148/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
148/1995 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. června 1995,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 95/1996 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb. a zákona č. 260/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 písm. f) se za slovo "výrobků" vkládají tato slova: "s výjimkou dovozu cigaret".
2. V § 2 písm. h) se vypouští bod 4.
3. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Plátci daně jsou také právnické nebo fyzické osoby, které skladují nebo vyskladňují vybrané výrobky, s výjimkou lihu a lihovin, cigaret a vína vyrobeného osobami uvedenými v § 34 odst. 1, pokud neprokáží, že se jedná o vybrané výrobky zdaněné nebo pokud neprokáží způsob nabytí vybraných výrobků oprávněně bez daně. Průkazem uvedených skutečností je daňový doklad podle § 10 odst. 1 a 5 nebo odst. 6, nebo písemný doklad osvědčující skutečnost, že subjekt, od něhož plátce vybrané výrobky získal, nabyl tyto vybrané výrobky již zdaněné nebo oprávněně bez daně. Pro nezdaněné vybrané výrobky vyrobené plátcem platí, že se povinnost prokázat uvedené skutečnosti týká pouze těch vybraných výrobků, které plátce získal a použil jako materiál vstupující do nezdaněných vybraných výrobků vyrobených plátcem.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
4. V § 5 odst. 1 písm. a) se za slovo "výrobě" vkládají tato slova: "s výjimkou výroby cigaret".
5. V § 5 odst. 1 písm. b) se za slovo "výrobků" vkládají tato slova: " , s výjimkou dovozu cigaret,".
6. V § 5 odst. 1 se za písmeno d) vkládají nová písmena e), f), g) a h), která včetně poznámek č. 9b) a 9c) zní:
"e) při tuzemské výrobě a dovozu cigaret dnem odebrání tabákových nálepek od Oblastního celního úřadu Praha, s výjimkou cigaret určených pro vývoz, které podle § 40c odst. 7 nesmějí být značeny; u cigaret určených pro vývoz, které nesmějí být značeny, vzniká daňová povinnost podle písmene a),
f) u cigaret, u kterých nebyla splněna povinnost značení podle § 40c, dnem vyskladnění v případě tuzemské výroby a dnem vzniku celního dluhu v případě dovozu,9)
g) dnem podání žádosti o vydání písemného souhlasu správce daně s výmazem z obchodního rejstříku nebo jiných evidencí9b) při ukončení činnosti nebo dnem oznámení správci daně o ukončení činnosti;9c) daňová povinnost se týká všech nezdaněných vybraných výrobků, jež jsou k tomuto dni ve vlastnictví plátce, který uvedené výrobky vyrobil, nakoupil či dovezl, s výjimkou nezdaněného lihu osvobozeného od daně podle § 29 odst. 1 písm. f), lihu obecně denaturovaného, lihu syntetického technického, úkapů a dokapů,
h) dnem nabytí, prodeje nebo zjištění vybraných výrobků právnickými nebo fyzickými osobami uvedenými v § 3 odst. 3, a to tím dnem, který nastal dříve,
9b) § 35 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
9c) § 33 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno i).
7. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova "výhradně předmětu daně" nahrazují slovy "téhož vybraného výrobku".
8. V § 8 odst. 3 se na konci připojuje tato věta:
"Totéž platí pro líh, u něhož došlo k doměření daně na základě daňové povinnosti vzniklé podle § 26 písm. e).".
9. V § 9 se slova "písm. a) až d)" nahrazují slovy "písm. a), b) a d)".
10. V § 10 odst. 1 se za slovo "výrobě" vkládají tato slova: "s výjimkou výroby cigaret".
11. V § 10 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který včetně poznámky č. 17c) zní:
"(7) Při výrobě cigaret plní funkci daňového dokladu podle odstavců 1 a 2 pro účely tohoto zákona evidence podle zvláštního předpisu.17c)
17c) Vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k označení některých tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.".
12. V § 10 dosavadní odstavec 7 zní:
"(7) Daňový doklad se nevystavuje při použití vybraných výrobků uvedených v § 35 pro přímou spotřebu v prostorách, kde jsou tyto vybrané výrobky uskladněny, nebo při fyzickém vydání těchto vybraných výrobků z uvedených prostor v množství nepřesahujícím 5 litrů pro jednu osobu za jeden kalendářní den. Daňovým dokladem je v tomto případě evidence, která musí obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 písm. c), d) a e).".
13. V § 10 se v dosavadním odstavci 8 vypouštějí slova "písm. b) až d)".
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.
14. § 11 odst. 1 zní:
"(1) Daň z vybraných výrobků, u kterých vznikla daňová povinnost podle § 5 odst. 1 písm. a), c), d), f) a h) a podle § 20, 26 a 34a, jsou plátci povinni si sami vypočítat. Daň z vybraných výrobků, u kterých vznikla daňová povinnost podle § 5 odst. 1 písm. b) a e), vypočítá správce daně.".
15. V § 12 odst. 1 písm. a) se slovo "pohraničním" vypouští, středník se nahrazuje čárkou a text za čárkou se vypouští.
16. § 12 odst. 1 písm. b) zní:
"b) převzetí na sklad plátce zdaněných vybraných výrobků vstupujících jako materiál do vyráběných vybraných výrobků. Při uplatnění nároku na vrácení daně při převzetí na sklad plátce zdaněných vybraných výrobků vstupujících jako materiál do vyráběné bionafty podle § 19 odst. 3, je plátce povinen doložit nárok na vrácení daně povolením k výrobě bionafty podle § 19 odst. 3, které vydává Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem zemědělství,".
17. V § 12 odst. 1 písm. d) se čárka na konci nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "pro uplatnění nároku za nedodané vybrané výrobky je zároveň podmínkou převzetí nedodaných vybraných výrobků zpět na sklad plátce,".
18. V § 12 odst. 1 písm. h) se slova "§ 26 písm. e)" nahrazují slovy "§ 5 odst. 1 písm. g)".
19. V § 12 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Ustanovení odstavce 1 písm. b) až d) se nevztahuje na cigarety. Zvláštní ustanovení týkající se vracení daně u cigaret je uvedeno v § 40f odst. 4 a 5.".
20. § 12 odst. 3 zní:
"(3) Daň za uskutečněné nákupy vybraných výrobků je vrácena
a) diplomatickým a zvláštním misím a konzulárním úřadům cizích států,
b) mezinárodním organizacím,
c) osobám jiných států, které nemají v tuzemsku trvalý pobyt, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.18) Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví vyhláškou způsob vracení daně uvedeným osobám jiných států a maximální celkovou částku daně, která může být za kalendářní rok vrácena k zajištění principu vzájemnosti.".
Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.
21. § 12 se doplňuje odstavcem 10, který zní:
"(10) Nárok na vrácení daně vzniká také plátcům a osobám, které nakoupili lehký topný olej za cenu obsahující daň a prokazatelně jej použili pro vytápění nebo výrobu tepelné nebo elektrické energie. Ministerstvo financí stanoví vyhláškou podmínky pro vrácení daně, způsob vrácení daně a způsob prokazování nároku na vrácení daně.".
22. V § 13 odst. 3 se za slovo "dovozu" vkládají tato slova: "s výjimkou dovozu cigaret".
23. V § 13 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Při vzniku daňové povinnosti podle § 5 odst. 1 písm. e) plní funkci daňového přiznání doklad o zaplacení daně.".
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.
24. V § 14 odst. 2 písm. b) se slova "5 až 9" nahrazují slovy "5 až 7".
25. V § 14 odst. 4 se částka "100 000 Kč" nahrazuje částkou "5 000 000 Kč".
26. § 14 odst. 5 zní:
"(5) Zálohové pevné částky odvádějí plátci denně, pokud jejich měsíční daňová povinnost, s výjimkou daňové povinnosti podle § 5 odst. 1 písm. b), přesáhne 5 000 000 Kč.".
27. V § 14 se vypouštějí odstavce 6 a 8.
28. V § 14 v dosavadním odstavci 7 se vypouštějí slova "písm. b)".
29. V § 14 v dosavadním odstavci 14 se slova "§ 10 odst. 5" nahrazují slovy "§ 10 odst. 6".
30. V § 14 v dosavadním odstavci 15 se slova "v odstavcích 12 a 13" nahrazují slovy "v odstavcích 11 a 12" a slova "v odstavci 12" se nahrazují slovy "v odstavci 11".
31. V § 14 v dosavadním odstavci 16 se slova "v odstavci 14" nahrazují slovy "v odstavci 13".
32. V § 14 se dosavadní odstavec 7 označuje jako odstavec 6 a dosavadní odstavce 9 až 16 se označují jako odstavce 7 až 14.
33. § 14 se doplňuje odstavcem 15, který zní:
"(15) Ustanovení odstavců 1 až 9 se nevztahují na odvody a splatnost daně v případě, že daňová povinnost vznikla podle § 5 odst. 1 písm. e). Lhůty odvodu a splatnosti daně jsou pro tento případ stanoveny v § 40a.".
34. § 16 včetně nadpisu zní:
 
"§ 16
Příslušenství daně
(1) Výši a způsob vyměření příslušenství daně a jeho vymáhání, s výjimkou příslušenství daně z dovážených vybraných výrobků podle odstavce 2 a s výjimkou penále za nezaplacení splatné daně, u které vznikla daňová povinnost podle § 5 odst. 1 písm. e), ve lhůtě stanovené v § 40a odst. 2, stanoví zvláštní předpis.19b) U penále za nezaplacení splatné daně, u které vznikla daňová povinnost podle § 5 odst. 1 písm. e), ve lhůtě stanovené v § 40a odst. 2, stanoví zvláštní předpis19b) jen způsob jeho vyměření a jeho vymáhání.
(2) Při dovozu vybraných výrobků, s výjimkou dovozu cigaret, u kterých vznikla daňová povinnost podle § 5 odst. 1 písm. e), výši pokut a penále a způsob jejich ukládání a vymáhání stanoví celní zákon.20)
(3) Výše penále za nezaplacení splatné daně, u které vznikla daňová povinnost podle § 5 odst. 1 písm. e) ve lhůtě stanovené v § 40a odst. 2, se stanoví v § 40b.".
35. V § 18 odst. 1 se za slovo "výrobce" vkládají tato slova: "nebo dovozce".
36. § 18 odst. 2 zní:
"(2) Plátci jsou také všechny právnické a fyzické osoby, které
a) získají směsi paliv a maziv, ropné destiláty z primární destilace nebo krakování ropné suroviny, upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy, zkapalněné plyny nebo stlačené plyny bez daně, popřípadě získají topné oleje lehké a velmi lehké za cenu obsahující daň, a použijí je jako pohonnou hmotu nebo je prodají s označením automobilový benzin, letecká pohonná hmota, motorová nafta nebo petrolej, popřípadě je prodají i bez takového označení prokazatelně jako pohonnou hmotu,
b) získají směsi paliv a maziv, ropné destiláty z primární destilace nebo krakování ropné suroviny nebo upravené uhlovodíkové produkty, s výjimkou plynných, získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy bez daně, a použijí je pro topné účely nebo je prodají s označením topný olej lehký nebo velmi lehký,
c) získají směsi paliv a maziv, ropné destiláty z primární destilace nebo krakování ropné suroviny nebo upravené uhlovodíkové produkty, s výjimkou plynných, získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy bez daně, popřípadě získají topné oleje lehké a velmi lehké za cenu obsahující daň, a použijí je pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 nebo je pro tento účel prodají.".
37. V § 19 odst. 1 se slova "(s výjimkou bionafty)" nahrazují slovy " , bionafta", slova "lehké topné oleje" se nahrazují slovy "topné oleje lehké a velmi lehké" a na konci se připojuje tato věta:
"Předmětem daně jsou také
a) směsi paliv a maziv,
b) ropné destiláty z primární destilace nebo krakování ropné suroviny,
c) upravené uhlovodíkové produkty, s výjimkou plynných, získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy
používané pro topné účely nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3.".
38. V § 19 odst. 3 se na konci odstavce nahrazuje tečka čárkou a připojují se tato slova: "přičemž jednou ze složek bionafty musí být methylestery kyselin obsažené v různých tucích a olejích.".
39. V § 19 odst. 4 se tečka na konci nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "pokud tyto benziny mají odlišnou sazbu daně.".
40. § 20 písm. b) zní:
"b) dnem použití
1. nezdaněných paliv a maziv, případně topných olejů lehkých a velmi lehkých, v jejichž ceně je obsažena daň, uvedených v § 18 odst. 2 písm. a) jako pohonné hmoty nebo dnem jejich prodeje s označením automobilový benzin, letecká pohonná hmota, motorová nafta nebo petrolej, případně dnem jejich prodeje i bez takového označení prokazatelně jako pohonné hmoty,
2. nezdaněných paliv a maziv uvedených v § 18 odst. 2 písm. b) pro topné účely nebo dnem jejich prodeje s označením topný olej lehký nebo velmi lehký,
3. nezdaněných paliv a maziv, případně topných olejů lehkých a velmi lehkých, v jejichž ceně je obsažena daň, uvedených v § 18 odst. 2 písm. c) pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3 nebo dnem jejich prodeje pro tento účel,".
41. V § 22 v položce číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2710 se ve sloupci "Text" vypouští slova "automobilové benziny a letecké pohonné hmoty (s výjimkou leteckých petrolejů) s obsahem olova do 0,013 g/l" a ve sloupci "Sazba daně" se vypouští sazba "10 160 Kč/t.".
42. V § 22 v položce číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2710 se ve sloupci "Text" v textu "automobilové benziny a letecké pohonné hmoty (s výjimkou leteckých petrolejů) s obsahem olova nad 0,013 g/l" vypouštějí slova "s obsahem olova nad 0,013 g/l".
43. V § 22 v položce číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2710 "technické benziny" se ve sloupci "Sazba daně" slova "11 570 Kč/t" nahrazují slovy "0 Kč/t" a ve sloupci "Text" se slova "lehké topné oleje (s výjimkou lehkých topných olejů používaných jako pohonná hmota)" nahrazují slovy "topné oleje lehké a velmi lehké (s výjimkou topných olejů lehkých a velmi lehkých používaných jako pohonná hmota)".
V položce číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2710 se na konci připojuje tento text:
   "směsi paliv a maziv
   používané pro topné účely   2 200 Kč/t
   ropné destiláty z primární
   destilace nebo krakování
   ropné suroviny používané
   pro topné účely        2 200 Kč/t
   upravené uhlovodíkové produkty
   (s výjimkou plynných)
   získané jako vedlejší produkt při
   těžbě zemního plynu nebo ropy
   používané pro topné účely   2 200 Kč/t
   bionafta, ve smyslu § 19 odst. 3  0 Kč/t"
V položkách číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2710, 3403 a 3823 ve sloupci "Text" se za slova "používané jako pohonná hmota" nebo "používaných jako pohonná hmota" připojují tato slova: "nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3".
V položkách číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 3403 a 3823 se ve sloupci "Text" doplňují slova "bionafta, ve smyslu § 19 odst. 3" a ve sloupci "Sazba daně" se doplňují slova "0 Kč/t".
44. V § 22 v položce číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2710 "topné oleje lehké a velmi lehké (s výjimkou topných olejů lehkých a velmi lehkých používaných jako pohonná hmota)" se částka "2 200 Kč/t" nahrazuje částkou "8 340 Kč/t".
45. V § 23 odst. 4 se za slovo "výrobce" vkládají tato slova: "nebo dovozce".
46. § 24 se doplňuje písmenem d), které včetně poznámky č. 21g) zní:
"d) právnické a fyzické osoby, které skladují nebo vyskladňují líh a lihoviny s výjimkou lihu osvobozeného od daně podle § 29 odst. 1 písm. c) a f), pokud neprokáží, že se jedná o líh a lihoviny zdaněné nebo pokud neprokáží způsob nabytí nezdaněného lihu a lihovin. Průkazem o zdanění lihu je daňový doklad podle § 10 odst. 1 nebo 6. Průkazem o zdanění lihovin je daňový doklad podle § 10 odst. 1 nebo 6 nebo písemný doklad osvědčující skutečnost, že subjekt, od něhož byly vybrané výrobky získány, nabyl tyto lihoviny již zdaněné. Průkazem o způsobu nabytí nezdaněného lihu a lihovin je povolení Ministerstva financí vydané podle § 29 odst. 1 písm. e) a zároveň daňový doklad podle § 10 odst. 1 a 5 nebo odstavce 6 nebo povolení Ministerstva zemědělství vydané podle zvláštního předpisu21g) a zároveň daňový doklad podle § 10 odst. 1 a 5 nebo odstavce 6. U nezdaněných lihovin vyrobených plátcem se prokazuje pouze způsob nabytí lihu použitého při výrobě.
21g) § 7 odst. 2 vyhlášky č. 16/1972 Sb.".
47. § 26 písm. e) včetně poznámky č. 21h) zní:
"e) nabytí, prodeje nebo zjištění nezdaněného lihu a lihovin právnickými a fyzickými osobami uvedenými v § 24 písm. d), nebo lihu, který právnické a fyzické osoby vyrobily bez povolení,21h) a to tím dnem, který nastal dříve.
21h) § 3 vyhlášky č. 16/1972 Sb.".
48. V § 29 odst. 1 písm. a) se na konci připojují tato slova: "a zvláštně denaturovaný líh k použití pro stanovený účel,21a)".
49. V § 29 odst. 1 písm. b) se za slovo "výrobce" vkládají tato slova: "nebo dovezený".
50. V § 29 odst. 1 písm. c) se vypouštějí slova "líh zvláštně denaturovaný použitý pro stanovený účel,21a)".
51. § 29 odst. 1 písm. e) a f) zní:
"e) na základě předchozího písemného souhlasu Ministerstva financí
1. líh syntetický zvláštně denaturovaný k použití pro stanovený účel,21a)
2. líh syntetický nedenaturovaný, s výjimkou syntetického lihu technického, určený k použití jako materiál vstupující v rámci podnikatelské činnosti do vyráběných výrobků,
f) líh obsažený ve směsích s jinými látkami, přesahuje-li obsah absolutního alkoholu 15 % objemu všech látek ve směsi obsažených, pokud tyto směsi nejsou uvedeny pod položkami 2207 nebo 2208 číselného kódu nomenklatury celního sazebníku.".
52. V § 34 odst. 1 se slovo "vyrobeného" nahrazuje slovem "vyskladněného", slovo "nevyrobí" se nahrazuje slovem "nevyskladní" a slovo "ročně" se nahrazuje slovy "za kalendářní rok".
53. V § 34 odst. 2 se slova "bodů 1 a 4" nahrazují slovy "bodu 1".
54. § 34a včetně nadpisu zní:
 
"§ 34a
Vznik daňové povinnosti
(1) Daňová povinnost vzniká dnem vyskladnění vína plátci uvedenými v § 34 odst. 2.
(2) Daňová povinnost vzniká fyzickým osobám, které se zaregistrují podle § 37a, dnem registrace podle § 37a a týká se množství vína vyskladněného od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém došlo k registraci, do dne registrace.".
55. § 35 včetně nadpisu zní:
 
"§ 35
Předmět daně
(1) Předmětem daně pro účely tohoto zákona jsou vína, která obsahují více než 0,5 % objemových alkoholu, a to:
a) révová vína, tj. nápoje vyrobené alkoholovým kvašením révového moštu, a to buď úplným, nebo částečným, které mohou být i obohacené lihem,
b) vína dosycovaná CO2, která při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20 stupňů C přetlak větší než 0,1 MPa,
c) šumivá vína, tj. nápoje vyrobené řízeným druhotným kvašením vín anebo moštů, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 20 stupňů C přetlak nejméně 0,3 MPa,
d) desertní a desertní kořeněná vína, tj. nápoje vyrobené z vín s přísadou rafinovaného cukru anebo zahuštěného moštu, jemného rafinovaného lihu anebo vinného destilátu, případně koření,
e) ostatní nápoje vyrobené alkoholovým kvašením (ovocná vína, medovina, sladové víno aj.) a směsi ostatních nápojů s víny.
(2) Pro účely tohoto zákona se za révová vína považují i nápoje vyrobené alkoholovým kvašením ze zředěného révového moštu, výluhů matolin, případně zředěných kvasničních kalů.".
56. § 37 včetně nadpisu zní:
 
"§ 37
Sazby daně
Sazby daně jsou stanoveny takto:
 
Číselný kód
nomenklatury    Text                Sazba
celního                        daně
sazebníku

2204 révová vína podle § 35 odst. 1
   písm. a) a odst. 2             2,50 Kč/litr

   vína dosycovaná CO2 podle
   § 35 odst. 1 písm. b)           12,20 Kč/litr

   šumivá vína podle § 35 odst. 1
   písm. c)                  23,40 Kč/litr

2205 desertní a desertní kořeněná
   vína podle § 35 odst. 1
   písm. d)                  16,40 Kč/litr

2206 ostatní nápoje podle § 35
   odst. 1 písm. e)              5,10 Kč/litr
   ostatní nápoje podle § 35
   odst. 1 písm. e) dosycované CO2,
   které při uzavřeném obsahu
   a teplotě 20 stupňů C dosahují
   přetlak větší než 0,1 MPa         12,20 Kč/litr

   ostatní nápoje podle § 35
   odst. 1 písm. e) šumivé          23,40 Kč/litr

   ostatní nápoje podle § 35
   odst. 1 písm. e) upravené jako
   desertní a desertní kořeněná
   vína podle § 35 odst. 1 písm. d)      16,40 Kč/litr".
57. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 37a
Registrace
Pokud fyzická osoba, která dosud podle § 34 odst. 1 nebyla plátcem daně v průběhu kalendářního roku, vyskladní více než 500 litrů vína, je povinna se zaregistrovat jako plátce spotřební daně u příslušného finančního orgánu nejpozději do dne vyskladnění 501. litru vína v tomto kalendářním roce.".
58. V § 40 se v položce číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2402 "cigarety filtrové délky nad 70 mm" sazba daně "0,51 Kč/kus" nahrazuje sazbou daně "0,65 Kč/kus". V položce číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2402 "cigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně" se sazba daně "0,41 Kč/kus" nahrazuje sazbou daně "0,55 Kč/kus" a v položce číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2403 "tabákové vložky z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret" se sazba daně "0,51 Kč/kus" nahrazuje sazbou daně "0,65 Kč/kus".
59. Za § 40 se vkládají nové § 40a a § 40b, které včetně nadpisu a poznámky č. 22b) zní:
 
"§ 40a
Odvod a splatnost daně
(1) Daň je splatná nejpozději do 60 dnů ode dne vzniku daňové povinnosti podle § 5 odst. 1 písm. e).
(2) Pokud je vázáno odebrání tabákových nálepek na poskytnutí záruky podle § 40d odst. 7, stává se peněžní ústav, u kterého je veden účet tuzemského výrobce nebo dovozce cigaret (dále jen "ručitel"), daňovým dlužníkem22b) a je povinen odvést daň místo plátce. Oblastní celní úřad Praha (dále jen "úřad") je povinen první pracovní den po dni splatnosti daně uvědomit ručitele o skutečnosti, že se stal daňovým dlužníkem a že je povinen uhradit za plátce daňovou povinnost.
 
§ 40b
Příslušenství daně
(1) Pokud plátce, u kterého nebylo vázáno odebrání tabákových nálepek na poskytnutí záruky podle § 40d odst. 7, neodvede daň do lhůty stanovené v § 40a odst. 1, je povinen kromě dlužné částky daně zaplatit penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
(2) Pokud povinnost zaplatit daň přejde podle § 40a odst. 2 na ručitele, je ručitel povinen zaplatit dlužnou daň včetně penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po dni splatnosti daně podle § 40a odst. 1.
22b) § 57 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.".
60. Dosavadní § 40a odst. 7 zní:
"(7) Cigarety určené pro vývoz1) nesmějí být značeny podle odstavců 1 až 4.".
61. V dosavadním § 40a se vypouští odstavec 4.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.
62. Dosavadní § 40b včetně nadpisu a poznámek č. 22c) a 23a) zní:
 
"§ 40d
Objednávání, prodej a distribuce tabákových nálepek
(1) Nákup tabákových nálepek od jejich výrobce, jejich přepravu od výrobce tabákových nálepek k úřadu a jejich prodej tuzemským výrobcům (dále jen "výrobce") nebo dovozcům cigaret zajišťuje úřad, který zároveň vykonává kontrolu přepravy, uložení a užití tabákových nálepek u výrobce nebo dovozce cigaret. Na žádost úřadu provedou kontrolu též jiné finanční orgány nebo celní orgány prostřednictvím svých pracovníků, které touto kontrolou pověří. Při této kontrole jsou pověření pracovníci oprávněni postupovat podle zvláštního předpisu.22c) Náklady na skladování tabákových nálepek u úřadů a jejich prodej výrobcům nebo dovozcům cigaret a na kontrolu přepravy, uložení a užití tabákových nálepek u výrobce nebo dovozce nese stát.
(2) Výrobce nebo dovozce cigaret je povinen objednávat tabákové nálepky výhradně u úřadu.
(3) Výrobce tabákových nálepek smí prodávat tabákové nálepky výhradně úřadu.
(4) Výrobce nebo dovozce cigaret je povinen k objednávce tabákových nálepek (dále jen "objednávka"), kterou předkládá poprvé, přiložit úředně ověřený opis povolení k výrobě nebo dovozu cigaret.23) Toto ustanovení neplatí pro dovoz cigaret vyrobených na území Slovenské republiky dovezených do České republiky na základě smlouvy o celní unii mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.23a)
(5) Výrobce nebo dovozce cigaret je povinen předložit doklad uvedený v odstavci 4 vždy při první objednávce v každém kalendářním roce. V případě změny údajů podle odstavce 4 je výrobce nebo dovozce cigaret povinen předložit doklad o změně údajů k první objednávce podané po této změně.
(6) Orgány, které jsou oprávněny vydávat a rušit povolení k výrobě nebo dovozu cigaret, jsou povinny neprodleně informovat úřad o tom, že výrobci nebo dovozci cigaret vydaly nebo odejmuly povolení k výrobě nebo dovozu cigaret a že toto vydání nebo odejmutí nabylo právní moci.
(7) Úřad je povinen po doručení první objednávky na tabákové nálepky od výrobce nebo dovozce cigaret po dni účinnosti tohoto zákona stanovit, zda bude od výrobce nebo dovozce cigaret požadovat písemnou záruku ručitele. Písemná záruka musí obsahovat závazek, že ručitel zajistí po dobu platnosti záruky zaplacení daně včetně jejího příslušenství v případě, že výrobce nebo dovozce cigaret neodvede daň ve lhůtě stanovené v § 40a odst. 2. Rozhodnutí o povinnosti předložit písemnou záruku je úřad povinen oznámit výrobci nebo dovozci cigaret nejpozději do 30 dnů po dni převzetí objednávky. V případě, že úřad nebude požadovat písemnou záruku, je povinen též toto své rozhodnutí oznámit výrobci nebo dovozci.
(8) Pokud úřad stanoví povinnost poskytnutí záruky podle odstavce 7, musí tato záruka obsahovat údaj o dni počátku a o dni ukončení její platnosti. Ručitel může zrušit platnost záruky přede dnem ukončení její řádné platnosti. Předčasné ukončení platnosti záruky ze strany ručitele nemůže mít zpětnou účinnost a ručitel je povinen úřadu oznámit předčasné ukončení platnosti záruky nejpozději v den tohoto ukončení. Při předložení první objednávky po dni ukončení platnosti záruky se postupuje podle odstavce 7.
(9) Úřad písemně odmítne prodat tabákové nálepky výrobci nebo dovozci cigaret, který
a) nesplní podmínky stanovené v odstavcích 4 a 5,
b) nepředloží stejnopis nebo ověřený opis záruky podle odstavce 7, nebo kterému platnost této záruky ručitel zruší před uplynutím její řádné platnosti,
c) nemá povolení k výrobě nebo dovozu cigaret, nebo kterému bylo toto povolení odejmuto,
d) je v likvidaci nebo je v konkursním nebo vyrovnacím řízení podle zvláštního předpisu,24)
e) nevyrovnal svou daňovou povinnost podle § 40a odst. 1 nebo § 40b odst. 1, nebo za kterého nevyrovnal daňovou povinnost ručitel podle § 40a odst. 2 nebo § 40b odst. 2,
f) neuhradil úřadu cenu tabákových nálepek podle odstavce 11, které od úřadu již odebral.
(10) Výrobce nebo dovozce cigaret nesmí obdržené tabákové nálepky prodat nebo jakýmkoli způsobem bezplatně předat jiným fyzickým nebo právnickým osobám s výjimkou úřadu. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy dovozce cigaret předá tabákové nálepky zahraničním výrobcům cigaret za účelem označení cigaret podle § 40c odst. 1 a 4. Dovozce cigaret je povinen nechat si přechod tabákových nálepek do zahraničí potvrdit pohraničním celním orgánem.
(11) Výrobce nebo dovozce cigaret je povinen uhradit cenu tabákových nálepek. Přepravu tabákových nálepek od úřadu k výrobci nebo dovozci cigaret a jejich uložení a užití u výrobce nebo dovozce cigaret zajišťuje tento výrobce nebo dovozce cigaret na své vlastní náklady.
(12) Úřad je povinen vydat objednané tabákové nálepky včetně platebního výměru výrobci nebo dovozci cigaret nejpozději první pracovní den po dni doručení objednávky s výjimkou objednávky podle odstavce 7, pokud vydání tabákových nálepek z důvodů stanovených v odstavci 9 písemně neodmítne a pokud se jedná o tabákové nálepky pro krabičky o obsahu 20 kusů cigaret. Objednané tabákové nálepky pro krabičky, které obsahují jiný počet kusů cigaret, je úřad povinen vydat včetně platebního výměru do 25 dnů ode dne doručení objednávky, s výjimkou objednávky podle odstavce 7, pokud vydání tabákových nálepek z důvodů stanovených v odstavci 9 písemně neodmítne. Písemné odmítnutí vydání tabákových nálepek je úřad povinen výrobci nebo dovozci cigaret odeslat nejpozději první pracovní den po dni převzetí objednávky. U objednávek podle odstavce 7 se lhůta pro vydání tabákových nálepek nebo pro jeho odmítnutí prodlužuje o lhůtu stanovenou v odstavci 7.
(13) Pokud úřad nevydá výrobci nebo dovozci cigaret tabákové nálepky ve lhůtě stanovené v odstavci 12 a zároveň v této lhůtě jejich vydání písemně neodmítne, je povinen nahradit výrobci nebo dovozci cigaret nezbytné náklady, které vznikly v souvislosti s nedodržením stanovené lhůty. Pokud k nedodržení stanovené lhůty dojde v důsledku překážek na straně výrobce nebo dovozce cigaret, ztrácí objednávka platnost.
22c) § 15 a 16 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
23a) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 237/1993 Sb., o sjednání Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.".
63. Dosavadní § 40c odst. 2 zní:
"(2) Úřad provede nejméně jednou za kalendářní rok inventuru tabákových nálepek u každého výrobce nebo dovozce cigaret. Úřad je dále oprávněn provádět namátkovou kontrolu evidence tabákových nálepek a namátkovou inventuru tabákových nálepek podle potřeby.".
64. V dosavadním § 40d odst. 1 se slova "je povinen" nahrazují slovem "může", slova "celnímu orgánu" se nahrazují slovem "úřadu" a slova "celní orgán" se nahrazují slovem "úřad".
65. Dosavadní § 40d odst. 2 zní:
"(2) Pokud Ministerstvo financí rozhodne o změně vzoru tabákové nálepky, aniž by se měnila sazba daně, je výrobce nebo dovozce cigaret povinen vrátit úřadu nepoužité tabákové nálepky starého vzoru nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí Ministerstva financí o zavedení nového vzoru. Za vrácené tabákové nálepky starého vzoru vydá úřad bezplatně tabákové nálepky nového vzoru nejpozději první pracovní den po dni doručení vrácených doručených tabákových nálepek, pokud se s výrobcem nebo dovozcem cigaret nedohodne jinak. Úřad vrácené tabákové nálepky starého vzoru zničí za účasti pověřeného pracovníka Ministerstva financí. Zúčastněné osoby o zničení vrácených tabákových nálepek pořídí písemný protokol.".
66. V dosavadním § 40d odst. 3 se slova "celnímu orgánu" nahrazují slovem "úřadu" a slova "celní orgán" se nahrazují slovem "úřad".
67. V dosavadním § 40d se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které zní:
"(4) Výrobce nebo dovozce cigaret může požádat úřad o úřední dozor nad zničením tabákových nálepek nalepených na krabičkách. Úředním dozorem se rozumí účast pověřeného pracovníka úřadu při zničení tabákových nálepek nalepených na krabičkách, které na své náklady zajistí výrobce nebo dovozce cigaret. Zničení tabákových nálepek pod úředním dozorem lze provést pouze na území České republiky. Úřad je povinen této žádosti vyhovět. Výrobci nebo dovozci vzniká nárok na vrácení daně dnem zničení tabákových nálepek pod úředním dohledem. Nárok na vrácení daně lze uplatnit pouze tehdy, jestliže byla splněna podmínka podle § 40a.
(5) Výrobce nebo dovozce cigaret může vrátit úřadu nepoužité a nepoškozené tabákové nálepky, které od úřadu odebral, i bez uvedení důvodů. Pokud u takto vrácených tabákových nálepek ještě nebyla zaplacena daň, nevztahuje se na výrobce nebo dovozce cigaret ustanovení § 40a a 40b. Jestliže u takto vrácených tabákových nálepek byla již daň odvedena, vzniká výrobci nebo dovozci cigaret nárok na vrácení daně dnem doručení tabákových nálepek vrácených podle tohoto ustanovení úřadu.".
68. V dosavadním § 40d v dosavadním odstavci 4 se za slovy "více než 40 %" vkládají tato slova: " , pokud nejde o tabákové nálepky zničené podle odstavce 4,".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.
69. V dosavadním § 40e odst. 5 se slova "celní orgán" nahrazují slovem "úřad" a vypouští se poslední věta.
70. V dosavadním § 40e odst. 6 se slova "§ 40c odst. 1" nahrazují slovy "§ 40e odst. 1" a slova "celní orgán" se nahrazují slovem "úřad".
71. V dosavadním § 40e odst. 7 se slova "§ 40d odst. 1 až 3" nahrazují slovy "§ 40f odst. 2 a 3" a slova "celní orgán" se nahrazují slovem "úřad".
72. V dosavadním § 40e odst. 8 se slova "odstavců 1 až 6" nahrazují slovy "odstavců 1 až 3" a slova "celní orgán" se nahrazují slovem "úřad".
73. V dosavadním § 40e odst. 9 se slova "odstavců 1 až 6" nahrazují slovy "odstavců 1 až 3".
74. V dosavadním § 40e se vypouštějí odstavce 1 až 4.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 1 až 5.
75. V dosavadním § 40f v písmenu h) se slova "celního orgánu" nahrazují slovem "úřadu".
76. V dosavadním § 40f v písmenu i) se slova "§ 40d" nahrazují slovy "§ 40f".
77. Dosavadní § 40a až 40f se označují jako § 40c až 40h.
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Výrobci nebo dovozci cigaret mohou do 31. března 1996 značit cigarety tabákovými nálepkami neobsahujícími daň nakoupenými do 31. prosince 1995.
2. Výrobci nebo dovozci cigaret mohou cigarety značené tabákovými nálepkami neobsahujícími daň vyskladnit nebo dovézt nejpozději do 31. března 1996.
3. Při postupu podle bodu 2 se pro vznik daňové povinnosti, vystavování daňových dokladů, vracení daně, daňové přiznání, zdaňovací období, odvod a splatnost daně, registraci, příslušenství daně a značení některých tabákových výrobků použijí ustanovení zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění platném do 31. prosince 1995.
4. Fyzické nebo právnické osoby, které nakoupily cigarety značené tabákovými nálepkami neobsahujícími daň za účelem dalšího prodeje, mohou tyto cigarety prodávat nejpozději dne 30. září 1996. Toto ustanovení se vztahuje i na cigarety značené podle § 40c odst. 3. Po uplynutí této doby budou všechny cigarety označené tabákovými nálepkami neobsahujícími daň považovány za cigarety neoznačené.
5. Výrobci a dovozci cigaret jsou povinni vrátit úřadu nepoužité a nepoškozené tabákové nálepky neobsahující daň nejpozději do 15. dubna 1996. Úřad výrobci nebo dovozci cigaret vrátí částku, která byla za vrácené tabákové nálepky zaplacena. Za tabákové nálepky nevrácené výrobcem nebo dovozcem cigaret, pokud jejich počet překročí 0,8 % tabákových nálepek přijatých za období mezi dvěma inventurami, uloží úřad výrobci cigaret pokutu ve výši 12,50 Kč za každou chybějící tabákovou nálepku a dovozci cigaret pokutu ve výši 30 Kč za každou chybějící tabákovou nálepku. Po dobu platnosti smlouvy o celní unii mezi Českou republikou a Slovenskou republikou se dovozci, jemuž chybí tabákové nálepky, které podle potvrzení pohraniční celnice podle § 40d odst. 10 přešly do zahraničí s určením pro výrobce cigaret na území Slovenské republiky, snižuje pokuta na 12,50 Kč za každou chybějící tabákovou nálepku.
Čl.III
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 16, 36, 37, 38, 40 a 43, která nabývají účinnosti dnem 1. srpna 1995.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Související dokumenty