D-139 Postup při uplatňování daně z přidané hodnoty v případě úmrtí plátce

Schválený:
D-139
Pokyn
Ministerstva financí
ze dne 1. března 1996
Postup při uplatňování zákona o dani z přidané hodnoty v případě úmrtí plátce
1. Zemře-li plátce daně z přidané hodnoty a v živnosti pokračuje právní nástupce (§ 13 odst. 1 písm. a) až c) živnostenského zákona), je povinen podle § 33 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, splnit oznamovací povinnost o změnách, které nastaly. Právní nástupce se stává plátcem daně z přidané hodnoty ode dne následujícího po dni úmrtí plátce, a proto nepostupuje podle § 5 odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty a daň z majetku neodvádí.
V případě úmrtí plátce, který podnikal na základě zvláštních předpisů (§ 2 odst. 1 písm. c), d) obchodního zákoníku) se postupuje obdobně.
2. Zemře-li plátce daně z přidané hodnoty a právní nástupce nepokračuje v podnikání za zemřelého plátce, je povinen postupovat podle §5 odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty a v posledním daňovém přiznání, které podá za zemřelý daňový subjekt (§ 40 odst. 7 zákona o správě daní a poplatků), uvést daň z majetku, kterou je povinen odvést. Registrace zemřelého plátce je zrušena z důvodů ukončení podnikání ke dni úmrtí.
I. náměstek ministra financí:
Ing. Jan Klak, v.r.

Související dokumenty