50/1946 Sb., kterou se stanoví obrazec a barva kolku z hracích karet a vydávají předpisy o způsobu a podmínkách okolkování hracích karet

Schválený:
50/1946 Sb.
Vyhláška
ministra financí
ze dne 13. března 1946,
kterou se stanoví obrazec a barva kolku z hracích karet a vydávají předpisy o způsobu a podmínkách okolkování hracích karet.
Podle § 12 zákona ze dne 19. února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů, vyhlašuji, a to pro Slovensko v dohodě s pověřencem financí:
 
§ 1
(1) Kolek (kolková značka), kterým mají býti opatřeny hrací karty, jež počínajíc dnem 16. března 1946 budou dány do oběhu, se skládá z vnějšího kruhu v modré barvě, provedeného v průměru 18.8 mm, a z vnitřního kruhu téže barvy v průměru 12 mm. Ve vnitřním kruhu je na červeném podkladě malý státní znak. Mezi vnitřním a vnějším kruhem je v modré barvě nápis buď "Kolek z hracích karet" nebo "Kolok z hracích karát" podle toho, zda jde o karty určené pro spotřebu v zemích České a Moravskoslezské nebo na Slovensku. Na konci uvedeného nápisu je arabská číslice kolkového razidla, kterým byl vtisk proveden; v oválku přímo pod znakem je vyznačena kolková hodnota 25 Kčs nebo 50 Kčs nebo 75 Kčs. Při bezplatném evidenčním označení (§ 11, odst. 5 zák. č. 32/1946 Sb. - dále jen zákon) je kolková hodnota nahrazena písmenem E.
(2) K dokolkování hracích karet opatřených kolky za 15, 30 a 60 korun bude používáno doplňkových kolků v hodnotách po 10 Kčs, 20 Kčs, 15 Kčs, po případě 35 Kčs.
(3) Vtisk kolků na hrací karty budou až na další prováděti v zemích České a Moravskoslezské Ústřední státní pokladna republiky Československé v Praze a zemská finanční pokladna v Brně, na Slovensku Státní pokladna pro Slovensko v Bratislavě.
 
§ 2
(1) Ohlášení podle § 11, odst. 2 a 3 zákona se podává dvojmo, pokud se děje přímo u některé z pokladen uvedených v tomto paragrafu, nebo trojmo, pokud se děje prostřednictvím berního úřadu, a musí mimo podpis a přesnou adresu podatelovu obsahovati tyto údaje: celkový počet karetních her předkládaných k okolkování nebo dokolkování, jejich roztřídění podle druhů uvedených v § 9 zákona, při dokolkování mimo to u každé karetní hry výši již zaplacené daně z hracích karet nebo kolkového poplatku a částku, kterou podatel za účelem dokolkování skládá.
(2) Jeden stejnopis ohlášení vrátí pokladna (berní úřad) podateli, potvrdivši na něm, že převzala karetní hry k okolkování.
(3) Pokladna vtiskne kolky v stanovené výši na příslušné listy karetních her předložených k okolkování a vyznačí při dokolkování mimo to ještě na obalech karetních her, na jakou částku byly dokolkovány, slovy "Dokolkováno na 25 Kčs", "Dokolkováno na 50 Kčs" nebo "Dokolkováno na 75 Kčs".
 
§ 3
(1) Na celém státním území smějí býti dále v oběhu a nemusí býti předkládány k dokolkování hrací karty kolkované, které dne 16. března 1946 jsou již v oběhu, t. j. v rukou přímých spotřebitelů, jako na př. spolků, hostinských, kavárníků, soukromníků atp. Za takové hrací karty kolkované se považují karty,
a) které byly okolkovány nebo dokolkovány kolkovou značkou, jejíž obrazec i barvy byly popsány v § 1, odst. 2 vládního nařízení ze dne 24. prosince 1937, č. 262 Sb., jímž se provádí zákon ze dne 21. prosince 1937, č. 261 Sb., kterým se mění některá ustanovení o kolku z hracích karet,
b) které byly v t. zv. protektorátě okolkovány kolkovou značkou, jejíž obrazec i barvy byly popsány v oddílu I., písm. a) vyhlášky ministra financí ze dne 28. června 1940, č. 223 Sb., o nové úpravě kolkové známky a úředních závěrných známek na hrací karty,
c) které byly na Slovensku okolkovány kolkovou značkou, jejíž obrazec i barvy byly popsány v § 1 vyhlášky ministra financí ze dne 2. března 1940, č. 53 Sl. z., o nových kolkových a závěrných známkách na hrací karty, a
d) které byly okolkovány nebo dokolkovány ve smyslu odst. a) a byly pak na Slovensku mimo to ještě i náhradně okolkovány podle vyhlášky ministra financí ze dne 12. června 1940, č. 143 Sl. z., o náhradním okolkování hracích karet.
(2) Hracích karet, které jsou dne 16. března 1946 v zemích České a Moravskoslezské již v oběhu a nejsou kolkovány vůbec, poněvadž byly podrobeny dani z hracích karet, smí býti používáno ke hře jen do 13. června 1946 včetně. Po tomto dni je dovoleno používati takových karet ke hře jen tehdy, byly-li nejpozději téhož dne předloženy pokladnám uvedeným v § 1, odst. 3 buď přímo nebo prostřednictvím berního úřadu k bezplatnému evidenčnímu označení. Ustanovení § 2, odst. 1, věty prvé o počtu stejnopisů ohlášení platí obdobně.
 
§ 4
(1) Se změnami obsaženými v §§ 9 a 10 zákona nabývají v zemích České a Moravskoslezské počínajíc dnem 16. března 1946 opět účinnosti ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1881, č. 43 ř. z., o kolku z hracích karet, a prováděcího ministerského nařízení ze dne 27. října 1881, č. 127 ř. z. Od uvedeného dne mají tedy výrobci a prodavači hracích karet, tiskaři vrchních obrázků a podniky, jež se zabývají kolorováním karetních listů, opět všechny povinnosti, jež jsou jim uloženy ustanoveními §§ 5 až 8, 10 a 11 výše citovaného zákona. Jest to zejména povinnost hlásiti zřízení výrobny nebo otevření prodejny a jako takové je zevně označiti, povinnost hlásiti změny nastalé v provozovně, a to i tehdy, když provozovny vznikly nebo změna nastala v době, kdy ustanovení zákona č. 43/1881 ř. z. nebyla přechodně v účinnosti, konečně povinnost vésti předepsané záznamy a rejstříky.
(2) Výrobce a prodavače hracích karet a ostatní podnikatele zmíněné v předchozím odstavci, jejichž provozovna je v zemích České a Moravskoslezské, nepostihnou trestní následky stanovené v §§ 15 a 16 zák. č. 43/1881 ř. z., splní-li nejpozději do 14. dubna 1946 včetně řádně povinnosti uvedené v předchozím odstavci.
Dr. Šrobár v. r.

Související dokumenty