105/1991 Sb., zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 34/1970 Sb., zákonem České národní rady č. 60/1988 Sb., zákonem České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 126/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 203/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., a zákonem České národní rady č. 575/1990 Sb., a se zřetelem na ústavní zákon České národní rady č. 53/1990 Sb., ústavní zákon č. 101/1990 Sb., a ústavní zákon Slovenské národní rady č. 50/1990 Sb.

Schválený:
105/1991 Sb.
PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY
vyhlašuje úplné znění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem české národní rady č. 34/1970 Sb., zákonem České národní rady č. 60/1988 Sb., zákonem České národní rady č.173/1989 Sb., zákonným opatřením předsednictva české národní rady č. 9/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 126/1990 Sb., zákonem České národní rady č.203/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb. a zákonem České národní rady č.575/1990 Sb., a se zřetelem na ústavní zákon České národní rady č.53/1990 Sb., ústavní zákon č.101/1990 Sb. a ústavní zákon Slovenské národní rady č.50/1990 Sb.
ZÁKON
České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
ZŘÍZENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY
 
§ 1
V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy České republiky, v jejichž čele je člen vlády České republiky
l. ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
2. ministerstvo financí,
3. ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,
4. vypuštěn,
5. ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
6. ministerstvo kultury
7. ministerstvo práce a sociálních věcí,
8. ministerstvo zdravotnictví,
9. ministerstvo spravedlnosti,
10. ministerstvo vnitra,
11. ministerstvo průmyslu,
12. vypuštěn,
13. ministerstvo zemědělství
14. ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,
15. ministerstvo státní kontroly
l6. ministerstvo životního prostředí.
 
§ 2
(1) V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy České republiky:
1. Český statistický úřad,
2. Český úřad geodetický a kartografický,
3. Český báňský úřad,
4. Český úřad bezpečnosti práce,
5. Česká komise pro vědecké hodnosti.
(2) zrušen
(3) Předsedu Českého statistického úřadu jmenuje a odvolává předsednictvo České národní rady. Předsedy ostatních úřadů a orgánů uvedených v odstavci 1 jmenuje a odvolává vláda České republiky.
 
ČÁST DRUHÁ
OKRUH PŮSOBNOSTI ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY, V JEJICHŽ ČELE JE ČLEN VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
 
§ 3
(1) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je ústředním orgánem státní správy pro tvorbu hospodářské, strukturální, vědní, technické, informační a regionální politiky a politiky životní úrovně, včetně bytové politiky.
(2) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je dále ústředním orgánem státní správy pro investiční rozvoj, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu ropy a zemního plynu, těžbu, úpravu a zušlechťování tuhých paliv, rud, radioaktivních surovin a magnezitu, pro tvorbu jednotné surovinové politiky, pro využívání nerostného bohatství a pro geologický průzkum.
(3) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je dále ústředním orgánem státní správy pro tvorbu zahraničně ekonomické politiky, včetně zahraničních investic a zahraniční pomoci v rozsahu, v jakém je tato působnost svěřena České republice.
(4) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je dále ústředním orgánem státní správy pro silniční a městskou dopravu, dráhy zvláštního určení, pozemní komunikace, včetně dálnic, silniční hospodářství, námořní dopravu, říční plavbu a civilní letectví.
(5) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je též ústředním orgánem státní správy pro pošty.
(6) Ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj je podřízena Česká energetická inspekce.
 
§ 4
Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh, daně a poplatky, finanční hospodaření, věci devizové, hospodaření s národním majetkem, s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci, pro věci pojišťoven a spořitelen a pro ceny.
 
§ 5
Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci je ústředním orgánem státní správy pro správu, odstátnění a následnou privatizaci národního majetku.
 
§ 6
zrušen
 
§ 7
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro školská zařízení, základní, střední a vysoké školy a pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport a turistiku.
 
§ 8
Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku a jiných informačních prostředků, včetně vydávání neperiodického tisku, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury.
 
§ 9
Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy pro pracovněprávní vztahy, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, civilní službu, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, nemocenské zabezpečení, sociální péči, s výjimkou zdravotně sociální péče o zdravotně postižené občany, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky.
 
§ 10
(1) Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro léčebně preventivní a hygienickou péči, zdravotně sociální péči o zdravotně postižené občany, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, zdravotnické školství, ústřední zdravotnická zařízení, přírodní léčebné lázně a přírodní léčivé zdroje a pro otázky regresních náhrad.
(2) Jako orgán hygienické služby je v ministerstvu zdravotnictví ustanoven hlavní hygienik České republiky.
(3) Součástí ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát lázní a zřídel.
 
§ 11
(1) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudnictví a notářství.
(2) Ministerstvo spravedlnosti je rovněž ústředním orgánem státní správy pro vězeňství; je mu podřízen Sbor nápravné výchovy.
 
§ 12
(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro veřejný pořádek a bezpečnost, zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, pro vnitřní věci, zvláště územní členění republiky, státní symboly České republiky, věci matriční, státního občanství, občanských průkazů a evidence obyvatelstva, sdružovacího a shromažďovacího práva, dále pro archivnictví a požární ochranu.
(2) zrušen
(3) Ministerstvo vnitra je též ústředním orgánem státní správy pro místní hospodářství, placené služby a místní výrobu, veřejně prospěšné služby, hospodaření s byty a nebytovými prostory.
(4) Ministerstvo vnitra řídí útvary Veřejné bezpečnosti.
 
§ 13
(1) Ministerstvo průmyslu je ústředním orgánem státní správy pro hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad.
(2) Ministerstvo průmyslu organizuje a řídí státní službu pro drahé kovy.
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
(1) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, lesní a vodní hospodářství s výjímkou věcí náležejících do působnosti ministerstva životního prostředí, dále pro potravinářský průmysl, myslivost a pro rybářství.
(2) Ministerstvu zemědělství je podřízena Česká zemědělská a potravinářská inspekce.
 
§ 16
zrušen
 
§ 17
(1) Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu je ústředním orgánem státní správy pro soukromé podnikání občanů a pro vnitřní a zahraniční obchod a cestovní ruch.
(2) Ministerstvu obchodu a cestovního ruchu je podřízena Česká obchodní inspekce.
 
§ 18
Ministerstvo státní kontroly je ústředním orgánem státní správy na úseku státní kontroly v České republice.
 
§ 19
(1) Ministerstvo životního prostředí je orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí.
(2) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod a vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody, pro ochranu zemědělského a lesního půdního fondu, pro územní plánování a stavební řád, pro oblast geologického výzkumu, pro ochranu nerostného bohatství, pro ekologický dohled nad těžbou a pro technické a ekonomické otázky nakládání s odpady.
(3) K zabezpečení řídící a kontrolní činnosti vlády České republiky ministerstvo životního prostředí koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České republiky.
(4) Ministerstvo životního prostředí zabezpečuje jednotný informační systém o životním prostředí, včetně plošného monitoringu na celém území České republiky.
(5) Ministerstvo životního prostředí spravuje Fond tvorby a ochrany životního prostředí České republiky.
(6) Ministerstvu životního prostředí je podřízena Česká technická inspekce ochrany ovzduší, Česká vodohospodářská inspekce a Český hydrometeorologický ústav.
 
ČÁST TŘETÍ
ZÁSADY ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY
 
§ 20
Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy uvedené v části první (dále jen "ministerstva") plní v okruhu své působnosti úkoly stanovené v zákonech a v jiných obecně závazných právních předpisech.
 
§ 21
Ministerstva se ve veškeré své činnosti řídí ústavními a ostatními zákony a usneseními vlády.
 
§ 22
Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě České republiky.
 
§ 23
Ministerstva předkládají za svěřená odvětví podklady potřebné pro sestavení návrhů státních rozpočtů republiky a pro přípravu jiných opatření širšího dosahu. Zaujímají stanovisko k návrhům, které předkládají vládě České republiky jiná ministerstva, pokud se tykají okruhu jejich působnosti.
 
§ 24
Ministerstva pečují o náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti České republiky; připravují návrhy zákonů České národní rady a jiných obecně závazných právních předpisů; dbají o zachovávání zákonnosti v okruhu své působnosti a činí podle zákonů potřebná opatření k nápravě.
 
§ 25
Ministerstva spolupracují s příslušnými federálními orgány státní správy při rozvíjení mezinárodních vztahů ve svěřeném odvětví a při přípravě mezinárodních smluv. Ministerstva v oblasti působnosti republiky zabezpečují provádění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství České a Slovenské Federativní Republiky v mezinárodních organizacích.
 
§ 26
Ministerstva jsou v pravidelném styku s příslušnými orgány Slovenské republiky, zejména si s nimi vyměňují zkušenosti, informace a podklady.
 
§ 27
Ministerstva si navzájem vyměňují potřebné informace a podklady. Nižší orgány státní správy jim podávají zprávy a sdělují údaje, které si příslušná ministerstva vyžadují v rozsahu nezbytně nutném pro plnění svých úkolů.
 
§ 28
(l) Činnost ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje vláda České republiky.
(2) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů plní Úřad vlády České republiky
(3) Činnost Úřadu vlády České republiky řídí vedoucí Úřadu vlád České republiky, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 29
(1) Právní poměry organizací zabývajících se v České republice rozhlasovým a televizním vysíláním a agenturním zpravodajstvím a jejich vztahy k ústředním orgánům České republiky upraví zákon České národní rady.
(2) Zákon České národní rady též upraví právní poměry akademie věd v České republice a její vztahy k ústředním orgánům České republiky.
 
§ 30
V České republice neplatí tyto předpisy:
1. zákon č. 104/1963 Sb., o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch
2. ustanovení § 4 vládního nařízení č. 10/1958 Sb., pokud stanoví podřízení Ústřední správy geodézie a kartografie ministru vnitra;
3. ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 115/1965 Sb., pokud stanoví podřízení Ústředního geologického úřadu ministerstvu hornictví.
 
§ 31
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
.
Zákon České národní rady č. 34/1970 Sb. nabyl účinnosti dnem vyhlášení (21. duben 1970). Zákon České národní rady č. 60/1988 Sb. nabyl účinnosti dnem 21. dubna 1988. Zákon České národní rady č. 173/1989 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1990. Zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb. nabylo účinnosti dnem vyhlášení (12. leden 1990). Zákon České národní rady č. 126/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. května 1990.
Zákon České národní rady č.203/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 1990. Zákon České národní rady č. 288/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1990. Zákonné opatření předsednictva České národní rady č.305/1990 Sb. nabylo účinnosti dnem vyhlášení (20. červenec 1990). Zákon České národní rady č.575/ 1990 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1991.
Burešová v. r.

Související dokumenty