164/1982 Sb., o důchodové dani

Schválený:
164/1982 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. prosince 1982 o důchodové dani
Změna: 171/1988 Sb.
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
§ 1
Úvodní ustanovení
Tímto zákonem se upravuje:
a) důchodová daň,
b) příspěvek na sociální zabezpečení.
 
ČÁST PRVNÍ
Důchodová daň
 
§ 2
Poplatníci důchodové daně
(1) Důchodové dani (dále jen "daň") podléhají:
a) organizace řízené národními výbory, které obstarávají veřejně prospěšné služby, placené služby, místní stavebnictví, místní výrobu nebo sběr druhotných surovin a krajská dopravní střediska;
b) družstevní organizace;
c) společenské organizace;
d) Ústředí české advokacie a Ústředí slovenské advokacie i za krajská (městská) sdružení advokátů;
e) ostatní socialistické organizace, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu není upraven jinými právními předpisy;
f) organizace s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice; 9)
g) jiné organizace než socialistické, jsou-li právnickými osobami;
h) subjekty se sídlem v cizině;
i) podniky se zahraniční majetkovou účastí; 10)
(dále jen "poplatníci").
(2) Od daně jsou osvobozeny:
a) výrobní družstva invalidů pro občany se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením a hospodářská zařízení svazů invalidů zaměstnávající občany se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením;
b) zařízení svazů družstev zabezpečující výběrovou rekreaci vlastních členů;
c) umělecké svazy, kulturní fondy a socialistické organizace zastupující autory nebo výkonné umělce, podniky a zařízení provozované těmito svazy, fondy a organizacemi;
d) vyšší orgány společenských organizací sdružených v Národní frontě, podniky a hospodářská zařízení přímo napojené na rozpočty těchto orgánů.
(3) Dani nepodléhají:
a) organizace řízené národními výbory s převážně obchodní činností, organizace Československé automobilové opravny a organizace podléhající odvodu volného zůstatku zisku;
b) družstevní organizace, které podléhají dani ze zisku podle zákona o zemědělské dani; 1)
c) rozpočtové a příspěvkové organizace;
d) subjekty se sídlem v cizině, jsou-li fyzickými osobami.
 
§ 3
Předmět daně
(1) Předmětem daně je veškerá činnost a příjmy z ní plynoucí s výjimkami uvedenými v odstavcích 2, 4 a 5.
(2) U stavebních bytových družstev, u lidových bytových družstev, u družstev pro výstavbu a správu garáží, u družstev pro výstavbu rodinných domků, u družstev vzájemné občanské pomoci, u svazů bytových družstev (dále jen "bytová družstva") a u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) a f) jsou předmětem daně příjmy plynoucí z trvalé hospodářské činnosti.
(3) Trvalou hospodářskou činností se pro účely tohoto zákona rozumějí veškeré činnosti směřující k dosahování zisku, pokud převyšují příjmy z nich plynoucí v úhrnu částku 150 000 Kčs ve zdaňovacím období. Za trvalou hospodářskou činnost se však vždy považuje provozování obchodní činnosti při přiznání nároku na obchodní srážky.
(4) U církví a jejich organizací nejsou předmětem daně příspěvky členů církví, dary, výnosy kostelních sbírek a úplaty za církevní úkony.
(5) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. h) jsou předmětem daně příjmy plynoucí z činností vykonávaných ve stálé provozovně na území Československé socialistické republiky a dále všechny ostatní příjmy, jejichž zdroj je na území Československé socialistické republiky, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.
 
§ 4
Základ daně
(1) Základem daně u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až g) a i) je zisk z činností tvořících předmět daně, zjištěný v účetnictví a zvýšený o:
a) částky, o které byly zvýšeny náklady nebo sníženy výnosy v rozporu s právními předpisy;
b) rozdíl, o který placené penále pokuty a sankční úroky převyšují přijaté penále, pokuty a úrokové bonifikace; za přijaté penále a pokuty se považuje i částka, kterou organizace získala náhradou škody za zaplacené penále a pokuty;
c) přirážky k základním úplatám za vypouštění odpadních vod;
d) poplatky za znečišťování ovzduší včetně přirážky.
(2) Základ daně podle odstavce 1 se snižuje o částky, které již byly u téhož poplatníka podrobeny dani, jsou-li součástí zisku.
(3) Výdaje, jejichž rozsah nebo výše je upravena pro státní hospodářské organizace zvláštními předpisy, zahrnou se pro výpočet základu daně u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) až g) a i) do nákladů maximálně v rozsahu a do výše stanovené podle těchto předpisů. 2) Tohoto ustanovení se nepoužije u poplatníků, pro něž rozsah nebo výši výdajů upravily svazy družstev nebo vyšší orgány společenských organizací v dohodě s příslušným ministerstvem financí.
(4) U poplatníků, u nichž předmětem daně jsou příjmy plynoucí z trvalé hospodářské činnosti (§ 3 odst. 2) a u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. g) se uznávají jako náklady pouze výdaje vynaložené na dosažení a zajištění příjmů, které jsou předmětem daně.
(5) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až g) a i) kteří nevykáží zisk nebo vykáží ztrátu, je základem daně úhrn částek uvedených v odstavci 1, převyšující součet vykázané ztráty a částek uvedených v odstavci 2.
(6) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. g) s výjimkou církví a jejich organizací a u malých družstev služeb činí základ daně nejméně 30 % nákladů na hrubé mzdy.
(7) Základem daně u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. h) jsou:
a) příjmy z licenčních a jim podobných poplatků;
b) příjmy z autorských a provozovacích práv;
c) příjmy z úroků, nájemného a podílů na zisku (dividend);
d) všechny ostatní příjmy, které jsou předmětem daně po odečtení nákladů nutně vynaložených na jejich dosažení a zajištění. Základ daně nemůže být nižší, než jakého by dosáhla při stejném nebo podobném rozsahu činnosti organizace se sídlem na území Československé socialistické republiky, nejméně však 30 % nákladů na hrubé mzdy.
(8) Náklady na hrubé mzdy podle odstavců 6 a 7 zahrnují i příspěvek na sociální zabezpečení (§ 7) nebo pojistné nemocenského pojištění.
(9) U poplatníků v likvidaci a u poplatníků zaniklých bez provedení likvidace, pokud nelze základ daně stanovit podle předchozích odstavců, je základem daně likvidační přebytek.
 
§ 5
Sazba daně
(1) Sazba daně je ze základu daně:
a) 80 % u družstevních podniků pro zahraniční obchod;
b) nepřesahujícího 100 000 Kčs 20 % a z částky přesahující tuto částku 50 % u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) s výjimkou okresních (městských) stavebních podniků a u výrobních družstev s výjimkou malých družstev služeb;
c) nepřesahujícího 100 000 Kčs 20 % a z částky přesahující tuto částku 50 % u okresních (městských) stavebních podniků;
d) 65 % u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. g);
e) 60 % u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. d);
f) nepřesahujícího 100 000 Kčs 20 % a z částky přesahující tuto částku 50 % u Ústřední rady družstev, u svazů družstev s výjimkou svazů bytových družstev, u družstevních podniků s výjimkou družstevních podniků pro zahraniční obchod, u okresních výstavbových bytových družstev, u malých družstev služeb, u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. e) a dále u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. h) ze základu daně uvedeného v § 4 odst. 7 písm. d);
g) nepřesahujícího 200 000 Kčs 20 % a z částky přesahující tuto částku 50 % u bytových družstev a u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písmeno c) a f);
h) 30 % u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. h) ze základu daně podle § 4 odst. 7 písm. a);
i) 25 % u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. h) ze základů daně podle § 4 odst. 7 písm. b) a c);
j) u spotřebních družstev
------------------------------------------------------------------
při rentabilitě %      ze základu daně %
------------------------------------------------------------------
    do 7         10,-
nad 7 do 17         10,- + 2,- a'
nad 17 do 30         30,- + 1,- a'
nad 30 do 54         43,- + 0,5 a'
nad 54            55,-.
------------------------------------------------------------------
Rentabilita se vypočítává jako poměr základu daně k nákladům celkem s přesností na desetiny (bez zaokrouhlení). Činitel "a'" se rovná procentu rentability (vypočtené s přesností a desetiny) přesahujícímu spodní hranici příslušného daňového pásma;
k) 40 % u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. i).
(2) Pokud u poplatníků, pro které je sazba daně stanovena v odstavci 1 písm. a), d), e), j) a k), základ daně nepřesahuje 100 000 Kčs, činí sazba daně 20 %, je-li pro poplatníka výhodnější. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy základem daně je likvidační přebytek.
 
§ 6
Slevy na dani
(1) Organizacím, řízeným národními výbory, které obstarávají veřejně prospěšné služby, placené služby nebo místní výrobu a výrobním družstvům s výjimkou malých družstev služeb se daň snižuje
------------------------------------------------------------------
při podílu redukovaných          za každé procento podílu
výkonů služeb               redukovaných výkonů
obyvatelstvu na              služeb obyvatelstvu
celkových redukovaných          na celkových
výkonech 3)                redukovaných výkonech
v %                    v %
------------------------------------------------------------------
    do 10              0,20
nad 10 do 20              0,25
nad 20 do 30              0,30
nad 30 do 40              0,35
nad 40 do 50              0,40
nad 50 do 60              0,45
nad 60 do 70              0,50
nad 70 do 80              0,55
nad 80 do 90              0,60
nad 90                 0,70.
------------------------------------------------------------------
(2) Procento podílu redukovaných výkonů služeb obyvatelstvu na celkových redukovaných výkonech a procento slevy podle odstavce 1 se vypočtou s přesností na desetiny (bez zaokrouhlení). Sleva může činit nejvýše 70 %.
(3) Poplatníkům, u nichž celková rentabilita vypočtená jako poměr zisku k redukovaným výkonům přesahuje 30 %, se za každé procento překročení uvedené rentability snižuje vypočtené procento slevy podle odstavce 1 o 0,8 bodu. Maximální snížení procenta slevy činí 80 %. Výše rentability i slevy se vypočítává s přesností na desetiny (bez zaokrouhlení).
(4) Výrobním družstvům invalidů se daň snížená podle předchozích odstavců, dále snižuje o 30 %.
(5) Slevy na dani nepřísluší poplatníkům v případě, že platí daň sazbou podle § 5 odst. 2, nebo u nichž je základem daně likvidační přebytek.
 
ČÁST DRUHÁ
Příspěvek na sociální zabezpečení
 
§ 7
(1) Příspěvku na sociální zabezpečení (dále jen "příspěvek") podléhají poplatníci uvedení v § 2 odst. 1 písm. a), b), d), e) a i) a podniky a hospodářská zařízení společenských organizací s výjimkou bytových družstev, jejich svazů, poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) až c) a dále s výjimkou podniků a hospodářských zařízení přímo napojených na rozpočty politických stran, ústředních orgánů Revolučního odborového hnutí a dalších podniků a hospodářských zařízení vyšších orgánů společenských organizací v ekonomické působnosti Národní fronty s činností nakladatelskou a vydavatelskou a podniku Sazka.
(2) Základem příspěvku je objem mzdových prostředků zúčtovaných k výplatě v běžném roce včetně doplňkových odměn, snížený o odměny poskytnuté podle předpisů autorského práva zúčtované k výplatě v běžném roce.
(3) Sazba příspěvku činí 50 % ze základu příspěvku s těmito odchylkami:
a) u organizací řízených národními výbory, které obstarávají veřejně prospěšné služby, placené služby nebo místní výrobu a u výrobních družstev s výjimkou výrobních družstev invalidů a malých družstev služeb se sazba příspěvku snižuje za každé procento podílu stanoveného ukazatele služeb obyvatelstvu redukovaných na celkových redukovaných výkonech o 0,4 bodu, maximálně však o 30 bodů. Snížená sazba příspěvku se vypočte s přesností na desetiny (bez zaokrouhlení);
b) 20 % u Ústřední rady družstev, u svazů výrobních a spotřebních družstev, u cestovních kanceláří, u Ústředí české advokacie a Ústředí slovenské advokacie a u podniků a hospodářských zařízení vyšších orgánů společenských organizací v ekonomické působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky;
c) 20 % u poplatníků poskytujících služby s výjimkou poplatníků uvedených pod písmenem a) z části základu příspěvku podle odstavce 2, který připadá na služby veřejného stravování včetně velkovýroby jídel, služby veřejného ubytování, služby cestovního ruchu, na opravy a údržbu automobilů osobních a jednostopých motorových vozidel včetně jejich přívěsů a příslušenství a na další služby, do jejichž cen nebyl promítnut příspěvek ve výši 50 %.
Do této části základu příspěvku se zahrnují veškeré prokazatelné a samostatně evidované mzdové prostředky připadající na uvedené služby. Pokud se tento základ příspěvku samostatně nesleduje, stanoví se podle podílu výkonů na uvedené služby z celkových výkonů s přesností na desetiny (bez zaokrouhlení);
d) 10 % u výrobních družstev invalidů.
(4) Příspěvek zahrnuje i pojistné nemocenského pojištění. 4) Příspěvek je součástí nákladů poplatníka.
 
ČÁST TŘETÍ
Společná ustanovení
Daňová registrace a oznamovací povinnost
 
§ 8
(1) Poplatníci, u nichž předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti, jsou povinni se přihlásit u orgánů vykonávajících správu daně a příspěvku (dále jen "orgán vykonávající správu daně") k daňové registraci do 15 dnů od svého vzniku.
(2) Zánik poplatníka uvedeného v odstavci 1 je povinen oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastal, orgánu vykonávajícímu správu daně jeho právní nástupce nebo orgán pověřený likvidací, a není-li jich, orgán, který o zrušení rozhodl.
(3) Poplatníci, u nichž předmětem daně jsou příjmy z trvalé hospodářské činnosti, jsou povinni se přihlásit u orgánu vykonávajícího správu daně k daňové registraci do 15 dnů ode dne, kdy nabylo účinnosti povolení k provozování hospodářské činnosti, a je-li k jejímu provozování zapotřebí rozhodnutí orgánu státní správy, do 15 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci. Není-li povolení udělováno, učiní tak do 15 dnů ode dne, kdy byla započata činnost směřující k dosahování zisku. Ukončení trvalé hospodářské činnosti nebo odnětí povolení jsou povinni oznámit do 15 dnů ode dne, kdy byla tato činnost ukončena nebo nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí povolení.
(4) Poplatníci uvedení v § 2 odst. 1 písm. h) jsou povinni přihlásit se k daňové registraci u orgánu vykonávajícího správu daně do 15 dnů ode dne zřízení stálé provozovny na území Československé socialistické republiky. Zrušení stálé provozovny jsou povinni oznámit nejméně 30 dnů předem. V oznámení jsou povinni uvést výši očekávané daňové povinnosti.
(5) Poplatníci jsou povinni oznámit orgánu vykonávajícímu správu daně změnu svého sídla, a to do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 
§ 9
(1) Orgán vykonávající správu daně může uložit pokutu až do výše 50 000 Kčs poplatníkům, kteří se nepřihlásí k daňové registraci nebo neoznámí změnu svého sídla ve lhůtách uvedených v § 8.
(2) V řízení o uložení pokuty se postupuje podle správního řádu. 5)
(3) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán vykonávající správu daně o skutečnostech podle § 8 dověděl, nejdéle však do deseti let ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly.
 
§ 10
Zdaňovací období
Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.
 
§ 11
Daňové přiznání
(1) Poplatník je povinen podat přiznání k dani a příspěvku (dále jen "přiznání") tomu orgánu vykonávajícímu správu daně, v jehož obvodu měl sídlo 31. prosince zdaňovacího období, a to do 15. února po uplynutí zdaňovacího období a připojit k němu účetní závěrku a další podklady stanovené příslušným ministerstvem financí. Orgán vykonávající správu daně může v odůvodněných případech prodloužit lhůtu pro podání přiznání.
(2) Poplatník je povinen v přiznání daň a příspěvek sám vypočítat a uvést též případné výjimky, zvýhodnění a slevy a vyčíslit jejich výši.
(3) Poplatníci se sídlem na území Československé socialistické republiky si mohou od daně odečíst obdobnou daň zaplacenou v cizině, nejvýše však do částky daně připadající podle tohoto zákona na příjmy plynoucí z ciziny.
(4) Pokud příjmy plynou ze státu, s nímž Československá socialistická republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, postupuje se při vyloučení dvojího zdanění podle této smlouvy. Daň zaplacená ve druhém smluvním státě se však započte nejvýše částkou, která může být ve druhém smluvním státě vybrána v souladu se smlouvou o zamezení dvojího zdanění.
(5) Zanikne-li poplatník bez provedení likvidace, je jeho právní nástupce povinen podat do konce následujícího měsíce od jeho zániku přiznání za uplynulou část zdaňovacího období.
(6) V případě likvidace trvá daňová povinnost i povinnost podávat každoročně přiznání až do skončení likvidace. Po skončení likvidace je orgán pověřený likvidací povinen podat do konce následujícího měsíce přiznání za uplynulou část zdaňovacího období a v přiznání uvést též likvidační přebytek. Přiznání je povinen doložit počáteční a konečnou likvidační rozvahou a výkazem o použití likvidačního přebytku.
(7) Při zrušení stálé provozovny na území Československé socialistické republiky jsou poplatníci uvedení v § 2 odst. 1 písm. h) povinni podat přiznání nejpozději do konce následujícího měsíce za uplynulou část roku.
(8) Zjistí-li poplatník po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1, že předložené přiznání je neúplné nebo nesprávné, je povinen předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění dodatečné přiznání. Stejnou povinnost má poplatník i tehdy, zjistí-li, že daň nebo příspěvek mají být vyšší než byly vyměřeny.
(9) Nebylo-li přiznání nebo dodatečné přiznání podáno včas, může orgán vykonávající správu daně zvýšit daň a příspěvek až o 10 %.
 
§ 12
Vyměření daně a příspěvku
(1) Daň a příspěvek vyměří orgán vykonávající správu daně po uplynutí zdaňovacího období; v případech uvedených v § 11 odst. 5 až 8 může orgán vykonávající správu daně vyměřit daň a příspěvek i před uplynutím zdaňovacího období.
(2) Skutečnosti rozhodné pro vyměření daně a příspěvku se posuzují pro každé zdaňovací období samostatně.
(3) O vyměření daně a příspěvku vyrozumí orgán vykonávající správu daně poplatníka platebním výměrem.
(4) Dojde-li u poplatníka ke změně ve výši daňové povinnosti nebo příspěvku, sdělí orgán vykonávající správu daně nově upravenou výší daňové povinnosti popřípadě příspěvku poplatníkovi dodatečným platebním výměrem.
 
§ 13
Zaokrouhlování
Daň a příspěvek se zaokrouhlují na celé stovky Kčs nahoru. Základy daně a příspěvku se zaokrouhlují na celé tisíce Kčs dolů. Zvýšení daně a příspěvku (§ 11 odst. 9) i penále (§ 18) se zaokrouhlují na celé desítky Kčs dolů.
Placení daně a příspěvku
 
§ 14
(1) Poplatníci, kteří jsou povinni předkládat výkaz o výsledku hospodaření měsíčně, platí měsíční zálohy na daň nejpozději třetího dne před koncem každého měsíce takto:
a) v lednu ve výši jedné dvanáctiny plánované roční daňové povinnosti nebo ve výši jedné třetiny plánované daňové povinnosti na první čtvrtletí, jde-li o poplatníka se značně diferencovanou plánovanou tvorbou zisku;
b) v únoru ve výši daně vypočtené ze zisku uvedeného ve výkazu o výsledku hospodaření za leden;
c) v následujících měsících ve výši rozdílu mezi daní vypočtenou ze zisku uvedeného ve výkazu o výsledku hospodaření od počátku roku a splatnými zálohami od počátku roku s výjimkou zálohy splatné v lednu.
(2) Ostatní poplatníci platí měsíční zálohy na daň nejpozději třetího dne před koncem každého měsíce ve výši jedné dvanáctiny plánované (předpokládané) roční daňové povinnosti nebo ve výši jedné třetiny plánované (předpokládané) čtvrtletní daňové povinnosti, jde-li o poplatníka se značně diferencovanou plánovanou tvorbou zisku. Po uplynutí každého čtvrtletí (s výjimkou IV. čtvrtletí) vypočte poplatník, s výjimkou poplatníků, kteří nesestavují výkazy o výsledku hospodaření, kolik činí daň ze zisku uvedeného ve výkazu o výsledku hospodaření od počátku roku a rozdíl, o který je daňová povinnost vyšší nebo nižší než součet splatných záloh na daň od počátku roku, zúčtuje se zálohou splatnou v prvním měsíci následujícího čtvrtletí.
(3) Poplatníci, u nichž činila daň za uplynulé zdaňovací období:
a) méně než 200 000 Kčs, neplatí zálohy a celoroční daňovou povinnost uhradí ve lhůtě pro podání přiznání;
b) 200 000 Kčs a více, avšak méně než 600 000 Kčs, platí nejpozději třetího dne před koncem prvního měsíce po skončení I., II. a III. čtvrtletí zálohy na daň čtvrtletně, ve výši daně vypočtené ze zisku vykázaného od počátku roku po odečtení již dříve splatných záloh. Pokud tito poplatníci nesestavují výkaz o výsledku hospodaření, platí zálohy za I., II. a III. čtvrtletí ve výši jedné čtvrtiny daňové povinnosti uplynulého zdaňovacího období.
(4) Vznikne-li poplatníkovi přeplatek záloh na daň (s výjimkou měsíce prosince nebo IV. čtvrtletí), zúčtuje se s nejbližší splatnou zálohou na daň nebo na žádost poplatníka může být zúčtován na zálohy na příspěvek, popřípadě může být vrácen.
 
§ 15
(1) Poplatníci jsou povinni platit zálohy na příspěvek:
a) měsíčně, a to nejpozději třetího dne před koncem každého měsíce, ve výši jedné dvanáctiny povinnosti vypočtené podle plánu na běžný rok;
b) čtvrtletně, činil-li příspěvek za uplynulé zdaňovací období 100 000 Kčs a více, avšak méně než 200 000 Kčs, a to ve výši jedné čtvrtiny povinnosti vypočtené podle plánu na běžný rok. Zálohy jsou splatné nejpozději třetího dne před koncem posledního měsíce čtvrtletí.
(2) Činil-li příspěvek za uplynulé zdaňovací období méně než 100 000 Kčs, neplatí se v průběhu běžného roku zálohy a poplatník uhradí celoroční povinnost příspěvku ve lhůtě pro podání přiznání.
 
§ 16
(1) Jestliže daň a příspěvek vypočtené v přiznání jsou vyšší než zaplacené zálohy, je poplatník povinen zaplatit rozdíl ve lhůtě stanovené pro podání přiznání. Jsou-li zaplacené zálohy vyšší než daň a příspěvek vypočtené v přiznání, zúčtuje se přeplatek za uplynulé zdaňovací období na zálohy daně a příspěvku v běžném roce nebo se na žádost vrátí poplatníkovi.
(2) Rozdíl vyplývající z dodatečného přiznání je poplatník povinen zaplatit ve lhůtě stanovené pro předložení dodatečného přiznání (§ 11 odst. 8).
(3) Jestliže daň a příspěvek stanovené platebním výměrem jsou vyšší než daň a příspěvek vypočtené v přiznání, je poplatník povinen zaplatit rozdíl do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.
(4) V odůvodněných případech může orgán vykonávající správu daně na žádost poplatníka stanovit zálohy jinak; poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 1 písmeno h) může stanovit povinnost složit k zajištění daně zálohu na daň již při zahájení činnosti.
(5) Zálohy na daň a na příspěvek se zaokrouhlují na celé tisíce Kčs dolů.
 
§ 17
Daň vybíraná srážkou
(1) Daň, jejímž základem jsou příjmy z licenčních a jim podobných poplatků, z autorských a provozovacích práv a příjmy z úroků a nájemného (§ 4 odst. 7 písm. a) až c), kterou jsou povinni platit poplatníci uvedení v § 2 odst. 1 písm. h), se vybírá srážkou. Srážku ve výši podle § 5 odst. 1 písm. h) a i) je povinen provést dlužník, který má sídlo nebo bydliště na území Československé socialistické republiky (dále jen "dlužník").
(2) Dlužník je povinen sraženou daň odvést příslušnému orgánu vykonávajícímu správu daně nejpozději do 15 dnů ode dne, v němž poplatníku (věřiteli) vyplácí nebo připisuje dlužné částky ve prospěch a současně oznámit příslušnému orgánu vykonávajícímu správu daně částku, kterou poplatníku (věřiteli) vyplácí nebo připisuje ve prospěch, a právní důvod svého závazku.
(3) Neprovede-li dlužník srážku daně nebo sraženou daň neodvede, bude na něm vymáhána jako jeho dluh. Zaváže-li se dlužník platit daň za poplatníka uvedeného v § 2 odst. 1 písm. h), zvyšuje se základ daně o tuto daň.
(4) Daňová povinnost poplatníka, pokud jde o příjmy uvedené v odstavci 1, se považuje za splněnou zaplacením daně srážkou.
(5) K zajištění daně z ostatních daní podléhajících příjmů (§ 4 odst. 7 písm. d) u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. h) jsou povinní dlužníci srážet zálohu ve výši 5 % za podmínek uvedených v odstavcích 1 až 3.
(6) Orgán vykonávající správu daně může, vyžaduje-li to zajištění daně, zvýšit zálohu podle odstavce 5 až na 10 %, popřípadě může rozhodnout o tom, že záloha bude nižší nebo nebude srážena. Proti rozhodnutí o změně výše zálohy se nelze odvolat. Orgán vykonávající správu daně může považovat daň z ostatních daní podléhajících příjmů za vyrovnanou sraženou zálohou.
(7) Základ daně vybírané srážkou se zaokrouhluje na celé stovky Kčs dolů a daň vybíraná srážkou (záloha na tuto daň) na celé desítky Kčs nahoru.
 
§ 18
Penále
(1) Nebyla-li daň nebo příspěvek (včetně zvýšení daně a příspěvku podle § 11 odst. 9), popřípadě zálohy na ně zaplaceny včas a v plné výši, je poplatník povinen zaplatit za každý den prodlení penále ve výši 0,1 % z nedoplatků daně nebo příspěvku zjištěných ke dnům splatnosti. Penále ve stejné výši je povinen zaplatit i dlužník, který neodvedl včas a v plné výši daň vybíranou srážkou, popřípadě zálohu na tuto daň.
(2) Uvede-li poplatník v přiznání (dodatečném přiznání) daň nebo příspěvek nižší částkou, než jakou měl uvést, předepíše orgán vykonávající správu daně penále ve výši 10 % tohoto rozdílu. Z rozdílu mezi dodatečným přiznáním podaným na základě výsledků vnitropodnikové kontroly nebo kontroly nadřízených orgánů a již podaným přiznáním nebo vyměřenou daní s příspěvkem předepíše penále v poloviční výši.
(3) Předpis penále podle předchozích odstavců se sdělí poplatníkovi, popřípadě dlužníkovi platebním výměrem. Penále je splatné do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru. Proti platebnímu výměru o předpisu penále může podat poplatník, popřípadě dlužník odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.
(4) Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li částku 100 Kčs.
(5) Orgán vykonávající správu daně může penále prominout, snížit, popřípadě upustit i od jeho předpisu za podmínek a v rozsahu, stanovených příslušným ministerstvem financí.
 
§ 19
Zánik práva vyměřit a vymáhat daň, příspěvek a penále
(1) Daň, příspěvek a penále nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník povinen podat přiznání, popřípadě dlužník srazit daň nebo zálohu na tuto daň.
(2) Je-li v této lhůtě proveden úkon k vyměření nebo vymáhání daně, příspěvku nebo penále, běží lhůta pro vyměření nebo vymáhání znovu od konce roku, ve kterém byl poplatník, popřípadě dlužník o tomto úkonu zpraven; vyměřit a vymáhat daň, příspěvek a penále lze však nejpozději do deseti let počítaných od konce zdaňovacího období, v němž byl poplatník povinen podat přiznání, popřípadě dlužník srazit daň nebo zálohu na tuto daň.
 
§ 20
Řízení
(1) Pro řízení ve věcech daně a příspěvku platí zvláštní předpisy, 6) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Ustanovení zvláštních předpisů o výkonu rozhodnutí v řízení ve věcech daní a poplatků, platné pro státní hospodářské organizace, 7) platí pro všechny poplatníky. Použije se obdobně i pro úhradu dlužných částek z účtů u ostatních peněžních ústavů.
(3) Orgán vykonávající správu daně může poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 1 písm. h) a i) stanovit jinak lhůtu oznamovací povinnosti (§ 8 odst. 4), zdaňovací období (§ 10), odchylnou lhůtu pro podání přiznání (§ 11), stanovit daň paušálem v případech, kdyby stanovení základu daně bylo spojeno s nepřiměřenými obtížemi, popřípadě dlužníkům stanovit jinak lhůtu pro odvod daně vybírané srážkou, nebo sražené zálohy na tuto daň (§ 17 odst. 2).
 
§ 21
Výnos daně, příspěvku a pokuty
Výnos daně, příspěvku a pokuty od poplatníků řízených orgány federace, od Ústřední rady družstev a organizací jí řízených a od poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. f), h) a i) plyne do státního rozpočtu československé federace.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Prováděcí předpisy, výjimky a úlevy
 
§ 22
Vláda Československé socialistické republiky může nařízením snížit, popřípadě zvýšit sazbu daně, sazbu slevy na dani a sazbu příspěvku poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 1 písm. a) až e) a i) až o jednu čtvrtinu v návaznosti na zásadní úpravy ekonomických nástrojů.
 
§ 23
(1) Federální ministerstvo financí může učinit ve vztahu k cizině opatření k zajištění vzájemnosti a k zjednodušení vybírání daně.
(2) Federální ministerstvo financí, pokud jde o poplatníky řízené orgány federace, Ústřední radu družstev a organizace jí řízené a poplatníky uvedené v § 2 odst. 1 písm. f), h) a i), a ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky, pokud jde o ostatní poplatníky, mohou:
a) rozhodnout ve sporných případech o způsobu zdanění;
b) zcela nebo zčásti osvobodit od daně nově zřízené organizace, a to nejvýše na dobu dvou let od zahájení činnosti a u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. i) snížit sazbu daně a příspěvku nebo je od daně osvobodit, a to nejvýše na dobu dvou let od zahájení činnosti, popřípadě upravit základ příspěvku;
c) učinit opatření, aby bylo zabráněno dvojímu zdanění téhož základu daně;
d) učinit opatření k zamezení tvrdostí a nesrovnalostí, popřípadě povolit úlevu, vyžadují-li to společenské zájmy a určit orgány a vymezit jejich oprávnění k povolání těchto úlev.
 
§ 24
Federální ministerstvo financí upraví obecně závazným právním předpisem podrobnosti k § 2 až 6, 8, 11, 14 až 18.
 
ČÁST PÁTÁ
Přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 25
(1) Osvobození od daně stanovená podle dosavadních předpisů 8) zůstávají v platnosti až do uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o osvobození.
(2) Pro vybírání daně od poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. h) z příjmů uvedených v § 4 odst. 7 písm. a), pokud byly smlouvy sjednány před účinností tohoto zákona, se nepoužije druhá věta § 17 odst. 3 a platí sazba daně 40 %.
(3) Poplatníci, kterým bylo uděleno povolení k provozování hospodářské činnosti nebo kteří započali činnost směřující k dosahování zisku před účinností tohoto zákona a kteří se dosud nepřihlásili k daňové registraci (§ 8), jsou povinni učinit tak nejpozději do konce ledna 1983. Nepřihlásí-li se v této lhůtě, může jim orgán vykonávající správu daně uložit pokutu podle § 9.
 
§ 26
(1) Daň a příspěvek se vyměří podle tohoto zákona poprvé na základě výsledků dosažených v roce 1983.
(2) Pro daňovou povinnost a povinnost příspěvku, vzniklou před 1. lednem 1983, se použije zákona č. 113/1971 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných na základě tohoto zákona.
 
§ 27
Zrušují se:
1. zákon č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, zákona č. 142/1975 Sb., o státním rozpočtu československé federace na rok 1976, zákona č. 154/1976 Sb., kterým se mění zákonná úprava sazeb příspěvku na sociální zabezpečení a zákona č. 62/1977 Sb., o úpravách soustavy odvodů a daní organizací,
2. vyhláška federálního ministerstva financí č. 114/1971 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení,
3. výnos federálního ministerstva financí o zdaňování zahraničních podniků, které v ČSSR provádějí stavební a montážní práce čj. VI/3580/77, registrovaný v částce 11/1977 Sb.,
4. výnos federálního ministerstva financí o zmocnění Obvodní finanční správy v Praze 1, Městské finanční správy v Bratislavě, Finanční správy v hl. m. Praze a Krajské finanční správy v Bratislavě k promíjení penále, ukládaného podle § 31 zákona č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení čj. VI/1-2812/79, registrovaný v částce 11/1979 Sb.,
5. výnos ministerstva financí České socialistické republiky, kterým se stanoví sazba důchodové daně ze zisku z příjmů za licenční a jim podobné poplatky a za technickou pomoc, vybírané srážkou u pramene čj. 154/3157/1971, registrovaný v částce 8/1971 Sb.,
6. výnos ministerstva financí Slovenské socialistické republiky čj. 81/249/1971 - Důchodová daň - srážky daně ze zisku z příjmů za licenční a jim podobné poplatky, za technickou pomoc, vybírané u dlužníka, registrovaný v částce 11/1971 Sb.
 
§ 28
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.
Husák v. r.
Indra v. r.
Štrougal v. r.
1) § 8 písm. a) zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice.
10) Zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí.
2) Např. vyhláška federálního ministerstva financí č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu.
3) Náplň těchto ukazatelů upravují jednotné metodické pokyny pro vypracování návrhů plánů.
4) § 57 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.
5) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
6) Vyhláška ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.
7) § 27 vyhlášky č. 16/1962 Sb.
8) § 36 odst. 2 písm. f) zákona č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení.

Související dokumenty