243/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb.

Schválený:
243/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. prosince 1994,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 2 odst. 1 včetně poznámek č. 1) a 1a) zní:
"(1) Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla"), kterým je přidělena státní poznávací značka v České republice nebo jsou evidována v zahraničí a jsou používána nebo u poplatníka určena k podnikání1) nebo jiné samostatné výdělečné činnosti1) (dále jen "podnikání") nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daní z příjmů podle zvláštních předpisů1a) nebo obdobných daní v zahraničí.
1)
§ 2 a 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
§ 7 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
1a) § 18 odst. 3 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".
2. V § 3 odst. 1 písm. f) se za slovo "plynárenských" vkládají slova "a elektrorozvodných".
3. § 3 odst. 1 písm. h) včetně poznámky č. 3d) zní:
"h) vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla - značkovače silnic a vozidla správců komunikací3d) nebo osob pověřených správcem komunikací, která jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací,3d) s výjimkou osobních automobilů,
3d) § 3d a 9 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 27/1984 Sb.".
4. V § 3 odst. 1 písm. j) se na konci připojují slova "vozidla splňující zpřísněné limity stanovené zvláštními předpisy4d) se osvobozují do 31. prosince 1996,".
Poznámka č. 4d) zní:
"4d) OSN 49-02 B (direktiva ES 91/542 B) a direktiva ES 94/12.".
5. V § 3 odst. 1 písm. k) se slova "31. prosince 1995" nahrazují slovy "31. prosince 1996".
6. V § 3 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Nárok na osvobození vozidel splňujících zpřísněné limity stanovené zvláštními předpisy4d) prokáže poplatník údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla nebo jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem).".
7. V § 4 odst. 2 se slovo "vždy" nahrazuje slovem "rovněž".
8. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slova "osobního automobilu" vkládají slova "nebo jeho přípojného vozidla".
9. V § 5 písm. a) se na konci připojují slova "s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon, ".
10. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) U speciálních vozidel používaných pro polní práce v zemědělské výrobě se sazba daně podle odstavce 2 snižuje o 25 %.".
11. § 10 odst. 1 a 2 znějí:
"(1) Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do 15. dubna,15. července, 15. října a 15. prosince.
(2) Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.
V případech podle § 4 odst. 2 písm. a) se záloha vypočte obdobně podle předchozí věty anebo ve výši podle § 6 odst. 4, přitom postup při placení záloh nelze u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla v průběhu zdaňovacího období měnit.
Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, na. který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné 15. prosince jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad.
Zálohy na daň se neplatí, jde-li o vozidla uvedená v § 3 odst. 1 písm. a) až c) a e) až k), pokud splní podmínky pro nárok na osvobození.".
12. V § 10 se vypouštějí odstavce 3 a 4. Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.
13. V § 10 odst. 3 se slova "1 až 4" nahrazují slovy "1 a 2".
14. V § 15 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Při výpočtu daně v daňovém přiznání může poplatník uvedený v § 4 odst. 2 písm. a) změnit postup zvolený při placení záloh, přitom u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla nelze kombinovat sazbu daně podle § 6 odst. 1 a podle § 6 odst. 4.".
15. V § 16 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Správce daně v platebním výměru (dodatečném platebním výměru)7) na daň silniční neuvádí základ daně.".
16. § 17a odst. 3 zní:
"(3) Nový poplatník má vůči správci daně4c) registrační povinnost7) ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň podle § 10 odst. 1.".
Čl.II
Pro daňové povinnosti za roky 1993 a 1994 se použijí dosavadní předpisy. Ustanovení tohoto zákona se použijí poprvé ve zdaňovacím období roku 1995.
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Související dokumenty