V/20 100/1992 Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele

Schválený:
V/20 100/1992
Opatření
federálního ministerstva financí
ze dne 15. července 1992,
kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
Změna: 281/69 810/93
Změna: 281/13 510/94
Změna: 281/73 250/94
Změna: 281/43 180/95
Změna: 281/71 699/95
Změna: 281/66 191/96
Změna: 281/89 070/1997
Změna: 281/53 678/1998
Změna: 281/93 488/1998
Změna: 281/78 180/1999
Změna: 281/84 064/2000
Federální ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen "zákon"), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro právnické osoby, které podnikají podle zvláštních předpisů1) s výjimkami podle odstavce 2, a pro fyzické osoby, které jsou účetními jednotkami2) a jsou zapsány do obchodního rejstříku.
(2) Toto opatření se nevztahuje na banky3), pojišťovny4), burzy cenných papírů5) a fondy národního majetku6) a dále na právnické osoby, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce7) a účtové osnovy a postupů účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace8).
(3) Účtová osnova a postupy účtování podle odstavce 1 tvoří přílohu tohoto opatření.
(4) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů9).
Čl.II
(1) Pro osoby podle čl. I odst. 1 dnem 31. prosince 1992 pozbývá platnosti Účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro hospodářské organizace FMF č.j. V/13 000/1989 ze dne 15. 9. 1989, ve znění FMF č.j. V/1-29 200/1990 a FMF č.j. V/1-30 451/1991.
(2) Zrušuje se metodika účetnictví uvedená ve zvláštním opatření federálního ministerstva financí10).
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Ministr financí ČSFR
Ing. Jan Klak, v.r.
 
Příl.1
Účtová osnova pro podnikatele
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek
010 - Dlouhodobý nehmotný majetek
011 - Zřizovací výdaje
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 - Software
014 - Ocenitelná práva
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
021 - Stavby
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
026 - Základní stádo a tažná zvířata
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
031 - Pozemky
032 - Umělecká díla a sbírky

 04 - Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
040 - Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
050 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

 06 - Dlouhodobý finanční majetek
061 - Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím
   vlivem
062 - Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným
   vlivem
063 - Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady
066 - Půjčky podnikům ve skupině
067 - Ostatní půjčky
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek

 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům
072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
073 - Oprávky k softwaru
074 - Oprávky k ocenitelným právům
078 - Oprávky k drobnému     dlouhodobému nehmotnému majetku
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
081 - Oprávky ke stavbám
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

 09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku
091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku
092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému
   majetku
094 - Opravná  položka k  dlouhodobému nedokončenému hmotnému
   majetku
095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám
096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku
097 - Opravná položka k nabytému majetku
098 - Oprávky k opravné položce k nabytému majetku

Účtová třída 1 - Zásoby

 11 - Materiál
111 - Pořízení materiálu
112 - Materiál na skladě
119 - Materiál na cestě

 12 - Zásoby vlastní výroby
121 - Nedokončená výroba
122 - Polotovary vlastní výroby
123 - Výrobky
124 - Zvířata

 13 - Zboží
131 - Pořízení zboží
132 - Zboží na skladě a v prodejnách
139 - Zboží na cestě

 19 - Opravné položky k zásobám
191 - Opravná položka k materiálu
192 - Opravná položka k nedokončené výrobě
193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby
194 - Opravná položka k výrobkům
195 - Opravná položka ke zvířatům
196 - Opravná položka ke zboží

Účtová třída 2 - Finanční účty

 21 - Peníze
210 - Peníze
211 - Pokladna
213 - Ceniny

 22 - Účty v bankách
221 - Bankovní účty
222 - Bankovní účty klientů
 23 - Běžné bankovní úvěry
231 - Krátkodobé bankovní úvěry
232 - Eskontní úvěry

 24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci
241 - Emitované krátkodobé dluhopisy
249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

 25 - Krátkodobý finanční majetek
251 - Majetkové cenné papíry
252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
253 - Dlužné cenné papíry
255 - Vlastní dluhopisy
256 - Ostatní cenné papíry
 26 - Převody mezi finančními účty
261 - Peníze na cestě

 29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
291 - Opravná položka k majetkovým cenným papírům
293 - Opravná položka k dlužným cenným papírům

Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

 31 - Pohledávky
311 - Odběratelé
312 - Směnky k inkasu
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
314 - Poskytnuté provozní zálohy
315 - Ostatní pohledávky

 32 - Závazky
321 - Dodavatelé
322 - Směnky k úhradě
324 - Přijaté zálohy
325 - Ostatní závazky
326 - Závazky vůči klientům
327 - Závazky vůči trhům
 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
331 - Zaměstnanci
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
335 - Pohledávky za zaměstnanci
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního
   pojištění
 34 - Zúčtování daní a dotací
341 - Daň z příjmů
342 - Ostatní přímé daně
343 - Daň z přidané hodnoty
345 - Ostatní daně a poplatky
346 - Dotace ze státního rozpočtu
347 - Ostatní dotace

 35 - Pohledávky ke společníkům a sdružení
351 - Pohledávky k podnikům ve skupině
353 - Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty
355 - Ostatní pohledávky za společníky
358 - Pohledávky k účastníkům sdružení

 36 - Závazky ke společníkům a sdružení
361 - Závazky k podnikům ve skupině
364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku
365 - Ostatní závazky ke společníkům
366 - Závazky  ke společníkům a  členům družstva ze závislé
   činnosti
367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
368 - Závazky k účastníkům sdružení

 37 - Jiné pohledávky a závazky
371 - Odložená daňová pohledávka a závazek
373 - Nakoupené opce
374 - Prodané opce
375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
377 - Zúčtování obchodů
378 - Jiné pohledávky
379 - Jiné závazky

 38 - Přechodné účty aktiv a pasív
381 - Náklady příštích období
382 - Komplexní náklady příštích období
383 - Výdaje příštích období
384 - Výnosy příštích období
385 - Příjmy příštích období
386 - Kursové rozdíly aktivní
387 - Kursové rozdíly pasívní
388 - Dohadné účty aktivní
389 - Dohadné účty pasívní

 39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
391 - Opravná položka k pohledávkám
395 - Vnitřní zúčtování
398 - Spojovací účet při sdružení

Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy
411 - Základní kapitál
412 - Emisní ážio
413 - Ostatní kapitálové fondy
414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
415 - zrušen *)
 42 -Fondy ze zisku a převedené hospodářské výsledky
421 - Zákonný rezervní fond
422 - Nedělitelný fond
423 - Statutární fondy
427 - Ostatní fondy
428 - Nerozdělený zisk minulých let
429 - Neuhrazená ztráta minulých let

 43 - Hospodářský výsledek
431 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

 45 - Rezervy
451 - Rezervy zákonné
454 - Rezerva na kursové ztráty
459 - Ostatní rezervy

 46 - Bankovní úvěry
461 - Bankovní úvěry

 47 - Dlouhodobé závazky
471 - Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině
473 - Emitované dluhopisy
474 - Závazky z pronájmu
475 - Dlouhodobé přijaté zálohy
478 - Dlouhodobé směnky k úhradě
479 - Ostatní dlouhodobé závazky

 49 - Individuální podnikatel
491 - Účet individuálního podnikatele

Účtová třída 5 - Náklady

 50 - Spotřebované nákupy
500 - Spotřebované nákupy
501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 - Prodané zboží

 51 - Služby
510 - Služby
511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
518 - Ostatní služby

 52 - Osobní náklady
520 - Osobní náklady
521 - Mzdové náklady
522 - Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti
523 - Odměny členům orgánů společnosti a družstva
524 - Zákonné sociální pojištění
525 - Ostatní sociální pojištění
526 - Sociální náklady individuálního podnikatele
527 - Zákonné sociální náklady
528 - Ostatní sociální náklady

 53 - Daně a poplatky
530 - Daně a poplatky
531 - Daň silniční
532 - Daň z nemovitostí
538 - Ostatní daně a poplatky
 54 - Jiné provozní náklady
540 - Jiné provozní náklady
541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného
   majetku
542 - Prodaný materiál
543 - Dary
544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
545 - Ostatní pokuty a     penále
546 - Odpis pohledávky
548 - Ostatní provozní náklady

 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů
551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
552 - Tvorba zákonných rezerv
554 - Tvorba ostatních rezerv
555 - Zúčtování komplexních nákladů příštích období
557 - Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku
558 - Tvorba zákonných opravných položek
559 - Tvorba opravných položek

 56 - Finanční náklady
560 - Finanční náklady
561 - Prodané cenné papíry a vklady
562 - Úroky
563 - Kursové ztráty
568 - Ostatní finanční náklady

 57 - Rezervy a opravné položky finančních nákladů
574 - Tvorba rezerv
579 - Tvorba opravných položek

 58 - Mimořádné náklady
580 - Mimořádné náklady
581 - Náklady na změnu metody
582 - Manka a škody
584 - Tvorba rezerv
588 - Ostatní mimořádné náklady
589 - Tvorba opravných položek

 59 - Daně z příjmů a převodové účty
591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná
592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená
593 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná
594 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
596 - Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům
597 - Převod provozních nákladů
598 - Převod finančních nákladů

Účtová třída 6 - Výnosy

 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží
600 - Tržby za vlastní výkony a zboží
601 - Tržby za vlastní výrobky
602 - Tržby z prodeje služeb
604 - Tržby za zboží

 61 - Změny stavu vnitropodnikových zásob
610 - Změny stavu vnitropodnikových zásob
611 - Změna stavu nedokončené výroby
612 - Změna stavu polotovarů
613 - Změna stavu výrobků
614 - Změna stavu zvířat

 62 - Aktivace
620 - Aktivace
621 - Aktivace materiálu a zboží
622 - Aktivace vnitropodnikových služeb
623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

 64 - Jiné provozní výnosy
640 - Jiné provozní výnosy
641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
642 - Tržby z prodeje materiálu
644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
646 - Výnosy z odepsaných pohledávek
648 - Jiné provozní výnosy

 65 - Zúčtování rezerv a opravných položek provozních výnosů
652 - Zúčtování zákonných rezerv
654 - Zúčtování ostatních rezerv
655 - Zúčtování komplexních nákladů příštích období
657 - Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku
658 - Zúčtování zákonných opravných položek
659 - Zúčtování opravných položek

 66 - Finanční výnosy
660 - Finanční výnosy
661 - Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
662 - Úroky
663 - Kursové zisky
665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku
668 - Ostatní finanční výnosy

 67 - Zúčtování rezerv a opravných položek finančních výnosů
674 - Zúčtování rezerv
679 - Zúčtování opravných položek

 68 - Mimořádné výnosy
680 - Mimořádné výnosy
681 - Výnosy ze změny metody
684 - Zúčtování rezerv
688 - Ostatní mimořádné výnosy
689 - Zúčtování opravných položek

 69 - Převodové účty
697 - Převod provozních výnosů
698 - Převod finančních výnosů

Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty

 70 - Účty rozvažné
701 - Počáteční účet rozvažný
702 - Konečný účet rozvažný

 71 - Účet zisků a ztrát
710 - Účet zisků a ztrát

 75 až 79 - Podrozvahové účty

Účtové třídy 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví

 
Příl.2
Postupy účtování pro podnikatele
Úvodní ustanovení
Čl.I
Vymezení některých pojmů pro účely účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele
(1) Hmotný a nehmotný majetek je vymezen tímto opatřením v návaznosti na zvláštní předpisy, a to zejména občanský zákoník a obchodní zákoník, zákony upravující nakládání s výsledky duševní tvořivé činnosti, zákon o daních z příjmů a zákon o účetnictví.
(2) Finančním majetkem se rozumí zejména akcie, dluhopisy (pokladniční poukázky, obligace, hypoteční zástavní listy aj.), finanční spoluúčast na podnikání jiných účetních jednotek (podílové cenné papíry a vklady), peníze a peněžní vklady, depozitní certifikáty (vkladové listy), investice do portfolia (podílové nebo majetkové listy aj.), půjčky.
(3) Dlouhodobý majetek a závazky jsou takové, jejichž doba využitelnosti, popř. sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší než jeden rok (běžný rok). Jde-li o období do jednoho roku nebo kratší než jeden rok, jde o majetek a závazky krátkodobé.
(4) Podnikem s podstatným vlivem se rozumí subjekt, ve kterém účetní jednotka (mateřská společnost) má 20% a větší, nejvýše však 50% podíl (účast) na jeho základním kapitálu. Mateřská společnost má v tomto případě podstatný vliv na řízení podniku, který vyplývá buď z uvedeného podílu na základním kapitálu či ze smlouvy nebo stanov uvedených subjektů.
(5) Podnikem s rozhodujícím vlivem se rozumí subjekt, ve kterém má účetní jednotka (mateřská společnost) větší než 50% podíl na jeho základním kapitálu. Mateřská společnost má v tomto případě rozhodující vliv na řízení podniku a plně kontroluje jeho činnost. To vyplývá buď z uvedeného podílu na základním kapitálu či ze smlouvy nebo stanov uvedených subjektů.
(6) Skupinou podniků se rozumí mateřská společnost a podniky s rozhodujícím vlivem a podniky s podstatným vlivem.
(7) Sdružením se rozumí skupina účetních jednotek, které se sdružily na základě smlouvy, přičemž toto sdružení nemá právní subjektivitu.
(8) Individuálním podnikatelem se rozumí fyzická osoba, která ve smyslu příslušných předpisů účtuje v soustavě podvojného účetnictví.
(9) Kapitálovými fondy se rozumějí ty fondy, jejichž zdrojem tvorby v průběhu činnosti je jiný zdroj než účetní zisk účetní jednotky. Jde o fondy, které lze tvořit např. emisním ážiem z emise dalších akcií, bezplatným převzetím hmotného, nehmotného a finančního majetku, dotacemi na kapitálové dovybavení v případě stanoveném v Čl. XVIII Úvodních ustanovení, popř. přeceněním majetku, k němuž dochází na základě právního předpisu či ustanovení těchto postupů účtování.
(10) Fondy ze zisku se rozumějí ty fondy, jejichž zdrojem tvorby je výhradně účetní zisk účetní jednotky.
(11) Fondy nelze tvořit na vrub nákladů či výnosů.
(12) Škodou se pro účely účetnictví rozumí fyzické znehodnocení (neodstranitelné poškození nebo zničení) nehmotného a hmotného majetku, a to z objektivních i subjektivních příčin.
Čl.II
Syntetické účty
(1) V účtové osnově jsou uplatněny dva druhy syntetických účtů. Syntetické účty končící číselnými znaky 1 až 9 a syntetické účty končící 0 (skupinové syntetické účty).
(2) Skupinových syntetických účtů mohou zcela nebo zčásti používat účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem a nezveřejňují údaje z účetní závěrky. V příslušných účtových skupinách tyto účetní jednotky mohou použít buď jen skupinový syntetický účet, nebo vybrané syntetické účty a pro zbývající část náplně účtové skupiny skupinový syntetický účet.
(3) Obsah skupinových syntetických účtů je určen náplní syntetických účtů příslušné účtové skupiny zahrnutých do skupinového účtu.
Čl.III
Hlediska pro vytváření analytické evidence
Při vytváření analytické evidence berou účetní jednotky v úvahu následující hlediska, pokud tato nejsou již zohledněna přímo syntetickými účty účtové osnovy:
a) členění podle jednotlivých druhů majetku, hmotně odpovědných osob a míst uložení či umístění při účtování o majetku. Odděleně se sleduje majetek daný do zástavy, popř. kterým se ručí za závazky. U pohledávek je členění podle jednotlivých dlužníků. U cenných papírů se v oddělené analytické evidenci sledují cenné papíry v umořovacím řízení,
b) členění závazků podle jednotlivých věřitelů,
c) členění podle časového hlediska u pohledávek a závazků, tj. zda jde o hodnoty krátkodobé povahy (do jednoho roku včetně) nebo dlouhodobé (nad jeden rok),
d) členění na českou a cizí měnu při účtování o pohledávkách a závazcích, peněžních prostředcích, ceninách, cenných papírech a vkladech (majetkových účastech), majetku v zahraničí,
e) členění podle položek účetní závěrky (včetně požadavků na sestavení přílohy) a podle požadavků na zveřejňování údajů z ní,
f) členění pro daňové účely, tzn. pro transformaci účetního hospodářského výsledku před zdaněním na daňový základ vymezený zákonem o daních z příjmů, zejména pokud jde o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a zdaňované příjmy, pro potřeby daně z přidané hodnoty, spotřebních daní apod.,
g) členění pro potřeby zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění,
h) členění z hlediska potřeb finančního řízení účetní jednotky,
i) členění podle požadavků externích uživatelů údajů z účetnictví, zejména bank, burz, orgánů státní statistiky.
Čl.IV
Postup při otevírání a uzavírání účetních knih
Při otevírání a uzavírání účetních knih podle ustanovení § 17 zákona postupují účetní jednotky takto:
I. Otevírání účetních knih
(1) Účty hlavní knihy se otevírají účetními zápisy. Stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasíva) vykázané na účtu 702-Konečný účet rozvažný musí navazovat na stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasíva) účtu 701-Počáteční účet rozvažný.
(2) Účetními zápisy na vrub účtu 701 a ve prospěch příslušných nově otevíraných účtů pasív a účetními zápisy ve prospěch účtu 701 a na vrub příslušných nově otevíraných účtů aktiv se zaúčtují jejich počáteční zůstatky.
(3) Zisk, popř. ztráta, zaúčtovaný ve prospěch, popř. na vrub účtu 702-Konečný účet rozvažný se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtuje ve prospěch, příp. na vrub účtu 431-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na vrub, příp. ve prospěch účtu 701-Počáteční účet rozvažný.
(4) Po otevření účetních knih, jako účetní případ prvního měsíce nového účetního období, se zruší účetní zápisy na účtech 386 a 387, se souvztažným účetním zápisem na těch účtech, na nichž se tyto zápisy vytvořily při uzavírání účetních knih.
(5) Po otevření účetních knih se zaúčtují v souladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb. případné rozdíly ze změn použitých způsobů oceňování majetku (jako účetní případ prvního měsíce nového účetního období), a to se souvztažným zápisem na vrub mimořádných nákladů, popř. ve prospěch mimořádných výnosů.
(6) Stav účtu 431-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení se vyrovná:
a) u účetních jednotek, které nejsou individuálními podnikateli, po schválení návrhu na rozdělení zisku, příp. na úhradu ztráty příslušným orgánem účetní jednotky:
aa) v případě zisku účetními zápisy ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 42-Fondy ze zisku a převedené hospodářské výsledky, popř. ve prospěch účtu 364-Závazky ke společníkům při rozdělování zisku, či 428-Nerozdělený zisk minulých let,
ab) v případě ztráty účetními zápisy na vrub příslušných účtů účtové skupiny 42-Fondy ze zisku a převedené hospodářské výsledky, popř. na vrub účtu 354-Pohledávky za společníky při úhradě ztráty. Na vrub účtu 429-Neuhrazená ztráta minulých let se účtuje, pokud se neuhrazená ztráta převádí do dalších let,
b) u individuálního podnikatele účetními zápisy ve prospěch, příp. na vrub účtu 491-Účet individuálního podnikatele.
(7) Pořadí rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty u účetních jednotek, které nejsou individuálními podnikateli, stanoví obecně závazný právní předpis, společenská smlouva, stanovy obchodní společnosti nebo družstva, rozhodnutí valné hromady.
II. Uzavírání účetních knih
(1) Účty hlavní knihy se uzavírají účetními zápisy.
(2) Konečné stavy účtů nákladů se přeúčtují na vrub účtu 710-Účet zisků a ztrát, konečné stavy účtů výnosů se přeúčtují ve prospěch účtu 710. Výsledný zůstatek účtu 710 se podle své povahy přeúčtuje ve prospěch, příp. na vrub účtu 702.
(3) Konečné zůstatky aktivních účtů se přeúčtují na vrub účtu 702-Konečný účet rozvažný, konečné zůstatky pasívních účtů se přeúčtují ve prospěch účtu 702. Na vrub účtu 702 se přeúčtuje též zůstatek účtu 710-Účet zisků a ztrát (v případě ztráty). Ve prospěch účtu 702 se přeúčtuje též zůstatek účtu 710 (v případě zisku).
(4) Veřejné obchodní společnosti při uzavírání účetních knih zúčtují nárok na podíl na hospodářském výsledku společníků na účtech 596-Převod podílů na hospodářském výsledku společníkům a 364-Závazky ke společníkům při rozdělování zisku, příp. 354-Pohledávky za společníky při úhradě ztráty, podle povahy hospodářského výsledku. Dále veřejná obchodní společnost postupuje podle bodu 1 a 2 s tím, že účet 710-Účet zisků a ztrát nebude vykazovat zůstatek.
(5) Obdobně jako v bodě 4 postupuje i komanditní společnost ve vztahu ke komplementářům.
Čl.V
Účetní závěrka a uzavírání účetních knih
(1) Obsahové vymezení účetní závěrky účetní jednotky stanoví § 18 zákona a opatření Ministerstva financí ČR o uspořádání položek účetní závěrky a obsahovém vymezení těchto položek.
(2) Uzavírání účetních knih je činnost, při níž se ve smyslu ustanovení § 17 zákona:
a) zjišťují obraty stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účtů,
b) zjišťují konečné zůstatky aktivních a pasívních účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů,
c) zjistí se základ daně z příjmů a daňová povinnost splatná, popř. odložená, účetní jednotky za účetní období,
d) zjistí se účetní hospodářský výsledek převodem nákladových účtů na vrub účtu 710-Účet zisků a ztrát a převodem výnosových účtů ve prospěch účtu 710,
e) uzavře se účetnictví účetní jednotky převodem zůstatků rozvahových účtů a zůstatku účtu 710-Účet zisků a ztrát na účet 702-Konečný účet rozvažný.
(3) Na podkladě údajů účtu 702-Konečný účet rozvažný a účtu 710-Účet zisků a ztrát se sestaví účetní závěrka.
Čl.VI
Zákaz kompenzace (vzájemného vyrovnávání)
V účetnictví a v účetní závěrce účetní jednotky je zakázáno kompenzovat majetek a závazky, náklady a výnosy s výjimkou:
a) pohledávek a závazků (s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh) vůči téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách,
b) dobropisů (refundací) týkajících se konkrétní nákladové, popř. výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popř. výnos zúčtován,
c) převodu podílu na hospodářském výsledku společníkům veřejné obchodní společnosti a komplementářům komanditní společnosti,
d) doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků.
Čl.VII
Den uskutečnění účetního případu
(1) Dnem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, platbě závazku, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vklad pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či škody, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím ze zvláštních předpisů nebo z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, popř. účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující (např. bankovní výpisy, výpisy Střediska cenných papírů).
(2) Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za den uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění. Není-li vklad povolen, musejí se účetní zápisy zpětně opravit. Podmíněnost uskutečnění dne účetního případu nabytím právního účinku vkladu se vyjádří poznámkou na inventární kartě a v inventuře.
Čl.VIII
Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování
(1) Náklady a výnosy zachycují účetní jednotky podle těchto zásad:
a) náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí,
b) opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů a výnosů, kterých se týkají; jen v případě, že jde o významnou částku těchto oprav, považují se za mimořádné náklady nebo výnosy,
c) náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů běžného roku,
d) náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě
- nákladů příštích období (účty 381 a 382),
- výdajů příštích období (účet 383),
e) výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě
- výnosů příštích období (účet 384)
- příjmů příštích období (účet 385)
(2) Hlediskem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je znám jejich titul (věcné vymezení), výše a období, kterého se týkají.
(3) Náklady a výnosy se účtují na příslušných účtech nákladových druhů a výnosových položek v zásadě časově rozlišené. Výjimkou jsou pouze nákladové druhy, které tvoří komplexní náklady příštích období; jejich tvorba po prvotním zachycení na příslušných účtech nákladových druhů v účtové třídě 5 se účtuje ve prospěch účtu 655 a na vrub účtu 382 a jejich čerpání ve prospěch účtu 382 a na vrub účtu 555.
(4) Účty časového rozlišení podléhají inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
(5) Časové rozlišení není nutno používat v případech,
- kdy se jedná o nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování hospodářského výsledku,
- jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy.*)
(6) Postup při časovém rozlišení účetní jednotka upraví vnitřním opatřením a nesmí jej každoročně měnit. Ke změně může dojít jen zcela vyjímečně a je nutné přitom postupovat podle ustanovení § 8 odst.2 zákona o účetnictví.*)
Čl.IX
Zjišťování hospodářského výsledku v účetnictví
(1) Hospodářský výsledek před zdaněním se zjistí jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtových skupin 50 až 58 a účtech 596, 597 a 598 s výjimkou účtů vnitropodnikových výnosů a vnitropodnikových nákladů.
(2) Hospodářský výsledek po zdanění - účetní zisk, popř. účetní ztráta - se zjistí jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtové třídy 5.
(3) Hospodářský výsledek provozní se zjišťuje jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtových skupin 60 až 65 a na účtu 697 a nákladů účtovaných na účtech účtových skupin 50 až 55 a na účtu 597.
(4) Hospodářský výsledek finanční se zjišťuje jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtových skupin 66 a 67 a na účtu 698 a nákladů účtovaných na účtech účtových skupin 56 a 57 a na účtu 598.
(5) Hospodářský výsledek mimořádný se zjišťuje jako rozdíl mezi výnosy účtovanými na účtech účtové skupiny 68 a náklady účtovanými na účtech účtové skupiny 58.
(6) Za mimořádný hospodářský výsledek se považuje hospodářský výsledek, který vzniká v důsledku
- změn způsobu oceňování majetku v souladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona,
- mank a škod,
- přebytků na majetku u finančních účtů a dlouhodobého finančního majetku, případně přebytků nakoupených zásob,
- oprav nákladů a výnosů minulých účetních období, pokud jde o významné položky,
- ostatních účetních případů mimořádné povahy vzhledem k běžné činnosti podniku, zejména jde o výsledky z postoupení, popř. ukončení hospodářské činnosti, či složky hospodářské činnosti účetní jednotky apod.
(7) Za finanční hospodářský výsledek se považuje hospodářský výsledek, který vzniká z finančních operací (účtovaných na účtech účtových skupin 56, 57, 66 a 67 a účtech 598 a 698).
(8) V případech neuvedených v bodech 6 a 7 jde o provozní hospodářský výsledek.
Čl.X
Daňový náklad - odložený daňový závazek, popř. pohledávka
(1) Daňová povinnost vyplývající z ustanovení zákona o daních z příjmů tvoří složku nákladů účetní jednotky a účtuje se o ní na účtech v účtové skupině 59-Daně z příjmů a převodové účty (591, 592, 593 a 594).
(2) Daňová povinnost se člení na:
a) daňovou povinnost splatnou za dané účetní a zdaňovací období,
b) daňovou povinnost odloženou do příštích účetních a zdaňovacích období.
(3) Pro členění daňové povinnosti na činnosti běžné a mimořádné se do běžné činnosti zahrnuje činnost provozní a činnost finanční.
(4) Pokud v účetním období vznikne v jedné činnosti (podle bodu 3) zisk a ve druhé ztráta, přičemž za účetní jednotku je vytvořen zisk, zaúčtuje se daňová povinnost splatná za činnost, která je zisková (buď na vrub účtu 591, nebo 593 a ve prospěch účtu 341). Za činnost ztrátovou se zaúčtuje záporná daňová povinnost buď na účtu 591, nebo na účtu 593 souvztažně s účtem 341, jako snížení závazku ze splatné daně z příjmů. Po tomto zápisu musí zůstatek účtu 341 vyjadřovat výsledný zúčtovací vztah účetní jednotky vůči příslušnému finančnímu orgánu z titulu celkového dosaženého zisku účetní jednotkou.
(5) Daňová povinnost splatná se zjistí na základě základu daně a sazby stanovené zákonem o daních z příjmů; takto zjištěná daňová povinnost se účtuje na vrub účtu 591-Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná a 593-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná a ve prospěch účtu 341-Daň z příjmů.
(6) Daňová povinnost odložená se zjišťuje povinně u účetních jednotek, které tvoří skupinu podniků, v případě, kdy dochází k rozdílům mezi daňovým základem a hospodářským výsledkem před zdaněním zjištěným v účetnictví z titulu rozdílu mezi odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle zákona o daních z příjmů (dále jen "daňový odpis") a odpisy uvedeného majetku podle odpisového plánu účetní jednotky (dále jen "účetní odpis"). Účetní jednotky mohou při výpočtu odložené daně vycházet i z ostatních dočasných rozdílů (např. z tvorby rezerv vytvářených nad rámec zákona o rezervách, z tvorby opravných položek na vrub nákladů, odčitatelná daňová ztráta).
(7) Velikost odložené daňové povinnosti se zjistí jako součin rozdílu mezi daňovým a účetním odpisem, popř. dalších dočasných rozdílů, a sazbou daně z příjmů, která je stanovena zákonem o daních z příjmů pro následující účetní a zdaňovací období; účtuje se na vrub účtu 592-Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená a 594-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená a ve prospěch účtu 371-Odložená daňová pohledávka a závazek, je-li daňový odpis větší než odpis účetní, nebo zápisem ve prospěch uvedených nákladových účtů se souvztažným účetním zápisem na vrub účtu 371, je-li daňový odpis menší než odpis účetní.
(8) Při vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z důvodu prodeje či likvidace z titulu další nepotřebnosti se při výpočtu odložené daňové povinnosti v účtové skupině 59 a na účtu 371 vychází z rozdílu mezi zůstatkovou cenou vypočtenou podle ustanovení zákona o daních z příjmů a zůstatkovou cenou zjištěnou v účetnictví.
(9) V případě změny sazby daně z příjmů je nutno před vyúčtováním odložené daňové povinnosti přepočítat zůstatek účtu 371-Odložená daňová pohledávka a závazek novou sazbou daně z příjmů a rozdíl vyúčtovat podle charakteru na vrub či ve prospěch účtů 592-Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená a 594-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená.
(10) V prvém roce účtování o odložené dani je nutné zohlednit celkové dočasné rozdíly, vzniklé za celou dobu existence účetní jednotky. Z toho důvodu se pro stanovení dočasných rozdílů vychází z rozdílů bilančních stavů, nikoli jen z nákladové a výnosové změny stavu.
(11) O odložené daňové pohledávce je možné účtovat jen v případech, kdy neexistují pochybnosti o jejím možném daňovém uplatnění v následujících účetních obdobích. Tuto skutečnost je nutno popsat v příloze k účetní závěrce.
Čl.XI
Zásady pro tvorbu a používání rezerv
(1) Rezervy jsou s určením obecným (např. na rizika či ztráty při podnikání) nebo s určením účelovým (např. na opravy hmotného majetku, na kursové ztráty). Vytvářejí se procentem z určeného základu nebo v absolutní částce (např. na kursové ztráty), pokud zvláštní zákon přímo nestanoví způsob tvorby rezerv.
(2) Účetní jednotky vytvářejí rezervy na rizika či ztráty z podnikání v okamžiku, kdy jsou jim budoucí rizika či ztráty z podnikání známa na základě současných skutečností, podle jednotlivých případů, kde tato rizika a ztráty lze očekávat.
(3) Rezervy se člení na rezervy, jejichž tvorba a použití je stanovena zvláštním zákonem a zohledněna zákonem o daních z příjmů (zákonné rezervy) a na rezervy, jejichž tvorba a použití není zohledněna zákonem o daních z příjmů a o nichž si rozhoduje účetní jednotka sama (ostatní rezervy).
(4) Tvorba rezerv se účtuje na vrub nákladů, jejich použití ve prospěch výnosů.
(5) Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období.
(6) Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek.
(7) Rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
(8) Účetní jednotka ve svém předpisu (směrnici, příkazu apod.) stanoví tituly pro tvorbu rezerv, jejich výši, resp. režim jejich vytváření a způsob jejich používání.
(9) Rezervy při vkladu majetku v souvislosti se zánikem bez likvidace se zruší vyúčtováním ve prospěch výnosů, pokud příslušný zákon, popř. projekt sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměny nestanoví jinak.
Čl.XII
Zásady pro tvorbu a používání opravných položek
(1) Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku v případech snížení jejich ocenění v účetnictví prokázaném na podkladě údajů inventarizace majetku v souladu s ustanovením § 26 zákona. Tyto položky se vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru. V případě trvalého snížení ocenění majetku se vyúčtuje snížení na vrub nákladů (např. odpis pohledávky na základě soudního rozhodnutí o jejím vyrovnání podle zákona o konkursu a vyrovnání), popř. se u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku provede mimořádný odpis a upraví se odpisový plán.
(2) Tvorba opravných položek se provádí na vrub nákladů na základě inventarizace a při ní zjištěném snížení ocenění majetku v případech, kdy takto zjištěná hodnota je nižší než cena majetku zachycená v účetnictví na příslušných majetkových účtech.
(3) Opravné položky u dlouhodobého majetku, jehož užitná hodnota se běžně snižuje opotřebením, tj. odpisovaný majetek, se tvoří v případech, kdy jeho užitná hodnota zjištěná při inventarizaci je výrazně nižší než je jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek a toto snížení hodnoty nelze považovat za definitivní (za snížení trvalého charakteru).
(4) Opravné položky k pohledávkám se vytvářejí k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení a k nepromlčeným pohledávkám, které jsou zaúčtovány v účetnictví a jsou splatné po 31. 12. 1994, a to ve výši stanovené zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tvorba a čerpání prostřednictvím účtů 558 a 658) a popř. i ve výši přesahující zákonem stanovenou tvorbu (tvorba a čerpání prostřednictvím účtů 559 a 659).
Výše opravné položky, ať vytvářené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů nebo nad jeho rámec nesmí přesáhnout výši pohledávky, k níž je opravná položka tvořena. V případech, ve kterých bude opravná položka vytvořena ve výši 100 % hodnoty nepromlčené pohledávky, může být tato pohledávka odepsána a opravná položka k ní zrušena, s výjimkou pohledávek za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení. Takto odepsaná pohledávka se dále sleduje na podrozvahových účtech s výjimkou těch pohledávek, u kterých došlo k jejich zániku. Přijatá úhrada odepsané pohledávky se vyúčtuje jako výnos na účtu 646 - Výnosy z odepsaných pohledávek a zachytí se na podrozvahových účtech.
(5) Opravné položky se sníží, popř. zruší vyúčtováním ve prospěch výnosů, pokud inventarizace v následujícím období neprokáže opodstatněnost jejich výše.
(6) Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek.
(7) Pokud se na určitý titul snížení hodnoty majetku vytváří rezerva, nelze současně tvořit opravné položky.
(8) Tvořit opravné položky na zvýšení hodnoty majetku je zakázáno.
(9) V případě, že se při inventarizaci závazků zjistí, že jejich částka je vyšší než jejich výše v účetnictví, nevytvářejí se opravné položky, ale zvýšení se zaúčtuje přímo na účtu závazků se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu nákladů.
(10) Opravné položky při vkladu majetku, ke kterému se váží, vstupují do ceny pořízení cenných papírů či vkladů.
Při přeměně obchodních společností a družstev ve smyslu obchodního zákoníku se opravné položky neruší, ovlivňují tak účetní hodnotu příslušných aktiv v účetní závěrce a vstupují do rozvahy nástupnické organizace, pokud není dohodnuto jinak.
Při prodeji majetku se opravné položky, které se k němu váží, zruší vyúčtováním ve prospěch výnosů.
Čl.XIII
Kursové rozdíly
(1) Majetek a závazky, vyjádřené v cizí měně, se přepočítávají na českou měnu směnným kursem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou. Pro přepočet cizí měny na českou měnu lze používat denních kursů nebo pevného kursu k určitému datu pro období vymezené účetní jednotkou. V rámci téže účetní jednotky lze používat denní kursy i pevné kursy; jejich použití pro příslušné účetní případy stanoví účetní jednotka ve svém předpisu. Při používání pevných kursů může účetní jednotka změnit svým rozhodnutím pevný kurs i v průběhu vymezeného období, v případech vyhlášené devalvace či revalvace koruny české musí být změněn vždy. Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu v účetní závěrce vždy denním kursem ČNB k rozvahovému dni.
(2) Pro potřeby oceňování cizoměnových pohledávek a závazků ke dni jejich vzniku lze za den uskutečnění účetního případu považovat u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu, u odběratele den dojití faktury nebo obdobného dokladu.
(3) Kursové rozdíly, které vznikají v průběhu účetního období ke dni uskutečnění příslušných účetních případů na účtech pohledávek a závazků (z účtové třídy 3 a 4) a na účtech úvěrů a finančních výpomocí (z účtové třídy 2 a 4), se účtují do finančních nákladů nebo do finančních výnosů.
(4) Uskutečněním účetního případu podle odstavce 3 se rozumí zejména:
a) úhrada závazku a inkaso pohledávky,
b) postoupení pohledávky a vklad pohledávky,
c) převzetí dluhu u původního dlužníka,
d) dílčí úhrady závazku a dílčí inkasa pohledávky,
e) vzájemné započtení pohledávek; při započtení pohledávek v různých měnách se vychází z kursu, stanoveného příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku,
f) úhrada úvěru nebo půjčky novým úvěrem nebo půjčkou,
g) převod záloh na úhradu pohledávek a závazků,
(5) Kursové rozdíly nevznikají při
a) oznámení o změně věřitele u dlužníka a u věřitele v případě, že za jeho dlužníka plní dlužník jiný,
b) dohodě o změně zahraničních měn pro úhrady nebo inkasa bez pohybu peněžních prostředků, s výjimkou změny na Kč,
c) splácení peněžitých vkladů do obchodních společností a družstev.
(6) Pro ocenění nakoupených nebo prodaných valut a deviz je možno použít kurs komerční banky, s kterou byl obchod uskutečněn.
(7) Při postupném vzniku závazku z úvěru nebo půjček, např. v rámci smluvního úvěrového rámce, a následném postupném splácení uvedených závazků, lze použít pro vyčíslení kursových rozdílů metodu FIFO nebo průměrný kurs za období poskytování úvěru nebo půjčky. Postup stanoví účetní jednotka ve svém předpisu.
(8) Při přepočtu cizích měn, které nejsou obsaženy v kursech devizového trhu vyhlašovaných Českou národní bankou, se pro přepočet použijí oficiální střední kursy centrálních bank, popř. aktuální kursy na mezibankovním trhu, k americkému dolaru nebo německé marce, resp. EURu.
(9) Kursové rozdíly zjištěné při uzavírání účetních knih ke dni sestavení účetní závěrky se účtují:
a) na účtech účtových skupin 21, 22, 25 a 26 s výjimkou účtu 222 - Bankovní účty klientů do finančních nákladů nebo do finančních výnosů; takto se postupuje i u devizového účtu vedeného formou kontokorentního účtu v případě, kdy má tento účet pasívní zůstatek,
b) u obchodníka s cennými papíry se kursové rozdíly vzniklé na účtu 222 - Bankovní účty klientů zúčtují na účet 326 - Závazky vůči klientům,
c) na účtech pohledávek a závazků, úvěrů a finančních výpomocí a na účtech dlouhodobého finančního majetku na příslušné účty aktiv a pasív v účtové skupině 38.
(10) Při vyúčtování kursové ztráty na účtu 386 - Kursové rozdíly aktivní se vytvoří rezerva na kursové ztráty na vrub účtu 574 - Tvorba rezerv a ve prospěch účtu 454 - Rezerva na kursové ztráty, není-li tato ztráta zajištěna např. finančními deriváty.
Čl.XIV
Inventarizační rozdíly
(1) Za inventarizační rozdíl, jako rozdíl mezi evidovaným stavem majetku a závazků a skutečným stavem majetku a závazků zjištěným inventurou, se považují výlučně případy, kdy
a) skutečný stav je nižší (manko, popř. schodek u peněžních hotovostí a cenin) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem (mankem nejsou technologické a technické ztráty vznikající např. rozprachem, vyschnutím v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu-jde o tzv. manka v rámci norem přirozených úbytků zásob). Rozdíl se dále posuzuje zejména podle příslušných ustanovení občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce o odpovědnosti za škodu,
b) skutečný stav je vyšší (přebytek) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem. Rozdíl se dále posuzuje mimo jiné v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o věci ztracené, skryté, opuštěné, majetkovém prospěchu.
(2) Rozdíly podle odstavce 1 se účtují v souladu s ustanovením § 30 odst. 3 zákona vždy do mimořádných nákladů, popř. mimořádných výnosů s výjimkou
a) schodku u pokladní hotovosti a cenin, které se zaúčtují vždy jako pohledávka vůči hmotně odpovědné osobě,
b) chybějících cenných papírů, kdy je nutno úbytek z tohoto titulu uvést v oddělené analytické evidenci "Cenné papíry v umořovacím řízení" a zahájit umořovací řízení,
c) přebytku dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který se zachytí na vrub účtu majetku a ve prospěch účtu oprávek, přebytek neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zachytí na vrub účtu majetku a ve prospěch účtu 413-Ostatní kapitálové fondy,
d) přebytku nakoupených zásob, pokud se má oprávněně za to, že k němu došlo chybným účtováním při jejich vyskladnění; účtuje se ve prospěch účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy,
e) přirozených úbytků zásob v rámci norem.
Čl.XV
Oceňování cenných papírů
(1) Cenné papíry se oceňují cenou pořízení. Při prodeji či jiném úbytku je lze ocenit cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem cen pořízení nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku cenných papírů se použije jako první cena pro ocenění úbytku cenných papírů.
(2) Cenné papíry je nutno sledovat v analytické evidenci podle druhu cenných papírů a dále podle emitentů a nominálních hodnot, popř. podle měn, na které znějí; u investičních společností a investičních fondů se cenné papíry sledují v analytické evidenci podle druhu cenných papírů a dále podle měn, na které znějí.
(3) Vážený aritmetický průměr či způsob, kdy první cena pro ocenění přírůstku cenných papírů se použije jako první cena pro ocenění úbytku cenných papírů lze uplatnit jen v rámci stejného druhu cenného papíru, stejných emitentů, stejných nominálních hodnot a stejných měn, na které cenné papíry znějí.
(4) U dlužných cenných papírů se naběhlý alikvotní úrokový výnos za dobu držby účtuje na vrub účtu 385 - Příjmy příštích období a ve prospěch účtu 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku, popř. 666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku.
V případě pořízení dlužných cenných papírů s naběhlým alikvotním úrokovým výnosem do doby pořízení se tento úrok účtuje na účtech dlužných cenných papírů.
Úrokovým výnosem se rozumí
a) u dlužných cenných papírů s úrokovou sazbou výnos stanovený touto sazbou, při respektování věcné a časové souvislosti.
b) u diskontovaných dlužných cenných papírů rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kursem, při respektování věcné a časové souvislosti nebo rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a cenou pořízení. Účetní jednotka použije zvolenou metodu ocenění pro všechny diskontované dlužné cenné papíry v rámci příslušné účtové třídy. Změnu ve způsobu ocenění v bezprostředně následujícím účetním období z důvodu dosažení věrného zobrazení předmětu účetnictví lze provést jen u nově nabytých cenných papírů.
(5) U dlužných cenných papírů v majetku podílových fondů a investičních fondů je naběhlý alikvotní výnosový úrok za dobu držby součástí ocenění cenných papírů v účetnictví, vyúčtovaných souvztažným zápisem ve prospěch účtu 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku, popř. 666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku.
Cena pořízení dluhopisů včetně naběhlého úroku vyjadřuje hodnotu cenných papírů, která se mění v závislosti k průměrné hodnotě stanovené podle vyhlášky MF č. 207/1998 Sb., o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo v investičním fondu. Změna hodnoty cenných papírů se zachytí na samostatném analytickém účtu k syntetickému účtu cenných papírů souvztažně s účtem 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku.
(6) V případech snížení základního kapitálu snížením nominální ceny akcií s výplatou uvedené částky akcionářům, se přijatá částka vyúčtuje jako ostatní finanční výnos. Případné snížení hodnoty těchto akcií pod cenu pořízení, se vyjádří vytvořením opravné položky.
Čl.XVI
Účtování o směnkách
(1) Směnky se oceňují v nominální hodnotě, tj. ve směnečné sumě podle zvláštního předpisu. Rozdíl mezi směnečnou sumou a nákupní, resp. prodejní cenou směnky (úrokový výnos nebo náklad, diskont) se účtuje v okamžiku nákupu, prodeje či eskontu na účtech směnek souvztažně s příslušnými účty finančních výnosů nebo finančních nákladů. Pokud se tento rozdíl časově a věcně vztahuje i k jinému než běžnému účetnímu období, časově se rozliší.
(2) Povinně se účtů časového rozlišení pro účtování diskontu používá u těch směnek, u nichž doba pro směnečný závazek, resp. pohledávku účetní jednotky ze směnky vyplývající přesahuje jedno účetní období.
(3) Ručení pozdějším majitelům směnky, které vzniklo z titulu převodů (indosamentu) směnky, s výjimkou eskontu, se účtují na podrozvahových účtech, a to od okamžiku převodu do dne splatnosti směnky. Ručení se snižují o splacené částky při částečném splácení.
(4) Při eskontu směnky bankou se směnka převede na účet 313-Pohledávky za eskontované cenné papíry.
(5) Do doby splacení bankou eskontované směnky směnečným dlužníkem trvá závazek prodávajícího vůči bance. O tomto závazku se účtuje ve prospěch účtu 232-Eskontní úvěry; jde-li o závazek dlouhodobý účtuje se ve prospěch účtu 461-Bankovní úvěry.
(6) Směnky nakoupené jako cenné papíry se oceňují cenou pořízení a účtuje se o nich na účtech 069-Ostatní dlouhodobý finanční majetek, popř. 253-Dlužné cenné papíry.
(7) Směnky přijaté jako platební prostředek, vyúčtované na účtu 312 - Směnky k inkasu, se při prodeji účtují obdobně jako postoupení pohledávky.
Čl.XVII
Pohledávky po lhůtě splatnosti*)
(1) Zákon o daních z příjmů umožňuje účetním jednotkám vybrané pohledávky po lhůtě splatnosti uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V účetnictví se zajistí podklady pro daňové účely buď postupem podle odstavce 2 nebo postupem podle odstavce 3.
(2) U vybraných pohledávek, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, lze uplatnit jako výdaj ročně nejvýše zákonem stanovené procento z neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo ceny pořízení u pohledávky nabyté postoupením. Odpis uvedené výše pohledávky se účtuje na jednotlivých analytických účtech uvedených pohledávek vždy z jejich neuhrazené části, bez ohledu na v minulých účetních obdobích uplatněný odpis. V případě úhrady pohledávky, která již byla plně nebo částečně odepsána, se odepsaná část vyúčtuje na účet 646 - Výnosy z odepsaných pohledávek.
(3) Vybrané pohledávky, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, lze soustředit na jednom souhrnném analytickém účtu k účtu 311-Odběratelé a odpis provádět z celkové částky neuhrazených pohledávek bez ohledu na v minulých účetních obdobích uplatněný odpis. Přehled o jednotlivých účtech dlužníků poskytuje v tomto případě podrozvahová evidence, v níž se kromě stavu pohledávek zachycují pouze jejich úhrady, nikoli procentický odpis podle zákona. Místo zřízení podrozvahové evidence může účetní jednotka postupovat i tak, že zachová přehled o jednotlivých účtech dlužníků v rámci analytické evidence k příslušnému souhrnnému analytickému účtu vybraných pohledávek a pro procentický odpis zřídí dále k souhrnnému analytickému účtu vybraných pohledávek samostatný analytický účet, na kterém bude účtovat souhrnný odpis na straně Dal. V tomto případě se úhrady účtují na souhrnném analytickém účtu vybraných pohledávek a i na analytických účtech jednotlivých dlužníků k tomuto účtu.
V případě úhrady vybraných pohledávek zahrnutých na účtu vybraných pohledávek se snižuje uvedený účet o úhradu bez ohledu na to, jaká část z uhrazených pohledávek již byla odepsána. Jako mimořádný výnos se účtuje až ta část úhrady, kterou již nelze zaúčtovat jako úhradu na uvedený souhrnný analytický účet vybraných pohledávek, protože by úhrada převýšila výši případného aktivního zůstatku tohoto účtu.
V případě, že v souboru pohledávek jsou i pohledávky za dlužníky, kteří vstoupili do konkursu a vyrovnání, je nutno přeúčtovat původní hodnotu pohledávky na samostatný analytický účet dlužníka a k této pohledávce lze vytvořit opravnou položku jen ve výši , která nebyla již odepsána.
U pohledávek, které lze podle § 24 odst.2 písm.y) plně odepsat, se do nákladů zahrne ta část pohledávek, která nebyla odepsána procentickým odpisem a zároveň se tato pohledávka odúčtuje z podrozvahových účtů, resp. z analytických účtů dlužníků.
(4) U pohledávek, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994 a je u nich zákonem umožněn procentický odpis, se při uzavírání účetních knih nezjišťují ani neúčtují kursové rozdíly.
(5) K vybraným nepromlčeným pohledávkám, splatným po 31. prosinci 1994 lze vytvářet opravné položky ve výši stanovené zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Opravné položky se vytvářejí k jednotlivým pohledávkám na základě inventarizace. U pohledávek v cizí měně, ke kterým se tvoří zákonná opravná položka, se při uzavírání účetních knih nezjišťují ani neúčtují kursové rozdíly.
Čl.XVIII
Dotace ze státního rozpočtu a ostatní dotace
(1) Dotací pro účely tohoto opatření se rozumí bezúplatné plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtu vyššího územního celku, města nebo obce, ze státního fondu, z rozpočtových prostředků Grantové agentury, z veřejného rozpočtu cizího státu a z programu PHARE nebo programu obdobného (dále jen "dotace").
(2) Dotace k úhradě nákladů se účtuje do ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel.
(3) Dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady, pokud příslušný orgán nestanoví, že dotace se poskytuje na kapitálové dovybavení. Majetek a technické zhodnocení s takto sníženou cenou nebo vlastními náklady se účtuje na účtech, na kterých by se účtoval bez dotace. Při dotaci ve výši 100 % se majetek a technické zhodnocení účtují v podrozvahové evidenci.
(4) Umožňuje-li právní předpis prominout část poplatků (například zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových), může příslušný orgán prominutou část poplatků prohlásit za dotaci.
Čl.XIX
Pohledávky a závazky z opčních operací
Opční operací se rozumí, že kupující opce má u nákupní opce právo koupit, a u prodejní opce právo prodat stanovený podkladový nástroj, např. cenné papíry, za předem pevně určenou cenu (cena realizační) ke stanovenému datu. Ke stanovenému datu právo uplatnit opci zaniká.
Prodávající (výstavce) opce má u nákupní opce povinnost prodat a u prodejní opce povinnost nakoupit podkladový nástroj za předem určenou cenu (cena realizační).
Opce jsou tedy pohledávkou či závazkem a účtují se na účtech 373 - Nakoupené opce a 374 - Prodané opce.
Opční listy jsou cenné papíry, které se účtují na účtu 256 - Ostatní cenné papíry.
Čl.XX
Vnitropodnikové účetnictví
(1) Formu, organizaci a zaměření vnitropodnikového účetnictví určí účetní jednotka sama, přitom musí zabezpečit pro potřeby finančního účetnictví průkazné podklady:
a) o stavu a změně stavu zásob vytvořených vlastní činností,
b) pro vyjádření aktivace vlastních výkonů,
c) pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností.
(2) Vnitropodnikové účetnictví lze organizovat:
a) v rámci analytické evidence k finančnímu účetnictví, přičemž se využije účtů Vnitropodnikové náklady a Vnitropodnikové výnosy, které se zařadí do účtových skupin 59 a 69 (např. s číselným označením 599 a 699),
b) v samostatném účetním okruhu, pro který se zvolí účty v rámci volných účtových tříd 8 a 9. Obsahovou náplň uvedených účtových tříd, zvolených účtových skupin a jednotlivých syntetických účtů si určí účetní jednotka sama. Účetní jednotka si v tomto případě zvolí i účetní období, pokud jím bude kratší období než kalendářní rok,
c) kombinací přístupů podle bodů a) a b).
(3) Spojovací účty prokazující návaznost mezi finančním a vnitropodnikovým účetnictvím při jeho organizaci v samostatném účetním okruhu si účetní jednotka zvolí v rámci účtů účtových tříd 8 a 9, popř. jejich funkci nahradí technické zpracování dat.
(4) Účty vnitropodnikového účetnictví uvede účetní jednotka v účtovém rozvrhu.
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
Čl.I
Dlouhodobý majetek
(1) Dlouhodobým majetkem je
a) dlouhodobý nehmotný majetek,
b) dlouhodobý hmotný majetek,
c) dlouhodobý finanční majetek.
(2) V účtové třídě 0 - Dlouhodobý majetek se dále účtuje o
a) pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
b) poskytnutých zálohách na dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek,
c) oprávkách k dlouhodobému nehmotnému a dlouhodobému hmotnému majetku,
d) opravných položkách k dlouhodobému majetku.
(3) Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou v Čl. VIII stanovené majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky převyšující 60 000,- Kč. Dobou použitelnosti delší než jeden rok se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást dokonalejších nebo jiných postupů nebo řešení včetně doby praktického ověřování nebo osvojování nehmotných výsledků.
(4) Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem jsou účetní jednotkou určené majetkové položky uvedené v Čl. VIII, pokud jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku stanovenou v odstavci 3.
(5) Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí
a) pozemky, stavby,6) včetně budov byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem č. 72/1994 Sb., umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky8) a předměty kulturní hodnoty,9) bez ohledu na jejich pořizovací cenu,
b) samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je ve výši částky stanovené zákonem o daních z příjmů pro tento majetek (dále jen "stanovená částka") včetně předmětů z drahých kovů,
c) pěstitelské celky trvalých porostů1) s dobou plodnosti delší než tři roky,
d) základní stádo a tažná zvířata, bez ohledu na jejich pořizovací cenu,
e) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace a technické zhodnocení2), pokud nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku. Součástí technické rekultivace mohou být jen stavby (např. komunikace), které svým provedením, účelem a rozsahem slouží k provedení rekultivace. Technická rekultivace není dlouhodobým majetkem, pokud tak stanoví zvláštní zákon7).
(6) Drobným dlouhodobým hmotným majetkem jsou movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je nižší než stanovená částka, jde-li o
a) předměty z drahých kovů,
b) věci z finančního leasingu koupené nájemcem, popřípadě bezúplatně převzaté a oceněné reprodukční pořizovací cenou nižší, než je stanovená částka,
c) další věci určené účetní jednotkou.
(7) Příslušenství3) dlouhodobého hmotného majetku jsou předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek a jsou součástí jeho ocenění a evidence. Příslušenství je součástí dodávky hlavní věci nebo se k hlavní věci přiřadí dodatečně, tj. technickým zhodnocením. Pokud příslušné předměty netvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek, jde o samostatné movité věci.
(8) Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí
a) dlouhodobé cenné papíry a vklady, které budou v držení účetní jednotky déle než jeden rok, tj. podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem, v podnicích s podstatným vlivem a v případech, kdy má účetní jednotka v jiné účetní jednotce menšinový vliv,
b) půjčky poskytnuté účetní jednotkou podnikům ve skupině a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok (např. vklad tichého společníka do společnosti),
c) ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady, jako nakoupené obligace a jiné dluhopisy, pokladniční poukázky, vkladové listy a termínové vklady, se splatností delší než jeden rok,
(9) V účtové třídě 0 - Dlouhodobý majetek účtuje účetní jednotka o majetku, k němuž má právo vlastnické nebo právo hospodaření 12) a dále zejména:
a) o koupeném movitém dlouhodobém majetku, jehož vlastnictví kupující nabývá zaplacením a do nabytí vlastnictví (zaplacení) kupující majetek užívá,
b) o majetku najatém za podmínek podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů ve znění platném do konce roku 2000,
c) která je nájemcem, o technickém zhodnocení, jež odpisuje za podmínek stanovených v § 28 zákona o daních z příjmů,
d) o technické rekultivaci, která není součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku a účetní jednotka ji provádí na pozemcích ve vlastnictví jiné osoby,
e) o nehmotném majetku, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání od jiné osoby,
f) o vypůjčeném dlouhodobém hmotném majetku, jehož vlastnictví zajištěním závazku převodem práva přešlo na půjčitele, avšak tento majetek na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění závazku odpisuje vypůjčitel. Ocenění majetku převodem práva a výpůjčkou se nemění,
g) nájemce o najatém podniku nebo jeho části podle § 488b a násl. obchodního zákoníku, pokud se tak pronajímatel s nájemcem ve smlouvě dohodli.
(10) Dlouhodobým majetkem nejsou
a) zásoby (včetně náhradních dílů),
b) krátkodobý (oběžný) finanční majetek (účtovaný na účtech účtové třídy 2-Finanční účty),
c) drobný nehmotný a hmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobý majetek; v takovém případě se nehmotný majetek vyúčtuje při pořízení do nákladů (na účet 518-Ostatní služby) a o hmotném majetku se účtuje jako o zásobách (a o jejich předání do používání se účtuje na účtu 501-Spotřeba materiálu). Účetní jednotka určí, které druhy takto zúčtovaného drobného majetku bude dále sledovat až do jeho vyřazení v operativní evidenci a uvádět v příloze k účetní závěrce.
(11) Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek, který byl zaúčtován do 31.12.1995 na majetkové účty, se vede na těchto účtech až do vyřazení.
(12) V ocenění podle odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 se účtuje o majetku, který byl uveden do užívání počínaje dnem 1. ledna 1998. O majetku, který byl uveden do užívání před tímto datem, se účtuje podle dříve platných opatření.
(13) V ocenění podle odstavců 3 a 4 se účtuje o majetku, který byl uveden do užívání počínaje dnem 1. ledna 1999. O majetku, který byl uveden do užívání před tímto datem, se účtuje podle dříve platných opatření.
Čl.II
Pořizování dlouhodobého majetku
(1) Dlouhodobý majetek se pořizuje zejména koupí, vytvořením vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, bezúplatným nabytím (darováním), vkladem dlouhodobého majetku od jiné osoby, převodem podle právních předpisů nebo přeřazením z osobního užívání do podnikání. Dlouhodobým nehmotným nebo hmotným majetkem se stává též technické zhodnocení drobného nehmotného nebo hmotného majetku /Čl. I odst. 10 písm. c)/, který účetní jednotka v souladu s tímto opatřením zaúčtovala do nákladů nebo zásob.
(2) Dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem se stávají věci uvedené do užívání. Uvedením do užívání se rozumí zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených právními předpisy, např. stavebními, ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými.
(3) Dlouhodobým finančním majetkem se stávají věci uvedené v čl. I odst. 8 dnem uskutečnění účetního případu.
(4) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností se vyúčtuje na vrub účtu účtové skupiny 04-Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a ve prospěch účtu 623-Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku nebo 624-Aktivace dlouhodobého hmotného majetku.
(5) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý bezúplatně (darováním) se vyúčtuje na vrub účtu účtové skupiny 04-Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a ve prospěch účtu 413-Ostatní kapitálové fondy. Majetek nabytý státním podnikem delimitací se vyúčtuje na příslušný účet majetku a ve prospěch účtu 411 - Základní kapitál.
(6) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek přeřazený z osobního užívání do podnikání (dodatečný vklad) se vyúčtuje na vrub účtu účtové skupiny 01-Dlouhodobý nehmotný majetek, 02-Dlouhodobý hmotný majetek - odpisovaný nebo 03-Dlouhodobý hmotný majetek - neodpisovaný a ve prospěch účtu 491-Účet individuálního podnikatele.
(7) Na účtech účtové skupiny 05-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se účtují zálohy dlouhodobé i krátkodobé.
(8) Při pořízení dlouhodobého hmotného majetku směnnou smlouvou je nákladem každé strany zůstatková cena majetku ke směně předaného a výnosem je cena majetku směnou pořízeného, tj. buď pořizovací cena, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány anebo reprodukční pořizovací cena, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány.
Čl.III
Ocenění dlouhodobého majetku
(1) Dlouhodobý majetek se v souladu se zákonem oceňuje pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou, cenou pořízení a vlastními náklady.
(2) Pořizovací cena obsahuje cenu pořízení dlouhodobého majetku včetně nákladů uvedených v článku VI a VII.
(3) Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje
a) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním,
b) dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady,
c) dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu; účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek,
d) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek); účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek, v případě neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 413-Ostatní kapitálové fondy,
e) vklad dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku, s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak.
(4) Vlastními náklady jsou veškeré přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností (výrobní režie), popř. nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku je dlouhodobé povahy (přesahuje období jednoho roku).
(5) Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku 60 000 Kč, a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání. Ocenění jednotlivého odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok odpovídají částce uvedené v § 33 zákona o daních z příjmů a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání. Náklady nepřevyšující uvedené částky lze účtovat jako
a) technické zhodnocení,
b) ostatní provozní náklady v případě dlouhodobého hmotného majetku,
c) ostatní služby v případě dlouhodobého nehmotného majetku.
Pořizovací cena souboru movitých věcí se zvýší o pořizovací cenu věci do souboru dodatečně zařazené. Při vyřazení části souboru movitých věcí se pořizovací cena souboru sníží o pořizovací cenu vyřazené části, přičemž míra odepsanosti vyřazené části je shodná s mírou odepsanosti souboru.
(6) Cenné papíry a majetkové účasti se v souladu se zákonem oceňují cenou pořízení (včetně emisního ážia); jsou-li však cenné papíry a majetkové účasti nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní společnosti nebo družstva, jejich oceněním u vkladatele je zůstatková (účetní) cena nepeněžitého vkladu, a to bez ohledu na ocenění tohoto vkladu v obchodní společnosti nebo družstvu. Tato zůstatková (účetní) cena se zvyšuje o daň z přidané hodnoty, pokud zákon o dani z přidané hodnoty považuje tento vklad za zdanitelné plnění. Pokud by účetní cena vkladu, s ohledem na závazky, přecházející současně s vkladem, dosáhla záporných hodnot, je na účtech cenných papírů a vkladů nulové ocenění a rozdíl je zúčtován do výnosů (cenný papír a vklad je účtován na podrozvahových účtech).
(7) Přeceňování složek dlouhodobého majetku podílových fondů, investičních fondů a penzijních fondů v souladu s ustanoveními zákonů č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a č. 42/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů se zachytí v oddělené analytické evidenci vedené podle jednotlivých složek dlouhodobého majetku. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se v tomto případě odpisuje z ceny, ve které byl původně pořízen. Při prodeji tohoto majetku se zůstatek analytického účtu, vztahující se k prodanému majetku, vyúčtuje podle své povahy na vrub či ve prospěch účtu 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku.
(8) O zvýšení ocenění dlouhodobého majetku, pokud tak nestanoví toto opatření či zvláštní právní předpis, se neúčtuje.
(9) O trvalém snížení ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje prostřednictvím oprávek (účty účtové skupiny 07 a 08); přitom je nutné opravit odpisový plán.
(10) O přechodném snížení ocenění dlouhodobého majetku se účtuje v rámci uzavírání účetních knih pomocí opravných položek na účtech účtové skupiny 09; jde zejména o snížení ceny z titulu předpokládané nižší prodejní ceny, než je ocenění majetku v účetnictví apod.; do opravných položek se nesmějí promítat kursové ztráty.
(11) V ocenění podle odstavce 5 se účtuje o technickém zhodnocení, jež bylo uvedeno do užívání počínaje dnem 1. ledna 1998. O technickém zhodnocení, jež bylo uvedeno do užívání před tímto datem, se účtuje podle dříve platných opatření.
Čl.IV
Odpisování dlouhodobého majetku
(1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odpisuje na základě odpisového plánu nepřímo prostřednictvím účetních odpisů, které stanoví účetní jednotka v souladu s ustanovením zákona. Zůstatková cena se zjišťuje pomocí oprávek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku vytvářených v souladu s účetními odpisy.
(2) Účetní odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví (čl. III), a to do její výše.
(3) Sazby účetních odpisů si stanoví účetní jednotka např. z hlediska času, doby upotřebitelnosti nebo ve vztahu k výkonům (např. u dopravních prostředků), pokud tímto opatřením není stanoven pravidelný (rovnoměrný) odpis po stanovenou dobu; drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek může být odepsán též jednorázově, pokud se však výrazněji nenaruší věcná a časová souvislost nákladů a výnosů.
(4) Při odpisování zvířat základního stáda a tažných zvířat lze postupovat tak, že odpisy se vyjádří podílem pořizovací ceny snížené o předpokládanou tržbu při brakaci (čitatel) a předpokládaného počtu let v chovu základního stáda (jmenovatel). Tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně se odpisují individuálně, ostatní zvířata základního stáda lze odpisovat skupinově.
(5) V případě dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v podílovém spoluvlastnictví provádí každý spoluvlastník účetní odpisy ze svého vlastnického podílu.
(6) Účetní odpisy se účtují ve prospěch účtu účtové skupiny 07-Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a účtové skupiny 08-Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku a na vrub účtu 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku; obdobně účtuje o odpisech nájemce v případech uvedených v čl. XI.
(7) Dlouhodobý hmotný majetek ve vlastnictví a spoluvlastnictví bytových družstev, jehož pořízení bylo financováno z členského podílu nebo obdobným plněním, pokud neslouží k podnikání, se neodepisuje. Právnické osoby, založené za účelem, aby se staly vlastníkem domu s byty v nájmu společníků, členů nebo zakladatelů a lidová bytová družstva nemusí tento dlouhodobý hmotný majetek odepisovat, pokud neslouží k podnikání.
(8) Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Čl.V
Vyřazování dlouhodobého majetku
(1) Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní společnosti či družstva, převodem na základě právních předpisů, v důsledku škody nebo manka a přeřazením z podnikání do osobního užívání.
(2) Zůstatková cena stavebního objektu nebo jeho části likvidovaného v důsledku stavby, včetně nákladů na likvidaci, se zahrne do nákladů na stavbu.
(3) Při částečné likvidaci jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku trvalým vyřazením věci, aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost užívání, a vyřazená věc byla součástí ocenění majetku a po vyřazení má povahu samostatné movité věci, ocenění majetku se sníží o pořizovací cenu vyřazené věci. Míra odepsanosti vyřazené věci je shodná s mírou odepsanosti původního majetku. Obdobně se postupuje v případě dlouhodobého nehmotného majetku.
(4) Je-li účetní jednotka povinna bezúplatně převést dlouhodobý hmotný majetek podle právních předpisů, jednorázově odepíše pořizovací cenu do nákladů a jako plně odepsaný bezúplatně převede nabývající organizaci, která jej neodpisuje.
(5) Zůstatková cena odpisovaného dlouhodobého majetku a pořizovací cena neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se vyúčtuje na vrub účtu
a) 541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě prodeje,
b) 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě likvidace,
c) 582-Manka a škody v případě manka nebo škody,
d) 543-Dary v případě darování,
e) 491-Účet individuálního podnikatele v případě přeřazení z podnikání do osobního užívání,
f) 411-Základní kapitál v případě delimitace, popř. restituce majetku státního podniku,
g) 367-Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů při nepeněžitém vkladu do obchodní společnosti či družstva.
(6) Při prodeji dlouhodobého finančního majetku (cenných papírů a vkladů) se cena, ve které se účtují na příslušných účtech účtové skupiny 06-Dlouhodobý finanční majetek, vyúčtuje na vrub účtu 561-Prodané cenné papíry a vklady.
(7) Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a pořízení dlouhodobého hmotného majetku, které je trvale zastaveno a vlastníkem v něm nebude pokračováno, se odepíše na vrub účtu 588 - Ostatní mimořádné náklady.
Čl.VI
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
(1) Na účtu 041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku se účtuje pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jeho pořízením. Je-li součástí výdajů spojených s pořízením (čl. VIII odst. 2, 3 a 4) zhotovování věcí materiální povahy (např. prototypů, modelů nebo vzorků), na kterých se práce zkoušejí a ověřují, účtují se na samostatném analytickém účtu. Jsou-li věci materiální povahy pro další práce nepotřebné, naloží se s nimi podle toho, budou-li prodány, likvidovány nebo využity ve vlastní činnosti; v posledním případě se zaúčtují na příslušný majetkový účet.
(2) Je-li dlouhodobý nehmotný majetek vytvářen vlastní činností variantně (např. variantní projekty), jsou součástí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku náklady na všechna variantní řešení.
(3) Dlouhodobý nehmotný majetek, u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho pořízením, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 01-Dlouhodobý nehmotný majetek.
(4) Pro technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku z věcného hlediska obdobně platí ustanovení o technickém zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, avšak s ohledem na nehmotnou povahu majetku.
Čl.VII
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
(1) Na účtu 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku se účtuje pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jeho pořízením zejména na
a) přípravu a zabezpečení (včetně např. úroků, odvodu za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, poplatků za dočasné odnětí lesní půdy, úplat za poskytnuté záruky v souvislosti s pořízením dlouhodobého majetku) do doby uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání,
b) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce (včetně variantních řešení), umělecká díla tvořící součást stavebních objektů, odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, poplatky za trvalé odnětí lesní půdy, odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro zařízení staveniště, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technickou rekultivaci, technické zhodnocení2), dopravné, montáž a clo,
c) zabezpečovací a konzervační práce, popř. udržovací a dekonzervační práce v případě zastavení pořizovaného dlouhodobého majetku,
d) jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv například na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů,10) a náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání nemovitosti,11) jakož i platby za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti s výstavbou podle příslušných zákonů,
e) úhradu podílu na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada vlastníkovi rozvodného zařízení za přeložku rozvodného zařízení,
f) náhrady poskytované podle zákona o telekomunikacích vlastníku nebo nájemci nemovitosti za omezení jejího užívání,
g) zkoušky, kterými zhotovitel prokazuje řádné provedení díla. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, které podle smlouvy patří objednateli, sníží se o výnosy z těchto výrobků nebo výkonů náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
(2) Na účtu 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku se neúčtují, součástí pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku nejsou, ale součástí provozních nákladů jsou
a) smluvní pokuty a úroky z prodlení, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, účtované na účtu 544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení, a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou,
b) výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení,
c) výdaje na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami,
d) výdaje na biologickou rekultivaci,
e) výdaje spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání,
f) výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku. Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází jeho následkům a odstraňují drobnější závady,
g) daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, které zákon o daních z příjmů neuznává za výdaje na dosažení zajištění a udržení příjmů, a dále daň z převodu nemovitostí.
(3) Dlouhodobý hmotný majetek, u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho pořízením, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný.
(4) Náklady, kterými nájemce podle smlouvy uvádí po skončení nájmu najatou věc do předešlého stavu, se jednorázově odepíší na vrub účtu 588-Ostatní mimořádné náklady.
Čl.VIII
Dlouhodobý nehmotný majetek
(1) Zřizovacími výdaji (náklady) na účtu 011-Zřizovací výdaje se rozumějí výdaje spojené se zřízením (založením) nového podniku (např. soudní a notářské poplatky a jiné úřední výlohy, náklady na pracovní cesty, mzdy, odměny za zprostředkování, nájemné). Zřizovacími výdaji jsou též výdaje, které vzniklá účetní jednotka následně uhradí jiným osobám (např. mateřské společnosti) v souvislosti se svým zřízením. Zřizovacími výdaji není pořízení dlouhodobého majetku nebo zásob a výdaje na reprezentaci.
(2) Nehmotnými výsledky výzkumu a vývoje na účtu 012 jsou výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových a jiných ocenitelných práv. Na tomto účtu se účtují v případě , že jsou
a) nabyty samostatně, tj. nejsou součástí nabytého dlouhodobého majetku a jeho ocenění,
b) vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi, resp. opakovaného prodeje (nejde o výsledky na zakázku nebo o součást dodávky dlouhodobého majetku).
(3) Software se účtuje na účtu 013 bez ohledu na to, zda je nebo není předmětem autorských práv, a to v případě, že je
a) nabyt samostatně, tj. není součástí nabytého hardware a jeho ocenění,
b) vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním, avšak nejde o software na zakázku nebo o součást dodávky hardware.
(4) Na účtu 014-Ocenitelná práva se účtují zejména výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty průmyslových práv a jiné výsledky duševní tvořivé činnosti, které jsou předmětem ocenitelných práv, a to jak nabývaných, tak poskytovaných.
Čl.IX
Dlouhodobý hmotný majetek
(1) Účetní jednotka, která po 1.1.1997 koupí pozemek s ložiskem nevyhrazeného nerostu nebo jeho částí (dále jen "ložisko"), vyúčtuje zvlášť pozemek a zvlášť ložisko (účet 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek). Oceněním ložiska nacházejícího se na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou jednotlivého pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného v době pořízení. Ložisko těžené v souladu s vyhláškou č. 175/1992 Sb. se odpisuje odpisovou sazbou na jednotku těženého množství na základě skutečné těžby. Odpisová sazba na jednotku těženého množství (Kč/t, Kč/m3) je podíl pořizovací ceny ložiska na jednotlivém pozemku a zásob nevyhrazeného nerostu (t,m3) prokázaných geologickým průzkumem na tomto pozemku.
(2) Do pořizovací ceny pozemku se zahrne hodnota koupeného lesa. Pořizovací cenou koupeného pozemku osázeného stromy nebo keři, které nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů,1) je cena včetně osázení.
(3) Na účtu 032-Umělecká díla a sbírky se účtují
a) výtvarná díla a umělecké předměty ve smyslu zákona o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), pokud nejsou součástí stavebních objektů,
b) sbírky, např. soubor předmětů zobrazující historický nebo technický vývoj v podnikatelské činnosti, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty.
(4) Na účtu 026-Základní stádo a tažná zvířata se bez ohledu na pořizovací cenu účtují plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus, dále koně tažní, dostihoví a sportovní, osli, muly a mezci, a to způsobem odpovídajícím povaze tohoto majetku. Účetní jednotka může rozhodnout, že na tomto účtu se rovněž účtují zvířata základního stáda ostatních hospodářsky využívaných chovů (např. muflonů, daňků, jelenů, pštrosů), pokud jejich využitelnost v chovu je delší než čtyři roky.
Čl.X
Opravná položka k nabytému majetku
(1) Na účtu 097-Opravná položka k nabytému majetku se účtuje při nabytí souboru majetku privatizací, koupí nebo vkladem, nejsou-li sjednány či jinak stanoveny ceny jednotlivých složek souboru majetku. Opravnou položkou je rozdíl
a) buď mezi oceněním nabytého souboru majetku jednou částkou (např. kupní cenou, nejsou-li náklady související s pořízením) a souhrnem ocenění jednotlivých složek souboru majetku v účetnictví privatizovaného, prodávajícího nebo vkládajícího subjektu, sníženým o převzaté závazky,
b) nebo mezi oceněním nabytého souboru majetku (např. kupní cenou, nejsou-li náklady spojené s pořízením) a souhrnem individuálně přeceněných jednotlivých složek souboru majetku na základě posudku znalce (znalců), sníženým o převzaté závazky.
Souborem majetku se pro účely tohoto opatření rozumí soubor zároveň nemovitého a většího rozsahu dlouhodobého movitého majetku a zásob, popř. pohledávek a dalších složek aktiv.
(2) Nabyvatel může majetek dodatečně individuálně přecenit na základě posudku zpracovaného znalcem (znalci) a o výsledek přecenění upravit opravnou položku. Dodatečné přecenění může být provedeno nejpozději do termínu uzavírání účetních knih; pokud od nabytí majetku do uzavírání účetních knih neuplynou tři měsíce, lze provést přecenění i v následujícím účetním období. Dodatečné přecenění se musí týkat veškerého takto nabytého majetku s výjimkou částek na přechodných účtech aktiv a účtů peněžních prostředků.
(3) Opravná položka se odpisuje do nákladů, popř. výnosů, pravidelně během 15 let od nabytí dlouhodobého majetku, a to nepřímo prostřednictvím oprávek, tj. účtu 098-Oprávky k opravné položce k nabytému majetku. Při jejím úplném odepsání se vypustí z účetnictví, tj. vyúčtuje se ve prospěch, popř. na vrub účtu 097-Opravná položka k nabytému majetku. Neodepsaná část opravné položky se jednorázově odepíše do nákladů či výnosů v případě prodeje či vkladu celého souboru majetku, či poslední části majetku, ke kterému se opravná položka váže. Pro tento účel se opravná položka vztahuje k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku. Při postupném vyřazování částí souboru majetku (např. prodejem, vkladem, likvidací) se opravná položka nemění a v jejím odpisování se pokračuje předepsaným způsobem.
(4) Při přeměně obchodních společností a družstev, s výjimkou změny právní formy, zanikající účetní jednotky opravnou položku odepíší, pokud se zúčastněné účetní jednotky nedohodnou jinak. V případě převzetí opravné položky se pokračuje v odpisování její neodepsané části.
Čl.XI
Účtování při pronájmu
(1) Při účtování pronajatého majetku odpisovaného nájemcem podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů ve znění platném do konce roku 2000 se postupuje takto:
a) majetek přenechaný k užívání pronajímatel převede z účtu účtových skupin 01, 02, 03, 07 a 08 na vrub účtu 069-Ostatní dlouhodobý finanční majetek. Pokud je k majetku účtována opravná položka, zruší se. Dále se majetek ze strany Dal účtu 069-Ostatní dlouhodobý finanční majetek vyúčtuje na vrub účtu 378-Jiné pohledávky,
b) majetek přenechaný k užívání nájemce vyúčtuje na vrub účtu účtových skupin 01, 02 a 03 a ve prospěch účtu 474-Závazky z pronájmu v ocenění majetku u pronajímatele a uvedeném ve smlouvě,
c) majetek vrácený po zániku nájemní smlouvy nájemce vyúčtuje ve prospěch účtu účtových skupin 01, 02 a 03, na vrub účtů účtových skupin 07 a 08 a na vrub účtu 474-Závazky z pronájmu,
d) majetek vrácený po zániku nájemní smlouvy pronajímatel vyúčtuje na vrub účtů účtových skupin 01, 02 a 03 a ve prospěch účtů účtových skupin 07 a 08 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 378-Jiné pohledávky. Pokud by měl být vrácený majetek znovu pronajat, vyúčtuje se na vrub účtu O69-Ostatní dlouhodobý finanční majetek a ve prospěch účtu 378-Jiné pohledávky.
(2) Při účtování nájemného v případě pronajatého majetku podle odstavce 1 se postupuje tak, že celková částka za pronájem sjednaná ve smlouvě se rozdělí na dvě složky:
a) na složku odpovídající výši odpisů, popřípadě částce na budoucí odkoupení majetku, o které účtuje nájemce na vrub účtu 474-Závazky z pronájmu, a pronajímatel ve prospěch účtu 378-Jiné pohledávky,
b) na složku nájemného, o které účtuje nájemce na vrub účtu 518-Ostatní služby, a pronajímatel ve prospěch účtu 665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku.
(3) Vypořádání případných závazků a pohledávek podle odstavce 2 po zániku nájemní smlouvy, tj. v případě zůstatku účtů 474-Závazky z pronájmu a 378-Jiné pohledávky, se provede v souladu s ujednáním ve smlouvě.
(4) Při účtování technického zhodnocení odpisovaného nájemcem podle § 28 zákona o daních z příjmů se při zániku nájemní smlouvy postupuje takto:
a) nájemce vyúčtuje zůstatkovou cenu technického zhodnocení na vrub účtu 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, popř. podle nájemní smlouvy jako úhradu závazku z pronájmu,
b) pronajímatel vyúčtuje technické zhodnocení na vrub účtu účtové skupiny 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a ve prospěch účtu 648-Jiné provozní výnosy, popř. podle nájemní smlouvy jako úhradu pohledávky z pronájmu.
(5) Podle odstavců (1) až (3) se postupuje pouze u smluv sjednaných před 1. lednem 2001 do sjednaného termínu ukončení smlouvy, nejpozději však do 31. prosince 2005. Obdobně podle odstavců 1) až 3) se účtuje v případě smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části podle § 488b a násl. obchodního zákoníku, pokud se pronajímatel s nájemcem ve smlouvě dohodli, že o najatém podniku nebo jeho části bude účtovat nájemce.
Čl.XII
Analytická evidence dlouhodobého majetku
(1) Analytickou evidenci vede
a) účetní jednotka podle jednotlivých složek dlouhodobého majetku.
V případě souboru movitých věcí a majetkové složky, v jejímž ocenění je příslušenství, se rovněž uvádějí jednotlivé části souboru a jednotlivé kusy příslušenství věcně a v hodnotovém vyjádření. Pokud se k souboru přiřadí další věc a k majetkové složce příslušenství přiřadí nebo se naopak vyřadí, uvádí se datum přiřazení nebo vyřazení této věci nebo příslušenství,
b) účetní jednotka podle účelu stanoveného právními předpisy nebo vyplývajícího z požadavků vlastního řízení,
c) nájemce odděleně za majetek uvedený v článku I, odst. 9, písm. b), c) a f).
(2) Analytická evidence podle jednotlivých složek dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku slouží k jeho identifikaci, zejména obsahuje název nebo popis majetku, popř. číselné označení, datum a způsob jeho pořízení a uvedení do užívání, datum zaúčtování na účet účtové skupiny 01, 02 a 03, ocenění, údaje o zvoleném postupu účetního a daňového odpisování, roční sazby účetních a daňových odpisů, částky účetních a daňových odpisů za zdaňovací období, datum a způsob vyřazení. Plátci DPH, kteří ve smyslu příslušných předpisů neuplatnili nárok na odpočet DPH a mají uvedený majetek oceněný včetně DPH, sledují částku DPH v analytické evidenci. U majetku, k němuž účetní jednotka nemá vlastnické právo, nebo u něhož vzniklo zástavní právo nebo věcné břemeno anebo na jehož pořízení byla poskytnuta dotace, se uvede vlastník majetku, zástavní věřitel, účastník věcného břemene, výše dotace a další skutečnosti prokazující úplnost účetního případu.
(3) Analytická evidence finančního dlouhodobého majetku se vede podle jeho jednotlivých složek; u záloh a půjček podle jednotlivých dlužníků. Obsahuje údaje potřebné k identifikaci finančního dlouhodobého majetku, popř. údaje stanovené zvláštními předpisy.
Účtová třída 1 - Zásoby
Čl.I
Zásoby
(1) Zásobami jsou
a) skladovaný materiál,
b) nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky a zvířata,
c) skladované zboží.
(2) Do materiálu náleží suroviny (základní materiál), pomocné a provozovací látky, náhradní díly, obaly, pokud nejsou dlouhodobým hmotným majetkem, apod.
a) Suroviny (základní materiál) jsou hmoty, které při výrobním procesu přechází zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu.
b) Pomocné látky jsou hmoty, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu (např. lak na výrobky).
c) Provozovacími látkami jsou hmoty, jichž je zapotřebí pro provoz organizace jako celku (např. mazadla, palivo, čisticí prostředky).
d) Náhradní díly jsou předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu.
e) Obaly slouží ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a vlastních výrobků. Nevratné obaly jsou dodávány zákazníkovi nebo předávány uvnitř účetní jednotky spolu s daným obsahem.
f) Drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým majetkem (viz též účtová třída 0-Dlouhodobý majetek, čl. I odst. 6 a odst. 9 písm. c)),
g) movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu.
(3) Nedokončená výroba jsou produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem. Pod pojem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty.
(4) Polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všechny výrobní stupně a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do finálních výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.
(5) Výrobky jsou předměty vlastní výroby určené k realizaci mimo účetní jednotku, popř. ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.
(6) Zvířata náležející do zásob jsou mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále např. kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček, hus na výkrm, psi a další.
(7) Zbožím jsou movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Zbožím jsou též nemovitosti s výjimkou pozemků, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.
Čl.II
Účtování zásob
(1) Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A nebo B.
(2) Způsob A
(2.1) Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu a zboží
(2.1.1) V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub účtu 111-Pořízení materiálu nebo 131-Pořízení zboží se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů, popř. na finančních účtech. Vnitropodnikové služby, které souvisí s přepravou dodávek zásob se aktivují. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje na vrub příslušných účtů zásob souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 62-Aktivace. Převzetí materiálu a zboží na sklad provádí účetní jednotka v pořizovacích cenách u nákupů a ve vlastních nákladech u zásob vlastní výroby účetním zápisem na vrub účtu 112-Materiál na skladě nebo 132-Zboží na skladě a v prodejnách a ve prospěch účtu 111-Pořízení materiálu nebo 131-Pořízení zboží. Spotřeba materiálu a prodej zboží se účtují běžně na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy a u prodeje materiálu na vrub účtu 542-Prodaný materiál se souvztažným zápisem na příslušném účtu zásob.
(2.1.2) Při uzavírání účetních knih se inventarizační rozdíly zaúčtují na vrub účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy, jde-li o manka do výše norem přirozených úbytků, na vrub účtu 582-Manka a škody, v případě mank nad normu přirozených úbytků a u přebytků zásob ve prospěch účtu 688-Ostatní mimořádné výnosy, popř. ve prospěch účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy.
(2.2) Zásoby vlastní výroby
(2.2.1) V průběhu účetního období se přírůstky zásob oceněné vlastními náklady zaúčtují na vrub účtu účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitropodnikových zásob. Při vyskladnění zásob se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitropodnikových zásob a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby.
(2.2.2) Při uzavírání účetních knih se inventarizační rozdíly zaúčtují na vrub účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitropodnikových zásob, jde-li o manka do výše norem přirozených úbytků, na vrub účtu 582-Manka a škody, v případě mank nad normu přirozených úbytků a u přebytků zásob ve prospěch účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitropodnikových zásob.
(3) Způsob B
(3.1) Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu a zboží
(3.1.1) V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů nebo na finančních účtech. Vnitropodnikové služby, které souvisí s přepravou dodávek zásob, se aktivují. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje na vrub účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 62-Aktivace.
(3.1.2) Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy účtů 112-Materiál na skladě a 132-Zboží na skladě a v prodejnách převedou na vrub účtů 501-Spotřeba materiálu a 504-Prodané zboží. Stav zásob podle skladové evidence se zaúčtuje u materiálu na vrub účtu 112-Materiál na skladě souvztažně s účtem 501-Spotřeba materiálu a na vrub účtu 132-Zboží na skladě a v prodejnách souvztažně s účtem 504-Prodané zboží. Inventarizační rozdíly v případě , že se jedná o manka nad normu přirozených úbytků se zachytí na vrub účtu 582-Manka a škody a ve prospěch příslušného účtu zásob, přebytky zásob se zaúčtují ve prospěch účtu 688-Ostatní mimořádné výnosy, popř. ve prospěch účtů účtové skupiny 50-Spotřebované nákupy a na vrub příslušného účtu zásob.
(3.2) Zásoby vlastní výroby
(3.2.1) V průběhu účetního období se v účtové skupině 12-Zásoby vlastní výroby neprovádí žádné účetní zápisy a vynaložené náklady na výrobu se běžně účtují na příslušných účtech účtové třídy 5-Náklady.
(3.2.2) Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy zásob účtované na příslušných účtech účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby převedou na vrub příslušných účtů účtové skupiny 61-Změny stavu vnitropodnikových zásob. Stav zásob podle inventarizace se zaúčtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 12-Zásoby vlastní výroby souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 61-Změny stavu vnitropodnikových zásob. Manka nad normu přirozených úbytků se zachytí na vrub účtu 582-Manka a škody. Přebytky zásob se zaúčtují souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 61-Změny stavu vnitropodnikových zásob.
(3.3) Při uplatnění způsobu B je nutné vést skladovou evidenci běžně, aby bylo možno zjistit a prokázat stav zásob v průběhu účetního období a složky pořizovací ceny zásob (např. na skladních kartách, v datových souborech počítače apod.).
(4) Účetní jednotka může účtovat zásoby způsobem A i způsobem B. V rámci analytických účtů podle míst uskladnění (odpovědných osob) však může být uplatněn pouze jeden z uvedených způsobů.
Čl.III
Společná ustanovení k účtování zásob
(1) Při uzavírání účetních knih se u obou způsobů účtování zásob účtují zásoby na cestě na vrub účtu 119-Materiál na cestě nebo 139-Zboží na cestě. Nevyfakturované dodávky se účtují ve prospěch účtu 389-Dohadné účty pasívní.
(2) Při způsobu A lze nákupy materiálu účtovat přímo na účet 112-Materiál na skladě, nákupy zvířat na účet 124-Zvířata a nákupy zboží na účet 132-Zboží na skladě a v prodejnách.
(3) O zásobách daných ke zpracování jiné účetní jednotce, do konsignačních skladů či zapůjčených mimo účetní jednotku musí být vedena analytická evidence s uvedením místa uložení.
(4) O vyúčtovanou cenu za zpracování materiálu či o vlastní náklady na zpracování materiálu provedené vlastní činností se zvyšuje ocenění zásob na skladě.
(5) O zásobách předaných účetní jednotce ke zpracování, vypůjčených, došlých organizaci omylem a o konsignačním zboží se vede podrozvahová evidence s uvedením druhu zásob a jejich ocenění.
(6) Renovace náhradních dílů a úprava zásob prováděná ve vlastní režii se vyúčtuje jako aktivace a náklady na renovaci a úpravu jsou složkou ocenění náhradních dílů a zásob na skladě.
(7) Převod zásob vlastní výroby do vlastních prodejen se účtuje prostřednictvím účtu 621-Aktivace materiálu a zboží.
(8) Účetní jednotka může stanovit svým předpisem vždy pro příslušné účetní období normy přirozených úbytků zásob a též rozhodne o druzích materiálu účtovaných přímo do spotřeby, tj. bez zaúčtování na sklad, vždy však se zřetelem k tomu, že spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce musí odpovídat skutečné spotřebě materiálu.
Čl.IV
Oceňování zásob
(1) Zásoby se oceňují v souladu se zákonem, a to
- zásoby nakoupené pořizovacími cenami,
- zásoby vytvořené vlastní činností včetně přírůstků zvířat vlastními náklady,
- příchovky zvířat se oceňují vlastními náklady, nelze-li je zjistit, reprodukčními pořizovacími cenami, které si stanoví v souladu s ustanovením zákona účetní jednotka sama.
(2) Zásoby stejného druhu lze vést na skladě v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen nebo vlastních nákladů nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob. Vážený aritmetický průměr je nutné počítat nejméně jednou za měsíc. V rámci jednoho analytického účtu zásob je nutno používat buď ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob.
(3) Pořizovací cenu zásob lze v analytické evidenci rozdělit na cenu pořízení a náklady s pořízením související nebo na předem stanovenou cenu pořízení a odchylku od skutečné ceny pořízení a náklady s pořízením související. Při vyskladnění zásob se tyto náklady, popř. odchylky rozpouštějí způsobem závazně stanoveným účetní jednotkou.
(4) Zásoby pořízené bezplatně, nalezené (přebytky zásob), odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby či jiné činnosti se ocení dle odborného odhadu jejich užitné hodnoty.
(5) Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících (např. přeprava, provize, clo, pojistné, skonto). Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu podle čl. III odst. 4.
(6) Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností se rozumí přímé náklady na ně vynaložené, popř. i část nepřímých nákladů, která se k této činnosti vztahuje. Finanční náklady související s použitím cizích zdrojů (např. úroky), mohou být zahrnuty do vlastních nákladů pouze tehdy, spadají-li do období jejich vytváření.
(7) Náklady podle odstavce (6) se rozumí buď skutečná výše nákladů, nebo výše podle operativních (plánových) kalkulací. Náklady podle operativních (plánových) kalkulací jsou náklady stanovené v konkrétních technických, technologických, ekonomických a organizačních podmínkách určených technickou přípravou výroby pro uskutečňování výkonů.
(8) Vyskladnění zásob oceňuje účetní jednotka v cenách, v nichž jsou zásoby oceňovány na skladě (viz odstavce 1 a 2).
Čl.V
Oceňování zásob ke dni inventarizace a při uzavírání účetních knih
(1) Při inventarizaci se zjišťuje též užitná hodnota zásob, která se porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Latentní (skryté) přírůstky hodnoty se nezaúčtovávají. Latentní úbytky hodnoty jsou předmětem analýzy, a pokud není snížení hodnoty definitivní, vytváří se opravná položka, jejíž tvorba a použití jsou upraveny v úvodním ustanovení tohoto opatření. Při definitivním snížení hodnoty se účtuje na vrub účtu 582-Manka a škody.
(2) Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. odhadem.
Čl.VI
Obecné vymezení náplně syntetických účtů
(1) 111 - Pořízení materiálu
Jde o kalkulační účet sloužící k zjištění pořizovací ceny materiálu při způsobu A účtování zásob. Dodávky materiálu je dovoleno v průběhu účetního období účtovat přímo na vrub účtu 112-Materiál na skladě. Při uzavírání účetních knih nevykazuje tento účet zůstatek.
(2) 112 - Materiál na skladě
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje nakoupený a převzatý materiál oceněný v pořizovacích cenách a materiál vlastní výroby oceněný ve vlastních nákladech. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje jen při uzavírání účetních knih.
(3) 119 - Materiál na cestě
Účtují se zde vyúčtování (faktury) za dodaný materiál (§ 412 a následující obchodního zákoníku), který účetní jednotka ještě nepřevzala.
(4) 121 - Nedokončená výroba
(4.1) Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu zásob nedokončené výroby ve vlastních nákladech, tj. v přímých nákladech, popř. včetně výrobní režie. Odchylně mohou účetní jednotky oceňovat nedokončenou výrobu
- ve výrobě s krátkodobým nepřetržitým cyklem, v níž se účtují mzdy až na výrobky nebo polotovary, a to pouze v položkách přímých materiálových nákladů (přímý materiál, polotovary),
- v hromadné a velkosériové výrobě pouze přímými náklady (přímý materiál, polotovary, přímé mzdy, ostatní přímé náklady),
- v malosériové a kusové (zakázkové) výrobě a ve výrobě s dlouhodobým cyklem položkami přímých nákladů, výrobní, popř. správní režie (v této položce jen zcela výjimečně v případě, že výrobní cyklus přesahuje jeden rok).
(4.2) Při způsobu B se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(5) 122 - Polotovary vlastní výroby
Při způsobu A účtování zásob se na tomto účtu účtuje o stavu a pohybu zásob polotovarů vlastní výroby v ocenění uvedeném u účtu 121-Nedokončená výroba. Neznamená to však, že musí být bezpodmínečná vazba struktury nákladů u nedokončené výroby a polotovarů. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(6) 123 - Výrobky
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu výrobků vlastní výroby v ocenění uvedeném u účtu 121-Nedokončená výroba. Neznamená to však, že musí být bezpodmínečná vazba struktury nákladů u nedokončené výroby a výrobků. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(7) 124 - Zvířata
(7.1) Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu zvířat. Nakoupená zvířata se oceňují v pořizovacích cenách, zvířata vlastního odchovu (příchovky) ve vlastních nákladech nebo reprodukčními pořizovacími cenami. Přírůstky zvířat se oceňují vlastními náklady. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(7.2) Na ztrátu a brakování hejna slepic určeného ke snášení konzumních vajec může účetní jednotka vytvářet rezervu v rámci účtu 459-Ostatní rezervy.
(8) 131 - Pořízení zboží
Obsahová náplň tohoto účtu je shodná s obsahovou náplní účtu 111-Pořízení materiálu.
(9) 132 - Zboží na skladě a v prodejnách
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu nakoupeného a převzatého zboží v pořizovacích cenách, u aktivovaného zboží v ocenění uvedeném u účtu 121-Nedokončená výroba. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(10) 139 - Zboží na cestě
Účtují se zde vyúčtování (např. faktury) za dodané zboží (§ 412 a následující obchodního zákoníku), které účetní jednotka ještě nepřevzala.
(11) 19 - Opravné položky k zásobám
Tvorba opravných položek k zásobám se účtuje na vrub účtu 559-Tvorba opravných položek nebo 589-Tvorba opravných položek souvztažně k příslušným účtům účtové skupiny 19-Opravné položky k zásobám. Snížení nebo rozpuštění opravných položek k zásobám se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 19-Opravné položky k zásobám souvztažně k účtům 659-Zúčtování opravných položek nebo 689-Zúčtování opravných položek.
Čl.VII
Analytická evidence zásob
(1) Analytická evidence se vede podle druhů či skupin zásob na skladních kartách či v datových souborech počítače (u zásob zboží v maloobchodní činnosti alespoň podle hmotně odpovědných osob či podle míst uložení).
(2) Další požadavky na analytickou evidenci vyplývají z ustanovení čl. III odst. 3 a z úvodních ustanovení tohoto opatření.
(3) Analytická evidence podle druhu či skupin zásob slouží k jejich identifikaci a obsahuje zejména označení, datum pořízení, datum vyskladnění, ocenění, údaje o množství.
Účtová třída 2 - finanční účty
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Účtová třída 2 obsahuje
a) hotovosti účetní jednotky (peníze, šeky, poukázky k zúčtování) a ceniny,
b) vkladové účty,
c) krátkodobé bankovní úvěry,
d) jiné krátkodobé finanční výpomoci,
e) krátkodobý finanční majetek,
f) převody mezi finančními účty,
g) opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku.
(2) Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost do jednoho roku vztažená ke dni uskutečnění účetního případu.
(3) Finanční účty v cizích měnách se vedou v účetnictví v českých korunách i v cizích měnách.
Čl.II
Obsahové vymezení účtových skupin
(1) Na účtech účtové skupiny 21 se účtuje o stavu a pohybu hotovosti na základě pokladních dokladů. Rozdíly vzniklé při inventarizaci pokladní hotovosti a cenin se považují za schodek, popř. přebytek.
(2) Na účtech účtových skupin 22 a 23 se účtuje na základě oznámení banky o přijatých nebo provedených platbách (bankovní výpisy). Vklady nebo výběry peněz v hotovosti, převody mezi bankovními účty lze účtovat prostřednictvím účtu 261-Peníze na cestě.
(3) Na účtech účtové skupiny 22 se účtuje o stavu a pohybu peněžních prostředků účetní jednotky u bank; jde např. o běžný účet, vkladový účet, devizový účet. Analytická evidence se vede podle jednotlivých účtů otevřených v bankách účetní jednotce.
(4) Na účtech účtové skupiny 23 se účtuje o krátkodobých bankovních úvěrech poskytnutých nejvýše na dobu jednoho roku o překlenovacích úvěrech, pokud nebyly řešeny v rámci běžného účtu, o krátkodobých úvěrech poskytnutých na základě eskontovaných směnek, postoupených hypotečních zástavních listů apod. Analytická evidence se vede podle jednotlivých účtů bankovních úvěrů otevřených účetní jednotce.
(5) Na účty účtové skupiny 24 se účtují krátkodobé finanční výpomoci (závazky) poskytnuté účetní jednotce jinými osobami než bankami (třetími osobami). Jedná se např. o poskytnuté peněžní prostředky na základě účetní jednotkou vystavených krátkodobých dluhopisů, vystavených hypotečních zástavních listů.
(6) Účtová skupina 25 tvoří část finančního majetku, který má účetní jednotka převážně v držení pouze do jednoho roku.
(7) Účtové skupiny 26 se používá pro překlenutí časového nesouladu mezi vklady, výběry peněz, šeků a jiných hotovostí a přijetím příslušných bankovních výpisů účetní jednotkou. Obdobně se zde účtuje o účetních případech, při kterých dochází k časovému nesouladu při převodech mezi účty účetní jednotky v bankách. Na účtech účtové skupiny 26 se vklady nebo výběry peněz v hotovosti a šeků účtují podle pokladních dokladů nebo výpisů z bankovních účtů.
(8) Na účtech účtové skupiny 29 se účtují opravné položky k ocenění krátkodobého finančního majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25 v případech poklesu (který není trvalého charakteru) tržních cen krátkodobého finančního majetku v členění podle druhu cenných papírů, které krátkodobý finanční majetek tvoří. Dále se zde účtuje zrušení nebo snížení opravné položky, pokud pominou důvody pro její vytvoření.
Čl.III
Obsahové vymezení náplně syntetických účtů
(1) 211 - Pokladna
(1.1) Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb peněz v hotovosti, šeků přijatých místo hotových peněz, poukázek k zúčtování (např. poukázky na odběr zboží, služeb). Součástí pokladní hotovosti jsou nasáčkované výplaty, depozita, pokud nebyly ve výplatní den předány příjemcům.
(1.2) Stav peněz v pokladně nelze nahrazovat stvrzenkami či úpisy.
(1.3) Peníze v hotovosti svěřené pracovníkům k použití na předem stanovené účely a šeky vydané k použití se účtují jako pohledávky za zaměstnanci, popř. společníky.
(1.4) V analytické evidenci se vede stav a pohyb valut, šeků, poukázek k zúčtování znějících na cizí měnu odděleně podle jednotlivých měn.
(2) 213 - Ceniny
(2.1) Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb cenin (poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní a ostatní karty, mají-li hodnotu, ze které bude moci být po vydání do užívání čerpáno) před jejich vydáním. Jako ceniny se účtují i zakoupené stravenky do provozoven veřejného stravování apod.
(2.2) Ceniny svěřené pracovníkům k použití na předem stanovené účely se účtují jako pohledávky za zaměstnanci, popř. společníky.
(3) 221 - Bankovní účty
(3.1) Na tomto účtu se účtuje stav a pohyb peněžních prostředků účetní jednotky v bankách.
(3.2) Bankovní účty mají zpravidla aktivní zůstatek. Pasívní zůstatek může být ke dni účetní závěrky vykázán u běžného účtu, pokud je to umožněno v souladu s postupem banky. V rozvaze je pak pasívní zůstatek vykazován jako poskytnutý bankovní úvěr.
(4) 222 - Bankovní účty klientů Na tomto účtu účtují účetní jednotky, které obchodují s cennými papíry podle zvláštních předpisů.1) Stav a pohyb peněžních prostředků jednotlivých klientů se vede odděleně od peněžních prostředků účetní jednotky v bankách.
(4.1) Na vrub účtu 222 se účtují peněžní prostředky složené klientem za účelem nákupu cenných papírů na základě smlouvy (komisionářská smlouva) se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 326-Závazky vůči klientům. Dále se na vrub účtu 222 účtuje příjem peněžních prostředků z prodeje cenných papírů se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 377-Zúčtování obchodů.
(4.2) Ve prospěch účtu 222 se účtují úhrady za nakoupené cenné papíry se souvztažným zápisem na vrub účtu 377. Dále se zde účtují úhrady provizí organizátorům trhu včetně částky připadající obchodníkovi s cennými papíry.
(5) 231 - Krátkodobé bankovní úvěry
Na tomto účtu se účtují úvěry poskytnuté bankou na dobu jeden rok a kratší se souvztažným zápisem na vrub účtu 221-Bankovní účty. Uhradí-li banka platební doklad, např. fakturu dodavatele, přímo z bankovního úvěru, vyúčtuje se poskytnutý úvěr ve výši provedené úhrady ve prospěch příslušného bankovního úvěru se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu závazku, např. 321-Dodavatelé.
(6) 232 - Eskontní úvěry
(6.1) Na tomto účtu se účtují úvěry poskytnuté bankou na eskontované směnky, popř. jiné cenné papíry, které do doby jejich splatnosti převzala banka k inkasu.
(6.2) Na vrub účtu 232, po obdržení avíza od banky o úhradě směnky či jiného cenného papíru dlužníkem, vyúčtuje účetní jednotka úhradu úvěru se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 313-Pohledávky za eskontované cenné papíry. Na vrub účtu 232 se účtuje i o vrácení neuhrazené směnky nebo jiného cenného papíru bankou, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 221-Bankovní účty (splacení eskontního úvěru).
(7) 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy
Na tomto účtu účetní jednotka účtuje o krátkodobých dluhopisech, které emitovala se splatností do jednoho roku.
(8) 249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Na tomto účtu se účtuje o přijatých krátkodobých výpomocech (půjčkách) poskytnutých účetní jednotce od ostatních osob, s výjimkou bank, na základě smluv, popř. účetní jednotkou vystavených cenných papírů, s výjimkou krátkodobých dluhopisů (účet 241). Jedná se např. o finanční výpomoci účetní jednotce poskytnuté na základě jí vystavených hypotečních zástavních listů, komerčních papírů.
(9) 251 - Majetkové cenné papíry
(9.1) Na tomto účtu se účtuje o účetní jednotkou pořízených krátkodobých cenných papírech majetkové povahy, které jsou v době pořízení splatné, popř. určené k prodeji do jednoho roku od jejich pořízení. Jde např. o akcie (kromě vlastních akcií), podílové listy investičních společností.
(9.2) Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů cenných papírů.
(10) 252 - Vlastní akcie
Na tomto účtu se účtují vlastní akcie v ceně pořízení a dále vlastní obchodní podíly, které může účetní jednotka v souladu s právními předpisy nabývat a které si může na přechodnou dobu ponechat.
(11) 253 - Dlužné cenné papíry
(11.1) Na tomto účtu se účtuje stav, pořízení a úbytek cenných papírů úvěrové povahy, které má účetní jednotka v držení převážně za účelem obchodovatelnosti s nimi. Nakoupenými dlužnými cennými papíry se rozumí např. dluhopisy (kromě vlastních), obligace, vkladové listy, pokladniční poukázky, úrokové a dividendové kupóny, směnky pořízené za účelem obchodování, tj. s výjimkou směnek plynoucích z dodavatelsko-odběratelských vztahů.
(11.2) Analytická evidence se vede podle druhů cenných papírů.
(12) 255 - Vlastní dluhopisy
Na tomto účtu se účtují vlastní dluhopisy, které účetní jednotka může mít v držení v souladu s právními předpisy.
(13) 256 - Ostatní cenné papíry
Účtují se zde ostatní cenné papíry, např. nakoupené opční listy. Pokud nakoupené opční listy jsou v držení až do dne uplatnění přednostního práva, odepíší se v tento den do nákladů na účet 568 - Ostatní finanční náklady, ať je právo uplatněno či nikoliv.
(14) 261 - Peníze na cestě
Na tomto účtu je možné účtovat i směnky na cestě.
Účtová třída 3 - zúčtovací vztahy
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Účtová třída 3 obsahuje:
a) Pohledávky z obchodních vztahů, tj. dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za odběrateli a poskytnuté zálohy dodavatelům, s výjimkou záloh na dlouhodobý majetek (skupina 31). Rozlišení na dlouhodobé a krátkodobé pohledávky ve vztahu k dohodnuté lhůtě splatnosti se zajistí v analytické evidenci k jednotlivým účtům.
b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů, tj. krátkodobé závazky vůči dodavatelům a přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů (skupina 32).
c) Zúčtování se zaměstnanci ze závislé činnosti, jakož i ostatní tituly zúčtování ve vztahu k nim, včetně zúčtování sociálního zabezpečení. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení je pojímáno jak ve vztahu k účetní jednotce, tak ve vztahu k zaměstnancům, jakož i ke společníkům v obchodních společnostech, kteří jsou zároveň v pracovněprávním vztahu ke společnosti (skupina 33). Účtová skupina 33 nezahrnuje zúčtování ke společníkům v obchodních společnostech ze závislé činnosti.
d) Zúčtování s finančními orgány z titulu přímých a nepřímých daní, poplatků a dlouhodobých a provozních dotací (skupina 34).
e) Zúčtování krátkodobých poskytnutých půjček v rámci skupiny podniků (konsolidovaného celku), pohledávky za upsaný vlastní kapitál, krátkodobé pohledávky za společníky a pohledávky ze sdružení podle smlouvy o sdružení (skupina 35).
f) Zúčtování krátkodobých závazků z přijatých půjček v rámci skupiny podniků (konsolidovaného celku), závazky ke společníkům a závazky ze sdružení podle smlouvy o sdružení (skupina 36).
g) Zúčtování odložené daňové pohledávky a odloženého daňového závazku, pohledávky z emise dluhopisů, jakož i zúčtování jiných pohledávek a závazků, jež nejsou zachyceny na účtech v předcházejících účtových skupinách (skupina 37).
h) Zúčtování na přechodných účtech aktiv a pasív (účty 381 až 389) pro zajištění nezávislosti jednotlivých účetních období.
i) Zúčtování opravné položky k pohledávkám (účet 391), vnitřních vztahů v rámci dané účetní jednotky (účet 395) a vzájemných vztahů mezi účastníky sdružení podle smlouvy o sdružení (účet 398).
(2) Analytická evidence se vede podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých druhů měn.
Čl.II
Pohledávky
(1) 311 - Odběratelé
Pohledávka za odběratelem se vyúčtuje při splnění dodávky vůči odběrateli ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů. Neúčtují se sem pohledávky směnečné.
(2) 312 - Směnky k inkasu
Účtuje se zde příjem směnek cizích a směnek cizích na vlastní řad od odběratelů a od jiných dlužníků.
(3) 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
(3.1) Účtují se zde pohledávky za směnky předané bance k proplacení do doby splatnosti směnky, jakož i jiné cenné papíry předané k eskontu bance. Rozdíl mezi výší směnečné pohledávky předané bance a výší poskytnutého eskontního úvěru se vyúčtuje na vrub účtu 568-Ostatní finanční náklady.
(3.2) Ve prospěch účtu se účtují směnky a jiné cenné papíry bankou zinkasované, jakož i směnky a jiné cenné papíry neproplacené, bankou vrácené.
(4) 314 - Poskytnuté provozní zálohy
Účtují se zde poskytnuté zálohy dodavatelům před splněním smlouvy ze strany dodavatele.
(5) 315 - Ostatní pohledávky
Účtují se zde ostatní pohledávky z obchodních vztahů, např. reklamace vůči dodavatelům, nárok na záruční paušál při převzetí závazků za záruční opravy.
Čl.III
Závazky
(1) 321 - Dodavatelé
Závazek vůči dodavateli se vyúčtuje při vzniku závazku ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů. Neúčtují se sem závazky směnečné.
(2) 322 - Směnky k úhradě
Účtují se zde směnky vlastní a akceptované směnky cizí při jejich použití k uspokojení závazku vůči dodavateli, kde směnečný závazek pro účetní jednotku je jeden rok a kratší.
(3) 324 - Přijaté zálohy
Účtují se zde přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů před splněním závazků vůči odběratelům.
(4) 325 - Ostatní závazky
Účtují se zde ostatní krátkodobé závazky z obchodních vztahů, např. uplatněné reklamace odběrateli, závazek vůči obchodnímu partnerovi, který přebírá záruční závazky za podané výkony (z poskytování záručního paušálu).
(5) 326 - Závazky vůči klientům
Na tomto účtu účtují obchodníci s cennými papíry závazky z obchodování s cennými papíry.
(5.1) Ve prospěch účtu 326 se účtují částky, které klient složil na bankovní účet klienta k nákupu cenných papírů. Dále se zde účtuje prodej cenných papírů se souvztažným zápisem na vrub účtu 377-Zúčtování obchodů.
(5.2) Na vrub účtu 326 se účtuje nákup cenných papírů se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 377.Dále se zde účtují provize obchodníka s cennými papíry se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 602-Tržby z prodeje služeb; v případě provize burze cenných papírů, RM-Systému, nebo jinému organizátorovi trhu s cennými papíry se účtuje se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 327-Závazky vůči trhům.
(7) 327 - Závazky vůči trhům
Na tomto účtu účtují obchodníci s cennými papíry závazky z provizí vůči burze cenných papírů, RM - Systému, popř. jinému organizátoru trhu s cennými papíry.
(7.1) Ve prospěch účtu 327 se účtují závazky z provize vůči trhům, na nichž byl realizován obchod cenných papírů se souvztažným zápisem na vrub účtu 326-Závazky vůči klientům.
(7.2) Na vrub účtu se účtují úhrady dle výpisu z bankovního účtu klienta.
(7.3) Analytická evidence se vede podle jednotlivých trhů s cennými papíry.
Čl.IV
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
(1) 331 - Zaměstnanci
(1.1) Účtují se zde závazky z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení k zaměstnancům, popř. jiným fyzickým osobám (s výjimkou závazků ke společníkům ze závislé činnosti), a jejich zúčtování.
(1.2) Analytická evidence se vede podle jednotlivých zaměstnanců (fyzických osob) na mzdových listech.
(2) 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Účtují se zde různé závazky vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů.
(3) 335 - Pohledávky za zaměstnanci
Účtují se zde různé pohledávky za zaměstnanci, např. poskytnuté zálohy na cestovní výdaje, zálohy k vyúčtování, uplatnění náhrady za zaměstnanci.
(4) 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
(4.1) Ve prospěch tohoto účtu se účtují závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k příslušným institucím, jak ze zákonné výše, tak z dobrovolného plnění, a sice se souvztažnými zápisy buď na vrub účtů 524-Zákonné sociální pojištění, 525-Ostatní sociální pojištění a 526-Sociální náklady individuálního podnikatele u částek hrazených zaměstnavatelem, nebo na vrub účtu 331-Zaměstnanci a 366-Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti u částek hrazených zaměstnancem.
(4.2) Na vrub se účtují nároky na výplaty sociálních dávek se souvztažnými zápisy ve prospěch účtů 331-Zaměstnanci a 366-Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti.
Čl.V
Zúčtování daní a dotací
(1) 341 - Daň z příjmů
(1.1) Účtují se zde placené zálohy na daň z příjmů v průběhu roku a sražená daň z příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně v případech, kdy ve smyslu zákona o daních z příjmů lze sraženou daň započíst na celkovou daňovou povinnost.
(1.2) Při uzavírání účetních knih se zde vyúčtuje závazek účetní jednotky ze splatné daně k finančnímu orgánu za zdaňovací období podle daňového přiznání, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 591-Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná nebo na vrub účtu 593-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná.
(2) 342 - Ostatní přímé daně
Účtuje se zde daň z příjmů, jejíž odvod finančnímu orgánu zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, např. zaměstnancům.
(3) 343 - Daň z přidané hodnoty
(3.1) Ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky ze splatné daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 311-Odběratelé, 315-Ostatní pohledávky, 335-Pohledávky za zaměstnanci, 378-Jiné pohledávky, resp. na vrub účtů v účtových třídách 0, 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezplatném plnění ve prospěch jiných osob.
(3.2) Účtuje se zde i daňový dobropis (snížení daně) a vrubopis (zvýšení daně) při opravě základu daně, podle něhož byl původní závazek vyúčtován.
(3.3) Na vrub účtu se účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na odpočet DPH ve zdaňovacím období, ve kterém plátce daně daň na vstupu zaúčtoval, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321-Dodavatelé, 325-Ostatní závazky, 379-Jiné závazky, 471-Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině, 474-Závazky z pronájmu, 479-Ostatní dlouhodobé závazky. Na vrub tohoto účtu se dále účtuje placení daně finančnímu orgánu a zálohy na daň.
(3.4) Dále se zde účtuje nárok na vrácení daně při uplatnění nadměrného odpočtu, jakož i vrácení daně.
(3.5) Účtování na tomto účtu musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala finančnímu orgánu v návaznosti na daňové přiznání
- daňový závazek za zdaňovací období,
- odpočet daně v členění nároku na nadměrný odpočet podle zdaňovacích období,
- zaplacené zálohy na daň,
- zúčtování DPH, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období, se zřetelem k postupu při nadměrném odpočtu, jakož i k postupu při uplatnění nároku na vrácení daně, dojde-li k přesunu nadměrného odpočtu do dalších zdaňovacích období.
(3.6) Oprávněný vývozce prokazuje finančnímu orgánu výše uvedené údaje odděleně pro vývoz zboží do zahraničí.
(4) 345 - Ostatní daně a poplatky
(4.1) Ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky ze spotřebních daní za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub účtů 311-Odběratelé, 315-Ostatní pohledávky, 335-Pohledávky za zaměstnanci, 378-Jiné pohledávky, resp. na vrub účtů v účtové třídě 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezplatném plnění ve prospěch jiných osob, jakož i při vzniku manka a škody na vybraných výrobcích.
(4.2) Na vrub účtu se účtuje odvod daně nebo zálohové pevné částky a vyrovnání daňové povinnosti ze spotřebních daní. Dále se na vrub účtu účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na vrácení daně za zdaňovací období, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321-Dodavatelé, 325-Ostatní závazky, 379-Jiné závazky, 471-Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině, 479-Ostatní dlouhodobé závazky.
(4.3) Účtování o spotřebních daních musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala finančnímu orgánu, v návaznosti na daňové přiznání:
- daňový závazek za zdaňovací období,
- nárok na vrácení daně za zdaňovací období,
- zúčtování spotřebních daní, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období.
(4.4) Účtuje se zde i o dalších daních ve vztahu k příslušným daňovým předpisům, např. o dani silniční, dani z nemovitostí, dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitostí.
(4.5) Poplatky se účtují ve prospěch tohoto účtu (příslušného příjemce poplatků) se souvztažným zápisem na vrub účtu 538-Ostatní daně a poplatky. Placení poplatků se vyúčtuje na vrub tohoto účtu.
(5) 346 - Dotace ze státního rozpočtu
347 - Ostatní dotace
(5.1) Ve prospěch těchto účtů se vyúčtuje příjem dotací.
Čl.VI
Pohledávky ke společníkům a sdružení
(1) 351 - Pohledávky k podnikům ve skupině
Účtují se zde krátkodobé půjčky vůči podnikům v rámci skupiny, s nimiž tvoří účetní jednotka konsolidovaný celek.
(2) 353 - Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
Účtují se zde pohledávky za upisovateli, tj. akcionáři, či společníky a členy družstva. Zůstatek účtu představuje upsané nesplacené akcie nebo podíly.
(3) 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty
Účtují se zde krátkodobé pohledávky za společníky ve veřejné obchodní společnosti, jakož i za komplementáři v komanditní společnosti, popř. za společníky ve společnosti s ručením omezeným, ve výši předepsané úhrady ztráty, a to souvztažně k účtu 596-Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům, popř. k účtu 431-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.
(4) 355 - Ostatní pohledávky za společníky
Účtují se zde krátkodobé pohledávky z půjček společníkům v obchodní společnosti, úrok z prodlení při opožděném splacení peněžitého vkladu společníka ve veřejné obchodní společnosti, v komanditní společnosti, či ve společnosti s ručením omezeným.
(5) 358 - Pohledávky k účastníkům sdružení
Účtují se zde pohledávky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba.
Čl.VII
Závazky ke společníkům a sdružení
(1) 361 - Závazky k podnikům ve skupině
Účtují se zde krátkodobé závazky vůči podnikům z titulu přijatých půjček v rámci skupiny podniků, s nimiž tvoří účetní jednotka konsolidovaný celek.
(2) 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku
Účtují se zde závazky ke společníkům včetně akcionářů v obchodních společnostech nebo členům v družstvech ve výši jejich podílů na zisku společnosti nebo družstva, a to se souvztažným zápisem na účtu
- 596-Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům, pokud jde o společníky ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti a účtu
- 431-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení, pokud jde o společníky v ostatních obchodních společnostech a členy v družstvech, jakož i komanditisty v komanditní společnosti.
(3) 365 - Ostatní závazky ke společníkům
Účtují se zde např. krátkodobé závazky z půjček od společníků obchodní společnosti, závazky z titulu úroků ze splacených vkladů společníků ve veřejné obchodní společnosti, v komanditní společnosti a ve společnosti s ručením omezeným.
(4) 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti
Účtují se zde závazky ke společníkům ve společnosti s ručením omezeným a komanditistům komanditních společností a členům družstev ze závislé činnosti, tj. z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení.
(5) 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
Účtují se zde závazky účetní jednotky, jako akcionáře či společníka v jiné obchodní společnosti, za převzaté a dosud nesplacené akcie nebo zatímní listy či vklady.
(6) 368 - Závazky k účastníkům sdružení
Účtují se zde závazky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká samostatná právnická osoba.
Čl.VIII
Jiné pohledávky a závazky
(1) 371 - Odložená daňová pohledávka a závazek
(1.1) Účtuje se zde odložená daňová pohledávka nebo závazek z daně z příjmů.
(1.2) Odložená daňová pohledávka se vyúčtuje k poslednímu dni účetního období podle daňové sazby platné v následujícím účetním období, se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 592-Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená nebo účtu 594-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená.
(1.3) Odložený daňový závazek se vyúčtuje k poslednímu dni účetního období podle daňové sazby platné v následujícím účetním období se souvztažným zápisem na vrub účtu 592-Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená nebo na vrub účtu 594-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená.
Účtuje se zde o pohledávkách a krátkodobých závazcích, které nejsou obsaženy na předcházejících účtech pohledávek a závazků v účtové třídě 3, např.:
- pohledávka na náhradu škody či manka za odpovědnou osobou, souvztažně k účtu 688-Ostatní mimořádné výnosy, pokud tato pohledávka nemá charakter dohadné položky aktivní,
- závazek z odpovědnosti za způsobenou škodu, souvztažně k účtu 588-Ostatní mimořádné náklady, pokud tento závazek nemá charakter dohadné položky pasívní,
- závazek vůči celnímu orgánu z titulu cel, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a závazek ze spotřebních daní při dovozu. V analytické evidenci vede účetní jednotka zvlášť zúčtování cel a zvlášť zúčtování DPH a jednotlivých spotřebních daní při dovozu. V návaznosti na daňové přiznání k DPH a ke spotřební dani musí být účtování v rámci analytické evidence k účtu 379 uspořádáno tak, aby se prokázalo placení DPH a spotřebních daní celnímu orgánu a nárok na odpočet DPH a na vrácení spotřebních daní vůči finančnímu orgánu.
(2) 373 - Nakoupené opce
Účtují se zde nakoupené opce (opční premie). Cena opce se v okamžiku uplatnění, propadnutí, postoupení nebo uzavření pozice vyúčtuje do nákladů zápisem na vrub účtu 568 - Ostatní finanční náklady, s výjimkou uplatnění nákupní opce při nákupu podkladového aktiva, kdy její cena vstupuje do pořizovací ceny či ceny pořízení podkladového aktiva. Analytická evidence se vede v členění na nákupní opce a prodejní opce.
(3) 374 - Prodané opce
Účtují se zde prodané opce (opční premie). Cena opce se v okamžiku uplatnění, propadnutí nebo uzavření pozice nákupem vyúčtuje do výnosů zápisem ve prospěch účtu 668 - Ostatní finanční výnosy. Analytická evidence se vede v členění na nákupní opce a prodejní opce.
(4) 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
(4.1) Účtuje zde emitent dluhopisů.
(4.2) Na vrub účtu se účtuje vydání
- dlouhodobých dluhopisů souvztažně k účtu 473-Emitované dluhopisy,
- krátkodobých dluhopisů souvztažně k účtu 241-Emitované krátkodobé dluhopisy.
(4.3) Ve prospěch účtu se účtuje úhrada dluhopisů od majitele.
(4.4) Analytická evidence se vede podle jednotlivých emisí.
(5) 377 - Zúčtování obchodů
Na tomto účtu účtují obchodníci s cennými papíry realizované obchody (nákup, prodej) s cennými papíry a finančními deriváty.
(5.1) Na vrub účtu 377 se účtuje prodej cenných papírů a finančních derivátů na základě výpisu z burzy cenných papírů, RM - Systému, popř. jiného organizátora trhu. Dále se zde účtuje nákup cenných papírů a finančních derivátů podle výpisu z bankovního účtu klienta.
(5.2) Ve prospěch účtu 377 se účtuje nákup cenných papírů a finančních derivátů dle výpisu z burzy cenných papírů, RM - Systému, popř. jiného organizátora trhu. Dále se zde účtuje prodej cenných papírů a finančních derivátů podle výpisu z bankovního účtu klienta.
(5.3) Analytická evidence se vede podle jednotlivých trhů s cennými papíry a finančními deriváty. V samostatné analytické evidenci se vedou složená stanovená depozita pro obchody na organizovaných trzích.
(6) 378 - Jiné pohledávky
379 - Jiné závazky
Účtuje se zde o pohledávkách a krátkodobých závazcích, které nejsou obsaženy na předcházejících účtech pohledávek a závazků v účtové třídě 3, např.:
- pohledávka na náhradu škody či manka za odpovědnou osobou, souvztažně k účtu 688-Ostatní mimořádné výnosy, pokud tato pohledávka nemá charakter dohadné položky aktivní,
- závazek z odpovědnosti za způsobenou škodu, souvztažně k účtu 588-Ostatní mimořádné náklady, pokud tento závazek nemá charakter dohadné položky pasívní,
- závazek vůči celnímu orgánu z titulu cel, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a závazek ze spotřebních daní při dovozu. V analytické evidenci vede účetní jednotka zvlášť zúčtování cel a zvlášť zúčtování DPH a jednotlivých spotřebních daní při dovozu. V návaznosti na daňové přiznání k DPH a ke spotřební dani musí být účtování v rámci analytické evidence k účtu 379 uspořádáno tak, aby se prokázalo placení DPH a spotřebních daní celnímu orgánu a nárok na odpočet DPH a na vrácení spotřebních daní vůči finančnímu orgánu.
Jako o pohledávce se účtuje o vkladu do obchodní společnosti a družstva do doby zápisu vkladu do základního kapitálu v obchodním rejstříku, resp. do doby vydání akcií či zatímních listů.
Čl.IX
Přechodné účty aktiv a pasív
(1) Na účtech účtové skupiny 38 se časově rozlišují náklady a výnosy v souvislosti s konkrétním titulem v určité známé výši, (účty 381-Náklady příštích období, 382-Komplexní náklady příštích období, 383-Výdaje příštích období, 384-Výnosy příštích období, 385-Příjmy příštích období, 386-Kursové rozdíly aktivní, 387-Kursové rozdíly pasívní), jakož i v dohadné výši v souvislosti s konkrétním titulem (účty 388-Dohadné účty aktivní a 389-Dohadné účty pasívní), a sice mezi dvěma nebo více za sebou jdoucími účetními obdobími. Časově rozlišovat nelze pokuty, penále, manka a škody.
(2) 381 - Náklady příštích období
(2.1) Účtují se zde výdaje běžného účetního období, jež se týkají nákladů v příštích obdobích, a sice konkrétních jednotlivých účtů v účtové třídě 5, např. náklady na zařazení většího rozsahu drobného majetku do používání, nájemné placené předem, předplatné.
(2.2) Zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet nákladů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí, nejpozději však do čtyř let od zaúčtování nákladů na účet 381, s výjimkou nájemného a dalších případů vyplývajících ze smluv, resp. platných předpisů.
(3) 382 - Komplexní náklady příštích období
(3.1) Účtují se zde náklady příštích období, jež se sledují ve vztahu k danému účelu, např. náklady na přípravu a záběh výkonů a náklady na technický rozvoj (pokud se časově rozlišují), náklady na dlouhodobou propagaci, náklady na předzásobení (na skladování).
(3.2) Zúčtování komplexních nákladů příštích období se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí, nejpozději však do čtyř let od zaúčtování nákladů na účet 382, s výjimkou případů vyplývajících ze smluv, resp. platných předpisů.
(4) 383 - Výdaje příštích období
Prostřednictvím tohoto účtu se vyúčtují náklady, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Lze vyúčtovat pouze částky, u nichž je známo, že se v budoucích obdobích vynaloží na příslušný účel a v určité výši. Účtuje se zde např. nájemné placené pozadu, prémie a odměny placené po uplynutí roku.
(5) 384 - Výnosy příštích období
(5.1) Účtují se zde příjmy v běžném účetním období, které věcně patří do výnosů v příštích obdobích, např. nájemné přijaté předem, částky přijatých paušálů předem na zajištění servisních služeb, přijaté předplatné. Vlastník rozvodného zařízení může časově rozlišovat po dobu nejdéle 20 let přijaté úhrady podle zákona č. 222/1994 Sb. za účelně vynaložené náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu a v případě přeložek rozvodných zařízení za samostatné stavby s nimi souvisejícími.
(5.2) Zúčtování výnosů příštích období se provede v období, s kterým věcně souvisí.
(6) 385 - Příjmy příštích období
Příjmy příštích období jsou částky účetní jednotkou nepřijaté (neinkasované), které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou zúčtovány přímo na účtech pohledávek vůči právnickým a fyzickým osobám. Jsou to zejména výnosové provize, provedené a odebrané dosud nevyúčtované práce a služby. Na účet 385 se účtuje se souvztažnými zápisy ve prospěch příslušných účtů v účtové třídě 6.
(7) 386 - Kursové rozdíly aktivní
(7.1) Účtují se zde aktivní (ztrátové) kursové rozdíly z přepočtu dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizí měně včetně účtů termínovaných vkladů na účtu 069-Ostatní dlouhodobý finanční majetek, úvěrových účtů a účtů finančních výpomocí se souvztažnými zápisy na příslušných účtech dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizí měně. Jako aktivní kursové rozdíly se účtují částky snížení pohledávek a dlouhodobého finančního majetku, jakož i částky zvýšení zůstatků úvěrů a zvýšení ostatních závazků, a to v důsledku přepočtu podle platného kursu k poslednímu dni účetního období.
(7.2) V lednu, v následujícím účetním období, se účetní zápisy provedené podle předcházejícího odstavce zruší.
(8) 387 - Kursové rozdíly pasívní
(8.1) Účtují se zde pasívní (ziskové) kursové rozdíly z přepočtu dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizí měně včetně účtů termínovaných vkladů na účtu 069-Ostatní dlouhodobý finanční majetek, úvěrových účtů a účtů finančních výpomocí se souvztažnými zápisy na příslušných účtech dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizí měně. Jako pasívní kursové rozdíly se účtují částky zvýšení dlouhodobého finančního majetku, pohledávek, jakož i částky snížení zůstatků úvěrů a snížení ostatních závazků, a to v důsledku přepočtu podle platného kursu k poslednímu dni účetního období.
(8.2) V lednu, v následujícím účetním období, se účetní zápisy provedené podle předcházejícího odstavce zruší.
(9) 388 - Dohadné účty aktivní
Účtují se zde dohadné položky aktivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek přísluší do daného účetního období, resp. je prokazatelně protipoložkou k vyúčtovaným nákladům. Jde např. o pohledávku za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila do data uzavírání účetních knih konečnou výši náhrady. Patří sem i výnosové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné účetní období, resp. toto bankovní vyúčtování bylo chybné, jakož i odhad částek poplatků za pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků. Výše uvedené případy se vyúčtují se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 688-Ostatní mimořádné výnosy, 662-Úroky, 641-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
(10) 389 - Dohadné účty pasívní
Účtují se zde dohadné položky pasívní, které nelze vyúčtovat jako obvyklý dluh, např. nevyfakturované dodávky. Účtují se sem i nákladové úroky s výjimkou úroků z prodlení, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za dané účetní období, resp. toto bankovní vyúčtování je chybné, a závazek k úhradě z odpovědnosti za způsobenou škodu v případech, kdy není možno při uzavírání účetních knih stanovit konečnou výši závazku, a to se souvztažným zápisem na vrub účtů 562-Úroky a 588-Ostatní mimořádné náklady, popř. na vrub účtu nehmotného a hmotného majetku, resp. nákladů v případě nevyfakturovaných dodávek. Účtuje se zde i náhrada za nevybranou dovolenou, pokud bude proplacena v příštím roce.
Čl.X
Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
(1) 391 - Opravná položka k pohledávkám
(1.1.) Účtuje se zde tvorba opravných položek k jednotlivým pohledávkám, jakož i jejich snížení, popř. zrušení. V analytické evidenci se člení opravné položky na opravné položky vytvořené v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a ostatní opravné položky k pohledávkám.
(1.2) Neúčtují se zde aktivní a pasívní kursové rozdíly z titulu pohledávek v zahraniční měně, které se účtují na účtech 386-Kursové rozdíly aktivní a 387- Kursové rozdíly pasívní.
(2) 395 - Vnitřní zúčtování
Účtuje se zde o vztazích mezi jednotlivými vnitřními organizačními útvary účetní jednotky v závislosti na organizaci účetnictví účetní jednotky. Tento účet při uzavírání účetních knih nemá zůstatek.
(3) 398 - Spojovací účet při sdružení
Účtuje se zde převod nákladů a výnosů mezi účastníky sdružení na základě smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba. Případný zůstatek tohoto účtu se koncem roku vyrovná vyúčtovanou pohledávkou či závazkem za příslušnými účastníky sdružení (účet 358 nebo 368).
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Čl.I
Úvodní ustanovení
Účtová třída 4 obsahuje:
a) základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, převedené hospodářské výsledky, hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (vlastní kapitál),
b) rezervy,
c) dlouhodobé bankovní úvěry,
d) dlouhodobé závazky,
e) účet individuálního podnikatele.
Čl.II
Vlastní kapitál
(1) Na účtech účtových skupin 41 až 43 se účtuje o vlastním kapitálu účetní jednotky.
(2) Fondy se člení do účtových skupin podle toho, zda jsou tvořeny a doplňovány z kapitálových vkladů peněžních i nepeněžních (kapitálové fondy) nebo ze zisku (fondy ze zisku).
(3) Na účtu 411-Základní kapitál se zachycuje základní kapitál a jeho změny podle právní formy účetní jednotky. O zvýšení či snížení zapisovaného základního kapitálu se účtuje až na základě zápisu v obchodním rejstříku.
(4) V oddělené analytické evidenci k účtu 411-Základní kapitál se účtuje:
- při vzniku obchodní společnosti a družstva o základním kapitálu v souvislosti se zápisem do obchodního rejstříku. Kapitálové obchodní společnosti (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti) a družstva zachycují základní kapitál a jeho změny ve výši zapsané do obchodního rejstříku. Ostatní obchodní společnosti a jiné subjekty zapisované do obchodního rejstříku účtují o základním kapitálu a jeho změnách ve výši peněžitých nebo nepeněžitých vkladů podle společenské smlouvy všech společníků do společnosti. Státní podniky účtují na tomto účtu o stavu kmenového kapitálu a jeho změnách. Dále se analytická evidence vede podle jednotlivých společníků a členů družstva, emisí akcií a počtu akcií podle druhů,
- o zvýšení základního kapitálu u družstev o vklady, ke kterým se zavázali členové družstev a nejsou určeny ke zvýšení zapsaného základního kapitálu do obchodního rejstříku, např. další členský vklad určený stanovami družstva. Dále se analytická evidence vede podle členů družstva,
- o zvýšení základního kapitálu u kapitálových obchodních společností a družstev, které bylo vytvořeno přímo nebo zprostředkovaně ze zisku této účetní jednotky.
Dále se analytická evidence vede podle jednotlivých osob, které vložily vklad do základního kapitálu.
(5) Na účet 412-Emisní ážio se účtuje rozdíl mezi nominální a vyšší prodejní cenou akcií, popř. vkladů při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií, popř. nových vkladů.
(6) Na účet 413-Ostatní kapitálové fondy se účtují ostatní kapitálové vklady peněžní i nepeněžní, které při jejich vytvoření nezvyšují základní kapitál podniku a není pro ně v předcházejících účtech této účtové skupiny samostatný syntetický účet. Ve prospěch účtu se účtují také přijaté dary a dotace na kapitálové dovybavení v případě stanoveném v Čl. XVIII Úvodních ustanovení; u družstev rovněž členské podíly na družstevní bytovou výstavbu a státní příspěvek apod. Na analytickém účtu se rovněž účtuje o zvýšení zapisovaného základního kapitálu u kapitálových obchodních společností a družstev, které ještě nebylo zapsáno do obchodního rejstříku, např. upisování nových akcií. Analytická evidence se vede podle jednotlivých osob (společníků, členů družstva), které se zavázaly vložením vkladu zvýšit základní kapitál. V okamžiku zápisu do obchodního rejstříku se analytický účet vyrovná přeúčtováním na účet 411-Základní kapitál.
(7) Analytická evidence k účtu 413 se vede podle jednotlivých kapitálových fondů s odděleným sledováním darů a dotací v případě stanoveném v Čl. XVIII Úvodních ustanovení, členských podílů a státního příspěvku.
(8) Účet 414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků mohou použít pouze podílové fondy, investiční fondy, penzijní fondy, které vznikly podle zvláštních zákonů, tj. zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Na tomto účtu se účtuje změna hodnoty majetku v souladu s výše uvedenými zákony. Změna hodnoty majetku se během roku nemusí účtovat v případech, kdy tyto změny jsou samostatně běžně sledovány v operativním informačním systému účetní jednotky. Přírůstek, resp. úbytek hodnoty tohoto majetku se zachytí souvztažně na vrub, resp. ve prospěch samostatného analytického účtu k příslušnému syntetickému účtu majetku, a to minimálně jednou ročně při uzavírání účetních knih. Pro účely odpisování dlouhodobého hmotného majetku se k těmto změnám hodnoty majetku nepřihlíží. Při vyřazení majetku se ve prospěch, resp. na vrub tohoto samostatného analytického účtu k syntetickému účtu majetku vyúčtuje část přírůstku, resp. úbytku hodnoty majetku, a to souvztažně s účtem 414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Podíl oceňovacího rozdílu se rozpouští způsobem závazně stanoveným účetní jednotkou.
(9) Tvorba a čerpání fondů tvořených ze zisku (účtová skupina 42) se řídí podle právní povahy účetní jednotky zákonnými předpisy, společenskou smlouvou, stanovami, rozhodnutím valné hromady nebo členské schůze, popř. představenstva akciové společnosti. V případě účtu 421 - Zákonný rezervní fond se vede analytická evidence podle jednotlivých ustanovení obchodního zákoníku, která stanoví povinnost vytvářet rezervní fond obchodní společnosti a u účtu 427 - Ostatní fondy se vede analytická evidence podle jednotlivých fondů a dále podle jednotlivých druhů čerpání fondů tvořených ze zisku.
(10) Účet 431-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení je určený k rozdělení účetního zisku, resp. vypořádání účetní ztráty podle pravidel stanovených obchodním zákoníkem, popř. jiným předpisem, rozhodnutím orgánů účetní jednotky či podle rozhodnutí individuálního podnikatele. Na vrub účtu 431 se účtují i tantiémy a dividendy k výplatě podle příslušných rozhodnutí o rozdělení zisku v případech, kdy se na uvedené tituly netvoří zvláštní fondy ze zisku.
Čl.III
Rezervy
(1) Na účtech účtové skupiny 45-Rezervy se účtuje o tvorbě a použití rezerv. Obecná ustanovení jsou vymezena v úvodních ustanoveních tohoto opatření. Analytická evidence se vede podle jednotlivých rezerv.
(2) Účet 451-Rezervy zákonné se tvoří na tituly a ve výši podle obecně platných právních předpisů, především daňových zákonů, popř. zvláštních zákonů. Rezervy vytvořené na pohledávky za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení se převedou ke dni účinnosti (1. srpen 1995) zákona č. 132/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů na účet 391-Opravná položka k pohledávkám, a to ke konkrétním pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení.
(3) Účet 454-Rezerva na kursové ztráty se vytváří ve smyslu úvodních ustanovení při uzavírání účetních knih na kursové ztráty, které plynou z přepočtu podle platného kursu k poslednímu dni účetního období u pohledávek, závazků, dlouhodobého finančního majetku včetně úvěrů, finančních výpomocí a termínovaných vkladů na účtu 069-Ostatní dlouhodobý finanční majetek.
(4) Na účtu 459-Ostatní rezervy se tvoří další rezervy, pro které není náplň v některém z předchozích účtů této účtové skupiny. Jde o rezervy, o jejichž tvorbě a použití rozhoduje účetní jednotka sama.
(5) Rezervy se čerpají v souladu s předpisy účetní jednotky nebo podle obecně platných právních předpisů v případě zákonných rezerv.
Čl.IV
Úvěry a dlouhodobé závazky
(1) Na účtech účtové skupiny 46-Bankovní úvěry se účtuje o bankovních úvěrech, které mají dlouhodobý charakter (delší než jeden rok). Rovněž se zde účtuje o dlouhodobých bankovních úvěrech, které se poskytují při eskontu směnek. Analytická evidence se vede podle jednotlivých účtů úvěrů otevřených účetní jednotce.
(2) Na účtech účtové skupiny 47-Dlouhodobé závazky se účtuje o závazcích z obchodního i neobchodního styku s dobou splatnosti delší než jeden rok. Analytická evidence se vede podle jednotlivých věřitelů.
(3) Na účtu 471-Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině se zachycují závazky k podnikům ve skupině. Odděleně se v analytické evidenci sledují závazky z kapitálových operací a z obchodního styku.
(4) Na účtu 473-Emitované dluhopisy účtuje emitent dluhopisů vydané dluhopisy ve výši emise souvztažně s účtem 375-Pohledávky z emitovaných dluhopisů.
(5) Účet 474-Závazky z pronájmu se používá při pronájmu hmotného a nehmotného majetku, který vytváří soubor zahrnující zároveň věci movité a nemovité a který je využíván na základě písemné smlouvy nájemcem pro zajištění příjmů po celé zdaňovací období jako celek (§ 28 odst. 2, zákona o daních z příjmů). Výše závazku k pronajímateli se zachytí ve výši zůstatkové ceny pronajatého příslušného dlouhodobého majetku a umořuje se v zásadě ve výši odpisů vyúčtovaných za příslušný dlouhodobý majetek do nákladů s přihlédnutím k platebním podmínkám podle smlouvy. V případě, kdy roční nájemné dle smlouvy je nižší než odpisy, sníží se závazek z nájmu o rozdíl odpisů a nájemného při účetní závěrce do výnosů. Takto bude postupováno pouze u nájemních smluv uzavřených před 1. 1. 2001 do sjednaného ukončení smlouvy, avšak nejpozději do 31. 12. 2005. Obdobně se postupuje v případě nájmu podniku nebo jeho části ve smyslu § 488b a násl. obchodního zákoníku.
(6) Na účtu 475-Dlouhodobé přijaté zálohy se účtují přijaté zálohy od odběratelů před splněním závazku vůči odběrateli.
(7) Na účtu 478-Dlouhodobé směnky k úhradě se zachycují směnky vlastní a akceptované směnky cizí.
(8) Na účtu 479-Ostatní dlouhodobé závazky se zachycují ostatní dlouhodobé dluhy, pro které není v předcházejících účtech účtové skupiny 47-Dlouhodobé závazky určen samostatný syntetický účet. Na tento účet se účtují také závazky vyplývající z tichého společenství.
Čl.V
Individuální podnikatel
(1) Účet 491-Účet individuálního podnikatele slouží k zachycení všech osobních vkladů, včetně vkladu na začátku podnikatelské činnosti, výběrů individuálního podnikatele a přijatých darů. Při otevírání účetních knih se na tento účet převede zisk, popř. ztráta za předcházející účetní období se souvztažným zápisem na účtu 431-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.
(2) Účet 491 může nabýt pasívní, popř. i aktivní zůstatek.
(3) Odděleně se sledují v analytické evidenci k účtu 491 přijaté dary, dotace, převedený zisk nebo ztráta.
Účtová třída 5 - Náklady
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Účtová třída 5 obsahuje prvotní a ve vybraných případech i druhotné náklady. Na jednotlivé účty této účtové třídy se účtují účetní případy narůstajícím způsobem od začátku roku.
(2) Výčet nákladů u jednotlivých syntetických účtů není vyčerpávající. Na jednotlivé syntetické účty se mohou účtovat další náklady, které svou povahou odpovídají ekonomické náplni těchto účtů.
(3) Pokud ve vyúčtováních (fakturách) za přijaté služby nebo nákladech zúčtovaných podle jiných dokladů budou zahrnuty také částky, které nepatří do nákladů účetní jednotky (např. soukromé telefonní hovory, přepravné, nájemné, elektrický proud apod.), lze postupovat takto:
a) zjistí-li se před zaúčtováním příslušných vyúčtování (faktur) nároky, které mají pracovníci, popř. účetní jednotky, uhradit, částky takových nároků se zaúčtují přímo na příslušné účty v účtové třídě 3-Zúčtovací vztahy,
b) nezjistí-li se tyto částky před zachycením příslušných vyúčtování (faktur), zaúčtují se částky na příslušné účty v účtové třídě 5. O dodatečně přijaté náhrady nebo vyúčtované nároky na ně na účtech v účtové třídě 3 se sníží zachycené náklady v účtové třídě 5,
c) u účetních jednotek, které poskytují služby (např. v cestovních kancelářích, ve veřejném stravování), se v nákladech v účtové třídě 5 účtují celé částky faktur či jiných dokladů a tržby za poskytnuté služby se vyúčtují v účtové třídě 6.
(4) Analytickou evidenci v účtové třídě 5 je třeba přizpůsobit ustanovením zákona o daních z příjmů. Zejména je nutno u účtů, na nichž se zachycují připočitatelné a odpočitatelné položky pro zjištění základu pro výpočet daňové povinnosti, sledovat tyto položky odděleně; u položek, které se z hlediska ovlivnění daňového základu uznávají podle ustanovení zákona o daních z příjmů jen ve zvlášť stanovených případech (např. cestovné, dary), je nutné zajistit v účetnictví podklady pro analýzu těchto položek z hlediska daňového.
(5) Zůstatky účtů v účtové třídě 5 se při uzavírání účetních knih převádějí na vrub účtu 710-Účet zisků a ztrát.
Čl.II
Obsahové vymezení účtových skupin provozních nákladů
(1) Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy
(1.1) Na účtech této účtové skupiny se účtuje v závislosti na zvoleném způsobu účtování o zásobách.
(1.2) Při uplatnění způsobu A se postupuje takto:
- v průběhu účetního období spotřebovávané položky materiálu a zboží se běžně vyúčtovávají na vrub účtů 501-Spotřeba materiálu a 504-Prodané zboží se souvztažným zápisem ve prospěch účtů zásob,
- při uzavírání účetních knih případné rozdíly mezi fyzickým stavem zásob zjištěných při inventarizaci a účetním stavem na příslušných účtech zásob se vyúčtují podle své povahy v souladu s ustanovením postupů účtování v účtové třídě 1-Zásoby, čl.II odst. 2.1.2.
(1.3) při uplatnění způsobu B se postupuje takto:
- v průběhu účetního období náklady, které tvoří pořizovací cenu jednotlivých položek nákupu, se účtují na vrub účtů 501-Spotřeba materiálu a 504-Prodané zboží,
- při uzavírání účetních knih počáteční zůstatky účtů 112-Materiál na skladě a 132-Zboží na skladě a v prodejnách se vyúčtují souvztažným zápisem na vrub účtů 501-Spotřeba materiálu a 504-Prodané zboží. Konečné stavy zásob materiálu a zboží ověřené inventarizací se vyúčtují na vrub účtů 112-Materiál na skladě a 132-Zboží na skladě a v prodejnách ve prospěch účtů 501-Spotřeba materiálu a 504-Prodané zboží. U inventarizačních rozdílů se postupuje v souladu s ustanovením postupů účtování v účtové třídě 1 - Zásoby, čl. II odst. 3.1.2.
(1.4) Na účtech 502-Spotřeba energie a 503-Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek se účtují neskladovatelné nákupy.
(1.5) Vedení účtu 504-Prodané zboží je povinné u účetní jednotky provozující obchodní činnost, byť by se jednalo o účetní jednotku splňující podmínky pro vedení skupinového syntetického účtu 500-Spotřebované nákupy.
(2) Účtová skupina 51 - Služby
Na účtech této účtové skupiny se účtují prvotní náklady za externí služby, tj. výkony od jiných účetních jednotek. Výjimku tvoří účet 513-Náklady na reprezentaci, kde se účelově shromažďují náklady týkající se reprezentace a kde se účtuje i o vlastních výkonech, které se použijí pro účely reprezentace. Na účtu 518-Ostatní služby se účtuje drobný dlouhodobý nehmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým majetkem.
(3) Účtová skupina 52 - Osobní náklady
Na účtech 521-Mzdové náklady, 522-Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti, 523-Odměny členům orgánů společnosti a družstva se účtují veškeré požitky zaměstnanců včetně příjmů společníků a členů družstva ze závislé činnosti. Na těchto účtech se účtují mzdy zásadně v hrubých částkách. Do hrubé mzdy musí být zahrnuta také naturální mzda, je-li součástí mzdy. Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se účtuje v cenách obvyklých, které uznává zákon o daních z příjmů.
(4) Účtová skupina 53 - Daně a poplatky
(4.1) V této účtové skupině se zachycují daně, odvody a podobné platby charakteru nákladů v případech, kdy je účetní jednotka poplatníkem s výjimkou daně z příjmů, která se účtuje na vrub účtů účtové skupiny 59-Daně z příjmů a převodové účty.
(4.2) Na účtě 538-Ostatní daně a poplatky se účtují též doměrky těchto daní za minulá léta včetně daně z přidané hodnoty za minulá léta v případech, kdy o tuto daň již nelze zvýšit hodnotu hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek apod. Dále se zde účtují doměrky spotřební daně vztahující se k vlastní spotřebě vybraných výrobků v souladu se zákonem o spotřebních daních.
(5) Účtová skupina 54 - Jiné provozní náklady
(5.1) Na vrub účtu 541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje rozdíl mezi cenou prodávaných předmětů vedenou na účtech účtových skupin 01-Dlouhodobý nehmotný majetek, 02-Dlouhodobý hmotný majetek - odpisovaný a vytvořenými oprávkami. Dále se na vrub tohoto účtu účtuje v souvislosti s prodejem neodpisovaného hmotného dlouhodobého majetku jeho cena evidovaná na účtech účtové skupiny 03-Dlouhodobý hmotný majetek - neodpisovaný a hodnota úplatně převedených nákladů na pořízení hmotného a nehmotného majetku z účtů 041 a 042.
(5.2) Na vrub účtu 542-Prodaný materiál se účtuje v souvislosti s prodejem úbytek materiálu v ocenění pořizovací cenou.
(5.3) Na vrub účtu 543-Dary se účtuje bezplatné předání majetku, k němuž není podnik povinen. Patří sem např. zůstatková cena darovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku včetně daňové povinnosti z titulu daně z přidané hodnoty vztahující se na bezplatné plnění.
(5.4) Na vrub účtu 544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení se účtují částky závazků bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv, a to
- smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru,
- poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
- penále, popř. jiné sankce, ze smluvních vztahů, - postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového,
- odstupné podle § 355 Obchodního zákoníku.
(5.5) Na vrub účtu 545-Ostatní pokuty a penále se účtují částky závazků podle příslušných dokladů bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv.
(5.6) Na vrub účtu 546-Odpis pohledávky se účtují případy odpisu pohledávky v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Případný odpis pohledávek nad uvedený rámec, například odpis pohledávky, u které ze všech okolností případu je zřejmé, že náklady na její vymáhání přesáhnou její výtěžek nebo je podle sdělení příslušného orgánu (policie, soudy apod.) dlužník neznámého pobytu, se sleduje v oddělené analytické evidenci k tomuto účtu.
Dále se zde účtuje odpis pohledávky v souladu s článkem V (přechodná ustanovení k čl. I), bod 1 zákona č. 149/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Nominální hodnota těchto pohledávek se při plném či částečném odepsání sleduje na podrozvahových účtech.
Na účtu 546 se účtuje i hodnota pohledávky při jejím postoupení.
(5.7) Na vrub účtu 548-Ostatní provozní náklady se účtují ostatní položky neúčtované na předcházejících účtech, které se týkají provozní oblasti.
(6) Účtová skupina 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů
(6.1) V této účtové skupině se zachycují položky týkající se provozní (běžné) činnosti, tj. bez finančních a mimořádných nákladů a k nim se vztahujících opravných položek (účtová skupina 56 až 58).
(6.2) Způsob odpisování dlouhodobého majetku je stanoven u účtové třídy 0-Dlouhodobý majetek. Na účtě 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtují odpisy podle odpisového plánu, zatímco zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje na vrub účtu 541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Na účet 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku patří dále zůstatková cena dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku při jeho fyzické likvidaci v důsledku opotřebení. Zůstatková cena dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v důsledku mank a škod se účtuje přímo na vrub účtu 582-Manka a škody.
(6.3) Kromě odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se v této účtové skupině dále účtuje tvorba zákonných rezerv (účet 552-Tvorba zákonných rezerv), tvorba ostatních rezerv (účet 554-Tvorba ostatních rezerv) se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 451-Rezervy zákonné a zbývajících účtů účtové skupiny 45-Rezervy.
(6.4) Na vrub účtu 555-Zúčtování komplexních nákladů příštích období se zachycují položky provozního charakteru se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 382-Komplexní náklady příštích období.
(6.5) Na vrub účtu 557-Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku se účtují částky vyjadřující postupné umořování opravné položky k nabytému majetku se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 098-Oprávky k opravné položce k nabytému majetku.
(6.6) Souvztažnými účty k účtu 559-Tvorba opravných položek jsou účty účtových skupin 09-Opravné položky k dlouhodobému majetku (s výjimkou účtů 095-Opravná položka k poskytnutým zálohám, 096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku, 097-Opravná položka k nabytému majetku a 098-Oprávky k opravné položce k nabytému majetku), 19-Opravné položky k zásobám a účet 391-Opravná položka k pohledávkám.
Čl.III
Obsahové vymezení účtových skupin finančních nákladů
(1) Účtová skupina 56 - Finanční náklady
(1.1) Na účet 561-Prodané cenné papíry a vklady se vyúčtuje úbytek cenných papírů souvztažně se zápisy na účtech 061-Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem, 062-Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem, 063-Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady, 069-Ostatní dlouhodobý finanční majetek, 251-Majetkové cenné papíry, 252-Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly, 253-Dlužné cenné papíry, 255-Vlastní dluhopisy a 385-Příjmy příštích období v případech prodeje dlužných cenných papírů, k nimž je na účet 385 vyúčtován naběhlý alikvotní výnosový úrok.
(1.2) Na účtě 562-Úroky se účtuje platební povinnost z titulu úroků vůči bankám včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, v případě půjček, finančních operací (např. eskontace cenných papírů). Nepatří sem kapitalizované úroky, které se zahrnují do pořizovací ceny nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku. Kapitalizace úroků se zahájí prvním použitím úvěru nebo půjčky na tento účel. Je-li úvěr nebo půjčka použit i na jiný účel, a to doložený věcně i hodnotově, účtují se úroky proporcionálně na jednotlivé účely.
(1.3) Na vrub účtu 563-Kursové ztráty se účtují kursové rozdíly vznikající na účtech pohledávek a závazků, při inkasu či úhradě a na finančních účtech (účtech účtových skupin 21, 22, 25 a 26) při uzavírání účetních knih.
(1.4) Na vrub účtu 568-Ostatní finanční náklady se účtují náklady peněžního styku, zejména bankovní výlohy, pojistné, náklady spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky s výjimkou případů, kdy se tyto položky stávají součástí pořizovací ceny majetku.
(2) Účtová skupina 57 - Rezervy a opravné položky finančních nákladů
(2.1) Na vrub účtu 574-Tvorba rezerv se účtuje tvorba rezerv týkajících se finančních nákladů (např. rezerva na kursové ztráty), se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 454-Rezerva na kursové ztráty nebo 459-Ostatní rezervy.
(2.2) Na vrub účtu 579-Tvorba opravných položek se účtuje souvztažně ve prospěch účtů 095-Opravná položka k poskytnutým zálohám, 096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku a účtů účtové skupiny 29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku.
Čl.IV
Obsahové vymezení účtové skupiny pro mimořádné náklady
(1) Účtová skupina 58 - Mimořádné náklady
(1.1) Na účtech této účtové skupiny se zachycují operace neobvyklé povahy vzhledem k běžné činnosti podniku, jakož i případy mimořádných událostí nahodile se vyskytujících.
(1.2) Na vrub účtu 581-Náklady na změnu metody se účtují změny ve způsobu ocenění majetku (v souladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona) se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného majetkového účtu respektive příslušného účtu v účtové skupině 07-Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a 08-Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku.
(1.3) Na vrub účtu 582-Manka a škody se účtují manka a škody na majetku, s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin, který se zaúčtuje vždy jako pohledávka vůči hmotně odpovědné osobě, a dále částky chybějících cenných papírů, kdy je nutno uvést tyto položky v oddělené analytické evidenci k příslušnému účtu v účtových skupinách 06 a 25 "Cenné papíry v umořovacím řízení" a zahájit umořovací řízení. Nároky na náhrady mank se účtují ve prospěch účtu 688-Ostatní mimořádné výnosy. Rovněž nároky na náhradu škody, vyúčtované na účtu 582-Manka a škody, se účtují ve prospěch účtu 688-Ostatní mimořádné výnosy. Na vrub účtu 582-Manka a škody se rovněž účtuje jak celková, tak částečná škoda na nedokončené rostlinné výrobě. Částečnou škodu na nedokončené rostlinné výrobě lze vyjádřit ve výši úhrady od pojišťovny.
Jsou-li stanoveny normy přirozených úbytků zásob, neúčtuje se na účtu 582 o úbytcích v rámci těchto norem. Ty se účtují podle charakteru zásob na vrub účtů 501-Spotřeba materiálu, 504-Prodané zboží, nebo na vrub příslušného účtu v účtové skupině 61 - Změny stavu vnitropodnikových zásob. Nutné porážky zvířat a konfiskáty se účtují jako prodej zvířat, a to i v případě, že není dosaženo tržby.
(1.4) Na vrub účtu 584-Tvorba rezerv se účtují položky rezerv na náklady charakteru mimořádných nákladů se souvztažným zápisem ve prospěch některého z účtů rezerv v účtové skupině 45.
(1.5.) Na vrub účtu 588-Ostatní mimořádné náklady se účtují např. opravy nákladů minulých účetních období, pokud jde o významné položky, jakož i náklady z titulu postoupení, popř. ukončení hospodářské činnosti, či složky hospodářské činnosti účetní jednotky se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 597-Převod provozních nákladů, popř. účtu 598-Převod finančních nákladů.
(1.6) Na vrub účtu 589-Tvorba opravných položek se účtuje souvztažně ve prospěch příslušných opravných účtů účtových skupin 09-Opravné položky k dlouhodobému majetku (s výjimkou účtu 097-Opravná položka k nabytému majetku a 098-Oprávky k opravné položce k nabytému majetku), 19-Opravné položky k zásobám a účtu 391-Opravná položka k pohledávkám, pokud mají vztah k mimořádným nákladům.
Čl.V
Obsahové vymezení účtové skupiny pro daně z příjmů a převodové účty
(1) Účtová skupina 59 - Daně z příjmů a převodové účty
(1.1) Výše splatných daní při uzávěrce účetního období se zachycuje na vrub účtů 591-Daň z příjmů z běžné činnosti
- splatná, pro část týkající se hospodářského výsledku z běžné činnosti, 593-Daň z příjmů z mimořádné činnosti
- splatná, pro část týkající se mimořádného hospodářského výsledku, se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 341-Daň z příjmů.
(1.2) Výše odložených daní vypočtená podle daňových zákonů z dočasných rozdílů mezi daňovým základem a účetním ziskem před zdaněním (viz úvodní ustanovení čl. X) při uzávěrce účetních knih se zachycuje podle svého charakteru na účtu 592-Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená, pro část týkající se hospodářského výsledku z běžné činnosti, a na účtu 594-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená, pro část týkající se mimořádného hospodářského výsledku, se souvztažným zápisem na vrub, resp. ve prospěch účtu 371-Odložená daňová pohledávka a závazek.
(1.3) Na vrub účtu 595-Dodatečné odvody daně z příjmů se účtují doměrky daně za minulá léta a ve prospěch tohoto účtu vratky daně za minulá léta.
(1.4) Na účtu 596-Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům se účtuje nárok na podíl na zisku či povinnost úhrady ztráty vůči společníkům veřejné obchodní společnosti nebo komplementářům komanditní společnosti (souvztažný zápis je na účtu 364, resp. 354).
(1.5) Ve prospěch účtu 597-Převod provozních nákladů se účtují např. náklady související s postoupením nebo ukončením hospodářské činnosti, či složky hospodářské činnosti účetní jednotky se souvztažným zápisem na vrub účtu 588-Ostatní mimořádné náklady nebo na vrub účtů účtové skupiny 56-Finanční náklady, jestliže se jedná o náklady finančního charakteru.
(1.6) Ve prospěch účtu 598-Převod finančních nákladů se účtuje převod na vrub provozních nákladů (např. účet 548-Ostatní provozní náklady), popř. na vrub některého z účtů účtové skupiny 58-Mimořádné náklady, v zájmu objektivního vykázání provozního, finančního a mimořádného hospodářského výsledku.
Účtová třída 6 - Výnosy
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Účtová třída 6 obsahuje výnosy narůstajícím způsobem od začátku roku. Prvotní výnosy se v této účtové třídě zachycují časově rozlišené. Daň z přidané hodnoty vyznačená na vystaveném daňovém dokladu (např. faktuře) není součástí tržeb, ale účtuje se přímo ve prospěch účtu 343-Daň z přidané hodnoty.
(2) Slevy a srážky jsou u dodavatele součástí tržeb, mohou však být pro ně zřízeny samostatné analytické účty. Za slevy a srážky se považují všechny položky bez zřetele k tomu, zda zákazník měl předem na slevu nárok, či zda jde o slevu dodatečně uznanou, např. pro špatnou jakost.
(3) V případě úrokových výnosů (příjmů), které se podle zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň vyúčtuje na vrub účtu 341 - Daň z příjmů. V ostatních případech se úrokový výnos (příjem) účtuje v netto částce; pokud se uvedený úrokový výnos (příjem) účtuje v brutto částce, je nutno vyúčtovat částku srážkové daně odpovídající vyúčtovanému úrokovému výnosu na účet 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná. Dividendy, podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění plynou-li ze zahraničí se účtují v brutto částce a plynou-li z tuzemska se účtují v netto částce.
(4) Právně zaniklé závazky se vyúčtují na příslušný účet ostatních výnosů (s výjimkou např. splnění, započtení, dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým, splynutí, narovnání).
(5) Zůstatky účtů v účtové třídě 6 se při uzavírání účetních knih převádějí ve prospěch účtu 710-Účet zisků a ztrát.
Čl.II
Obsahové vymezení účtových skupin provozních výnosů
(1) Účtová skupina 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží
Ve prospěch účtů této účtové skupiny se účtují na základě příslušných dokladů (např. faktur) tržby se souvztažným zápisem na vrub účtů účtové skupiny 31-Pohledávky, popř. účtu 211-Pokladna.
(2) Účtová skupina 61 - Změny stavu vnitropodnikových zásob
(2.1) Na účtech této účtové skupiny se účtují v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby, popř. změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a zvířat ke konci a k počátku účetního období, popř. měsíce, čtvrtletí či pololetí. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové třídě 1. Je-li hodnota zásob koncem příslušného období vyšší než na počátku období, vyúčtuje se rozdíl ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 61, v opačném případě se rozdíl vyúčtuje na vrub příslušných účtů této účtové skupiny.
(2.2) V případě použití vlastních výrobků k účelům reprezentace, účtuje se na vrub účtu 513-Náklady na reprezentaci a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 61.
(3) Účtová skupina 62 - Aktivace
(3.1) Ve prospěch účtu 621-Aktivace materiálu a zboží se účtuje hodnota vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii se souvztažným zápisem na vrub účtů zásob, popř. účtu 501-Spotřeba materiálu nebo účtu 504-Prodané zboží v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob.
(3.2) Ve prospěch účtu 622-Aktivace vnitropodnikových služeb se účtuje např. vnitropodniková přeprava se souvztažným zápisem na vrub účtů 111-Pořízení materiálu, 131-Pořízení zboží, 041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, 501-Spotřeba materiálu, 504-Prodané zboží, popř. na vrub účtu 513-Náklady na reprezentaci, jde-li o použití vnitropodnikových služeb pro účely reprezentace.
(3.3) Ve prospěch účtů 623-Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku a 624-Aktivace dlouhodobého hmotného majetku se účtuje aktivace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vyrobeného ve vlastní režii se souvztažným zápisem na vrub účtů 041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
(4) Účtová skupina 64 - Jiné provozní výnosy
(4.1) Ve prospěch účtů 641-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a 642-Tržby z prodeje materiálu se účtují tržby, jakož i odhad částek poplatků za pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků, se souvztažným zápisem na vrub účtů 311-Odběratelé, 315-Ostatní pohledávky, popř. 388-Dohadné účty aktivní.
(4.2) Ve prospěch účtu 644-Smluvní pokuty a úroky z prodlení se účtují částky pohledávek bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv, a to
- smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy a úvěru, - poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
- penále, popř. jiné sankce, ze smluvních vztahů,
- postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového,
- odstupné podle § 355 Obchodního zákoníku.
(4.3) Ve prospěch účtu 645-Ostatní pokuty a penále se účtují částky nároků podle příslušných dokladů bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv.
(4.4) Ve prospěch účtu 646-Výnosy z odepsaných pohledávek se účtují úhrady pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů a od tohoto okamžiku se v účetnictví neevidovaly. Na tento účet se účtují i výnosy z postoupení pohledávek z provozní činnosti.
(4.5) Ve prospěch účtu 648-Ostatní provozní výnosy se účtují výnosy na předcházejících účtech neuvedené, mající vztah k provozní oblasti.
(5) Účtová skupina 65 - Zúčtování rezerv a opravných položek provozních výnosů
(5.1) Ve prospěch účtu 652-Zúčtování zákonných rezerv se účtuje rozpuštění zákonných rezerv se souvztažným zápisem na vrub účtu 451-Rezervy zákonné.
(5.2) Ve prospěch účtu 654-Zúčtování ostatních rezerv se účtuje rozpuštění ostatních rezerv týkajících se provozní oblasti se souvztažným zápisem na vrub účtů účtové skupiny 45-Rezervy s výjimkou účtu 451-Rezervy zákonné.
(5.3) Ve prospěch účtu 655-Zúčtování komplexních nákladů příštích období se zachycují položky provozního charakteru se souvztažným zápisem na vrub účtu 382-Komplexní náklady příštích období.
(5.4) Ve prospěch účtu 657-Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku se účtují částky vyjadřující postupné umořování oprávky k opravné položce k nabytému majetku se souvztažným zápisem na vrub účtu 098-Oprávky k opravné položce k nabytému majetku.
(5.5) Ve prospěch účtu 659-Zúčtování opravných položek se účtuje částečné nebo plné rozpuštění opravných položek, když pominuly důvody pro jejich existenci, se souvztažným zápisem na vrub účtů účtových skupin 09-Opravné položky k dlouhodobému majetku (s výjimkou účtů 097-Opravná položka k nabytému majetku, 098-Oprávky k opravné položce k nabytému majetku, 095-Opravná položka k poskytnutým zálohám a 096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku), 19-Opravné položky k zásobám a účtu 391-Opravná položka k pohledávkám.
Čl.III
Obsahové vymezení účtových skupin finančních výnosů
(1) Účtová skupina 66 - Finanční výnosy
(1.1) Ve prospěch účtu 661-Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů se účtuje prodej cenných papírů dlouhodobého i krátkodobého charakteru, evidovaných na účtech 061-Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem, 062-Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem, 063-Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady, 069-Ostatní dlouhodobý finanční majetek a na účtech účtové skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek.
(1.2) Ve prospěch účtu 662-Úroky se účtují nároky na přijaté úroky od peněžních ústavů a jiných dlužníků a obdobná plnění.
(1.3) Ve prospěch účtu 663-Kursové zisky se účtují kursové rozdíly vznikající na účtech pohledávek a závazků, při inkasu či platbě a na finančních účtech (účtech účtových skupin 21, 22, 25 a 26) vznikajících při uzavírání účetních knih.
(1.4) Ve prospěch účtu 665-Výnosy z finančního majetku se účtují např. dividendy, podíly na zisku, nájemné vyplývající z vlastnictví dlouhodobého finančního majetku vedených na účtech účtové skupiny 06-Dlouhodobý finanční majetek.
(1.5) Ve prospěch účtu 666-Výnosy z krátkodobého finančního majetku se účtují např. dividendy či úroky, vyplývající z vlastnictví tohoto majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek.
(1.6) Ve prospěch účtu 668-Ostatní finanční výnosy se účtují finanční výnosy nezachycované na předcházejících účtech této účtové skupiny.
(2) Účtová skupina 67 - Zúčtování rezerv a opravných položek finančních výnosů
(2.1) Ve prospěch účtu 674-Zúčtování rezerv se účtuje rozpuštění rezerv týkajících se finanční oblasti se souvztažným zápisem na vrub účtů účtové skupiny 45-Rezervy.
(2.2) Ve prospěch účtu 679-Zúčtování opravných položek se účtuje částečné nebo plné rozpuštění opravných položek, když pominuly důvody pro jejich existenci, se souvztažným zápisem na vrub účtů 095-Opravná položka k poskytnutým zálohám, 096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku a účtové skupiny 29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku.
Čl.IV
Obsahové vymezení účtové skupiny pro mimořádné výnosy
Účtová skupina 68 - Mimořádné výnosy
(1) Na účtech této účtové skupiny se zachycují neobvyklé operace vzhledem k běžné činnosti podniku, jakož i případy mimořádných událostí nahodile se vyskytujících.
(2) Ve prospěch účtu 681-Výnosy ze změny metody se účtují např. změny ve způsobu ocenění majetku (v souladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona) se souvztažným zápisem na vrub příslušného majetkového účtu.
(3) Ve prospěch účtu 684-Zúčtování rezerv se účtují položky charakteru mimořádných výnosů se souvztažným zápisem na vrub některého z účtů rezerv.
(4) Ve prospěch účtu 688-Ostatní mimořádné výnosy se účtuje zejména nárok na náhradu za manka a škody od fyzických i právnických osob, přebytky na majetku s výjimkou přebytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, jakož i oprava výnosů minulých účetních období, pokud jde o významné položky, a dále výnosy z titulu postoupení nebo ukončení hospodářské činnosti či složky hospodářské činnosti účetní jednotky se souvztažným zápisem na vrub účtů účtové skupiny 69-Převodové účty.
(5) Ve prospěch účtu 689-Zúčtování opravných položek se účtuje souvztažně na vrub účtů účtových skupin 09-Opravné položky k dlouhodobému majetku (s výjimkou účtů 097-Opravná položka k nabytému majetku, 098-Oprávky k opravné položce k nabytému majetku, 095-Opravná položka k poskytnutým zálohám, 096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku a účtů účtové skupiny 29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku), 19-Opravné položky k zásobám a účtu 391-Opravná položka k pohledávkám, jestliže se jedná o položky mající vztah k mimořádným výnosům.
Čl.V
Obsahové vymezení účtové skupiny pro převodové účty
Účtová skupina 69 - Převodové účty
(1) Na vrub účtu 697-Převod provozních výnosů se např. účtují výnosy související s postoupením nebo ukončením hospodářské činnosti či složky hospodářské činnosti účetní jednotky se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 688-Ostatní mimořádné výnosy, popř. ve prospěch účtů účtové skupiny 66-Finanční výnosy, jestliže se jedná o výnosy finančního charakteru.
(2) Na vrub účtu 698-Převod finančních výnosů se účtuje převod ve prospěch provozních výnosů (např. účtu 648-Ostatní provozní výnosy), popř. ve prospěch některého z účtů účtové skupiny 68-Mimořádné výnosy, v zájmu objektivního vykázání provozního, finančního a mimořádného hospodářského výsledku.
Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty
Čl.I
Závěrkové účty
701 - Počáteční účet rozvažný
702 - Konečný účet rozvažný
710 - Účet zisků a ztrát
Na těchto účtech se účtuje v souladu s úvodními ustanoveními tohoto opatření.
Čl.II
Podrozvahové účty
(1) Na podrozvahových účtech v účtových skupinách 75 až 79 se sledují důležité skutečnosti, o kterých se neúčtuje v soustavě podvojného účetnictví a jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít. Jedná se především o využívání cizího majetku, ke kterému účetní jednotka nemá vlastnické právo, popř. právo hospodaření, dále evidence práv, o kterých se neúčtuje (hypotéky), nebo materiálu, jehož pořízení, uchování, udržování a sledování vyplývá z obecně platných právních předpisů, např. materiál civilní obrany.
(2) Na podrozvahových účtech se sledují zejména:
Přijatá depozita a hypotéky
Najatý majetek
Majetek přijatý do úschovy
Zásoby přijaté ke zpracování
Směnky k inkasu použité k úhradě do doby jejich splatnosti
Přísně zúčtovatelné tiskopisy
Materiál ve skladech civilní ochrany a ostatní materiál specifického použití
Program 222
Závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení
Pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení
Odepsané pohledávky
Poskytnuté záruky a jiné obdobné závazky
Přijaté záruky a jiné obdobné pohledávky
Poskytnuté zástavy, pokud se o nich neúčtuje podle Čl. XII odst. 2 účtové třídy 0
Přijaté zástavy
Závazky z leasingu
Pohledávky z leasingu
Pohledávky z pevných termínových operací
Závazky z pevných termínových operací
Pohledávky z opcí
Závazky z opcí
Uspořádací účty - pro vyčíslení výsledku z pevných termínových a opčních operací
Evidenční účet - v případě podvojného účtování na podrozvahových účtech.
 
Příl.3
Změny postupů účtování pro investiční a podílové fondy
Čl. I
Investiční fondy a podílové fondy postupují v účetnictví podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, pokud dále není stanoveno jinak.
Čl. II
Úvodní ustanovení
Investiční a podílové fondy postupují podle následujících změn:
1. Čl. VII Doplňují se odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) U investičních fondů a podílových fondů, které vznikly podle zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, se za den uskutečnění účetního případu při nákupu a prodeji cenného papíru považuje den, kdy fond uzavřel příslušnou smlouvu, pokud doba mezi uzavřením smlouvy a plněním závazků z této smlouvy není delší než 15 dnů: je-li doba delší než 15 dnů, jde o termínový obchod.
(4) Za den uskutečnění případu se u investičních a podílových fondů v případě smluv o derivátech považuje
a) den, kdy uvedený fond uzavřel příslušnou smlouvu,
b) den, kdy došlo ke změně reálné hodnoty,
c) den, kdy došlo k plnění na základě příslušné smlouvy."
2. Doplňuje se nový článek XXI, který zní:
"Repo obchody
(1) Repo obchodem se rozumí repo a reverzní repo, které se uzavírají na základě rámcové repo smlouvy.
(2) Repem se rozumí poskytnutí cenných papírů za hotovost nebo jinou formu úhrady se současným závazkem přijmout tyto cenné papíry k přesnému datu za částku rovnající se původní hotovosti nebo jiné formě úhrady a úroku.
(3) Reverzním repem se rozumí přijetí cenných papírů za hotovost nebo jinou formu úhrady se současným závazkem poskytnout tyto cenné papíry k přesnému datu za částku rovnající se převedené hotovosti nebo jiné formě úhrady a úroku.
(4) Jako o repo obchodu je účtováno o:
a) klasickém repu a klasickém reverzním repu,
b) půjčce cenných papírů zajištěné převodem cenných papírů nebo hotovostí a výpůjčce cenných papírů zajištěné převodem cenných papírů a hotovostí,
c) prodeji cenných papírů se současně sjednaným zpětným nákupem a nákupu cenných papírů se současně sjednaným zpětným prodejem.
(5) Klasickým repem se rozumí přijetí úvěru se zajišťovacím převodem cenných papírů, klasickým reverzním repem se rozumí poskytnutí úvěru se zajišťovacím převodem cenných papírů.
(6) Investiční fondy a podílové fondy, které půjčují cenné papíry nebo poskytují cenné papíry v repo obchodech, o nich účtují na samostatných analytických účtech syntetických účtů, kde o nich bylo účtováno před půjčením nebo poskytnutím v repu a oceňují se způsobem použitým před jejich půjčením nebo poskytnutím v repu.
(7) Investiční fondy a podílové fondy, které si vypůjčují cenné papíry nebo přijímají cenné papíry v repo obchodech, a které jsou následně poskytnuty v repo obchodech nebo jsou půjčeny, zůstávají na účtech cenných papírů, kde o nich bylo účtováno při vypůjčení nebo přijetí v repu.
(8) Investiční fondy a podílové fondy účtují o cenných papírech vypůjčených a přijatých v repo obchodech na samostatných analytických účtech příslušných syntetických účtů. Při jejich prodeji se rozdíl mezi oceněním cenných papírů v účetnictví (po zrušení oceňovacího rozdílu) a prodejní cenou zúčtuje souvztažně s příslušným účtem závazků z cenných papírů. Při zpětném nákupu cenných papírů se rozdíl mezi oceněním závazků z cenných papírů v účetnictví (po zrušení oceňovacích rozdílů) a cenou pořízení cenných papírů zúčtuje souvztažně s účtem nákladů (účet 568-Ostatní finanční náklady) resp. výnosů (účet 668-Ostatní finanční výnosy).
(9) Investiční fondy a podílové fondy, které poskytují cenné papíry do klasického repa, účtují o cenných papírech podle odstavce 6 a současně zaúčtují přijetí úvěru na účet 231-Krátkodobé bankovní úvěry v samostatné analytické evidenci se souvztažným zápisem na účet 221-Bankovní účty. Platební povinnost z titulu úroku z přijatého úvěru zaúčtují na účet 562-Úroky."
Čl. III
Účtové třídy
ÚČTOVÁ TŘÍDA 3
3. Čl. VIII
Na konec odstavce 6 se doplňuje text:
"Účtuje se zde o derivátech v samostatné analytické evidenci podle druhů derivátů. Rozdíl ze změn reálné hodnoty derivátů se účtuje souvztažně s účtem 414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Při vypořádání derivátů se vyúčtuje rozdíl souvztažně s účtem 221-Bankovní účty.
Deriváty se oceňují reálnou hodnotou, kterou se rozumí tržní hodnota za podmínek běžných pro daný trh. Není-li k dispozici tržní hodnota, použije se pro ocenění odborný odhad. Postup pro výpočet reálné hodnoty odborným odhadem stanoví investiční společnost vnitřním předpisem. Pokud jsou deriváty kótovány na tuzemské či zahraniční burze, rozumí se tržní hodnotou cena tohoto trhu, za jakou se na něm k okamžiku ocenění obchoduje s danými deriváty. V případě, že veřejný trh k okamžiku ocenění nepracuje, použije se cena platná poslední pracovní den, který předchází okamžiku ocenění. Pro účtování o reálné hodnotě v Kč nebo i cizí měně je v zásadě rozhodující měna vypořádání derivátu.
Za deriváty se nepovažují repo smlouvy a smlouvy o nákupu nebo prodeji hmotného majetku, zásob a komodit."
ÚČTOVÁ TŘÍDA 4
4. Čl. II
Odstavec 8 - ve druhé, třetí a čtvrté a šesté větě se za slovo "majetku" doplňují slova "a závazků". Před poslední větu se doplňuje věta: "Při prodeji vypůjčených cenných papírů nebo při prodeji cenných papírů přijatých v reverzním repu se také zruší oceňovací rozdíly k závazkům z těchto cenných papírů (hodnota závazku z cenného papíru je upravena o rozdíl mezi cenou pořízení a prodejní cenou cenného papíru). Při zpětném nákupu prodaného vypůjčeného cenného papíru nebo prodaného cenného papíru přijatého v reverzním repu se zruší oceňovací rozdíl k závazku z tohoto cenného papíru."
Na konec odstavce se doplňují věty, které znějí: "Oceňovací rozdíly z přecenění se zúčtují při ukončení reverzního repa a zpětném předání cenných papírů původnímu vlastníkovi souvztažně na vrub nebo ve prospěch účtu závazků k těmto cenným papírům. Na tomto účtu se rovněž účtují v samostatné analytické evidenci i oceňovací rozdíly ze změn reálné hodnoty derivátů. Při vypořádání derivátů se oceňovací rozdíl zúčtuje do nákladů (účet 568-Ostatní finanční náklady) resp. do výnosů (účet 668-Ostatní finanční výnosy)."
ÚČTOVÁ TŘÍDA 7
5. Čl. II V odstavci 2 se doplňuje "Přijaté cenné papíry".
6. Doplňují se odstavce 3, 4 a 5, které znějí:
"(3) Na účtech pohledávek a závazků z pevných termínových operací se účtuje o pohledávkách a závazcích s úrokovými, měnovými, akciovými nástroji. Pohledávky a závazky se účtují v dohodnuté hodnotě podkladového nástroje a dále se přeceňují z titulu změn úrokových měr, spotových měnových kurzů, změn cen akcií. Investiční společnost může rozhodnout, že tyto pohledávky a závazky nebude přeceňovat z titulu změn úrokových měr. Analytická evidence se vede v členění na swapy, forwardy, futures.
(4) Na účtech pohledávek a závazků z opcí se účtuje o pohledávkách a závazcích u opcí s úrokovými, měnovými, akciovými nástroji. Pohledávky a závazky se účtují v dohodnuté ceně podkladového nástroje a dále se přeceňují z titulu změn cen úrokových měr, spotových měnových kurzů, změn cen akcií. Investiční společnost může rozhodnout, že tyto pohledávky a závazky nebude přeceňovat z titulu změn úrokových měr.
(5) Na účtu Přijaté cenné papíry účtuje investiční fond a podílový fond o cenných papírech přijatých v repo obchodech, se kterými nemá právo volně nakládat, např. prodat, půjčit.
1) Zejména
§ 2 odst. 1 a 2 a § 21 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku.
1) § 45 odst. 1 zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.
1) § 26 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
2) § 33 zákona č. 286/1990 Sb., o daních z příjmů.
3) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,
zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé.
3) § 121 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 42 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
4) Zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví,
zákon SNR č. 24/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů.
6) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,
zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákon SNR č. 253/1991 Sb., o působnosti orgánů Slovenské republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7) FMF č.j. V/20 530/1992.
7) Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8) FMF č.j. V/20 531/1992.
8) § 2 zákona č.20/1987Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
9) § 1 zákona č.71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
10) Opatření federálního ministerstva financí č.j. V/20 101/1992.
10) Vyhláška č.193/1995 Sb., kterou se stanoví způsob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a plynovodů.
11) § 9 zákona č.222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.
*) viz text přílohy č. 2 opatření čj. 281/66 191/1996
*) Podle čl. II odst. 3 opatření MF č. 281/71 699/1995 se ust. odst. 5 a 6 použijí prvně při sestavování roční účetní závěrky za rok 1995.

Související dokumenty