond byl naplněn do zákonem stanovené výše.18) Takto stanovený objem výše rezervního fondu vyjádřený v korunách českých, po odpočtu hodnoty prostředků vložených do cenných papírů, musí být na samostatném bankovním účtu rezervního fondu zajištěn nejpozději do 31. března následujícího účetního období.
(5) Převod finančních prostředků z bankovního účtu základního fondu na bankovní účet rezervního fondu se provede vždy až po přídělu do provozního fondu, uhrazení všech splatných závazků vůči poskytovatelům, splátkách úvěrů, zápůjček, návratných finančních výpomocí. Na vytvoření zákonného přídělu do rezervního fondu je povinna zdravotní pojišťovna dále použít též zůstatek provozního fondu podle § 3 odst. 4 písm. c).
(6) Při sloučení s jinou zdravotní pojišťovnou je základem pro propočet přídělu do rezervního fondu výše výdajů základního fondu zdravotní pojišťovny pokračující v činnosti, která se zvýší o podíl výdajů základního fondu rušené zdravotní pojišťovny v přepočtu na absolutní počet pojištěnců, kteří ke dni sloučení byli jejími pojištěnci. Úprava propočtu se promítne do všech období, která jsou součástí propočtu limitu. Při splynutí zdravotních pojišťoven se výdaje základních fondů obou zdravotních pojišťoven za období zahrnutá do propočtu přepočtou na výši odpovídající počtu pojištěnců daných zdravotních pojišťoven ke dni splynutí.
 
§ 3
Provozní fond
(1) Provozní fond zdravotní pojišťovny se používá k úhradě nákladů na její činnost.
(2) Zdrojem provozního fondu zdravotní pojišťovny jsou
a) příděl ze základního fondu maximálně do výše ročního limitu stanoveného v § 7 odst. 1 a 2,
b) dar určený dárcem do provozního fondu,
c) příděl z fondu reprodukce majetku po schválení správní radou zdravotní pojišťovny,
d) kladné kursové rozdíly související s provozním fondem,
e) kladné rozdíly z ocenění cenných papírů pořízených z prostředků provozního fondu reálnou hodnotou,
f) zůstatek provozních fondů při sloučení nebo splynutí zdravotních pojišťoven,
g) výnos z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
h) smluvní pokuty na základě smlouvy poskytovatelů se zdravotní pojišťovnou,22)
i) ostatní výnosy souvisejí s tvorbou provozního fondu,
j) použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy vztahující se k provoznímu fondu,
k) snížené nebo zrušené ostatní opravné položky vztahující se k provoznímu fondu,
l) ostatní dohadné položky aktivní vztahující se k provoznímu fondu.
(3) Kromě zdrojů podle odstavce 2 jsou u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky zdrojem provozního fondu také pohledávky za
a) resortními, oborovými, podnikovými a dalšími zdravotními pojišťovnami (dále jen "zaměstnanecká pojišťovna") a poskytovateli v systému veřejného zdravotního pojištění za vynaložené prostředky spojené s tvorbou a distribucí metodik, tiskopisů a číselníků vydávaných pro zajištění jednotných postupů zúčtování zdravotních služeb, léčiv, zdravotnických prostředků a dalších potřeb12),
b) zaměstnaneckými pojišťovnami ve výši jejich podílů na nákladech na vedení registru všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
(4) Provozní fond zdravotní pojišťovny se snižuje o
a) závazky zdravotní pojišťovny vyplývající ze zajištění její provozní činnosti, včetně podílu úhrady účetních odpisů a zůstatkové ceny vyřazeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku souvisejících s prováděním veřejného zdravotního pojištění a úhrady podílu nákladů souvisejících s registrem všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a s provozem subjektu, který byl pro oblast veřejného zdravotního pojištění určen jako styčné místo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, s nimiž vyslovil souhlas Parlament a jimiž je Česká republika vázána, nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 4a), a subjektu, který byl pověřen výkonem činnosti vnitrostátního kontaktního místa podle zákona o veřejném zdravotním pojištění 22a), včetně úhrad poskytnutých formou záloh s následným vyúčtováním; součástí nákladů na provozní činnost jsou též prostředky vynaložené zdravotní pojišťovnou na financování analýz a realizace projektových záměrů hrazených z fondů Evropské unie v oblasti podpory veřejného zdraví; součástí nákladů na provozní činnost jsou též náklady na ostatní druhy komunikace zdravotní pojišťovny s pojištěnci, které nejsou součástí § 1 odst. 3,
b) příděly do sociálního fondu maximálně do výše celkového přídělu uvedeného v § 4 odst. 2 písm. a),
c) příděl do rezervního fondu podle § 2 odst. 5,
d) příděl do fondu reprodukce majetku provedený na základě rozhodnutí správní rady zdravotní pojišťovny,
e) příděl do základního fondu provedený na základě rozhodnutí správní rady zdravotní pojišťovny,
f) záporné kursové rozdíly související s provozním fondem,
g) záporné rozdíly z ocenění cenných papírů pořízených z prostředků provozního fondu na reálnou hodnotu,
h) úroky z úvěrů přijatých zdravotní pojišťovnou na krytí provozního fondu finančními prostředky,
i) pokuty a penále vyplývající pro zdravotní pojišťovnu z nedodržení postupů stanovených zákonem;23) dále pokuty, penále či jiné sankce za porušení smluvních vztahů uzavřených zdravotní pojišťovnou,24)
j) závazky k úhradě zdravotních služeb z rozhodnutí likvidátora zdravotní pojišťovny,
k) příděl do fondu reprodukce majetku ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sníženého o náklady související s prodejem,
l) tvorbu ostatních rezerv vztahujících se k provoznímu fondu,
m) tvorbu ostatních opravných položek vztahujících se k provoznímu fondu,
n) ostatní dohadné položky pasivní vztahující se k provoznímu fondu.
(5) U Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky se z prostředků provozního fondu hradí též úhrady prostředků vynaložené na tvorbu a distribuci metodik, tiskopisů a číselníků vydávaných pro zajištění jednotných postupů zúčtování zdravotních služeb, léčiv, zdravotnických prostředků a dalších potřeb zajišťovaných pro poskytovatele v systému veřejného zdravotního pojištění, dále úhrady prostředků vynaložené na vedení registru všech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
(6) Peněžní prostředky provozního fondu lze v případě splnění podmínek podle § 1 odst. 2 použít jako zdroj fondu prevence.
(7) Zůstatky provozního fondu zdravotní pojišťovny a rovněž finanční zůstatky vedené na samostatném bankovním účtu se převádí do následujícího účetního období.
(8) Finanční prostředky provozního fondu zdravotní pojišťovny není možno použít k poskytování finančních příspěvků konkrétním pojištěncům na úhradu nebo částečnou úhradu léčivých přípravků, ani k úhradě akcí preventivního charakteru pro skupiny pojištěnců pořádaných za účelem propagace zdravotní pojišťovny.
(9) Z bankovního účtu provozního fondu zdravotní pojišťovny se podle § 7 odst. 3 převádějí finanční prostředky na bankovní účet fondu reprodukce majetku ve výši zúčtovaných odpisů veškerého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, včetně finanční hodnoty zůstatkové ceny vyřazeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sníženého o náklady související s prodejem.
(10) Příděl ze základního fondu do provozního fondu je možno provádět průběžně podle očekávané výše příjmů a počtu pojištěnců podle § 7 odst. 1 a 2 v daném čtvrtletí. Výše těchto přídělů až do výše limitu nákladů na činnost zdravotní pojišťovny se upřesňuje na základě skutečně dosažených příjmů a počtu pojištěnců k 31. březnu, 30. červnu a 30. září běžného roku postupem podle § 7. Nejpozději k rozvahovému dni se do provozního fondu zúčtuje příděl maximálně ve výši limitu nákladů na činnost zdravotní pojišťovny, propočteného podle § 7 odst. 1 a 2.
(11) Pokud zdravotní pojišťovna provozuje v souladu se zvláštním právním předpisem25) a schváleným statutem činnost, která podléhá dani z příjmů právnických osob (dále jen "zdaňovaná činnost"), zajišťuje oddělené sledování a účtování veškerých nákladů na tuto činnost a výnosů z této činnosti. Jestliže v průběhu běžného roku hradí z finančních prostředků provozního fondu podíl nákladů souvisejících se zdaňovanou činností, převádí na bankovní účet provozního fondu čtvrtletní zálohy z finančních prostředků zdaňované činnosti, které se zúčtují nejpozději k rozvahovému dni. Současně se zúčtováním záloh ze zdaněné činnosti je provozní fond snížen též o podíl nákladů souvisejících s touto činností, včetně podílu odpisů vytvořených z poměrné části hmotného a nehmotného majetku využívaného ve zdaňované činnosti. Při poskytování záloh, odděleném sledování podílu provozních nákladů a podílu odpisů podle věty druhé a třetí postupuje obdobně též Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky v souvislosti s vytvářením a správou fondu preventivní péče a fondu zprostředkování úhrady zdravotních služeb.26)
 
§ 4
Sociální fond
(1) Sociální fond zdravotní pojišťovny se používá k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb ve prospěch zaměstnanců zdravotní pojišťovny, případně dalších osob v souladu s vnitřním předpisem zdravotní pojišťovny.
(2) Zdrojem sociálního fondu zdravotní pojišťovny jsou
a) základní příděl ve výši maximálně 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a náhrady mzdy, které byly zúčtovány s provozním fondem, tvořený převodem finančních prostředků z provozního fondu,
b) další příděl ze zisku po zdanění vytvořený ve zdaňované činnosti,
c) splátky půjček zaměstnancům,
d) ostatní příjmy (například náhrady škod od pojišťovny27)), které souvisejí s výdaji ze sociálního fondu,
e) kladné kursové rozdíly související se sociálním fondem,
f) dary určené dárcem do sociálního fondu zdravotní pojišťovny,
g) zůstatky sociálních fondů sloučených a splynutých zdravotních pojišťoven,
h) pohledávky fondů, jejichž zůstatky byly převedeny k 1. lednu 1999 do sociálního fondu zdravotní pojišťovny,
i) použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy vztahující se k sociálnímu fondu,
j) snížené nebo zrušené ostatní opravné položky vztahující se k sociálnímu fondu,
k) dohadné položky aktivní vztahující se k sociálnímu fondu.
(3) Sociální fond zdravotní pojišťovny se snižuje v souladu s ročním rozpočtem a zásadami jeho používání, které jsou součástí schváleného zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny. Sociální fond zdravotní pojišťovny se dále snižuje o bankovní poplatky, poštovní poplatky a záporné kursové rozdíly související s jeho činností.
(4) Při používání sociálního fondu zdravotní pojišťovny se postupuje takto:
a) finanční prostředky sociálního fondu se vedou na samostatném bankovním účtu,
b) výdaje ze sociálního fondu lze uskutečňovat jen do výše finančních prostředků vedených na bankovním účtu tohoto fondu, prostředky sociálního fondu nelze převádět do jiných fondů zdravotní pojišťovny, s výjimkou postupu při likvidaci zdravotní pojišťovny,
c) při sloučení s jinou zdravotní pojišťovnou se zůstatek sociálního fondu rušené zdravotní pojišťovny převede na účet sociálního fondu zdravotní pojišťovny, se kterou se sloučila; do tohoto fondu se v následujícím období převádějí splátky zápůjček poskytnutých ze zrušeného sociálního fondu; takto se postupuje i při dalších příjmech nebo výdajích, které měly souvislost se sociálním fondem zrušené zdravotní pojišťovny,
d) při splynutí zdravotních pojišťoven se převedou zůstatky účtů rušených zdravotních pojišťoven na bankovní účet sociálního fondu nově vzniklé zdravotní pojišťovny. Do tohoto sociálního fondu se v následujícím období převádějí též splátky zápůjček poskytnutých ze sociálních fondů zrušených zdravotních pojišťoven; takto se postupuje též při dalších příjmech nebo výdajích, které měly souvislost se sociálními fondy zrušených zdravotních pojišťoven,
e) při zahájení likvidace zdravotní pojišťovny se postupuje podle § 7 odst. 4,
f) vytvoří se ostatní rezervy vztahující se k sociálnímu fondu,
g) vytvoří se ostatní opravné položky vztahující se k sociálnímu fondu,
h) vytvoří se dohadné položky pasivní vztahující se k sociálnímu fondu.
(5) Zůstatek sociálního fondu i zůstatek finančních prostředků samostatného bankovního účtu sociálního fondu dosažené ke konci účetního období se převádí do následujícího účetního období.
 
§ 5
Fond majetku
(1) Fond majetku zdravotní pojišťovny se používá ke sledování zůstatkové hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku zdravotní pojišťovny.
(2) Zdrojem fondu majetku zdravotní pojišťovny jsou
a) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek19) pořízený z prostředků fondu reprodukce majetku,
b) bezúplatně převzatý dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,
c) nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,
d) nově zařazený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle rozhodnutí účetní jednotky,19)
e) použité, snížené nebo zrušené ostatní opravné položky vztahující se k fondu majetku.
(3) Fond majetku zdravotní pojišťovny se snižuje o
a) výši zůstatkové ceny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku při jeho vyřazení z používání v důsledku opotřebení, ztráty, znehodnocení, v důsledku jeho prodeje, bezúplatného předání, zvýšení hranice pro zařazení do kategorie dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,19)
b) bezúplatně předaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,
c) odepsaný náklad na trvale zastavené investice,
d) hodnotu účetních odpisů,
e) tvorbu ostatních opravných položek vztahujících se k fondu majetku.
 
§ 6
Fond reprodukce majetku
(1) Fond reprodukce majetku zdravotní pojišťovny se používá k soustřeďování prostředků na pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku zdravotní pojišťovny.
(2) Zdrojem fondu reprodukce majetku zdravotní pojišťovny jsou
a) odpisy veškerého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně zůstatkové ceny vyřazeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 3 odst. 4 písm. a) a § 7 odst. 3,
b) další příděly z provozního fondu na základě schválení správní radou zdravotní pojišťovny,
c) příděly z provozního fondu podle § 3 odst. 4 písm. k),
d) dar určený dárcem do fondu reprodukce majetku,
e) příděl odsouhlasený správní radou ze zisku po zdanění vytvořeného ve zdaňované činnosti, určený na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je využíván též na zdaňovanou činnost. Alikvotní část přídělu19) se propočte v poměru předpokládaného využití z pořizovací ceny daného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Obdobně postupuje Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky při propočtu alikvotní části přídělu z prostředků kapitoly Ministerstva obrany na úhradu podílu hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného při správě fondu preventivní péče a fondu zprostředkování úhrady zdravotních služeb,
f) zůstatek fondu reprodukce majetku sloučené nebo splynuté zdravotní pojišťovny,
g) účelová dotace ze státního rozpočtu vyplývající z uzavřené smlouvy,28)
h) kladné kursové rozdíly související s fondem reprodukce majetku.
(3) Fond reprodukce majetku zdravotní pojišťovny se snižuje o
a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně poskytnutých záloh,
b) splátky úroků z úvěrů použitých na nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve vazbě na schválený zdravotně pojistný plán,
c) příděl do provozního fondu, a to se souhlasem správní rady zdravotní pojišťovny,
d) poplatky za vedení bankovního účtu a poplatky za poštovní služby vztahující se k fondu reprodukce majetku,
e) záporné kursové rozdíly související s fondem reprodukce majetku,
f) závazky k úhradě zdravotních služeb z rozhodnutí likvidátora zdravotní pojišťovny.
(4) Finanční prostředky fondu reprodukce majetku vede zdravotní pojišťovna na samostatném bankovním účtu. Zůstatek fondu reprodukce majetku a finanční prostředky na bankovním účtu se převádějí do následujícího účetního období.
 
§ 7
Limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny
(1) Roční limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny krytý ze zdrojů základního fondu se stanoví z prostředků získaných z pojistného na veřejné zdravotní pojištění po přerozdělení, z výnosu penále, pokut, přirážek k pojistnému a náhrad škod.
(2) Výše limitu finančních prostředků tvořící součet přídělů do provozního fondu, do sociálního fondu a do fondu reprodukce investičního majetku se propočte podle tohoto vzorce:
               L = (PC : 100) x koef.,
kde:
L . . .   představuje limit nákladů na činnost zdravotní pojišťovny
      propočtený z prostředků veřejného zdravotního pojištění v Kč,
PC . . .  představují příjmy v Kč za kalendářní rok z veřejného zdravotního 
      pojištění po přerozdělení, z výnosu penále, pokut, přirážek
      k pojistnému a náhrad škod,
koef. . . . představuje koeficient v procentech, zaokrouhlený na dvě 
      desetinná místa a vypočtený podle vzorce

     koef. = - 0,3/P x p + 3,08 + 0,3/P x 100,
kde:
P . . .   představuje hodnotu 10 410 vyjadřující jednu tisícinu průměrného 
      počtu pojištěnců systému veřejného zdravotního pojištění zahrnutou 
      do propočtu limitu,
p . . .   představuje jednu tisícinu průměrného počtu pojištěnců zdravotní 
      pojišťovny, propočteného z měsíčních údajů pro přerozdělování 
      za hodnocené období včetně opravných hlášení, zaokrouhlenou směrem 
      nahoru na celé číslo.
(3) Rozdělení finančních prostředků limitu nákladů na činnost zdravotní pojišťovny se provede následujícím způsobem:
a) celkový příděl do výše propočteného limitu nákladů na činnost zdravotní pojišťovny se převede ze základního fondu do provozního fondu,
b) z provozního fondu se převede do sociálního fondu příděl ve výši propočtené podle § 4 odst. 2 písm. a), současně se z provozního fondu převede příděl ve výši hodnoty účetních odpisů veškerého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně zůstatkové ceny vyřazeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za dané účetní období do fondu reprodukce majetku podle § 6 odst. 2 písm. a),
c) zůstatek celkového limitu podle písmene a) a po provedení přídělů podle písmene b) tvoří příděl do provozního fondu.
(4) U zdravotní pojišťovny v likvidaci, případně v konkursu, se ke dni zahájení likvidace, případně prohlášení konkursu, přeruší propočet limitu nákladů na činnost zdravotní pojišťovny podle odstavců 1 až 3 a podle § 3 odst. 10. Do doby zániku zdravotní pojišťovny se neprovádí příděl do sociálního fondu, fondu reprodukce majetku a rezervního fondu. Ze základního fondu do provozního fondu se převádí příděl pouze ve výši nutné na zajištění chodu likvidované zdravotní pojišťovny podle rozhodnutí likvidátora nebo správce konkursní podstaty, pokud je konkurs na zdravotní pojišťovnu prohlášen. Výše a účel výdajů provozního fondu se kontroluje v rámci kontroly hospodaření zdravotní pojišťovny v likvidaci.29)
(5) Roční limit nákladů na činnost Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, stanovený podle odstavce 2, nezahrnuje příděl na výdaje hrazené z prostředků přídělu ze základního fondu do provozního fondu podle § 1 odst. 3 písm. m). V rámci hodnocení výroční zprávy Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky se tyto výdaje vyčíslí zvlášť a jejich oprávněnou výši navrhne Ministerstvo zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem financí ke schválení vládě.30)
 
§ 8
Přechodné ustanovení
V případech souvisejících s účetním obdobím roku 2003 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
 
§ 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu.
2. Vyhláška č. 235/1999 Sb., kterou se mění vyhláška č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu.
3. Vyhláška č. 42/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 235/1999 Sb.
 
§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 519/2005 Sb.
Přechodné ustanovení
Propočet podle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 418/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije poprvé pro případy spadající do účetního období roku 2006.
Čl.II vyhlášky č. 356/2007 Sb.
Přechodné ustanovení
Ustanovení čl. I bodů 2, 3, 6 a 8 zdravotní pojišťovny použijí již při sestavování účetní závěrky za účetní období započaté v roce 2007.
Čl. II vyhlášky č. 302/2012 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení § 1 odst. 4 písm. h) a § 3 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 418/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, použijí zdravotní pojišťovny již na účetní případy spadající do účetního období roku 2012.
2. Pro účetní případy spadající do účetního období roku 2012 se použije propočet limitu nákladů na činnost zdravotní pojišťovny podle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 418/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
3. Propočet limitu nákladů na činnost zdravotní pojišťovny podle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 418/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije poprvé pro účetní případy spadající do účetního období roku 2013.
Čl. II vyhlášky č. 280/2014 Sb.
Přechodné ustanovení
Pro účetní případy spadající do účetního období roku 2014 se použijí ustanovení § 7 odst. 2 ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.II vyhlášky č. 143/2016 Sb.
Přechodné ustanovení
V případě úroků, které jsou vytvářeny nepřevedenými finančními prostředky zdravotních pojišťoven na účty v České národní bance, se postupuje podle vyhlášky č. 418/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 14 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 117/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb.
2a) § 3a zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
3) § 21 odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.
4) § 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb.
4a) Například Nařízení Rady EHS 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, samostatně výdělečně činné a členy jejich rodin pohybující se v rámci Společenství, Nařízení Rady EHS 574/72 stanovující postup provádění Nařízení Rady EHS 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, samostatně výdělečně činné a členy jejich rodin pohybující se v rámci Společenství.
5) Například § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.
12) § 17 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 2/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb. a zákona č. 459/2000 Sb.
§ 40 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 459/2000 Sb.
12a) § 16b zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
13) § 14 a 55a zákona č. 48/1997 Sb.
14) Například zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15) § 26c zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 127/1998 Sb. a zákona č. 138/2001 Sb.
16) § 53a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 176/2002 Sb.
17) § 4a zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.
18) § 7 zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb. a zákona č. 438/2004 Sb. § 18 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 438/2004 Sb.
19) Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny.
20) § 6a odst. 3 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.
22) § 17 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 2/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb. a zákona č. 459/2000 Sb.
22a) § 14c zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 60/2014 Sb.
23) Například § 18 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 161/1993 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb., § 20 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění zákona č. 59/1995 Sb., § 23a zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb., a § 24b zákona č. 551/1991 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 49/2002 Sb.
24) Například § 17 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 2/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb. a zákona č. 459/2000 Sb.
25) Například § 54 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 176/2002 Sb.
26) Vyhláška č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany.
27) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002 Sb. a zákona č. 126/2002 Sb.
28) Například zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.
29) § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb.
30) § 15 odst. 2 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 49/2002 Sb.

Související dokumenty