219/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť

Schválený:
219/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva hospodářství ze dne 26. července 1993, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť
Ministerstvo hospodářství podle § 24 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb., stanoví:
Čl. I
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, se mění a doplňuje takto:
1. V § 5 odst. 1 písm. a) se částka "60 Kčs" nahrazuje částkou "300 Kč", slova "pro pět žáků" se nahrazují slovy "pro tři žáky" a vypouštějí se slova "kuchyní a".
2. V § 5 odst. 1 písm. b) se částka "30 Kčs" nahrazuje částkou "150 Kč".
3. V § 4 odst. 2 se za větu prvou vkládá tato věta:
"Konkrétní částka placená žákem se stanoví v rozmezí finančního stravovacího normativu podle místně sjednaných cenových podmínek po odečtení částky 2,60 Kč u oběda a částky 1,70 Kč u večeře.".
4. Příloha k vyhlášce č. 315/1991 Sb. včetně nadpisu zní:
     "Finanční stravovací normativ na nákup potravin

+------------------------------------------------+
|Finanční stravovací normativ v Kč (den) strávník|
|v rozpětí                    |
+------------------------------------------------+
|snídaně              4,50 - 7,00 |
|přesnídávka            3,00 - 5,00 |
|oběd               10,00 - 15,00 |
|svačina              2,00 - 2,50 |
|večeře              8,50 - 14,50 |
+------------------------------------------------+
|celodenní            28,00 - 44,00".|
+------------------------------------------------+
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1993.
Ministr:
v z. Ing. Kupka CSc. v. r.
I. náměstek

Související dokumenty