85/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon č. 311/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Schválený:
85/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. března 1994, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
Změna: 635/2004 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 456/2011 Sb.
Změna: 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. Z názvu zákona se vypouštějí slova "vybíraných správními orgány České republiky".
2. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zní:
 
" § 1
Úvodní ustanovení
Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") vyměřované a vybírané orgány státní správy České republiky, obcemi při výkonu přenesené působnosti,1) popřípadě právnickými osobami, pokud vykonávají státní správu na základě přenesené působnosti podle zvláštních předpisů, 1) a státními archivy (dále jen "správní orgán").
1) Např. § 21 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 15 zákona ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona ČNR č. 343/1992 Sb., § 33 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby.".
3. § 6 včetně nadpisu zní:
 
" § 6
Vyměření, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení
(1) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné před provedením úkonu uvedeného v jednotlivých položkách sazebníku. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této době, vyzve ho správní orgán, aby tak učinil do 15 dnů od doručení výzvy, s výjimkou poplatků podle položek 80 a 100 sazebníku.
(2) Procentní poplatky se vyměřují a jsou splatné do 15 dnů od doručení výměru.
(3) Správní orgán vydá výsledek provedeného úkonu až poté, co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil. Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán úkon neprovede nebo zahájené řízení zastaví s výjimkou případů, kdy poplatník zaplatí poplatek po uvedené lhůtě a správní orgán zaplacení poplatku uzná, a s výjimkou poplatků za úkony podle položek 23 písm. c) a 66 písm. j) sazebníku.
(4) Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy běží až po zaplacení poplatku.
(5) Je-li předmětem úkonu u českého zastupitelského úřadu peněžní částka, kterou má tento úřad u sebe, může vybrat správní poplatek srážkou z této částky.".
4. § 7 včetně nadpisu zní:
 
" § 7
Placení poplatku
(1) Správní orgány vyměřují a vybírají poplatky v české měně a poplatníci platí poplatky v této měně s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 a 4.
(2) České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky, které jsou stanoveny procentem, v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Poplatky stanovené pevnou částkou vybírají v měně státu, v němž mají své sídlo, a to po provedeném přepočtu české měny na cizí měnu podle odstavce 3. Český zastupitelský úřad může přijmout placení poplatku i v měně jiného státu, než ve kterém má své sídlo. Tato měna však musí být znamenána v kurzovním lístku České národní banky.
(3) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí český zastupitelský úřad podle příslušného kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky vydaném k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřen nebo oznámen. Pro přepočet měn, které nejsou uvedeny v kurzovním lístku České národní banky, se použije kurz USD k místní měně vyhlášený ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu, v němž má zastupitelský úřad sídlo.
(4) Správní orgány na českém hraničním přechodu vyměřují a vybírají poplatky v české měně, zcela výjimečně může devizový cizozemec zaplatit poplatek v cizí měně, nemá-li k dispozici českou měnu.
(5) Přepočet cizí měny na českou měnu se provádí na českém hraničním přechodu podle kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky platném v den vyměření poplatku. Pokud v době přechodu hranic nebude platný kurzovní lístek k dispozici, je možno použít kurz platný v nejbližším předchozím dni. Rozdíl mezi částkou placenou ve valutách a sazbou poplatku se vrátí v české měně.
(6) Poplatky přepočítané na cizí měnu se zaokrouhlují na celé měnové jednotky dolů při částkách do 0,50 Kč a nahoru při částkách od 0,50 Kč včetně.
(7) Poplatky vyměřované a vybírané správními orgány, s výjimkou okresních úřadů, obcí, českých zastupitelských úřadů a na českých hraničních přechodech, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5000 Kč. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí. O způsobu placení poplatků u okresních úřadů a obcí rozhodují tyto orgány. V ostatních případech se poplatky platí na zvláštní účet příslušného správního orgánu, který převede takto vybírané poplatky nejpozději 10 dní před koncem každého kalendářního čtvrtletí na účet státního rozpočtu vedený finančním úřadem místně příslušným podle sídla správního orgánu. O takto převáděných částkách vede správní orgán evidenci.".
5. § 8 odst. 2 a 3 znějí:
"(2) Neprovede-li správní orgán úkon vinou poplatníka nebo správní orgán zastaví řízení anebo neuzná zaplacení poplatku po lhůtě uvedené v § 6, rozhodne k žádosti poplatníka o částečném vrácení poplatku. Vrátit lze nejvýše 50 % ze zaplaceného poplatku.
(3) Rozhodnutí o vrácení poplatku vykonává správní orgán, který poplatek vyměřil a vybral, ze svého účtu, na který byl poplatek zaplacen. Rozhodnutí správního orgánu o vrácení poplatků zaplacených kolkovou známkou provede Finanční úřad pro Prahu 1.".
6. V § 8 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Vracení poplatků podle odstavců 1 a 2 může být stanoveno odchylně v sazebníku poplatků.
(6) Záporné vyřízení žádosti nebo jiného podání není důvodem pro vrácení poplatku.".
7. § 9 odst. 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 3) znějí:
"(1) Od poplatků jsou osvobozeny
a) státní orgány a státní fondy,
b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,
c) obce,
d) rozpočtové organizace ve své hlavní činnosti,
e) příspěvkové organizace ve své hlavní činnosti,
f) nadace humanitárního a charitativního charakteru.
(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony, které souvisejí s prováděním právních předpisů o sociálním zabezpečení, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o státních dávkách a ve věcech sociální péče. Účel provedeného úkonu vyznačí správní orgán na zdůvodněném podání poplatníka.
3) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích. Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.".
8. V § 9 odst. 3 se slova "Česká a Slovenská Federativní Republika" nahrazují slovy "Česká republika".
9. V § 9 se doplňují odstavce 4, 5 a 6, které znějí:
"(4) Od poplatků jsou dále osvobozeny úkony prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce (města), ulice, popřípadě rodného čísla a obdobných změn, které jsou důsledkem rozhodnutí z úřední moci.
(5) Od poplatků jsou osvobozeny i další fyzické nebo právnické osoby, popřípadě úkony v rozsahu stanoveném v sazebníku.
(6) V rozsahu uvedeném v jednotlivých položkách sazebníku správní orgán sníží nebo zvýší poplatek nebo upustí od jeho vybrání.".
10. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5a), 5b), 5c) a 5d) zní:
 
" § 10a
Součinnost územních finančních orgánů se správními orgány
(1) Příslušné územní finanční orgány kontrolují5a) u správních orgánů, zda částky podle § 7 odst. 7 jsou převáděny včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu. Místní příslušnost územních finančních orgánů se řídí sídlem správního orgánu.
(2) Zjistí-li územní finanční orgán, že převáděné částky neodpovídají tomuto zákonu, upozorní písemně správní orgán na povinnost vymáhat nedoplatky.5b)
(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek promlčeno,5c) uloží územní finanční orgán správnímu orgánu rozhodnutím podle zvláštního předpisu5d) zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu ze svých rozpočtových prostředků.
5a) § 20 odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.
5b) § 73 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.
5c) § 70 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.
5d) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).".
11. Dosavadní sazebník, který je přílohou k zákonu České národní rady č. 368/1992 Sb., se nahrazuje sazebníkem, jehož znění je uvedeno v příloze tohoto zákona.
Čl.II
zrušen
Čl.III
zrušen
Čl.IV
zrušen
Čl.V
Zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, se mění a doplňuje takto:
1. § 3 odst. 2 včetně poznámek pod čarou č. 1a) a 1b) zní:
"(2) Daň z příjmů právnických osob1a) za zdaňovací období 1994 je příjmem rozpočtu obce v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby.1b)
1a) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
1b) § 36 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.".
2. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 1c) a 1d) zní:
"(3) Příjmem obce podle odstavce 2 není příslušenství daně1c) a daň, která nebyla přiznána nebo dodatečně přiznána ve stanovené lhůtě.1d)
1c) § 58 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
1d) § 40 a 41 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.".
Čl.VI
Ustanovení § 24 odst. 2 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., se doplňuje písmenem z), které zní:
"z) hodnota věcí do pořizovací hodnoty 10 000 Kč a poskytnutých služeb, pokud je vydána jako plnění restitučních nároků nebo majetkových podílů na transformaci družstev podle zvláštních předpisů 2) nebo vypořádacího podílu na majetku družstva a použita k podnikání. Výdaje se zahrnují v hodnotě, za kterou byla zásoba nebo věc vydána či služba poskytnuta. Toto ustanovení se použije již pro stanovení daňové povinnosti za rok 1993.".
Čl.VII
zrušen
Čl.VIII
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. zákon č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb.,
2. Část devátá zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů,
3. vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb. a vyhlášky č. 411/1992 Sb.,
4. vyhláška Ministerstva financí č. 98/1993 Sb., o některých osvobozeních a poplatkových úlevách na úseku správních poplatků.
Čl.IX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1994.
Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.
 
Příloha
Sazebník správních poplatků
Obecná poznámka:
Osvobození pro občany těžce zdravotně postižené - držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P je uvedeno u položek 1, 18, 25, 26, 27, 28 a 38.
ČÁST I
Položka 1

Podání žádosti1)
a) o prodloužení stanovené lhůty a navrácení v předešlý stav    Kč   50,-
b) o placení daně nebo cla ve splátkách              Kč  100,-
c) o povolení posečkání daně nebo cla nebo zálohy na daň      Kč  100,-
d) o prominutí daňového nebo celního nedoplatku          Kč  200,-
e) o úlevu na dani nebo cle                    Kč  200,-

                 Osvobození:

Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeny osoby těžce
zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P, které mohou uplatnit
nárok na úlevu na dani podle zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí.

Položka 2

a) Za nahlédnutí do matriky                    Kč   20,-
                                  za každý
                                  svazek
                                  matriky

b) Za nahlédnutí do živnostenského rejstříku            Kč   20,-

Položka 3

Vydání stejnopisu, opisu, výpisu  nebo písemné informace z
úředních spisů (soukromých spisů v ústřední úschově), rejstříků,
knih, záznamů, evidencí nebo listin                Kč   50,-
                                  za každou i
                                  započatou
                                  stránku

                 Poznámky:

 1. První vydání listu rodného, oddacího nebo úmrtního nepodléhá poplatku.
 2. Každou započatou stránkou se rozumí stránka vydaná

Položka 4

Ověření stejnopisu, opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů
(soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo
listin za každou i započatou stránku
a) v českém jazyce                         Kč   20,-
b) v cizím jazyce                         Kč   50,-

                 Osvobození:

Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listin potřebných
k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády
v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.

                 Poznámky:

 1. Za ověření cizojazyčné listiny pro osoby s místem trvalého pobytu na území
  České republiky vybere správní orgán poplatek ve výši stanovené pro český
  jazyk.
 2. Za cizojazyčnou listinu se považuje listina, v níž je alespoň část textu
  v cizím jazyce.

Položka 5

Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím
stejnopisu, za každý podpis nebo otisk razítka           Kč   30,-

                 Osvobození:

Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření podpisu na listinách
potřebných  pro  provedení  zákona  č.  255/1946  Sb., o příslušnících
československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního
boje za osvobození.

Položka 6

Vydání osvědčení o tuzemském právu                 Kč 2 000,-

Položka 7
Udělení státního občanství České republiky             Kč 5 000,-

                 Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno udělení státního občanství České republiky podle
zákona č. 88/1990 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání
a pozbývání československého státního občanství.

Položka 8

Propuštění ze státního svazku České republiky           Kč 2 000,-

                 Poznámka:

Poplatek za propuštění dětí ve věku do 15 let ze státního svazku České
republiky vybere správní orgán ve výši 500 Kč. Poplatek se vybere za každou
osobu uvedenou na listině.

Položka 9

a) Vydání osvědčení o státním občanství České republiky      Kč  100,-
b) Vydání potvrzení o domovské příslušnosti nebo národnosti anebo
státním občanství                         Kč  100,-

                 Osvobození:

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání osvědčení podle zákona č.
88/1990 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání
československého státního občanství .

Položka 10

Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o pobytu osob nebo vydání
písemného sdělení o vozidle nebo jeho držiteli           Kč   20,-

                 Osvobození:

Od poplatku za vydání písemného sdělení o pobytu osob jsou osvobozeny pošty
(inkasní střediska), Český červený kříž a občané za vydání potvrzení o trvalém
pobytu, jestliže tento údaj nelze zaznamenat do občanského průkazu.

                 Poznámky:

1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán za potvrzení nebo za
  písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uvedené, popř. o vozidle.
2. Výměna nebo výdej hromadných dat na magnetických páskách není správním
  úkonem ve smyslu této položky.

Položka 11

Povolení změny
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného,
  cizojazyčného nebo na předešlé příjmení             Kč  100,-
b) jména nebo příjmení v ostatních případech            Kč 1 000,-

                 Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází
  prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své předešlé příjmení,
  byla-li tato skutečnost oznámena do 1 měsíce po nabytí právní moci rozsudku
  o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména
  osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných
  (neúplných) zápisů v matrice.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby
  v případě transsexuality.

                 Poznámky:

1. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení
  vybere správní orgán jeden poplatek.
2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče vybere správní orgán
  jen jeden poplatek.
3. Podle písmene a) této položky vybere správní orgán poplatek za povolení
  změny příjmení dítěte svěřeného do  náhradní rodinné péče na příjmení
  opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro 
  jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo 
  sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Položka 12

a) Uzavření manželství českých státních občanů jiným než
  příslušným obecním úřadem                    Kč  600,-
b) Uzavření manželství cizinci, kteří mají na území České
  republiky povolen jiný než trvalý pobyt, a českými státními
  občany, kteří nemají na území České republiky trvalé bydliště  Kč 2 000,-
c) Uzavření manželství mezi českým státním občanem a cizincem,
  který má na území České republiky povolen trvalý pobyt, nebo
  cizincem, který má na území České republiky povolen jiný než
  trvalý pobyt                          Kč 1 000,-
d) Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu        Kč 1 000,-

                 Poznámky:

1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán jen od jednoho ze
  snoubenců.
2. Poplatek podle písmen a) a d) vybere správní orgán i od cizinců,2) kteří
  mají na území České republiky povolen trvalý pobyt.
    3. Je-li uzavíráno manželství před jiným než příslušným obecním úřadem,
  poplatek podle písmene d) vybere příslušný (delegující) obecní úřad, který
  připravil podklady pro uzavření manželství.

Položka 13

Vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v
cizině nebo s cizincem                       Kč  500,-

Položka 14

Vydání loveckého lístku nebo prodloužení jeho platnosti
a) pro české státní občany
  - ročního                            Kč  100,-
  - tříletého                           Kč  150,-
b) pro cizince
  - ročního                            Kč 10 000,-
  - na jeden měsíc                        Kč 3 000,-

                 Osvobození:

Od poplatku podle této položky  jsou osvobození žáci a studenti středních
a vysokých škol ve studijních oborech s výukou myslivosti, lesníci a myslivci
z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, myslivečtí
hospodáři a osoby stanovené jako myslivecká stráž, po předložení potvrzení
školy nebo potvrzení výkonu funkce anebo povolání, členové lesní stráže, pokud
tuto funkci vykonávají v  souvislosti s plněním pracovních povinností,
a členové lesní stráže - důchodci, pokud tuto funkci v posledních pěti letech
vykonávali jako pracovní povinnost.

                 Poznámka:

Od cizinců, kteří mají na území České republiky povolený trvalý pobyt, vybere
správní orgán poplatek podle písmene a) této položky.

Položka 15

Vydání rybářského lístku nebo prodloužení jeho platnosti
a) pro české státní občany
  - ročního                            Kč   30,-
  - tříletého                           Kč   50,-
  - pro mládež do 15 let                     Kč   10,-
b) pro cizince
  - ročního                            Kč 3 000,-
  - na dobu kratší jednoho roku                  Kč  500,-
  - na jeden nebo dva dny                     Kč  100,-

                 Osvobození:

Od poplatku podle této položky  jsou osvobozeni žáci a studenti středních
a vysokých škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborní pracovníci
na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství ve své pracovní náplni,
rybářští hospodáři a jejich zástupci a osoby ustanovené jako rybářská stráž po
předložení potvrzení školy nebo potvrzení o výkonu funkce anebo povolání.

                  Poznámka:

Poznámka k položce 14 platí zde obdobně.

Položka 16

Za žádost o povolení organizace s mezinárodním prvkem3)      Kč  200,-

Položka 17

a) Vydání dokladu (průkazu, osvědčení apod.) náhradou za doklad
  (průkaz, osvědčení apod.) poškozený, zničený, ztracený,
  odcizený nebo neupotřebitelný                  Kč  100,-
b) Vydání občanského průkazu
  - náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený,
   neupotřebitelný nebo za průkaz obsahující neoprávněně 
   provedené zápisy, změny nebo opravy              Kč  150,-
  - náhradou za platný průkaz na žádost občana v jeho 
   osobním zájmu                         Kč  100,-
c) Za změnu nebo doplnění jiných než základních údajů4) v
  občanském průkazu                        Kč  25,-

                 Zmocnění:

Při opakovaném vydání dokladů (průkazu, osvědčení apod.) zničených nebo
ztracených z nedbalosti zvýší správní orgán poplatek až na čtyřnásobek.
Správní orgán sníží poplatek podle písmen a) a b) této položky až na 25 Kč,
odůvodňují-li to okolnosti případu nebo sociální poměry poplatníka.

                 Poznámky:

1. Podle této položky postupuje  správní orgán, pokud není dále stanoveno
  jinak.
2. Neupotřebitelným dokladem (průkazem, osvědčením apod.) je doklad, na němž
  podoba osoby neodpovídá skutečnosti nebo který nelze doplnit, popř. změnit
  zápisem správního orgánu. Neupotřebitelným dokladem (průkazem, osvědčením
  apod.) není doklad, jehož doba platnosti uplynula.

Položka 18

Vydání stavebního povolení
a) ke stavbám obytných domů s nejvýše dvěma byty          Kč  300,-
b) ke stavbám ostatních obytných domů               Kč 1 000,-
c) ke stavbám pro individuální rekreaci (rekreační chaty,
  rekreační domky, zahrádkářské chaty)
  - nepřesahuje-li zastavěná plocha 25 m2             Kč  200,-
  - nepřesahuje-li zastavěná plocha 25 m2             Kč  500,-
d) ke změnám staveb obytných domů nebo staveb pro individuální
  rekreaci (nástavby, přístavby, stavební úpravy), k jiným 
  stavbám plnícím doplňkovou funkci ke stavbě hlavní 
  (s výjimkou drobných staveb), studnám, k přípojkám na
  veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavby uvedené
  pod písmeny a) až d) a f)                    Kč  300,-
e) ke stavbám a změnám staveb garáží s jedním nebo dvěma stáními  Kč  300,-
  - s více než dvěma státními                   Kč  300,-
                                  a 150 Kč za
                                  třetí a
                                  každé další
                                  státní
f) k nebytové výstavbě, k nástavbám, přístavbám a ke stavebním
  úpravám nebytových  objektů a staveb  výše neuvedených při
  předpokládaném rozpočtovém nákladu
  - do 3 mil. Kč včetně                      Kč 1 000,-
  - nad 3 mil. Kč do 10 mil. Kč včetně              Kč 2 000,-
  - nad 10 mil. Kč do 100 mil. Kč včetně             Kč 3 000,-
  - nad 100 mil. Kč                        Kč 5 000,-
g) ke stavbám dočasných objektů zařízení staveniště, je-li
  vydáváno stavební povolení                   Kč  300,-

                 Osvobození:

Od poplatku za vydání stavebního povolení ke změně stavby obytného domu jsou
osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P
anebo osoby, kterým byl poskytnut příspěvek na úpravu bytu.

                 Poznámky:

1. Zahrnuje-li stavební povolení stavbu více samostatných objektů, vybere se
  pouze jeden poplatek a to v nejvyšší sazbě, která je stanovena pro některý
  z objektů uvedených ve stavebním povolení.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zařízení se posuzují jako nebytová
  výstavba.
3. Správním orgánem příslušným k úkonu podle této položky je i speciální
  stavební úřad ve smyslu § 120 a 121 zákona č. 50/1976 Sb., o územním 
  plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. Je-li vydáváno další stavební  povolení při podstatné změně v projektu
  stavby, kterou se zvyšují celkové náklady ve srovnání s předchozí
  projektovou dokumentací, vybere se za vydání dalšího stavebního povolení
  poplatek ze základu, který je rozdílem mezi předchozími a nově uváděnými
  stavebními náklady.

Položka 19

Vydání dodatečného povolení stavby                 pětinásobek
                                  sazby
                                  uvedené v
                                  příslušném
                                  písmenu
                                  položky 18

Poznámky:

1. Poplatek vybere správní orgán za vydání dodatečného povolení stavby, která
  byla postavena po 1. říjnu 1976 bez stavebního povolení. Poplatek podle
  této položky  správní orgán vybere i v případech nedodržení podmínek
  stavebního povolení, pokud byla překročena povolená zastavěná plocha nebo
  obestavěný prostor.
2. Vydává-li speciální stavební úřad dodatečné povolení stavby vybere poplatek
  ve stejné výši jako za vydání stavebního povolení.

Položka 20

Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití
území                               Kč  200,-

                 Poznámka:

Poplatek se nevybere, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením
a vydává se jedno rozhodnutí.

Položka 21

Vydání povolení
a) ke změně užívání stavby obytného domu na objekt k individuální
  rekreaci                            Kč  500,-
b) k jiným změnám užívání stavby                  Kč  200,-
c) k odstranění stavby                       Kč  100,-
d) k umístění informačního, reklamního nebo propagačního zařízení Kč 1 000,-


                 Poznámky:

1. Poplatku podle písmene d) této položky nepodléhá označení provozovny podle
  § 31 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
  zákon).
2. Při řízení o změně užívání stavby současně se stavebním řízením o vydání
  stavebního povolení vybere správní orgán poplatek podle položky 18.

Položka 22

Místní šetření (komisionální řízení), pokud je nařízeno podle zvláštních
předpisů nebo se koná z podnětu účastníků řízení

a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního orgánu   Kč  100,-
b) za každou započatou hodinu v mimopracovní době v pracovních
  dnech                              Kč  150,-
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního volna a ve
  dnech pracovního klidu                     Kč  300,-

                 Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno     místní šetření prováděné při živelních pohromách
nebo nehodách a místní šetření podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., a místní šetření podle zákona
ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální
zákon).

                 Poznámky:

1. Poplatek podle této položky se nevybere, je-li místní šetření prováděno za
  účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 18, 21, 23 nebo 59.
2. Za místní šetření při kolaudaci správní orgán poplatek vybere jen
  v případě, byl-li návrh na kolaudaci podán po lhůtě k dokončení stavby
  stanovené ve stavebním povolení.
3. Za místní šetření z podnětu účastníka řízení ve smyslu této položky se
  považuje i šetření, které provedl správní orgán na dožádání jiného 
  správního orgánu vyřizujícího podání účastníka řízení.

Položka 23

a) Povolení loterie nebo okamžité loterie anebo tomboly, z herní
  jistiny                             10 %,
                                  nejméně
                                  Kč  200,-
b) Povolení provozování výherních hracích přístrojů, za každý
  přístroj                            Kč 25 000,-
c) Povolení k provozování ostatních sázkových her (rulety,
  apod.), z výher docílených provozovatelem            10 %,
                                  nejméně
                                  Kč 1 500,-
d) Povolení změny stálého umístění hracího přístroje        Kč 1 000,-

                 Zmocnění:

1. Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) této položky o 50 %, jde-li
  o povolení vydávané na dobu kratší než 6 měsíců.
2. Správní orgán v odůvodněných případech s přihlédnutím k rozsahu úkonu sníží
  poplatek podle písmene b) této položky o čtvrtinu sazby.

                 Poznámky:

1. Poplatek podle písmene a) této položky se platí bez vyměření, na ústní nebo
  písemnou výzvu, provádí-li úkon obecní úřad.
2. Poplatek podle písmene c) této položky se vyměřuje po provedení úkonu
  způsobem stanoveným správním orgánem ve vydaném povolení.

Položka 24

Podání oznámení o provozování digitálních a světelných přístrojů
a hracích zařízení a jiných zařízení lidové zábavy (kolotoče,
houpačky, střelnice apod.), za každé zařízení nebo přístroj, a to
za každý i jen započatý měsíc5)                  Kč  200,-

Položka 25

a) Vydání osvědčení o zápisu samostatně hospodařícího rolníka do
  evidence                            Kč  150,-
b) Za změnu nebo zrušení osvědčení podle písmene a)        Kč   20,-

                 Osvobození:

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny osoby těžce
zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P.

Položka 26

a) Vydání osvědčení nebo ověření o způsobilosti k provozování
  odborné činnosti                        Kč  200,-
b) Udělení povolení k obnově kulturních památek nebo jejich
  částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými
  pracemi                             Kč 1 000,-

                 Osvobození:

Osvobození k položce 25 platí obdobně pro písmeno a) této položky.

Položka 27

a) Vydání živnostenského listu                   Kč 1 000,-
b) Vydání koncesní listiny                     Kč 2 000,-
c) Vydání rozhodnutí o registraci k provozování nestátního
  zdravotnického zařízení                     Kč 1 000,-
d) Za změnu živnostenského listu nebo koncesní listiny anebo
  rozhodnutí o registraci podle písmene c)            Kč  500,-
e) Za změnu osobních údajů (jméno, příjmení, rodné číslo,
  bydliště) podnikatele nebo osoby jednající jeho jménem včetně
  promítnutí změn do živnostenského listu nebo koncesní listiny  Kč  100,-
f) Za zrušení úkonů podle písmen a) až c)             Kč  150,-

                 Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené
- držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P.
ČÁST II
Položka 28

Zápis prvního a dalšího držitele motorového nebo přípojného vozidla, které je
povinně opatřeno státní poznávací značkou

a) u motocyklu do 50 cm3                      Kč  100,-
b) u motocyklu nad 50  cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo
  postranním vozíkem nebo motorové tříkolky - rikši        Kč  200,-
c) u jiného motorového vozidla                   Kč  300,-
d) u přípojného vozidla                      Kč  100,-

                 Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené
- držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P.  Obdobně se postupuje podle položky 29,
položky 30 písm. b) a položky 31.

                 Poznámky:

1. Poplatek podle této  položky zahrnuje i poplatek za vydání osvědčení o
  evidenci vozidla a za zápis změny v dokladech k motorovému nebo přípojnému
  vozidlu.
2. Poplatníkem je nabyvatel motorového nebo přípojného vozidla.
3. Poplatek se nevybere v důsledku nabytí a vypořádání dědictví, úředního
  příkazu nebo rozhodnutí soudu o zániku bezpodílového spoluvlastnictví
  manželů.
4. Poplatek se nevybere při změně právního postavení subjektu nebo jeho názvu
  dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné 
  osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Položka 29

Schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla, které se
neshoduje se schváleným typem vozidla, jde-li o

a) motocykl včetně motorové tříkolky - rikši            Kč 1 000,-
b) jiné motorové vozidlo                      Kč 2 000,-
c) přípojné vozidlo                        Kč 1 000,-

                 Zmocnění:
 
Správní orgán vybere poplatek podle této položky ve výši 25 % sazby
v případech, jedná-li se o schvalování technické způsobilosti motorového nebo
přípojného vozidla po přestavbě, a ve výši 10 % sazby v případech, jedná-li se
o schválení technické způsobilosti motorového vozidla po přestavbě spočívající
v úpravě na alternativní pohon benzin-zkapalnělý plyn nebo propan-butan.

                 Poznámky:

1. V poplatku je zahrnut i poplatek za vydání technického průkazu motorového
  nebo přípojného vozidla a osvědčení o evidenci.
2. Poplatky podle této  položky se nevyberou, schvaluje-li správní orgán
  technickou způsobilost motorového vozidla nebo přípojného vozidla, které
  bylo po odcizení trvale vyřazeno z provozu.

Položka 30

a) Vydání registrační listiny k provádění výcviku řidičů
  motorových vozidel                       Kč  700,-
b) Vydání řidičského průkazu nebo vydání osvědčení pro učitele
  řidičů motorových vozidel                    Kč  50,-
c) Zápis změny v řidičském průkazu, osvědčení pro učitele řidičů
  motorových vozidel a v dokladech k motorovému nebo přípojnému
  vozidlu                             Kč  10,-
d) Přidělení tabulky se státní poznávací značkou          Kč  40,-
e) Přidělení tabulky se zvláštní státní poznávací značkou trvalou
  manipulační a tabulky se zvláštní státní poznávací značkou
  trvalou pro zkušební účely                   Kč  100,-
f) Schválení úprav pro tažení přípojných vozidel          Kč   50,-

                 Poznámky:

1. Správní orgán nevybere poplatek podle písmene c) této položky, vybral-li
  již poplatek podle položky 28 nebo 29, dále nevybere poplatek podle písmene
  d) této položky, vybral-li již poplatek podle položky 28.
2. Za vydání řidičského průkazu z důvodu rozšíření řidičského oprávnění nebo
  za vydání osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel z důvodu
  rozšíření oprávnění vyučovat předmět v rozsahu dalších skupin řidičského 
  oprávnění, případně vyučovat další předmět, vybere správní orgán  poplatek 
  ve výši 20 Kč.

Položka 31

Povolení individuálního výcviku žadatele o řidičské oprávnění
skupin A, B nebo M včetně rozšiřujícího výcviku k získání těchto
skupin řidičského oprávnění                    Kč  700,-

Položka 32

a) Vydání zbrojního průkazu                    Kč 1 000,-
b) Prodloužení platnosti zbrojního průkazu             Kč  300,-
c) Zápis každé zbraně, speciálního expanzního přístroje nebo
  jejich hlavních částí do zbrojního průkazu           Kč  200,-

                 Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby uvedené v osvobození
k položce 14, jedná-li se o zbraně používané pro lovecké účely.

                 Zmocnění:

Správní orgán sníží poplatek podle této položky na 25 %, jde-li o sportovní
zbraně sportovních střelců, biatlonistů nebo moderních pětibojařů - členů
sportovních klubů.

Položka 33

a) Vydání povolení k nákupu, převodu vlastnictví (s výjimkou
  dědictví) nebo půjčení zbraně, speciálního expanzního 
  přístroje nebo jejich hlavní částí a střeliva          Kč  100,-
b) Vydání povolení ke znehodnocení zbraně             Kč  200,-

                 Zmocnění:

Správní orgán sníží poplatek podle     této položky na 25 %, jde-li o sportovní
zbraně sportovních střelců, biatlonistů nebo moderních pětibojařů - členů
sportovních klubů.

Položka 34

Vydání povolení k vývozu, průvozu nebo dovozu

- každé zbraně, speciálního expanzního přístroje nebo jejich
 hlavních částí                          Kč  300,-
- střeliva                             Kč   60,-

                 Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do
  České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo
  Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které
  se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních
  soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro
  sportovní účely.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozena povolení na zbraně získané
  jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

                 Poznámka:

Správní orgán, který provádí úkon na českém hraničním přechodu, vybere
poplatek podle této položky ve výši dvojnásobku.

Položka 35

a) Vydání souhlasu ke zřízení a provozu jednorázové střelnice   Kč  500,-
b) Vydání souhlasu ke zřízení stálé střelnice           Kč 1 000,-
c) Vydání souhlasu k provozu stálé střelnice            Kč 1 000,-
d) Vydání povolení ke střelbě z historických zbraní mimo
  schválené střelnice                       Kč  200,-

Položka 36

Vydání povolení:6)

1. K provozování vnitrostátní silniční dopravy pro cizí potřeby
  (nejde-li o živnost) nejdéle na dva měsíce           Kč  200,-
2. K silniční dopravě nebezpečných věcí              Kč 1 000,-
3. K přepravě osob vozidly určenými pro nákladní dopravu      Kč  200,-
4. K provozování silniční dopravy českým provozovatelem mezi
  dvěma místy na území cizího státu                Kč 2 000,-
5. K provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi
  dvěma místy na území České republiky              Kč 10 000,-
6. K provozování mezinárodní silniční dopravy (nejde-li o
  živnost) českým provozovatelem
  a) k provedení jedné přepravy                  Kč  500,-
  b) k provedení dvou až pěti přeprav               Kč 1 000,-
7. K provozování pravidelné silniční dopravy osob zahraničními
  provozovateli                          Kč 15 000,-
8. K provozování nepravidelné nebo kyvadlové silniční dopravy
  zahraničními provozovateli                   Kč  500,-
9. K provozování mezinárodní silniční dopravy stálou provozovnou zahraniční
  osoby, která má sídlo (bydliště) na území České republiky k zabezpečení své
  činnosti provozované na českém území
  a) k provedení jedné přepravy                  Kč  200,-
  b) k provedení dvou až pěti přeprav               Kč  500,-
  c) k provedení neomezeného počtu přeprav            Kč 1 000,-
10. K provozování mezinárodní silniční dopravy nákladů
  zahraničním provozovatelem za provedení jedné přepravy     Kč 5 000,-
11. Náhradního7) k provozování nákladní mezinárodní silniční
  dopravy pro zahraničního provozovatele k provedení 
  jedné přepravy                         Kč 5 000,-
12. Náhradního7) k provedení jedné přepravy v mezinárodní
  silniční dopravě osob pro zahraničního provozovatele      Kč 10 000,-

                 Zmocnění:

1. Správní orgán může upustit od vybrání poplatku podle této položky, jde-li
  o přepravu zemědělských výrobků, přepravu provedenou z humanitárních důvodů
  a z důvodu veřejného zájmu.
2. Správní orgán může na základě vzájemnosti od vybrání poplatku podle této
  položky upustit nebo sazbu poplatku snížit, popřípadě z důvodu zabezpečení
  zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány
  státní správy zvýšit poplatek až na trojnásobek.

Položka 37

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací při přepravování
zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů nebo při přepravě vozidly, jejichž
rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy

A. Při vnitrostátní dopravě:

1. V obvodu jednoho okresu

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry          Kč  200,-
b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně               Kč  600,-
c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav
  o celkové hmotnosti nad 60 t (s platností povolení nejdéle na tři
  měsíce od právní moci povolení)                 Kč 2 000,-

2. Nad rámec okresu

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry          Kč 1 200,-
b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně               Kč 2 500,-
c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav
  o celkové hmotnosti nad 60 t (s platností povolení nejdéle na
  tři měsíce od právní moci povolení)               Kč 6 000,-

B. Při mezinárodní dopravě a v rámci mezinárodní dopravy:

1. Zahraničnímu dopravci

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry 
  a šířka nepřesáhne 3,5 m                    Kč 4 500,-
b) v ostatních případech

|----------------------------------------------------------------------------|
| celková    |    |     |     |     |     | nad 150 |
| hmotnost (v t)| do 60 | nad 60 | nad 80  | nad 100 | nad 120 | a do 200 |
|---------------|-------|---------|----------|----------|---------|----------|
| I.      |    |     |     |     |     |     |
| sazba v Kč  | 6000 | 12 000 | 20 000  | 30 000  | 40 000 | 60 000  |
|----------------------------------------------------------------------------|

|----------------------------------------------------------------------------|
| překročení max. povoleného   |     |     |     |     |
| tlaku na nápravu (v %)8)    | 3-10   | 11-20  | 21-30  | nad 30  |
|---------------------------------|----------|----------|---------|----------|
| II.               |     |     |     |     |
| sazba v Kč           | 5000   | 15 000  | 30 000 | 60 000  |
|----------------------------------------------------------------------------|

|----------------------------------------------------------------------------|
|           |     |     |     |     |     |
| celková šířka v mm  | nad 3500 | nad 4000 | nad 4500 | nad 5000 | nad 5500|
|----------------------|----------|----------|----------|----------|-------- |
| III         |     |     |     |     |     |
| sazba v Kč      | 3000   | 6000   | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
|----------------------------------------------------------------------------|

Celkový poplatek I+II+III

2. Tuzemskému dopravci při dopravě

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry          Kč 1 800,-
b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně               Kč 3 000,-
c) o celkové hmotnosti nad 60 t                  Kč 6 000,-

C. V případě tranzitní dopravy se k částkám uvedeným pod písmenem
  B přičte 25 000 Kč.

                 Osvobození:

Od poplatku podle písmene A této položky jsou osvobozena povolení k dopravě
zemědělských strojů v souvislosti se žňovými pracemi.

                 Zmocnění:

Správní orgán může poplatek podle písmene B této položky snížit nebo od jeho
vybrání upustit na základě vzájemnosti.

                 Poznámka:

Povolením podle této položky se rozumí povolení podle § 11 odst. 1 písm. a)
vyhlášky č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
(silniční zákon).

Položka 38

a) Vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací   Kč 1 000,-
b) Vydání povolení připojení obslužného zařízení na dálnici
  nebo silnici I.tř.9)                      Kč 1 000,-
c) Vydání povolení sjezdu ze silnice I. tř.9)           Kč 1 000,-
d) Vydání povolení sjezdu ze silnice II. a III. tř.9)       Kč  500,-

                 Osvobození:

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení
parkovacího místa pro občany těžce zdravotně postižené - držitele průkazu ZTP
nebo ZTP-P.

                 Poznámky:

1. Povolením podle písmene a) této položky se rozumí povolení podle § 11 odst.
  1 písm. b) až g) vyhlášky č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o 
  pozemních komunikacích (silniční zákon).
2. Vydává-li správní orgán povolení podle písmene a) této položky na dobu
  kratší než 6 měsíců, vybere poplatek ve výši 50 %, a na dobu kratší než 10
  dní ve výši 100 Kč.

Položka 39

a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti člena
  lodní posádky plavidla                     Kč  200,-
b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce
  malého plavidla                         Kč  150,-
c) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu
  způsobilosti k vedení rekreačního plavidla ve vnitrozemské
  plavbě                             Kč  100,-
d) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu
  způsobilosti k vedení rekreačního plavidla pro plavbu na moři  Kč  300,-

Položka 40

a) Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení pro
  plavidla ve vnitrozemské plavbě
  - malá plavidla do délky 5 m včetně
   bez motoru                          Kč  200,-
       s motorem                           Kč  300,-
  - malá plavidla nad délku 5 m
   bez motoru                          Kč  400,-
   s motorem                           Kč  500,-
  - přívozní plavidla                       Kč  400,-
  - ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení
   do výtlaku do 15 t včetně                   Kč  400,-
   o výtlaku nad 15 t                      Kč  600,-
b) Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro
  rekreační plavidla pro vnitrozemskou plavbu           Kč  100,-
c) Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro
  rekreační plavidla pro plavbu na moři
  - do délky 5 m včetně                      Kč  300,-
  - nad 5 m délky                         Kč  500,-
d) Vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu
  - určenému k přepravě nákladů                  Kč 1 000,-
  - neurčenému k přepravě nákladů                 Kč  500,-

                 Zmocnění:

Správní orgán s přihlédnutím k okolnostem případu zvýší poplatek podle písmen
a) a c) této položky až na trojnásobek, nebylo-li plavidlo podléhající
evidenci přihlášeno ve stanovené lhůtě nebo při opakované prohlídce plavidla
z viny žadatele.

                 Poznámky:

1. Poplatek podle písmene a) této položky zahrnuje i poplatek za zapsání
  plavidla nebo plovoucího  zařízení  do  evidence a  ověření technické
  způsobilosti.
2. Poplatek podle písmene c) této položky zahrnuje i poplatek za zapsání
  plavidla do evidence a ověření technické způsobilosti plavidla.
3. Za vydání průkazu náhradou  za průkaz ztracený, zničený nebo poškozený
  vybere správní orgán poplatek podle položky 17.

Položka 41

a) Schválení technické dokumentace pro individuální stavbu
  jednoho malého plavidla a povolení ke stavbě tohoto plavidla  Kč  400,-
b) Schválení typové dokumentace určené k opakovanému použití při
  individuálních stavbách malých plavidel             Kč  600,-
c) Povolení k individuální stavbě malého plavidla podle typové
  dokumentace                           Kč  100,-
d) Vydání průkazu způsobilosti typu malého plavidla        Kč  600,-
e) Schválení dokumentace pro stavbu ostatních plavidel nebo
  plovoucích zařízení
  do výtlaku 15 t včetně                     Kč  400,-
  o výtlaku nad 15 t                       Kč  800,-
f) Vystavení zvláštního povolení k plavbě             Kč  400,-
g) Zápis změny provozovatele plavidla               Kč  200,-

                 Osvobození:

Od poplatku podle písmene f) této položky je osvobozeno vystavení zvláštního
povolení pro zkušební plavbu.

                 Zmocnění:

Za dodatečné vydání dokladů zpoplatňovaných podle této položky správní orgán
zvýší s přihlédnutím k okolnostem případu poplatek až na trojnásobek.

Položka 42

a) Vydání námořnické knížky                    Kč  500,-
b) Vydání průkazu způsobilosti
  - námořníka                           Kč 1 500,-
  - důstojníka                          Kč 2 000,-
  - kapitána                           Kč 3 000,-
c) Vydání dokladu (námořnická knížka, průkaz způsobilosti)
  náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený       Kč  400,-

Položka 43

Zápis námořní lodi do námořního rejstříku a vydání rejstříkového
listu, jde-li o

- námořní jachty                          Kč 15 000,-
- ostatní námořní lodě                       Kč 30 000,-

                 Zmocnění:

Správní orgán zvýší s přihlédnutím k okolnostem případu poplatek podle této
položky až o 30 %, jde-li o lodě cisternové a lodě určené ke speciálním
účelům, a o 50 %, jde-li výhradně o osobní námořní lodě (mimo jachty).

                 Poznámka:

Námořní jachta je námořní loď určená výhradně ke sportovní a rekreační plavbě
na moři.

Položka 44

Výmaz námořní lodi z námořního rejstříku a vydání potvrzení o
výmazu, jde-li o

- námořní jachty                          Kč 2 000,-
- ostatní námořní lodě                       Kč 10 000,-

                 Poznámka:

Poznámka uvedená u položky 43 zde platí obdobně.

Položka 45

a) Vystavení lodního certifikátu nebo osvědčení o způsobilosti k plavbě
  - námořní jachty                        Kč 1 000,-
  - ostatní námořní lodi                     Kč 2 000,-
b) Vystavení prozatímního průvodního listu nebo výměrného listu  Kč 1 000,-
c) Za změnu lodních listin v důsledku změny registračních údajů,
  jde-li o
  - námořní jachty                        Kč 1 000,-
  - ostatní námořní lodě                     Kč 2 500,-

                 Poznámky:

1. Poplatek podle písmene c) této položky vybere správní orgán za změnu všech
  listin jen jednou.
2. Poznámka uvedená u položky 43 zde platí obdobně.

Položka 46

Vydání povolení ke zřízení nebo podstatné změně pozemních leteckých zařízení
(letišť)10)

a) veřejných mezinárodních                     Kč 3 000,-
b) neveřejných mezinárodních                    Kč 2 000,-
c) veřejných vnitrostátních                    Kč 1 000,-
d) neveřejných vnitrostátních                   Kč  500,-

Položka 47

Vydání souhlasu k nakládání s pozemním leteckým zařízením (letištěm)10)

a) veřejným mezinárodním                      Kč 1 500,-
b) neveřejným mezinárodním                     Kč 1 000,-
c) veřejným vnitrostátním                     Kč  500,-
d) neveřejným vnitrostátním                    Kč  300,-

Položka 48

a) Vydání povolení k provozování mezinárodní letecké dopravy   Kč 10 000,-
b) Vydání povolení k provozování vnitrostátní letecké dopravy   Kč 8 000,-
c) Vydání povolení k provozování leteckých prací za úplatu    Kč 5 000,-
d) Prodloužení povolení podle písmen a) až c) této položky    Kč 3 000,-

                 Zmocnění:

Správní orgán může na základě  vzájemnosti poplatek podle písmene a) této
položky snížit až o 50 %, popřípadě od jeho vybrání upustit.

                 Poznámka:

Poplatek podle písmen a) a b) této položky zahrnuje i poplatek za povolení
pravidelných jednotlivých linek.

Položka 49

a) Zápis civilního letadla do leteckého rejstříku České republiky
  včetně vydání palubních dokladů pro
  - letouny, vrtulníky                      Kč 1 000,-
  - kluzáky, balony, vzducholodě, ultralehká letadla       Kč  500,-
b) Výmaz civilního letadla z leteckého rejstříku České republiky
  pro
  - letouny, vrtulníky                      Kč  200,-
  - kluzáky, balony, vzducholodě, ultralehká letadla       Kč  100,-
c) Vydání potvrzení o výmazu letadla z leteckého rejstříku České
republiky nebo potvrzení, že letadlo nebylo v rejstříku zapsáno Kč   50,-

Položka 50

a) Vydání oprávnění k obchodní činnosti na území České republiky
  zahraničnímu leteckému dopravci v souvislosti s jeho pravidelnou
  mezinárodní dopravou                      Kč 1 000,-
b) Vydání potvrzení pro českého provozovatele letecké dopravy
  vyžadované zahraničním orgánem státní správy
  - v českém jazyce                        Kč  300,-
  - v cizím jazyce                        Kč  500,-

Položka 51

Vydání rozhodnutí o způsobilosti k leteckému provozu civilního letiště

a) dopravního a továrního pro přiblížení na vzletové a přistávací
  dráhy
  - nepřístrojové                         Kč 1 000,-
  - přístrojové                          Kč 1 500,-
  - přesné I. kategorie                      Kč 2 500,-
  - přesné II. kategorie                     Kč 4 000,-
  - přesné III. kategorie                     Kč 5 000,-
b) sportovního
  - s nezpevněnou vzletovou a přistávací dráhou          Kč 1 000,-
  - s nezpevněnou vzletovou a přistávací dráhou doplněnou o
   světelné zabezpečovací zařízení nebo se zpevněnou
   vzletovou a přistávací dráhou                 Kč 1 200,-
  - se zpevněnou vzletovou a přistávací dráhou doplněnou o
   světelné zabezpečovací zařízení                Kč 1 400,-
  - se zpevněnou vzletovou a přistávací dráhou doplněnou o
   světelné a radionavigační zařízení              Kč 1 600,-
c) zemědělského se zpevněnou vzletovou a přistávací dráhou    Kč 1 200,-
d) vrtulníkového s trvalou vzletovou a dosedací plochou      Kč 1 000,-

                 Zmocnění:

Správní orgán může, za provedené změny ve vydaném povolení k provozní
způsobilosti civilního letiště nebo jeho obnovy, snížit poplatek podle této
položky až na 25 % sazby s přihlédnutím k náročnosti úkonu.

                 Poznámka:

Omezení vydaného povolení z rozhodnutí správního orgánu nepodléhá poplatku.

Položka 52

Vyhlášení leteckých ochranných pásem u letišť

a) dopravního a továrního
  - s jednou drahou                        Kč 3 000,-
  - s více drahami                        Kč 5 000,-
b) sportovního, zemědělského nebo vrtulníkového          Kč 1 000,-
c) ornitologických                             Kč 1 000,-
d) prostředků zabezpečovací letecké techniky            Kč 1 000,-

Položka 53

a) Vydání rozhodnutí o výškovém nebo překážkovém značení      Kč  200,-
b) Vydání rozhodnutí o schválení letištního řádu pro
  - letiště sloužící výhradně pro lety VFR            Kč  200,-
  - letiště sloužící i pro lety IFR                Kč  400,-

                 Zmocnění:

Správní orgán s přihlédnutím k náročnosti úkonu sníží poplatek za rozhodnutí
o schválení změny letištního řádu na 25 % sazby.

                 Poznámka:

Poplatek podle písmene b) se nevybere za změny vyvolané nezávisle na
provozovateli letiště.

Položka 54

Vydání Osvědčení letové způsobilosti amatérské stavby
- motorových letadel                        Kč 5 000,-
- kluzáků a balonů                         Kč 3 000,-
- ultralehkých letounů                       Kč 2 500,-
- závěsných kluzáků                        Kč 2 000,-

                 Poznámka:

Za vydání Exportního osvědčení letové způsobilosti se vybere poplatek ve
stejné výši jako za vydání Osvědčení letové způsobilosti pro příslušný typ
letadla.

Položka 55

a) Schválení způsobilosti typu letadla včetně vydání Typového osvědčení
  způsobilosti k leteckému provozu (sazba poplatku pod písmenem A)
b) Schválení způsobilosti typu letadla po modifikaci jeho podstatné části nebo
  změně mající vliv na jeho výkony a vlastnosti včetně vydání Schválení
  modifikace nebo Dodatku k typovému osvědčení (sazba poplatku pod písmenem
  B)
c) Ověření způsobilosti letadla a uznání dokladu typové způsobilosti vydaného
  leteckým úřadem jiného státu včetně vydání Uznání způsobilosti typu (sazba
  poplatku pod písmenem C)
d) Vydání Povolení k letu letadla na místo, kde bude po odstranění závady opět
  uvedeno do stavu letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem D)
e) Ověření nebo uznání hlukové způsobilosti letadla včetně vydání Osvědčení
  hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)

              A      B      C      D     E

Balony a vzducholodě    5 000    1 500    1 500    -     -

Kluzáky          8 000    2 500    2 500    200    -

Motorizované kluzáky
a ultralehké letouny    10 000   3 000    3 000    200    -

Letouny a vrtulníky
do 5 700 kg        20 000   5 000    5 000    500    2 000

Letouny a vrtulníky
nad 5 700 kg        50 000   15 000   15 000   1 000    5 000

Položka 56

a) Vydání Osvědčení letové způsobilosti nebo uznání platnosti osvědčení letové
  způsobilosti vydaného leteckým úřadem jiného státu (sazba poplatku pod
  písmenem F).
b) Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod
  písmenem G)
                F      G

Balony a vzducholodě     1 000    100

Kluzáky            3 000    300

Motorizované kluzáky
a ultralehké letouny     3 500    350

Letouny a vrtulníky
do 5 700 kg          7 000    700

Letouny a vrtulníky
nad 5 700 kg         15 000   1 500

                 Zmocnění:

1. Správní orgán zvýší poplatek na pětinásobek stanovené sazby, jde-li
  o dodatečné vydání dokladů nebo rozhodnutí.
2. Za změny v dokladech vybere správní orgán poplatek ve výši 10 % sazby
  poplatku podle této položky.

                 Poznámka:

Za obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla, vybere
správní orgán poplatek podle písmene b) této položky.

Položka 57

a) Ověření a schválení způsobilosti typu včetně vydání Typového osvědčení
  způsobilosti k leteckému provozu
  - u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem H
  - u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem K
  - u pomocné energetické jednotky pod písmenem N

b) Ověření a schválení způsobilosti typu po změně podstatné části nebo změně
  mající vliv na výkony a vlastnosti včetně vydání Dodatku k typovému
  osvědčení způsobilosti k leteckému provozu
  - u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem I
  - u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem L
  - u pomocné energetické jednotky pod písmenem O

c) Ověření způsobilosti a uznání dokladu typové způsobilosti k leteckému
  provozu, vydaného leteckým úřadem jiného státu
  - u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem J
  - u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem M
  - u pomocné energetické jednotky pod písmenem P

Pohonné jednotky
                  H      I      J

- pro zástavbu do kluzáků
 a ultralehkých letounů      3 000    1 500    1 500
- pístové             6 000    3 000    3 000
- turbovrtulové, turbohřídelové
 a proudové           10 000    5 000    5 000

Vrtule a vrtulové jednotky
                  K      L      M
- pevné dřevěné vrtule       1 000     500     500
- pevné kompozitové
 a kovové vrtule         2 000    1 000    1 000
- přestavitelné vrtule       3 000    2 000    2 000
- stavitelné vrtulové jednotky   5 000    3 000    3 000

                  N      O      P
- pomocná energetická jednotka   6 000    3 000    2 000

                 Poznámka:

Pohonnou jednotkou se rozumí motor a jeho agregáty a vrtulovou jednotkou se
rozumí vrtule a její agregáty.

Položka 58

Schválení způsobilosti

a) součástí výstroje letadel                    Kč 1 000,-
b) palubní soustavy, pokud není schvalována v rámci typového
  schvalování letadla                       Kč 4 000,-
c) součásti světelného zabezpečovacího zařízení          Kč 1 000,-
d) ovládání a monitorování letištního světelného zabezpečovacího
  zařízení                            Kč 2 000,-
e) pozemního elektronického zabezpečovacího zařízení
  (radiokomunikačního, radionavigačního, radiolokačního)     Kč 4 000,-
f) pozemního zařízení pro měření dráhové dohlednosti        Kč 2 000,-
g) pozemního počítačového zařízení pro řízení letů         Kč 1 000,-
h) systému pozemních počítačových zařízení pro řízení letů    Kč 4 000,-
i) zařízení pro kontrolu a řízení pohybů letadel po zemi    Kč 1 000,-
j) systému pro kontrolu a řízení pohybů letadel po zemi    Kč 4 000,-
k) monitorovací soustavy                      Kč 4 000,-
l) pozemního zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování       Kč 2 000,-
m) pozemního zdroje energie pro letadla              Kč 2 000,-
n) leteckého trenažéru nebo stimulátoru              Kč 25 000,-
o) zařízení pro přepravu nákladů na palubě letadla         Kč  500,-
p) modifikace soustavy draku letadla, která nemá vliv na letovou
  způsobilost                           Kč 2 000,-
r) podstatné změny (modifikace) nebo zástavby výrobku nebo
  soustavy výstroje letadla                    50 % z
                                  poplatku za
                                  schválení
                                  způsobi-
                                  losti
s) výrobku, zařízení nebo soustavy na základě dokladu vydaného
  leteckým úřadem jiného státu                  80 % z
                                  poplatku za
                                  schválení
                                  způsobi-
                                  losti

                 Zmocnění:

Správní orgán s přihlédnutím k náročnosti úkonu sníží poplatek až na 25 %
sazby, jde-li o schválení provozní způsobilosti zařízení uvedených pod písmeny
d) až k) této položky.

                 Poznámky:

1. Správní orgán vybere poplatek podle této položky za výrobky podléhající
  státnímu odbornému dozoru Státní letecké inspekce.
2. Poplatek podle této položky zahrnuje i poplatek za vydání dokladu nebo
  rozhodnutí.
ČÁST III
Položka 59

a) Vydání oprávnění k hornické činnosti11) a činnosti prováděné
  hornickým způsobem                       Kč 1 000,-
b) Vydání povolení k hornické činnosti11) a činnosti prováděné
  hornickým způsobem                       Kč 1 000,-
c) Vydání povolení k odběru výbušnin a rozhodnutí o umístění
  skladu výbušnin pod povrchem při hornické činnosti a na
  povrchu v hranicích dobývacího prostoru             Kč  300,-
d) Vydání povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin       Kč  300,-
e) Vydání povolení k provádění trhacích a ohňostrojových prací   Kč  250,-
f) Vydání povolení důlního díla a důlní stavby, nebylo(a)-li
  povoleno(a) v rámci povolení pod písmenem b) (povolení otvírky,
  přípravy a dobývání)                      Kč  300,-
g) Vydání povolení k projektování a výrobě vybraných technických
  zařízení a stanovení odborných orgánů a znalců oprávněných
  zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky vybraných důlních
  strojů, zařízení a pomůcek                   Kč  300
h) Vydání povolení k projektování technických zařízení sloužících
  k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné
  hornickým způsobem                       Kč  300,-
i) Povolení k používání typu důlního stroje, zařízení, přístroje
      nebo pomůcky                          Kč  300,-
j) Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru           Kč 1 000,-
k) Povolení uvádění výbušnin a pomůcek do oběhu (§ 21 odst. 4
  úplného znění zákona č. 440/1992 Sb.).             Kč  500,-

                 Poznámka:

Správní orgán vybere poplatek podle písmen a) a b) této položky ve výši 50 %,
jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění obvodního báňského
úřadu, změnu předmětu činnosti nebo změnu dobývacího prostoru.

Položka 60

Vydání povolení

- k nakládání s radioaktivními látkami               Kč 2 000,-
- k přepravě jaderných materiálů                  Kč 3 000,-
- k použití transportního obalového souboru pro přepravy
 jaderných materiálů                       Kč 3 000,-

Položka 61

a) Ověření platnosti puncovní značky                Kč   20,-
b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky          Kč  200,-
c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky      Kč   40,-
d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu
  registrovaných slitin                      Kč  400,-

Položka 62

a) Za řízení o návrhu na schválení kartelové dohody        Kč 20 000,-
b) Za řízení o návrhu na povolení výjimky z neplatnosti kartelové
  dohody                             Kč 20 000,-
c) Za řízení o návrhu na zrušení nebo omezení výjimky z
  neplatnosti kartelové dohody anebo za řízení o určení nových
  podmínek pro trvání výjimky                   Kč 20 000,-

                 Poznámka:

Poplatníkem podle této položky je každý účastník kartelové dohody.

Položka 63

Za řízení o návrhu na schválení dohody podnikatelů o sloučení
jejich podniků (fúze)                       Kč 50 000,-

                 Poznámky:

1. Poplatníkem podle této položky je každý účastník dohody.
2. Správní poplatek v případě vícestranné smlouvy dle § 8 odst. 2 zákona č.
  63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb.,
  platí jen ten z účastníků, který získává právní nebo faktickou možnost
  vykonávat kontrolu nad podnikem jiného podnikatele.

Položka 64

Podání rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva pro hospodářskou
soutěž České republiky                       Kč 2 000,-

Položka 65

a) Udělení povolení k emisi dluhopisů               0,2 % z
                                  celkové
                                  částky
                                  emise
                                  nejméně
                                  10 000 Kč
                                  nejvíce
                                 1 000 000 Kč

b) Udělení oprávnění k vydávání hypotečních zástavních listů   Kč 20 000,-

c) Udělení povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry    0,2 % z
                                  celkové
                                  částky
                                  emise
                                  nejméně
                                  10 000 Kč
                                  nejvíce
                                 1 000 000 Kč
d) Udělení povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry pro
  podílové listy otevřených podílových fondů a podílové listy
  uzavřených podílových fondů, je-li počet vydávaných podílových
  listů omezen dobou jejich prodej                Kč 50 000,-


                 Osvobození:

 1. Od poplatků podle této položky je osvobozen Fond národního majetku České
  republiky a Restituční fond, a.s., jde-li o udělení povolení k emisi
  dluhopisů.

 2. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny banky a spořitelny, jde-li
  o udělení povolení k emisi hypotečních  zástavních  listů určených
  k financování výstavby, modernizace a rekonstrukce bytů.

                 Zmocnění:

 1. Poplatky podle této položky sníží správní orgán, je-li poplatníkem Fond
  národního majetku České republiky nebo Restituční investiční fond, a.s.,
  jde-li o udělení povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry, a to
  v tomto rozsahu

 a) u listinných cenných papírů se poplatek snižuje na 0,005 % z hodnoty
  emise, nejméně na 1000 Kč, nejvíce na 50 000 Kč,
 b) u zaknihovaných cenných papírů se poplatek snižuje na 0,0025 % z hodnoty
  emise, nejméně na 1000 Kč, nejvíce na 25 000 Kč.

 2. Poplatky  podle této položky sníží správní orgán, jde-li o udělení
   povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry, spočívající pouze
   v přidělení ISIN12) nebo o přidělení nového ISIN12) při změně 
   formy nebo podoby cenného papíru, a to v tomto rozsahu

 a) u zaknihovaných emisí cenných papírů podniků privatizovaných v kuponové
  privatizaci se poplatek snižuje na 1000 Kč,
 b) u emisí podílových  listů otevřených podílových fondů a uzavřených
  podílových fondů, je-li počet vydávaných podílových listů omezen dobou
  jejich prodeje, se poplatek snižuje na 5000 Kč,
 c) u ostatních listinných cenných papírů se poplatek snižuje na 0,005 %
  z hodnoty emise, nejméně na 1000 Kč, nejvíce na 50 000 Kč,
 d) u ostatních zaknihovaných cenných papírů se poplatek snižuje na 0,0025 %
  z hodnoty emise, nejméně na 1000 Kč, nejvíce na 25 000 Kč.

 3. Poplatky podle této položky sníží správní orgán, jsou-li poplatníkem
   banky a spořitelny, jde-li o udělení povolení k veřejnému obchodování
   s hypotečními  zástavními  listy  určenými k financování výstavby,
   modernizace a rekonstrukce bytů, a to v tomto rozsahu

 a) u listinných cenných papírů se poplatek snižuje na 0,0025 % z hodnoty
  emise, nejméně na 1000 Kč, nejvíce na 50 000 Kč,
 b) u zaknihovaných cenných papírů se poplatek snižuje na 0,0025 % z hodnoty
  emise, nejméně na 1000 Kč, nejvíce na 25 000 Kč.

 4. Poplatky podle této položky sníží správní orgán, jde-li o udělení
   povolení k veřejnému  obchodování s cennými  papíry v souvislosti
   s kuponovou privatizací, a to v tomto rozsahu

 a) u zaknihovaných emisí cenných papírů podniků privatizovaných v kuponové
  privatizaci se poplatek snižuje na částku 1000 Kč,
 b) u zaknihovaných emisí cenných papírů investičních privatizačních fondů13) se poplatek snižuje na 0,0025 % z hodnoty emise, nejméně na 1000 Kč,
  nejvíce na 25 000 Kč.

 5. Poplatky podle této položky sníží správní orgán, jde-li o udělení
   povolení k veřejnému obchodování u dluhopisů, a to v tomto rozsahu:

 a) u listinných dluhopisů se poplatek snižuje na 0,005 % z hodnoty emise,
  nejméně na 1000 Kč, nejvíce na 50 000 Kč,
 b) u zaknihovaných dluhopisů se poplatek snižuje na 0,0025 % z hodnoty emise,
  nejméně na 1000 Kč, nejvíce na 25 000 Kč.

                 Poznámka:

Uděluje-li se současně povolení k emisi dluhopisů podle písmene a) a povolení
k veřejnému obchodování s cennými papíry podle písmene c), vybere se poplatek
pouze jednou, a to ve výši podle písmene c) a ve smyslu zmocnění k této
položce.

Položka 66

a) Podání žádosti o udělení povolení14) k podnikání v
  pojišťovnictví                         Kč 50 000,-
b) Podání žádosti o udělení povolení14) k provozování
  zprostředkovatelské činnosti pro zahraniční pojišťovny, ke
  změně předmětu podnikání, ke schválení všeobecných pojistných
  podmínek nebo jejich změny, ke sloučení nebo
  splynutí pojišťoven                       Kč 20 000,-
c) Podání žádosti o udělení povolení ke vzniku investiční
  společnosti nebo investičního fondu               Kč 30 000,-
d) Podání žádosti o udělení povolení k vydávání podílových listů
  za účelem vytvoření podílového fondu (za každý podílový fond)  Kč 10 000,-
e) Podání žádosti o udělení povolení ke vzniku burzy cenných
  papírů                             Kč 100 000,-
f) Podání žádosti o udělení povolení k obchodování s cennými
  papíry                             Kč 20 000,-
g) Podání žádosti o udělení povolení k vykonávání odborné
  obchodní činnosti pro obchodníka s cennými papíry (makléře)  Kč 2 000,-
h) Podání žádosti o udělení povolení k organizování
  mimoburzovního trhu s cennými papíry              Kč 50 000,-
i) Podání žádosti o udělení povolení tiskárně k tisku veřejně
  obchodovatelných listinných cenných papírů           Kč 50 000,-
j) Za poskytnutí státní záruky za bankovní úvěry nebo obdobné
  formy finanční výpomoci                    0,5 % ze
                                  zaručené
                                  částky dle
                                  podmínek
                                  smlouvy
                                  uzavřené
                                  mezi
                                  dlužníkem a
                                      Ministerst.
                                  financí
Položka 67

Povolení provádět obchod s vojenským materiálem          Kč 5 000,-


Položka 68

a) Vydání rozhodnutí o registraci periodického tisku15)      Kč 2 000,-
b) Změna názvu nebo změna vydavatele periodického tisku      Kč  500,-

Položka 69

a) Udělení licence k televiznímu vysílání             Kč 100 000,-
b) Udělení licence k rozhlasovému vysílání             Kč 30 000,-
c) Za provedené změny udělené licence k televiznímu vysílání   Kč 20 000,-
d) Za provedené změny udělené licence k rozhlasovému vysílání   Kč 6 000,-
ČÁST IV
Položka 70

a) Vydání veterinárního osvědčení při dovozu, průvozu nebo vývozu
  zvířat
  - za 1 kus                           Kč   50,-
  - za hromadnou zásilku včetně živočišných produktů a krmiv a
   dalších předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz   Kč  100,-

b) Vydání veterinárního povolení k dovozu, průvozu nebo vývozu
  zvířat
  - za 1 kus                           Kč  100,-
  - za hromadnou zásilku včetně živočišných produktů a krmiv a
   dalších předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz   Kč  200,-

Položka 71

Povolení k ověřování, výrobě, dovozu a uvádění do oběhu
veterinárních léčiv a přípravků                  Kč  500,-

Položka 72

Vydání veterinárního osvědčení k přemísťování zvířat
- do 3 kusů                            Kč  100,-
- nad 3 kusy                            Kč  300,-

Položka 73

Vydání osvědčení o splnění podmínek pro výrobu, zpracování,
ošetřování, skladování a přepravu živočišných produktů podle
zákona o veterinární péči                     Kč  500,-

Položka 74

a) Registrace krmiva                        Kč 2 000,-
b) Registrace výrobce krmiva                    Kč 10 000,-

Položka 75

Vydání  oprávnění ke  šlechtitelské činnosti,  k plemenitbě
hospodářských zvířat a k prodeji a nákupu plemeníků a plemenic
hospodářských zvířat a jejich potomstva určeného k reprodukci a
reprodukčnímu materiálu                      Kč 2 000,-

Položka 76

Vydání pověření k plemenitbě hospodářských zvířat a k prodeji a
nákupu plemeníků a plemenic  hospodářských zvířat a jejich
potomstva určeného k reprodukci a reprodukčnímu materiálu    Kč 1 000,-

Položka 77

Vydání rostlinolékařského povolení k dovozu, průvozu a vývozu
- rostlin a rostlinných produktů, které nejsou určeny k dalšímu
 množení                             Kč  100,-
- rozmnožování materiálu rostlin                  Kč  300,-

Položka 78

Vydání povolení k uvádění přípravku na ochranu rostlin
(pesticidů) do oběhu                        Kč  500,-

Položka 79

Podání přihlášky k ochraně odrůdy rostlin nebo plemen zvířat   Kč  500,-

Položka 80

Šlechtitelské osvědčení
a) za prvních 5 let                        Kč 3 000,-
b) za další 3 roky                         Kč 2 000,-
c) za každý další rok                       Kč  800,-

                 Poznámky:

1. Poplatek za prvních pět let platnosti šlechtitelského osvědčení vyměří
  správní orgán.
2. Poplatek za další tři roky je splatný před uplynutím pátého roku platnosti
  šlechtitelského osvědčení.
3. Poplatky za  každý  další  rok jsou  splatné  vždy  před uplynutím
  předcházejícího roku platnosti šlechtitelského osvědčení.
4. Poplatky za další léta se platí bez vyměření ve výši stanovené sazebníkem
  platným v době splatnosti poplatku.

Položka 81

Zápis převodu šlechtitelského osvědčení              Kč  400,-

Položka 82

Návrh na zrušení šlechtitelského osvědčení             Kč  300,-

Položka 83

Povolení k vývozu zvláště chráněných rostlin, živočichů a nerostů
nebo  vývozu či  dovozu ohrožených  rostlin nebo živočichů
chráněných mezinárodními úmluvami
- za 1 kus                             Kč  100,-
- za hromadnou zásilku                       Kč  200,-

                 Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny fyzické a právnické osoby na
základě vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody,16) že vývoz či dovoz 
je v zájmu ochrany přírody.

Položka 84

a) Za úřední povolení k uskutečňování zahraničně obchodní
  činnosti (vývozní licence), licence na vývoz vojenského materiálu
  a licence na obchod s vojenským materiálem bez přímého průvozu
  územím České republiky                     0,5 % z
                                  ceny vyvá-
                                  ženého
                                  zboží nebo
                                  služby
b) Za úřední povolení k uskutečňování zahraničně obchodní
  činnosti (dovozní licence) a licence na dovoz vojenského
  materiálu                            Kč  500,-
c) Za úřední povolení k uskutečňování zahraničně obchodní
  činnosti (vývozní licence) v rámci autolimitačních dohod
  uzavřených na mezivládní úrovni                 Kč  500,-
d) Za udělení pracovního povolení české osobě do zahraničí v
  rámci smlouvy o dílo                      0,1 % z
                                  hodnoty
                                  kontraktu
e) Za udělení povolení k dovozu nebo vývozu kontrolovaného
  zboží17)                           Kč  500,-

                 Zmocnění:

1. V případě podání nejasné nebo neúplné žádosti může správní orgán zvýšit
  poplatek až do výše dvojnásobku.

2. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky na sazbu 0,1 %,
  jde-li o vývozy oceli, uhlí a koksu.

Položka 85

Vydání potvrzení k dovozu,  průvozu nebo vývozu vysílacích
radiových stanic                          Kč  600,-


                 Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že nebylo povolujícím
orgánem telekomunikací České republiky nebo příslušným zahraničním orgánem
vydáno povolení ke zřízení a provozování nebo přechovávání radiové vysílací
stanice.

Položka 86

a) Vydání cestovního dokladu nebo cestovního průkazu totožnosti  Kč  200,-
  - osobám do 15 let                       Kč   50,-
b) Vydání cestovního průkazu nebo průkazu pro překračování
  státních hranic                         Kč   50,-
c) Vydání pohraniční propustky
  - jednorázové                          Kč   20,-
  - stálé                             Kč   50,-
d) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v cestovním dokladu
  (za každý úkon)                         Kč   50,-

                 Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno vydání pohraniční propustky dětem do 15 let.

                 Zmocnění:

1. Správní orgán vybere poplatek podle této položky až do výše trojnásobku
  příslušné sazby, vydává-li urychleně cestovní pas  na výslovnou žádost
  poplatníka.
2. Správní orgán vybere poplatek podle této položky až do výše čtyřnásobku
  příslušné sazby, vydává-li cestovní doklad náhradou za doklad ztracený,
  zničený nebo poškozený z nedbalosti.
3. Za vydání cestovního dokladu (do 31. 12. 1997) náhradou za cestovní doklad
  vydaný podle zákona č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do
  zahraničí, jehož doba platnosti byla omezena na dobu čtyř let, vybere
  správní orgán poplatek podle této položky ve výši 50 %.

Položka 87

a) Povolení k pobytu cizinci                    Kč 1 000,-
b) Prodloužení platnosti povolení k pobytu cizinci         Kč 1 000,-
c) Prodloužení platnosti Průkazu povolení k pobytu cizince     Kč 1 000,-
d) Vydání náhradního Průkazu povolení k pobytu pro cizince     Kč 1 000,-

                 Zmocnění:

1. Správní orgán může od vybrání poplatků podle této položky upustit nebo
  poplatek snížit z humanitárního důvodu, nebo je-li zachována vzájemnost.
2. Správní orgán vybere poplatek podle písmen b), c) a d) této položky až do
  výše desetinásobku  sazby, je-li správní  úkon prováděn po porušení
  povinnosti uložené žadateli obecně závazným právním předpisem.
3. Správní orgán sníží správní poplatek podle písmene d) této položky o 50 %,
  vydává-li náhradní Průkaz z důvodu změny bydliště, jména nebo příjmení,
  stavu, popřípadě čísla cestovního dokladu.
4. Správní orgán sníží o 50 % poplatek podle písmene c) této položky při
  vydání nového Průkazu povolení k pobytu  pro cizince z moci úřední, při
  kterém se současně prodlouží platnost předchozího Průkazu.

Položka 88

a) Udělení českého víza na hraničním přechodu České republiky   Kč 1 500,-
b) Prodloužení platnosti českého víza na území České republiky   Kč  200,-
c) Udělení českého víza na území České republiky          Kč  200,-
d) Ověření pozvání cizince do České republiky           Kč  200,-

                 Osvobození:

Od poplatků je podle této položky osvobozeno udělení českého víza a
prodloužení jeho platnosti
- do diplomatických     a služebních pasů, je-li zachována vzájemnost,
- z důvodu zdravotnické nebo charitativní pomoci a při vyhoštění.

                 Zmocnění:

1. Požádá-li poplatník o prodloužení českého víza po uplynutí doby jeho
  platnosti,  může správní orgán  zvýšit  sazbu poplatku až do  výše 
  desetinásobku sazby stanovené pod písmenem b) této položky s přihlédnutím
  k délce doby, která uplynula od skončení platnosti víza.
2. Správní orgán může od poplatku upustit nebo  poplatek snížit, je-li
  zachována vzájemnost nebo je-li rozhodnuto o zákazu pobytu.
3. Správní orgán může od poplatku upustit, jde-li o udělení českého víza na
  hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při
  letecké tranzitní přepravě, nouzovém přistání letadla nebo v jiných
  případech nouze nezaviněných cizincem nebo je-li cizinec vrácen zpět na
  území České republiky orgány cizího státu.
ČÁST V
Položka 89

a) Vydání výpisu z katastru nemovitostí nebo z bývalého
  pozemkového katastru za každých i jen započatých 20 parcel18)
  katastru nemovitostí nebo bývalého pozemkového katastru v
  katastrálním území                       Kč  100,-
b) Vydání identifikace parcel katastru nemovitostí s parcelami v
  dřívějších pozemkových evidencích nebo pravomocných rozhodnutích
  státních orgánů za každých i jen započatých 20 parcel z těchto
  písemných operátů a rozhodnutí v každém katastrálním území   Kč  100,-
c) Vydání kopie katastrální mapy nebo mapy bývalého pozemkového
  katastru za každý i jen započatý formát A4           Kč   50,-
d) Vydání identifikace parcel katastru nemovitostí v jiných
  grafických operátech za každý i jen započatý formát A4     Kč  100,-
e) Potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s
  údaji katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel
  uvedených v novém stavu geometrického plánu v každém 
  katastrálním území                       Kč  100,-
f) Vydání výpisu, opisu nebo kopie z pozemkové nebo železniční
  knihy nebo ze zemských desek za každých i jen započatých 20
  parcel                             Kč  100,-
g) Vydání druhého a dalších stejnopisů za každou i započatou
  stránku písemné nebo číselné informace formátu A4 nebo vydání
  druhé a další kopie mapového nebo jiného grafického dokladu za
  každý i jen započatý formát A3                 Kč   30,-
h) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin o právních vztazích
  ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové
  knihy                              Kč   50,-
i) Vydání srovnávacího sestavení parcel dřívějších pozemkových
  evidencí s parcelami katastru nemovitostí, včetně stanovení výměr
  částí parcel za každých i jen započatých 20 parcel v každém
  katastrálním území                       Kč  300,-

                 Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany
přírody pověřené výkonem státní správy a stavební úřady.

                 Poznámky:

1. Parcelou podle písmen a) a b) této položky se rozumí také stavba na cizím
  pozemku.
2. Poplatek za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce se 
  zvyšuje na dvojnásobek.

Položka 90

Rozhodnutí o povolení vkladu práva a výmazu vkladu práva do katastru
nemovitostí na základě

a) smlouvy o převodu vlastnictví nemovitosti            Kč  500,-
b) smlouvy o zástavním a podzástavním právu k nemovitostem     Kč  500.-
c) smlouvy o oprávnění, které odpovídá věcnému břemenu, smlouvy o
  předkupním právu k nemovitostem s věcnými účinky        Kč  300,-
d) smlouvy o převodu bytu a nebytových prostor jako předmětu
  vlastnictví za každý byt a za každý provozně související soubor
  nebytových prostor                       Kč  500,-
e) prohlášení vkladatele o vložení nemovitosti do základu
  kapitálu obchodní společnosti                  Kč  500,-
f) dohody o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů a o
  vypořádání podílového spoluvlastnictví osob, jsou-li předmětem
  vypořádání nemovitosti                     Kč  200,-

                 Osvobození:

1. Osvobození uvedené k položce 89 platí zde obdobně.
2. Osvobozena jsou rozhodnutí o vkladu a zápisu zástavních smluv do katastru
  nemovitostí, jimiž se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím
  příspěvku na individuální bytovou výstavbu  podle vyhlášky Federálního
  ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky, Ministerstva
  financí Slovenské republiky a předsedy Státní  banky  československé
  č. 136/1985 Sb.,  o  finanční, úvěrové a jiné  pomoci družstevní  a 
  individuální bytové výstavbě a  modernizaci rodinných domků v osobním
  vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb., vyhlášky č. 73/1991 Sb. a 
  vyhlášky č. 398/1992 Sb.
3. Od poplatku je osvobozen vklad do katastru nemovitostí podle zákona č.
  92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 
  zákona č. 92/1992 Sb. a zákona č. 264/1992 Sb.

                 Poznámky:

1. Nemovitostí podle písmene a) této položky se rozumí také stavba na cizím
  pozemku.
2. Poplatníkem poplatku podle této položky je nabyvatel práva.

Položka 91

Registrace výrobce nebo opravce měřidel              Kč  200,-

Položka 92
Autorizace k úřednímu měření                    Kč 1 000,-

Položka 93

a) Prodloužení platnosti celního dokladu před uplynutím jeho
  platnosti                            Kč  150,-
b) Ověření obchodních dokladů pro zahraniční orgány současně s
  přestupem zboží přes české státní hranice            Kč  150,-
c) Dodatečné prodloužení platnosti celního dokladu nebo ověření
  obchodních dokladů pro zahraniční orgány po přestupu zboží   Kč  150,-

Položka 94

Vydání osvědčení o původu zboží včetně ověření, že vyvážené zboží
je tuzemského původu                        Kč   50,-

Položka 95
Za vydání závazné informace o sazebním zařazení zboží       Kč  350,-

                 Zmocnění:

Správní orgán upustí od vybrání poplatků, jde-li o zařazení zdravotnického
zboží.
ČÁST VI
              Osvobození k části VI

Od poplatků vybíraných podle položek 98 písm. b), 102 písm. b), 105 písm. c),
109 písm. b) a 113 jsou osvobozeny žádosti o zápisy převodů práv z
průmyslového vlasnictví v příslušných rejstřících prováděné v souvislosti s
transformací na nové právní subjekty na základě privatizačních projektů
schválených Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci, a
to podle ustanovení § 11 odst. 6 a § 16 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách
převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

               Poznámka k části VI

Poplatky podle této části sazebníku se platí při podání, s výjimkou poplatku
stanoveného v položkách 98 písm. d), 100 a položce 103 písm. c).

Položka 96

Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních
listin a záznamů
- za každou i jen započatou stránku                Kč  100,-

Položka 97

a) Žádost
  - o prodloužení lhůty                      Kč  200,-
  - o prominutí zmeškání lhůty                  Kč 1 000,-
b) Podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového
  vlastnictví                           Kč  500,-
c) Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad)      Kč  500,-

                 Poznámka:

Podmínkou projednávání rozkladu je mimo poplatek zaplacený podle písmene b)
této položky i složení kauce19) ve výši 2500 Kč, která se v plné výši vrací,
je-li podání rozkladu oprávněné.

Vynálezy

Položka 98

a) Podání přihlášky vynálezu                    Kč 1 200,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatelem(-li) výlučně původce(i)   Kč  600,-
b) Žádost
  - o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou          Kč  800,-
  - o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo
   převod patentu na jiného majitele               Kč  600,-
  - o zápis dalšího původce nebo přihlašovatele vynálezu nebo
   majitele patentu                       Kč  300,-
  - o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla
   přihlašovatele nebo původce vynálezu, majitele patentu nebo 
   jeho zástupce - za každou přihlášku nebo patent        Kč  100,-
  - o utajení nebo odtajnění vynálezu               Kč  500,-
  - o zápis licence k vynálezu do rejstříku            Kč  200,-
  - o nucenou licenci k vynálezu                 Kč 5 000,-
  - o převedení autorského osvědčení na patent          Kč 2 000,-
  - o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříku         Kč  100,-
c) Žádost o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu    Kč 3 000,-
  - za 11. a každý další uplatněný patentový nárok        Kč      500,-
d) Vydání patentové listiny do rozsahu
  - 10 stran strojopisu                      Kč 1 600,-
  - za každou další stranu                    Kč  200,-

                 Poznámka:

Poplatek za utajení nebo odtajnění vynálezu podle písmene b) této položky se
nevztahuje na vynálezy utajované z důvodů ochrany státního tajemství.

Položka 99

a) Žádost o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu Kč 5 000,-
b) Návrh na zrušení patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí
  účinnosti patentu                        Kč 1 000,-

                 Poznámka:

Podmínkou projednání návrhu je mimo poplatek zaplacený podle písmene b) této
položky i složení kauce19) ve výši 2 500 Kč, která se v plné výši vrací,
je-li podání návrhu oprávněné.

Položka 100

Za udržování patentu v platnosti

a) za prvních pět let                       Kč 7 000,-
b) za šestý až osmý rok (za každý rok)               Kč 2 000,-
c) za devátý rok a každý další rok se poplatek uvedený pod
  písmenem b) zvyšuje ročně vždy o                Kč 1 000,-

                 Poznámky:

1. a) Poplatek za prvních pět let platnosti patentu je splatný nejdéle do
   třech měsíců od nabytí účinnosti patentu.
  b) Poplatek za šestý a každý další rok platnosti patentu je splatný vždy
   před uplynutím předcházejícího roku platnosti patentu.
2. Jestliže lhůta uvedená pod bodem 1 písm. b) prošla před nabytím účinnosti
  patentu, jsou poplatky v těchto případech splatné ve lhůtě stanovené pod
  bodem 1 písm. a).
3. Nebyl-li poplatek zaplacen ve lhůtách uvedených pod body 1 a 2, je možno
  jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V těchto případech se
  poplatek zvyšuje na dvojnásobek.
4. Za udržování platnosti patentu, k němuž majitel nabídl licenci, se platí
  poplatky v poloviční výši.

Položka 101

Za úkony Úřadu průmyslového  vlastnictví spojené s podáním
mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci    Kč 1 500,-

                 Užitné vzory

Položka 102

a) Podání přihlášky užitného vzoru                 Kč 1 000,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatelem(-li) výlučně původce(i)   Kč  500,-
b) Žádost
  - o doklad zápisu užitného vzoru do rejstříku          Kč  500,-
  - o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo
   převodu užitného vzoru na jiného majitele           Kč  600,-
  - o zápis dalšího původce, přihlašovatele nebo majitele
   užitného vzoru                        Kč  300,-
  - o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla
   přihlašovatele nebo majitele užitného vzoru nebo jeho zástupce za
   každou přihlášku nebo zápis užitného vzoru          Kč  100,-
  - o zápis licence k užitnému vzoru do rejstříku         Kč  200,-
  - o nucenou licenci k užitnému vzoru              Kč 5 000,-
  - o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříku         Kč  100,-

Položka 103

a) Žádost o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu
zapsaného užitného vzoru                      Kč 5 000,-
b) Návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku            Kč  500,-
c) Za řízení o výmazu užitného vzoru                Kč 2 500,-

                 Poznámka:

Podle písmene c) této položky se vybere poplatek za řízení o návrhu na výmaz
zahájené v důsledku vyjádření majitele užitného vzoru. Poplatek se vybere po
provedeném řízení a poplatníkem je ten, kdo neměl v řízení úspěch. Při
částečném výmazu určí míru úspěšnosti a rozdělení poplatku mezi účastníky
řízení Úřad průmyslového vlastnictví.

Položka 104

Žádost o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru

- poprvé o tři roky                        Kč 3 000,-
- podruhé o tři roky                        Kč 6 000,-

                 Poznámky:

1. Dojde-li k zápisu  užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho
  platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do dvou měsíců od vydání
  osvědčení.
2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě
  v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se  poplatek zvyšuje na
  dvojnásobek.

               Průmyslové vzory

Položka 105

a) Podání přihlášky průmyslového vzoru               Kč 1 000,-
  - pokud je (jsou přihlašovatelem(-li) výlučně původce(-i)   Kč  500,-
b) Podání hromadné přihlášky průmyslového vzoru          Kč 1 000,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatelem(-li) výlučně původce(-i)   Kč  500,-
  - za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené v
   přihlášce                           Kč  100,-
  - pokud je (jsou přihlašovatelem(-li) výlučně původce(-i)    Kč   50,-
c) Žádost
  - zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu
   zapsaného průmyslového vzoru na jiného majitele        Kč  600,-
  - o zápis dalšího původce, přihlašovatele nebo majitele
   průmyslového vzoru                      Kč  300,-
  - o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla
   přihlašovatele, majitele nebo původce průmyslového vzoru nebo
   jeho zástupce do rejstříku                  Kč  100,-
  - o zápis licence do rejstříku průmyslových vzorů        Kč  200,-

Položka 106

a) Žádost o určení, zda vyřešení vnější úpravy výrobku spadá do
  rozsahu zapsaného průmyslového vzoru              Kč 3 000,-
b) Návrh na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku          Kč  500,-
  - za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku 
   obsažené v průmyslovém vzoru                 Kč  100,-

                 Poznámka:

Podmínkou projednání návrhu je mimo poplatek zaplacený podle písmene b) této
položky i složení kauce19) ve výši 2500 Kč, která se v plné výši vrací,
je-li podání návrhu oprávněné.

Položka 107

Žádost o prodloužení platnosti zápisu průmyslového vzoru

- poprvé o pět roků                        Kč 2 000,-
- podruhé o pět roků                        Kč 3 000,-

                 Poznámka:

Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě
v další lhůtě šesti  měsíců. V tomto případě se  poplatek zvyšuje na
dvojnásobek.

Položka 108

a) Žádost o odklad zápisu průmyslového vzoru do rejstříku     Kč  500,-

           Ochranné známky a označení původu

Položka 109

a) Podání přihlášky
  - individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb Kč 3 000,-
  - kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb  Kč 3 500,-
  - za každou třídu výrobku nebo služeb nad tři třídy       Kč  300,-
b) Žádost
  - o obnovu zápisu individuální ochranné známky         Kč 2 000,-
  - o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky          Kč 2 500,-
  - o obnovu zápisu individuální ochranné známky, podané po
   uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců 
   od tohoto data                        Kč 3 000,-
  - o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky, podané po uplynutí
   ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto 
   data                             Kč 3 500,-
  - o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo
   převodu či přechodu práva k ochranné známce na
   jiného majitele                        Kč  600,-
  - o zápis licence k ochranné známce do rejstříku        Kč  500,-
  - o prohlášení ochranné známky za proslulou           Kč 20 000,-
  - o změnu v ochranné známce, o změnu jména, příjmení - názvu,
   bydliště - sídla, zúžení seznamu výrobků a služeb, o zápis nebo
   změnu zástupce, o změnu licenční smlouvy nebo smlouvy o přihlášce
   a užívání kolektivní ochranné známky, je-li žádáno jen o tento
   úkon                             Kč  500,-
c) Vydání osvědčení o zápisu ochranné známky            Kč 1 000,-
d) Návrh na výmaz ochranné známky z rejstříku           Kč  600,-
e) Žádost
  - o mezinárodní zápis ochranné známky              Kč 1 500,-
  - o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky         Kč 1 500,-
  - o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu
   ochranné známky                        Kč 1 000,-
  - o převod mezinárodně zapsané ochranné známky, o změnu jména,
   příjmení - názvu, bydliště - sídla majitele mezinárodně zapsané
   ochranné známky, o zúžení seznamu výrobků nebo služeb mezinárodně
   zapsané ochranné známky, je-li žádáno jen o tento úkon    Kč  500,-

                 Poznámka:

Podmínkou projednání návrhu je mimo poplatek zaplacený podle písmene d) této
položky i složení kauce19) ve výši 2 500 Kč, která se v plné výši vrací,
je-li podání návrhu oprávněné.

Položka 110

a) Podání přihlášky označení původu                Kč 2 000,-
b) Žádost
  - o zápis dalšího uživatele označení původu           Kč 2 000,-
  - o změnu jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla uživatele
   označení původu, je-li žádáno jen o tento úkon        Kč  100,-
  - o převod označení původu                   Kč  500,-
c) Žádost o mezinárodní zápis označení původu           Kč  500,-

                 Poznámka:

Poplatky podle položky 109 písm. e) a položky 110 písm. c) jsou vybírány za
úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních
a obchodních známek, popřípadě podle Lisabonské dohody o ochraně označení
původu a jejich     mezinárodního zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace
duševního vlastnictví v Ženevě.

           Topografie polovodičových výrobků

Položka 111

Podání přihlášky topografie polovodičových výrobků         Kč 5 000,-


Položka 112

Návrh na výmaz topografie polovodičových výrobků z rejstříku    Kč 4 000,-

Položka 113

Žádost
- o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla
 přihlašovatele, majitele topografie polovodičových výrobků nebo
 jeho zástupce                          Kč  100,-
- o zápis převodu na jiného majitele                Kč  600,-
- o zápis licence do rejstříku                   Kč  200,-
- o nucenou licenci k topografii polovodičových výrobků      Kč 5 000,-
ČÁST VII
               Konzulární poplatky

               Zmocnění k části VII

 1. Ministerstvo zahraničních věcí může zvýšit sazbu poplatků vyměřovaných a
  vybíraných českými zastupitelskými úřady v rozsahu devalvace české měny.
  Obdobně postupují útvary Policie České republiky pověřené Ministerstvem
  vnitra plněním úkolů státní správy ve věcech cestovních dokladů a pobytu
  cizinců u položek 34 a 88.

 2. Správní orgány vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku
  mohou stanovenou sazbu poplatku snížit nebo upustit od vybrání poplatku
  z důvodu vzájemnosti nebo ve vztahu k devizovému tuzemci.

 3. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně
  uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.

               Poznámka k části VII

Poplatky podle této části sazebníku  vyměřují  a vybírají  Ministerstvo
zahraničních věcí a zastupitelské úřady.

Položka 114

1. Udělení českého víza

a) vstupního, návratného, jednosměrného průjezdného        Kč  600,-
b) obousměrného průjezdního                    Kč  900,-
c) trvalého návratného nebo průjezdního s platností na 3 měsíce  Kč 1 400,-
d) trvalého návratného nebo průjezdního s platností na 6 měsíců  Kč 2 500,-
e) trvalého návratného nebo průjezdního s platností na 12 měsíců  Kč 3 500,-

2. Prodloužení platnosti víza                   50 %
                                  poplatku za
                                  udělení
                                  víza

                 Osvobození:

Od poplatku podle této vyhlášky je osvobozeno udělení českého víza do
diplomatických, služebních a zvláštních pasů, je-li zachována vzájemnost, a
významným osobám.

                 Zmocnění:

1. Jde-li o přednostní udělení víza mimo úřední hodiny zvýší správní orgán
  poplatek na dvojnásobek příslušné sazby poplatku.
2. Poplatky podle této položky může český zastupitelský úřad upravit na výši
  obdobných plateb vybíraných státem, v němž je sídlo českého zastupitelského
  úřadu.

Položka 115

Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem       Kč 3 000,-

                 Osvobození:

Od poplatku podle této položky  jsou osvobozeni čeští občané zdržující se
služebně v zahraničí.


Položka 116

Podání žádosti u českého zastupitelského úřadu           Kč  750,-

                 Poznámka:

Podle této položky se nepostupuje, je-li žádaný úkon zpoplatněn podle jiných
položek této části sazebníku.

Položka 117

Vybrání pohledávky, renty apod., s výjimkou požitků ze sociálního
zabezpečení, úkony v řízení o dědictví (včetně intervence u
příslušných orgánů, vymáhání a doručení dědictví) z vybrané
částky (ceny) nebo z hodnoty dědictví 4 % nejméně         Kč  150,-

                 Poznámky:

1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon
  k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vyměří se poplatek za podání
  žádosti u českého zastupitelského úřadu.
2. Poplatek za úkony v řízení o dědictví podle této položky se vyměřuje
  z hodnoty dědictví nesnížené o honorář právního zástupce.

Položka 118

Úřední úschova
- peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných
 předmětů z částky nebo ceny předmětu za každý rok 1 %, nejméně  Kč  200,-
- listin nebo spisů za každý rok                  Kč  200,-

                 Poznámka:

Poplatek se nevybere v případě, že předmět je u českého zastupitelského úřadu
uložen jen za účelem doručení do České republiky.

Položka 119

a) Sepsání písemnosti o právních úkonech, zejména smluv, závětí
  apod.                              Kč  600,-
b) Sepsání plné moci s ověřením podpisu              Kč  300,-

Položka 120

Vidování listin bez ověřování                   Kč  150,-

Položka 121

a) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu za každý
  podpis                             Kč  250,-
b) Ověření otisků úředních razítek a úředních podpisů
  (superlegalizace)                        Kč  600,-
c) Ověření úředních razítek a úředních podpisů na českých
  dokladech určených k použití v cizině              Kč  100,-

                 Poznámka:
Jde-li o ověření dokladů nutných pro zápis matriční události v cizině do
Zvláštní matriky v Brně, vybere se poplatek podle písmen a) a b) v poloviční
výši.

Položka 122

a) Vyhotovení opisu (fotokopie) včetně ověření           Kč  250,-
b) Ověření správnosti předloženého opisu (fotokopie)        Kč  250,-
c) Ověření správnosti předloženého překladu            Kč  250,-

                 Poznámky:

1. Poplatek se vybere za každou i započatou stránku.
2. Za úkony podle písmen a) až c) této položky se poplatky vyberou v poloviční
  výši, jde-li o doklad určený k zápisu matriční události v cizině do 
  Zvláštní matriky v Brně.

Položka 123

Vyhotovení překladu spisového materiálu

a) do jazyka českého za každou i započatou stránku         Kč  600,-
b) z jazyka českého za každou i započatou stránku         Kč  650,-
c) z jednoho cizího jazyka do druhého za každou i započatou
  stránku                             Kč 1 000,-
d) z jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových
  jazyků za každý slovní znak                   Kč   30,-
e) do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových
  jazyků za každý slovní znak                   Kč   30,-

Položka 124

a) Za vystavený matriční doklad                  Kč  300,-
b) Vyhotovení překladu matričního dokladu a jeho ověření      Kč  700,-

                 Poznámka:

Poplatek podle písmene a) této položky se nevybere, jde-li o doručení prvopisu
matričního dokladu.

Položka 125

Za změnu

a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného,
  cizojazyčného nebo na předešlé příjmení             Kč  100,-
b) jména nebo příjmení v ostatních případech            Kč  750,-

                 Osvobození:

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází
  prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá předešlé příjmení, byla-li tato
  skutečnost oznámena do 1 měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména
  osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných
  (neúplných) zápisů v matrice.
3. Od poplatku je  osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě
  transsexuality.

                 Poznámky:

1. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se
  vybere jeden poplatek.
2. Podle písmene a) této položky se vybere poplatek za změnu příjmení dítěte
  svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné
  příjmení pěstounů nebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud
  opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých
  dětí.

Položka 126

Vydání opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních záznamů,
rejstříků, evidence, listin nebo opisů               Kč  150,-

Položka 127
Za vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v
cizině                               Kč  300,-

Položka 128

a) Vydání cestovního pasu                     Kč  750,-
  - osobám do 15 let                       Kč  250,-
b) Vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu) k
  cestě do České republiky a zpět                 Kč  250,-
c) Provedení změn v cestovním pase                 Kč  150,-
d) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v cestovním průkazu
  (náhradním cestovním dokladu) k cestě do České republiky a zpět Kč   50,-
e) Vystavení průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků
  člověka                             Kč  100,-

                 Osvobození:

Od  poplatku podle  této položky  je osvobozeno  vydání diplomatických
a služebních pasů.

                 Zmocnění:

Správní orgán vybere poplatky podle písmen a) a b) této položky až do výše
dvojnásobku příslušné sazby, vydává-li cestovní doklad náhradou za doklad
ztracený, zničený nebo poškozený.

Položka 129

Vystavení cestovního průkazu k návratu do České republiky osobám
s trvalým bydlištěm v České republice               Kč   75,-

Položka 130

Vydání potvrzení k dovozu,  průvozu nebo vývozu vysílacích
radiových stanic                          Kč      600,-

                 Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že nebylo povolujícím
orgánem  telekomunikací  České  republiky  vydáno  povolení  ke zřízení
a provozování nebo přechovávání radiové vysílací stanice.

Položka 131

Potvrzení nebo písemné sdělení o pobytu osob            Kč  150,-

                 Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere za potvrzení nebo písemné sdělení údajů
o každé osobě v něm uváděné.

Položka 132

a) Vydání osvědčení o českém státním občanství           Kč  150,-
b) Vydání potvrzení o českém státním občanství           Kč  300,-

                 Osvobození:

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání osvědčení o českém státním
občanství podle zákona č. 88/1990 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy
o nabývání a pozbývání československého státního občanství.

Položka 133

Propuštění ze státního svazku České republiky           Kč 3 000,-


                 Poznámka:

Poplatek za propuštění dětí ve věku do 15 let ze státního svazku České
republiky se vybere ve výši 50 % sazby.

Položka 134

Vydání povolení k vývozu, průvozu nebo dovozu

a) každé zbraně, speciálního expanzního přístroje nebo jejich
  hlavní částí                          Kč  500,-
b) střeliva                            Kč  100,-

                 Osovobození:

1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do
  České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo
  Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které
  se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozena povolení na zbraně získané
  jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 135

a) Za kontrolu a potvrzení lodních dokladů (deník provozu lodi,
  strojní, radio, zdravotní, olejů, návštěv českých 
  a cizích občanů                         Kč  200,-
b) Za potvrzení zápisu o nalodění a vylodění v deníku posádky  Kč  200,-
c) Za potvrzení zápisu o nalodění a vylodění v námořní knížce   Kč  100,-
d) Za potvrzení námořního protestu                 Kč  600,-
e) Za vystavení prozatímního listu na provoz lodi         Kč 2 000,-

                 Poznámka:

Poplatek podle písmene b) této položky se vybere jen jednou, a to bez ohledu
na počet razítek vyznačených v deníku posádky.

Položka 136

Za podání žádosti o povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu   Kč  200,-


Položka 137

Za podání žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní
matriky v Brně                           Kč  200,-

1) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 13/1992 Sb., celní zákon.
2) § 1 odst. 3 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky.
3) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činností organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice.
4) § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech.
5) Vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 117/1991 Sb., o pořádání veřejných produkcí.
6) Zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, ve znění zákona č. 118/1990 Sb.
7) § 39 odst. 4 zákona č. 68/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8) § 13 odst. 2 vyhlášky č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 36 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
12) § 92 odst. 3 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
13) Nařízení vlády ČR č. 222/1993 Sb., o vydávání a použití investičních kuponů.
14) Zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb.
15) Zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění zákona č. 86/1990 Sb.
16) Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb.
17) Zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole.
18) Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění vyhlášky č. 277/1993 Sb.
19) Instrukce předsedy Federálního úřadu pro vynálezy č. 456/B ze dne 3.6.1992.

Související dokumenty