123/1992 Sb. o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky

Schválený:
123/1992 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. března 1992
o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky
Změna: 190/1994 Sb.
Změna: 150/1996 Sb.
Změna: 159/1998 Sb.
Změna: 159/1998 Sb. (část), 160/1998 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
Část první
Základní ustanovení
 
§ 1
Účel a působnost zákona
(1) Účelem zákona je stanovit podmínky pro vstup a pobyt cizinců na území České republiky a pro vycestování cizinců z území České republiky do zahraničí.
(2) Tento zákon se nevztahuje na cizince, kteří požádali o přiznání postavení uprchlíka, nebo kterým bylo postavení uprchlíka na území České republiky přiznáno, pokud zvláštní předpisy1) nestanoví jinak.
(3) Cizincem podle tohoto zákona je každý, kdo podle zákonů České republiky není jejím občanem.
 
§ 2
Vstup na území České republiky
(1) Cizinec smí vstoupit na území České republiky, pobývat na něm a vycestovat z území České republiky do zahraničí jen s platným cestovním dokladem opatřeným vízem České republiky, nestanoví-li jinak tento zákon nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána. Vízum se nevyžaduje, stanoví-li tak vláda České republiky.
(2) Při vstupu na území České republiky nebo při vycestování z území České republiky do zahraničí smí cizinec překročit státní hranice České republiky jen na hraničních přechodech určených pro mezinárodní cestovní styk, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána.
(3) Cizinec je povinen při překročení státních hranic České republiky podrobit se kontrole Ministerstva vnitra. Jestliže jde o překročení státních hranic České republiky za účelem krátkodobého pobytu (§ 4), pro který se nevyžaduje udělení víza, je cizinec při kontrole povinen na požádání kontrolního orgánu předložit
a) peněžní částku ve výši nezbytných nákladů na svůj pobyt na území České republiky a na vy-cestování do státu, jehož cestovním dokladem se prokázal, nebo
b) doklady potvrzující zajištění peněžní částky podle písmena a), anebo
c) pozvání ověřené Ministerstvem vnitra obsahující údaje k osobě zvaného a zvoucího a době, na kterou se zve, nepřesahující dobu stanovenou příslušnou mezinárodní smlouvou (§ 2 odst. 1), kterým se potvrzuje, že ten, kdo cizince na území České republiky pozval, zajistí prostředky k jeho pobytu