331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů

Schválený:
331/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. prosince 1993
o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů
Změna: 85/1994 Sb.
Změna: 562/2004 Sb.
Změna: 89/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Státní rozpočet České republiky na rok 1994
 
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1994 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 381 800 000 000 Kč (příloha č. 1).
(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů pro vyrovnání rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů obcí, a to dotacemi v celkové výši 15 328 700 000 Kč (příloha č. 2).
(3) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace do Státního fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 500 000 000 Kč.
(4) Stanovená výše příjmů podle kapitol státního rozpočtu je uvedena v příloze č. 3.
(5) Rozdělení výdajů kapitol státního rozpočtu je uvedeno v příloze č. 4 a rozdělení investičních výdajů kapitol státního rozpočtu v příloze č. 5.
 
§ 2
Součástí celkové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů okresních úřadů a obcí, jejíž výše je uvedena v příloze č. 2, jsou příspěvky ze státního rozpočtu k částečné úhradě výdajů spojených s výkonem státní správy obce. Výše těchto příspěvků je pro rok 1994 uvedena v příloze č. 6, a to v propočtu na 100 obyvatel s trvalým pobytem na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu. O výši příspěvku přiznaného jednotlivé obci rozhoduje přednosta okresního úřadu, přičemž se může od částek uvedených v příloze č. 6 v odůvodněných případech odchýlit až o 15 %.
 
§ 3
(1) Příjmem rozpočtu obce v roce 1994 je podíl z 50 % celookresního výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků srážených a odváděných plátcem daně podle § 6 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou daně připadající na příjmy podle § 6 odst. 4 téhož zákona, kdy je daň vybrána zvláštní sazbou. Každá obec se na uvedené části celookresního výnosu podílí procentem stanoveným příslušným okresním úřadem, a to ve výši odpovídající poměru počtu jejího obyvatelstva k celkovému počtu obyvatelstva daného okresu. Hlavnímu městu Praha a městům Brno, Ostrava a Plzeň plyne uvedená daň ve výši 100 %.
(2) Daň z příjmů právnických osob 1a) za zdaňovací období 1994 je příjmem rozpočtu obce v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby.1b)
(3) Příjmem obce podle odstavce 2 není příslušenství daně 1c) a daň, která nebyla přiznána nebo dodatečně přiznána ve stanovené lhůtě.1d)
 
§ 4
Příjmem rozpočtu okresního úřadu v roce 1994 je 50 % celookresního výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle § 6 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou daně připadající na příjmy podle § 6 odst. 4 téhož zákona, kdy je daň vybrána zvláštní sazbou.
 
§ 5
Vláda České republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může
a) upravit ukazatele státního rozpočtu podle § 1 v souladu s cenovými, organizačními a metodickými změnami. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu,
b) poskytnout provozovateli jaderných zařízení na území České republiky pro pokrytí náhrady prokázaných jaderných škod vzniklých třetím osobám v důsledku jaderné nehody těchto zařízení prostředky ze státního rozpočtu až do výše 6 000 000 000 Kč.
 
§ 6
(1) Fond národního majetku České republiky v roce 1994 mimořádně uhradí úroky z poskytnutých úvěrů státu ve výši 13 739 000 000 Kč.
(2) Fond národního majetku České republiky v roce 1994 mimořádně poskytne na úhradu majetkové újmy peněžních ústavů České spořitelně, a.s., a Investiční bance, a.s., celkem 2 600 000 000 Kč.
(3) Fond národního majetku České republiky v roce 1994 mimořádně poskytne finanční prostředky na úhrady poskytované ministerstvem zemědělství podle zvláštního zákona v celkové výši 2 000 000 000 Kč.
 
§ 7
Ministerstvo financí může vydat v průběhu roku 1994 státní dluhopisy v rozsahu 16 234 000 000 Kč na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 1994.
 
§ 8
(1) Ministerstvo zdravotnictví může poskytnout prostřednictvím zdravotnického zařízení jím určeného na základě rozhodnutí odborné komise tohoto zdravotnického zařízení1) jednorázový příspěvek ve výši 750 000 Kč osobě, která se nakazila HIV nebo onemocněla AIDS v souvislosti s léčbou krví nebo krevními deriváty.
(2) Na postup podle odstavce 1 se nevztahuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), a § 244 a násl. občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 9
Převod některých nevyčerpaných prostředků státního rozpočtu České republiky na rok 1993 do státního rozpočtu České republiky na rok 1994
Prostředky státního rozpočtu České republiky na rok 1993 poskytované jako dotace do rozdělení agrokomplexu a lesnímu hospodářství, nevyčerpané do 31. prosince 1993, se převádějí do příjmů kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 1994 a budou použity ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v roce 1993.
 
ČÁST DRUHÁ
Změny zákona České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, ve znění pozdějších předpisů
 
§ 10
Zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, ve znění zákona České národní rady č. 267/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se částka "13 000 Kčs" nahrazuje částkou "16 100 Kč".
2. V § 2 odst. 1 se částka "18 000 Kčs" nahrazuje částkou "22 400 Kč".
V § 2 odst. 2 se částka "15 000 Kčs" nahrazuje částkou "18 600 Kč".
V § 2 odst. 3 se částka "14 000 Kčs" nahrazuje částkou "17 400 Kč".
3. V § 3 odst. 1 se částka "5000 Kčs" nahrazuje částkou "6200 Kč".
V § 3 odst. 2 se částka "2000 Kčs" nahrazuje částkou "2500 Kč".
V § 3 odst. 3 se částka "1000 Kčs" nahrazuje částkou "1250 Kč".
V § 3 odst. 4 se částka "2000 Kčs" nahrazuje částkou "2500 Kč" a částka "500 Kčs" se nahrazuje částkou "600 Kč".
4. V § 5 se vypouští odstavec 4.
5. V § 7 odst. 4 se vypouštějí slova "s výjimkou předsedy mandátového a imunitního výboru".
 
ČÁST TŘETÍ
Změny a doplnění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 
§ 11
Zákon České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 166/1993 Sb. a zákona č. 172/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 6 čl. III úvodní věta zní: "Platy a další požitky členů vlády České republiky, prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a ředitele Bezpečnostní informační služby České republiky se stanoví takto:".
2. V § 6 čl. III odst. 1 se částka "31 000 Kčs" nahrazuje částkou "38 500 Kč,", částka "29 000 Kčs" částkou "36 000 Kč," částky "25 000 Kčs" částkami "31 000 Kč" a částka "23 000 Kčs" částkou "28 500 Kč" a za slova "prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu" se vkládají slova "a ředitele Bezpečnostní informační služby České republiky".
3. V § 6 čl. III odst. 2 se za slova "prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu" vkládají slova "a řediteli Bezpečnostní informační služby České republiky".
4. V § 6 čl. III odst. 5 úvodní část věty zní: "Členové vlády České republiky, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a ředitel Bezpečnostní informační služby České republiky mají právo na:".
5. V § 6 čl. III se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky má právo na:
a) bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,
b) bezplatné zřízení a používání jedné účastnické telefonní stanice k zajištění okamžité dosažitelnosti v pracovní i mimopracovní době.".
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 7 až 11.
6. V nově označeném odstavci 11 se za slovy "člen vlády České republiky" a spojka "a" nahrazuje čárkou a za slova "prezident Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky" se vkládají slova "a ředitel Bezpečnostní informační služby České republiky".
7. V § 6 čl. V odst. 1 se za slova "náměstkům ministrů a vedoucích ústředních orgánů" vkládají slova "a náměstkům ředitele Bezpečnostní informační služby České republiky". V poznámce č. 2) se za název zákona a název nařízení vlády připojují slova "ve znění pozdějších předpisů".
8. V § 6 čl. V odst. 2 se za slova "náměstci ministrů a vedoucích ústředních orgánů" vkládají slova "a náměstci ředitele Bezpečnostní informační služby České republiky".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
 
§ 12
Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, se mění takto:
1. V § 126 se částka "25 000 Kč" nahrazuje částkou "31 000 Kč".
2. V § 127 písm. a) se částka "6000 Kč" nahrazuje částkou "7500 Kč".
3. V § 127 písm. b) se částka "4000 Kč" nahrazuje částkou "5000 Kč".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu
 
§ 13
Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, se mění takto:
V § 47 odst. 1 písm. a) se částka "15 000 Kč" nahrazuje částkou "18 500 Kč".
 
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
 
§ 14
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů
 
§ 15
Zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění zákona České národní rady č. 474/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., se mění takto:
V § 8 se číslo "0,3" nahrazuje číslem "0,7".
 
ČÁST OSMÁ
zrušena
 
§ 16
zrušen
 
ČÁST DEVÁTÁ
Účinnost
 
§ 17
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.
Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.
 
Příl.1
Celkový přehled státního rozpočtu
             Ukazatel            v mil. Kč

Daňové příjmy                      237,300.0
v tom:
Daň z přidané hodnoty                  94,500.0
Spotřební daně                      42,100.0
Daně z příjmů                      77,400.0
- daň z příjmů právnických osob             72,900.0
- daň z příjmů fyzických osob               4,500.0
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí       2,000.0
Silniční daň                       2,700.0
Clo                           16,900.0
Ostatní daňové příjmy                   1,700.0

Pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti              120,100.0

Nedaňové příjmy                     15,535.0
v tom:
Příjmy rozpočtových organizací              6,100.0
z toho: odvody příspěvkových organizací           12.6
Odvody České národní banky                1,200.0
Přijaté úroky                       3,800.0
Poplatky, pokuty                     4,435.0
Ostatní příjmy                         .0

Příjmy z vládních úvěrů                  8,865.0

         Příjmy celkem             381,800.0

Neinvestiční výdaje                   338,203.4
Výdaje rozpočtových organizací             136,952.1
Příspěvky příspěvkovým organizacím            16,954.4
Úrokové platby                         .0
Dotace, platby a příspěvky               184,296.9
- dotace podnikům                    27,953.0
- dotace jiným rozpočtům                 15,828.7
 v tom: územním rozpočtům                15,328.7
     mimorozpočtovým fondům               500.0
- platby a příspěvky obyvatelstvu - sociální
 zabezpečení (vč. prostředků na státní politiku
 zaměstnanosti)                    139,615.2
- platby do zahraničí                    900.0

Investiční výdaje a dotace                36,163.6
Výdaje rozpočtových organizací              22,888.1
Dotace příspěvkovým organizacím              6,814.5
Dotace podnikům                      6,461.0

Vládní úvěry                       7,433.0

         Výdaje celkem             381,800.0
-----------------------------------------------------------------
 
Příl.2
Vztah státního rozpočtu k rozpočtům okresních úřadů pro vyrovnání rozpočtů okresních úřadů a obcí
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Účelové dotace na:            Odvětvové vyrovnávací dotace na:
Okres      výkon    domy    sociální  Sbor    školství  sociální   vybraná    Územní   Dotace
         státní s pečovatelskou dávky*)   požární        zabezpečení  zdravotnická vyrovnávací  celkem
         správy  službou*)         ochrany               zařízení    dotace
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praha hl.m.   292.7    20.0    274.3          156.6    225.7    2.4        53.7   1,025.4
Benešov      15.5          22.6    12.8     12.7    16.9    3.0        35.9    119.4
Beroun      13.3    15.0     20.5    12.6     10.2    10.0             15.4     97.0
Kladno      26.2    20.0     57.4    33.4     19.7    51.5    2.5        13.4    224.1
Kolín       15.9    28.5     20.8    15.6     12.3    21.4    1.8        31.2    147.5
Kutná Hora    13.8    12.1     21.8    15.3     11.0    18.1             26.0    118.1
Mělník      16.6    30.0     26.7    15.2     12.7    20.6             2.1    123.9
Mladá Boleslav  19.7    23.0     24.1    18.0     16.0    22.8    1.1        2.5    127.2
Nymburk      15.6    25.0     24.8    14.2     12.2    21.4    2.0        26.4    141.6
Praha - východ  16.4    15.0     14.7    15.5     12.8    15.1    1.6        2.1     93.2
Praha - západ   13.4          15.1    14.8     9.8    14.6    1.8        4.2     73.7
Příbram      19.0    35.2     32.1    14.2     15.8    31.3    5.4        36.5    189.5
Rakovník      9.6          16.3    9.7     8.2    15.3             36.2     95.3

České Budějovice 30.9    20.5     41.1    32.6     25.3    41.9             3.9    196.2
Český Krumlov   10.2    19.0     19.5    16.4     9.7     4.9             11.0     90.7
Jindřichův Hradec 16.5    23.0     25.2    15.7     14.3    29.7             54.0    178.4
Pelhřimov     13.1    10.0     17.0    17.5     10.8    21.7   14.6        19.6    124.3
Písek       12.5    15.8     25.6    15.5     10.1    11.3             11.0    101.8
Prachatice     9.0          15.7    13.1     8.2    14.3    6.3        9.8     76.4
Strakonice    12.6    8.1     19.7    16.5     10.4    29.8             32.8    129.9
Tábor       18.3    15.0     25.6    16.9     15.0    18.7             13.7    123.2

Domažlice     10.3    17.7     11.3    9.0     8.6    10.8             34.8    102.5
Cheb       15.4    17.8     15.6    13.1     35.3     4.5    1.9       103.6
Karlovy Vary   21.6    26.8     35.8    12.9     17.9    14.7    2.7        2.7    135.1
Klatovy      15.7    26.1     28.5    15.1     12.4    35.5             12.9    146.2
Plzeň - město   41.5    7.0     54.1    23.5     20.3    28.1    4.8        7.6    186.9
Plzeň - jih    11.9    17.5     13.7    9.5     11.7    18.0             53.0    135.3
Plzeň - sever   12.8    6.0     12.9    8.6     10.1     7.4    1.6        62.1    121.5
Rokycany      8.1    5.0     15.8    8.3     6.1    24.6             2.4     70.3
Sokolov      16.5    6.0     28.8    14.0     15.1     9.0             2.1     91.5
Tachov       8.9    11.0     19.9    9.6     8.0    15.7             5.9     79.0

Česká Lípa    18.2    28.2     32.4    12.8     17.3    17.8    6.0        2.3    135.0
Děčín       23.5    21.5     56.9    17.8     19.2    43.0    9.6        3.0    194.5
Chomutov     21.9    26.0     45.9    16.5     20.5    40.3             2.7    173.8
Jablonec n.N.   15.6    41.0     28.5    14.0     13.0    11.8             2.0    125.9
Liberec      28.0    7.5     55.1    17.1     22.7    23.2    9.8        3.5    166.9
Litoměřice    20.0    25.5     37.2    19.8     16.6    31.3             2.5    152.9
Louny       15.2    20.0     44.6    16.2     13.2    13.5             1.9    124.6
Most       21.1    7.2     35.7    16.0     18.1    76.0    5.4        2.7    182.2
Teplice      22.5    29.0     42.8    16.9     18.3    36.6    7.2        2.8    176.1
Ústí n. Labem   20.7    12.0     39.5    26.4     17.3    36.5             2.6    155.0

Havlíčkův Brod  16.9    21.0     25.8    14.3     14.1    16.3             63.1    171.5
Hradec Králové  28.5    29.8     45.7    30.7     22.4    39.0             3.6    199.7
Chrudim      18.6    8.0     39.5    12.2     15.7    25.8             61.5    181.3
Jičín       13.8    25.0     22.9    12.7     11.3    21.3             37.0    144.0
Náchod      19.7    10.0     40.5    13.5     15.9    27.6    3.6        37.0    167.8
Pardubice     28.7    10.0     41.2    18.8     22.7    37.5    4.0        3.6    166.5
Rychnov nad Kněžnou 13.9   20.0     22.7    12.0     11.5    28.0             18.1    126.2
Semily      13.3    25.0     20.7    13.1     11.2    21.5    2.2        20.6    127.6
Svitavy      18.1    28.6     37.7    15.4     15.6    24.4    2.0        58.4    200.2
Trutnov      21.4    20.0     36.0    17.9     18.2    27.6   26.7        20.1    187.9
Ústí n. Orlicí  24.3    23.5     54.8    22.6     20.7    48.3             67.8    262.0

Blansko      19.0    26.7     33.4    15.6     16.1    33.8    6.3        95.5    246.4
Brno       93.8    25.0    160.4    56.5     53.3    63.5    5.4        17.2    475.1
Brno - venkov   27.3    41.1     44.7    16.2     21.3    21.0            166.2    337.8
Břeclav      22.0    27.2     48.3    15.9     19.6    15.9            101.2    250.1
Hodonín      28.4    35.1     48.2    16.5     25.4    40.7    1.7        58.5    254.5
Jihlava      19.1    16.0     45.5    21.8     16.5    19.2    4.7        76.6    219.4
Kroměříž     19.1    15.0     46.3    16.6     17.0    47.7             44.4    206.1
Prostějov     19.6    27.0     42.7    20.6     16.3    43.0    1.7        76.6    247.5
Třebíč      20.7    17.4     43.0    22.0     18.3    30.9             84.9    237.2
Uherské Hradiště 25.6    44.0     43.7    16.0     21.9    48.7             82.3    282.2
Vyškov      15.3    40.0     32.6    13.4     13.2    24.2    1.6        61.7    202.0
Zlín       34.7    40.0     39.8    24.7     29.5    23.1    3.4        4.4    199.6
Znojmo      20.0    20.0     38.3    17.0     18.0    50.0    6.0        76.7    246.0
Ždár n. Sázavou  22.1    7.0     34.9    18.7     19.5    22.6    3.6       131.0    259.4

Bruntál      19.3    45.0     69.2    17.4     18.6    33.0   18.5        46.3    267.3
Frýdek-Místek   40.2    23.5     92.6    18.1     33.7    58.6    5.1       122.9    394.7
Karviná      50.2    20.0    114.7    25.4     41.7    39.7    2.2       162.7    456.6
Nový Jičín    28.1    25.8     81.0    14.3     24.6    24.4    3.4       144.1    345.7
Olomouc      39.7    18.8     73.5    27.7     33.2    65.5    4.7        5.0    268.1
Opava       32.0    23.0     98.1    14.5     28.6    54.6    2.6       107.9    361.3
Ostrava      78.8    16.3    134.7    53.8     46.1    88.6    6.1        14.4    438.8
Přerov          24.4    14.9     62.2    16.7     20.7    61.0             26.0    225.9
Šumperk      29.0    15.0     93.3    17.4     26.2    43.9    3.4        72.7    300.9
Vsetín      26.0    25.1     73.6    13.6     22.0    38.3    7.2       110.0    315.8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úhrn ČR    1,951.8   1,506.0   3,400.0  1,328.7   1,493.9   2,495.3   220.2      2,932.8   15,328.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Účelové dotace na domy s pečovatelskou službou a sociální dávky podléhají finančnímu vypořádání za rok 1994.
 
Příl.3
                  Příjmy rozpočtových a odvody příspěvkových organizací
                        České republiky podle kapitol
                                        v tis. Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------
         Kapitoly              Příjmy      z toho
                           rozpočtových   odvody
                           organizací    příspěvkových
                           celkem      organizací
----------------------------------------------------------------------------------------
Kancelář prezidenta republiky               0         0
Parlament                       3,400         0
Úřad vlády                       4,000         0
Bezpečnostní informační služba            50,800         0
Ministerstvo zahraničních věcí            141,678      12,630
Ministerstvo obrany                2,300,000         0
Ministerstvo hospodářství              139,065         0
Ministerstvo financí                 225,161         0
Ministerstvo práce a sociálních věcí       115,977,723         0
Ministerstvo vnitra                2,323,400         0
Ministerstvo životního prostředí            3,300         0
Ministerstvo pro správu národního majetku a
jeho privatizaci                    1,450         0
Grantová agentura                     0         0
Ministerstvo průmyslu a obchodu            33,276         0
Ministerstvo dopravy                 103,078         0
Ministerstvo zemědělství               88,708         0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy     786,674         0
Ministerstvo kultury                   100         0
Ministerstvo zdravotnictví              85,600         0
Ministerstvo spravedlnosti              327,694         0
Úřad průmyslového vlastnictví             24,000         0
Český statistický úřad                 5,572         0
Český úřad zeměměřický a katastrální         26,360         0
Český báňský úřad                    400         0
Český úřad bezpečnosti práce               687         0
Ministerstvo pro hospodářskou soutěž            0         0
Generální prokuratura                 1,298         0
Ústavní soud                        0         0
Akademie věd                     130,000         0
Úřad pro legislativu a veřejnou správu           0         0
Správa státních hmotných rezerv           140,000         0
Státní úřad pro jadernou bezpečnost           300         0
Nejvyšší kontrolní úřad                 650         0
Všeobecná pokladní správa             3,310,626         0
----------------------------------------------------------------------------------------
Celkem                      126,235,000       12,630
----------------------------------------------------------------------------------------
 
Příl.4
                  Výdaje státního rozpočtu České republiky podle kapitol

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapitoly                    Neinvestiční       z toho                 Investiční
                         výdaje   mzdové   dávky    státní   prostředky  výdaje
                        rozpočtových  prostředky sociálního vyrovnávací na státní   rozpočtových
                        organizací        zabezpečení příspěvek  politiku   organizací
                         celkem                     zaměstnanosti celkem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kancelář prezidenta republiky           47,454     22,472      0     0       0       0
Parlament                     281,940     94,118      0     0       0    301,400
Úřad vlády                    172,475     56,991      0     0       0    61,900
Bezpečnostní informační služba          502,273      202   10,200     0       0    326,000
Ministerstvo zahraničních věcí         2,017,447    238,790      0     0       0    748,300
Ministerstvo obrany              25,291,950       0  1,800,000     0       0   1,500,000
Ministerstvo hospodářství            1,375,660    191,715      0     0       0    80,600
Ministerstvo financí              5,169,921   2,511,089      0     0       0   1,970,600
Ministerstvo práce a sociálních věcí     137,900,204   1,143,757 118,965,050 10,400,000   5,473,000    927,300
Ministerstvo vnitra              16,518,164   7,202,000  1,800,000     0       0   1,100,000
Ministerstvo životního prostředí         397,141    145,802      0     0       0    59,200
Ministerstvo pro správu národního majetku a
jeho privatizaci                  78,333     40,289      0     0       0     8,000
Grantová agentura                 464,561     8,039      0     0       0     1,800
Ministerstvo průmyslu a obchodu          816,147    145,104      0     0       0    59,200
Ministerstvo dopravy              1,570,868    461,001   21,900     0       0   2,945,200
Ministerstvo zemědělství            2,259,562    714,551      0     0       0    71,100
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  30,578,389   19,322,109      0     0       0   2,489,900
Ministerstvo kultury               135,287     27,600      0     0       0     9,000
Ministerstvo zdravotnictví           1,713,481    347,361      0     0       0    138,800
Ministerstvo spravedlnosti           4,255,345   2,054,786   145,000     0       0   1,185,000
Úřad průmyslového vlastnictví           79,367     32,649      0     0       0    10,800
Český statistický úřad              375,902    207,833      0     0       0    19,500
Český úřad zeměměřický a katastrální       918,996    495,233      0     0       0    220,000
Český báňský úřad                 45,930     25,180      0     0       0     2,500
Český úřad bezpečnosti práce            79,762     47,268      0     0       0     3,800
Ministerstvo pro hospodářskou soutěž        21,124     10,184      0     0       0     1,700
Generální prokuratura               611,556    413,360      0     0       0    62,900
Ústavní soud                    30,750     12,024      0     0       0     1,000
Akademie věd                  1,203,993    635,498      0     0       0    140,000
Úřad pro legislativu a veřejnou správu       45,792     11,972      0     0       0    10,600
Správa státních hmotných rezerv         1,156,940     44,537      0     0       0    60,800
Státní úřad pro jadernou bezpečnost        79,921     12,132      0     0       0     3,200
Nejvyšší kontrolní úřad              143,679     75,953      0     0       0     7,000
Všeobecná pokladní     správa           46,465,855       0  1,000,000     0       0   8,361,000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem                    282,806,169   36,751,599 123,742,150 10,400,000   5,473,000  22,888,100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          v tis. Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kapitoly                    Příspěvky  Dotace  Ostatní  Individuální   Dotace podnikům   Výdaje
                        na činnost občanským dotace a a systémové  neinvestiční investiční celkem
                       příspěvkovým sdružením příspěvky dotace na
                       organizacím            investiční
                                         výstavbu
                                        příspěvkovým
                                        organizacím
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kancelář prezidenta republiky         130,925      0      0    130,300     0     0   281,679
Parlament                      0      0      0       0     0     0   583,340
Úřad vlády                      0      0      0       0     0     0   234,375
Bezpečnostní informační služba            0      0      0       0     0     0   828,273
Ministerstvo zahraničních věcí         37,313      0      0       0     0     0  2,803,060
Ministerstvo obrany                 0      0      0       0     0     0 26,791,950
Ministerstvo hospodářství           379,282    2,500   11,847    383,000     0     0  2,232,889
Ministerstvo financí                 0      0      0       0 5,470,000     0 12,610,521
Ministerstvo práce a sociálních věcí      18,037   240,000   120,982       0     0     0 139,206,523
Ministerstvo vnitra               50,736   63,500      0       0     0     0 17,732,400
Ministerstvo životního prostředí        534,442   11,669   140,185    114,300     0     0  1,256,937
Ministerstvo pro správu národního majetku a
jeho privatizaci                   0      0      0       0     0     0   86,333
Grantová agentura                  0      0      0       O     0     0   466,361
Ministerstvo průmyslu a obchodu         79,247    7,000     300     2,000 5,259,000  722,000  6,944,894
Ministerstvo dopravy             4,363,895    3,680     700   2,200,500 7,174,000 2,292,500 20,551,343
Ministerstvo zemědělství            768,341   35,000   56,000    106,700 5,800,000 2,498,800 11,595,503
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 6,028,559   573,024  1,612,566    590,300     0     0 41,872,738
Ministerstvo kultury             1,638,185   57,720   384,060    330,300     0     0  2,554,552
Ministerstvo zdravotnictví          1,571,657   207,847   14,490   2,956,900     0     0  6,603,175
Ministerstvo spravedlnosti           16,905      0      0       0     0     0  5,457,250
Úřad průmyslového vlastnictví            0      0      0       0     0     0   90,167
Český statistický úřad               39      0      0       0     0     0   395,441
Český úřad zeměměřický a katastrální       5,022      0      0       0     0     0  1,144,018
Český báňský úřad                  0      0      0       0     0     0   48,430
Český úřad bezpečnosti práce           7,065      0      0      200     0     0   90,827
Ministerstvo pro hospodářskou soutěž         0      0      0       0     0     0   22,824
Generální prokuratura                0      0      0       0     0     0   674,456
Ústavní soud                     0      0      0       0     0     0   31,750
Akademie věd                     0    2,000    1,021       0     0     0  1,347,014
Úřad pro legislativu a veřejnou správu        0      0      0       0     0     0   56,392
Správa státních hmotných rezerv           0      0      0       0     0     0  1,217,740
Státní úřad pro jadernou bezpečnost         0      0    8,490       0     0     0   91,611
Nejvyšší kontrolní úřad               0      0     300       0     0     0   150,979
Všeobecná pokladní správa              0   391,000     0       0 4,250,000  947,700 60,415,555
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem                   15,602,650  1,594,940 2,350,941  6,814,500 27,953,000 6,461,000 366,471,300
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příl.5
                        Investiční výdaje podle kapitol
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapitola                   Výdaje RO         v tom           Dotace PO
                       (dotace)  systémové individuální běžná míra    celkem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kancelář prezidenta republiky            0      0      0      0      130,300
Parlament                   301,400   33,400   264,600    3,400         0
Úřad vlády                   61,900   51,600      0   10,300         0
Bezpečnostní informační služba         326,000   80,100   220,000   25,900         0
Ministerstvo zahraničních věcí         748,300   543,300   155,000   50,000         0
Ministerstvo obrany             1,500,000  1,084,000   360,000   56,000         0
Ministerstvo hospodářství            80,600   67,600      0   13,000      383,000
Ministerstvo financí             1,970,600  1,762,500   185,000   23,100         0
Ministerstvo práce a sociálních věcí      927,300   917,300      0   10,000         0
Ministerstvo vnitra             1,100,000   690,000   400,000   10,000         0
Ministerstvo životního prostředí        59,200   44,900      0   14,300      114,300
Ministerstvo pro správu národního majetku a
jeho privatizaci                 8,000    2,500      0    5,500         0
Grantová agentura                1,800     800      0    1,000         0
Ministerstvo průmyslu a obchodu         59,200   56,200      0    3,000       2,000
Ministerstvo dopravy             2,945,200  2,930,200      0   15,000     2,200,500
Ministerstvo zemědělství            71,100   58,500      0   12,600      106,700
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2,489,900  1,770,300   632,500   87,100      590,300
Ministerstvo kultury               9,000      0      0    9,000      330,300
Ministerstvo zdravotnictví           138,800   103,700      0   35,100     2,956,900
Ministerstvo spravedlnosti          1,185,000   807,000   373,000    5,000         0
Úřad průmyslového vlastnictví          10,800    8,800      0    2,000         0
Český statistický úřad             19,500   17,500      0    2,000         0
Český úřad zeměměřický a katastrální      220,000   211,800      0    8,200         0
Český báňský úřad                2,500     700      0    1,800         0
Český úřad bezpečnosti práce           3,800    2,700      0    1,100        200
Ministerstvo pro hospodářskou soutěž       1,700     700      0    1,000         0
Generální prokuratura              62,900   57,900      0    5,000         0
Ústavní soud                   1,000      0      0    1,000         0
Akademie věd                  140,000   135,000      0    5,000         0
Úřad pro legislativu a veřejnou     správu     10,600    8,600      0    2,000         0
Správa státních hmotných rezerv         60,800   46,600      0   14,200         0
Státní úřad pro jadernou bezpečnost       3,200      0      0    3,200         0
Nejvyšší kontrolní úřad             7,000      0      0    7,000         0
Všeobecná pokladní správa          8,361,000      0      0      0         0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem                   22,888,100 11,494,200  2,590,100   442,800
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           v tom          Dotace  Investiční
                      systémové  individuální     ROPO    dotace
Kapitola                   dotace    dotace      celkem   podnikům
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kancelář prezidenta republiky         130,300      0      130,300      0
Parlament                      0      0      301,400      0
Úřad vlády                      0      0      61,900      0
Bezpečnostní informační služba            0      0      326,000      0
Ministerstvo zahraničních věcí            0      0      748,300      0
Ministerstvo obrany                 0      0     1,500,000      0
Ministerstvo hospodářství           383,000      0      463,600      0
Ministerstvo financí                 0      0     1,970,600      0
Ministerstvo práce a sociálních věcí         0      0      927,300      0
Ministerstvo vnitra                 0      0     1,100,000      0
Ministerstvo životního prostředí        114,300      0      173,500      0
Ministerstvo pro správu národního majetku a
jeho privatizaci                   0      0       8,000      0
Grantová agentura                  0      0       1,800      0
Ministerstvo průmyslu a obchodu         2,000      0      61,200   722,000
Ministerstvo dopravy              300,000  1,900,500     5,145,700  2,292,500
Ministerstvo zemědělství            106,700      0      177,800  2,478,800
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  417,100   173,200     3,080,200      0
Ministerstvo kultury              165,300   165,000      339,300      0
Ministerstvo zdravotnictví           242,100  2,714,800     3,095,700      0
Ministerstvo spravedlnosti              0      0     1,185,000      0
Úřad průmyslového vlastnictví            0      0      10,800      0
Český statistický úřad                0      0      19,500      0
Český úřad zeměměřický a katastrální         0      0      220,000      0
Český báňský úřad                  0      0       2,500      0
Český úřad bezpečnosti práce            200      0       4,000      0
Ministerstvo pro hospodářskou soutěž         0      0       1,700      0
Generální prokuratura                0      0      62,900      0
Ústavní soud                     0      0       1,000      0
Akademie věd                     0      0      140,000      0
Úřad pro legislativu a veřejnou správu        0      0      10,600      0
Správa státních hmotných rezerv           0      0      60,800      0
Státní úřad pro jadernou bezpečnost         0      0       3,200      0
Nejvyšší kontrolní úřad               0      0       7,000      0
Všeobecná pokladní správa              0      0     8,361,000   947,700
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem                    1,861,000  4,953,500    29,702,600  6,441,000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příl.6
Příspěvky státního státního rozpočtu k částečné úhradě výdajů
spojených s výkonem státní správy obce*) (propočet na 100 obyvatel
trvale bydlících na území, v němž obecní úřad vykonává státní
               správu)

Skupina obcí               Příspěvek na 100 obyvatel
                      správního obvodu**)
------------------------------------------------------------------
všechny obce                        950 Kč
obce s působností matričního úřadu            1.890 Kč
obce s působností stavebního úřadu            5.670 Kč
obce s pověřeným obecním úřadem
(ve smyslu § 60 zákona České národní rady č.367/1990 Sb.
úplné znění č. 410/1992 Sb.)               9.100 Kč
------------------------------------------------------------------
1) § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
1a) Zákon ČNR č. 586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
1b) § 36 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.
1c) § 58 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
1d) § 40 a 41 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.
*) Nevztahuje se na magistráty Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, neboť o rozdělení účelové dotace na výkon státní správy rozhodují tyto úřady ve své působnosti.
**) Příspěvky se podle působnosti nebo pověření obce sčítají.

Související dokumenty