199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží

Schválený:
199/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. dubna 2004,
kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží
Změna: 200/2005 Sb.
Změna: 411/2006 Sb.
Změna: 200/2007 Sb.
Změna: 84/2009 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 4, § 102 odst. 4, § 105, § 237e odst. 1, § 256 odst. 5 a § 260f odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 187/2004 Sb., a podle § 60 odst. 3 a § 237 odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.:
 
§ 1
Způsob provádění osobní prohlídky
(K § 48 odst. 4 celního zákona)
(1) Osobní prohlídka se provádí
a) v místnostech nebo vyhrazených prostorách, které jsou osvětleny, mají dostatečnou teplotu, jsou vybaveny na odkládání oděvu a věcí osoby, u které se osobní prohlídka provádí, a dosažitelným příslušenstvím umožňujícím umytí po provedené osobní prohlídce, a které jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob,
b) celníkem stejného pohlaví a za přítomnosti celníkem určené nezúčastněné osoby stejného pohlaví, pokud o přítomnost nezúčastněné osoby kontrolovaná osoba požádala.
(2) Osobní prohlídka se provádí nejdříve prohlídkou pokrývky hlavy, obuvi a částí svrchního ošacení. Má-li celník důvodné podezření, že se ukrývané zboží nachází v konkrétní části oděvu nebo obuvi, provede nejdříve prohlídku této části oděvu nebo obuvi.
(3) Po prohlídce pokrývky hlavy, obuvi a částí svrchního ošacení pokračuje celník prohlídkou prádla.
 
§ 2
Podmínky řízení o přidělení celně schváleného určení prováděného mimo celní prostor a výše nákladů za provedení tohoto řízení
(K § 102 odst. 4 celního zákona)
(1) Řízení o přidělení celně schváleného určení mimo celní prostor (dále jen "řízení mimo celní prostor") se provede za podmínky, že
a) v době navržené deklarantem jsou potřebné doklady, zboží a případně dopravní prostředek, v němž se zboží dopravuje, připraveny tak, aby bylo možno řízení bezodkladně zahájit a bez průtahů ukončit,
b) řízení mimo celní prostor je odůvodněno hospodárností, zejména usnadní-li dopravu zboží, nebo je-li to jinak naléhavé,
c) řízení mimo celní prostor nebrání provozní podmínky celního úřadu, nebo
d) celní úřad neurčí, že dohled provede jen kontrolou dokladů a písemností, aniž musí být celnímu úřadu předloženo zboží.
(2) Za provedené řízení mimo celní prostor se stanoví náklady celního úřadu takto:
a) za každých započatých 15 minut řízení a cesty nutné k dostavení se na místo řízení a zpět v pracovní době celního úřadu 50 Kč,
b) za každých započatých 15 minut řízení a cesty nutné k dostavení se na místo řízení a zpět v pracovních dnech mimo pracovní dobu celního úřadu 75 Kč, nebo
c) za každých započatých 15 minut řízení a cesty nutné k dostavení se na místo řízení a zpět ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu 100 Kč.
(3) Náklady celního úřadu za provedené řízení mimo celní prostor jsou také
a) náklady celním úřadem prokázaných jízdních výdajů,1) nebo
b) náhrada za používání silničních motorových vozidel celního úřadu při pracovních cestách.1)
 
§ 3
Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely
(K § 105 celního zákona)
Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 
§ 4
Vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit
(K § 237e odst. 1 celního zákona)
Vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.
Forma, obsah, náležitosti, rozsah a způsob použití záručních listin, záručních dokladů a osvědčení o zajištění celního dluhu globální zárukou, jakož i způsob a podmínky pro stanovení částky uváděné v záruční listině (zaručená částka) pro jiné operace než režim tranzitu
(K § 256 odst. 5 celního zákona)
 
§ 5
Vzor záruční listiny pro globální zajištění celního dluhu (dále jen "globální záruka") je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.
 
§ 6
Nejsou-li údaje stanovené v rozhodnutí o povolení zajišťovat celní dluh globální zárukou v informačním systému celní správy, prokazuje osoba, které bylo povolení uděleno, tuto skutečnost osvědčením o globální záruce (dále jen "osvědčení"), jehož vzor je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 
§ 7
(1) Osvědčení uvedené v § 6 se předkládá celnímu úřadu při podání celního prohlášení na propuštění zboží nebo v souvislosti se započetím jiné operace, v níž má být celní dluh zajištěn.
(2) Celní úřad, kterému bylo osvědčení předloženo, je po ověření platnosti a správnosti vrací zpět.
 
§ 8
(1) Oprávnění fyzické osoby činit úkony jménem uživatele globální záruky se v osvědčení potvrdí tak, že na zadní straně osvědčení v odstavci 10 se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby a její podpisový vzor, které držitel povolení opatří svým podpisem v odstavci 11. Nepoužité rubriky na zadní straně osvědčení může držitel povolení proškrtnout, pokud je nepředpokládá využít pro další oprávnění. Do proškrtnutých rubrik nelze žádné údaje uvádět. Zápis o oprávnění osoby může držitel povolení kdykoliv zrušit přeškrtnutím jména a příjmení oprávněné osoby s uvedením data a poznámky "Zrušeno". Předložením osvědčení prokazují oprávněné osoby, uvedené držitelem povolení na jeho zadní straně, že jsou oprávněny za držitele povolení jednat v rozsahu uvedených právních úkonů a zajišťovat celní dluh globální zárukou.
(2) Osvědčení se vyplňuje psacím strojem, tiskem nebo jinak strojopisem, nikoliv ručně. Text zapsaný na přední straně osvědčení není přípustné po jeho vydání přepisovat, jinak měnit ani doplňovat. Do předepsaných odstavců v jednotlivých rubrikách na zadní straně lze zapisovat pouze vyhrazené údaje, které nelze přepisovat, jinak měnit ani doplňovat, pokud nejde o zápisy podle odstavce 1 věty čtvrté.
 
§ 9
Tiskopis osvědčení má formát 210 x 148 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě modré, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisu se používá bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 100 g/m2. Tiskopis osvědčení obsahuje název nebo značku tiskárny a označení tiskopisu.
 
§ 10
Zaručená částka se stanoví tak, že
a) vznikne-li celní dluh propuštěním zboží do režimu volného oběhu, dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla a aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, porušením podmínek stanovených pro režim s podmíněným osvobozením od cla nebo podmínek stanovených pro dočasné uskladnění, činí zaručená částka 100 % částky tohoto celního dluhu,
b) mohl-li by celní dluh vzniknout v jiných případech než uvedených pod písmenem a), činí zaručená částka nejvýše 10 % částky tohoto celního dluhu.
 
§ 11
Vzor záruční listiny pro individuální zajištění celního dluhu s použitím záručního dokladu je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.
 
§ 12
(1) Byl-li ručitel schválen celními orgány, předává se celnímu úřadu jako doklad o individuálním zajištění celního dluhu s použitím záručního dokladu Záruční doklad individuální záruky (dále jen "Záruční doklad"), jehož vzor je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.
(2) Celní úřad si předložený Záruční doklad po ověření jeho platnosti a správnosti ponechává.
(3) Tiskopis Záručního dokladu je formátu 148 x 105 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě zelené, na kterém je viditelné každé mechanické nebo chemické padělání. Pro výrobu tiskopisů se používá bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 55 g/m2. Tiskopis Záručního dokladu obsahuje název nebo značku tiskárny, označení tiskopisu a sériové číslo pro rozlišení jednotlivých tiskopisů.
 
§ 13
Vzor záruční listiny pro individuální zajištění celního dluhu s použitím záruční listiny je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.
 
§ 14
Stanovení operací, při kterých může být celní dluh zajištěn globální zárukou
(K § 260f odst. 1 celního zákona)
Je-li zajištění celního dluhu globální zárukou dostatečné, může být toto zajištění použito u všech operací stanovených v záruční listině, u kterých je zajištění celního dluhu povinné nebo je celním úřadem požadováno.
Závěrečná ustanovení
 
§ 15
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.
2. Vyhláška č. 43/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona.
3. Vyhláška č. 243/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb.
4. Vyhláška č. 448/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb. a vyhlášky č. 243/2003 Sb.
5. Vyhláška č. 138/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 243/2003 Sb. a vyhlášky č. 448/2003 Sb.
6. Vyhláška č. 69/1989 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla.
7. Vyhláška č. 94/1993 Sb., o stanovení nepreferenčního původu zboží.
8. Vyhláška č. 313/1998 Sb., o osvobození strojů, strojních zařízení, přístrojů a nástrojů od dovozního cla.
9. Vyhláška č. 247/2002 Sb., o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního cla.
 
§ 16
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.
 
Příloha 1
Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní a daňové účely
 
Část I.
Obecná ustanovení
1. Doplňující náležitosti se uvádějí v tiskopisech celního prohlášení2) "Jednotný správní doklad" (dále jen "Tiskopis") a rovněž v tiskopisech doplňkových výtisků3) (dále jen "Doplňkový list").
2. Je-li zásilka složena z více položek zboží, k Tiskopisu se přikládá jeden nebo více Doplňkových listů. Je-li na posledním přiloženém Doplňkovém listu deklarována pouze jedna nebo dvě položky zboží, nevyužité místo pro uvedení případných dalších položek se proškrtává. Maximální počet položek v rámci jednoho celního prohlášení je 997. Při použití elektronické formy Tiskopisu a Doplňkových listů může celní úřad v povolení elektronické komunikace stanovit odlišný počet položek.
3. Při zobrazování evidenčního čísla Tiskopisu, popřípadě Doplňkového listu je možno vložit pomlčku mezi znaky na desáté a jedenácté pozici a mezi znaky na sedmnácté a osmnácté pozici.
4. Čerpá-li se dovozem nebo vývozem jedné zásilky určité zbývající množství zboží z více povolení (licencí k dovozu nebo licencí k vývozu zboží) vydaných jednomu deklarantovi na stejné zboží za stejných podmínek, je nutné v samostatných položkách uvést množství daného zboží z každého povolení (licence). Obsahuje-li zásilka například 300 kusů stejného zboží, přičemž dovozem nebo vývozem 100 kusů z nich se zcela vyčerpá jedno povolení (licence), uvede se toto množství do jedné položky, čerpá-li se dovozem nebo vývozem z dalšího povolení (licence) zbylých 200 kusů, uvede se toto množství do další položky.
5. Vyplňování Tiskopisu a Doplňkového listu rukou není povoleno. Výjimkou jsou případy, kdy je podáváno písemné celní prohlášení při dovozu nebo vývozu zboží pro osobní potřebu nebo jako dar, případně při technických problémech informačních nebo komunikačních systémů.
 
ČÁST II.
ÚDAJE VYPLŇOVANÉ V JEDNOTLIVÝCH KOLONKÁCH TISKOPISU A DOPLŇKOVÉM LISTu
A. FORMALITY PRO VÝVOZ (ODESLÁNÍ) NEBO TRANZIT SPOLEČENSTVÍ, USKLADŇOVÁNÍ PŘEDFINANCOVANÉHO ZBOŽÍ V CELNÍM SKLADU PRO VÝVOZ, ZPĚTNÝ VÝVOZ, PASIVNÍ ZUŠLECHŤOVACÍ STYK A/NEBO PROKÁZÁNÍ STATUSU ZBOŽÍ SPOLEČENSTVÍ
Kolonka 2: Odesílatel/vývozce
6. Sestává-li zásilka ze zboží od několika vývozců anebo odesilatelů, uvede se do této kolonky text "různí" a kód "00200". Ke každému z listů Tiskopisu se přikládá seznam obsahující jejich identifikační číslo, název nebo obchodní firma nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, sídlo nebo adresa místa trvalého pobytu, nebo adresa místa pobytu, nebo adresa místa podnikání.
Kolonka 3: Tiskopisy
7. Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží.
Kolonka 4: Počet ložných listů
8. Do této kolonky se může uvést počet přiložených ložných listů.
Kolonka 8: Příjemce
9. Je-li zásilka určena pro více příjemců, uvede se do této kolonky text "různí" a kód "00200". Ke každému z listů Tiskopisu se přikládá seznam obsahující jejich název nebo obchodní firmu nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, sídlo nebo adresu místa trvalého pobytu, nebo adresu místa pobytu, nebo adresu místa podnikání. Volitelně může být uvedeno identifikační číslo příjemce v této kolonce na Tiskopisu nebo identifikační čísla příjemců na přiloženém seznamu.
Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; čísla kontejnerů, počet a druh
10. Popis zboží musí být dostatečně přesný pro zajištění totožnosti a zařazení do odpovídající podpoložky společného celního sazebníku. Musí být uveden v českém jazyce a pro upřesnění může být doplněn o cizojazyčný název, chemickou značku, obchodní označení, ochrannou známku a podobně.
11. Je-li deklarované zboží podle zvláštního zákona odpadem4), označení zboží se doplní evidenčním číslem uvedeným v kolonce číslo 1 průvodního dokladu pro přeshraniční pohyb/přepravu odpadů5) [nevyžaduje se u odpadů, které nevyžadují souhlas, tj. odpadů, uvedených v zeleném seznamu odpadů6)] a kódem
"WZE" - je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů6); nevyžaduje-li se k vývozu, dovozu a tranzitu tohoto odpadu souhlasu7), uvede se za kód "WZE" bez mezery příslušný kód (R1 až R13, resp. D1 až D15) z dokladu, který doprovází odpad5),
"WZL" - je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů8),
"WAX" - není-li zboží, které je odpadem4), zařazeno v žádném z uvedených seznamů.
12. Podléhá-li deklarované zboží celním kvótám, uvede se do této kolonky kód "K", lomítko, označení kvóty, lomítko, kód měrné jednotky dle seznamu kódů v části III. této přílohy, lomítko a množství zboží v této jednotce.
13. Do této kolonky se uvede kód "IN", lomítko a čistá hmotnost základního produktu, na který bude požadována náhrada9). U složených výrobků nebo směsí se uvede čistá hmotnost pouze té ingredience, které přísluší náhrada, a nomenklatura této ingredience, je-li odlišná od údaje v kolonce 33 Tiskopisu nebo Doplňkového listu. Pokud je požadována náhrada pro více ingrediencí, uvádějí se tyto údaje na samostatném listě, připojeném ke každému listu Tiskopisu, popřípadě Doplňkového listu. Dále se uvede evidenční číslo prohlášení výrobce o složení výrobku. Výše uvedené údaje nemusí být v případě vývozu složených výrobků nebo směsí uvedeny, pokud jsou množství a povaha ingrediencí vzatých v úvahu pro výpočet náhrady určeny z analýzy vyváženého zboží.
14. Je-li to nutné, uvede deklarant do této kolonky zkratku "DPK:" a za dvojtečku čtyřmístné přídavné kódy oddělené čárkou, uvedené v části IV. této přílohy.
Kolonka 32: Pořadové číslo položky
15. Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží.
Kolonka 33: Zbožový kód
16. Do pátého pododdílu této kolonky se uvede přídavný kód stanovený v části IV. této přílohy vztahující se na zboží označené tímto kódem. Pokud je zboží označeno dvěma a více kódy, které jsou stanoveny v části IV. této přílohy, uvede deklarant jeden z těchto kódů do pátého pododdílu této kolonky a další z těchto kódů do odpovídající kolonky 31 Tiskopisu popřípadě Doplňkového listu způsobem uvedeným v bodu 14.
Kolonka 35: Hrubá hmotnost (kg)
17. Při vývozu elektrické energie se do této kolonky uvede text "0,001".
Kolonka 37: Režim
18. Do pravé části této kolonky se uvede kód vyjadřující požadavek na celní či daňovou úlevu podle části VI. této přílohy. Není-li uváděn žádný kód vyjadřující požadavek na celní či daňovou úlevu, anebo upřesňující režim, uvede se číselný kód "000".
Kolonka 38: Čistá hmotnost (kg)
19. Při vývozu radioaktivních látek a u elektrické energie se do této kolonky uvede text "0,001".
Kolonka 41: Doplňkové měrné jednotky
20. Údaj do této kolonky musí být uveden na 3 desetinná místa.
Kolonka 44: Zvláštní záznamy, předložené doklady, osvědčení a povolení
21. Do této kolonky se uvádějí kódy národních dokladů, osvědčení, licencí a povolení na podporu celního prohlášení stanovené v části V. této přílohy, přičemž kódy předložených povolení (licencí) a jejich čísel vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo číslo zvláštního právního předpisu, kterým se vydává všeobecné vývozní povolení, popřípadě kód vyjadřující, že povolení (licence) není vyžadováno, se uvádějí v levém horním rohu. Do této kolonky se uvádějí také kódy certifikátů databáze TARIC CZ. Kódy o jiných národních dokladech, osvědčeních a povoleních (licencích) se uvádějí ve střední části této kolonky. Kódy o zajištění celního dluhu se uvádějí v levém dolním rohu. Údaje společné pro celou zásilku zboží se v této kolonce uvádějí pouze v Tiskopisu, údaje vztahující se k jednotlivé podpoložce zboží se v této kolonce uvádějí u příslušné podpoložky zboží.
22. Do této kolonky, za kód stanovený v části V. této přílohy, se
a) uvede číslo předloženého povolení (licence), popřípadě číslo zvláštního právního předpisu,
b) neuvede žádný údaj, pokud se povolení (licence) nevyžaduje,
c) uvede číslo osvědčení o povolení užívat zajištění celního dluhu,
d) uvede evidenční číslo povolení, jsou-li údaje uvedené v povolení užívat zajištění celního dluhu globální zárukou obsaženy v informačním systému celní správy,
e) uvede částka převedená na účet celního úřadu v celých korunách českých, a to v rozsahu nejvýše desetimístného čísla; byl-li pro složení celní jistoty přidělen celním orgánem variabilní symbol, uvede se za částkou celní jistoty lomítko a za lomítkem příslušný desetimístný variabilní symbol. Má-li být celní jistota určena k opakovanému zajištění celního dluhu, uvede se za variabilní symbol lomítko a evidenční číslo, pod kterým je tato celní jistota evidována v informačním systému celní správy,
f) uvede číslo popřípadě čísla záručního dokladu, které se přikládají k Tiskopisu,
g) při vývozu zboží při využití náhrad v rámci společné zemědělské politiky uvede zkratka "SZP", lomítko a za lomítko číslo licence a evidenční číslo kontrolního výtisku T5, oddělené čárkou.
23. Do této kolonky se za kód stanovený v části V. této přílohy, části Jistota uvede evidenční číslo povolení, jsou-li údaje uvedené v povolení užívat jistotu včetně převodu částky na účet celního orgánů obsaženy v informačním systému celní správy a celní úřad je má k dispozici. V ostatních případech se uvede evidenční číslo osvědčení o povolení užívat soubornou jistotu.
B. FORMALITY PŘI PROPUŠTĚNÍ DO VOLNÉHO OBĚHU, AKTIVNÍHO ZUŠLECHŤOVACÍHO STYKU, DOČASNÉHO POUŽITÍ, PŘEPRACOVÁNÍ POD CELNÍM DOHLEDEM, USKLADŇOVÁNÍ V CELNÍM SKLADU
Kolonka 2: Odesilatel/Vývozce
24. Sestává-li zásilka ze zboží od několika vývozců anebo odesílatelů, uvede se do této kolonky text "různí" a kód "00200". Ke každému z listů Tiskopisu se přikládá seznam obsahující jejich název nebo obchodní firmu nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, sídlo nebo adresu místa trvalého pobytu, nebo adresu místa pobytu, nebo adresu místa podnikání. Volitelně může být uvedeno identifikační číslo odesílatele v této kolonce na Tiskopisu nebo identifikační čísla odesílatelů na přiloženém seznamu.
Kolonka 3: Tiskopisy
25. Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží.
Kolonka 4: Počet ložných listů
26. Do této kolonky se volitelně uvede počet přiložených ložných listů.
Kolonka 8: Příjemce
27. Je-li v této kolonce
a) uvedena firma se sídlem mimo Společenství, která je v České republice pouze registrována u finančního úřadu pro Prahu 1, nebo
b) uvedeno sídlo firmy odlišné od místa dodání zboží, uvede se do této kolonky také firma, resp. osoba a adresa, kam bude zboží skutečně dodáno.
28. Je-li zásilka určena pro několik příjemců, uvede se do této kolonky text "různí" a kód "00200". Ke každému z listů Tiskopisu se přikládá seznam obsahující kromě údajů o příjemci také údaje podle předchozího odstavce.
Kolonka 30: Umístění zboží
29. Uvede se místo, kde může být zboží kontrolováno, následujícím způsobem:
a) je-li celní řízení prováděno v celním prostoru celního úřadu, uvede se kód státu a šestimístný kód tohoto celního úřadu,
b) je-li celní řízení prováděno v prostoru dovozce/příjemce (například při místním řízení), uvede se identifikační číslo příjemce,
c) je-li zboží na základě povolení předloženo ke kontrole jinému celnímu úřadu, než kterému bylo předloženo celní prohlášení, uvede se kód státu a šestimístný kód celního úřadu, kterému je zboží předloženo nebo zpřístupněno k provedení kontroly.
Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; čísla kontejnerů, počet a druh
30. Popis zboží musí být dostatečně přesný pro zajištění totožnosti a zařazení do odpovídající podpoložky společného celního sazebníku. Musí být uveden v českém jazyce a pro upřesnění může být doplněn o cizojazyčný název, chemickou značku, obchodní označení, ochrannou známku a podobně.
31. Je-li deklarované zboží podle zvláštního zákona odpadem4), označení zboží se doplní evidenčním číslem uvedeným v kolonce číslo 1 průvodního dokladu pro přeshraniční pohyb/přepravu odpadů5) [nevyžaduje se u odpadů, které nevyžadují souhlas, tj. odpadů, uvedených v zeleném seznamu odpadů6)] a kódem
"WZE" - je-li zboží uvedeno v zeleném seznamu odpadů6), nevyžaduje-li se k vývozu, dovozu a tranzitu tohoto odpadu souhlasu7), uvede se za kód "WZE" bez mezery příslušný kód (R1 až R13, resp. D1 až D15) z dokladu, který doprovází odpad5),
"WZL" - je-li zboží uvedeno ve žlutém seznamu odpadů8),
"WAX" - není-li zboží, které je odpadem4), zařazeno v žádném z uvedených seznamů.
32. Podléhá-li deklarované zboží celním kvótám a je-li požádáno příslušným kódem v kolonce 39 o její přiznání, uvede se do této kolonky kód "K", lomítko, kód měrné jednotky dle seznamu kódů v části III. této přílohy, lomítko a množství zboží v této jednotce.
33. Je-li to nutné, uvede deklarant do této kolonky zkratku "DPK:" a za dvojtečku čtyřmístné přídavné kódy oddělené čárkou, uvedené v části IV. této přílohy.
Kolonka 32: Pořadové číslo položky
34. Tato kolonka se nevyplňuje, pokud celní prohlášení obsahuje pouze jednu položku zboží.
Kolonka 33: Zbožový kód
35. Do pátého pododdílu této kolonky se uvede přídavný kód stanovený v části IV. této přílohy vztahující se na zboží označené tímto kódem. Pokud je zboží označeno dvěma a více kódy, které jsou uvedeny v části IV. této přílohy, uvede deklarant jeden z těchto kódů do pátého pododdílu této kolonky a další z těchto kódů do odpovídající kolonky 31 Tiskopisu popřípadě Doplňkového listu způsobem stanoveným v bodu 33.
Kolonka 35: Hrubá hmotnost (kg)
36. Při dovozu elektrické energie se do této kolonky uvede text "0,001".
Kolonka 37: Režim
37. Do pravé části této kolonky se uvede také kód upřesňující režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu podle přílohy 38 nebo části VI. této přílohy. Není-li uváděn žádný kód upřesňující režim nebo vyjadřující požadavek na celní a/nebo daňovou úlevu, uvede se číselný kód "000".
Kolonka 38: Vlastní hmotnost (kg)
38. Při dovozu radioaktivních látek nebo elektrické energie se do této kolonky uvede text "0,001".
Kolonka 39: Kvóta
39. V případech, kdy jsou na dovážené stejné zboží vyhlášeny dvě a více celních kvót a deklarant žádá o všechny, uvede se do této kolonky číselné označení pouze jedné z nich a označení dalších se uvede do kolonky 44 Tiskopisu popřípadě Doplňkového listu způsobem stanoveným v bodu 32.
Kolonka 41: Doplňkové měrné jednotky
40. Údaj do této kolonky musí být uveden na 3 desetinná místa.
Kolonka 43: Způsob hodnocení
41. V případech, kdy má být použita k určení celní hodnoty metoda převodní hodnoty dovezeného zboží, uvede deklarant do této kolonky kód "1".
Kolonka 44: Zvláštní záznamy, předložené doklady, osvědčení a povolení
42. Do této kolonky se uvádějí kódy národních dokladů, osvědčení, licencí a povolení na podporu celního prohlášení stanovené v části V. této přílohy, přičemž kódy předložených povolení (licencí) a jejich čísel vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, popřípadě kód vyjadřující, že povolení (licence) není vyžadováno, se uvádějí v levém horním rohu. Do této kolonky se uvádějí také kódy certifikátů databáze TARIC CZ. Kódy o jiných národních dokladech, osvědčeních a povoleních (licencích) se uvádějí ve střední části této kolonky. Kódy o zajištění celního dluhu se uvádějí v levém dolním rohu. Údaje společné pro celou zásilku zboží se v této kolonce uvádějí pouze v Tiskopisu, údaje vztahující se k jednotlivé podpoložce zboží se v této kolonce uvádějí u příslušné podpoložky zboží.
43. Do této kolonky, za kód stanovený v části V. této přílohy, se
a) uvede číslo předloženého povolení (licence),
b) neuvede žádný údaj, pokud se povolení (licence) nevyžaduje,
c) uvede číslo osvědčení o povolení užívat zajištění celního dluhu,
d) uvede evidenční číslo povolení, jsou-li údaje uvedené v povolení užívat zajištění celního dluhu globální zárukou obsaženy v informačním systému celní správy,
e) uvede částku převedenou na účet celního úřadu v celých korunách českých, a to v rozsahu nejvýše desetimístného čísla; byl-li pro složení celní jistoty přidělen celním orgánem variabilní symbol, uvede se za částkou celní jistoty lomítko a za lomítkem příslušný desetimístný variabilní symbol. Má-li být celní jistota určena k opakovanému zajištění celního dluhu, uvede se za variabilní symbol lomítko a evidenční číslo, pod kterým je tato celní jistota evidována v informačním systému celní správy,
f) uvede číslo, popřípadě čísla záručního dokladu, které se přikládají k Tiskopisu,
g) při dovozu zboží v rámci společné zemědělské politiky uvede zkratka "SZP", lomítko a za lomítko číslo licence a evidenční číslo kontrolního výtisku T5, oddělené čárkou.
44. Do této kolonky se za kód stanovený v části V. této přílohy, části Jistota, uvede evidenční číslo povolení, jsou-li údaje uvedené v povolení užívat jistotu včetně převodu částky na účet celního orgánu obsaženy v informačním systému celní správy a celní úřad je má k dispozici. V ostatních případech se uvede evidenční číslo osvědčení o povolení užívat soubornou jistotu.
45. Jsou-li na dovážené zboží vyhlášeny dvě a více celních kvót a deklarant žádá o všechny, uvede do této kolonky pro každou požadovanou kvótu kód "K", lomítko a za něj číselné označení té kvóty, která nebyla uvedena v kolonce 39 Tiskopisu popřípadě Doplňkového listu.
Kolonka 47: Výpočet poplatků
46. Vznikne-li propuštěním zboží do režimu volného oběhu, včetně aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení nebo do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla celní dluh, daňová povinnost nebo povinnost k jiným poplatkům splatným v souvislosti s dovozem zboží, uvede se
a) do sloupce "Druh" kód příslušné platby stanovený právním předpisem Společenství10),11), popřípadě bodem 48,
b) do sloupce "Zákl. pro vyměř. popl."
1. prohlašovaná celní hodnota12) v celých korunách českých, zaokrouhlená směrem nahoru,
2. základ spotřební daně13); jsou-li dováženy tabákové výrobky, u nichž je předepsána dvousložková sazba daně13), uvede se nejprve základ pro pevnou část daně13) a pod něj základ pro procentní část daně13), a to i v případech dovozu tabákových výrobků značených tabákovými nálepkami; základ spotřební daně lze uvést do dvou nebo více řádků i v případech, má-li být ze zboží vyměřena spotřební daň podle dvou nebo více rozdílných sazeb,
c) do sloupce "Sazba" sazba spotřební daně pro příslušný vybraný výrobek; jsou- li dováženy tabákové výrobky, uvede se nejprve sazba pro pevnou část spotřební daně a pod ni sazba pro procentní část spotřební daně, a to i v případech dovozu tabákových výrobků značených tabákovými nálepkami; sazbu spotřební daně lze uvést do dvou nebo více řádků i v případech, má-li být ze zboží vyměřena spotřební daň podle dvou nebo více rozdílných sazeb,
d) do sloupce "ZP" kód způsobu placení, a to
A - Platba v hotovosti,
C - Platba šekem, jehož proplacení je zaručeno bankou,
E - Odklad platby,
H - Elektronický převod,
J - Platba prostřednictvím poštovního úřadu (poštovní zásilky) nebo jiné veřejné nebo vládní služby,
K - Úhrada cla započtením přeplatku na jiném clu,
R - Úhrada převodem ze složené celní jistoty.
47. Při dovozu, v případech jiných než uvedených v bodě 46, uvede deklarant pouze prohlašovanou celní hodnotu deklarované položky zboží. Celní hodnota se uvede do prvního řádku ve sloupci "Zákl. pro vyměř. popl.".
48. Pro případ platby spotřební daně vyměřované a vybírané celním úřadem v souvislosti s dovozem zboží se stanoví kód "1SD". Tento kód se ve sloupci "Druh" uvede za poslední uváděný kód začínající písmenem "A" a/nebo před první uváděný kód začínající písmenem "B" stanovené právním předpisem Společenství11).
49. Základ pro vyměření příslušné platby se uvede do stejného řádku jako její kód ve sloupci "Druh"; jsou-li deklarovaným zbožím tabákové výrobky, uvede se základ pro pevnou část daně do stejného řádku jako její kód ve sloupci "Druh" a základ pro procentní část daně pod něj. Základ pro vyměření příslušné platby, vyjma základu spotřebních daní, se uvede v celých jednotkách a v rozsahu maximálně desetimístného čísla. Základ spotřební daně se uvede podle skutečného množství dováženého zboží až na pět desetinných míst, k dalším případným místům za desetinnou čárkou se nepřihlíží.
50. Kód způsobu placení celního dluhu deklarant uvede do prvního řádku ve sloupci označeném "ZP" v případech vyměření cla popřípadě daní. Při dovozu zboží do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od cla neplátcem daně z přidané hodnoty14) se kód způsobu placení uvede ve sloupci označeném "ZP" na úrovni řádku, na kterém je ve sloupci "Druh" uveden kód platby "B00".
 
ČÁST III.
SEZNAM MĚRNÝCH JEDNOTEK U KVÓTOVANÉHO ZBOŽÍ


Kód  Popis       

0   1 kilogram     
1   1 Euro       
2   1 000 ks      
3   1 000 párů     
4   1 tuna       
5   1 m
2
6 1 hektolitr 7 1 hlava 8 1 m
3
9 1 kus A 1 litr B 1 pár C 1 litr čistého alkoholu D hrubá hmotnost v tunách E hmotnost po odkapání v tunách F hrubá hmotnost v kilogramech G hmotnost po odkapání v kilogramech
 
Část IV.
SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ
(kolonka 33 Tiskopisu, Doplňkového listu - pátý pododdíl)
A. SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY
---------- ------------------------------------------------------------------------------- --
 Přídavný Význam podle zákona o dani z přidané hodnoty15)
 kód
---------- ------------------------------------------------------------------------------- --
 R003   Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: dětské pleny číselných kódů
      Harmonizovaného systému 4818, 6111, 6209.

 R005   Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: zdravotnické prostředky podle
      zvláštních právních předpisů16), včetně náhradních dílů, u kterých
      je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému
      zdravotnickému prostředku k ošetřování nemocných, číselných kódů
      Harmonizovaného systému 01-96, vyjma zboží kapitoly 24

 R006   Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží pro osobní používání nemocnými
      ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým prostředkem podle
      zvláštních právních předpisů, číselných kódů Harmonizovaného systému
      48, 64, 66, 84, 85, 87, 90 a 91:
      - Braille papír
      - Bílé hole pro nevidomé a částečně vidící osoby
      - Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně
       vidící osoby
      - Manipulační stroje a zařízení pro přepravu těžce zdravotně
       postižených osob upoutaných na vozíku
      - Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory)
       upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo
       osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou
      - Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro
       nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje
       s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící
       osoby
      - Počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby
       s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro
       zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení
       s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro
       zvětšování písma a obrazu
      - Braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby,
       klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní
       a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma
      - Jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich
       ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými
       končetinami
      - Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími
       osobami
      - Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby
      - Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé
       a částečně vidící osoby
      - Ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro
       tělesně postižené osoby
      - Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo
       hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační
       a světelné hodinky pro neslyšící osoby
      - Vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým
       nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby
      - Části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením
       doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.

 R007   Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: dětské sedačky do automobilů,
      číselného kódu Harmonizovaného systému 94

 R008   Snížená sazba daně se uplatňuje u tepla a chladu, které se zařazují
      do podpoložek celního sazebníku podle nosičů

 R009   Snížená sazba daně se uplatňuje u dovozu uměleckých děl, sběratelských
      předmětů a starožitností podle § 47 odst. 6 zákona

 R012   Snížená sazba daně z přidané hodnoty se uplatňuje u zboží: číselných
      kódů Harmonizovaného systému 01-05, 07-23,25
      "Potraviny včetně nápojů [vyjma alkoholických, vymezených zvláštním
      předpisem17)] a krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny
      a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle
      používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda. Mimo zboží
      zařazeného do číselných kódů 2203 - 2208".
      Na zboží číselného kódu Harmonizovaného systému 25 se vztahuje snížená
      sazba DPH, pokud je obvykle určeno k přípravě potravin, používáno jako
      doplněk nebo náhražka potravin nebo jako potravina či krmivo pro
          zvířata.

 R013   "Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané
      květiny a dekorativní listoví", číselný kód Harmonizovaného systému
      06.

 R014   Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: "radiofarmaka, sorbit pro
      diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické
      výrobky - jen používané pro zdravotní péči, prevenci nemocí a léčbu
      pro humánní lékařské účely", číselných kódů Harmonizovaného systému
      28-30, 40, 48, 56, 61 a 62.

 R015   Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: knihy, brožury, letáky,
      noviny a časopisy, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy, obrázková
      alba, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení a omalovánky pro děti,
      hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické výrobky všech druhů
      včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů, kromě
      tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě, číselného kódu
      Harmonizovaného systému 49.

 R016   Snížená sazba daně se uplatňuje u zboží: "Palivové dřevo v polenech,
      špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech, dřevěné štěpky
      nebo
      třísky; piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen,
      briket, pelet nebo podobných tvarů" - číselný kód Harmonizovaného
      systému 4401.

 R999   Zboží není podle zákona o dani z přidané hodnoty považováno za zboží
---------- ------------------------------------------------------------------------------- --
B. SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ SPOTŘEBNÍCH DANÍ
--------- ------------------------------------------------------------------------
 Přídavný        Význam podle zákona o spotřebních daních13)
 kód
--------- ------------------------------------------------------------------------
  1                    2
--------- ------------------------------------------------------------------------
 S101   Motorové a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu
      podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona s obsahem olova do 0,013 g/l včetně

 S102   Motorové a ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu
      podle § 45 odst. 1 písm. a) zákona s obsahem olova nad 0,013 g/l

 S103   Střední oleje a těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) zákona

 S104   Těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c) zákona

 S105   Odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d) zákona

 S106   Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. e) zákona

 S107   Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. f) zákona

 S108   Zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. g) zákona

 S112   Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b) zákona, které
      obsahují benzín s obsahem olova do 0,013 g/l včetně

 S113   Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. b) zákona, které
      obsahují benzín s obsahem olova nad 0,013 g/l

 S114   Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) zákona

 S115   Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e) zákona,
      které obsahují benzín s obsahem olova do 0,013 g/l včetně

 S116   Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. d) a e) zákona,
      které obsahují benzín s obsahem olova nad 0,013 g/l

 S121   Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které
      se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S101

 S122   Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které
      se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S102

 S123   Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které
      se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S103

 S124   Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které
      se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S104

 S125   Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které
      se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S105

 S126   Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které
      se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S106

 S127   Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které
      se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S107

 S128   Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. a) zákona, které
      se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S108

 S141   Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona,
      které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují
      minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101

 S142   Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona,
      které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují
      minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102

 S143   Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona,
      které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují
      minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103

 S144   Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona,
      které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují
      minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S104

 S145   Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona,
      které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují
      minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105

 S146   Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona,
      které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují
      minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106

 S147   Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona,
      které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují
      minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107

 S148   Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. f) a g) zákona,
      které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují
      minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108

 S161   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst.
      5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce
      přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S101

 S162   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené 
      v § 45 odst. 5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití
      nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S102

 S163   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst.
      5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce
      přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S103

 S164   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst.
      5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce
      přibližují minerálním olejů uvedeným pod přídavným kódem S104

 S165   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst.
      5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce
      přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S105

 S166   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst.
      5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce
      přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S106

 S167   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v §     45 odst.
      5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce
      přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S107

 S168   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 a výrobky uvedené v § 45 odst.
      5 a 6 zákona, které se svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce
      přibližují minerálním olejům uvedeným pod přídavným kódem S108

 S181   Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi
      a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
      přídavným kódem S101

 S182   Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi
      a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
      přídavným kódem S102

 S183   Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi
      a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
      přídavným kódem S103

 S184   Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi
      a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
      přídavným kódem S104

 S185   Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi
      a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
      přídavným kódem S105

 S186   Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi
      a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
      přídavným kódem S106

 S187   Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi
      a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
      přídavným kódem S107

 S188   Výrobky uvedené v § 45 odst. 7 zákona, které se svými vlastnostmi
      a účelem použití nejvíce přibližují minerálním olejům uvedeným pod
      přídavným kódem S108

 S601   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se
      svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S101

 S602   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se
      svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S102

 S603   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se
      svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S103

 S604   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se
      svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S104

 S605   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se
      svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S105

 S606   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se
      svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S106

 S607   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. h) a i) zákona, které se
      svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S107

 S621   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se
      svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S101

 S622   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se
      svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S102

 S623   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se
      svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S103

 S624   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se
      svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S104

 S625   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se
      svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S105

 S626   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se
      svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S106

 S627   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se
      svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S107

 S628   Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) a k) zákona, které se
      svými vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují minerálním
      olejům uvedeným pod přídavným kódem S108

 S201   Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207

 S202   Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208
      s výjimkou destilátů z pěstitelského pálení

 S203   Líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení

 S204   Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury

 S301   Základní sazba daně z piva

 S302   Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary do 10 000 hl výroby ročně

 S303   Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 10 000 do 50 000 hl
      výroby ročně

 S304   Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 50 000 do 100 000 hl
      výroby ročně

 S305   Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 100 000 do 150 000 hl
      výroby ročně

 S306   Snížená sazba pro malé nezávislé pivovary nad 150 000 do 200 000 hl
      výroby ročně

 S411   Šumivá vína podle § 93 odst. 2 zákona

 S412   Tichá vína podle § 93 odst. 3 zákona

 S413   Meziprodukty podle § 93 odst. 4 zákona

 S501   Cigarety

 S504   Doutníky, cigarillos

 S511   Tabák ke kouření - jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret

 S512   Tabák ke kouření - ostatní

 S513   Ostatní tabák určený k jiným účelům
--------- ------------------------------------------------------------------------
C. SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ DANĚ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ
---------- ----------------------------------------------------------------------
 Přídavný  Význam podle zákona č. 261/2007 Sb., ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
 kód    (dále jen "zákon o dani z plynu")
---------- ----------------------------------------------------------------------
  1                    2
---------- ----------------------------------------------------------------------
 Z11l   Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 11 uvedený v § 4 písm. a) zákona
      o dani z plynu

 Z112   Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 21 uvedený v § 4 písm. a) zákona
      o dani z plynu

 Z113   Plyny uvedené pod kódem 2711 29 uvedené v § 4 písm. a) zákona o dani
      z plynu

 Z114   Plyny uvedené pod kódem 2705 uvedené v § 4 písm. a) zákona o dani
      z plynu

 Z121   Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 11 uvedený v § 4 písm. b) zákona
      o dani z plynu

 Z122   Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 21 uvedený v § 4 písm. b) zákona
      o dani z plynu

 Z123   Plyny uvedené pod kódem 2711 29 uvedené v § 4 písm. b) zákona o dani
      z plynu

 Z124   Plyny uvedené pod kódem 2705 uvedené v § 4 písm. b) zákona o dani
      z plynu

 Z131   Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 11 uvedený v § 4 písm. c) zákona
      o dani z plynu

 Z132   Zemní plyn uvedený pod kódem 2711 21 uvedený v § 4 písm. c) zákona
      o dani z plynu

 Z133   Plyny uvedené pod kódem 2711 29 uvedené v § 4 písm. c) zákona o dani
      z plynu

 Z134   Plyny uvedené pod kódem 2705 uvedené v § 4 písm. c) zákona o dani
      z plynu
---------- ----------------------------------------------------------------------
    
D. SEZNAM PŘÍDAVNÝCH KÓDŮ DANĚ Z PEVNÝCH PALIV
---------- ----------------------------------------------------------------------
 Přídavný Význam podle zákona č. 261/2007 Sb., ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
 kód    (dále jen "zákon o dani z pevných paliv")
---------- ----------------------------------------------------------------------
  1                    2
---------- ----------------------------------------------------------------------
 T101   Pevná paliva uvedená v § 4 písm. a) zákona o dani z pevných paliv

 T102   Pevná paliva uvedená v § 4 písm. b) zákona o dani z pevných paliv

 T103   Pevná paliva uvedená v § 4 písm. c) zákona o dani z pevných paliv

 T104   Pevná paliva uvedená v § 4 písm. d) zákona o dani z pevných paliv
---------- ----------------------------------------------------------------------
E. Seznam přídavných kódů daně z elektřiny
---------- ----------------------------------------------------------------------
 Přídavný Význam podle zákona č. 261/2007 Sb., ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
 kód    (dále jen "zákon o dani z elektřiny")
---------- ----------------------------------------------------------------------
  1                    2
---------- ----------------------------------------------------------------------
 V101   Elektřina kód 2716 uvedená v § 4 zákona o dani z elektřiny
---------- ----------------------------------------------------------------------
 
ČÁST V.
SEZNAM KÓDŮ NÁRODNÍCH DOKLADŮ, OSVĚDČENÍ, LICENCÍ A POVOLENÍ NA PODPORU CELNÍHO PROHLÁŠENÍ
(kolonka 44 Tiskopisu nebo Doplňkového listu)
---------- ----------------------------------------------------------------------------
 KÓD    Popis dokladu
---------- ----------------------------------------------------------------------------
 JISTOTA:
---------- ----------------------------------------------------------------------------
 9110   Souborná jistota nebo globální záruka (jiné operace než režim
      tranzitu) povolená v České republice k zajištění splnění celního
      dluhu

 9120   Souborná jistota povolená v jiném členském státě Společenství
      k zajištění splnění celního dluhu

 92ZL   Individuální záruka k zajištění celního dluhu ve formě záruční
      listiny

 93CJ   Převod částky na účet celního orgánu určený k jednorázovému zajištění
      celního dluhu

 94CJ   Převod částky na účet celního orgánu určený k opakovanému zajištění
      celního dluhu

 9ZD1   Poskytnutí jednotlivé jistoty povolené v České republice k zajištění
      splnění celního dluhu s použitím záručního dokladu

 9ZD2   Poskytnutí jednotlivé jistoty povolené v jiném členském státě
      Společenství k zajištění splnění celního dluhu s použitím záručního
      dokladu

 95JZ   Jiný způsob zajištění

 9NCK   Nezajišťování celního dluhu podle čl. 189 celního kodexu18)

 9NPH   Nezajišťování celního dluhu při placení v hotovosti

 9NPV   Nezajišťování celního dluhu při jeho vyměřování formou výměru

 9NPP   Nezajišťování celního dluhu při jeho úhradě před propuštěním zboží

 9N01   Nezajišťování celního dluhu povolené v České republice
---------- ----------------------------------------------------------------------------
 DOVOZ:
---------- ----------------------------------------------------------------------------
 1001   Společný veterinární vstupní doklad (SVVD)19)

 1002   Rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro
      reexport nebo jiný doklad20)

 1010   Povolení Ministerstva zdravotnictví k dovozu návykových látek,
      přípravků a makoviny21) a prekursorů

 1111   Povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání
      s radioaktivními materiály22)

 1112   Povolení (licence) Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání
      s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny nebo s vysoce
      nebezpečnými látkami23), 24)

 1113   Povolení Českého báňského úřadu k předání výbušnin do ciziny, z
      ciziny a k tranzitu25)

 1115   Licence Ministerstva průmyslu a obchodu k dovozu vojenského materiálu26)
      
 1117   Povolení Ministerstva průmyslu a obchodu k dovozu výrobků, jejichž
      držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů27)

 1199   Nepodléhá povolení (licenci)

 1211   Povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od
      daně nebo povolení k provozování daňového skladu28)

 1416   Povolení Ministerstva zemědělství k dovozu reprodukčního materiálu29)

 1501   Povolení Ministerstva zdravotnictví k dovozu návykových látek
      a přípravků a makoviny21) TARIC CZ 1010 (jen návykové látky)

 1502   Povolení k dovozu léčivých přípravků30)

 1503   Povolení Ministerstva zdravotnictví nebo prohlášení dovozce k dovozu
      biocidních přípravků31)
---------- ----------------------------------------------------------------------------
 VÝVOZ:
---------- ----------------------------------------------------------------------------
 1011   Povolení Ministerstva zdravotnictví k vývozu návykových látek,
      přípravků, prekursorů, pomocných látek a makoviny32)

 1111   Povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání
      s radioaktivními materiály22)

 1112   Povolení (licence) Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání
      s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny nebo s vysoce
      nebezpečnými látkami23), 24)

 1113   Povolení Českého báňského úřadu k předání výbušnin do ciziny, z
      ciziny a k tranzitu25)

 1115   Licence Ministerstva průmyslu a obchodu k vývozu vojenského materiálu26)

 1116   Povolení (licence) k vývozu zboží dvojího užití33),34)

 1117   Povolení Ministerstva průmyslu a obchodu k vývozu výrobků, jejichž
      držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů27)

 1199   Nepodléhá povolení (licenci)

 1211   Povolení na přijímání na užívání vybraných výrobků osvobozených od
      daně nebo povolení k provozování daňového skladu28)

 1601   Osvědčení k vývozu předmětu (souboru předmětů) kulturní hodnoty na
      dobu určitou35)

 1602   Osvědčení k trvalému vývozu předmětu (souboru předmětů) kulturní
      hodnoty35)

 1603   Povolení Ministerstva vnitra k vývozu archiválií na dobu určitou36)
---------- ----------------------------------------------------------------------------
 
ČÁST VI.
KÓDY CELNÍCH A DAŇOVÝCH ÚLEV
(kolonka 37 pravá část Tiskopisu nebo Doplňkového listu)
Použité zkratky:
SUB: vymezuje, zda o příslušnou úlevu může žádat neplátce nebo plátce DPH, takto:
0: o úlevu může žádat pouze neplátce DPH
1: o úlevu může žádat pouze plátce DPH
DPH: daň z přidané hodnoty
SPD: spotřební daň
Poznámka:
Při psaní kódů a symbolů "SUB" nelze místo znaku "0" (nula) použít písmeno "O".
---- ------------------------------------------------------------------- --------------
 Kód                 Význam podle:              SUB
---- ------------------------------------------------------------------- --------------
   nařízení Rady (EHS) č. 2913/9218) (dále jen "Kodex"), nařízení
   Komise (EHS) č. 2454/9335) (dále jen "NK2454"), nařízení Rady
   (EHS) č. 918/8336) (dále jen "NR918"), zákona o dani z přidané
   hodnoty15) (dále jen "zákon o DPH"), zákona o spotřebních daních13)
    (dále jen "zákon o SPD") a celního zákona37)
---- ------------------------------------------------------------------- --------------
 1                   2                   3
---- ------------------------------------------------------------------- --------------
 01B Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dle článku 145 Kodexu       0
   (zušlechtěné výrobky vracené do členského státu,     ve kterém bylo
   placeno clo); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle
   § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 02B Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dle článku 145 Kodexu       0
   (propouštění zboží do volného oběhu po pasivním zušlechťovacím
   styku - záruční opravě); současně vyjadřuje nárok na osvobození
   od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 03B Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dle článku 145 Kodexu       0
   (propouštění zboží do volného oběhu po pasivním zušlechťovacím styku
   - záruční výměně); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH
   dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 06B Vyjadřuje nárok na částečné osvobození od cla zpět dovážených      1
   zušlechtěných výrobků (nikoliv podle článku 591 NK2454).

 01C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla osobního majetku fyzických osob  0
   při přenosu obvyklého místa pobytu na celní území Společenství dle
   článku 2 NR918; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle
   § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 02C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého při        0
   příležitosti sňatku (výbava a vybavení domácnosti) dle článku 11
   odst. 1 NR918; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle
   § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 03C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého při        0
   příležitosti sňatku (dary obvykle darované při příležitosti sňatku)
   dle článku 11 odst. 2 NR918; současně vyjadřuje nárok na osvobození
   od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 04C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla osobního majetku nabytého     0
   děděním dle článku 16 NR918; současně vyjadřuje nárok na osvobození
   od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 06C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla výbavy, studijních potřeb     0
   a vybavení domácnosti žáků nebo studentů dle článku 25 NR918;
   současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle 
   § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 07C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zásilek nepatrné hodnoty      0
   propouštěných do volného oběhu dle článků 27 až 28 NR918; současně
   vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 11 zákona o DPH.

 08C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zásilky odesílané soukromou    0
   osobou jiné soukromé osobě dle článků 29 až 31 NR918; současně
   vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 11 zákona o DPH.

 09C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dle článku 32 NR918 (přemístění  0
   podniku ze 3. země do Společenství); současně vyjadřuje nárok na
   osvobození od DPH dle § 71 odst. 12 zákona o DPH.

 10C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla obchodního majetku a ostatního   0
   zařízení, které patří osobám vykonávajícím nezávislá povolání
   a právnickým osobám, které nevykonávají svou činnost za účelem zisku
   dle článku 38 NR918; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH
   dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 11C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží vzdělávací, vědecké nebo   0
   kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje uvedené v příloze I dle
   článku 50 NR918; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle
   § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 12C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží vzdělávací, vědecké nebo   0
   kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje uvedené v příloze II
   dle článku 51 NR918; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH
   dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 13C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží vzdělávací, vědecké nebo   0
   kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje (náhradní díly, části
   a příslušenství) dle článku 53 NR918; současně vyjadřuje nárok na
   osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 14C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla vědeckých přístrojů a přístrojů  0
   dovážených k neobchodním účelům vědeckovýzkumným zařízením nebo
   subjektům se sídlem mimo Společenství nebo na jeho účet dle článku
   59a NR918; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle 
   § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 15C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla laboratorních zvířat        0
   a biologických nebo chemických látek určených k výzkumu dle článku
   60 NR918; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle 
   § 71 odst. 13 zákona o DPH.

 16C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla léčebných látek lidského původu  0
   a činidel k určování krevní skupiny a tkání dle článku 61 NR918;
   současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona
   o DPH.

 17C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla nástrojů a přístrojů určených   0
   k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě dle článku
   63a NR918; zároveň vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle 
   § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 18C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla referenčních látek pro kontrolu  0
   jakosti léčiv dle článku 63c NR918; současně vyjadřuje nárok na
   osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 19C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla farmaceutických výrobků      0
   užívaných při mezinárodních sportovních událostech dle článku 64
   NR918; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1
   zákona o DPH.

 20C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží pro státní a dobročinné   0
   organizace dle článku 65 NR918; současně vyjadřuje nárok na
   osvobození od DPH dle § 71 odst. 14 a 15 zákona o DPH.

 21C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla předmětů určených pro nevidomé   0
   dle článku 70 NR918 uvedených v příloze III NR918; současně vyjadřuje
   nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 22C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla předmětů určených pro nevidomé   0
   dle první odrážky článku 71 NR918 uvedených v příloze IV NR918,
   dovážené nevidomými pro vlastní potřebu; současně vyjadřuje nárok na
   osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 23C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla předmětů určených pro nevidomé   0
   dle druhé odrážky článku 71 NR918 uvedených v příloze IV, dovážené
   určitými institucemi nebo organizacemi; současně vyjadřuje nárok na
   osvobození od DPH dle § 71 odst. 15 zákona o DPH.

 24C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla předmětů určených pro ostatní   0
   zdravotně postižené osoby (jiných než nevidomých) dovážené zdravotně
   postiženými osobami pro vlastní potřebu dle první odrážky článku 72
   NR918; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1
   zákona o DPH.

 25C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla předmětů pro ostatní zdravotně   0
   postižené osoby (jiné než nevidomé) dle druhé odrážky článku 72
   NR918; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle 
   § 71 odst. 16 zákona o DPH.

 26C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ve prospěch    0
   obětí katastrof dle článku 79 NR918; současně vyjadřuje nárok na
   osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 27C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla čestných vyznamenání a cen dle   0
   článku 86 NR918; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle
   § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 28C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla darů obdržených v rámci      0
   mezinárodních vztahů dle článku 87 NR918; současně vyjadřuje     nárok
   na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 29C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží určeného k užívání      0
   panovníky a hlavami států dle článku 90 NR918; současně vyjadřuje
   nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 30C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla vzorků zboží dováženého      0
   k podpoře obchodní činnosti dle článku 91 NR918; současně vyjadřuje
   nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 31C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla tiskovin a reklamního materiálu  0
   dováženého k podpoře obchodní činnosti dle článku 92 NR918; současně
   vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 32C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla výrobků používaných nebo      0
   spotřebovaných v průběhu výstavy nebo podobné události dle článku
   95 NR918; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle 
   § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 33C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ke zkouškám,   0
   analýzám nebo pokusům dle článku 100 NR918; současně vyjadřuje nárok
   na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 34C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zásilek určených subjektům     0
   příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo průmyslového nebo
   obchodního vlastnictví dle článku 107 NR918; současně vyjadřuje nárok
   na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 35C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla turistického propagačního     0
   materiálu dle článku 108 NR918; současně vyjadřuje nárok na
   osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 36C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla různých dokumentů a zboží dle   0
   článku 109 NR918; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle
   § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 37C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla materiálu k upevnění a ochraně   0
   zboží při přepravě dle článku 110 NR918; současně vyjadřuje nárok na
   osvobození od DPH dle § 71 odst. 17 zákona o DPH.

 38C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla steliva, píce a krmiva určeného  0
   pro zvířata během jejich dopravy dle článku 111 NR918; současně
   vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 39C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pohonných hmot a maziva      0
   nacházejících se v silničních motorových vozidlech dle článku 112
   NR918; současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle 
   § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPD a od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 40C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla materiálu určeného pro památníky  0
   nebo hřbitovy válečných obětí dle článku 117 NR918; současně
   vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 41C Vyjadřuje nárok na osvobození od cla rakví, uren a smutečních ozdob   0
   dle článku 118 NR918; současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH
   dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 01D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených palet dle článku 556  0
   § 71 odst. 1 zákona o DPH; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 18
   zákona o DPH.

 02D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených kontejnerů dle článku  0
   557 § 71 odst. 1 zákona o DPH; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 18
   zákona o DPH.

 03D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených dopravních prostředků  0
   dle článku 558 § 71 odst. 1 zákona o DPH; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle
   § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 04D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených osobních potřeb     0
   cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům dle článku 563
   § 71 odst. 1 zákona o DPH; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1
   zákona o DPH.

 05D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených předmětů        0
   k uspokojování potřeb námořníků dle článku 564 NK2454; současně
   vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 06D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého zboží určeného     0
   k nápravě následků katastrof dle článku 565 NK2454; současně
   vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 07D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého lékařského,       0
   chirurgického a laboratorního zařízení dle článku 566 NK2454;
   současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 08D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených zvířat dle článku 567  0
   NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1
   zákona o DPH.

 09D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého zboží určené      0
   k tradičním činnostem v příhraničních oblastech dle článku 567
   NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1
   zákona o DPH.

 10D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených zvukových, obrazových  0
   nebo datových nosičů dle článku 568 NK2454; současně vyjadřuje nárok
   na osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 11D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého propagačního      0
   materiálu dle článku 568 NK2454; současně vyjadřuje nárok na
   osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 12D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého zařízení k výkonu    0
   povolání dle článku 569 NK2454; současně vyjadřuje nárok na
   osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 13D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého pedagogického      0
   materiálu a vědeckého zařízení dle článku 570 NK2454; současně
   vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 14D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených obalů, plných, dle   0
   článku 571 NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle 
   § 71 odst. 18 zákona o DPH.

 15D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených obalů, prázdných, dle  0
   článku 571 NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle 
   § 71 odst. 18 zákona o DPH.

 16D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených forem, matric,     0
   šablon, nákresů, návrhů, měřících, kontrolních a zkušebních přístrojů
   a podobných předmětů dle odstavce 1 článku 572 NK 2454; současně
   vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 17D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého speciálního nářadí   0
   a nástrojů dle odstavce 2 článku 572 NK2454; současně vyjadřuje nárok
   na osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 18D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého zboží, které má být   0
   předmětem zkoušek, dle článku 573 písm. a) NK2454; současně vyjadřuje
   nárok na osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 19D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého na základě    0
   kupní smlouvy o prodeji na zkoušku, které bylo těmto zkouškám
   podrobeno, dle článku 573 písm. b) NK2454; současně vyjadřuje nárok
   na osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 20D Vyjadřuje     nárok na osvobození od cla zboží dováženého k provádění    0
   zkoušek, dle článku 573 písm. c) NK2454; současně vyjadřuje nárok na
   osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 21D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených vzorků dle článku 574  0
   NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1
   zákona o DPH.

 22D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených náhradních výrobních  0
   prostředků dle článku 575 NK2454; současně vyjadřuje nárok na
   osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 23D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dováženého zboží určeného     0
   k vystavení nebo použití při veřejné akci dle článku 576 odst. 1
   NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1
   zákona o DPH.

 24D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ke schválení   0
   (dva měsíce) dle článku 576 odst. 2 NK2454; současně vyjadřuje nárok
   na osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 25D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených uměleckých děl,     0
   sběratelských předmětů nebo starožitností dle článku 576 odst. 3
   písm. a) NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle 
   § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 26D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého za účelem     0
   prodeje v dražbě dle článku 576 odst. 3 písm. b) NK2454; současně
   vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 27D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla dovážených náhradních dílů,    0
   příslušenství a vybavení dle článku 577 NK2454; současně vyjadřuje
   nárok na osvobození
   dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 28D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla zboží dováženého ve zvláštních   0
   situacích, které nemají hospodářský dopad dle článku 578 písm. b)
   NK2454; současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1
   zákona o DPH.

 29D Vyjadřuje nárok na osvobození od cla u zboží dováženého příležitostně  0
   a na dobu kratší než tři měsíce dle článku 578 písm. a) NK2454;
   současně vyjadřuje nárok na osvobození dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 01F Vyjadřuje nárok na osvobození od dovozního cla pro vrácené zboží    0
   (článek 185 Kodexu); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH
   dle § 71 odst. 3 zákona o DPH.

 02F Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (zvláštní    0
   okolnosti stanovené v článku 844 odst. 1: zemědělské zboží); současně
   vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 03F Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro vrácené zboží (zvláštní    0
   okolnosti stanovené v článku 846 odst. 2: oprava nebo uvedení do
   původního stavu); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle
   § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 21F Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro produkty rybolovu (viz kód   0
   F21 přílohy č. 38 NK2454); současně vyjadřuje nárok na osvobození od
   DPH dle § 71 odst. 7 zákona o DPH.

 22F Vyjadřuje nárok na osvobození od cla pro produkty rybolovu (viz kód   0
   F22 přílohy č. 38 NK2454); současně vyjadřuje nárok na osvobození od
   DPH dle § 71 odst. 7 zákona o DPH.

 010 Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 97 zákona o SPD.       1

 020 Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 97 zákona o SPD a současně  0
   i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 030 Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 105 zákona o SPD.      1

 040 Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 105 zákona o SPD       0
   a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona
   o DPH.

 050 Vyjadřuje nárok na podmíněné osvobození od SPD [§ 3 písm. d) zákona   1
   o SPD], jestliže je zboží bezprostředně po propuštění do volného
   oběhu (§ 34 zákona o SPD) uvedeno do režimu podmíněného osvobození
   od SPD (§ 19 zákona o SPD).

 060 Vyjadřuje nárok na podmíněné osvobození od SPD [§ 3 písm. d) zákona   0
   o SPD], jestliže je zboží bezprostředně po propuštění do volného
   oběhu (§ 34 zákona o SPD) uvedeno do režimu podmíněného osvobození od
   SPD (§ 19 zákona o SPD) a současně i nárok na osvobození od DPH dle
   § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 070 Vyjadřuje nárok na osvobození od cla po vrácené zboží (článek 185    0
   Kodexu), současně na podmíněné osvobození od SPD [§ 3 písm. d)
   z. o SPD], je-li zboží po propuštění do volného oběhu (§ 34 z. O SPD)
   uvedeno do režimu podmíněného osvobození od SPD (§ 19 z. o SPD)
   i osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 z. o DPH.

 071 Vyjadřuje nárok na osvobození od cla po vrácené zboží (článek 185    1
   Kodexu), současně na podmíněné osvobození od SPD [§ 3 písm. d)
   z. o SPD), je-li zboží po propuštění do volného oběhu (§ 34 z. o SPD)
   uvedeno do režimu podmíněného osvobození od SPD (§ 19 z. o SPD).

 080 Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH při dovozu investičního zlata   0
   dle § 92 odst. 3 zákona o DPH.

 0D0 Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 2 zákona o DPH.   0

 0M0 Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 9 zákona o DPH   0
   (dovoz zlata ČNB).

 0N0 Vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 10 zákona o DPH   0
   (dovoz plynu a dovoz elektřiny).

 0U0 Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona  0
   o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 10
   zákona o DPH (dovoz plynu a dovoz elektřiny).

 0V0 Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 49 zákona o SPD a současně  0
   i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 0W0 Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 71 zákona o SPD.       1

 0X0 Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 71 zákona o SPD a současně  0
   i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 0Y0 Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 86 zákona o SPD.       1

 0Z0 Vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 86 zákona o SPD a současně  0
   i nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 1A9 Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do   0
   volného oběhu podle článků 39 až 42 NR918 (výrobky zemědělských
   producentů Společenství pocházející z pozemků nacházejících se ve
   třetí zemi); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71
   odst. 1 zákona o DPH (zboží je osvobozeno od cla podle zvláštního
   právního předpisu).

 1C9 Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do   0
   volného oběhu podle článků 39 až 42 NR918 (výrobky zemědělských
   producentů Společenství pocházející z pozemků nacházejících se ve
   třetí zemi); současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11
   odst. 1 písm. a) zákona o SPD a současně nárok na osvobození od DPH
   dle § 71 odst. 1 zákona o DPH (zboží je osvobozeno od cla podle
   zvláštního právního předpisu).

 3F3 Vyjadřuje nárok     na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do   0
   volného oběhu podle § 237a až 237f celního zákona (zboží požívající
   ochrany podle mezinárodního práva a zboží dovážené zahraničním
   osobám, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv);
   současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 4 zákona
   o DPH.

 3G3 Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do   0
   volného oběhu podle § 237a až 237f celního zákona (zboží požívající
   ochrany podle mezinárodního práva a zboží dovážené zahraničním
   osobám, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv);
   současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle § 71 odst. 5 zákona
   o DPH.

 3H4 Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do   0
   volného oběhu podle § 237g a h celního zákona (zboží dovážené
   ozbrojenými silami, civilními složkami doprovázejícími ozbrojené síly
   a osobami závislými na příslušnících ozbrojených sil nebo civilní
   složky); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH dle
   § 71 odst. 6 zákona o DPH.

 3J4 Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do   0
   volného oběhu podle § 237g) až h) celního zákona (zboží dovážené
   ozbrojenými silami, civilními složkami doprovázejícími ozbrojené síly
   a osobami závislými na příslušnících ozbrojených sil nebo civilní
   složky); současně vyjadřuje nárok na osvobození od SPD dle § 11
   odst. 1 písm. d) zákona o SPD a současně i nárok na osvobození od DPH
   dle § 71 odst. 6 zákona o DPH.

 4A5 Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla při propuštění zboží do   0
   volného oběhu podle § 237 odst. 2 celního zákona (zboží dovážené
   posádkou dopravních prostředků, které zajišťují přepravu mezi třetí
   zemí a Společenstvím); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH
   dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 888 Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla na základě ustanovení    1
   odst. 1 části 5 přílohy č. IV Aktu o přistoupení (zboží s prokázaným
   statusem Společenství).

 8A8 Vyjadřuje nárok na úplné osvobození od cla na základě ustanovení    0
   odst. 1 části 5 přílohy č. IV Aktu o přistoupení (zboží s prokázaným
   statusem Společenství); současně vyjadřuje nárok na osvobození od DPH
   dle § 71 odst. 1 zákona o DPH.

 999 Vyjadřuje požadavek na celní výhodu v jiných než uvedených případech.  1

 9A9 Vyjadřuje požadavek na celní výhodu v jiných než uvedených případech.  0
---- ------------------------------------------------------------------- --------------
 
Příloha 2
CELNÍ PROHLÁŠENÍ zboží dováženého pro potřebu orgánů a osob požívajících výsad a imunit


 
Příloha 3
JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU ZÁRUČNÍ LISTINA (globální záruka) 
Příloha 4
OSVĚDČENÍ O GLOBÁLNÍ ZÁRUCE V JINÝCH OPERACÍCH NEŽ REŽIM TRANZITU
 
Příloha 5
JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU ZÁRUČNÍ LISTINA (individuální záruka s použitím záručního dokladu)


 
Příloha 6 
Příloha 7
JINÉ OPERACE NEŽ REŽIM TRANZITU ZÁRUČNÍ LISTINA (individuální záruka s použitím záruční listiny)


1) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb., zákona č. 36/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
2) Přílohy č. 31 a č. 32 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.
3) Přílohy č. 33 a č. 34 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93.
4) § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Příloha IB nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů.
6) Příloha III, IIIA, IIIB nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006.
7) Čl. 3 odst. 4 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006.
8) Příloha IV, IVA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), č. 1013/2006.
9) Nařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
10) Příloha IV nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění pozdějších předpisů.
11) Nařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
12) Příloha č. 38 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
14) Články 28 až 36 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 235/2004 Sb.
16) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 337/2001 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické prostředky in vitro.
17) § 2 písm. g zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
18) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
18a) Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů.
19) Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů.
20) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.
21) § 21, § 22 a § 25 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
22) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
23) Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
24) Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
25) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
26) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
27) Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 378/2007 Sb.
28) § 13 a § 20 zákona č. 353/2003 Sb.
29) Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
30) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
31) § 3 zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
32) Zákon č. 167/1998 Sb.
33) Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.
34) Nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. června 2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.
35) § 2 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
36) § 29 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
37) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
38) § 29 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Související dokumenty