D-112 Uplatňování silniční daně ve zdaňovacím období roku 1995, jak vyplývá ze změn a doplnění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákonem č. 243/1994 Sb.

Schválený:
D-112
Pokyn
Ministerstva financí
Uplatňování silniční daně ve zdaňovacím období roku 1995 jak vyplývá ze změn a doplnění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákonem č. 243/1994 Sb. (změny a doplnění pokynů D-7 a D-68 uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 2-3/1993 a č. 3/1994), ve znění dodatku čj. 151/77 963/1995
Referent:
Mgr. Jaroslav Březina,
tel.: 2454 3427
Č.j.: 151/6562/1995 ze dne 22. února 1995
K § 2 odst. 1
Předmět silniční daně se proti zdaňovacímu období roku 1994 nemění. Zákon č. 243/1994 Sb. předmětné ustanovení pouze upřesňuje tak, aby nedocházelo k různým výkladům.
Silniční dani podléhají silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla"), která mají přidělenu státní poznávací značku v České republice nebo jsou evidována v zahraničí a která jsou současně používána:
a) fyzickými osobami k činnostem, z nichž plynoucí příjmy podléhají daním z příjmů podle § 7 (Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"),
b) osobami, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, (rozpočtové a příspěvkové organizace, občanská sdružení včetně odborových organizací, politické strany, politická hnutí, nadace, obce, okresní úřady apod.) k těm činnostem, ze kterých plynou příjmy podléhající daním z příjmů (§ 18 zákona o daních z příjmů).
c) ostatními osobami k podnikání ve smyslu § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.
Jde o vozidla s přidělenou státní poznávací značkou nebo evidovaná v zahraničí
- zahrnutá do hmotného majetku fyzické nebo právnické osoby. U těchto vozidel není pro účely silniční daně rozhodující způsob využití vozidel v průběhu zdaňovacího období. Daňová povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém je vozidlo vloženo do hmotného majetku fyzické nebo právnické osoby, a zaniká v kalendářním měsíci, ve kterém je vozidlo vyřazeno z hmotného majetku fyzické nebo právnické osoby. Dojde-li k odcizení vozidla a následnému vydání usnesení Policie České republiky o zastavení řízení z důvodu, že pachatel je neznámý, vyřazuje se pro účely daní z příjmů vozidlo z hmotného majetku ke dni vydání usnesení.
- nezahrnutá do hmotného majetku fyzické nebo právnické osoby, která jsou používána k činnostem uvedeným pod písmeny a) až c), za jejichž použití jsou např. účtovány výdaje (náklady) pro účely daně z příjmů podle § 24 zákona o daních z příjmů nebo vypláceny cestovní náhrady podle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách. Daňová povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém je vozidlo k předmětným činnostem poprvé využito, a zaniká v kalendářním měsíci, ve kterém je využívání vozidla ve zdaňovacím období ukončeno nebo přerušeno. Obdobně se postupuje u vozidel používaných organizací, která není založena nebo zřízena za účelem podnikání.
Vozidla, kterým není přidělena státní poznávací značka v České republice a která nejsou ani evidována v zahraničí, nepodléhají silniční dani (např. vozidla, která byla trvale vyřazena z evidence u dopravního inspektorátu Policie České republiky).
K § 3 odst. 1 písm. j)
Direktiva EU 91/441 uvedená v poznámce č. 4) zákona byla nahrazena direktivou EU 93/59. Předpis US Federal 83 (poznámka č. 4 zákona) byl nahrazen předpisem US Federal 87. Motorová vozidla splňující emisní limity stanovené předpisy EU 93/59 a předpisy US Federal 87 jsou od daně osvobozena do 31. 12. 1995.
Předpis EHK OSN . 49 - 02 B (direktiva EU 91/542 B) uvedený v poznámce č. 4d) zákona se vztahuje na motorová vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny.
Direktiva EU 94/12 (poznámka č. 4d) zákona) se vztahuje na motorová vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny, přičemž tento předpis plní i vozidla která v příslušném dokladu (technický průkaz, samostatný doklad) mají vedle zápisu o plnění předpisu EU č. 93/59 dále uvedeno "(PLNÍ EU II)".
K § 6 odst. 5
V zákoně č. 243/1994 Sb. je poprvé v právní úpravě silniční daně použit termín "speciální vozidla", a to pro účely snížení roční daňové sazby o 25% u speciálních vozidel používaných pro polní práce v zemědělské výrobě.
Speciálními vozidly jsou:
a) Speciální automobil (SA) = motorové vozidlo, které má nejméně čtyři kola a svou konstrukcí a vybavením je určeno pouze pro vykonávání určitých pracovních úkonů. Není určeno pro přepravní činnost.
Příklady provedení speciálních automobilů:
A - autojeřáb,
B - autorýpadlo,
K - kropicí,
Z - zametací,
P - požární,
D - dílenský,
PD - pojízdná dílna,
O - obytný,
L - laboratorní,
M - mycí,
KN - na čištění kanálů,
PO - pohřební,
PC - policejní,
SA - zdravotnický (sanitní),
R - rozhlasový,
TE - televizní,
V - vyprošťovací atd.
Přípojná vozidla speciální
b) PS - přívěs speciální = přípojné vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích, které svou konstrukcí a vybavením je určeno pouze pro vykonávání určitých pracovních úkonů, které nemá vlastní zdroj pohonu a zpravidla nemá hnací nápravy a je určeno k tomu, aby bylo taženo motorovým vozidlem nebo zvláštním motorovým vozidlem, u něhož jen nepodstatná část jeho celkové hmotnosti je přenášena na tažné vozidlo, a které není určeno pro přepravní činnost.
Příklady provedení
- vrtná souprava,
- polní kuchyň,
- požárnický,
- karavan,
- obytný (tzv. maringotka) apod.
c) NS - návěs speciální = přípojné vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích, které svou konstrukcí a vybavením je určeno pouze pro vykonávání určitých pracovních úkonů, které nemá vlastní zdroj pohonu a zpravidla nemá vlastní hnací nápravy, u něhož se podstatná část jeho celkové hmotnosti přenáší na tahač návěsů, a které není určeno pro přepravní činnost.
Příklady provedení
- požárnický,
- návěs s kompresorem vzduchu apod.
d) PST - přívěs speciální traktorový a NST - návěs speciální traktorový nejsou podle § 2 odst. 2 zákona o dani silniční předmětem daně.
Za speciální vozidlo se nepovažuje vozidlo, které svou konstrukcí je určeno pro přepravní činnost (osob a nákladu), např. Nákladní automobil (NA), a to ani v případě speciálního provedení (např. fekální, pro odvoz odpadu, cisternový na vodu, cisternový na mléko, nosič výměnných nástaveb, pro dopravu betonu (domíchávač betonu), pro přepravu živých zvířat apod.).
Způsob označování speciálních vozidel v technickém průkazu:
   Druh vozidla    SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL
 1
   SA - N2 - L    laboratorní
Rozdělení druhů vozidel a jejich modifikací je stanoveno Směrnicí Ministerstva dopravy České republiky č.j.: 25 152/94-222 ze dne 23. 11. 1994, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 1995 a která nahradila Směrnici MD ČR č.j.: 17 256/93-222 ze dne 10. března 1993.
Snížení roční daňové sazby o 25% se vztahuje na celé zdaňovací období i v případě, kdy je speciální vozidlo používáno pro polní práce v zemědělské výrobě pouze část zdaňovacího období.
V roce 1995 lze uplatnit snížení roční daňové sazby o 25 % u nákladních vozidel určených pro práce výrobní povahy v rostlinné výrobě (ČSÚ, Standardní klasifikace produkce, kód 01.41.11. Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě).
Příklad: nákladní automobil - nosič výměnných nástaveb (rozmetadel chlévské mrvy, postřikovačů apod.).
K § 10
Ve zdaňovacím období roku 1995 se zálohy na daň silniční platí odlišně než ve zdaňovacím období roku 1994. Zálohy jsou splatné v termínech 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 15. 12.
Zálohy se platí ve výši 1/12 roční daňové sazby za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.
Splatnost zálohy:    Rozhodné období:

15.4.          leden, únor, březen
15.7.          duben, květen, červen
15.10.         červenec, srpen, září
15.12.         říjen, listopad
Za osobní automobily a jejich přípojná vozidla, za jejichž použití zaměstnavatel vyplácí svému zaměstnanci cestovní náhrady, může zaměstnavatel platit zálohy ve výši 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla v rozhodném období. Postup při placení záloh (denní sazbou nebo poměrnou částí roční daňové sazby) nelze u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla měnit. Zvolený postup při placení záloh lze změnit při výpočtu daně v daňovém přiznání, přitom nelze kombinovat u téhož osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla roční a denní sazbu.
Zálohy na daň platí poplatníci v uvedené výši a termínech bez ohledu na výši jejich daňové povinnosti. Zálohy na daň může poplatník zaplatit dopředu na celé zdaňovací období.
Správce daně může podle § 17 odst. 2 zákona o dani silniční z moci úřední nebo na žádost poplatníka stanovit zálohy na daň silniční jinak, než jak stanoví zákon o dani silniční.
I. náměstek ministra financí ČR:
Ing. Jan Klak, v.r.

Související dokumenty