133/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
133/1995 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. června 1995,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb. a zákona č. 258/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 odst. 2 se ve druhé větě slova "tržby z hlavní činnosti a příjmy z členských příspěvků" nahrazují slovy "plnění uskutečněná v rámci hlavní činnosti a členské příspěvky".
2. Poznámka č. 1a) zní:
"1a) § 18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".
3. V § 2 odst. 2 se na konci připojuje tato věta:
"U Správy státních hmotných rezerv1e) se za zdanitelné plnění považuje nákup a prodej státních hmotných rezerv.".
4. Poznámka č. 1e) zní:
"1e) Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.".
5. V § 2 odst. 3 se za slova "pokud u nich byl uplatněn odpočet daně" vkládají tato slova: "nebo byly pořízeny bez daně," a slova "v naturální podobě" se nahrazují slovy "v nepeněžité podobě".
6. § 2 odst. 4 písm. a) zní:
"a) zbožím věci movité včetně převoditelných cenných papírů, tepelná a elektrická energie, plyn a voda; za zboží se nepovažují peníze, lidská krev a její složky k přímému klinickému využití, lidské orgány a mateřské mléko, pokud tento zákon nestanoví jinak,".
7. V § 2 odst. 4 písm. q) se za slovy "běžný daňový doklad podle § 12 odst. 2" vypouštějí slova "a 5".
8. V § 2 odst. 4 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:
"s) základní sazbou sazba daně 22 %,
t) sníženou sazbou sazba daně 5 %.".
9. V § 5 odst. 5 poslední věta zní:
"Toto ustanovení se nevztahuje na majetek včetně zásob pořízený vlastní činností a na stavby, které jsou osvobozeny od daně podle § 30 odst. 1.".
10. V § 5 odst. 6 se v první větě slova "Pokud se osoba podléhající dani povinně zaregistruje podle odstavců 1 až 3 nebo na vlastní žádost podle odstavce 4" nahrazují slovy "Pokud se osoba podléhající dani stane plátcem".
Za první větu se vkládá tato věta:
"Tento nárok se týká i vloženého hmotného a nehmotného majetku.".
Ve třetí větě za slovy "vratných lahví" se vypouštějí slova "ze skla". V poslední větě se za slova "na majetek" vkládají tato slova: "včetně zásob".
11. § 7 odst. 3 zní:
"(3) Předmětem daně není bezúplatné poskytnutí zboží reklamního a propagačního charakteru opatřeného obchodním názvem nebo firemní značkou plátce, jehož jednotková vstupní cena bez daně nepřesahuje 200 Kč a zboží zároveň nepodléhá spotřební dani.".
12. § 9 odst. 1 písm. a) zní:
"a) při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání,6) v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacení zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak,".
13. Poznámka č. 6) zní:
"6) § 412 až 416 obchodního zákoníku.".
14. V § 9 odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která včetně poznámky č. 6a) zní:
"b) při prodeji novin, časopisů a ostatních periodik, kdy je úhrada prováděna formou předplatného, dnem zaplacení předplatného, a pokud je předplatné placeno zálohově, dnem zúčtování záloh,
c) při prodeji zboží formou zásilkového prodeje6a) dnem přijetí platby prodávajícím,
6a) § 614 odst. 3 občanského zákoníku.".
15. V § 9 odst. 1 v dosavadním písmenu d) se na konci písmene doplňují tato slova: "pokud se jedná o postupný převod a využití práv, dnem uvedeným ve smlouvě,".
16. V § 9 odst. 1 v dosavadním písmenu e) se za slova "plynu a vody" doplňují tato slova: "a v případě telekomunikačních služeb".
17. V § 9 odst. 1 v dosavadním písmenu j) se vypouštějí slova "nebo použití automobilu nakoupeného za účelem dalšího prodeje".
18. V § 9 odst. 1 se dosavadní písmena b) až m) označují jako písmena d) až o).
19. V § 9 odst. 3 se na konci třetí věty nahrazuje tečka čárkou a připojují se tato slova: "s výjimkou dílčího plnění uskutečněného podle smlouvy o dílo.".
Čtvrtá věta zní:
"V případě nájemních smluv se považuje zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.".
20. V § 10 odst. 2 se slova "sazbě daně 5 %" nahrazují slovy "snížené sazbě".
21. V § 12 odst. 1 se na konci vypouští tečka a připojují se tato slova: "podle § 25.".
22. V § 12 odst. 10 se za druhou větu vkládá tato věta:
"Tento doklad je plátce povinen vystavit nejdříve dnem uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do 15 dnů od tohoto dne.".
23. V § 14 odst. 8 se v poslední větě za slova "při prodeji stavby" vkládají tato slova: "nebo nedokončené stavby".
24. V § 14 odst. 12 se v první větě za slova "minimálně z pořizovací ceny bez daně" vkládají tato slova: " , případně ve výši stanovené cenovými předpisy, pokud se jedná o cenu za zdanitelné plnění podléhající cenové regulaci,".
Poslední věta zní:
"V případě, že plátce nakoupí služby osvobozené od daně podle § 25 a požaduje za tyto služby úhradu od jiných osob, považují se tato plnění za osvobozená podle § 25 pouze tehdy, jestliže plátce použije maximálně pořizovací cenu.".
25. V § 14 odst. 13 se vypouštějí slova "a jiné finanční příspěvky stanovené obecně závaznými předpisy".
26. V § 14 odst. 16 se slova "do podskupiny SKP 63.30.1 - cestovní kanceláře, průvodcovská činnost a služby s tím spojené" nahrazují slovy "do třídy SKP 63.30.11 - služby spojené s organizací turistických zájezdů", a za slovy "podle § 15" se vypouštějí slova " ,případně § 38a tohoto zákona".
27. § 14 odst. 19 zní:
"(19) Plátce, který dodává osobní automobily formou smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, je povinen rozdělit základ daně na vstupní cenu bez daně a přirážku nad úroveň vstupní ceny automobilu bez daně.".
28. § 14 se doplňuje odstavcem 20, který zní:
"(20) V případě zrušení smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci před uplynutím sjednané lhůty a uzavření další smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci u vráceného osobního automobilu je základem daně původní vstupní cena osobního automobilu bez daně snížená o podíl z ceny zaplacené podle původní smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci a přirážka nad úroveň vstupní ceny bez daně.".
29. V § 15a odst. 1 písm. a) se slova "sazbu daně 5 %" nahrazují slovy "sníženou sazbu" a slova "sazba daně 22 %" se nahrazují slovy "základní sazba".
30. V § 15a odst. 1 písm. b) se slova "sazba daně 5 %" nahrazují slovy "snížená sazba".
31. V § 15a odst. 1 písm. c) se slova "sazba daně 22 %" nahrazují slovy "základní sazba".
32. V § 15a odst. 1 písm. d) se slova "sazbu daně 5 %" nahrazují slovy "sníženou sazbu".
33. V § 15a odst. 1 písm. e) se slova "sazbu daně 22 %" nahrazují slovy "základní sazbu".
34. V § 15a odst. 1 se slova "a zároveň oprava uvedené chyby za jednotlivá uskutečněná zdanitelná plnění zvyšuje daňovou povinnost" nahrazují slovy "a snížil tím svou daňovou povinnost" a slova "způsobem stanoveným v § 38a" se vypouštějí.
35. V § 15a odst. 3 se slova "s chybnou sazbou 5 %" nahrazují slovy "s nesprávnou sníženou sazbou" a slova "se správnou sazbou 22 % nebo 5 %" slovy "se správnou základní nebo sníženou sazbou".
36. V § 15a odst. 4 písm. a) se slova "sazbu daně 22 %" nahrazují slovy "základní sazbu" a slova "sazba daně 5 %" se nahrazují slovy "snížená sazba".
37. V § 15a odst. 4 písm. b) se slova "sazbu daně 22 %" nahrazují slovy "základní sazbu".
38. V § 15a odst. 4 písm. c) se slova "sazbu daně 5 %" nahrazují slovy "sníženou sazbu".
39. V § 15a odst. 4 písm. d) se slova "sazba daně 22 %" nahrazují slovy "základní sazba".
40. V § 15a odst. 4 písm. e) se slova "sazba daně 5 %" nahrazují slovy "snížená sazba".
41. V § 15a odst. 4 se slova "a zároveň má oprava uvedené chyby za následek snížení daňové povinnosti, nelze uvedenou chybu již žádným způsobem opravit" nahrazují slovy "a zvýšil tím svou daňovou povinnost, nelze opravu provést".
42. § 16 včetně nadpisu a poznámek č. 14), 14a), 14b) a 14c) zní:
 
"§ 16
Sazby daně
(1) U zboží se uplatňuje základní sazba. U zboží uvedeného v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto zákona, a u tepelné energie se uplatňuje snížená sazba.
(2) Pro správné zatřídění zboží do číselného kódu podle přílohy č. 1 a přílohy č. 3 k tomuto zákonu je rozhodná informace celních orgánů o sazebním zařazení zboží.
(3) U peněz uvedených v § 2a odst. 2 písm. a) a u tabákových nálepek13a) se uplatňuje snížená sazba. U peněz uvedených v § 2a odst. 2 písm. b) se uplatňuje základní sazba.
(4) U služeb se uplatňuje snížená sazba. U služeb a prací výrobní povahy13) uvedených v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto zákona, se uplatňuje základní sazba, pokud tento zákon nestanoví jinak. Pokud plátce poskytuje v rámci zdanitelného plnění jak práce výrobní povahy uvedené v příloze č. 2, tak i práce výrobní povahy v této příloze neuvedené, uplatní se u poskytovaného zdanitelného plnění základní sazba. U služeb poskytovaných podle smlouvy mandátní14) se uplatní sazba daně platná pro zdanitelné plnění, které je na základě mandátní smlouvy uskutečňováno. U služeb poskytovaných podle smlouvy komisionářské,14a) smlouvy o zprostředkování14b) a smlouvy o obchodním zastoupení14c) se uplatňuje základní sazba.
(5) U nedokončených staveb a staveb včetně stavebních objektů a stavebních prací zařazených podle zvláštního předpisu13) do oddílů 45 a 46 (klasifikace stavebních děl) se uplatňuje snížená sazba, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(6) U převodu a využití práv se uplatňuje snížená sazba; u pronájmu, kdy se po skončení nájemní smlouvy najatá movitá věc vrací pronajímateli, se uplatňuje základní sazba. Při pronájmu a půjčování osobních automobilů, u nichž není uplatněn nárok na odpočet daně podle § 19 odst. 4, se uplatňuje snížená sazba.
(7) U smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci se uplatní stejná sazba jako u zboží nebo nemovitosti, které jsou předmětem této smlouvy.
(8) U přirážky nad úroveň vstupní ceny bez daně u smluv o finančním pronájmu osobních automobilů s následnou koupí najaté věci se uplatní snížená sazba.
(9) U pronájmu nemovitostí včetně částí staveb, bytů a nebytových prostor, pokud se nejedná o pronájem osvobozený od daně podle § 30, se uplatní snížená sazba. Snížená sazba se uplatní u krátkodobého pronájmu nemovitostí včetně částí staveb, bytů a nebytových prostor. Krátkodobým pronájmem se pro účely tohoto zákona rozumí pronájem včetně vnitřního vybavení nejdéle na 48 hodin nepřetržitě. Snížená sazba se uplatní i u pronájmu elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů, měřičů tepla a ostatních obdobných zabudovaných měřicích zařízení, pokud tento zákon nestanoví jinak.
14) § 566 až 576 obchodního zákoníku.
14a) § 577 až 590 obchodního zákoníku.
14b) § 642 až 651 obchodního zákoníku.
14c) § 652 až 672 obchodního zákoníku.".
43. V § 17 odst. 4 se slova "daňové povinnosti" nahrazují slovy "povinnosti uplatnit daň na výstupu".
44. § 19 odst. 2 zní:
"(2) Plátce má nárok na odpočet daně na základě daňového dokladu zaúčtovaného podle zvláštního předpisu16a) se všemi tímto zákonem předepsanými náležitostmi, který byl vystaven plátcem daně. V případě, že doklad, na jehož základě uplatňuje plátce nárok na odpočet daně, neobsahuje všechny náležitosti, finanční orgán ho vyzve, aby si v určené lhůtě zajistil u plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, doplnění chybějících náležitostí. Nárok na odpočet daně lze uplatnit nejdříve ve zdaňovacím období, kdy se uskutečnilo zdanitelné plnění, a nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po roce, kdy se uskutečnilo zdanitelné plnění, pokud tento zákon nestanoví jinak.".
45. V § 19 odst. 4 se za slova "při technickém zhodnocení" vkládá odkaz na poznámku č. 16c), která zní:
"16c) § 33 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
46. § 19 odst. 7 zní:
"(7) Prodá-li plátce osobní automobil, při jehož koupi neuplatnil nárok na odpočet podle odstavce 4, tento prodej dani nepodléhá, pokud prodejní cena nepřevyšuje vstupní cenu v úrovni včetně daně u původního vlastníka osobního automobilu. Pokud prodejní cena převyšuje tuto cenu, prodej dani podléhá a základ daně se stanoví podle § 14 odst. 14. Výše uvedený postup se nevztahuje na plátce, kteří nakupují ojeté osobní automobily za účelem dalšího prodeje. Tito plátci jsou povinni uplatňovat daň podle ustanovení § 14 odst. 14. Prodá-li plátce vratné láhve, při jejichž koupi neuplatnil nárok na odpočet podle odstavce 4, tento prodej dani nepodléhá.".
47. V § 19 odst. 10 se slova "osobního automobilu" nahrazují slovy "motorového vozidla".
48. V § 20 odst. 1 se v první větě slova "příjmy a výnosy" nahrazují slovy "příjmy nebo výnosy" a ve čtvrté větě se za slova "za všechna" vkládá slovo "uskutečněná".
49. V § 20 odst. 2 se v poslední větě slovo "kolků" nahrazuje slovy "kolkových známek" a slova "podle § 26 písm. c)" nahrazují slovy "podle § 26 písm. e)".
50. V § 20 odst. 6 se v první větě za slovo "plátce" vkládají tato slova: "způsobem stanoveným v odstavcích 1 až 5".
51. V § 21 odst. 1 v druhé větě se slova "je vystaven" nahrazují slovy "obdržel plátce".
52. V § 21 odst. 4 se slova "podle odstavce 1" nahrazují slovy "podle odstavců 1 a 2".
53. § 26 včetně nadpisu a poznámek č. 18) a 19) zní:
 
"§ 26
Poštovní služby
Od daně jsou osvobozeny tyto poštovní služby:
a) doprava poštovních zásilek,18)
b) vybírání rozhlasových a televizních poplatků,19)
c) obstaravatelské činnosti pošty spočívající v dodávání důchodů a vybírání opakujících se plateb obyvatelstva,
d) ostatní obstaravatelské činnosti pošty,
e) vydávání a prodej platných českých poštovních cenin a kolkových známek za nominální hodnotu.
18) § 1 vládního nařízení č. 240/1949 Sb., kterým se provádí poštovní zákon.
19) Zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích.".
54. V § 28 odst. 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky č. 25a) zní:
"k) správa investičních fondů investiční společností podle zvláštního předpisu.25a)
25a) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 591/1992 Sb.".
55. V § 30 odst. 4 se vypouští poslední věta.
56. V § 37a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které zní:
"(2) Vznikne-li v důsledku uplatnění nadměrného odpočtu daňový nedoplatek, počítá se penále 40e) od počátku běhu lhůty podle odstavce 1. Toto penále se neuplatní do doby vrácení nadměrného odpočtu.
(3) Za den vzniku přeplatku v důsledku nadměrného odpočtu se považuje den vyměření.".
57. V § 38a odst. 2 se vypouští poslední věta.
58. § 39 odst. 2 se vypouští.
59. V § 39 odst. 4 se slova "je jeho obrat nulový" nahrazují slovy "jeho obrat nepřesáhne částku 750 000 Kč".
60. V § 39 se odstavce 3 a 4 označují jako odstavce 2 a 3.
61. V § 43 odst. 8 se slova "sazba daně ve výši 22 %" nahrazují slovy "základní sazba".
62. § 43 odst. 9 zní:
"(9) Pokud dojde k vrácení nebo doměření a vybrání daně z důvodu nových skutkových okolností, než které vedly k jejímu vyměření nebo vybrání,47e) bude daň vrácena nebo doměřena a vybrána celním úřadem. Vrácení nebo doměření a vybrání daně bude vyznačeno celním úřadem na původním daňovém dokladu a plátce daně je povinen provést opravu odpočtu daně způsobem stanoveným v § 21.".
63. V § 45 odst. 2 se v první větě vypouští slovo "pohraničním" a vypouští se druhá věta.
64. V § 45 odst. 5 se vypouští první věta.
65. § 45 odst. 6 zní:
"(6) Daň za uskutečněné nákupy zboží a za vybrané druhy služeb se vrací
a) diplomatickým a zvláštním misím a konzulárním úřadům cizích států,
b) mezinárodním organizacím,
c) osobám jiných států, které nemají v tuzemsku trvalý pobyt, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.48) K zajištění principu vzájemnosti Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví vyhláškou způsob vracení daně uvedeným osobám jiných států a maximální celkovou částku daně, která může být za kalendářní rok vrácena.".
66. V § 46 odst. 1 se na konci druhé věty nahrazuje tečka čárkou a připojují se tato slova: "s výjimkou telekomunikačních služeb.".
Za druhou větu se vkládá tato věta:
" V případě telekomunikačních služeb se za služby poskytované do zahraničí považují telekomunikační služby poskytované osobám se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, které jsou oprávněny poskytovat telekomunikační služby.".
67. V § 47 odst. 1 se na konci odstavce vypouští tečka a připojují se tato slova: " , a mezi dvěma svobodnými celními sklady nebo svobodnými celními pásmy.".
68. V § 47 odst. 3 se v poslední větě za slova "s výjimkou stravovacích" vkládají tato slova: "a ubytovacích" a za slova "pravidelné a nepravidelné" se vkládají tato slova: "železniční a".
69. V § 47 odst. 4 se slova "podle § 19, 20, 21 a 23" nahrazují slovy "podle § 19 až 21".
70. V § 47 odst. 7 se za slova "podle odstavce 1" vkládají tato slova: "a 3" a slova "běžný daňový doklad podle § 12 odst. 2, popřípadě" se vypouštějí.
71. V nadpisu přílohy č. 1 se slova "sazbě daně 5 %" nahrazují slovy "snížené sazbě".
72. V příloze č. 1 se v položce "382200" vkládá před slovo "reagenční" slovo "pouze". V položce "9027" se vypouštějí slova "- pouze pro použití ve zdravotnictví" a v položce "90282000" se vypouštějí slova "v domácnostech".
73. V příloze č. 1 se vypouštějí položky:
"48025200 - Papír o plošné hmotnosti 40 g/m2 nebo vyšší, ne však vyšší než 150 g/m2 - pouze Braille papír
48025300 - Papír o plošné hmotnosti vyšší než 150 g/m2 - pouze Braille papír
48026090 - Ostatní - pouze Braille papír".
74. V příloze č. 1 se doplňují tyto položky:
"05100010 - Žlázy a jiné orgány k organoterapeutickým účelům
06021010 - Nekořenovité řízky a rouby vinné révy
060220 - Stromy, zákrsky, keře a keříky, též roubované, těch druhů, které rodí jedlé ovoce a ořechy
06022010 - Vinné keře roubované nebo kořenovité
06029941 - Sazenice a semenáčky lesních dřevin
4802 52 - Papíry o plošné hmotnosti 40 g/m2 nebo vyšší, ne však vyšší než 150 g/m2 - pouze Braille papír
4802 53 - Papíry o plošné hmotnosti vyšší než 150 g/m2 - pouze Braille papír
4802 60 - Papíry ostatní - pouze Braille papír
48194000 - Pouze papírové sáčky pro parní a plynovou sterilizaci tzv. "Lukasterik"
560110 - Hygienické vložky a tampóny, dětské pleny a přebaly a podobné hygienické výrobky z vaty
8419200 - Sterilizační přístroje pro lékařské, chirurgické nebo laboratorní účely
8421199 - Pouze odstředivky pro zpracování krve a krevních derivátů
847120 - Pouze počítače speciálně upravené pro nevidomé
90251191 - Pouze lékařské teploměry".
75. V příloze č. 1 se položka
"8471 9290 - Ostatní - Braillská tiskárna pro nevidomé" nahrazuje položkou
"8471 9 - Tiskárny - Braillská tiskárna pro nevidomé" a položka
"8471 9990 - Ostatní - pouze zařízení pro vytváření hmatového písma (např. Braillova) nebo reliéfních grafických znaků a záznamů pro nevidomé" se nahrazuje položkou
"8471 998 - Ostatní - pouze zařízení speciálně určená pro osoby se zdravotním postižením".
76. V příloze č. 1 se u položky "90301090" slova "monitor radonu RM 1" nahrazují slovy "Přístroje na měření a monitorování radonu".
77. V nadpisu přílohy č. 2 se slova "sazbě daně 22 %" nahrazují slovy "základní sazbě".
78. V příloze č. 2 se vypouští položka:
"60.22 Taxislužba a služby spojené s pronájmem osobních vozů s obsluhou".
79. V příloze č. 2 se v položce "63" za text "mimo: 63.1 Manipulace se zbožím, skladování zboží a služby s tím spojené" připojují tato slova: "63.2 Pomocné služby v dopravě".
80. V příloze č. 2 v ustanovení "Práce výrobní povahy zahrnuté v oddílech SKP" se vypouštějí položky:
"32 - Rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; práce výrobní povahy v elektrotechnickém průmyslu; opravy profesionálních zařízení
34 - Dvoustopá motorová vozidla, přívěsy a návěsy; práce výrobní povahy v průmyslu dopravních prostředků
35 - Ostatní dopravní zařízení; související práce výrobní povahy; opravy".
81. V příloze č. 2 poslední odstavec zní:
"Opravy a údržba zahrnuté v oddílech 17, 18, 19, 20, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 50, 52 a 72 mimo:
- 33.10.92 opravy a údržba lékařských a chirurgických zařízení
- 52.71 opravy obuvi
- 52.74.13 - pouze opravy brýlí a invalidních vozíků
- 33.20.92 - pouze opravy výrobků klasifikovaných v čísle 33.20.41".
82. V příloze č. 3 se vypouští položka "84191900 - Neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody ostatní".
Čl.II
1. Dojde-li ke zrušení smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci uzavřené do 31. 12. 1994, považuje se tato smlouva od data uzavření za smlouvu o pronájmu, kdy se po skončení nájemní smlouvy najatá movitá věc vrací pronajímateli. To neplatí, pokud byl předmět pronájmu prokazatelně odcizen nebo zničen nebo pokud bude vrácený předmět bezprostředně prodán nebo se bezprostředně stane předmětem nové smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci. V případě uzavření další smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci je základem daně původní vstupní cena předmětu bez daně snížená o podíl z ceny zaplacené podle původní smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci. V případě prodeje je základem daně sjednaná cena, nejméně však původní vstupní cena předmětu bez daně snížená o podíl z ceny zaplacené podle původní smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci.
2. Podle § 20 odst. 6 se postupuje i při vypořádání zdaňovacích období roku 1995.
Čl.III
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996, s výjimkou bodů 68 a 78, které nabývají účinnosti dnem 1. srpna 1995.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Související dokumenty