D-94 Uplatňování DPH u zastavárenské činnosti

Schválený:
D-94
Pokyn
Uplatňování DPH u zastavárenské činnosti
Referent:
Ing. Najman,
tel.: 2454 2573
Čj.: 181/50 209/94
Při uplatňování DPH u zastavárenské činnosti se vychází z jednotlivých ustanovení zákona č. 588/1992 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. V tomto pokynu jsou vymezeny pouze otázky vyplývající ze specifického postavení zastaváren a jejich zákazníků, které se odrážejí i v systému uplatňování této daně.
Základní činností zastaváren je poskytování finančních půjček zákazníkům. Tato činnost je zdanitelným plněním osvobozeným od daňové povinnosti podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, konkrétně se jedná o finanční činnost - poskytování úvěrů. Při uskutečňování těchto zdanitelných plnění nemá plátce daně - zastavárna nárok na odpočet daně na vstupu (§ 25 odst. 2 zákona).
Výše uvedené zdanitelné plnění uskutečňuje zastavárna ve všech dále vymezených případech, které řeší další specifika zastavárenské činnosti a ve kterých je uveden další postup zastaváren a jejich zákazníků.
Při předání věci do zástavy poskytne zastavárna zákazníkovi půjčku. Toto zdanitelné plnění osvobozené od daňové povinnosti se považuje za uskutečněné dnem poskytnutí půjčky (§ 9 odst. 1 písm. c) zákona).
1.
Zastavárna (plátce daně) zástavu neprodá - zákazník (plátce daně) ji včas vyplatí
Vyzvedne-li si zákazník ve stanovené lhůtě zastavenou věc zpět a zastavárně zaplatí sjednanou finanční částku (půjčka + sjednaný úrok), zastavárně ani zákazníkovi daňová povinnost nevznikne - zastavárna uskutečnila zdanitelné plnění osvobozené od daňové povinnosti, příjemcem tohoto plnění byl zákazník.
2. Zastavárna (plátce daně) zástavu prodá - zákazník (plátce daně) ji nevyplatil
2.1.
V zástavní smlouvě je uvedeno, že k zástavě má zákazník vlastnické právo, dokud ji nenabude třetí osoba
V tomto případě vznikne daňová povinnost zastavárně i zákazníkovi.
Zastavárna uskutečnila ve prospěch zákazníka dvě zdanitelná plnění:
a) poskytnutí finanční půjčky - zdanitelné plnění osvobozené od daňové povinnosti,
b) poskytnutí služby - zprostředkování prodeje zástavy (jedná se o službu spadající do oboru JKV 974 s uplatňovanou sazbou daně 23 %).
Zákazník má nárok na odpočet daně na vstupu u výše uvedeného zdanitelného plnění (zprostředkování prodeje zástavy) za podmínek uvedených v § 19 zákona.
Zákazník uskutečnil ve prospěch třetí osoby zdanitelné plnění (prodej zástavy), příjemce tohoto plnění (je-li plátcem daně) má nárok na odpočet daně na vstupu za podmínek uvedených v § 19 zákona.
2.2.
V zástavní smlouvě je uvedeno, že k zástavě po jejím propadnutí má zastavárna vlastnické právo, dokud ji nenabude třetí osoba
Také v tomto případě vznikne daňová povinnost zastavárně i zákazníkovi.
Zastavárna uskutečnila ve prospěch zákazníka zdanitelné plnění osvobozené od daňové povinnosti (poskytnutí finanční půjčky). Ve prospěch třetí osoby uskutečnila zdanitelné plnění prodejem zástavy, příjemce tohoto plnění (je-li plátcem daně) má nárok na odpočet daně na vstupu za podmínek uvedených v § 19 zákona.
Zákazník uskutečnil ve prospěch zastavárny zdanitelné plnění (dodání zástavy při kterém došlo ke změně vlastnického práva), zastavárna má nárok na odpočet daně na vstupu za podmínek uvedených v § 19 zákona.
I. náměstek ministra financí:
Ing. Jan Klak, v.r.

Související dokumenty