610/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Schválený:
610/1992 Sb.
ZÁKON
ze dne 2.prosince 1992
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
§ 1
Tento zákon upravuje pro účely zjištění základu daně z příjmů způsob tvorby a výši rezerv, které se z hlediska daňových zákonů uznávají za výdaj (náklad) vynaložený na dosažení , zajištění a udržení příjmů1) (dále jen "rezervy") u poplatníků daní z příjmů.
 
§ 2
Rezervami podle § 1 se rozumí bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezerva na opravy hmotného majetku, rezerva na pohledávky za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení, rezerva na pěstební činnost a ostatní rezervy v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
 
§ 3
Způsob tvorby rezerv za zdaňovací období a jejich výše musí být prokazatelné. Při inventarizaci2) se posuzuje účel, odůvodněnost a výše rezerv.
 
§ 4
(1) Výdaje (náklady), na jejichž úhradu se vytvořily rezervy, se musí přednostně uhradit z těchto rezerv; rezervy se zruší ve prospěch výnosů ve stejném zdaňovacím období, kdy pominuly důvody, pro které byly vytvořeny.
(2) Rezervy se nesmějí vytvářet na výdaje (náklady) na pořízení hmotného a nehmotného majetku.3)
(3) Zůstatek rezerv zjištěný na konci zdaňovacího období se převádí do následujícího zdaňovacího období.
 
§ 5
Bankovní rezervy
(1) Z rezerv, které vytvářejí banky,4) se pro účely zjištění základu daně z příjmů uznávají
a) rezervy na pohledávky z úvěrů, které jsou po sjednané lhůtě splatnosti,do výše 10 % z průměrného stavu těchto pohledávek za zdaňovací období,
b) rezervy na pohledávky z úvěrů se sjednanou lhůtou splatnosti delší než jeden rok, s výjimkou pohledávek uvedených v písmenu a), do výše 2 % z průměrného stavu těchto pohledávek za zdaňovací období,
c) rezervy na poskytnuté záruky do výše 2 % z průměrného stavu těchto závazků ve zdaňovacím období.
(2) Pokud banka prokáže na základě údajů obchodní dokumentace5) a účetnictví6) odůvodněnost vyšší tvorby rezerv uvedených v odstavci 1, může příslušné ministerstvo financí nebo jím pověřený finanční úřad, resp. daňový orgán tyto rezervy uznat v takto prokázané výši.
 
§ 6
Rezervy v pojišťovnictví
(1) Z rezerv v pojišťovnictví vytvářených podle zvláštních předpisů,7)8) se pro účely zjištění základu daně z příjmů uznávají
a) rezervy na neživotní pojištění9) ve výši, která nesmí překročit 60 % z přijatého pojistného neživotního pojištění za zdaňovací období,
b) rezervy na životní pojištění 10) ve výši, která nesmí překročit objem závazků vypočtený metodami pojistné matematiky 11) vyplývající ze životních pojištění splatných podle uzavřených pojistných smluv.
 
§ 7
Rezerva na opravy hmotného majetku
(1) Rezervy na opravy hmotného majetku,12) jehož doba odpisování stanovená zákonem o daních z příjmů je osm a více let,13) mohou vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří
a) mají k hmotnému majetku právo vlastnické nebo právo hospodaření, pokud tuto rezervu nevytváří nájemce podle písmene b),
b) jsou nájemci hmotného majetku a k opravám najatého hmotného majetku jsou smluvně zavázáni.
(2) Za opravy podle tohoto zákona se nepovažuje technické zhodnocení podle zvláštního zákona.14)
(3) Rezerva podle odstavce 1 se nevytváří,
a) jde-li o hmotný majetek určený k likvidaci,
b) jde-li o opravy v důsledku škody či jiné nepředvídané nebo nahodilé události,
c) jde-li o opravy, které se pravidelně opakují každý rok.
(4) Výše rezervy na opravy hmotného majetku se stanoví podle jednotlivých věcí určených k opravě a na základě rozpočtu nákladů na jejich opravu.
(5) Je-li poplatníkovi daně z příjmů známa skutečnost odůvodňující změnu výše rezervy, musí provést úpravu její tvorby ve zdaňovacím období, v němž je mu tato skutečnost známa.
 
§ 8
Rezerva na pohledávky za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení
(1) Rezervu na pohledávky za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení mohou vytvářet poplatníci daně z příjmů od okamžiku, kdy jsou vyzváni na základě usnesení soudu o prohlášení konkursu nebo o povolení vyrovnání, aby přihlásili své pohledávky a rozhodli se tak ve stanovené lhůtě učinit.
(2) Rezervu podle odstavce 1 lze vytvářet až do výše přihlášených pohledávek.
(3) Rezerva se čerpá na úhradu nesplacené části pohledávek v návaznosti na výsledky konkursního a vyrovnacího řízení.
 
§ 9
Rezerva na pěstební činnost
(1) Rezervu na pěstební činnost mohou vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří jsou povinni podle zvláštního zákona15) provádět obnovu, ochranu a výchovu lesních porostů.
(2) Výše rezervy se stanoví v projektu pěstebních prací; rezerva se čerpá při realizaci projektovaných pěstebních prací, a nejsou-li tyto práce realizovány podle projektu, rezerva se zruší.
 
§ 10
Ostatní rezervy
Pro účely zjištění základu daně z příjmů se dále uznává rezerva finančních prostředků na sanaci pozemků dotčených těžbou16) a rezervy, u nichž zvláštní zákon uvede, že jde o výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.1)
 
§ 11
Přechodné ustanovení
Zůstatky rezerv, které mají charakter rezerv podle tohoto zákona, zjištěné k 31. prosinci 1992 se považují za rezervy podle tohoto zákona a převádějí se do roku 1993.
 
§ 12
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Stráský v.r.
Kováč v.r.
1) § 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 286/1992 Sb., o daních z příjmů.
2) § 29 odst. 1 a 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
3) § 25 písm. a) zákona č. 286/1992 Sb.
4) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách.
5) § 24 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb.
6) § 21 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb.
7) Zákon ČNR č.185/1991 Sb., o pojišťovnictví.
Zákon SNR č.24/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8) Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 259/1991 Sb., kterou se stanoví způsob tvorby a použití účelových pojistných fondů.
Vyhláška ministerstva financí Slovenské republiky č. 68/1991 Sb., kterou se stanoví způsob tvorby a použití účelových pojistných fondů.
9) § 2 vyhlášky č. 259/1991 Sb.
§ 2 vyhlášky č. 68/1991 Sb.
10) § 8 vyhlášky č. 259/1991 Sb.
§ 8 vyhlášky č. 68/1991 Sb.
11) § 12 odst. 3 zákona ČNR č. 185/ 1991 Sb.
§ 11 odst. 3 zákona SNR č. 24/1991 Sb.
12) § 26 odst. 2 zákona č. 286/1992 Sb.
13) § 30 odst. 1 zákona č. 286/1992 Sb.
14) § 33 zákona č. 286/1992 Sb.
15) Zákon ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.
Zákon SNR č. 100/1977 Sb.,o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb. a ve znění zákona SNR č. 498/1991 Sb.

Související dokumenty