01/96 Seznam zboží s regulovanými cenami

Schválený:
01/96
VÝMĚR
Ministerstva financí ze dne 16. listopadu 1995, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Změna: Výměr 02/96
Změna: Výměr 02/96 (část)
Změna: Výměr 03/96, Výměr 04/96 (část)
Změna: Výměr 04/96
Změna: Výměr 05/96
Změna: Výměr 06/96
Ministerstvo financí České republiky podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vydává seznam zboží s regulovanými cenami platnými pro fyzické i právnické osoby, které se v tuzemsku zabývají prodejem a nákupem zboží v něm uvedeného, kromě zboží určeného pro vývoz.
  
ČÁST I.
Seznam zboží, u něhož se uplatňují úředně stanovené ceny
ODDÍL A
Maximální ceny stanovené Ministerstvem financí
Pol. Číselný kód    Název
č.  Standardní
   klasifikace
   produkce
   (celního
   sazebníku)
  1. 11.10.20     Plynná paliva
    40.20.11
    (2705, 2711)
+-----------------------------------------------------------------
(1) Pro zemní plyn dodávaný ze s. p. Český plynárenský podnik Praha následujícím plynárenským společnostem platí tyto maximální ceny a určené podmínky:
kupující                 maximální cena

                  jednosložková   dvousložková od 1. 1. 1997
                  od 1. 8. 1996            sazba pro výpočet stálého
                  do 31. 12. 1996    Kč/m3    měsíčního platu Kč/m3
                                    denního maxima
---------------------------------------------------------------------------------------------------
                    1          2           3
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Jihočeská plynárenská, a. s.    3,03 Kč/m3    2,81 Kč/m3       2,39 Kč/m3
Jihomoravská plynárenská, a. s.  2,92 Kč/m3    2,75 Kč/m3       2,39 Kč/m3
Pražská plynárenská, a. s.     3,03 Kč/m3    2,83 Kč/m3       2,39 Kč/m3
Severočeská plynárenská, a. s.   2,97 Kč/m3    2,81 Kč/m3       2,39 Kč/m3
Severomoravská plynárenská, a. s. 2,96 Kč/m3    2,78 Kč/m3       2,39 Kč/m3
Středočeská plynárenská, a. s.   2,96 Kč/m3    2,82 Kč/m3       2,39 Kč/m3
Východočeská plynárenská, a. s.  2,83 Kč/m3    2,65 Kč/m3       2,39 Kč/m3
Západočeská plynárenská, a. s.   2,95 Kč/m3    2,75 Kč/m3       2,39 Kč/m3
a) stálý měsíční plat se určí jako součin nejvyššího odběru zemního plynu v m3 ve dni dohodnutém ve smlouvě pro rok 1997 a maximální měsíční sazby stálého platu v Kč/m3 uvedené ve sl. 3. Při překročení objemu odběru v dohodnutém dni se pro měsíc, ve kterém k překročení došlo, určí nový měsíční plat, který platí i pro další měsíce roku 1997;
b) objem zemního plynu je vyjádřen v m3 při teplotě 15 stupňů C, tlaku 101,325 kPa, relativní vlhkosti ró = 0 a výhřevnosti 33,65 MJ/m3.
(2) Pro zemní plyn dodávaný z následujících plynárenských (distribučních) společností ostatním odběratelům, kromě dodávek domácnostem, platí tyto maximální ceny:
zemní plyn

prodávající                  maximální cena
------------------------------------------------------------------
Jihočeská plynárenská, a. s.          4,16 Kč/m3
Jihomoravská plynárenská, a. s.        3,79 Kč/m3
Pražská plynárenská, a. s.           3,85 Kč/m3
Severočeská plynárenská, a. s.         3,97 Kč/m3
Severomoravská plynárenská, a. s.       3,90 Kč/m3
Středočeská plynárenská, a. s.         3,80 Kč/m3
Východočeská plynárenská, a. s.        3,94 Kč/m3
Západočeská plynárenská, a. s.         3,99 Kč/m3

Stálý měsíční plat za odběrné místo
při dodávkách odběratelům s roční spotřebou
zemního plynu do 60. tis. m3         48,30 Kč
(3) Pro zemní plyn dodávaný domácnostem dodavateli podle § 3 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci (dále jen "dodavatelé"), platí tyto maximální ceny a určené podmínky:
Ceny pro domácnosti    Spotřeba          Stálý
   v Kč       v pásmu od - do     měsíční   Kč/m3
                       plat v Kč
------------------------------------------------------------------
              0 -  900       7,--    3,85
  zemní plyn     -------------------------------------------
             901 - 6 000      93,--    2,55
------------------------------------------------------------------
a) maximální ceny se uplatňují u dodávek zemního plynu domácnostem a provozovatelům domovních prádelen využívaných domácnostmi (dále jen "odběratelé"), kromě dodávek pro podnikatelské účely, při spotřebě zemního plynu do výše 6 000 m3/rok (12měsíční odečtové období);
b) při překročení stanoveného množství odběratelem za 12měsíční odečtové období platí pro dodávky převyšující spotřebu uvedenou v písmenu a) tohoto bodu maximální cena pro ostatní odběratele podle bodu (2) této položky;
c) dodavatelé mohou v jednotlivých případech povolit po posouzení odůvodněnosti žádosti odběratele výjimku ze stanovené výše limitu spotřeby podle písmena a) a její časovou platnost;
d) maximální ceny podle tohoto bodu se nevztahují na dodávky fyzickým osobám bez trvalého pobytu na území České republiky a platí pro ně maximální ceny podle bodu (2).
  2. 40.30.11     Energie tepelná pro domácnosti (teplo
             pro otop a přípravu teplé vody)
+-----------------------------------------------------------------

(1) Maximální cena        do 30.6.1996    od 1.7.1996
                   Kč/GJ       Kč/GJ

  a) na vstupu do vytápěného
    objektu            163,-       180,-

  b) v předávací stanici      148,-       162,-

  c) na vstupu do domu při
    dodávkách z primární
    strany rozvodu        137,-       151,-

------------------------------------------------------------------
(2) Pokud věcně usměrňovaná cena tepelné energie pro domácnosti podle položky č. 5 části II. tohoto výměru je nižší než stanovená maximální cena v bodě (1), platí věcně usměrňovaná cena jako maximální cena pro domácnosti.
(3) V případech, kdy vlastník tepelného zdroje umístěného v obytném domě neinstaloval měřidlo spotřeby tepelné energie, zjistí se spotřeba za účtované období takto:
  spotřeba tepelné energie v GJ = spotřeba paliva v tunách (plyn
  v 1 000 m3) x výhřevnost paliva GJ/t (plyn GJ/1 000 m3) x
  (směrná účinnost kotle v % : 100),

  kde
     - spotřeba tepelné energie a spotřeba paliv se uvádí v
      objemech za příslušné účtované období,
     - výhřevnost paliva se zaokrouhluje na 2 desetinná
      místa,
     - účinnost kotle v % se zjistí z následující tabulky
      podle výkonu a druhu spalovaného paliva:

+------+---------+---------------------------------------------------------------------+
|Kateg.| Výkon |         Účinnost při použití paliva (%)          |
|zdroje| kotle +----+-----+-------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+
|   |na zdroji|koks|černé|brikety|hn.uhlí|hn.uhlí|top.olej| plyn |elektr.| elektr. |
|   |     |  | uhlí|    |tříděné|netříď.|  LTO |(ZP,SP)| akum. |přímotop.|
+------+---------+----+-----+-------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+
| A  |do 0,5 MW| 69 | 68 | 67  | 66  | 62  |  80  | 85  | 96  |  98  |
|   |     |  |   |    |    |    |    |    |    |     |
| B  | 0,5-3 MW| - | 70 | 69  | 68  | 63  |  83  | 86  | 97  |  99  |
|   |     |  |   |    |    |    |    |    |    |     |
| C  | 3,0-6 MW| - | 75 |  -  | 72  | 65  |  84  | 87  |  -  |  -  |
+------+---------+----+-----+-------+-------+-------+--------+-------+-------+---------+
Takto vypočtená spotřeba se vynásobí maximální cenou uvedenou v bodě (1) písm. a).
(4) Dodavatel paliva je povinen uvést výhřevnost paliva v GJ na faktuře.
(5) Pokud při dodávkách tepelné energie ze soustav centralizovaného zásobování teplem není instalováno měření na vstupech do vytápěných objektů, vynásobí se spotřeba tepelné energie připadající na spotřebu v domácnostech naměřená v předávací stanici maximální cenou uvedenou v bodě (1) písm. b).
(6) Regulace cen podle této položky platí pouze pro tepelnou energii dodávanou pro byty a společné prostory určené k užívání nájemci, uživateli a vlastníky bytů. Regulace cen podle této položky neplatí pro dodávky tepelné energie
a) pro podnikatelské účely,
b) pro byty a k nim příslušné společné prostory v domech postavených bez účasti veřejných prostředků určených zvláštním předpisem1), s vydaným kolaudačním rozhodnutím po 30. červnu 1996.
 3. 40.10.10     Elektrická energie

|   (2716)
+-----------------------------------------------------------------
(1) Pro dodávky elektrické energie, kromě dodávek domácnostem podle bodu (2), platí maximální ceny uvedené v příloze č. 1 tohoto výměru.
(2) Při prodeji domácnostem platí tyto maximální ceny a určené podmínky:
   Sazba          Stálý měsíční            Kč/kWh
               plat v Kč
--------------------------------------------------------------------------
BS                 7,--             2,12

B                 40,--             1,28

N                 32,--             0,53

BV 1-2 obytné místnosti     101,--  v časových pásmech:
  3-4 obytné místnosti     137,--  pro nízký tarif    0,36
  5 a více obytných           v ostatní době     1,15
  místností           177,--

BH 1-2 obytné místnosti      91,--  v časových pásmech:
  3-4 obytné místnosti     118,--  pro nízký tarif    0,36
  5 a více obytných       145,--  v ostatní době     1,03

BP jistič do 3 x 25 A      116,--  za energii naměřenou
  jistič do 3 x 32 A      175,--  v nízkém tarifu    0,55
  jistič do 3 x 50 A      261,--  ve vysokém tarifu   2,44
  jistič do 3 x 63 A      333,--
  jistič nad 3 x 63 A      582,--
--------------------------------------------------------------------------
Maximální ceny platí pro dodávky elektrické energie domácnostem, pokud odběr elektrické energie slouží pro osobní potřebu jejich příslušníků a ostatních uživatelů bytů, jsou-li fyzickými osobami s trvalým pobytem na území České republiky.
Za jedno odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, do kterého se uskutečňuje dodávka elektrické energie a jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením. Všechny sazby se přiznávají na dobu nejméně jednoho roku. Specifické případy lze řešit dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.
Sazba N
Pásma platnosti sazby N stanoví dodavatel v celkové minimální délce 8 hodin denně ve dnech pondělí až neděle. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce trvání. Pokud je pásmo platnosti sazby N rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jednu hodinu.
Sazba N se uplatňuje s tím, že odběratel zajišťuje technické blokování odběru elektrických akumulačních spotřebičů v dobách mimo pásma platnosti nízkého tarifu.
Sazba N se uplatňuje buď samostatně pro odběr měřený ve stanovených pásmech platnosti samostatným měřicím zařízením, jestliže je odběr v ostatní době technickým zařízením blokován, nebo ji lze při společném měřicím zařízení (dvousazbovém elektroměru) kombinovat se sazbou B či BS. Při těchto kombinacích se stálé měsíční platy obou sazeb sčítají.
Sazba BV
Sazba BV se uplatňuje s tím, že odběratel bude používat k vytápění svého bytu elektrické akumulační zařízení o příkonu nejméně 3 kW a k ohřevu užitkové vody elektrický akumulační ohřívač o obsahu nejméně 50 litrů nebo průtokový elektrický ohřívač a zajistí taková technická opatření, aby bylo zabezpečeno blokování elektrických akumulačních spotřebičů proti jejich zapnutí v dobách mimo pásma vymezená dodavatelem.
Za obytnou místnost pro účely stanovení stálého měsíčního platu se považuje přímo osvětlená a přímo větratelná místnost o podlahové ploše alespoň 8 m2, která je určena na celoroční obývání. Za těchto podmínek se považuje za obytnou místnost i kuchyně o podlahové ploše nad 12 m2. Pro stanovení stálého měsíčního platu je rozhodující počet obytných místností jednoho odběrného místa, i když nejsou všechny vytápěny elektrickou energií. Specifické případy lze řešit dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.
Pro vymezení časových pásem platnosti nízkého tarifu u sazby BV platí tyto zásady:
a) pro odběry v oblastech, kde časové vymezení platnosti nízkého tarifu pro měření odběru elektrické energie v těchto pásmech (využité i pro odblokování odběru elektrických akumulačních spotřebičů) je řízeno pomocí systému hromadného dálkového ovládání (HDO) a bude využíváno i pro operativní řízení zátěže v elektrizační soustavě (ES) stanoví dodavatel celkovou délku pásma platnosti nízkého tarifu takto:
- v pracovních dnech 8 hodin denně,
- ve dnech pracovního volna 10 hodin denně.
Při vymezení celkové denní délky pásma platnosti nízkého tarifu (8 nebo 10 hodin) ve více časových úsecích (maximálně však ve třech), nesmí být žádný z těchto úseků kratší než 1 hodina.
Při uplatnění sazby BV může dodavatel požadovat souhlas odběratele se zkracováním nabíjecí doby akumulačních spotřebičů maximálně o 2 hodiny denně podle venkovní teploty při ponechání plné doby platnosti nízkého tarifu.
Dodavatel je povinen vést evidenci o časech vysílání signálu HDO pro vymezení pásem platnosti nízkého tarifu a při reklamacích odběratelů jí prokázat dodržení uvedených zásad.
b) pro odběry, kde časové vymezení pásem platnosti nízkého tarifu pro měření odběru elektrické energie v těchto pásmech (využití i pro odblokování odběru elektrických akumulačních spotřebičů) není řízeno pomocí systému HDO, stanoví dodavatel pásma platnosti nízkého tarifu v celkové délce 8 hodin denně ve dnech pondělí až neděle. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny ani nemusí být v souvislé délce trvání.
Pokud je pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z těchto úseků kratší než 1 hodina.
Sazba BH
Sazba BH se uplatňuje s tím, že odběratel bude pro vytápění svého bytu používat regulované elektrické smíšené vytápění o příkonu akumulační části alespoň 2 kW a k ohřevu užitkové vody elektrický akumulační ohřívač vody o obsahu nejméně 50 litrů nebo průtokový elektrický ohřívač vody a že zajistí taková technická opatření (v dohodě s dodavatelem), aby bylo zabezpečeno blokování elektrických akumulačních spotřebičů i smíšeného elektrického vytápěcího zařízení (akumulační i přímotopné části) proti jejich zapnutí v dobách mimo pásma vymezená dodavatelem. Při kombinaci regulovaného elektrického smíšeného a akumulačního vytápění (např. hybridní kamna + akumulační kamna) musí však být součet instalovaných elektrických příkonů akumulační části hybridních kamen větší nebo minimálně stejný jako součet instalovaných elektrických příkonů akumulačních kamen. Smíšeným (hybridním) vytápěním se rozumí dvě třetiny výkonu akumulačního vytápění a jedna třetina výkonu přímého vytápění.
Pro účely stanovení stálého měsíčního platu je obytná místnost definována stejně jako u sazby BV.
Vymezení pásma platnosti nízkého tarifu u sazby BH se řídí stejnými pravidly, jaká jsou uvedena pro sazbu BV.
Časová pásma a zásady pro provoz přímotopné části smíšeného elektrického vytápění stanoví dodavatel v rámci podmínek pro připojení těchto zařízení na síť.
Sazba BP
a) Sazba BP je určena pro bytovou spotřebu elektřiny u plně elektrizovaných domácností s elektrickým přímým vytápěním. Za plně elektrizovanou domácnost se považuje domácnost, ve které se pro vaření, vytápění a přípravu teplé užitkové vody používá výhradně elektrická energie.
Sazba je diferencována podle velikosti hlavního jističe (zaplombovaného) a překročí-li spotřeba elektrické energie vymezená dvěma odečty s 12měsíčním odstupem níže uvedené hodnoty, zaplatí odběratel každou kWh odebranou nad tuto mez ve vysokém tarifu (2,10 Kč/kWh). Pro jednotlivé velikosti hlavního jističe jsou těmito mezemi roční spotřeby:
   jistič do 3 x 25 A ....................   25 000 kWh/rok
   jistič do 3 x 32 A ....................   30 000 kWh/rok
   jistič do 3 x 50 A ....................   35 000 kWh/rok
   jistič do 3 x 63 A ....................   40 000 kWh/rok
   jistič nad 3 x 63 A ...................   70 000 kWh/rok
b) Doba platnosti nízkého tarifu bude v celkové délce 20 hodin denně. Celková doba platnosti vysokého tarifu bude 4 hodiny denně, maximálně po dvou hodinách vcelku a přestávky mezi dobou platnosti VT nesmí být kratší než jednu hodinu.
c) Technickou podmínkou pro přiznání sazby BP je připojení elektrických přímotopných spotřebičů na samostatný elektrický obvod se stykačem ovládaným povelem HDO (případně přepínacími hodinami po dohodě s dodavatelem).
d) Blokování přímotopných elektrických spotřebičů bude dodavatel provádět následovně:
- v dobách platnosti VT;
- v dobách platnosti NT v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávka mezi vypnutími nesmí být kratší než 1 hodina.
4.          Výrobky a výkony ve zdravotnictví

+-----------------------------------------------------------------

(1) Výrobky farmaceutické a imunobiologické

   24.42    Výrobky farmaceutické a imunobiologické humánní
   (28,29,30)  (humánní léčivé přípravky) včetně diagnostik a
         homeopatik hromadně vyráběné nebo dovážené a
         podléhající  registraci  podle  zvláštního
         předpisu2) kromě veterinárních výrobků a výrobků
         dodávaných podle zvláštního požadavku, výrobků
         vyrobených nebo dovezených individuálně v počtu
         nejvýše do pěti balení nebo pro jednoho pacienta
         na jednu  léčebnou kúru, pro  které nebyla
         stanovena maximální cena
(2) Prostředky zdravotnické techniky
   24.66.42   Výrobky dentální
   24.42.23
   24.13.41   (modelovací pasty, zubní otiskovací hmoty,
   33.10.17   dentální vosky, zubní cementy a jiné zubní
   (24,28,30,  výplně včetně amalgamů drahých a obecných
   33,34,39,90) kovů používaných v zubním lékařství, umělé
         zuby, přípravky na bázi sádry používané
         v zubním lékařství, akrylové polymery a
         pryskyřice používané v zubním lékařství)
         podléhající registraci nebo schválení podle
         zvláštního předpisu 2)
   33.40.22   Přístroje  opticko-mechanické  ostatní,  lupy
   (90)     (používané jako  čtecí pomůcka) - pouze na
         lékařský předpis
   33.10.17   Výrobky ortopedické a protetické ke kompenzování
   33.10.18   určité vady nebo nedostatečnosti s výjimkou
   (30,39,40,  srdečních  stimulátorů,  kromě individuálních
   44,63,64,  zakázek a náhrad protetických a ortodontických
   66,72,73,  ve stomatologii
   76,79,90,92,94)

   33.40.11   Čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů, z
   24.52.19
   (90,3307)  toho jen čiré, včetně čoček s ochranným UV
         filtrem, do průměru 65 mm včetně, a čočky
         kontaktní, roztoky pro kontaktní čočky a umělé
         oči  (kromě  individuálních  zakázek).  Za
         individuální zakázku se pro účely regulace cen
         považují   výrobky   opakovaně  nevyráběné
         (v množství do 50 ks ročně), zhotovené podle
         zvláštních  potřeb  jednotlivých  pacientů
         uvedených na poukazu na brýle a na optickou
         pomůcku. Za individuální zakázku se nepovažuje
         výrobek, který již má stanovenou maximální cenu.
   33.40.13   Obruby brýlové - pouze typy uvedené v "Seznamu
   (90)     výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční
         optiky  s  maximálními  cenami"  vydaném
         Ministerstvem financí
(3) Výkony optické

   33.10.92   Výkony optické speciální a opravy a údržba
         výrobků oční optiky - z toho jen na lékařský
         předpis

   85.14.1   Aplikace očních protéz - z toho jen na lékařský
         předpis

   85.14.1   Aplikace kontaktních čoček - z toho jen na
         lékařský předpis
(4) 52.31.10   Sazby taxy laborum

         K  sazbám  taxy  laborum  se  připočítává
         spotřebovaný materiál.
(5) 51.46.11   Přirážky za výkony obchodu
   51.46.12   celkem za velkoobchodní i maloobchodní činnost
   52.31.10   Přirážky se uplatňují k cenám včetně cla a bez
   52.32.10   daně z přidané hodnoty vyúčtovaným tuzemským
   52.48.14   výrobcem nebo zahraničním dodavatelem u výrobků
         se stanovenými maximálními cenami podle této
         položky.  U  výrobků  oční  optiky  včetně
         individuálních zakázek se přirážky uplatňují
         jen, jsou-li na lékařský předpis.
                             Maximální
                           přirážka v %
------------------------------------------------------------------
24.42    Výrobky farmaceutické a imunobiologické
(28,29,30) podle bodu (1)                  35
24.66.42  Výrobky dentální                 32
24.42.23
(24,30,33,34,39,90)

33.40.22  Přístroje opticko-mechanické ostatní, lupy
(90)    (používané jako čtecí pomůcka) pouze na
      lékařský předpis                 20
33.10.17  Výrobky ortopedické a protetické
33.10.18  ke kompenzování určité vady nebo
(30,39,40, nedostatečnosti s výjimkou srdečních
44,63,64,  stimulátorů kromě individuálních
66,72,73,  zakázek a náhrad protetických
76,79,90,  a ortodontických ve stomatologii             25
92,94)

33.40.11  Čočky brýlové dioptrické ze skla
(90)    i plastů, z toho jen čiré, včetně
      čoček s ochranným UV filtrem, do
      průměru 65 mm včetně, a čočky
      kontaktní včetně individuálních
      zakázek - z toho jen na lékařský
      předpis jen u těchto výrobků:
      Čočky brýlové ze skla i plastů,
      členy dioptrické do brýlí (při
      externím dodání pokovení je cenou
      sjednanou od výrobce cena včetně
      pokovení) včetně výkonů při opracování
      čočky k zasazení do obruby a vyrovnání
      obruby                      75
      Čočky kontaktní                  41
24.52.19  Roztoky pro kontaktní čočky a umělé oči      26
(3307)

33.40.12  Systém dalekohledový včetně příslušenství     26
(90)
33.40.13  Obruby brýlové - pouze typy uvedené
(90)    v "Seznamu výrobků a výkonů ve
      zdravotnictví a výkonů oční optiky
      s maximálními cenami" vydaném
      Ministerstvem financí               43
V případě, že se oběhu zboží zúčastní více subjektů, nesmí součet jimi uplatněných přirážek přesáhnout stanovenou maximální přirážku. Toto ustanovení platí i pro distributory v případech, kdy je regulace přirážky uplatněna u výrobků pouze na lékařský předpis.
Jestliže distributor uplatní pro výrobky, které jsou následně vydány na lékařský předpis, neregulovanou přirážku, je povinen dodatečně vyúčtovat přirážku odpovídající pravidlům cenové regulace. Pokud je zboží dodáváno bez účasti zařízení lékárenské péče od distributora přímo do zdravotnického zařízení, v němž je spotřebováváno, sjednává se přirážka pouze ve výši přiměřené výkonům distributora.
Pro účely regulace cen
a) jsou maximální ceny výrobků a výkonů uvedených v bodech (1) až (4) při prodeji od tuzemského výrobce nebo od zahraničního dodavatele stanoveny v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami" vydaném ministerstvem financí (Cenový věstník - Řada zdravotnictví 3/1996) a v samostatné řadě výměrů Ministerstva financí 3);
b) lze do cen výrobků uvedených v bodech (1) a (2) při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnovat jen skutečně vyúčtovanou cenu od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele s připočtením sjednané přirážky za obchodní výkony osoby oprávněné k distributorské činnosti podle zvláštního předpisu4) a lékárny, daně z přidané hodnoty a popřípadě cla. Tato cena se zaokrouhluje na desetihaléře (tj. do 0,04 Kč dolů, od 0,05 Kč včetně nahoru). Tímto zaokrouhlením nesmí být překročena stanovená maximální přirážka;
c) ceny sjednané pro prodej v tuzemsku v cizích měnách se přepočtou na Kč kurzem České národní banky platným v den vystavení faktury;
d) u dovážených výrobků se sjednává přirážka k ceně uvedené na faktuře nebo jiném obdobném dokladu (např. dodací list, pro forma účet), nejvýše však k ceně skutečně vyúčtované zahraničním dodavatelem přepočtené kurzem České národní banky platným ke dni vystavení faktury nebo jiného obdobného dokladu zahraničním dodavatelem, přičemž tato cena zahrnuje náklady na dopravu do skladu tuzemského odběratele nebo celního skladu a uplatněné clo. Takto přepočtená cena však nesmí překročit maximální cenu stanovenou v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami";
e) výsledná cena individuálně připravovaných přípravků, tzv. magistraliter, se zaokrouhluje postupem uvedeným v písmenu b);
f) tuzemští výrobci a zahraniční dodavatelé, popřípadě dodavatelé výkonů, předkládají návrhy maximálních cen nových výrobků a výkonů uvedených v bodech (1) až (4) této položky Ministerstvu financí. Při zpracování návrhů se použije přiměřeně postup podle výměru MF ČR č. 9/16/1995.
5.          Zdravotní péče

+-----------------------------------------------------------------

(1) 85.11 a) Zdravotní péče plně nebo částečně hrazená zdravotním
    12  pojištěním,  která  je  poskytována  účastníku
    13  všeobecného zdravotního  pojištění nebo účastníku
    14  smluvního  zdravotního  pojištění  zdravotnickým
       zařízením, které je ve smluvním vztahu s alespoň
       jednou zdravotní pojišťovnou poskytující všeobecné
       zdravotní pojištění,
b) Zdravotní péče, která je poskytována
ba) cizincům těch států, s nimiž byly uzavřeny dohody o bezplatném poskytování zdravotní péče, jimiž je Česká republika vázána, a je hrazena z prostředků státního rozpočtu,
bb) na žádost orgánů státní správy a je hrazena z prostředků státního rozpočtu,
bc) na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie a je hrazena z prostředků jejich vlastního rozpočtu,
c) Zdravotní výkony označené v příloze č. 1 zvláštního předpisu5),6) symbolem "N",
kromě výkonů uvedených v položce č. 8 části II. tohoto výměru.
Pro účely regulace cen platí:
a) maximální cena jednoho bodu 0,80 Kč. Seznam zdravotních výkonů s bodovým ohodnocením a určené podmínky včetně nezbytných dopravních služeb spojených se zdravotní péčí plně nebo částečně hrazenou je uveden ve zvláštních předpisech5),6);
b) maximální cena zdravotního výkonu je součinem maximální ceny jednoho bodu a počtu bodů s připočtením ceny přímého materiálu. Počet bodů a ceny přímého materiálu jsou stanoveny v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
(2) 85.11.13 Umělé přerušení těhotenství, pokud nejde o zdravotní
       výkon poskytovaný na základě zdravotního pojištění
       bez přímé finanční úhrady pacientkou

       Maximální ceny a určené podmínky7):

       Gynekologická ambulantní
       vyšetření v rámci diagnózy
       těhotenství              613,- Kč

       Vyšetření před umělým
       ukončením těhotenství         853,- Kč

       Provedení umělého ukončení
       těhotenství             1 223,- Kč

       Hospitalizace
       - pobyt v jednodenním stacionáři
        (miniinterrupce)          128,- Kč
       - ošetřovací den typ 2
        (ve fakultních a dřívějších
        krajských nemocnicích)       443,- Kč
       - ošetřovací den typ 4
        (ve zbývajících nemocnicích)    334,- Kč

       Kontrolní vyšetření 6 týdnů od
       interrupce               59,- Kč

       Maximální cena za všechny výkony
       spojené s umělým přerušením
       těhotenství provedeným
       - do 8. týdne těhotenství
        (miniinterrupce)         2 876,- Kč
       - mezi 8. a 12. týdnem
        těhotenství            3 634,- Kč
  6. 60.10.2     Doprava nákladů železniční veřejná

|                vnitrostátní, z toho jen použití
|            železniční vnitrostátní dopravní
|            cesty celostátních drah
+-----------------------------------------------------------------
Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto výměru.
  7. 50.20.32     Odtahová služba - z toho jen nucené odtahy

|            vozidel podle podmínek stanovených ve
|            zvláštním předpisu8) a v obecně závazných
|            vyhláškách obcí a dále odtahy vozidel
|            prováděné na příkaz policie9)
+-----------------------------------------------------------------
Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto výměru.
  8. 64        Výkony spojů vnitrostátní, z toho jen:

+-----------------------------------------------------------------
(1)  64.20       Vnitrostátní telekomunikační služby kromě
            vnitrostátních dálnopisných a telegrafních
            služeb a pronájmu telekomunikačních vedení
            a okruhů
Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto výměru.
(2)  64.20.21     Vnitrostátní radiokomunikační služby
   64.20.22     rozhlasových a televizních vysílačů
            a převaděčů
Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 5 tohoto výměru.
(3)  64.20.2      Pronájem mobilních přenosových vozů
            pro vnitrostátní provoz
Maximální ceny a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 6 tohoto výměru.
  9. 60.10.1     Doprava osob železniční vnitrostátní

|   60.21.10     (jízdné) a použití vnitrostátní železniční
|            dopravní cesty celostátních drah
|            pro osobní dopravu
+-----------------------------------------------------------------
Maximální ceny za vnitrostátní železniční dopravu osob a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 7 tohoto výměru.
Maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních drah a určené podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto výměru.
  10.         Nemovitosti (stavby, byty, nebytové

|            prostory, pozemky a trvalé porosty),
|            jejichž cena je plně nebo částečně
|            hrazena ze státního rozpočtu, státního
|            fondu nebo jiných prostředků státu
|            - z toho jen věci se sjednanou cenou
|            vyšší, než je cena zjištěná oceněním
|            podle zvláštního předpisu10)
+-----------------------------------------------------------------
Ministerstvo financí stanoví maximální cenu na základě návrhu vyšší sjednané ceny, než je cena zjištěná, který předloží kupující. Součástí návrhu je odůvodnění výše ceny sjednané a znalecký posudek pro cenu zjištěnou podle zvláštního předpisu.10)
  11.         Nájemné z bytu a úhrada za plnění

|            poskytovaná s užíváním bytů
+-----------------------------------------------------------------
Maximální nájemné, rozsah jeho uplatnění a určené podmínky jsou stanoveny zvláštním předpisem.11),12),12a)
  12.         Nájemné z pozemků nesloužících

|            k podnikání nájemce
+-----------------------------------------------------------------
Maximální roční nájemné činí za nájem pozemků
a) zastavěných stavbou pro individuální rekreaci včetně přilehlých pozemků tvořících s touto stavbou funkční celek, kromě lesních pozemků,
  5,- Kč/m2      v hlavním městě Praze,
  4,- Kč/m2      v ostatních obcích;
b) lesních zastavěných stavbou pro individuální rekreaci a jejím příslušenstvím
9,50 Kč/m2     zastavěné plochy;
c) ostatních
  5,- Kč/m2      v hlavním městě Praze
  4,- Kč/m2      ve statutárních městech13),
            Františkových Lázních, Mariánských Lázních
  3,50 Kč/m2     v Českém Krumlově, Jáchymově, Jeseníku,
            Karviné, Luhačovicích, Poděbradech
            a Teplicích
  3,- Kč/m2      v obcích nad 5 tisíc obyvatel,
  2,- Kč/m2      v obcích nad 1 tisíc obyvatel do 5 tisíc
            obyvatel,
  1,- Kč/m2      v obcích do 1 tisíce obyvatel.
Počet obyvatel měst a obcí se rozumí podle stavu osob přihlášených k trvalému pobytu v obci k datu posledního sčítání lidu.
Pro účely této položky se podnikáním rozumí provozování podnikatelské činnosti nájemcem nebo osobou, které to nájemce povolil, na pozemku nebo jeho části a u zastavěného pozemku v jakémkoli podlaží budovy. Regulace nájemného podle této položky se nevztahuje na nájemné stanovené zvláštním předpisem.14)
ODDÍL B
Maximální ceny, které mohou stanovit místní orgány (okresní úřady a obce)
Pol. Číselný      Název
č.  kód
   SKP
  1. 50.20.32     Odtahová služba - z toho jen nucené

|            odtahy vozidel podle podmínek stanovených
|            ve zvláštním předpisu7) a v obecně
|            závazných vyhláškách obcí
+-----------------------------------------------------------------
  2. 60.21.21     Doprava osob městská a místní, přičemž

|   60.22.11     doprava autodrožkami jen na území obce
+-----------------------------------------------------------------
Pro uplatnění maximálních cen v městské a místní dopravě osob platí podmínky stanovené v položce č. 12 části II. tohoto výměru.
3. 63.11.24     Služby parkovišť

+-----------------------------------------------------------------
  4. 93.03.11     Služby krematorií - z toho jen zpopelnění

|            zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení
|            popele do úřední popelnice s označením
|
|            Služby pohřební - z toho jen kopání hrobů
|            pro uložení rakve se zemřelým, včetně
|            následného zasypání, prvotní úpravy
|            a odvoz přebytečné zeminy
|
|            Služby pohřební ostatní - z toho jen
|            přechodné uložení zemřelých v chladicím
|            zařízení do zákonné lhůty pochování
+-----------------------------------------------------------------
  5. 74.70.15     Služby kominické
+-----------------------------------------------------------------
  6. 75.24.12     Výkony bezpečnostní a pořádkové ostatní

|            - z toho jen přiložení a odstranění
|            technických prostředků k zabránění odjezdu
|            vozidla podle zvláštního předpisu15)
+-----------------------------------------------------------------
Pokud jsou pro položky č. 1 až 6 stanoveny maximální ceny v části I. oddíl A, mohou místní orgány stanovit pouze nižší maximální ceny. Uplatnění maximálních cen a jejich výši vyhlašují místní orgány obecně závaznou vyhláškou.16)
  7.          Nájemné z bytu - z toho jen stanovení

|            koeficientu růstu nájemného v závislosti
|            na velikosti obce Kv a úprava základního
|            nájemného podle polohy domu
+-----------------------------------------------------------------
Rozsah a podmínky regulace nájemného podle této položky jsou stanoveny v § 5a a 9 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 30/1995 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí č. 274/1995 Sb.
ODDÍL C
Minimální ceny stanovené pro nákup zemědělských výrobků podle zvláštních předpisů17)
Pol. Číselný kód    Název               Cena při
č.  SKP                        prodeji od
   (celního                       výrobce
   sazebníku)
  1. 01.21.20     Mléko kravské syrové

|   (0401 20 998)
+-----------------------------------------------------------------

            I. jakostní třída při
            3,6 % tučnosti
            ČSN 57 0529           6,30 Kč/l
Za vyšší či nižší tučnost se dohodne přirážka nebo srážka k minimální ceně.
  2. 01.11.12     Pšenice potravinářská

|   (1001 90)
+-----------------------------------------------------------------

            ČSN 46 1100 - 2
            volně ložená       2 700,- Kč/t č.h.
Tato minimální cena se vztahuje na nákupy pšenice potravinářské ze sklizně roku 1995 podle Zásad regulace trhu pšenice potravinářské ze sklizně roku 1995 schválených Radou Státního fondu tržní regulace v zemědělství pod č.j. 8610/94. Současně platí, že po skončení prodeje nakoupené pšenice Státním fondem tržní regulace v zemědělství bude zemědělským výrobcům doplacen rozdíl mezi průměrnou cenou dosaženou při prodeji a minimální cenou připadající na 1 tunu prodané pšenice potravinářské po odečtení průměrných nákladů spojených s jejím nákupem, skladováním a prodejem. Minimální cena je stanovena na podmínky ČSN 46 1100 - 2, při takto změněných základních hodnotách bodu 2.3:
příměsi celkem             max. 6,0 %
obsah mokrého lepku v sušině      min. 26,0 %
číslo poklesu (Haggbergovo číslo)   min. 250 s
sedimentační hodnota            -
Přepočet vlhkosti a nečistot na základní hodnoty ČN 46 1100 - 2 se provádí postupem uvedeným v ČSN 46 1010.
| 3. 01.11.12     Pšenice potravinářská
|   (1001 90)
+-----------------------------------------------------------------

            ČSN 46 1100 - 2
								
            volně ložená       3 500,- Kč/t č.h.
Za tuto minimální cenu se uskutečňují nákupy pšenice potravinářské ze sklizně roku 1996 podle Zásad regulace trhu pšenice potravinářské ze sklizně roku 1996 schválených Radou Státního fondu tržní regulace v zemědělství pod č.j. 8275/95. Současně platí, že po skončení prodeje nakoupené pšenice Státním fondem tržní regulace v zemědělství bude zemědělským výrobcům doplacen rozdíl mezi průměrnou cenou dosaženou při prodeji a minimální cenou připadající na 1 tunu prodané pšenice potravinářské po odečtení průměrných nákladů spojených s jejím nákupem, skladováním a prodejem. Minimální cena je stanovena na podmínky ČSN 46 1100 - 2, při takto změněných základních hodnotách bodu 2.3:
příměsi celkem             max. 6,0 %
číslo poklesu (Haggbergovo číslo)   min. 220 s
sedimentační hodnota            -
Přepočet vlhkosti a nečistot na základní hodnoty ČN 46 1100 - 2 se provádí postupem uvedeným v ČSN 46 1010.
K položkám č. 1 až 3
Minimální ceny stanovené v položkách č. 1 až 3 nezahrnují dopravní náklady.
  
ČÁST II.
Seznam zboží, u něhož se uplatňuje věcné usměrňování cen
Není-li dále uvedeno odchylně, lze do ceny stávajících i nových výrobků zahrnutých do následujících položek zboží promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží, přiměřený zisk a daň podle příslušných daňových zákonů.
Pol. Číselný kód    Název
č.  Standardní
   klasifikace
   produkce - SKP
   (celního
   sazebníku)
  1. 41.00.12     Voda povrchová (kromě vody z průmyslových

|            vodovodů a umělých přivaděčů)
+-----------------------------------------------------------------
Pro účely regulace cen platí:
a) ekonomicky oprávněnými náklady nejsou náklady jmenovitě uvedené v Komentáři k cenovým předpisům v odsecích na str. 10 Cenového věstníku částka 14/1993 počínaje slovy "- náklady na vyřazení hmotného majetku..." a konče slovy "...které ještě neprošly procesem zpracování." (dále jen "náklady jmenovitě uvedené v Komentáři"). Do ceny nelze dále zahrnovat náklady na činnosti a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou předmětem dotací poskytovaných ze státního rozpočtu, případně hrazeny z jiných zdrojů, a rovněž náklady a zisk za činnosti poskytované prodávajícím za úplatu;
b) ceny se mohou tvořit a sjednávat samostatně v rámci úseků jednotlivých a. s. Povodí, v nichž dochází k odběrům povrchové vody. Nedojde-li k dohodě mezi prodávajícím a všemi kupujícími, pak se ceny vytvoří pro celé území ve správě příslušného prodávajícího.
  2. 41.00.11     Voda pitná a užitková dodávaná přímým

|   41.00.12     odběratelům
|   41.00.20     Voda pitná a užitková předaná do veřejné
|            vodovodní sítě ve správě jiného právního
|            subjektu (dále jen "voda předaná")
|   90.00.11     Voda odvedená kanalizací nečištěná, voda
|            odpadní a voda zvláštní čištěná
+-----------------------------------------------------------------
Tato položka se vztahuje na dodávky vody z veřejných vodovodů a na odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi podle zvláštního předpisu.18)
Pro účely regulace cen platí:
a) ekonomicky oprávněnými náklady nejsou náklady jmenovitě uvedené v Komentáři s tím, že
- v případě výraznějšího kolísání cen vstupů oprávněně zahrnovaných do nákladů lze při propočtu ekonomicky oprávněných nákladů tyto ceny časově průměrovat s tím však, že průměrná cena nesmí být záměrně za daný časový interval zvýšena,
- odpisy lze zahrnout do ceny ve výši skutečně uplatněné, maximálně však ve výši odpovídající rovnoměrnému odpisování podle zvláštního předpisu19)
- do ceny nelze zahrnovat náklady a tvorbu prostředků na rozvojové potřeby, které jsou dotovány ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu obcí, popřípadě hrazeny z jiných zdrojů;
b) ceny za 1 m3 vody dodané, nebo vody odvedené, kromě vody předané, mohou být upraveny takto:
    (N + Z) x Q - (N + kZ) x Qo
  Cd = --------------------------- ,
          Qd

  potom
      Co = N + kZ,
  kde

  Cd = cena 1 m3 vody dodané pro domácnosti nebo vody odpadní
    odvedené     z domácností,

  Co = cena 1 m3 vody dodané pro ostatní odběratele nebo vody
    odpadní odvedené od ostatních odběratelů,

  N = náklady podle pravidel věcného usměrňování připadající na
    1 m3 vody dodané bez nákladů na vodu předanou nebo náklady
    podle pravidel věcného usměrňování připadající na 1 m3
    vody odpadní odvedené,

  Z = zisk z hlavní činnosti podle pravidel věcného usměrňování
    připadající na 1 m3,

  Q = celkové  fakturované  množství  vody  dodané  přímým
    odběratelům, bez vody předané, nebo celkové fakturované
    množství vody odpadní odvedené,

  Qo = fakturované množství vody dodané pro ostatní odběratele,
    bez vody předané, nebo fakturované množství vody odpadní
    odvedené od ostatních odběratelů,

  Qd = fakturované množství vody dodané pro domácnosti nebo
    fakturované množství vody odpadní odvedené z domácností,

  k = koeficient zvyšující zisk pro vodu dodávanou ostatním
    odběratelům nebo pro vodu odpadní odváděnou od ostatních
    odběratelů, nejvýše však 5;
c) za vodu pitnou a užitkovou dodanou pro domácnosti a vodu odvedenou z domácností se považuje i voda pro nepodnikatelské účely pro: jesle, dětské domovy, zvláštní výchovná zařízení a diagnostické ústavy, žákovské a učňovské domovy, studentské koleje, internáty a studentské menzy, a to pouze v době a rozsahu, ve kterých slouží ubytování a stravování studentů, dále pro domovy důchodců a sociální domovy, zahrady kromě vody odebírané nebo odváděné prostřednictvím Českého zahrádkářského svazu. V ostatních případech se jedná o vodu pitnou a užitkovou nebo vodu odvedenou pro ostatní odběratele.
d) prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky;
e) způsob rozúčtování vodného a stočného20) jednotlivým spotřebitelům je předmětem dohody mezi odběratelem21) a spotřebiteli22); nedojde-li k dohodě, provede se rozúčtování podle počtu obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytu;
f) způsob výpočtu záloh dohodne odběratel se spotřebiteli. Nedojde-li k dohodě, měsíční zálohy za dodávku vody pitné a užitkové a za vodu odpadní odvedenou se pro každé zúčtovací období vypočítají ve výši maximálně jedné dvanáctiny dodávek podle ročních směrných čísel spotřeby vody uvedených v příloze zvláštního předpisu18) nebo podle skutečné spotřeby vody za předchozí roční období vynásobené cenami sjednanými podle stanovených pravidel věcného usměrňování.
  3. 11.10.20     Plynná paliva kromě cen plynných paliv

|   40.20.11     podle položky č. 1 části I. oddílu A
|   40.20.16
|   (2705, 2711)
+-----------------------------------------------------------------
  4. 23.20.1     Benziny automobilové, motorová nafta

|   (2710)      a topné oleje
+-----------------------------------------------------------------
5. 40.30.11     Energie tepelná od výrobce a distributora

+-----------------------------------------------------------------
(1) Věcně usměrňovaná cena tepelné energie od výrobce a distributora pro všechny odběratele zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a příslušnou daň. Ekonomicky oprávněnými náklady nejsou náklady jmenovitě uvedené v Komentáři. Při určení výše přiměřeného zisku je součástí kalkulace ceny zdůvodnění výše prostředků na smluvně zajištěné investice z hlediska použití vlastních zdrojů (odpisy, zisk) a cizích zdrojů (např. úvěry).
(2) Výrobce spalující lehké topné oleje zahrnuje do věcně usměrňované ceny tepelné energie cenu paliva bez spotřební daně, pokud má nárok na vrácení spotřební daně podle zvláštního předpisu.23)
(3) Pro věcně usměrňované ceny tepelné energie pro domácnosti vytvořené podle bodu (1), kterou dodávají
a) výrobci a distributoři vlastníkům (správcům) domovních objektů, kteří zabezpečují dodávky tepelné energie pro domácnosti, a vlastníkům rodinných domů vytápěných ze systému centralizovaného zásobování teplem,
b) vlastníci (nájemci) blokových a domovních kotelen dále platí, že nesmí být v průměru za rok 1996 vyšší než průměrná věcně usměrňovaná cena tepelné energie pro domácnosti za rok 1995 zvýšená o 3,5 %. Takto zvýšenou průměrnou věcně usměrňovanou cenu je možno překročit nejvýše o částku vlivu sjednané vyšší ceny zemního plynu pro výrobu tepelné energie v souladu se stanovenou maximální cenou zemního plynu s účinností od 1. srpna 1996. Přitom platí ustanovení bodu (5).
(4) Průměrná věcně usměrňovaná cena za rok 1995 se určí takto:
       Q95 - N95  N95
    P95 = --------- + --- ,
        q96   q95
  kde

  Q95 = tržby výrobce nebo distributora za dodávky tepelné
     energie pro domácnosti v roce 1995 v cenách podle
     pravidel věcného usměrňování cen platných v roce 1995 v
     Kč,
  N95 = a) u výrobce tepelné energie:
       náklady na palivo pro výrobu tepelné energie pro
       domácnosti podle skutečné spotřeby paliva v roce 1995
       oceněné pořizovacími cenami, u paliva vytvořeného
       vlastní činností oceněné vlastními náklady v Kč,
     b) u distributora tepelné energie:
       náklady na nákup tepelné energie pro domácnosti v
       roce 1995 v cenách sjednaných s dodavatelem v Kč,
  q95 = objem dodávek tepelné energie pro domácnosti od výrobce
     nebo distributora za rok 1995 v GJ
  q96 = objem dodávek tepelné energie pro domácnosti od výrobce
     nebo distributora za rok 1996 v GJ
Při určení průměrné věcně usměrňované ceny za rok 1995 se nepřihlíží ke snížení cen v případech nedodržení podmínek stanovených ve zvláštním předpisu.24) Údaje pro propočet průměrné ceny roku 1995 dokládají výrobci a distributoři ve svých kalkulacích kupními smlouvami, dohodami o cenách, daňovými doklady a doklady z účetní evidence.
(5) Je-li věcně usměrňovaná cena tepelné energie pro domácnosti vytvořená podle bodu (1) nižší než cena vytvořená podle bodů (3) a (4), platí tato nižší cena.
(6) Jsou-li výrobce a distributor samostatnými podnikatelskými subjekty, sjednávají navzájem cenu tepelné energie tak, aby konečná věcně usměrňovaná cena tepelné energie dodávané vlastníkům (správcům) domovních objektů nepřesáhla nejvýše přípustnou úroveň stanovenou v bodu (3).
(7) Při změně vlastnictví ke zdroji, tepelným rozvodům a zařízením nebo při změně provozovatele platí pro nového vlastníka nebo provozovatele ustanovení této položky bez ohledu na tyto změny. Nebyla-li cena tepelné energie pro domácnosti v roce 1995 kalkulována, určí se výše věcně usměrňované ceny podle bodu (1).
(8) Prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky.
  6. 40.10.10     Elektrická energie dodávaná

|   (2716)      z obnovitelných a druhotných zdrojů
|            (z malých vodních elektráren, větrných
|            elektráren, solárních a geotermálních
|            zdrojů energie a bioplynů) kromě cen
|            elektrické energie podle položky č. 3
|            části I. oddíl A
+-----------------------------------------------------------------
7.          Výrobky a výkony ve zdravotnictví

+-----------------------------------------------------------------
(1) Výrobky farmaceutické a imunobiologické
   24.42       Výrobky farmaceutické a imunobiologické
   (28,29,30)    humánní (humánní léčivé přípravky) včetně
            homeopatik a diagnostik hromadně vyráběné
            (i  podle  platného  Československého
            lékopisu)  nebo  dovážené nepodléhající
            registraci podle zvláštního předpisu,2)
            kromě výrobků uvedených v položce č. 4
            části I. oddílu A tohoto výměru
            Veterinární výrobky
            Výrobky transfuzních stanic
            Výrobky  dodávané  podle  zvláštního
            požadavku
            Výrobky   vyrobené   nebo   dovezené
            individuálně v počtu  nejvýše do pěti
                balení nebo pro jednoho pacienta na jednu
            léčebnou  kúru, kromě  výrobků s  již
            stanovenými maximálními cenami
            Lučebniny farmaceutické
            Léčivé,  diagnostické,  dezinfekční  a
            dentální přípravky a odměrné roztoky (tzv.
            "magistraliter") připravené v zařízeních
            lékárenské   péče   podle   platného
            Československého lékopisu
Do cen přípravků připravovaných v zařízeních lékárenské péče podle platného Československého lékopisu (tzv. "magistraliter") lze při prodeji konečnému spotřebiteli zahrnout jen:
- cenu spotřebovaných léčivých (účinných) a pomocných látek, cenu použitých obalů včetně uzávěru a těsnicí vložky,
- čištěnou vodu v množství předepsaném v lékařském předpisu; čištěná voda použitá při přípravě léčiva jako pomocná látka se do ceny nezahrnuje,
- cenu spotřebované čištěné vody a sazbu taxy laborum u hromadně vyráběných léčivých přípravků (jejichž cena již zahrnuje přirážku za obchodní výkon), které je nutno před výdejem upravit do konečné aplikační formy,
- sazby taxy laborum, u přípravků, pro něž lze uplatnit různé sazby taxy laborum, pouze jednu z těchto sazeb, a to i při opakování téže práce. Při přípravě většího množství připravovaných přípravků, než je uvedeno v "Seznamu výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami", se taxa laborum vypočte jako součin sazby pro největší množství v příslušné skupině a podílu mezi skutečným množstvím a horním limitem pro nejvyšší sazbu.
(2) Prostředky zdravotnické techniky
   33.10.17     Výrobky  ortopedické  a  protetické ke
   33.10.18     kompenzování   určité   vady   nebo
   (90)       nedostatečnosti  s  výjimkou  srdečních
            stimulátorů na individuální zakázku - z
            toho jen na lékařský předpis

   33.10.17     Náhrady  protetické a  ortodontické ve
   (90)       stomatologii

   33.40.11     Čočky brýlové dioptrické ze skla i plastů,
   (90)       čočky kontaktní na individuální zakázku -
            z toho jen na lékařský předpis

   33.40.13     Obruby brýlové na individuální zakázku - z
   (90)       toho jen na lékařský předpis
   24.42.24     Katgut chirurgický sterilní (šicí
   (30)       materiál)

   19.20.13     Výrobky galanterní drobné, z toho jen
   (4202)      pouzdra na dalekohledové brýle - pouze na
            lékařský předpis
(3) Opravy prostředků zdravotnické techniky
   33.10.92     Opravy a údržba výrobků ortopedických a
            protetických a ochranných pomůcek - z toho
            jen na lékařský předpis

   33.10.92     Opravy a údržba náhrad protetických a
            ortodontických ve stomatologii
8.          Zdravotní péče

+-----------------------------------------------------------------

   85.11       Zdravotní péče plně hrazená pacientem,
            která je poskytována
         a)   účastníku   všeobecného   zdravotního
            pojištění a není hrazena podle zvláštního
            předpisu5)  ze  všeobecného zdravotního
            pojištění,  kromě  zdravotních  výkonů
            označených v příloze  č. 1 zvláštního
            předpisu5) symbolem "N",
         b)   zdravotnickým zařízením, které není ve
            smluvním  vztahu  s  žádnou  zdravotní
            pojišťovnou,
         c)   na žádost fyzické nebo právnické osoby a
            nesleduje léčebný účel25)

   85.11.16     Zdravotní péče  poskytovaná v dětských
            ozdravovnách  hrazená  ze  zdravotního
            pojištění  za podmínek  stanovených ve
            zvláštním předpisu5)

   85.14.15     Komplexní a příspěvková lázeňská péče,
            hrazená ze zdravotního pojištění5)
  9. 64.20       Vnitrostátní telekomunikační služby,

|            z toho jen zřízení dočasných účastnických
|            telefonních stanic; vnitrostátní
|            dálnopisné služby; vnitrostátní telegrafní
|            služby; služby rozhlasu po drátě kromě
|            používání účastnické stanice rozhlasu po
|            drátě; vybavení účastnických telefonních
|            stanic, dálnopisných stanic a koncových
|            stanic telekomunikačních okruhů pro účely
|            přenosu dat; zřízení nového
|            telekomunikačního vedení a okruhu;
|            příprava pronájmu místních, meziměstských
|            vedení nebo okruhů; příprava pronájmu
|            vedení nebo okruhu v jednotlivých denních
|            hodinách;   pronájem   vnitrostátních
            telekomunikačních vedení a okruhů
+-----------------------------------------------------------------
(1) Ekonomicky oprávněnými náklady
a) na vnitrostátní dálnopisné služby jsou náklady na zřízení, přeložení, převod, používání a na místní a meziměstská spojení účastnických dálnopisných stanic,
b) na vnitrostátní telegrafní služby jsou náklady na poskytování telegrafních služeb spojených s přijímáním, přepravou a dodáním telegramu,
c) na služby a výkony rozhlasu po drátě jsou náklady na zřízení, zapojení a výměnu účastnické zásuvky rozhlasu po drátě,
d) nejsou náklady jmenovitě uvedené v Komentáři.
(2) Bezplatně se přepravují telegramy k záchraně lidského života.
  10. 64.20      Výkony radiokomunikací vnitrostátní -
|            z toho jen propůjčování
|            přenosových kanálů
+-----------------------------------------------------------------
  11. 60.21.2     Veřejná vnitrostátní pravidelná autobusová

|   60.21.3      doprava (dále jen "linková doprava") mimo
|            městskou dopravu
+-----------------------------------------------------------------
Pro účely regulace cen platí:
(1) Určené podmínky uvedené v příloze č. 8 tohoto výměru.
(2) Dopravce propočte věcně usměrňované ceny plného (obyčejného) jízdného na základě cen uvedených v příloze č. 8 upravených koeficientem k, jehož výše nesmí přesáhnout hodnotu vypočtenou podle vzorce
         N + Z
      k = ------- ,
         T + D
   kde
   N = ekonomicky oprávněné náklady,
   Z = přiměřený zisk,
   T = tržby bez daně z přidané hodnoty,
   D = dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, resp. rozpočtu
     obcí.
Pro výpočet koeficientů se použijí údaje týkající se linkové dopravy provozované dopravcem v roce 1993.
(3) Ekonomicky oprávněnými náklady podle bodu 2 nejsou náklady jmenovitě uvedené v Komentáři.
(4) Přiměřený zisk zahrnuje:
a) zisk, který po zdanění a po přídělu do obligatorních fondů nesmí v části určené na prostou obnovu autobusů překročit 1/8 hodnoty autobusů nezbytných pro linkovou dopravu sníženou o částku celkových odpisů všech autobusů pro linkovou dopravu zahrnutou v nákladech. Pro tento propočet se použije cena autobusu ve výši 2,1 mil. Kč. Počet autobusů nezbytných pro zabezpečení požadovaného rozsahu linkové dopravy byl odsouhlasen odborem dopravy příslušného okresního úřadu pro rok 1993;
b) prokazatelně doložitelný zisk vynaložený na další nezbytné investiční projekty pro potřeby linkové dopravy (např. na modernizace a dostavby garáží a odstavných ploch), popřípadě na další prokazatelné potřeby.
(5) Do zisku nelze zahrnout dividendy a tzv. třináctý a další plat, pokud nebyly skutečně v roce 1993 vyplaceny.
(6) Dopravce, který začal provozovat pravidelnou linkovou dopravu po roce 1993, vypočte koeficient k v roce zahájení provozu podle vzorce
         N + Z
      k = ----------- ,
         12,5 x S
   kde
   N = ekonomicky oprávněné náklady,
   Z = přiměřený zisk,
   S = propočtené množství km ujetých jednotlivými spoji
     na všech provozovaných linkách.
Pro výpočet koeficientů se použijí údaje o skutečném, a není-li, o předpokládaném rozsahu linkové dopravy v roce jejího zahájení. Ustanovení bodů 3 až 5 se použijí přiměřeně.
(7) Věcně usměrňovaná cena plného (obyčejného) jízdného určená podle bodů 2 a 6 může být zaokrouhlena na celé koruny (t.j. do 0,4 Kč dolů a od 0,5 Kč nahoru).
(8) Takto propočtenou cenu může dopravce zvýšit (na linkách, popř. spojích odsouhlasených odborem dopravy příslušného okresního úřadu) až o 20 %. V pracovní dny nemůže podíl linek s takto navýšenou cenou přesáhnout 20 % z celkového počtu linek provozovaných dopravcem.
(9) Bezplatně se přepravují:
- děti do 6 let,
- poslanci zákonodárného sboru,
- důchodci odbojáři.
(10) Za nejvýše polovinu plného (obyčejného) jízdného uplatněného dopravcem se přepravují:
- děti do 15 let,
- rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených umístěných v ústavech.
(11) Za jízdné snížené o slevu ve výši dané právním předpisem se přepravují zdravotně postižení držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.
  12.         Doprava osob městská a místní - z toho jen

|            rozsah a výše poskytovaných slev
|            a bezplatné přepravy
+-----------------------------------------------------------------
Pro účely regulace cen platí tyto určené podmínky:
a) bezplatně se přepravují
- děti do šesti let,
- poslanci a senátoři Parlamentu,
- držitelé průkazu "ZTP" a "ZTP-P" včetně průvodce a psa;26)
b) za nejvýše polovinu plné časové jízdenky se přepravují
- děti a mladiství do 15 let,
- žáci základních a středních škol podle zvláštního předpisu,27) s výjimkou škol uvedených v §§ 54, 55 a 56 zvláštního předpisu27) a studenti vysokých škol podle zvláštního předpisu,28) s výjimkou studentů trvale výdělečně činných a uvedených v § 30 zvláštního předpisu.28)
  13.         Nájemné z bytu a úhrada za plnění

|            poskytovaná s užíváním bytu, kromě
|            nájemného podle položek č. 12 v části I.
|            oddílu A a č. 7 v části I. oddílu B
+-----------------------------------------------------------------
Věcně usměrňované nájemné se určí podle zvláštních předpisů.11,29)
  14. 70.32.11    Nájemné v obytných místnostech

|            v zařízeních určených k trvalému
|            bydlení30)
+-----------------------------------------------------------------
(1) Do nájemného za kalendářní rok lze zahrnout ekonomicky oprávněné náklady
a) na mzdy;
b) na údržbu a opravy budov a strojního zařízení, nejvýše však 1,3 % z jejich pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního předpisu;31)
c) na údržbu a opravy vnitřního zařízení obytných a ostatních místností, zejména nábytku, dalšího inventáře, koberců, matrací, ložního prádla, povlaků, prostěradel, polštářů a přikrývek, nejvýše však 1,5 % z jejich pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního předpisu;31)
d) ve výši odpisů budov a strojního zařízení odpovídající rovnoměrnému odpisování podle zvláštního předpisu;19)
e) na opotřebení ložního prádla, povlaků a prostěradel, nejvýše 33 % a polštářů a pokrývek nejvýše 20 % z pořizovací ceny, popřípadě reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního předpisu;31)
f) režijní ostatní náklady, nejvýše však 60 % z hrubých mezd;
g) na služby, které poskytuje nebo zprostředkovaně zajišťuje pronajímatel, vycházející ze skutečnosti uplynulého kalendářního roku.
(2) Do nájemného za kalendářní rok lze zahrnout přiměřený zisk, nejvýše však 10 % ze součtu nákladů podle bodu (1).
(3) Do nájemného je možno zahrnout jen náklady přímo související s provozem, řízením a správou obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení a jen náklady na služby spojené s jejich užíváním vynaložené v uplynulém kalendářním roce.
(4) Nájemné za kalendářní rok se rozpočte podle počtu místností nebo lůžek nebo m2 užívané podlahové plochy.
(5) Maximální měsíční nájemné činí jednu dvanáctinu z nájemného zjištěného podle bodu (4).
(6) Pronajímatel může nájemné zvýšit pouze na základě zvýšení cen uplatněného dodavateli jednotlivých služeb spojených s užíváním obytných místností v souladu s cenovými předpisy nebo na základě dohodnuté změny v rozsahu a kvalitě dodávaných služeb. Podmínkou je předchozí seznámení nájemníků s tímto zvýšením nájemného včetně předložení průkazu o vlivu zvýšení cen nebo změny v rozsahu a kvalitě služeb na měsíční nájemné podle bodu (5).
  15. 90.00.2     Pouze odvoz tuhého komunálního odpadu

|            a jeho zneškodňování
+-----------------------------------------------------------------
  16.         Povinné prohlídky technického stavu

|            vozidel podle zvláštního předpisu32)
+-----------------------------------------------------------------
  17.         Výkony metrologické podle zvláštního

|            předpisu33)
+-----------------------------------------------------------------
 18.         Výkony státního zkušebnictví podle

|            zvláštního předpisu34)
+-----------------------------------------------------------------
  19.         Stavby, stavební objekty, provozní

|            soubory, stavební a montážní práce,
|            dodávky strojů a zařízení a projektové
|            práce financované za účasti státního
|            rozpočtu a za účasti prostředků
|            poskytnutých z tohoto rozpočtu místním
|            orgánům nebo z dalších prostředků státu
+-----------------------------------------------------------------
Ceny podle smluv uzavřených před 1. lednem 1991 může prodávající upravit pouze o své ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží a přiměřený zisk, popřípadě o daň podle příslušných předpisů; prodávající a kupující se musí dohodnout o průkazu promítaných vlivů a nedojde-li k dohodě, platí způsob průkazu podle požadavku kupujícího.
  20. 64.11      Vnitrostátní služby pošty,35) z toho jen

+-----------------------------------------------------------------
(1)  64.11.12     Poštovní služby související s distribucí
   64.11.14     listovních zásilek a cenných psaní včetně
            služeb poštovních přepážek

   - dopisnice,  psaní,  novinové  zásilky,  cenná  psaní,
    doporučené zásilky, spěšné zásilky, zásilky s doručenkou,
    zásilky do vlastních rukou, zásilky na dobírku, vystavení
    druhopisu     podací stvrzenky nebo opisu podací stvrzenky,
    nevyplacené nebo částečně vyplacené poštovní zásilky,
    reklamace;
(2)  64.11.13     Poštovní služby související s distribucí
   64.11.14     balíků včetně služeb poštovních přepážek

   - balíky, zásilky s doručenkou, zásilky do vlastních rukou,
    zásilky na dobírku, vystavení druhopisu podací stvrzenky
    nebo opisu podací stvrzenky, reklamace;
(3)  64.11.15     Ostatní poštovní služby včetně služeb
   64.11.14     poštovních přepážek

   - poštovní  poukázky "A",  "B", "C",  "D", zásilky  s
    doručenkou, vystavení druhopisu podací stvrzenky nebo
    opisu podací stvrzenky, potvrzení o pobírání důchodu,
    potvrzení (kromě potvrzení o pobírání důchodu nebo dávky a
    potvrzení o částkách zaplacených poště za ceniny, poštovní
    výkony hrazené v hotovosti a doplňkové zboží), reklamace;
Pro účely regulace cen platí:
a) ekonomicky oprávněnými náklady jsou náklady na poskytování poštovních služeb spojených s přijímáním, přepravou a dodáváním poštovních zásilek;
b) ekonomicky oprávněné náklady podle písmena a), přiměřený zisk a náklady na služby uvedené v písmenu d) celkem za jednotlivé souhrnné skupiny služeb v bodech (1), (2) a (3) se v rámci těchto skupin rozpočítají na jednotlivé služby;
c) výše věcně usměrňovaných cen nesmí překročit u služby
  dopisnice (§ 13 Poštovního řádu,
  dále jen "PŘ")                3,00 Kč

  psaní (§ 14 PŘ)
   do 20 g včetně               3,60 Kč
   nad 20 g do 50 g včetně           6,00 Kč

  balík bez udané ceny (§ 22 PŘ)
   do 5 kg včetně               20,00 Kč

  poštovní poukázky "C" (§ 23 PŘ)
   do 200 Kč včetně              10,00 Kč
   nad 200 Kč do 1 000 Kč včetně       16,00 Kč
   nad 1 000 Kč do 5 000 Kč včetně      24,00 Kč

  doporučeně (§ 25 PŘ)             6,00 Kč
                      k ceně služby

  doručenka (§ 26 PŘ)              5,00 Kč
                      k ceně služby

  do vlastních rukou (§ 27 PŘ)         3,00 Kč
                      k ceně služby

  potvrzení o důchodu              2,00 Kč

  potvrzení                   5,00 Kč
  Týká se všech potvrzení kromě potvrzení o pobírání důchodu
  (dávky) a potvrzení o částkách zaplacených poště za ceniny,
  poštovní výkony hrazené v hotovosti a doplňkové zboží.
d) bezplatně se poskytují tyto služby pošty:
- zásilky slepecké
- zásilky pro válečné zajatce a civilní internované osoby nebo zásilky jimi odesílané;
e) provádí-li se úhrada poštovních služeb platnými poštovními známkami, platí pro jejich prodej nejvýše částka ve výši jejich nominální hodnoty.
  21. 40.10.3     Výkony spojené s připojením odběrného

|   40.20       zařízení odběratele na rozvodné elektrické
|   40.30.11     zařízení, na rozvod tepla, na rozvodné
|            zařízení plynu
+-----------------------------------------------------------------
  22. 40.10.10    Elektrická energie
    (2716)
(1) Věcně usměrňovaná cena elektrické energie dodávané od účinnosti výměru MF č. 06/96 ČEZ, a. s., jednotlivým distribučním společnostem uvedeným v bodu (2) nesmí být vyšší než průměrná cena za 1 MWh stanovená pro každou distribuční společnost ve sloupci 2 bodu (2) v závislosti na předpokládaných tržbách za elektrickou energii navržených Ministerstvem průmyslu a obchodu 36) v dohodě s Ministerstvem financí a uvedených ve sloupci 3 bodu (2).
(2)
Distribuční společnost     Průměrná cena    Předpokládaná
                v Kč/MWh bez DPH  tržba za rok
                          1996 v mil. Kč
------------------------------------------------------------------
     1              2         3
------------------------------------------------------------------
Pražská energetika, a. s.      1 091       7 234
------------------------------------------------------------------
Středočeská energetika, a. s.     985       8 581
------------------------------------------------------------------
Severočeská energetika, a. s.    1 006       8 612
------------------------------------------------------------------
Východočeská energetika, a. s.    1 009       7 921
------------------------------------------------------------------
Západočeská energetika, a. s.    1 016       5 427
------------------------------------------------------------------
Jihočeská energetika, a. s.      970       4 840
------------------------------------------------------------------
Severomoravská energetika, a. s.   1 051      13 304
------------------------------------------------------------------
Jihomoravská energetika, a. s.    1 102      11 723
------------------------------------------------------------------
(3) Pokud se bude skutečná tržba za elektrickou energii dosažená distribuční společností za rok 1996 lišit od tržby uvedené ve sloupci 3 v bodu (2), přepočte se cena uvedená ve sloupci 2 bodu (2) podle vzorce
         Ti - (Ni + r . Ai)
      ci = ------------------- ,
             Di

kde
ci = nová přepočtená průměrná věcně usměrňovaná cena elektrické
   energie dodávané od ČEZ, a. s., pro i-tou distribuční
   společnost,
Ti = skutečná  tržba za  elektrickou energii  dosažená i-tou
   distribuční společností za rok 1996 zjištěná z vydaných
   faktur a změny stavu nevyfakturované elektrické energie,
Ni = provozní náklady i-té distribuční společnosti na dodávky
   elektrické energie za rok 1996 ve výši vymezené Ministerstvem
   průmyslu a obchodu,
Ai = provozní aktiva i-té distribuční společnosti ve výši vymezené
   Ministerstvem průmyslu a obchodu,
Di = skutečná dodávka elektrické energie v MWh do sítí i-té
   distribuční společnosti za rok 1996 zjištěná z přijatých
   faktur,
r = rentabilita provozních aktiv distribučních společností a ČEZ,
   a. s., vymezená Ministerstvem průmyslu a obchodu v dohodě s
   Ministerstvem financí.
(4) ČEZ, a. s., sdělí Ministerstvu průmyslu a obchodu do 30. ledna 1997 údaje o podílu skutečných dodávek elektrické energie od ČEZ, a. s., pro osm distribučních společností uvedených v bodu (2) na celkových dodávkách elektrické energie ČEZ, a. s. v roce 1996. Distribuční společnosti sdělí Ministerstvu průmyslu a obchodu do 30. ledna 1997 údaje o "Ti" a "Di" podle bodu (3) a údaj o podílu skutečných dodávek elektrické energie od ČEZ, a. s. na celkových dodávkách elektrické energie do sítí příslušné distribuční společnosti v roce 1996.
(5) Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem financí propočte na základě údajů uvedených v bodu (4) nové průměrné věcně usměrňované ceny elektrické energie "ci" podle vzorce uvedeného v bodu (3) pro dodávky elektrické energie jednotlivým distribučním společnostem a sdělí je písemně ČEZ, a. s. a distribučním společnostem do 10. února 1997 jako podklad pro vyúčtování.
  
ČÁST III.
Obecná a zrušující ustanovení
1. Úředně stanovenými cenami uvedenými v části I. tohoto výměru, kromě maximálních cen podle položky č. 4 v části I. oddíl A a minimálních cen podle části I. oddíl C, se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního předpisu.36)
2. Číselný kód Standardní klasifikace produkce je u jednotlivých položek uveden orientačně. Pro zařazení zboží do položky je rozhodující slovní popis položky.
3. Zrušují se výměry MF ČR:
č. 01/95 (Cenový věstník částka 28/1994),
č. 02/95 (Cenový věstník částka 1/1995),
č. 03/95 (Cenový věstník částka 4/1995),
č. 05/95 (Cenový věstník částka 7/1995),
č. 06/95 (Cenový věstník částka 11/1995),
č. 07/95 (Cenový věstník částka 14/1995),
č. 08/95 (Cenový věstník částka 18/1995),
část II. výměru MF č. 04/95 (Cenový věstník částka 5/1995).
4. Výměr nabývá účinnosti 1. ledna 1996.
Vrchní ředitelka Ministerstva financí:
Ing. Jana Fürstová, v.r.
 
Příloha č. 1
MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE
    
I.
Všeobecné podmínky
1. Tyto ceny jsou platné pro elektrickou energii dodávanou držiteli autorizace na rozvod elektřiny (dále dodavatel). Vztahují se na všechny odběry elektřiny s výjimkou odběru pro osobní potřebu odběratelů (domácností), pro osobní potřebu příslušníků jejich domácností a ostatních uživatelů bytů, pokud uvedení odběratelé jsou fyzickými osobami s trvalým pobytem na území České republiky.
Neplatí pro dodávku elektrické energie do sítí dodavatele.
2. Odběratelé elektřiny, kteří odebírají elektřinu za tyto ceny, se z tarifního hlediska dělí do těchto kategorií:
A - odběratelé připojení na síť velmi vysokého napětí nad 52 kV (VVN)
B - odběratelé připojení na síť vysokého napětí od 1 kV do 52 kV (VN)
C - odběratelé připojení na síť nízkého napětí do 1 kV
3. Dále uvedené sazby platí pro každé odběrné místo samostatně. Za jedno odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele na souvislém pozemku, do kterého se uskutečňuje dodávka elektřiny a jehož odběr je měřen jednou měřicí soupravou. V případě, že souvislost pozemku je přerušena veřejnou komunikací, musí být navíc splněna podmínka technologické návaznosti.
4. Kromě sazby za odběr elektřiny účtuje dodavatel odběratelům nájemné z měřidla a pomocného, případně ovládacího zařízení, jakož i poplatky za úkony spojené s dodávkou elektřiny s výjimkou nájemného z měřicího zařízení u odběratelů kategorie C, které je obsaženo přímo v sazbách.
5. Je-li dodávka elektřiny odběratelům kat. A a B měřena na sekundární straně transformátoru, tj. na straně nižšího napětí, připočítávají se k naměřeným odběrům transformační ztráty činné energie a spotřeba jalové energie transformátoru takto:
a) ztráty činné (kWh) v železe a vinutí transformátoru ve výši 3 % u odběru ze sítí VVN a 6 % u odběrů ze sítí VN, a to z celkového měsíčního odběru kWh, naměřeného elektroměrem. V těchto ztrátách jsou již zahrnuty ztráty výkonu
b) jalová spotřeba (kVArh) uvedená pro různé druhy a velikosti transformátorů podle části č. IV. přílohy. Jalová spotřeba transformátoru se nepřipočítává, je-li na sekundární svorky transformátoru připojen kompenzační kondenzátor o výkonu odpovídajícím příkonu transformátoru naprázdno a pokud tento kondenzátor není pro poruchu vyřazen z provozu.
Odběratel je povinen ověřit jednou za 12 měsíců správnou funkci kondenzátoru a výsledky měření oznámit písemně dodavateli elektřiny.
Pokud tak neučiní, považuje se transformátor za nevykompenzovaný.
6. V sazbách nejsou obsaženy platby za dodávku elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění.
Jde zejména o mimořádné zajištění dodávky elektřiny dalšími přívody a zařízeními, o technické zajištění dodávky elektřiny, které zkracuje možný výpadek, o výpomocné dodávky sezónního charakteru apod. Ceny za tyto zvláštní případy budou sjednány zvláštní dohodou.
7. Způsob měření volí dodavatel na základě charakteru odběru elektřiny, technických možností a platných cenových ustanovení.
8. Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb, pokud splňuje podmínky stanovené pro její přiznání. Změna sazby u odběratele se provede nejpozději do 3 měsíců od podání přihlášky k odběru odběratelem, pokud nebude dohodnuto jinak. Toto ustanovení se vztahuje i na přechod ze sazby pro ostatní odběratele na sazbu pro domácnosti a naopak.
9. Pro měření a účtování odběru činné a jalové elektrické energie (kWh, kVArh) se rozlišují tato tarifní časová pásma:
a) pásma platnosti špičkového tarifu (ŠT) ve dnech pondělí až pátek
b) pásma platnosti vysokého tarifu (VT) ve dnech pondělí až neděle
c) pásma platnosti nízkého tarifu (NT) ve dnech pondělí až neděle.
10. Pásma platnosti špičkového tarifu jsou stanovena v období:
- říjen až březen v maximální délce trvání 7 hodin denně
- duben až září v maximální délce trvání 4 hodin denně
Pásma platnosti špičkového tarifu stanoví dodavatel a oznámí je minimálně 10 dní předem všem odběratelům, kterých se týkají.
Pásma platnosti nízkého tarifu:
- jsou stanovena v celkové minimální délce 8 hodin denně a jsou určena pro odběr v dobách nízkého zatížení a z tohoto důvodu je dodavatel oprávněn operativně je měnit podle vývoje zatížení v elektrizační soustavě. Odběratelům kategorie A a B oznámí dodavatel časové vymezení NT předem
- odběratelům kategorie C dodavatel časové vymezení NT předem neoznamuje. Při rozdělení pásma NT do více časových úseků během dne (maximálně však do tří) nesmí žádný z těchto úseků být kratší než 1 hodinu.
Pásma platností vysokého tarifu jsou stanovena:
- u odběrných míst, kterých se netýkají pásma platnosti špičkového a nízkého tarifu, po dobu 24 hodin denně ve dnech pondělí až neděle
- u odběrných míst, kterých se týkají pásma platnosti špičkového a nízkého tarifu, (nebo jen jedno z těchto pásem) ve dnech pondělí až neděle ve zbývající době.
11. Odběr elektrického výkonu (čtvrthodinové maximum) u odběrů kategorie A a B pro účtování se měří ve dnech pondělí až neděle po dobu 24 hodin denně, pokud nebude ve zvláštních případech dohodnuto jinak.
12. Smluvním obdobím pro odběr elektrické energie (kWh) u odběratelů zařazených v sazbách A1, A2, A10, B1, B2, B3, B4, B10, B11 a B12 je čtvrtletí a u odběratelů zařazených v sazbě B5 je rok. Smluvním obdobím pro odběr el. výkonu (1/4 hodinové maximum) je u odběratelů v sazbách A1, B1 a B3 měsíc. Pro vyúčtování odběru elektřiny platí tyto další zásady:
a) technické maximum je hodnota 1/4 h elektrického výkonu, kterou smí odběratel nejvýše odebrat ze zařízení dodavatele. Výše technického maxima je oboustranně potvrzena v kupní smlouvě na dobu nejméně 1 roku,
b) pokud celkový odběr elektrické energie (kWh) ve smluvním období bude v toleranci -5 % až +1 % smluveného množství, vyúčtuje dodavatel odběrateli celý odběr za základní jednotkové ceny přiznané sazby (uvedené v části II. přílohy),
c) při překročení smluveného množství elektrické energie (kWh) o více než 1 % zaplatí odběratel dodavateli celkově odebrané množství za základní jednotkové ceny přiznané sazby uvedené v části II. přílohy a za každou 1 kWh odebranou nad 101 % smluveného množství zaplatí cenovou přirážku ve výši Kč 0,28,
d) za neodebrané smluvené množství elektrické energie (kWh) přesahující 5 % smluvené hodnoty, které musel dodavatel pro odběratele rezervovat, zaplatí odběratel jednotkovou cenu Kč 0,23 za každou neodebranou 1 kWh, a to až do výše povolené tolerance,
e) odběratelé se sazbou A1, B1 a B3 (se smluvním 1/4hodinovým maximem el. výkonu) jsou povinni zaplatit dodavateli sjednané smluvní 1/4 h maximum, i když celý tento výkon neodebrali. Za překročení smluveného 1/4 h maxima el. výkonu účtuje dodavatel zvýšenou cenu podle části II. přílohy,
f) odběratelé v sazbách A2, B2, B4, B5, B11 a B12 zaplatí dodavateli skutečně naměřené 1/4 h maximum el. výkonu.
13. Výpomocné dodávky pro odběratele elektřiny, kteří provozují zdroj elektrické energie:
a) odběratelé elektřiny, kteří provozují zdroj elektrické energie a jsou připojeni na rozvodné zařízení dodavatele, mohou uzavřít smlouvu na poskytování výpomocných dodávek z veřejné sítě pro případy poruch a havárií výrobního zařízení a další případy sjednané v kupní smlouvě.
Pro tyto případy sjedná odběratel s dodavatelem max. rezervní výkon, který bude dodavatel pro odběratele po sjednanou dobu zajišťovat, a to jak ve zdrojích, tak i ve svém přenosovém zařízení. Na úhradu nákladů spojených se zajišťováním této rezervy bude dodavatel odběrateli účtovat měsíční plat ve výši 67,- Kč za 1 kW rezervního výkonu smluveného nad hodnotu technického maxima, bez ohledu na to, zda k výpomocné dodávce došlo nebo nedošlo.
Odběratel, který uzavře takovouto dohodu, má v případě poruchy, havárie a v dalších případech sjednaných v kupní smlouvě právo vyžádat si dodávku potřebného výkonu až do výše smluveného rezervního výkonu za základní cenu výkonu v příslušné sazbě:
aa) jde-li o odběratele, jehož odběr je měřen registračně a fakturován podle složené sazby s platem za výkon, za příslušný počet dní v měsíci, na které byla výpomocná dodávka vyžádána, a to za výpomocnou dodávku ve výši 1 kW cenou
     - u sazby A1 ................   5,70 Kč
     - u sazby A2 ................   6,50 Kč
     - u sazby B1 ................   6,40 Kč
     - u sazby B2 ................   7,40 Kč
     - u sazby B3 ................   7,20 Kč
     - u sazby B4 ................   8,60 Kč
     - u sazby B11 ...............   11,50 Kč
     - u sazby B12 ...............   11,50 Kč
			
ab) jde-li o odběratele, jehož odběr je měřen ukazatelem 1/4 h maxima a fakturován podle složené sazby s platem za výkon, za příslušný ucelený měsíc, ve kterém byla výpomocná dodávka vyžádána.
Pokud odběratel sjedná max. rezervní výkon jen na některé měsíce, platí dodavateli za 1 kW sjednaného rezervního výkonu 67,- Kč měsíčně jen za tyto měsíce. Za ostatní měsíce je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli náklady spojené s provozem a údržbou vedení, případně transformační stanice ve smyslu odst. 6 všeobecných podmínek této části přílohy.
14. Odběr jalové energie
Maximální ceny elektřiny vycházejí z toho, že odběr elektřiny je uskutečňován trvale při induktivním účiníku cos fí = 0,95 až 1,00
Při jiné hodnotě induktivního účiníku, pokud nebyla dodavatelem stanovena nebo s ním dohodnuta, účtuje dodavatel odběratelům kategorie A a B cenové přirážky. Způsob výpočtu cenových přirážek je uveden v části III. přílohy.
Odběratelé kategorie A a B, u nichž se odběr elektřiny měří na sekundární straně (tj. na straně nižšího napětí) transformátoru, jsou povinni individuálně vykompenzovat odběr jalové energie odběrového transformátoru (odběrových transformátorů) připojeného (připojených) na síť dodavatele, a to od výkonu 250 kVA včetně.
Při výpomocných dodávkách pro odběratele provozujícího závodní elektrárnu se vyhodnocuje účiník z naměřených hodnot za celý měsíc, bez ohledu na to, zda byla či nebyla uskutečněna výpomocná dodávka. Případná cenová přirážka při výpomoci se vypočítává alikvótně, podle počtu dní, z naměřeného maxima výkonu v době výpomoci a zbytek dní v měsíci z naměřeného maxima výkonu v době výpomoci a zbytek dní v měsíci z naměřeného maxima výkonu mimo výpomoc. V obou případech se uvažuje pro výpočet cenové přirážky stejný, v příslušném měsíci naměřený účiník.
    
II.
SAZBY ELEKTŘINY PRO ODBĚRATELE
A.
ODBĚRATELÉ ZE SÍTÍ VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ (VVN)
A 1 Třítarifová sazba s platem za sjednané maximum
   - za 1 kW technického maxima a měsíc         78,00 Kč
   - za 1 kW smluveného 1/4 hodinového měs. maxima   172,00 Kč
   - za 1 kW překročení 1/4 hodinového smluveného
    měs. maxima                    420,00 Kč
   - ŠT za 1 kWh                     0,87 Kč
   - VT za 1 kWh                     0,69 Kč
   - NT za 1 kWh                     0,64 Kč
	 
A 2 Třítarifová sazba s platem za naměřené maximum
   - za 1 kW technického maxima a měsíc         78,00 Kč
   - za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měs. maxima   195,00 Kč
   - ŠT za 1 kWh                     0,87 Kč
   - VT za 1 kWh                     0,69 Kč
   - NT za 1 kWh                     0,64 Kč
	 
A 10 Speciální tarif - jednoduchá sazba pro odběry elektrické trakce ČD
- za odběr 1 kWh                   1,16 Kč
B.
ODBĚRATELÉ ZE SÍTÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ (VN)
a) Odběratelé se sjednaným technickým maximem 1 000 kW a více
B 1 Třítarifová sazba s platem za sjednané maximum
- za 1 kW technického maxima a měsíc         95,00 Kč
- za 1 kW smluveného 1/4 hodinového měs. maxima   193,00 Kč
- za 1 kW překročení 1/4 hodinového smluveného
    měs. maxima                    470,00 Kč
- ŠT za 1 kWh                     0,98 Kč
- VT za 1 kWh                     0,78 Kč
- NT za 1 kWh                     0,69 Kč
B 2 Třítarifová sazba s platem za naměřené maximum
- za 1 kW technického maxima a měsíc         95,00 Kč
- za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měs. maxima   222,00 Kč
- ŠT za 1 kWh                     0,98 Kč
 - VT za 1 kWh                     0,78 Kč
 - NT za 1 kWh                     0,69 Kč
Sazby B1 a B2 lze použít i pro odběry se sjednaným technickým maximem menším než 1 000 kW za předpokladu, že dodavatel má k dispozici potřebné měřicí zařízení.
b) Odběratelé se sjednaným technickým maximem nad 150 kW do 1 000 kW
B 3 Dvoutarifová sazba s platem za sjednané maximum
- za 1 kW technického maxima a měsíc         95,00 Kč
- za 1 kW smluveného 1/4 hodinového měs. maxima   216,00 Kč
- za 1 kW překročení 1/4 hodinového smluveného
    měs. maxima                    525,00 Kč
- VT za 1 kWh                     0,78 Kč
- NT za 1 kWh                     0,69 Kč
B 4 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum
- za 1 kW technického maxima a měsíc         95,00 Kč
- za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měs. maxima   257,00 Kč
- VT za 1 kWh                     0,78 Kč
- NT za 1 kWh                     0,69 Kč
c) Odběratelé se sjednaným technickým maximem do 150 kW včetně
B 5 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum
- za 1 kW technického maxima a měsíc         95,00 Kč
- za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měs. maxima   257,00 Kč
- VT za 1 kWh                     0,78 Kč
- NT za 1 kWh                     0,69 Kč
d) Speciální tarify pro odběry z VN
B 10 Jednoduchá sazba pro odběry elektrické trakce ČD
- za odběr 1 kWh                   1,53 Kč
B 11 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým akumulačním vytápěním a závlahy
Podmínkou pro přiznání této sazby pro akumulační vytápění je podíl instalovaného výkonu v akumulačním vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného výkonu
- za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měs. maxima
    (měřeno v pásmu VT)                346,00 Kč
   - VT za 1 kWh (16 hodin denně)            0,78 Kč
   - NT za 1 kWh (8 hodin denně)             0,69 Kč
B 12 Dvoutarifová sazba s platem za naměřené maximum pro odběry s elektrickým přímým vytápěním s řízením odběru pomocí HDO
Podmínkou pro přiznání této sazby je podíl instalovaného výkonu v přímotopném vytápění ve výši minimálně 80 % celkového instalovaného výkonu
- za 1 kW naměřeného 1/4 hodinového měs. maxima
    (měřeno v     pásmu VT)                346,00 Kč
   - VT za 1 kWh (4 hodiny denně)            0,98 Kč
   - NT za 1 kWh (20 hodin denně)            0,77 Kč
B 13 Dvoutarifová sazba
- VT za 1 kWh                     3,89 Kč
- NT za 1 kWh                     0,69 Kč
C.
SAZBY ELEKTŘINY PRO ODBĚRATELE Z NÍZKÉHO NAPĚTÍ (NN)
C 1 Sazba pro maloodběratele s velmi malým odběrem elektřiny (cca do 500 kWh/rok)
- stálý měsíční plat za jedno odběrné místo     10,00 Kč
- za odběr 1 kWh (VT)                 4,62 Kč
C 2 Sazba pro maloodběratele s malým odběrem elektřiny
- stálý měsíční plat za jedno odběrné místo     73,50 Kč
- za odběr 1 kWh (VT)                 3,12 Kč
V případech samostatně měřených odběrů právnických resp. fyzických osob měřicím zařízením dodavatele, kdy jsou náklady za odběr elektřiny odběratelem rozpočítávány přímo na jednotlivé uživatele - občany, poskytne dodavatel na základě písemné žádosti, kterou musí odběratel předložit, výjimku a tyto odběry účtuje podle sazby pro domácnosti - BS, event. pokud je odběr měřen dvousazbovým elektroměrem, podle kombinované sazby BSN. V žádosti musí být výslovně uvedeno, že náklady za odběr elektřiny jsou přímo přeúčtovány na jednotlivé uživatele - občany. Sazbu BS přizná dodavatel i v případech, kdy z jednoho odběrného místa se spotřeba elektřiny rozpočítává jak na občany, tak i na právnické resp. fyzické osoby (např. osvětlování společných prostor, pohon výtahů v obytných objektech apod.).
Za splnění podmínek pro přiznání sazby BS odpovídá odběratel.
C 3 Sazba pro maloodběratele s větším odběrem elektřiny
- stálý měsíční plat za jedno odběrné místo    3 570,00 Kč
- za odběr 1 kWh (VT)                 2,15 Kč
C 4 Nízký tarif pro maloodběratele
- stálý měsíční plat za jedno odběrné místo     105,00 Kč
- za odběr 1 kWh v pásmu platnosti NT         0,69 Kč
Speciální tarify pro odběry z nn:
C 10 Sazba pro veřejné osvětlení - je určena pro dodávku elektřiny pro účely osvětlování veřejných prostorů
- za odběr 1 kWh                   1,32 Kč
C 11 Sazba pro odběry s elektrickým přímotopným vytápěním
Cena elektřiny naměřená jediným dvousazbovým elektroměrem se skládá:
- ze stálého měsíčního platu za jedno odběrné místo podle připojené hodnoty hlavního jističe (před elektroměrem)
jistič do 3 x 10 A (1 x 25 A) ..........   336,00 Kč
jistič do 3 x 16 A .....................   567,00 Kč
jistič do 3 x 25 A .....................   840,00 Kč
jistič do 3 x 35 A .....................  1 176,00 Kč
jistič do 3 x 50 A .....................  1 680,00 Kč
jistič do 3 x 100 A ....................  3 360,00 Kč
jistič do 3 x 160 A ....................  5 376,00 Kč
 - z platu za 1 kWh naměřenou v nízkém tarifu
    (NT) - 20 h/den                   0,69 Kč
- z platu za 1 kWh naměřenou ve vysokém tarifu
    (VT) - 4 h/den                   3,12 Kč
Tato sazba je určena pro plně elektrizovaná odběrná místa. Za plně elektrizované odběrné místo se považuje takový odběr, ve kterém se pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody a pro ostatní účely používá výhradně el. energie.
Sazba je diferencována dle velikosti hlavního jističe (zaplombovaného) a překročí-li roční spotřeba el. energie v NT níže uvedené hodnoty, zaplatí odběratel každou kWh odebranou nad tuto mez ve vysokém tarifu. Pro jednotlivé velikosti hlavního jističe jsou těmito mezemi roční spotřeby:
do 3 x 10 A (resp. 1 x 25 A) ...........  7 000 kWh/rok
do 3 x 16 A ............................ 13 000 kWh/rok
do 3 x 25 A ............................ 20 000 kWh/rok
do 3 x 35 A ............................ 28 000 kWh/rok
do 3 x 50 A ............................ 40 000 kWh/rok
do 3 x 100 A ........................... 80 000 kWh/rok
do 3 x 160 A ........................... 128 000 kWh/rok
Technickou podmínkou pro přiznání sazby je připojení el. přímotopných spotřebičů na samostatný el. obvod se stykačem ovládaným povelem HDO (případně přepínacími hodinami po dohodě s dodavatelem).
Přívody topidel tohoto obvodu musí být instalovány pevně (bez zásuvek).
Doba platnosti nízkého tarifu je řízena dodavatelem s ohledem na průběh denního zatížení ES.
Doba platnosti VT bude max. 4 hodiny denně, v souvislé délce trvání max. 2 hodiny a přestávky mezi dobou platnosti VT nesmí být kratší než jedna hodina.
Blokování přímotopných el. spotřebičů bude dodavatel provádět následovně:
a) v dobách platnosti VT
b) v dobách platnosti NT v max. délce 2 hodiny denně s tím, že vypnutí nesmí být delší než 1 hodinu a přestávka mezi vypnutím musí být minimálně 1 hodinu.
C 12 Neměřené odběry
Při neměřených odběrech pro televizní převaděče, zabezpečovací zařízení ČD, domovní čísla, telefonní koncentrátory, telefonní automaty, dopravní značky a signály, společné antény apod., se platí paušální pevný plat 11,50 Kč měsíčně za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu těchto neměřených odběrů. Při neměřených odběrech pro hlásiče Policie, poplachové sirény a pro podobná zařízení, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný, se platí paušální pevný plat 11,00 Kč měsíčně za každé neměřené odběrné místo tohoto druhu, bez ohledu na výši instalovaného příkonu. Neměřený odběr (s výjimkou poplachových sirén a zabezpečovacích zařízení ČD) však nesmí mít větší instalovaný příkon než 1 000 W. Odběr elektrické energie (kWh) se u neměřených minimálních odběrů neúčtuje.
  
III.
CENOVÉ PŘIRÁŽKY ZA JALOVOU ENERGII
Ceny elektřiny uvedené v této příloze předpokládají, že všechny odběry elektřiny s ohledem na zajištění technické bezpečnosti i provozu elektrizační soustavy budou uskutečňovány při induktivním účinku cos fí = 0,95 až 1,00 a jen ve výjimečných případech předem stanovených, nebo povolených dodavatelem při účiníku jiném. Pokud tato závazná hodnota účiníku nebude odběratelem dodržena, zaplatí dodavateli cenovou přirážku za zvýšení ztrát v ES svým odběrem jalové energie ze sítě nebo dodávku kapacitní jalové energie, se kterou se v soustavě nepočítalo.
Dodržování předepsaného účiníku bude vyhodnocováno, jak je dále uvedeno.
ODBĚRATELÉ KATEGORIE A a B
1. Měření jalové energie pro hodnocení účiníku cos fí
a) U odběratelů kategorie A a B se sazbou A10, B3, B4, B5, B10, B11, B12 a B13 se měří a vyhodnocuje odběr jalové energie v pásmu platnosti VT ve dnech pondělí až neděle, stejně jako odběr energie činné.
Při měření odběru činné energie jednosazbovým elektroměrem se měří odběr jalové energie podle rozhodnutí dodavatele buď jen v pásmech VT nebo denně po celých 24 hodin.
b) U odběratelů kategorie A a B se sazbou A1, A2, B1 a B2 se měří odběr jalové energie ve špičkových pásmech stejně jako odběr činné energie.
c) Pokud podle charakteru odběru lze předpokládat, že předepsaný účiník je u odběratele dodržován, není nutno jalovou energii měřit ani fakturovat.
d) Pro fakturování cenových přirážek se u odběrů elektrické trakce ČD (sazby A10 a B10) měří 1/4 hodinové činné maximum elektrického výkonu. Pro měření 1/4 hodinového maxima výkonu platí stejné zásady jako u ostatních odběrů se složenou sazbou.
e) V případech, kde může docházet k častější nežádoucí zpětné dodávce jalové energie do sítí dodavatele, měří se tato zvláštním elektroměrem dodavatele.
2. Vyhodnocení účiníku a způsob výpočtu cenových přirážek
Z měsíčně naměřených hodnot jalové energie v kVArh a činné energie v kWh ve stejné době se vypočte příslušný
             kVArh
     tg fí = ------- a k tomuto poměru odpovídající cos fí
          kWh
Pokud se cos fí pohybuje v závazných mezích, platí odběratel jen činnou energii. Pokud však jeho účiník vypočtený podle naměřených hodnot je jiný než závazný, platí dodavateli cenovou přirážku, která se stanoví podle tabulky uvedené v části V. přílohy v procentech platu za výkon (mimo plat za sjednané technické maximum) a elektrickou energii (kWh).
Při nevyžádané dodávce jalové energie do sítí dodavatele je rozvodný energetický podnik oprávněn účtovat 0,38 Kč/kVArh ve formě cenové přirážky.
  
IV.
TRANSFORMAČNÍ ZTRÁTY JALOVÉ
  za měsíc (v 16hodinovém pásmu) u olejových transformátorů
            (podle ČSN 35 1120)

+----------+---------+--------------------------+----------------------------+
|Jmenovitý |     |    Staré plechy    |     Nové plechy    |
| výkon  |     |      kVArh     |      kVArh      |
|transform.|     +--------+--------+--------+----------+--------+--------+
|  kVA  |3,6,10 kV|15,22 kV|  35 kV| 110 kV|6,10,22 kV|  35 kV| 110 kV|
+----------+---------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+
|   63 |    - |   - |   - |   - |    - |   - |   - |
|   100 |    - |   - |   - |   - |    - |   - |   - |
|   160 |    - |   - |   - |   - |    - |   - |   - |
|   250 |  6 209 | 7 183 | 8 036 |   - |  2 313 | 2 557 |   - |
|   400 | 10 909 | 10 909 | 11 104 |   - |  2 922 | 3 312 |   - |
|   630 | 15 954 | 15 954 | 15 647 |   - |  3 682 | 3 989 |   - |
|  1 000 | 23 376 | 23 376 | 22 402 |   - |  4 627 | 5 114 |   - |
|  1 600 | 34 285 | 34 285 | 33 506 |   - |  5 844 | 6 467 |   - |
|  2 500 |    - | 48 700 |   - |   - |  15 828 | 15 828 |   - |
|  4 000 |    - | 72 076 |   - |   - |  21 428 | 21 428 |   - |
|  6 300 |    - |107 384 |   - |   - |  30 681 | 30 681 |   - |
| 10 000 |    - |160 710 |   - |121 750 |  43 830 | 43 830 | 43 830 |
| 16 000 |    - |171 424 |   - |187 008 |  66 232 | 66 232 | 66 232 |
| 25 000 |    - |243 500 |   - |292 200 |  97 400 | 97 400 | 91 313 |
| 40 000 |    - |350 640 |   - |448 040 | 126 620 |126 620 |126 620 |
| 63 000 |    - |   - |   - |582 939 |    - |   - |184 086 |
+----------+---------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+

 V případě měření odběru jalové energie celých 24 hodin se výše
 uvedené hodnoty zvyšují o 50 procent.
 
V.
CENOVÉ PŘIRÁŽKY PRO ODBĚRATELE KATEGORIE A a B ZA NEDODRŽENÍ PŘEDEPSANÉ ÚROVNĚ ÚČINÍKU (cos fí) 0,95 V PROCENTECH SAZBY ZA VÝKON A ELEKTRICKOU ENERGII
+------------+------+---------------+------------+------+---------------+
|  Rozsah  |Účiník| Přirážka v % |  Rozsah  |Účiník| Přirážka v % |
+------------+------+-------+-------+------------+------+-------+-------+
|    kVArh|   | sazby |ostatní|    kVArh|   | sazby |ostatní|
|tg = ------+ cos | A1,A2,| sazby |tg  = -----+ cos | A1,A2,| sazby |
|fí   kWh | fí | B1,B2 |    |fí   kWh | fí  | B1,B2 |    |
+------------+------+-------+-------+------------+------+-------+-------+
| 0,311-0,346| 0,95 |  -  |  -  | 1,008-1,034| 0,70 | 40,72 | 37,59 |
| 0,347-0,379| 0,94 | 1,21 | 1,12 | 1,035-1,063| 0,69 | 42,97 | 39,66 |
| 0,380-0,410| 0,93 | 2,45 | 2,26 | 1,064-1,092| 0,68 | 45,28 | 41,80 |
| 0,411-0,440| 0,92 | 3,72 | 4,43 | 1,093-1,123| 0,67 | 47,66 | 43,99 |
| 0,441-0,470| 0,91 | 5,02 | 4,63 | 1,124-1,153| 0,66 | 50,10 | 46,25 |
|      |   |    |    |      |   |    |    |
| 0,471-0,498| 0,90 | 6,34 | 5,85 | 1,154-1,185| 0,65 | 52,63 | 48,58 |
| 0,499-0,526| 0,89 | 7,69 | 7,10 | 1,186-1,216| 0,64 | 55,24 | 50,99 |
| 0,527-0,553| 0,88 | 9,07 | 8,37 | 1,217-1,249| 0,63 | 57,93 | 53,47 |
| 0,554-0,580| 0,87 | 10,49 | 9,68 | 1,250-1,281| 0,62 | 60,70 | 56,03 |
| 0,581-0,606| 0,86 | 11,94 | 11,02 | 1,282-1,316| 0,61 | 63,56 | 58,67 |
|      |   |    |    |      |   |    |    |
| 0,607-0,632| 0,85 | 13,41 | 12,38 | 1,317-1,350| 0,60 | 66,52 | 61,40 |
| 0,633-0,659| 0,84 | 14,94 | 13,79 | 1,351-1,386| 0,59 | 69,58 | 64,23 |
| 0,660-0,685| 0,83 | 16,49 | 15,22 | 1,387-1,423| 0,58 | 72,75 | 67,15 |
| 0,686-0,710| 0,82 | 18,08 | 16,69 | 1,424-1,460| 0,57 | 76,03 | 70,18 |
| 0,711-0,736| 0,81 | 19,71 | 18,19 | 1,461-1,494| 0,56 | 79,42 | 73,31 |
|      |   |    |    |      |   |    |    |
| 0,737-0,763| 0,80 | 21,39 | 19,74 | 1,495-1,532| 0,55 | 82,94 | 76,56 |
| 0,764-0,789| 0,79 | 23,10 | 21,32 | 1,533-1,579| 0,54 | 86,58 | 79,92 |
| 0,790-0,815| 0,78 | 24,85 | 22,94 | 1,580-1,620| 0,53 | 90,37 | 83,42 |
| 0,816-0,841| 0,77 | 26,66 | 24,61 | 1,621-1,663| 0,52 | 94,30 | 87,05 |
| 0,842-0,868| 0,76 | 28,51 | 26,32 | 1,664-1,709| 0,51 | 98,39 | 90,82 |
|      |   |    |    |      |   |    |    |
| 0,869-0,895| 0,75 | 30,41 | 28,07 | 1,710-1,755| 0,50 |102,64 | 94,74 |
| 0,896-0,922| 0,74 | 32,36 | 29,87 |      |   |    |    |
| 0,923-0,949| 0,73 | 34,36 | 31,72 |      |   |    |    |
| 0,950-0,977| 0,72 | 36,43 | 33,63 |      |   |    |    |
| 0,978-1,007| 0,71 | 38,55 | 35,58 | nižší než | 0,50 |108,33 |100,00 |
+------------+------+-------+-------+------------+------+-------+-------+
 
Příloha č. 2
MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH DRAH1) V ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ A OSOBNÍ DOPRAVĚ
SKP 60.10.1
  60.10.2
  60.21.10
    
I.
Seznam maximálních cen za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních drah
A. Maximální ceny za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah pro nákladní vlak:
 Kategorie tratí    Kč/1 000 hrtkm    Kč/vlkm
   (i)          (S1)       (S2)

   1.          25,00       172,90
   2.          21,50       166,70
   3.          29,30       350,70
B. Maximální ceny za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah pro osobní vlak:
 Kategorie tratí    Kč/1 000 hrtkm    Kč/vlkm
   (i)          (S1)       (S2)

   1.          13,30       27,60
   2.          11,50       26,90
   3.          15,60       56,00

Maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty
celostátních drah pro nákladní nebo osobní vlak se vypočte podle
vzorce
      Q  3    k    3   k
   Cm = -----      (S1i     Lij) +     (S2i     Lij) ,
     1 000 i=1   j=1   i=1  j=1

kde

Cm = maximální cena za použití vnitrostátní železniční dopravní
   cesty celostátních drah jedním vlakem pro sjednanou dopravní
   relaci

Q = hrubá hmotnost vlaku v tunách
   - pro  nákladní  vlak  -  součet hmotností železničních
    kolejových vozidel (hnacích vozidel, železničních vozů,
    jiných kolejových vozidel na vlastních kolech) a hmotnosti
    naloženého zboží (zásilek) v tunách zaokrouhlený na celé
    tuny nahoru
   - pro osobní vlak - součet hmotností železničních kolejových
    vozidel  (hnacích vozidel,  železničních vozů,  jiných
    kolejových vozidel  na vlastních kolech)  a hmotnosti
    cestujících (počet  míst k sezení x  0,08) v tunách
    zaokrouhlený na celé tuny nahoru
 k
     Lij = vzdálenost jízdy vlaku v km na i-té kategorii tratě
j=1   (zaokrouhlená na celé km nahoru)

i = 1, 2, 3

j = <l, k>,
   kde k = počet vlakových úseků v km ujetých po stejné
        kategorii tratě

S1 = cena za 1 000 hrtkm pro příslušnou kategorii tratě a druh
   vlaku

S2 = cena za 1 vlkm pro příslušnou kategorii tratě a druh vlaku.
    
II.
Určené podmínky za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah (dále jen "železniční dopravní cesta") v železniční nákladní a osobní dopravě
1. Železniční dopravní cestou celostátních drah se pro účely stanovení maximální ceny za použití železniční dopravní cesty rozumí cesta určená k dopravě železničními kolejovými vozidly a pevná železniční zařízení, nutná pro zabezpečení pohybu železničních kolejových vozidel, a zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti železničního provozu (zejména železniční stanice, železniční svršek, železniční spodek, umělé stavby, sdělovací a zabezpečovací zařízení, napájecí systém).
2. V maximální ceně za použití železniční dopravní cesty jsou zahrnuty náklady na železniční zařízení uvedená v bodu 1 a náklady spojené s řízením a obsluhou jízdy vlaků.
3. V maximální ceně za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah nejsou zahrnuty náklady na:
- dodání elektrické energie v případě použití elektrických hnacích vozidel, která jsou v majetku nebo v nájmu oprávněného dopravce,
- nájemné za používání provozních budov v majetku provozovatele celostátních drah,
- vyžádaný doprovod vlaků odborně způsobilými pracovníky provozovatele celostátních drah,
- vypracování zvláštních jízdních řádů pro oprávněné dopravce,
- jiné výkony vyžádané oprávněnými dopravci, např. dodání paliv, maziv, vody, předtápění souprav (vozů), mytí, čištění a dezinfekce vozů a jiné.
4. Smlouvu o použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah uzavírá provozovatel celostátních drah s oprávněným dopravcem, kterým se rozumí osoba oprávněná podnikat ve veřejné železniční dopravě při splnění podmínek stanovených právními předpisy pro provozování celostátních drah.
5. Maximální cena za použití železniční dopravní cesty se počítá za jízdy samostatných hnacích vozidel, plných i prázdných vlakových souprav a samostatných kolejových vozidel na vlastních kolech. Maximální cena se určí:
a) pro nákladní a smíšené vlaky podle cen uvedených v písm. A Seznamu maximálních cen za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních drah (dále jen "Seznam"),
b) pro osobní vlaky podle cen uvedených v písm. B Seznamu,
c) pro samostatné
- elektrické a motorové vozy podle cen uvedených v písmenu B Seznamu,
- lokomotivy a pro ostatní hnací vozidla podle cen uvedených v písmenu A Seznamu,
d) pro jiná samostatná kolejová vozidla na vlastních kolech podle cen uvedených v písmenu A Seznamu.
6. Rozhodující pro určení maximální ceny za použití železniční dopravní cesty celostátních drah je druh vlaku, kategorie trati (zařazení vlakových úseků do příslušné kategorie trati) a délka dohodnutých vlakových úseků, a to i v případě, že jízda vlakem bude vedena z příčin na straně provozovatele celostátních drah po jiné než dohodnuté trati (vlakových úsecích).
7. Zařazení do kategorií tratí 1. a 2. je uvedeno v Seznamu tratí celostátních drah, který je nedílnou součástí této přílohy. Ostatní tratě celostátních drah neuvedené v 1. nebo 2. kategorii tratí patří do 3. kategorie tratí.
8. Provozovatelé celostátních drah jsou povinni poskytnout oprávněným dopravcům výpis kilometrovníku dotčené kategorie trati (vlakových úseků).
9. Průběh dopravních relací dohodne provozovatel celostátních drah s oprávněným dopravcem před započetím dopravy.
10. Maximální ceny uvedené v Seznamu jsou stanoveny včetně 5 % daně z přidané hodnoty.
SEZNAM KATEGORIÍ TRATÍ CELOSTÁTNÍCH DRAH
Tratě 1. kategorie
1. Praha - Česká Třebová (přes Poříčany, Kolín, Přelouč, Pardubice, Choceň, Ústí nad Orlicí)
2. Děčín-vých., dol. nádr. - Lysá n/Labem (přes Ústí n/Labem - Střekov, Všetaty)
3. Ústí n/Lab.-západ - Ústí n/Lab.-Střekov
4. Děčín hl. n. - Děčín-vých., hl. n. - Děčín-vých., dol. n.
5. Praha - Děčín hl. n. (přes Kralupy n/Vlt. Ústí n/Lab. hl. n.)
6. Děčín hl. n. - Děčín-Prostřední Žleb
7. Chomutov - Ústí n/Lab. (přes Most, Bílinu, Oldřichov u Duchcova, Řetenice)
8. Bílina - Ústí n/Lab.-západ (přes Úpořiny)
9. Cheb - Chomutov (přes Tršnici)
10. Praha - Cheb (přes Beroun, Zdice, Plzeň, Mariánské Lázně)
11. Plzeň - České Budějovice (přes Horažďovice-předm. - Ražice - Protivín)
12. České Budějovice - Horní Dvořiště
13. Veselí n/Luž. - Jihlava (přes Jindřichův Hradec)
14. Praha - České Budějovice (přes Čerčany, Tábor, Veselí n/Luž.)
15. Veselí n/Luž. - České Velenice
16. Kolín - Havlíčkův Brod
17. Lysá n/Lab. - Kolín (přes Nymburk, Velký Osek)
18. Havlíčkův Brod - Jihlava
19. Havlíčkův Brod - Břeclav (přes Křižanov, Brno)
20. Česká Třebová - Brno (přes Svitavy)
21. Česká Třebová - Bohumín (přes Zábřeh na M., Olomouc, Přerov, Hranice na M., Studénku, Ostravu-Porubu)
22. Hranice na M. - Horní Lideč (přes Valašské Meziříčí)
23. Bohumín - Mosty u Jablunkova (přes Petrovice u Karviné, Český Těšín)
24. Přerov - Břeclav (přes Hulín, Otrokovice, Staré Město u Uh. Hradiště, Moravský Písek)
25. Břeclav - Lanžhot
26. Děčín-Prostřední Žleb - Děčín vých., dol. n.
27. Plzeň - Česká Kubice
28. Ostrava-Poruba (- Polanka n/Odr.) - Český Těšín (přes Ostravu - Kunčice)
Tratě 2. kategorie
1. Přelouč - Prachovice (přes Heřmanův Městec)
2. Velký Osek - Hanušovice (přes Chlumec n/Cidl., Hradec Králové, Týniště n/Orl., Letohrad, Lichkov)
3. Ústí n/Orl. - Letohrad
4. Choceň - Meziměstí (přes Týniště n/Orl., Václavice, Náchod)
5. Liberec - Hradec Králové (přes Turnov, Žel. Brod, Starou Paku, Jaroměř, Smiřice)
6. Hradec Králové - Pardubice (přes Rosice n/Labem)
7. Trutnov hl. n. - Jaroměř (přes Starkoč)
8. Starkoč - Václavice
9. Liberec - Černousy (přes Raspenavu, Frýdlant v Čechách)
10. Chlumec n/Cidl. - Trutnov hl. n. (přes Ostroměř, Starou Paku, Kunčice n/Lab.)
11. Turnov - Hradec Králové (přes Libuň, Jičín, Ostroměř, Sadovou)
12. Trutnov-Poříčí - Královec
13. Poříčany - Nymburk hl. n.
14. Veleliby - Jičín
15. Praha - Turnov (přes Neratovice, Všetaty, Ml. Boleslav, Bakov n/Jiz.)
16. Nymburk hl. n. - Rumburk (přes Veleliby, Ml. Boleslav, Bakov n/Jiz., Českou Lípu, Jedlovou, Rybniště)
17. Benešov n/Plouč. - Varnsdorf (přes Jedlovou, Rybniště)
18. Děčín vých., hor. n. - Česká Lípa (přes Benešov n/Plouč.)
19. Rumburk - Jiříkov
20. Česká Lípa - Liberec
21. Liberec - Hrádek n/Nisou
22. Kralupy n/Vlt. - Neratovice
23. Kladno - Kralupy n/Vlt.
24. Most - Kralupy n/Vlt. (přes Obrnici, Louny)
25. Praha - Chomutov (přes Hostivice, Kladno, Lužnou u Rakovníka, Žatec)
26. Hostivice - Praha
27. Louny - Postoloprty (přes Louny-předm.)
28. Lužná u Rakovníka - Rakovník
29. Louny předm. - Rakovník
30. Obrnice - Bílina
31. Louka u Litvínova - Oldřichov u Duchcova
32. Most - Louka u Litvínova
33. Tršnice - Vojtanov (přes Františkovy Lázně)
34. Cheb - Aš (přes Františkovy Lázně)
35. Plzeň - Obrnice (přes Mladotice, Žatec, Postoloprty, Počerady)
36. Rakovník - Beroun
37. Plzeň - Klatovy
38. Domažlice - Horažďovice předm. (přes Janovice n/Úhl., Klatovy, Sušici)
39. České Budějovice - České Velenice
40. České Budějovice - Kájov
41. Zdice - Protivín (přes Březnici, Písek)
42. Tábor - Ražice (přes Milevsko, Písek, Putim)
43. Tábor - Horní Cerekev (přes Obrataň)
44. Praha - Dobříš (přes Vrané n/Vlt.)
45. Čerčany - Vrané n/Vlt.
46. Praha - Lysá n/Lab. (přes Čelákovice)
47. Havlíčkův Brod - Rosice n/Lab. (přes Žďárec u Skutče)
48. Brno - Jihlava (přes Okříšky, Střelice)
49. Okříšky - Znojmo
50. Brno - Hrušovany n/Jev. (přes Mor. Bránice)
51. Břeclav - Znojmo (přes Hrušovany n/Jev.)
52. Bylnice - Horní Lideč
53. Olomouc - Krnov (přes Šumperk, Bludov, Hanušovice, Jeseník, Mikulovice, Jindřichov)
54. Zábřeh na Moravě - Bludov
55. Ostrava hl. n. - Kojetín (přes Ostravu-Kunčice, Frýdlant n/Ostr., Veřovice, Valašské Meziříčí, Hulín)
56. Studénka - Veřovice
57. Olomouc - Opava-vých. (přes Krnov)
58. Opava-vých. - Ostrava-Poruba
59. Brno - Přerov (přes Křenovice, Nezamyslice, Kojetín)
60. Olomouc - Nezamyslice (přes Prostějov)
61. Veselí nad Moravou - Vrbovce
62. Otrokovice - Zlín
63. Brno - Bylnice (přes Křenovice, Kyjov, Bzenec, Veselí n/Mor., Kunovice)
64. Bzenec - Moravský Písek
65. Kunovice - Staré Město u Uherského Hradiště
66. Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín
67. Opatovice - Plačice (spojka)
Tratě neuvedené v tomto seznamu jsou zařazeny do 3. kategorie.
 
Příloha č. 3
MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA NUCENÝ ODTAH VOZIDEL
    
I.
Maximální ceny za výkony nuceného odtahu vozidel
+-------+---------------------------------+--------+-----------------+
|Položka| Činnost             | Měrná |   Cena    |
| č.  |                 |jednotka|Kč/měrná jednotka|
+-------+---------------------------------+--------+-----------------+
| 1.  |Výkon na místě          |15 minut|   31,20   |
|    |                 |    |         |
| 2.  |Jízdní výkon           | 1 km |    6,50   |
|    |                 |    |         |
| 3.  |Účast dalšího pracovníka dopravce|15 minut|   12,80   |
|    |                 |    |         |
| 4.  |Použití navijáku         | 1 úkon |    6,50   |
|    |                 |    |         |
| 5.  |Přirážka za jízdní výkon     |    |         |
|    |s odtahovým vozidlem (ložený km) |    |         |
|    |ve městech nad 100 tis. obyvatel | 1 km |    1,00   |
|    |                 |    |         |
| 6.  |Přirážka za výkon v pracovních  |    |         |
|    |dnech v době od 22.00 hodin do  |    |         |
|    |6.00 hodin a ve dnech pracovního |    |         |
|    |volna a pracovního klidu     |    |         |
| 6.1. |řidič včetně vozidla       |15 minut|    3,50   |
| 6.2. |další pracovník dopravce     |15 minut|    3,50   |
+-------+---------------------------------+--------+-----------------+
    
II.
Všeobecné a dodací podmínky
1. Maximální ceny (dále jen ceny) platí pro oceňování nucených odtahů vozidel, tvořících překážku silničního provozu1) nebo nucených odtahů vozidel z jiných důvodů upravených obecně závaznou vyhláškou místního orgánu2) odtahovými vozidly.
2. Odtahovým vozidlem se rozumí speciální motorové nebo přípojné vozidlo, které umožňuje svou konstrukcí přepravu jiného vozidla s plným nebo částečným využitím své ložné plochy nebo odtah pomocí speciálního zařízení umístěného na jeho ložné ploše.
3. Dopravce odpovídá za stav odtahovaného vozidla, včetně jeho obsahu od okamžiku převzetí až do jeho vydání přepravci, podle zvláštních předpisů oprávněnému vlastníkovi.
4. Ceny podle této přílohy platí bez ohledu na typ a druh vozidla použitého k odtahu.
5. Vyúčtování přepravného musí odpovídat podmínkám stanoveným silničním přepravním řádem3) a umožňovat přezkoumání správnosti účtovaných částek.
6. Cena za 15 minut výkonu na místě se počítá za dobu, po kterou odtahové vozidlo stojí z důvodů nakládky, vykládky, upoutání popř. vyprošťování odtahovaného vozidla a dále za dobu stání související s dobou nezbytně nutnou k zajištění náležitostí prováděného odtahu (vyřízení dokladů o odtahovaném vozidle, vyšetřování nehody příslušníky Policie apod.). Za výkon na místě se nepovažuje stání vozidla z příčin na straně provozovatele odtahového vozidla a z příčin vyplývajících z povahy silničního provozu. Do doby výkonu na místě nepatří bezpečnostní přestávky a přestávky na občerstvení4). Doba těchto přestávek se považuje za stání z příčin na straně dopravce.
7. Cena za 1 km jízdního výkonu se počítá za celkový počet kilometrů ujetých od výjezdu odtahového vozidla ze stanoviště až do jeho návratu na stanoviště. Pokud je stanoviště nebo místo pro umístění odtahovaného vozidla určeno místním orgánem, počítá se jízdní výkon pouze od a do těchto míst.
8. Cena za účast dalšího pracovníka dopravce se počítá za celkovou dobu od odjezdu pracovníka dopravce ze stanoviště na místo výkonu a zpět. Do této doby nepatří prostoje z příčin na straně dopravce, z příčin na straně silničního provozu, bezpečnostní přestávky a přestávky na občerstvení. Zaplacení ceny za dobu účasti dalšího pracovníka dopravce může dopravce požadovat pouze v těch případech, kdy účast těchto pracovníků je nutná z bezpečnostních důvodů nebo kdy si účast dalšího pracovníka dopravce vyžádá příslušník Policie.
9. Cena za jeden úkon navijáku se počítá za jedno použití navijáku k nakládce nebo k vykládce odtahovaného vozidla z vozidla provádějícího odtah v souvislosti s nuceným odtahem. Ceny platí bez ohledu na druh navijáku použitého k výkonu.
10. Cena za jízdní výkon odtahového vozidla s odtahovaným vozidlem v obci nad 100 tis. obyvatel se počítá za každý ujetý ložený kilometr jízdního výkonu v obvodu této obce (přirážka k dovoznému). Za obvod obce (města) se pro účely nuceného odtahu vozidla považuje obvod vymezený ustanovením příslušné vyhlášky upravující pravidla silničního provozu.
11. Ceny uvedené v položce č. 6 (přirážka) se počítají za celou dobu výkonu odtahového vozidla (tj. od výjezdu ze stanoviště až do návratu na stanoviště) pouze v pracovních dnech v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.
12. Celková přepravní vzdálenost, doba a rozsah výkonu se zaokrouhlují u každé jednotlivé přepravy pro jednoho přepravce na nejblíže vyšší jednotku, pro kterou je cena stanovena.
13. Ceny za nucený odtah podle této přílohy se nesjednávají, ale stanoví je subjekty oprávněné tyto výkony provádět, přitom jejich výše nesmí překročit maximální ceny stanovené v části I. této přílohy. Výkony nuceného odtahu jsou fyzické i právnické osoby povinny strpět a ceny zaplatit.
14. V souladu s ustanovením části I. písm. b) výměru MF ČR č. 01/96 mohou místní orgány stanovit ceny nižší, než jsou ceny stanovené v této příloze.
15. Za nucené odtahy vozidel opakující se za přibližně stejných podmínek může místní orgán stanovit maximální cenu za celkový výkon nuceného odtahu (paušální cenu), kterou vypočte z nižších maximálních cen stanovených místními orgány, maximálně však z cen stanovených v části I. této přílohy.
 
Příloha č. 4
MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA VNITROSTÁTNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY
MAXIMÁLNÍ CENY
A. TELEFONNÍ SLUŽBY
I. ZŘÍZENÍ NEBO PŘELOŽENÍ ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC
1. Ceny za zřízení účastnické telefonní stanice

                         Kč     Kč
                       do 31.3.  od 1.4.
                        1996    1996
1.1. Zřízení účastnické telefonní stanice
   se samostatným nebo podvojným
   připojením
   1.1.1. fyzická osoba pro osobní
          potřebu              2 100,00  2 100,00
   1.1.2. právnická osoba a fyzická
      osoba pro podnikatelské
      účely               5 250,00  5 250,00

1.2. Zřízení účastnické telefonní stanice
   se skupinovým připojením          735,00   735,00

1.3. Zřízení veřejné telefonní stanice
   1.3.1. fyzická osoba pro osobní potřebu 1 050,00  1 050,00
   1.3.2. právnická osoba a fyzická osoba
      pro podnikatelské účely      2 625,00  2 625,00

1.4. Zřízení digitálního připojení
   o rychlosti 2048 kbit/s připojujícího
   digitální pobočkovou ústřednu na
   příslušnou digitální veřejnou
   telefonní ústřednu           52 500,00  52 500,00

1.5. Zřízení účastnické telefonní stanice
   se samostatným nebo podvojným
   připojením, na niž se vztahují cenové
   výhody stanovené Telefonním řádem
   1.5.1. fyzická osoba pro osobní potřebu  525,00   525,00

1.6. Zřízení účastnické telefonní stanice
   se skupinovým připojením, na niž se
   vztahují cenové výhody stanovené
   Telefonním řádem
   1.6.1. fyzická osoba pro osobní potřebu  184,00   184,00
2. Ceny za přeložení účastnické telefonní stanice

2.1. Přeložení účastnické telefonní stanice
   se samostatným nebo podvojným připojením
   2.1.1. fyzická osoba pro osobní potřebu  525,00   525,00
   2.1.2. právnická osoba a fyzická osoba
      pro podnikatelské účely      1 313,00  1 313,00

2.2. Přeložení účastnické telefonní stanice
   se skupinovým připojením          184,00   184,00

2.3. Přeložení veřejné telefonní stanice
   2.3.1. fyzická osoba pro osobní potřebu  263,00   263,00
   2.3.2. právnická osoba a fyzická osoba
      pro podnikatelské účely       657,00   657,00

2.4. Přeložení účastnické telefonní stanice
   se samostatným nebo podvojným připojením,
   na niž se vztahují cenové výhody
   stanovené Telefonním řádem
   2.4.1. fyzická osoba pro osobní potřebu  132,00   132,00

2.5. Přeložení účastnické telefonní stanice
   se skupinovým připojením, na niž se
   vztahují cenové výhody stanovené
   Telefonním řádem
   2.5.1. fyzická osoba pro osobní potřebu   46,00    46,00
2.6. Přeložení digitálního připojení o rychlosti
   2 048 kbit/s připojujícího digitální
   pobočkovou telefonní ústřednu na
   příslušnou digitální veřejnou telefonní
   ústřednu                 13 125,00 13 125,00
II. PŘEMĚNY A PŘEVOD ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC
1. Ceny za přeměny účastnických telefonních stanic

1.1. Přeměna účastnické telefonní stanice
   se skupinovým připojením na stanici
   se samostatným nebo podvojným připojením,
   prováděná na žádost účastníka       525,00   525,00
2. Ceny za převod účastnických telefonních stanic

2.1. Převod účastnictví nebo změna ve jménu
   (názvu) účastníka jedné účastnické
   telefonní stanice             105,00   105,00
III. POUŽÍVÁNÍ HLAVNÍCH ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC
1. Ceny za používání účastnických telefonních
  stanic připojených na automatické
  telefonní ústředny

1.1. Účastnická telefonní stanice
   se samostatným připojením          70,00    80,00
1.2. Účastnická telefonní stanice
   s podvojným připojením           42,00    48,00
1.3. Účastnická telefonní stanice
   se skupinovým připojením          15,00    15,00
1.4. Digitální připojení o rychlosti
   2048 kbit/s, připojující digitální
   pobočkovou ústřednu na příslušnou
   digitální veřejnou telefonní ústřednu  1 066,00  1 220,00
2. Ceny za používání účastnických telefonních
  stanic připojených na manuální telefonní
  ústředny

2.1. Účastnická telefonní stanice
   připojená na manuální ústřednu       31,50    31,50
3. Ceny za pronájem včetně údržby základního
  (standardního) telefonního přístroje

3.1. Pronájem a údržba základního
   (standardního) telefonního přístroje     6,30    6,30
IV. AUTOMATICKY USKUTEČNĚNÉ MÍSTNÍ A MEZIMĚSTSKÉ HOVORY
1. Ceny za automaticky uskutečněné místní
  a meziměstské hovory

1.1. Každý tarifní impuls uskutečněný
   z účastnické telefonní stanice        1,90    2,00

1.2. Každý tarifní impuls uskutečněný
   z veřejného telefonního automatu (VTA)    2,00    2,00

1.3. V místním telefonním styku se započítává
   jeden tarifní impuls
   v době silného provozu za každých
   započatých               240 sekund 180 sekund
   v době slabého provozu za každých
   započatých               480 sekund 360 sekund

1.4. V meziměstském styku se započítávají
   tarifní impulsy v:

   1.4.1. I. tarifním pásmu jeden tarifní
      impuls
      v době silného provozu
      za každých započatých       60 sekund 60 sekund
      v době slabého provozu
      za každých započatých      120 sekund 120 sekund

   1.4.2. II. tarifním pásmu jeden tarifní
      impuls
      v době silného provozu
      za každých započatých       30 sekund 30 sekund
      v době slabého provozu
      za každých započatých       60 sekund 60 sekund

   1.4.3. III. tarifním pásmu jeden tarifní
      impuls
      v době silného provozu
      za každých započatých       20 sekund 20 sekund
      v době slabého provozu
      za každých započatých       40 sekund 40 sekund
U meziměstských telefonních hovorů tarifovaných telefonní
ústřednou, která neumožňuje vyslání prvního periodického tarifního
impulsu v okamžiku přihlášení volaného účastníka, se k počtu
tarifních impulsů  vysílaných se stanovenou  periodicitou (v
závislosti na pásmu a době hovoru) připočítává jeden tarifní
impuls za každý uskutečněný meziměstský hovor.
V. HOVORY USKUTEČNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM SPOJOVATELKY A Z VEŘEJNÉ TELEFONNÍ HOVORNY
1. Ceny za hovory uskutečněné prostřednictvím
  spojovatelky meziměstské telefonní ústředny

1.1. Obyčejný meziměstský hovor bez dalších
   služeb v:

   1.1.1. I. tarifním pásmu za první
      tři minuty              5,70    6,00
      za každou další započatou
      minutu                1,90    2,00

   1.1.2. II. tarifním pásmu za první
      tři minuty              14,40    15,00
      za každou další započatou
      minutu                3,80    4,00

   1.1.3. III. tarifním pásmu za první
      tři minuty              20,10    21,00
      za každou další započatou
      minutu                5,70    6,00
2. Ceny za hovory uskutečněné z veřejné
  telefonní hovorny

2.1. Za zprostředkování každého hovoru
   z veřejné telefonní hovorny         3,20    3,20
B. zrušen
I. zrušeno
1. zrušeno
2. zrušeno
II. zrušen
1. zrušen
III. zrušen
1. zrušeno
IV. zrušen
1. zrušeno
2. zrušeno
3. zrušeno
4. zrušeno
5. zrušeno
V. zrušen
C. POUŽÍVÁNÍ ÚČASTNICKÉ STANICE ROZHLASU PO DRÁTĚ
                             Kč/měsíc
1.1. Za každou účastnickou stanici rozhlasu
   po drátě po jejím zapojení pro fyzickou
   osobu pro osobní potřebu                20,00

1.2. Za každou účastnickou stanici rozhlasu
   po drátě po jejím zapojení pro právnickou
   osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely
   a) 1 až 3 reproduktory rozhlasu po drátě        20,00
   b) 4 až 10 reproduktorů rozhlasu po drátě       115,00

                             Kč/měsíc
                              1996

   c) 11 až 35 reproduktorů rozhlasu po drátě       267,00
   d) 36 až 70 reproduktorů rozhlasu po drátě       573,00
   e) u většího počtu reproduktorů rozhlasu
    po drátě než 70 se k částce 573,00 Kč
    připočítává cena vyplývající z rozdílu
    počtu reproduktorů rozhlasu po drátě

Příklad: Cena za 100 reproduktorů rozhlasu po drátě:
     Cena za 70 reproduktorů            573,00
     se zvýší o cenu za 30 reproduktorů
     podle ceny za 11 až 35 reproduktorů      267,00
     Celková cena za 100 reproduktorů
     rozhlasu po drátě               840,00
URČENÉ PODMÍNKY
OBECNÉ PODMÍNKY
1. Výkony telekomunikací se poskytují za podmínek uvedených:
- v zákonu č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- ve vyhlášce č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění vyhlášky č. 92/1974 Sb.
- ve vyhlášce federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád, ve znění vyhlášky č. 40/1988 Sb.,
- v Telegrafním řádu, jehož vydání bylo registrováno v částce 18/1972 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků,
- v Dálnopisném řádu, jehož vydání bylo registrováno v částce 8/1977 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků,
- v Řádu přenosu dat, jehož vydání bylo registrováno v částce 36/1982 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků,
- ve vyhlášce federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Maximální ceny a určené podmínky platí pro telekomunikační služby poskytované
a) právnickými osobami (dále jen "poskytovatel"), které byly poskytováním telekomunikačních služeb (kromě telekomunikačních služeb poskytovaných prostřednictvím mobilních radiotelefonních sítí) pověřeny povolujícím orgánem státní správy telekomunikací podle zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o telekomunikacích"),
b) fyzickými a právnickými osobami (dále jen "poskytovatel"), které poskytují telekomunikační služby, kromě
- telekomunikačních služeb spočívajících v dočasném přístupu k telefonnímu přístroji (nevztahuje se na telefonní automaty, veřejné telefonní hovorny a veřejné telefonní stanice), kdy uživatel neuzavírá příslušnou smlouvu s poskytovatelem telekomunikačních služeb,
- telekomunikačních služeb poskytovaných prostřednictvím mobilních radiotelefonních sítí.
Pokud telekomunikační zařízení poskytovatele neumožňuje evidovat počet tarifních impulsů uskutečněných uvnitř poskytovatelem používané telekomunikační sítě nebo používaného telekomunikačního zařízení, dohodne poskytovatel s uživatelem počet těchto tarifních impulsů. Maximální cena tohoto hovorného (paušální cena) se vypočte jako násobek dohodnutého počtu tarifních impulsů a maximální ceny za tarifní impuls (položka A.IV.1.1.).
3. U účastnických telefonních stanic připojených na automatické telefonní ústředny, které umožňují oceňování uskutečněných hovorů v závislosti na délce jejich trvání a době, ve které jsou uskutečňovány, musí vyúčtování telekomunikačních služeb za příslušné zúčtovací období obsahovat i rozpis počtu tarifních impulsů minimálně za
a) hovory místní a vnitrouzlové (I. meziměstské pásmo) a za služby tarifované v místní nebo uzlové telefonní síti, jejichž cena je odvozena od počtu tarifních impulsů,
b) hovory meziuzlové (II. a III. meziměstské tarifní pásmo) a za volání na služby, jejichž cena je odvozena od počtu tarifních impulsů a telefonní číslo začíná číslicí "0" (hovory s meziměstským rozlišovacím číslem),
c) hovory mezinárodní (hovory s mezinárodním rozlišovacím číslem "00" včetně hovorů v příhraničním styku).
Toto ustanovení jsou poskytovatelé povinni realizovat od doby uvedené v pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb.
4. Maximální ceny a určené podmínky uvedené v této příloze se nevztahují na telekomunikační služby poskytované
a) mezi pevnou telekomunikační sítí a mobilní radiotelefonní sítí,
b) v rámci mobilní radiotelefonní sítě jednoho poskytovatele,
c) mezi mobilními radiotelefonními sítěmi více poskytovatelů.
5. Při prodeji telefonních karet platí pro všechny prodejce maximální cena uvedená v bodu A.IV.1.2. vynásobená počtem telefonních jednotek (impulsů) uvedených na telefonní kartě kromě telefonních karet určených pro reklamní (označeny slovem "PUBLICITY") a sběratelské účely (označené slovy "POUZE PRO SBĚRATELSKÉ ÚČELY"), jejichž počet vyrobených kusů nepřesahuje 3 000 kusů od druhu a počet telefonních jednotek uvedených na telefonní kartě nepřesahuje 10 jednotek.
A. PODMÍNKY PRO TELEFONNÍ SLUŽBY
Maximální ceny a podmínky pro telefonní služby uvedené v písmenu A.I. se nevztahují na dočasné účastnické telefonní stanice.
I. ZŘÍZENÍ NEBO PŘELOŽENÍ ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC
1. Za zřízení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením a jednoho přípojného vedení k pobočkové telefonní ústředně pro fyzickou osobu pro osobní potřebu platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.1.1.
Za zřízení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.2.
Toto ustanovení se nevztahuje na zřízení digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu.
2. Za zřízení účastnické telefonní stanice a jednoho přípojného vedení k pobočkové telefonní ústředně pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.1.2.
Toto ustanovení se nevztahuje na zřízení digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální telefonní pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu.
3. Za zřízení přímého spojení s meziměstskou telefonní ústřednou na žádost účastníka platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.1.2., a to bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou osobu pro osobní potřebu nebo o právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely
4. Za zřízení veřejné telefonní stanice pro fyzickou osobu pro osobní potřebu platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.3.1. a pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely maximální cena stanovená v položce A.I.1.3.2.
5. Za zřízení digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.4.
6. Přepojují-li se do digitálního připojení, připojujícího digitální pobočkovou ústřednu na veřejnou digitální ústřednu, již dříve zřízená přípojná vedení - účastnické telefonní stanice (za předpokladu, že se nejedná současně o přeložení těchto přípojných vedení), snižuje se cena uvedená v položce A.I.1.4. o již zaplacené úhrady za zřízení přepojovaných telefonních stanic (u telefonních stanic zřízených před 1.1.1981 o cenu ve výši 600,- Kč za každou přepojenou telefonní stanici). Převyšuje-li součet zaplacených úhrad tuto cenu, rozdíl se nevrací.
7. Za zřízení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem (IS stanice apod.), platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.5.
8. Za zřízení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem, platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.6.
9. Maximální ceny za přeložení účastnické telefonní stanice stanovené pro rok 1995 v položkách A.I.2. platí pro žádosti o přeložení účastnické telefonní stanice podané do 31. března 1996.
10. Pro žádosti o přeložení účastnické telefonní stanice podané od 1. dubna 1996 se uplatní maximální ceny za zřízení účastnické telefonní stanice stanovené v položkách A.I.1. pro rok 1996.
11. Za přeložení účastnické telefonní stanice pro fyzickou osobu pro osobní potřebu platí maximální cena stanovená v položce A.I.2.1.1.
12. Za přeložení účastnické telefonní stanice pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely platí maximální cena stanovená v položce A.I.2.1.2.
13. Za přeložení veřejné telefonní stanice pro fyzickou osobu pro osobní potřebu platí maximální cena stanovená v položce A.I.2.3.1. a pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely maximální cena stanovená v položce A.I.2.3.2.
14. Za přeložení účastnické telefonní stanice se samostatným nebo podvojným připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem (IS stanice apod.), platí maximální cena stanovená v položce A.I.2.4.
15. Za přeložení účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem (IS stanice apod.), platí maximální cena stanovená v položce A.I.2.5.
16. Za přeložení účastnické telefonní stanice se nepovažuje přemístění stanice na jiné místo v téže budově nebo i v jiné budově, pokud nové místo je na souvislém pozemku téhož čísla popisného jako původní stanice.
17. Za přeložení veřejné telefonní stanice platí maximální cena podle položky A.I.2.3.
18. Za přeložení digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální pobočkovou telefonní ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu platí maximální cena stanovená v položce A.I.1.2.6.
II. PŘEMĚNY A PŘEVOD ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC
1. Přeměna účastnické telefonní stanice se samostatným připojením na stanici s podvojným připojením, účastnické telefonní stanice s podvojným připojením na telefonní stanici se samostatným připojením, plně placené účastnické telefonní stanice na veřejnou telefonní stanici nebo na účastnickou telefonní stanici, na niž se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem, je bezplatná.
2. Cena za přeměnu podle položky A.II.1. se neuplatňuje, jedná-li se o zpětnou přeměnu na účastnickou telefonní stanici se samostatným nebo podvojným připojením, za kterou již byla cena za zřízení účastnické telefonní stanice samostatné nebo podvojné zaplacena. Přeměna účastnické telefonní stanice se skupinovým připojením na telefonní stanici se samostatným nebo podvojným připojením, provedená z podnětu poskytovatele, je bezplatná.
3. Za přeměnu veřejné telefonní stanice na plně placenou účastnickou telefonní stanici se vybírá rozdíl mezi cenou za zřízení plně placené telefonní stanice a cenou zaplacenou za zřízení veřejné telefonní stanice. Tato cena se neuplatňuje, jde-li o zpětnou přeměnu veřejné telefonní stanice na účastnickou telefonní stanici plně placenou.
4. Za přeměnu účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody podle Telefonního řádu, na plně placenou účastnickou telefonní stanici, se vybírá rozdíl mezi cenou za zřízení plně placené účastnické telefonní stanice a cenou zaplacenou za zřízení účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody podle Telefonního řádu. Tato cena se neuplatňuje, jde-li o zpětnou přeměnu účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody podle Telefonního řádu, na účastnickou telefonní stanici plně placenou.
5. Za převod účastnictví nebo změnu ve jménu (názvu) účastníka jedné účastnické telefonní stanice platí maximální cena stanovená v položce A.II.2.1.
III. POUŽÍVÁNÍ ÚČASTNICKÝCH TELEFONNÍCH STANIC A PRONÁJEM ZÁKLADNÍHO (STANDARDNÍHO) TELEFONNÍHO PŘÍSTROJE (VČETNĚ ÚDRŽBY)
1. Za používání účastnické telefonní stanice (trvalé nebo dočasné) připojené na automatickou telefonní ústřednu a jednoho přípojného vedení k pobočkové telefonní ústředně platí maximální ceny stanovené v položce A.III.1.
Toto ustanovení se nevztahuje na používání digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s připojujícího digitální pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu.
2. Za používání účastnické telefonní stanice připojené na žádost účastníka na jinou než příslušnou telefonní ústřednu platí maximální ceny uvedené v části B této přílohy (pronájem vedení a okruhů).
3. Zúčtovacím obdobím je období v maximální délce 35 kalendářních dní mezi dvěma snímáními stavů tarifních impulsů. Období, za které jsou tarifní impulsy účtovány, musí být ve vyúčtování telekomunikačních služeb vyznačeno.
Delší zúčtovací období lze uplatnit pouze se souhlasem telefonního účastníka.
Při zřízení nebo zrušení účastnické telefonní stanice nesmí zúčtovací období přesáhnout 70 kalendářních dní od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla stanice zřízena, resp. zrušena.
4. Za používání účastnické telefonní stanice (trvalé nebo dočasné) připojené na manuální ústřednu platí maximální cena stanovená v položce A.III.2.1. Místní hovorné se zvlášť neúčtuje.
Samostatně se účtují meziměstské a mezistátní hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky se záznamem spojení a případně ceny za další poskytnuté telekomunikační služby.
5. Za pronájem (včetně údržby) základního (standardního) telefonního přístroje platí maximální cena stanovená v položce A.III.3.1. Typ základního telefonního přístroje stanoví poskytovatel v nabídkovém ceníku.
6. Za používání digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s, připojujícího digitální pobočkovou telefonní ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu, se uplatňuje maximální cena stanovená v položce A.III.1.4. O příslušnosti připojení rozhoduje poskytovatel.
7. Za používání nově zřízené účastnické telefonní stanice a nově zřízeného digitálního připojení o rychlosti 2 048 kbit/s, připojující digitální pobočkovou ústřednu na příslušnou digitální veřejnou telefonní ústřednu, se cena uplatňuje od prvého dne měsíce následujícího po dni zřízení. Změní-li se přeložením nebo přeměnou charakter účastnické telefonní stanice, uplatní se odpovídající cena od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy byla změna provedena.
8. Při zrušení účastnictví výpovědí účastníka se uplatňuje cena i za měsíc, ve kterém byl její provoz zastaven, resp. skončila jednoměsíční výpovědní lhůta. Při přerušení provozu na základě žádosti účastníka o přeložení účastnické telefonní stanice se za měsíc, ve kterém byl provoz telefonní stanice zastaven, vybírá poměrná část ceny za používání.
9. Maximální cena za používání se uplatňuje i za období dočasného přerušení provozu účastnické telefonní stanice na žádost účastníka i po dobu zastavení provozu telefonní stanice z důvodu účastníkem porušených podmínek, stanovených Telefonním řádem.
10. Při přerušení provozu účastnické telefonní stanice a při přerušení provozu přímého spojení trvajícím nepřetržitě déle než 7 dní, není účastník povinen platit za dobu přerušení ceny za používání telefonní stanice, pokud za přerušení neodpovídá. Předpokladem je, že účastník včas uvědomí poskytovatele o přerušení provozu nebo že se poskytovatel o tom jinak doví. Ceny již zaplacené připíše poskytovatel ve prospěch účastníka nebo mu je na požádání vrátí.
11. U účastnické telefonní stanice, na kterou se vztahují cenové výhody stanovené Telefonním řádem (IS, ČSBS) a u veřejné telefonní stanice se cena za používání neuplatňuje.
IV. AUTOMATICKY USKUTEČNĚNÉ MÍSTNÍ A MEZIMĚSTSKÉ HOVORY
1. Za automaticky uskutečněné hovory z účastnických telefonních stanic se hovorné stanoví podle počtu tarifních impulsů vykázaných příslušným telekomunikačním zařízením poskytovatele podle položky A.IV.1.1, 1.3, 1.4.
2. Za automaticky uskutečněné hovory z veřejných telefonních automatů platí maximální ceny podle položky A.IV.1.2, 1.3, 1.4.
3. U veřejných telefonních hovoren, které jsou vybaveny zařízením pro počítání tarifních impulsů, se za automaticky uskutečněné hovory určí cena podle počtu tarifních impulsů vykázaných počitadlem ve veřejné telefonní hovorně. V ostatních případech jsou hovory z veřejných telefonních hovoren přihlašovány u meziměstské ústředny jako hovory se záznamem spojení a platí pro ně ceny jako pro hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky (položka A.V.1.).
Za zprostředkování každého hovoru z veřejné telefonní hovorny platí maximální cena stanovená v položce A.V.2.2.1.
4. Za místní telefonní hovor (hovor uskutečňovaný mezi účastníky téhož místního telefonního obvodu) je maximální cena stanovena v závislosti na délce hovoru a době, ve které je hovor uskutečněn. Tarifní impulsy jsou započítávány volajícímu účastníkovi od okamžiku přihlášení volané telefonní stanice do okamžiku zrušení spojení volající telefonní stanicí nebo do odměření závěru v případě, že mikrotelefon zavěsí jen volaná telefonní stanice, s výjimkou stávajících zařízení analogové části telefonní sítě, která dosud odměřování závěru neumožňují.
Maximální ceny za místní telefonní hovory jsou stanoveny v položce A.IV.1.3.
5. Za meziměstské telefonní hovory jsou stanoveny maximální ceny v závislosti na tarifním pásmu, délce hovoru a době, ve které jsou uskutečňovány.
6. V meziměstském telefonním styku závisí četnost tarifních impulsů na tarifním pásmu a době, ve které se hovor uskutečňuje. Tarifní impulsy jsou započítávány podle položky A.IV.1.4., a to od okamžiku přihlášení volané telefonní stanice do okamžiku zrušení spojení volající telefonní stanicí nebo do odměření závěru v případě, že mikrotelefon zavěsí jen volaná stanice.
7. Za meziměstské hovory mezi místními telefonními obvody téhož uzlového telefonního obvodu platí maximální ceny pro I. tarifní pásmo.
Za meziměstské hovory uskutečněné uvnitř tranzitního telefonního obvodu (pokud nepatří do I. tarifního pásma) a mezi sousedními tranzitními telefonními obvody platí maximální ceny pro II. tarifní pásmo.
Za meziměstské hovory uskutečněné mezi nesousedními tranzitními obvody platí maximální ceny pro III. tarifní pásmo.
Do III. tarifního pásma se zařazují i meziměstské hovory uskutečněné mezi TTO České Budějovice - Praha, Most - Plzeň, České Budějovice - Brno, Hradec Králové - Olomouc.
Viz tabulku č. 1.
8. Doba silného provozu v místním styku (hovor uskutečněný mezi účastníky téhož místního telefonního obvodu) i v meziměstském telefonním styku je od 07.00 do 16.00 hodin v pracovních dnech. Doba slabého provozu je od 16.00 do 07.00 hodin následujícího pracovního dne a ve dnech (celých 24 hodin) pracovního volna, pracovního klidu a ve dnech státem uznaných svátků.
9. Hovorné se neuplatňuje u hovorů s telefonními stanicemi určenými pro tísňová volání, s ohlašovnou poruch příslušné telefonní ústředny, s ohlašovnou meziměstských a mezistátních hovorů, s telefonní stanicí určenou pro podávání telegramů telefonicky.
Tabulka č. 1

   Přehled tarifních pásem v telefonním provozu mezi TTO

+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|        | P | T | Č | P | K | M | Ú | L | H | P | J | B | Z | O | O |
|        | r | á | e | l | a | o | s | i | r | a | i | r | l | s | l |
|        | a | b | s | z | r | s | t | b | a | r | h | n | í | t | o |
|        | h | o | k | e | l | t | í | e | d | d | l | o | n | r | m |
|        | a | r | é | ň | o |  |  | r | e | u | a |  |  | a | o |
|        |  |  |  |  | v |  | n | e | c | b | v |  |  | v | u |
|        |  |  | B |  | y |  | a | c |  | i | a |  |  | a | c |
|        |  |  | u |  |  |  | d |  | K | c |  |  |  |  |  |
|        |  |  | d |  | V |  |  |  | r | e |  |  |  |  |  |
|        |  |  | ě |  | a |  | L |  | á |  |  |  |  |  |  |
|        |  |  | j |  | r |  | a |  | l |  |  |  |  |  |  |
|        |  |  | o |  | y |  | b |  | o |  |  |  |  |  |  |
|        |  |  | v |  |  |  | e |  | v |  |  |  |  |  |  |
|        |  |  | i |  |  |  | m |  | é |  |  |  |  |  |  |
|        |  |  | c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |  |  | e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Praha      | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Tábor      | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|České Budějovice| 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Plzeň      | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Karlovy Vary  | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Most      | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Ústí nad Labem | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Liberec     | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Hradec Králové | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Pardubice    | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Jihlava     | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Brno      | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 2 |
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Zlín      | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 2 |
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Ostrava     | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 |
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|Olomouc     | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
+----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
V. HOVORY USKUTEČNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM SPOJOVATELKY A Z VEŘEJNÉ TELEFONNÍ HOVORNY
1. Pro hovory uskutečněné metodou rychlého meziměstského provozu bez záznamních lístků platí maximální ceny jako pro automaticky uskutečňované hovory pomocí tarifních impulsů s rozlišením slabého a silného provozu s tím, že za zprostředkování každého hovoru se započte jeden tarifní impuls.
2. Pro meziměstské hovory se záznamem spojení (prostřednictvím spojovatelky) platí maximální ceny podle tarifních pásem a délky hovoru podle položky A.V.1.1., druhu hovoru (viz bod 6. části V. těchto podmínek) a požadovaných služeb.
3. Tarifní pásma jsou stejná jako u automaticky uskutečněných hovorů (bod 7. části IV. těchto podmínek). Na hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky se záznamem spojení se nevztahují tarifní výhody slabého telefonního provozu.
4. Délka hovoru je doba od začátku hovoru do konce hovoru. Začátek hovoru je:
a) u hovorů mezi telefonními stanicemi okamžik, kdy bylo zřízeno spojení a volaná telefonní stanice se přihlásila,
b) u hovorů z veřejných telefonních hovoren okamžik zřízení spojení mezi volajícím a osobou, která se u volané telefonní stanice přihlásila na zavolání,
c) u hovorů s předběžným hlášením a u hovorů na výzvu okamžik, kdy volající je spojen s volanou osobou příp. volanou vedlejší telefonní stanicí,
d) u hovorů na účet volaného okamžik, kdy volaná telefonní stanice nebo volaná osoba dala souhlas s úhradou hovorného,
e) u konferenčních hovorů okamžik, kdy bylo zřízeno spojení mezi volajícím a všemi volanými telefonními stanicemi.
Konec hovoru je okamžik, kdy volající dá znamení konce hovoru zavěšením mikrotelefonu nebo odzvoněním, nebo v případě, kdy volající nedá znamení konce hovoru a spojovatelka zjistí, že hovor nepokračuje, okamžik, kdy spojení bylo zrušeno spojovatelkou.
5. Vzniknou-li při hovoru zprostředkovaném spojovatelkou obtíže v dorozumění z důvodů, které nenastaly na straně hovořících, podrobí se ceně jen délka hovoru, po kterou bylo dorozumění dostatečné. Přihlašovatel hovoru může uplatňovat reklamaci proti stanovení délky trvání hovoru, resp. proti ceně za hovor, tehdy, jestliže zúčastněné ústředny nebo veřejné telefonní hovorny byly za hovoru požádány jedním z hovořících, aby zjistily nebo odstranily vyskytnuvší se závady nebo jestliže volající v průběhu spojení sám spojení přeruší a ihned vyrozumí ústřednu, u které hovor přihlásil, že bylo znemožněno další dorozumění. K reklamacím vzneseným později lze přihlédnout jen tehdy, oznámí-li přihlašovatel závady ústředně, u které hovor přihlásil, ihned po ukončení hovoru.
Jestliže byl hovor přerušen, např. bylo-li nutno uskutečnit nové spojení pro dosažení lepší kvality hovoru, zkrátí se délka hovoru o dobu, po kterou byl hovor přerušen, nejméně však o jednu minutu. Mají-li hovořící během hovoru obtíže, vzniklé z důvodů na straně poskytovatele a uplatní-li volající ihned reklamaci, zkrátí se délka hovoru o dobu, kdy byl hovor přerušen, nejméně však o jednu minutu.
6. Druhy hovoru jsou stanoveny v Telefonním řádu.
Za tísňový hovor platí maximální cena jako za obyčejný meziměstský hovor. Za uskutečněný tísňový hovor, který byl přihlášen neoprávněně, platí maximální cena jako za bleskový hovor.
Za pilný hovor platí maximální cena ve výši dvojnásobku ceny za obyčejný meziměstský hovor.
Za bleskový hovor platí maximální cena ve výši pětinásobku ceny za obyčejný meziměstský hovor.
7. U veřejných telefonních hovoren, které jsou vybaveny zařízením pro počítání tarifních impulsů, se za automaticky uskutečněné hovory vybírá hovorné podle počtu tarifních impulsů vykázaných počítadlem ve veřejné telefonní hovorně. V ostatních případech jsou hovory z veřejných telefonních hovoren přihlašovány u meziměstské ústředny a oceňovány jako hovory uskutečněné prostřednictvím spojovatelky.
Za zprostředkování každého hovoru z veřejné telefonní hovorny platí maximální cena podle položky A.V.2.2.1.
B. zrušen
C. PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ ÚČASTNICKÉ STANICE ROZHLASU PO DRÁTĚ
1. V maximální ceně za používání není zahrnuta cena za účastnický reproduktor rozhlasu po drátě.
2. Za používání účastnické stanice rozhlasu po drátě pro fyzickou osobu pro osobní potřebu se uplatňuje maximální cena stanovená v položce C.I.1.
3. Za používání účastnické stanice rozhlasu po drátě pro právnickou osobu a fyzickou osobu pro podnikatelské účely se uplatňuje maximální cena stanovená v položce C.I.2.
4. Při přerušení provozu účastnické stanice rozhlasu po drátě trvajícím déle než 14 dnů, pokud účastník za přerušení neodpovídá, se cena za používání stanice rozhlasu po drátě neuplatňuje.
5. Poškodí-li účastník zařízení pro rozhlas po drátě, které je majetkem poskytovatele, uhradí mu oprávněné náklady spojené s opravou, případně výměnou.
D. PODMÍNKY PRO SLUŽBY PŘENOSU DAT
1. Za zřízení, používání a provoz účastnických telefonních stanic pro účely přenosu dat se uplatňují ceny a podmínky podle dílu A. této přílohy.
2. Za pronájem telekomunikačních vedení a okruhů pro účely přenosu dat se uplatňují ceny podle dílu B. této přílohy.
 
Příloha č. 5
MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO VNITROSTÁTNÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY ROZHLASOVÝCH A TELEVIZNÍCH VYSÍLAČŮ A PŘEVADĚČŮ PRO PROVOZOVATELE ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ
64.20.21 Výkony spojů rozhlasové prostorem (mimo 64.20.21 - propůjčování okruhů rozhlasových a 64.20.21 - přenosy rozhlasové)
64.20.22 Výkony spojů televizní prostorem (mimo - propůjčování okruhů televizních a přenosy televizní)
  
A.
Podmínky
1. Radiokomunikační službou se rozumí služba zajišťovaná prostřednictvím zařízení určených k přenosu informací volným prostorem pomocí elektromagnetických vln s kmitočtem do 3 000 GHz, kde nosná vlna je modulována elektrickým signálem přenášejícím tyto informace.
2. Seznam obsahuje určené podmínky a maximální ceny za vnitrostátní primární radiokomunikační služby pro provozovatele rozhlasového a televizního vysílání (dále jen uživatel), které zajišťují
a) rozhlasové vysílání vysílači v pásmu
- středních vln (SV)
- krátkých vln (KV)
- dlouhých vln (DV),
b) rozhlasové vysílání vysílači v pásmech velmi krátkých vln (VKV I, VKV II),
c) televizní vysílání vysílači a převaděči ve vyhrazených televizních pásmech.
3. Primární služby jsou:
a) rozhlasové vysílání v pásmech KV, SV a DV
b) rozhlasové vysílání v pásmech VKV I a VKV II
c) televizní vysílání
Rozhlasové vysílání v pásmech KV, SV a DV je radiokomunikační služba zajišťovaná s cílem šířit programy uživatele určené k příjmu veřejnosti pomocí amplitudové modulace. Rozhlasové vysílání se zabezpečuje vysílači v pásmu SV nebo v pásmu KV případně DV, které přenášejí elektrický signál, jehož okamžitá hodnota odpovídá akustickým veličinám rozhlasových programů v nízkofrekvenčním pásmu.
Rozhlasové vysílání v pásmech VKV I a VKV II je radiokomunikační služba zajišťovaná s cílem šířit programy uživatele určené k příjmu veřejnosti s vysokou věrností přenosu programů pomocí kmitočtové modulace v souladu s příslušnými normami. Je zabezpečováno vysílači přenášejícími analogový elektrický signál, jehož okamžitá hodnota odpovídá akustickým veličinám rozhlasových monofonních a stereofonních programů v nízkofrekvenčním pásmu.
Televizní vysílání je radiokomunikační služba zajišťovaná s cílem šířit programy uživatele vysíláním černobílého nebo barevného televizního obrazu se současným přenosem jednoho monofonního nebo stereofonního, případně dvojího zvukového doprovodu, vázaného na přenášenou obrazovou scénu. Televizní vysílání je zabezpečováno televizními vysílači a převaděči v příslušných TV pásmech přenosem úplného analogového TV signálu přenášejícího informace o jasu a barvě snímané scény, informace pro jejich správnou reprodukci a signály přenášejícími monofonní, stereofonní případně dvojí zvukový doprovod vázaný na přenášenou obrazovou scénu a informace pro jeho správnou reprodukci.
4. Mimo primární služby jsou radiokomunikačními zařízeními poskytovány i doplňkové služby. Za doplňkové služby se považují služby přenosu dalších signálů a informací, které využívají redundance kapacity přenosového systému nad rámec rozsahu primární služby (jedná se například o službu Teletext, Radio Data System apod.). Doplňkové služby nepodléhají cenové regulaci. Jejich zavedení na zařízeních zajišťujících primární služby nezakládá (při zabezpečení dohodnuté kvality primárních služeb) povinnost snížit z tohoto důvodu maximální ceny primárních služeb.
5. Maximální cena za primární služby je součtem pevné a pohyblivé složky ceny.
6. Roční maximální cena pevné složky Spe za poskytnutí radiokomunikační služby je nezávislá na množství odvysílaných hodin a stanoví se podle kategorie a jmenovitého vysokofrekvenčního výkonu každého jednotlivého vysílače, převaděče určeného pro zajištění služby podle vztahu uvedeného v části B tohoto seznamu, pokud není uvedena v části C.
7. V případě, že mezi okamžikem zahájení a ukončení poskytované služby neuplyne jeden celý kalendářní rok, propočte se maximální cena pevné složky ve výši odpovídající době poskytování služby. Maximální cena za jeden ucelený měsíc je jednou dvanáctinou z roční maximální ceny, maximální cena za jeden den je jednou třistašedesátipětinou roční maximální ceny pevné složky. Den zahájení nebo den ukončení poskytování služby se považuje u pevné složky maximální ceny za celý jeden den bez ohledu na počet provozových hodin.
8. V případě, že je poskytována shodná úroveň primární služby pro dva a více uživatelů jedním technickým zařízením, rozdělí se maximální cena pevné složky na každého uživatele např. v poměru provozních hodin, dnů, v poměru počtu uživatelů nebo na základě jiného dohodnutého ukazatele.
9. Je-li vysílání zabezpečováno sdružením dvou nebo více rozhlasových vysílačů v pásmu SV nebo DV, stanoví se maximální cena pevné složky ceny radiokomunikační služby jako pro vysílač, jehož výstupní vysokofrekvenční výkon odpovídá součtu jmenovitých výstupních vysokofrekvenčních výkonů vysílačů pracujících ve sdruženém provozu. U pohyblivé složky ceny se vychází z maximální ceny každého sdruženého vysílače podle jeho jmenovitého vysokofrekvenčního výkonu.
10. Je-li vysílání zabezpečováno sdružením dvou nebo více rozhlasových vysílačů v pásmu KV, účtuje se pevná i pohyblivá složka ceny za každý vysílač zvlášť.
11. V případě, že se dodavatel a uživatel dohodnou na poskytnutí radiokomunikační služby náhradním zařízením, účtuje se pevná i pohyblivá složka ceny pouze za dobu poskytování služby náhradním zařízením. Pevná složka ceny původního zařízení nebude v případě poskytnutí náhradního zařízení účtována.
12. Pohyblivá složka ceny se účtuje za skutečný počet odvysílaných hodin odsouhlasený uživatelem. Počet odvysílaných hodin za měsíc se stanoví ze součtu provozních hodin a minut v jednotlivých dnech.
13. Pevná složka maximálních cen zahrnuje i poplatky za povolení ke zřízení a provozování rozhlasových a televizních vysílacích zařízení pro šíření rozhlasového a televizního programu (Výměr ČTÚ č. 4a/1993 - Telekomunikační věstník částka 9/1994).
14. Konstrukce cen Roční maximální cena pevné složky se vypočte na základě rovnice:
        Spe = K1x + K2
kde

Spe  - roční pevná složka ceny za poskytnutou službu v Kč
x   - výstupní jmenovitý vysokofrekvenční výkon vysílače podle
    technických podmínek (kW)
K1,K2 - parametry regresní přímky

   Maximální cena pohyblivé složky za jednu hodinu provozu se
vypočte na základě rovnice:

        Spo = L1y + L2
kde

Spo  - cena za skutečně odvysílanou hodinu
L1,L2 - parametry regresní přímky
y   - výstupní vysokofrekvenční výkon vysílače, pokud jsou při
    vysílání dodrženy toleranční meze definované v technických
    předpisech. V  případě jejich nedodržení  se používá
    skutečný výstupní vysokofrekvenční výkon vysílače (kW).
    Pro výpočet se použije rovnice příslušné kategorie podle
    výstupního jmenovitého vysokofrekvenčního výkonu vysílače,
    a to i v případě, kdy hodnota skutečného výstupního
    vysokofrekvenčního výkonu vysílače přechází do vyšší nebo
    nižší kategorie.

Tato konstrukce cen platí, není-li dále stanoveno jinak.
  
B.
Propočet maximální ceny za radiokomunikační služby pro rozhlasové a televizní vysílání
Rádiové vysílače pracující v pásmu SV, DV a KV
Výstupní vysokofrekvenční  Spo - maximální cena pohyblivé
výkon vysílače v kW        složky (Kč/hodina provozu)
(x, y)           Spe - maximální cena pevné složky
                 (Kč/rok)

kategorie R1:        Spo = (20,72y + 10,362). 1,05
[0 < x,y < 4]        Spe = (64 791x + 799 085,6). 1,05

kategorie R2:        Spo = (0,83y + 84,994). 1,05
[4 <= x,y < 70]       Spe = (42 545,9x + 910 310,1). 1,05

kategorie R3:        Spo = (1,591y + 61,6). 1,05
[70 <= x,y <= 700]      Spe = (17 047,8x + 2 526 182,5). 1,05

kategorie R4:        Spo = (1,894y + 106,1). 1,05
[700 < x,y]         Spe = (6 197,7x + 10 122 910). 1,05
Rádiové stereofonní vysílače pracující v pásmu VKV I a II
kategorie R5:        Spo = (15,3y + 0,08). 1,05
[0 < x,y < 1]        Spe = (808 869,5x + 162 546,1). 1,05

kategorie R6:        Spo = (2,52y + 12,129). 1,05
[1 <= x,y]          Spe = (90 921,03x + 866 923,6). 1,05

Monofonní vysílače - pevná složka ceny se snižuje o 10 %.
Televizní vysílače I.-III. TV pásma
Výstupní vysokofrekvenční  Spo - maximální cena pohyblivé
výkon vysílače obrazu       složky (Kč/hodina provozu)
v kW (x, y)         Spe - maximální cena pevné složky
                 (Kč/rok)

kategorie T1:        Spo = (0,83y + 1,84). 1,05
[0 < x,y < 0,2]       Spe = (1 933 830x + 205 099,5). 1,05

kategorie T2:        Spo = (4,74y + 29,8). 1,05
[0,2 <= x,y <= 20]      Spe = (249 630x + 1 469 381). 1,05

kategorie T3:        Spo = (4,75y + 29,87). 1,05
[20 < x,y]         Spe = (27 482,3x + 5 910 959). 1,05
Televizní vysílače IV.-V. TV pásma
kategorie T4:        Spo = (0,81y + 1,9). 1,05
[0 < x,y < 0,2]       Spe = (2 586 358x + 586 186). 1,05

kategorie T5:        Spo = (4,74y + 108,59). 1,05
[0,2 <= x,y <= 20]      Spe = (180 752,5x + 1 770 915). 1,05

kategorie T6:        Spo = (4,72y + 108,28). 1,05
[20 < x,y]         Spe = (26 312,1x + 4 859 717,3). 1,05
Pokud televizní vysílač daného jmenovitého výkonu (bez ohledu na použité TV pásmo) umožňuje vysílání dvojího zvukového doprovodu, zvyšuje se maximální cena pevné složky o 2 %, maximální cena pohyblivé složky o 5 %.
C. Maximální ceny radiokomunikačních služeb poskytovaných rozhlasovými a televizními vysílači, které jsou provozovány se jmenovitým výkonem (x = y) v kW.
Rádiové vysílače pracující v pásmu SV, DV a KV
kategorie R1:        Spo = (20,72y + 10,362). 1,05
[0 < x,y < 4]        Spe = (64 791x + 799 085,6). 1,05

položka    výstupní     maximální cena    maximální cena
     vysokofrekvenční  pohyblivé složky    pevné složky
      výkon vysílače     Kč/h         Kč/rok
         kW
------------------------------------------------------------------
  1.      1         32,60         907 070,-
  2.      2         54,40         975 101,-
  3.      2,5        65,30        1 009 116,-
  4.      3         76,10        1 043 132,-


kategorie R2:        Spo = (0,83y + 84,994). 1,05
[4 <= x,y < 70]       Spe = (42 545,9x + 910 310,1). 1,05

položka    výstupní     maximální cena    maximální cena
     vysokofrekvenční  pohyblivé složky    pevné složky
      výkon vysílače     Kč/h         Kč/rok
         kW
------------------------------------------------------------------
  1.      4         92,70        1 134 518,-
  2.      5         93,60        1 179 192,-
  3.      6         94,50        1 223 865,-
  4.      7         95,30        1 268 538,-
  5.     10         98,00        1 402 558,-
  6.     14         101,40        1 581 250,-
  7.     18         104,90        1 759 943,-
  8.     20         106,70        1 849 290,-
  9.     25         111,00        2 072 655,-
 10.     30         115,40        2 296 021,-
 11.     35         119,70        2 519 387,-
 12.     40         124,10        2 742 753,-
 13.     50         132,80        3 189 485,-
 14.     54         136,30        3 368 178,-
 15.     60         141,50        3 636 217,-


kategorie R3:        Spo = (1,591y + 61,6). 1,05
[70 <= x,y <= 700]      Spe = (17 047,8x + 2 526 182,5). 1,05

položka    výstupní     maximální cena    maximální cena
     vysokofrekvenční  pohyblivé složky    pevné složky
      výkon vysílače     Kč/h         Kč/rok
         kW
------------------------------------------------------------------
  1.     70         181,60        3 905 505,-
  2.     80         198,30        4 084 507,-
  3.     100         231,70        4 442 511,-
  4.     150         315,30        5 337 520,-
  5.     200         398,80        6 232 530,-
  6.     250         482,30        7 127 539,-
  7.     300         565,80        8 022 549,-
  8.     400         732,90        9 812 568,-
  9.     600        1 067,00       13 392 606,-


kategorie R4:        Spo = (1,894y + 106,1). 1,05
[700 < x,y]         Spe = (6 197,7x + 10 122 910). 1,05

položka    výstupní     maximální cena    maximální cena
     vysokofrekvenční  pohyblivé složky    pevné složky
      výkon vysílače     Kč/h         Kč/rok
         kW
------------------------------------------------------------------
  1.         750        1 602,90       15 509 744,-
  2.    1 500        3 094,50       20 390 433,-
VKV FM vysílače
kategorie R5:        Spo = (15,3y + 0,08). 1,05
[0 < x,y < 1]        Spe = (808 869,5x + 162 546,1). 1,05

položka    výstupní     maximální cena    maximální cena
     vysokofrekvenční  pohyblivé složky    pevné složky
      výkon vysílače     Kč/h         Kč/rok
         kW
------------------------------------------------------------------
  1.      0,020        0,40         187 660,-
  2.      0,030        0,60         196 153,-
  3.      0,050        0,90         213 139,-
  4.      0,320        5,20         442 454,-
  5.      0,500        8,10         595 330,-


kategorie R6:        Spo = (2,52y + 12,129). 1,05
[1 <= x,y]          Spe = (90 921,03x + 866 923,6). 1,05

položka    výstupní     maximální cena    maximální cena
     vysokofrekvenční  pohyblivé složky    pevné složky
      výkon vysílače     Kč/h         Kč/rok
         kW
------------------------------------------------------------------
  1.      1         15,40        1 005 737,-
  2.      2         18,00        1 101 204,-
  3.      3         20,70        1 196 671,-
  4.      6         28,60        1 483 072,-
  5.      8         33,90        1 674 006,-
  6.     10         39,20        1 864 941,-
Televizní vysílače I.-III. TV pásmo
kategorie T1: Spo = (0,83y + 1,84). 1,05 [0 < x,y < 0,2] Spe = (1 933 830x + 205 099,5). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 0,01 1,90 235 660,- 2. 0,1 2,00 418 407,- kategorie T2: Spo = (4,74y + 29,8). 1,05 [0,2 <= x,y <= 20] Spe = (249 630x + 1 469 381). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 0,2 32,30 1 595 272,- 2. 0,3 32,80 1 621 484,- 3. 1 36,30 1 804 962,- 4. 2 41,20 2 067 073,- 5. 2,5 43,70 2 198 129,- 6. 5 56,20 2 853 408,- 7. 10 81,10 4 163 965,- 8. 20 130,80 6 785 080,- kategorie T3: Spo = (4,75y + 29,87). 1,05 [20 < x,y] Spe = (27 482,3x + 5 910 959). 1,05 položka výstupní maximální cena maximální cena vysokofrekvenční pohyblivé složky pevné složky výkon vysílače Kč/h Kč/rok kW ------------------------------------------------------------------ 1. 30 181,00 7 072 199,-
Televizní vysílače IV.-V. TV pásmo
kategorie T4:        Spo = (0,81y + 1,9). 1,05
[0 < x,y < 0,2]       Spe = (2 586 358x + 586 186). 1,05

položka    výstupní     maximální cena    maximální cena
     vysokofrekvenční  pohyblivé složky    pevné složky
      výkon vysílače     Kč/h         Kč/rok
         kW
------------------------------------------------------------------
  1.      0,01        2,00         642 652,-
  2.      0,02        2,00         669 809,-
  3.      0,08        2,10         832 749,-
  4.      0,1         2,10         887 063,-
  5.      0,15        2,10        1 022 847,-


kategorie T5:        Spo = (4,74y + 108,59). 1,05
[0,2 <= x,y <= 20]      Spe = (180 752,5x + 1 770 915). 1,05

položka    výstupní     maximální cena    maximální cena
     vysokofrekvenční  pohyblivé složky    pevné složky
      výkon vysílače     Kč/h         Kč/rok
         kW
------------------------------------------------------------------
  1.      0,2        115,00        1 897 419,-
  2.      0,5        116,50        1 954 356,-
  3.      0,7        117,50        1 992 314,-
  4.      1         119,00        2 049 251,-
  5.      2         124,00        2 239 041,-
  6.      5         138,90        2 808 411,-
  7.     10         163,80        3 757 362,-
  8.     16         193,70        4 896 103,-
  9.     20         213,60        5 655 263,-


kategorie T6:        Spo = (4,72y + 108,28). 1,05
[20 < x,y]         Spe = (26 312,1x + 4 859 717,3). 1,05

položka    výstupní     maximální cena    maximální cena
     vysokofrekvenční  pohyblivé složky    pevné složky
      výkon vysílače     Kč/h         Kč/rok
         kW
------------------------------------------------------------------
  1.     50         361,50        6 484 088,-
Televizní převaděče, goubau vedení
W Kč/h Kč/rok ------------------------------------------------------------------ do 10 2,00 65 520,- od 10 do 30 včetně 2,10 83 853,- nad 30 do 50 včetně 2,20 100 624,- nad 50 2,30 124 349,- Goubau vedení 2,00 65 520,-
 
Příloha č. 6
MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO PŘENOS SIGNÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍCH PŘENOSOVÝCH VOZŮ
SKP
64.20.2 - Přenosy rozhlasové
    - Přenosy televizní
  
A.
Určené podmínky
1. Pro služby provozované prostřednictvím mobilních přenosových vozů platí maximální ceny uvedené v položce I. části B této přílohy. Cena uvedená v položce 1.3 části B se připočítává k položce 1.1 nebo 1.2 za každý den použití přenosového vozu v závislosti na kilometrické vzdálenosti od výchozího stanoviště vozu k místu, které určí uživatel (přenosové místo). Dnem použití se rozumí každý započatý kalendářní den. U mobilních TV přenosů, které trvají nejvýše 12 hodin a končí nejpozději v 01 hodinu po půlnoci, se neúčtuje cena za druhý den přenosu.
2. Místní televizní přenosy jsou výhradně přenosy prováděné z území Prahy, Brna a Ostravy, a to pomocí prostředků dislokovaných v těchto městech, a platí pro ně maximální cena podle položky 1.1 nebo 1.2 s připočtením ceny podle položky 1.3.
3. Kategorie místních televizních přenosů:
- M1 normální, tj. uvedený ve vydaném měsíčním plánu přenosů, nebo objednaný alespoň dva pracovní dny před přenosem,
- M2 pilný, tj. objednaný později než dva pracovní dny před přenosem, nejméně však 24 hodin předem.
4. Dálkové televizní přenosy jsou přenosy z míst neuvedených v bodu 2. a platí pro ně maximální ceny podle položky 1.1 nebo 1.2 s připočtením ceny podle položky 1.3.
5. Kategorie dálkových televizních přenosů:
a) z prozkoumaných míst
- D1 normální, tj. uvedený ve vydaném měsíčním plánu přenosů
- D2 pilný, tj. neuvedený v plánu přenosů a objednaný nejméně dva pracovní dny před přenosem (do vzdálenosti 100 km); tři pracovní dny před přenosem (do vzdálenosti 200 km); čtyři pracovní dny před přenosem (do vzdálenosti nad 200 km)
Za pracovní den splňující výše uvedenou lhůtu se považuje i den, v němž byla objednávka provedena do 9.00 hod;
b) z neprozkoumaných míst
- D3 pilný, tj. neuvedený v plánu přenosu a objednaný nejpozději pět pracovních dnů před přenosem.
6. Technické zkoušky k přenosům se počítají stejně jako vlastní přenos.
  
B.
Maximální ceny za pronájem mobilních přenosových vozů
64.20.2 - Přenosy rozhlasové
    - Přenosy televizní


Položka  Druh služby           Maximální cena
----------------------------------------------------------------
1.     Mobilní přenosy

1.1    Přenosový vůz při smluvním
      použití na dobu jednoho
      kalendářního roku        1 433 000,- Kč/rok

1.2    Přenosový vůz při smluvním
      použití na dobu kratší než
      jeden kalendářní rok        24 150,- Kč/den

1.3    Denní použití přenosového vozu
      v pásmu:
      (silniční vzdálenost v km)
      I. - do 100 km            3 465,- Kč/den
      II. - do 200 km           4 620,- Kč/den
      III. - do 300 km           6 930,- Kč/den
      IV. - do 400 km           9 240,- Kč/den
      V. - nad 400 km           11 550,- Kč/den
      od výchozího stanoviště vozu

1.4    Od III. pásma včetně se počítá ke
      každému přenosu o jeden den navíc.

1.5    Při objednání pilného přenosu se
      zvyšuje cena za denní použití (1.3)
      o 20 %

1.6    Televizní modulátor        136 500,- Kč/rok.
 
Příloha č. 7
MAXIMÁLNÍ CENY (JÍZDNÉ) A URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ
    
I.
Maximální jízdné železniční vnitrostátní osobní dopravy
+-----+----------+-----------------------+-----------------------------------+
|   |     |    CENÍK 1    |       CENÍK 2       |
|Číslo| Tarifní +-----------------------+-----------------------------------+
|pásma|vzdálenost|  Obyčejné jízdné  |     Zvláštní jízdné     |
|   |     |            +-----------------------+-----------+
|   |     |            |      A      |   B   |
+   |     +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|   |     |2.tř.vozová|1.tř.vozová|2.tř.vozová|1.tř.vozová|2.tř.vozová|
+-----+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|   |  km   |  Kč   |  Kč   |  Kč   |  Kč   |  Kč   |
+-----+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 01 | 1 - 10 |   4,-  |   6,-  |   2,-  |   3,-  |   1,-  |
| 02 | 11 - 15 |   6,-  |   9,-  |   3,-  |   4,50 |   1,50 |
| 03 | 16 - 20 |   8,-  |  12,-  |   4,-  |   6,-  |   2,-  |
| 04 | 21 - 25 |  10,-  |  15,-  |   5,-  |   7,50 |   2,50 |
| 05 | 26 - 30 |  12,-  |  18,-  |   6,-  |   9,-  |   3,-  |
| 06 | 31 - 35 |  14,-  |  21,-  |   7,-  |  10,50 |   3,50 |
| 07 | 36 - 40 |  16,-  |  24,-  |   8,-  |  12,-  |   4,-  |
| 08 | 41 - 50 |  20,-  |  30,-  |  10,-  |  15,-  |   5,-  |
| 09 | 51 - 60 |  24,-  |  36,-  |  12,-  |  18,-  |   6,-  |
| 10 | 61 - 70 |  28,-  |  42,-  |  14,-  |  21,-  |   7,-  |
| 11 | 71 - 80 |  32,-  |  49,-  |  16,-  |  24,-  |   8,-  |
| 12 | 81 - 90 |  36,-  |  54,-  |  18,-  |  27,-  |   9,-  |
| 13 | 91 - 100 |  40,-  |  60,-  |  20,-  |  30,-  |  10,-  |
| 14 |101 - 110 |  44,-  |  66,-  |  22,-  |  33,-  |  11,-  |
| 15 |111 - 120 |  48,-  |  72,-  |  24,-  |  36,-  |  12,-  |
| 16 |121 - 140 |  56,-  |  84,-  |  28,-  |  42,-  |  14,-  |
| 17 |141 - 160 |  64,-  |  96,-  |  32,-  |  48,-  |  16,-  |
| 18 |161 - 180 |  72,-  |  108,-  |  36,-  |  54,-  |  18,-  |
| 19 |181 - 200 |  80,-  |  120,-  |  40,-  |  60,-  |  20,-  |
| 20 |201 - 225 |  90,-  |  135,-  |  45,-  |  67,50 |  22,50 |
| 21 |226 - 250 |  100,-  |  150,-  |  50,-  |  75,-  |  25,-  |
| 22 |251 - 275 |  110,-  |  165,-  |  55,-  |  82,50 |  27,50 |
| 23 |276 - 300 |  120,-  |  180,-  |  60,-  |  90,-  |  30,-  |
| 24 |301 - 350 |  138,-  |  207,-  |  69,-  |  103,50 |  32,50 |
| 25 |351 - 400 |  156,-  |  234,-  |  78,-  |  117,-  |  39,-  |
| 26 |401 - 450 |  174,-  |  261,-  |  87,-  |  130,50 |  43,50 |
| 27 |451 - 500 |  192,-  |  288,-  |  96,-  |  144,-  |  48,-  |
| 28 |501 - 550 |  210,-  |  315,-  |  105,-  |  157,50 |  52,50 |
| 29 |551 - 600 |  230,-  |  345,-  |  115,-  |  172,50 |  57,50 |
| 30 |601 - 650 |  250,-  |  375,-  |  125,-  |  187,50 |  62,50 |
| 31 |651 - 700 |  270,-  |  405,-  |  135,-  |  202,50 |  67,50 |
| 32 |701 a více|  300,-  |  450,-  |  150,-  |  225,-  |  75,-  |
+-----+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
    
II.
Druhy jízdného
(1) Obyčejné jízdné - Ceník 1 - je cena za přepravu cestujících v 1. nebo 2. vozové třídě, kteří neuplatňují nárok na zvláštní jízdné.
(2) Zvláštní jízdné - Ceník 2A - ve 2. vozové třídě je cena za přepravu
a) dětí od 6 do 15 let
b) důchodců (viz body 3.4., 3.5. část IV.)
c) rodičů (zákonných zástupců) navštěvujících děti umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních.
(3) Zvláštní jízdné - Ceník 2B - ve 2. vozové třídě je cena za přepravu
a) zdravotně postižených občanů - držitelů průkazu ZTP a ZTP/P
b) rodičů (zákonných zástupců) navštěvujících děti, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, umístěné v ústavech sociální péče a obdobných zařízeních.
(4) Zvláštní jízdné - Ceník 2A - v 1. vozové třídě platí pro děti od 6 do 15 let.
Rychlíkový příplatek k jízdnému činí maximálně
v Ceníku 1: pro 2. vozovou třídu 16,- Kč, (neuplatňuje se u obyčejného jízdného)
v Ceníku 2: pro 2. vozovou třídu 8,- Kč, (neuplatňuje se u zvláštního jízdného pro děti od 6 do 15 let)
  
III.
Bezplatná přeprava
Bezplatně se přepravují:
a) děti do 6 let - v 1. a 2. vozové třídě
b) osoby starší 70 let - ve 2. vozové třídě osobních vlaků
c) důchodci-držitelé průkazu účastníků odboje a PTP-VTNP ve 2. vozové třídě
d) poslanci a senátoři Parlamentu České republiky - v 1. a 2. vozové třídě
e) průvodci osob těžce postižených na zdraví, držitelů průkazů ZTP/P - ve 2. vozové třídě
v rozsahu a za podmínek stanovených v článku 3 části IV.
  
IV.
Určené podmínky
Článek 1
Obecné podmínky
1. Maximální jízdné a určené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní pravidelnou železniční přepravu cestujících, včetně peážní přepravy. Bližší způsob a postup při uplatňování maximálního jízdného a určených podmínek stanoví dopravce ve svých tarifech.
2. Podmínky, za nichž se výkony veřejné vnitrostátní železniční pravidelné přepravy poskytují, upravuje vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 98/1966 Sb., č. 4/1976 Sb., č. 152/1983 Sb., č. 74/1985 Sb. a č. 357/1990 Sb. (dále jen "ŽPŘ").
3. Maximální jízdné je stanoveno v závislosti na tarifní vzdálenosti vyplývající z jízdního řádu, na příslušné vozové třídě a na druhu jízdného.
4. Ve vlacích kategorie IC a EC se uplatňuje k jízdnému zvláštní příplatek vyhlášený dopravcem.
5. V rychlících se uplatňuje k jízdnému rychlíkový příplatek ve stanovených případech.
Článek 2
Jízdenky
1. Jednoduchá jízdenka v době své platnosti opravňuje k jedné jízdě po uvedené trati. Není-li na jízdence uveden směr jízdy, platí směrem nejkratším v zaplacené vozové třídě.
2. Zpáteční jízdenka v době své platnosti opravňuje držitele k jedné cestě směrem "TAM" a k jedné cestě směrem "ZPĚT" po stejné přepravní cestě, ve stejné vozové třídě, stejným druhem vlaku. Není-li na jízdence uveden směr, platí směrem nejkratším.
3. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost do 50 km včetně, platí do 6.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti.
4. Jízdenka jednoduchá, vydaná na tarifní vzdálenost nad 50 km platí do 24.00 hodin dne následujícího po dni vyznačeném na jízdence, který je prvním dnem platnosti.
5. Jízdenka platí pouze, je-li jízda nastoupena v den vyznačený jako první den platnosti jízdenky a ukončena nejpozději vlakem, který podle jízdního řádu dojede do cílové stanice před koncem platnosti jízdenky nebo před koncem platnosti průkazu, k němuž byla jízdenka za zvláštní jízdné vydána.
6. Doba platnosti zpáteční jízdenky je shodná s dobou platnosti jízdenky jednoduché.
7. Jízdenka platná pro tarifní vzdálenost do 100 km včetně pro každý směr jízdy neumožňuje přerušit jízdu, kromě přerušení v případě podle bodu 3.2.8. a bodu 3.4.5. Při jízdě na tarifní vzdálenost nad 100 km je možno po ujetí této vzdálenosti přerušit jízdu.
Doba platnosti jízdenky se přerušením jízdy neprodlužuje.
8. Jízdné se určí za skutečnou přepravní cestu na tratích, na nichž se jízda koná. Jízdné do téže cílové stanice několika směry se určí vždy za směr nejdelší.
9. Nekoná-li se jízda souvisle, např. na části přepravní cesty použije cestující jiný dopravní prostředek, určí se celkové jízdné jako součet jízdného za jednotlivé úseky tratí.
10. Projíždí-li cestující některý úsek trati dvakrát, určí se jízdné zvlášť za úsek z nástupní stanice do stanice, z níž projíždí podruhé stejnou trať, a zvlášť za úsek z této stanice do stanice cílové. Celkové jízdné se určí jako součet jízdného za oba úseky. Projíždí-li vlaky některým traťovým úsekem dvakrát z provozních důvodů na straně dopravce, započte se tato vzdálenost pouze jednou.
11. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije na části trati 1. vozovou třídu a na části trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za 1. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro úsek trati, ve kterém cestující použije 1. vozovou třídu.
12. Výše sdruženého jízdného, kdy cestující použije v několika nesouvislých úsecích trati 1. vozovou třídu a v několika úsecích trati 2. vozovou třídu, se určí tak, že k ceně jízdného pro 2. vozovou třídu za celou trať se připočte rozdíl mezi jízdným za 1. vozovou třídu a za 2. vozovou třídu pro součet vzdáleností všech úseků tratí, ve kterých cestující použije 1. vozovou třídu.
13. Přestoupí-li cestující do vyšší vozové třídy, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi jízdným obou vozových tříd za trať projetou ve vyšší vozové třídě.
14. Cestuje-li cestující do téže cílové stanice nebo do stanice v témže místě buď zcela nebo zčásti po jiné delší trati, než pro kterou jízdenka platí, zvyšuje se jízdné o rozdíl mezi cenou této jízdenky a jízdným za skutečně projetou trať z nástupní do cílové stanice v příslušné vozové třídě a druhu vlaku.
15. Výše zpátečního jízdného se určí jako maximálně dvojnásobek jednoduchého jízdného.
Článek 3
Rozsah a podmínky uplatňování zvláštního jízdného
1. Zvláštní jízdné se uplatňuje v dále stanoveném rozsahu a za stanovených podmínek. Způsob prokazování splnění těchto podmínek a způsob jejich kontroly stanoví dopravce.
2. Při jízdě do a ze zahraničí nebo na trati jiného dopravce přiznává se nárok na zvláštní jízdné do a z pohraničního bodu nebo styčného bodu jednotlivých dopravců.
3. Nárok na zvláštní jízdné lze uplatnit pouze pro jízdy ve 2. vozové třídě osobních vlaků a rychlíků. Při použití rychlíku 2. vozové třídy se uplatňuje rychlíkový příplatek, který se však nevztahuje na děti od 6 do 15 let.
4. Nelze sdružovat několik různých druhů zvláštního jízdného pro dosažení vyššího zvýhodnění, kromě případů podle ustanovení bodu 3.2.2.
5. Uživatel zvláštního jízdného, který nastoupí do vlaku ve stanici s obsazenou výdejnou jízdenek bez platné jízdenky, zaplatí v závislosti na věku buď obyčejné jízdné podle Ceníku 1 nebo zvláštní jízdné podle Ceníku 2A. V případě uzavřené výdejny jízdenek dopravce zvláštní jízdné přizná.
6. Uživatel zvláštního jízdného, který zaplatil zvláštní jízdné a nemůže svůj nárok prokázat, zaplatí obyčejné jízdné snížené o zvláštní jízdné.
3.1.
Přeprava dětí
1. Děti od 6 do 15 let (t.j. do dne, který předchází dni 15. narozenin) platí zvláštní jízdné uvedené v Ceníku 2A. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem.
2. Cestující s platnou jízdenkou má nárok s sebou přepravit bezplatně dvě děti do 6. roku (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin), pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující samostatné místo pro druhé dítě, platí pro ně i pro každé další dítě do 6. roku zvláštní jízdné podle Ceníku 2A.
3.2.
Zvláštní jízdné pro osoby těžce postižené (držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P) a přeprava jejich průvodců
1. Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů1) a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 2. vozové třídě osobních vlaků za zvláštní jízdné podle Ceníku 2B.
2. Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné podle bodu 3.3.1. ještě nárok na:
- bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. vozové třídě. Průvodcem nevidomého může být i vodicí pes. Bezplatná přeprava průvodce nebo vodícího psa nevidomých se poskytuje i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné;
- bezplatnou přepravu invalidního vozíku;
- bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P.
3. Při použití 1. vozové třídy se uplatňuje pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P obyčejné jízdné 1. vozové třídy. Průvodce držitele průkazu ZTP/P platí rozdíl mezi obyčejným jízdným 1. a 2. vozové třídy. Vodicí pes nevidomých se přepravuje bezplatně i v 1. vozové třídě.
4. Při použití rychlíku se uplatňuje pro držitele průkazu i rychlíkový příplatek pro 2. vozovou třídu podle Ceníku 2. U průvodce se rychlíkový příplatek neuplatňuje.
3.3.
Zvláštní jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvě zdravotně postižených dětí umístěných v ústavech na území České republiky
1. Pro rodiče nebo soudem stanovené opatrovníky (dále jen "rodiče") při jízdách k návštěvám dětí tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale umístěných ve zdravotnických, školských, sociálních zařízeních, ústavech (dále jen "ústav") platí ve 2. vozové třídě zvláštní jízdné podle Ceníku 2A s tím, že zakoupená jízdenka platí současně i pro cestu "zpět", pokud ústav potvrdí uskutečněnou návštěvu.
2. Je-li navštěvované dítě držitelem průkazu ZTP/P a tato skutečnost je v průkazu rodiče potvrzena, platí pro rodiče do nebo z ústavu zvláštní jízdné podle Ceníku 2B pro jednotlivou jízdu.
3. Zvláštní jízdné platí pro jízdu ze stanice nejbližší místu trvalého bydliště rodiče do stanice nejbližší místu ústavu a zpět do původní nástupní stanice směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.
4. Nárok na zvláštní jízdné platí pro rodiče i tehdy, jede-li s nimi dítě, k jehož návštěvě je zvláštní jízdné uplatněno.
5. Přerušení jízdy je povoleno pouze při společné jízdě s dítětem, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav.
6. Při použití rychlíku 2. vozové třídy se uplatňuje rychlíkový příplatek podle Ceníku 2 pro každou cestu.
3.4.
Zvláštní jízdné pro důchodce do 70 let věku
1. Osoby s trvalým bydlištěm na území ČR pobírající důchod
- starobní
- vdovský (pokud nemají trvalý pracovní poměr)
- sociální
- plný invalidní důchod
na základě důchodového výměru a ženy od dosaženého věku 57 let, které nepobírají žádný důchod a nemají trvalý pracovní poměr,
mají nárok na zvláštní jízdné ve 2. vozové třídě osobních vlaků podle ceníku 2A.
2. Dopravce stanoví lhůtu, po které invalidní důchodce prokáže znovu svůj nárok na zvláštní jízdné. Maximální cena prolongační známky je 20,- Kč.
3. Při použití rychlíku 2. vozové třídy se uplatňuje rychlíkový příplatek podle Ceníku 1.
3.5.
Přeprava osob starších 70 let
1. Osoby starší 70 let trvale žijící na území ČR jsou přepravovány ve 2. vozové třídě osobních vlaků bezplatně.
2. Při použití 2. vozové třídy rychlíku se uplatňuje zvláštní jízdné podle Ceníku 2A a rychlíkový příplatek podle Ceníku 1.
3. Při použití 2. vozové třídy vlaku vyšší kvality EC a IC se uplatňuje zvláštní jízdné podle Ceníku 2A.
4. Při použití 1. vozové třídy se uplatňuje jízdné 1. vozové třídy podle Ceníku 1.
3.6.
Přeprava důchodců - účastníků odboje
1. Důchodci, kteří jsou držiteli průkazu vydaného
- Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu
- Konfederací politických vězňů Československa
- Ústřední radou Svazu PTP-VTNP
- Sdružením bývalých politických vězňů České republiky
mají nárok na bezplatnou přepravu ve 2. vozové třídě osobních vlaků a rychlíků.
2. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání nebo při služebních cestách.
3. Při použití 1. vozové třídy se uplatňuje jízdné 1. vozové třídy podle Ceníku 1.
3.7.
Přeprava poslanců a senátorů Parlamentu ČR
1. Poslanci a senátoři Parlamentu ČR mají nárok na bezplatnou přepravu2) v obou vozových třídách všech vlaků osobní přepravy.
VYSVĚTLIVKY:

POJMY:

Dopravce      fyzická nebo právnická osoba, která provádí
          přepravu osob a věcí pro cizí potřebu
Peážní přeprava   vnitrostátní přeprava, u které část přepravní
          cesty vede přes území sousedního státu
Pohraniční bod   tarifní bod na rozhraní dvou železničních
          správ, ležící na státní hranici
Přerušení jízdy   vystoupení cestujícího z vlaku ve stanici na
          cestě a pokračování v jízdě v době platnosti
          jízdenky
          - jiným vlakem z téže stanice nebo ze stanice,
           která leží na téže cestě, blíže stanici
           cílové
          - z přestupní stanice jiným než nejbližším
           vhodným přípojným vlakem
Styčný bod     tarifní  bod  na  rozhraní  dvou tratí,
          obsluhovaných různými dopravci
Stanice       místo  s výpravním  oprávněním pro osobní
          přepravu
Tarifní vzdálenost vzdálenost rozhodná pro určení jízdného nebo
          dovozného,  tj.  vzdálenost  vypočtená  za
          příslušnou trať podle kilometrických údajů v
          jízdním řádu Českých drah

ZKRATKY:

EC         EuroCity (vlak vyšší  kvality zařazený do
          mezinárodní sítě)
IC         InterCity (vlak vyšší kvality)
ZTP         průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na
          zdraví
ZTP/P        průkaz pro osobu zvlášť těžce postiženou na
          zdraví, jejíž stav vyžaduje doprovod
ŽPŘ         Železniční přepravní řád
 
Příloha č. 8
CENY A URČENÉ PODMÍNKY VE VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVÉ OSOBNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ
Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného
  jízdného

  +----------+---------------+----------+---------------+
  | Tarifní |Plné (obyčejné)| Tarifní |Plné (obyčejné)|
  |vzdálenost|  jízdné   |vzdálenost|  jízdné   |
  +----------+---------------+----------+---------------+
  | 1 -  4 |    3,00  |161 - 170 |   90,00  |
  | 5 -  7 |    4,00  |171 - 180 |   96,00  |
  | 8 - 10 |    6,00  |181 - 190 |   101,00  |
  | 11 - 13 |    8,00  |191 - 200 |   108,00  |
  | 14 - 17 |    9,00  |201 - 210 |   113,00  |
  | 18 - 20 |   11,00  |211 - 220 |   120,00  |
  | 21 - 25 |   14,00  |221 - 230 |   125,00  |
  | 26 - 30 |   17,00  |231 - 240 |   131,00  |
  | 31 - 35 |   19,00  |241 - 250 |   138,00  |
  | 36 - 40 |   22,00  |251 - 260 |   144,00  |
  | 41 - 45 |   24,00  |261 - 270 |   150,00  |
  | 46 - 50 |   26,00  |271 - 280 |   155,00  |
  | 51 - 55 |   30,00  |281 - 290 |   162,00  |
  | 56 - 60 |   32,00  |291 - 300 |   167,00  |
  | 61 - 70 |   36,00  |301 - 320 |   179,00  |
  | 71 - 80 |   42,00  |321 - 340 |   190,00  |
  | 81 - 90 |   47,00  |341 - 360 |   202,00  |
  | 91 - 100 |   52,00  |361 - 380 |   213,00  |
  |101 - 110 |   58,00  |381 - 400 |   224,00  |
  |111 - 120 |   64,00  |401 - 420 |   237,00  |
  |121 - 130 |   68,00  |421 - 440 |   248,00  |
  |131 - 140 |   74,00  +----------+---------------+
  |141 - 150 |   79,00  | a dále  |        |
  |151 - 160 |   84,00  | každých |   11,00  |
  |     |        | 20 km  |        |
  +----------+---------------+----------+---------------+
URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU
  
ČÁST I.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu cestujících na území České republiky.
2. Tyto podmínky neplatí pro veřejnou pravidelnou autobusovou přepravu na městských linkách a na linkách veřejné pravidelné autobusové přepravy přes hranice státu provozované na základě mezinárodních smluv.
3. Základní podmínky, za nichž se výkony veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravy poskytují, upravuje:
- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
- vyhláška č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě,
- vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek č. 74/1981 Sb. a č. 106/1984 Sb. (dále jen SPŘ).
4. V cenách uvedených v tabulce pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši 5 %.
5. Dopravci provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu i výdejna jízdenek jsou podle § 13, odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, povinni zpřístupnit na viditelném místě informaci o ceně včetně podmínek formou ceníku, vývěsky nebo jiným přiměřeným způsobem.
  
ČÁST II.
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
Čl.1
Základní druhy jízdného
1. Plné (obyčejné) jízdné je cena za přepravu cestujícího stanovená dopravcem v souladu s ustanovením části II., položky č. 11 tohoto výměru a tabulky pro propočet plného věcně usměrňovaného jízdného této přílohy.
2. Zlevněné jízdné je cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu.
2.1. Za zlevněné jízdné - maximálně za 50 % plného (obyčejného) jízdného, uplatněného dopravcem (50 % sleva) - se přepravují
- děti podle čl. 9, odst. 1, písm. a) až c) a odst. 2,
- rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech, podle čl. 16 až 19,
2.2. Za zlevněné jízdné - maximálně za 38 % plného (obyčejného) jízdného, uplatněného dopravcem (62 % sleva podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.) se přepravují - držitelé průkazu ZTP a ZTP-P podle čl. 12 a 13.
3. Bezplatně se přepravují
- děti do 6 let, s výjimkou případů uvedených v čl. 9, odst. 1, písm. a) až c),
- poslanci a senátoři Parlamentu České republiky, podle čl. 20, písm. b),
- důchodci - držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, podle čl. 20, písm. a),
- důchodci - držitelé průkazu Konfederace politických vězňů Československa, Sdružení bývalých politických vězňů České republiky čl. 20 písm. c) a Ústřední rady Svazu PTP-VTNP,
- průvodce držitele průkazu ZTP-P, nebo vodicí pes, podle čl. 13.
Čl.2
Neplatnost jízdenky při přerušení jízdy
Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka, není-li v části III. stanoveno jinak, neplatnou.
Čl.3
Zavazadla, za která se neplatí dovozné
1. Bezplatně se přepravují:
a) zavazadla, která mají rozměry menší než 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 x 100 cm a jejichž hmotnost současně nepřesahuje 25 kg,
b) dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP-P a vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP a ZTP-P,
c) tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP-P.
2. Drobné předměty, které si podle potřeby může cestující držet na klíně nebo v ruce, i když jeden z rozměrů přesahuje rozměry uvedené v odst. 1. písm. a), se přepravují bezplatně.
Čl.4
Přeplatky a nedoplatky
1. Jestliže cestující žádá podle příslušných ustanovení silničního přepravního řádu1) vrácení zaplacené částky nebo její části při nepoužití nebo jen částečném použití jízdenky pro jednotlivou jízdu, je povinen předložit o splnění podmínek stanovených silničním přepravním řádem potvrzení výdejny jízdenek nebo řidiče (průvodčího), popřípadě jejich splnění osvědčit jiným způsobem.
2. Dopravce vrátí jízdné za nepoužitou jízdenku pro jednotlivou jízdu zakoupenou v předprodeji, jestliže cestující jízdenku vrátí před odjezdem příslušného spoje výdejně jízdenek, u spojů, u nichž je nutné zajistit si předem místo k sezení, vrátí dopravce jízdné jen tehdy, vrátí-li cestující jízdenku nejpozději 30 minut před odjezdem příslušného spoje. Dopravce je povinen stanovit a řádně vyhlásit podmínky, za nichž je povoleno vrácení zaplaceného jízdného ve výdejnách, které sám neprovozuje. Dopravcem musí být stanoveny a vyhlášeny podmínky vrácení jízdného pro případy, kdy není v místě nástupu cestujícího s předem zakoupenou jízdenkou pro jednotlivou jízdu výdejna ani pracoviště dopravce.
V předprodejních kancelářích AMS na území ČR lze, za podmínek stanovených v tomto odstavci, vracet jízdenky zakoupené v kterékoliv kanceláři tohoto systému na území ČR. Je-li výdejna uzavřena, vrátí dopravce jízdné za nepoužitou jízdenku pouze v případě, kdy cestující předloží jízdenku potvrzenou pověřeným pracovníkem dopravce nebo provozovatele autobusového nádraží, že ji chtěl cestující vrátit před odjezdem příslušného spoje.
3. Z částky, která má být vrácena, se sráží 10 %, nejméně však 1 Kč a nejvýše 10 Kč na jízdenku. Vypočtená částka se zaokrouhluje na celé Kč při částce do 0,49 Kč dolů a od 0,50 Kč včetně nahoru. Vrací-li se částka poštou, má dopravce právo srazit si poštovní výlohy. Srážky nejsou dovoleny, jde-li o vrácení zaplacené částky nebo její části podle odst. 1, o provedené srážce vystaví na požádání dopravce nebo výdejna jízdenek doklad.
4. Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně i pro dovozné za zavazadlo a psa.
5. Přeplatky vzniklé nesprávným použitím podmínek nebo chybou při stanovení jízdného nebo přirážky2) k jízdnému nebo přeplatky jiných částek zaplacených cestujícími vrátí se cestujícím na jejich žádost, činí-li přeplatek alespoň 2 Kč u jednoho přepravního dokladu, nebo 20 Kč u jednoho cestujícího za jeden kalendářní měsíc.
6. Nedoplatky vymáhá dopravce, jen přesahují-li 2 Kč u jednoho přepravního dokladu, nebo 20 Kč u jednoho cestujícího za jeden kalendářní měsíc.
7. Za každou písemnou upomínku o zaplacení jízdného nebo přirážky účtuje dopravce 2,- Kč a poštovní výlohy.
Čl.5
Tarifní vzdálenost
1. Tarifní vzdálenost se určí podle kilometrických údajů uvedených u příslušných spojů v jízdních řádech dopravce ve zvláštním sloupci označeném zkratkou km.
2. Tarifní vzdálenosti jsou vyjádřeny celým číslem a jsou uvedeny podle směru jízdy od výchozí do konečné zastávky linky nebo naopak.
3. Má-li nástupní zastávka a cílová zastávka v jízdním řádu stejné kilometrické údaje, stanoví se jízdné a dovozné za nejnižší tarifní vzdálenost.
Čl.6
Stanovení jízdného
1. Jízdné se stanoví za určenou tarifní vzdálenost.
2. Při prodloužení nebo zkrácení tarifní vzdálenosti původní linky v důsledku stanovených objížděk na dobu delší než 7 dní stanoví dopravce novou tarifní vzdálenost, odpovídající nově používané dopravní cestě. Jízdenky zakoupené před změnou tarifní vzdálenosti platí po celou dobu jejich platnosti, případný rozdíl v ceně takové jízdenky dopravce nevybírá ani nevrací.
Čl.7
Přímé vypravení
Cestující lze vypravit zpravidla jen do cílových zastávek na téže lince. Při spojích, které nejedou po celé délce linky, je vypravení možné nejdále do konečné zastávky příslušného spoje.
Čl.8
Platnost jízdenky
1. Jízdenka vydaná ve vozidle platí jen pro spoj, pro který byla vydána. Jízdenka vydaná ve výdejně jízdenek platí jen pro den, na který byla vydána, a pro spoj, pro který byla určena, a nebyl-li v ní spoj určen, pro spoj, kterým cestující nastoupil jízdu.
2. Omezení podle odstavce 1 neplatí v případech, kdy cestující má podle silničního přepravního řádu právo na přepravu do cílové zastávky jiným spojem téže, popřípadě i jiné linky téhož dopravce.3)
Čl.9
Přeprava dětí
1. Děti do dovršeného 6. roku se přepravují bezplatně; oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zaniká
a) jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího,
b) bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení,
c) zaujímá-li dítě s cestujícím je doprovázejícím ve vozidle, jehož všechna místa k sezení jsou plně obsazena, dvě místa k sezení.
2. Děti od 6 let až do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin), jakož i děti mladší 6 let, které podle odstavce 1 nemají nárok na bezplatnou přepravu, se přepravují za 50 % plného obyčejného jízdného, uplatněného dopravcem. Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem.
Čl.10
Nárok na zlevněné jízdné
Nárok na zlevněné jízdné se přizná, jsou-li u cestujícího splněny stanovené podmínky. Je-li předepsáno předložení průkazu, je cestující povinen se jím prokázat.
Čl.11
Sdružování nároků
1. Není dovoleno, aby cestující použil zároveň několika průkazů nebo několika zlevněných jízdenek pro dosažení vyššího zvýhodnění. Vždy se mu uzná pouze jeden průkaz nebo jedna zlevněná jízdenka.
2. Bezplatná přeprava průvodce držitele ZTP-P se poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu ZTP-P jiné zvýhodnění, na které má nárok.
  
ČÁST III.
JÍZDNÉ PRO OBČANY TĚŽCE POSTIŽENÉ NA ZDRAVÍ A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA JEJICH PRŮVODCŮ A VODICÍCH PSŮ
Čl.12
Rozsah nároku
Občané postižení na zdraví, kterým byly v ČR podle zvláštních předpisů4) poskytnuty výhody II. nebo III. stupně, a jsou proto držiteli průkazů ZTP nebo ZTP-P, mají nárok na přepravu za zlevněné jízdné.
Čl.13
Bezplatná přeprava
Držitel průkazu opravňujícího k výhodám III. stupně (ZTP-P) má nárok na bezplatnou přepravu průvodce. Nedoprovází-li nevidomého držitele průkazu ZTP-P průvodce, ale vodicí pes, je tento přepravován bezplatně.
Čl.14
Prokazování nároku na zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu
1. Držitelé průkazů opravňujících k mimořádným výhodám II. nebo III. stupně (ZTP nebo ZTP-P) prokazují nárok na přepravu za zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu svých průvodců nebo vodicích psů průkazy ZTP a ZTP-P.
Čl.15
Přerušení jízdy
O přerušení jízdy platí ustanovení čl. 2.
 
ČÁST IV.
JÍZDNÉ PRO RODIČE (SOUDEM STANOVENÉ OPATROVNÍKY) K NÁVŠTĚVĚ DĚTÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH, UMÍSTĚNÝCH V ÚSTAVECH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Čl.16
Rozsah nároku
1. Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen rodiče) mají při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale umístěného v zařízení nebo škole v působnosti ministerstva školství, ministerstva zdravotnictví nebo ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen ústav) nárok na přepravu za zlevněné jízdné.
2. Na zlevněné jízdné je nárok při dojíždění z místa pracoviště, z místa trvalého pobytu a z místa přechodného pobytu, pokud rodič dojíždí do místa náhradní výchovy u jiné osoby, kam umístil své dítě, které dosud nenavštěvuje základní školu. U rozvedených rodičů má nárok pouze ten z rodičů, který má rozhodnutím soudu dítě svěřeno do trvalé výchovy.
3. Zlevněné jízdné lze použít pro dojíždění:
a) ze zastávky nejbližší místu pobytu do zastávky nejbližší místu pracoviště, a to jen pro jízdy směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším,
b) z další zastávky nebo do další zastávky nejbližší místu trvalého pobytu nebo místu pracoviště, nemá-li rodič podle ustanovení písmene a) vhodné spojení a za podmínky, že do této zastávky cestuje jiným prostředkem veřejné hromadné dopravy časově vhodně navazujícím,
c) různými směry z téže nástupní zastávky do téže zastávky cílové, dosáhne-li tím rodič výhodnějšího spojení,
d) jen v jednom směru, cestuje-li rodič v opačném směru železnicí nebo jinak,
e) pro jízdy do stanice nebo ze stanice železniční, koná-li rodič část cesty autobusem a část cesty železnicí.
4. Pro používání zlevněného jízdného podle ustanovení odst. 3 písm. d) a e) platí obdobně ustanovení odst. 3 písm. a) až c); koná-li rodič část cesty autobusem a část cesty železnicí, je povinen předložit potvrzenou průkazku ČD pro přípojnou železniční trať.
5. Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné jízdné přiznává.
Čl.17
Průkaz
1. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.
2. Koná-li držitel průkazu část cesty železnicí a část cesty autobusem, je povinen při zakupování jízdenky a při kontrole předložit obdobný průkaz pro železniční přípojnou trať.
3. Za škody vzniklé dopravci neoprávněným vydáním průkazu odpovídá ústav, který průkaz vydal.
4. Držitel průkazu prokazuje svoji totožnost pracovníkům dopravce občanským průkazem, jinak je průkaz neplatný.
5. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz.
Čl.18
Odbavení držitele průkazu
1. Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.
Čl.19
Přerušení jízdy
O přerušení jízdy platí ustanovení čl. 2.
 
ČÁST V.
PŘEPRAVA DŮCHODCŮ - ÚČASTNÍKŮ ODBOJE A PŘEPRAVA POSLANCŮ A SENÁTORŮ PARLAMENTU ČR
Čl.20
Nárok na bezplatnou přepravu
Bezplatně se přepravují:
a) důchodci - držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, kteří jsou držiteli "Osvědčení" podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících čs. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, nebo "Potvrzení" ministerstva národní obrany o účasti v I. a II. odboji a vdovy po těchto účastnících odboje, které byly za ně provdány již v době odboje manžela, pokud se znovu neprovdaly, nebo nežijí ve společné domácnosti s druhem.
Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání a při služebních cestách.
b) poslanci a senátoři Parlamentu ČR podle zvláštního předpisu5)
c) důchodci - držitelé průkazů vydaných Konfederací politických vězňů Československa, Sdružením bývalých politických vězňů České republiky a Ústřední radou Svazu PTP-VTNP, podle ustanovení zvláštního předpisu6) a důchodkyně - vdovy, které byly provdány za rehabilitovaného v době jeho věznění, pokud se znovu neprovdaly, nebo nežijí ve společné domácnosti s druhem, nebo důchodkyně - vdovy, jimž se před uzavřením sňatku s rehabilitovaným narodilo dítě, o něž pečovaly během věznění budoucího manžela a za otce dítěte se po jeho propuštění z vězení provdaly, pokud se neprovdaly znovu a nežijí ve společné domácnosti s druhem. Nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání a při služebních cestách.
Čl.21
Prokázání nároku na bezplatnou přepravu
1. Osoby uvedené v čl. 20 prokazují nárok na bezplatnou přepravu příslušným průkazem.
1) § 3 odst. 8 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb. a vyhlášky č. 274/1995 Sb.
1) Zákon č. 9/1993 Sb., o Českých drahách, ve znění zákona č. 212/1993 Sb.
1) § 37 odst. 3 vyhlášky FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
1) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 482/1991 Sb., vyhlášky č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., Nálezu Ústavního soudu České republiky č. 72/1995 Sb. a vyhlášky č. 206/1995 Sb.
1) § 11 odst. 4, § 16 odst. 4 SPŘ
2) §§ 15, 17, 19 a 22 SPŘ
2) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců.
2) § 16 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
2) Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 43/1987 Sb., o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených.
3) Výměry Ministerstva financí č. 3/16/1995, 4/16,1995, 5/16/1995, 6/16/1995, 7/16/1995 a další navazující výměry (Cenový věstník - Řada zdravotnictví).
3) Vyhláška FMD č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
3) §§ 10, 11, 16 a 34 SPŘ
4) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 482/1991 Sb., vyhlášky č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., Nálezu Ústavního soudu České republiky č. 72/1995 Sb. a vyhlášky č. 206/1995 Sb.
4) § 3 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel.
4) § 62 odst. 3 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon č. 86/1992 Sb.).
5) Nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění nařízení vlády České republiky č. 50/1993 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 149/1994 Sb.
5) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců.
6) § 29 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.
6) Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 263/1993 Sb., č. 90/1994 Sb., č. 151/1994 Sb. a č. 112/1995 Sb.
7) Metodický návod ministerstva zdravotnictví publikovaný ve Věstníku MZ ČR č. 10/1994.
8) Vyhláška FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb.
9) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 283/1991 Sb., o policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.
10) Vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 295/1995 Sb.
11) Vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 30/1995 Sb. a vyhlášky č. 274/1995 Sb.
12) Odstavce 1, 2 a 3 výměru MF č. 04/95 (Cenový věstník částka 5/1995), kterým se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu vyjadřující míru inflace a mění a doplňuje seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/95.
12a) Odstavce 1 a 2 části I. výměru MF č. 02/96 (Cenový věstník částka 2/1996), kterým se stanoví koeficient růstu nájemného vyjadřující míru inflace a koeficient rozhodovací a mění a doplňuje se seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/96.
13) § 3 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona č. 302/1992 Sb.
14) § 22 odst. 4 a 10 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb. (úplné znění č. 195/1993 Sb.).
15) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb. Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb.
16) § 4 odst. 1 a § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.
17) § 2 zákona č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona č. 242/1995 Sb.
18) Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
19) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
20) § 37 odst. 1 vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích.
21) § 16 odst. 2 a § 28 odst. 2 vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích.
22) Spotřebitelem se rozumí majitel bytu, uživatel bytu, uživatel nebytových prostorů nebo jiný uživatel nemovitosti včetně odběratelů, kteří nemovitost přímo užívají.
23) § 12 odst. 10 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
24) § 7 vyhlášky ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj č. 186/1991 Sb.
25) § 3 odst. 1 písm. c) a odst. 2, § 4, § 8 písm. a), b), c), d), f), g), j), m) a o) a § 9 písm. a) a b) vyhlášky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu.
26) Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 482/1991 Sb., vyhlášky č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 28/1993 Sb., vyhlášky č. 137/1994 Sb., Nálezu Ústavního soudu České republiky č. 72/1995 Sb. a vyhlášky č. 206/1995 Sb.
27) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., č. 171/1990 Sb., č. 522/1990 Sb., č. 134/1993 Sb. a č. 190/1993 Sb.
28) Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.
29) Výnos FMF, MF ČR, MF SR a SBČS ze dne 22.2.1991 o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu, registrovaný pod č. 78/1991 Sb., uveřejněný pod č. 3 Finančního zpravodaje č. 2-3/91.
30) § 717 a § 718 občanského zákoníku.
31) § 25 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
32) Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
33) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii.
34) Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb., zákona č. 194/1988 Sb. a zákona č. 479/1992 Sb.
35) Zákon č. 222/1946 Sb., o poště. Vyhlášky federálního ministerstva dopravy a spojů č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (Poštovní řád), ve znění vyhlášky federálního ministerstva spojů č. 59/1991 Sb.
36) § 11 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.
36) Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Související dokumenty