168/1994 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor

Schválený:
168/1994 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 2. srpna 1994,
kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor
Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.:
Čl.I
Vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, se mění takto:
1. § 1 odst. 1 písm. c) včetně poznámky č. 1) zní:
"c) společenské, kulturní a další prostory podobných užitných vlastností, jakož i prostory pro pracovny (ateliéry) umělců1) 130,- Kč
1) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb.".
2. § 1 odst. 2 včetně poznámek č. 2) a 3) zní:
"(2) Regulace nájemného podle této vyhlášky platí pro všechny fyzické a právnické osoby s výjimkou nájmů, kdy je nájemcem zahraniční zastupitelský úřad nebo diplomatická mise nebo fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt na území České republiky, zahraniční osoba2) a právnická osoba, jejímž společníkem, nebo v případě akciové společnosti nebo zájmového sdružení právnických osob3) zakladatelem, je zahraniční osoba.
2) § 21 odst. 2 obchodního zákoníku.
3) § 20f občanského zákoníku.".
3. Dosavadní poznámka č. 1 k § 1 odst. 3 se označuje číslem 4) a zní:
"4) Výměr MF ČR č. 01/94, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uveřejněný v Cenovém věstníku částka 33/1993, ve znění pozdějších úprav.".
4. V § 1 odst. 4 se slova "Zastupitelstvo obce" nahrazují slovem "Obec".
5. V § 1 se vypouštějí odstavce 5 a 6 včetně dosavadních poznámek č. 2) a 3).
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1994.
Ministr:
v z. Ing. Klak v. r.
I. náměstek

Související dokumenty