119/1995 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 92/1991 Sb.

Schválený:
119/1995 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. května 1995,
kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 92/1991 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 92/1991 Sb., se doplňuje takto:
§ 6 zákona se doplňuje odstavcem 4, který včetně poznámky č. 6a) zní:
"(4) Podnik nesmí z majetku, s nímž hospodaří, poskytovat dary a jiná bezúplatná plnění, pokud v témže kalendářním roce obdrží prostředky ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu okresního úřadu; v ostatních případech může podnik z majetku, s nímž hospodaří, poskytovat dary a jiná bezúplatná plnění jen k účelům a v rozsahu vymezeným v zákoně o daních z příjmů.6a)
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
6a) § 20 odst. 8 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

Související dokumenty