141/1984 Sb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch

Schválený:
141/1984 Zb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky
zo 14. decembra 1984,
ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch
Zmena: 277/1990 Zb.
Zmena: 154/1992 Zb.
Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 41 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch (ďalej len "zákon"):
 
PRVÁ ČASŤ
DRUHY NOTÁRSKYCH POPLATKOV
Prvý oddiel
Notársky poplatok za úkony
(K § 2 až 7 zákona)
 
§ 1
Predmet a sadzby poplatkov
Notárske úkony a sadzby poplatkov,ktoré sa za ne vyberajú, sú uvedené v sadzobníku notárskych poplatkov za úkony (príloha).
 
§ 2
Základ poplatku
(1) Ak ide o zmluvu o výmene nehnuteľností, základom poplatku je cena nehnuteľnosti, ktorá má najvyššiu cenu.
(2) Ak je predmetom notárskeho úkonu opakujúce sa plnenie, základom poplatku je súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení. Ak ide o plnenie na neurčitý čas, na dobu života alebo na čas dlhší ako päť rokov, za jeho cenu sa považuje päťnásobok ceny ročného plnenia. To isté platí o cene práv, ktoré možno opätovne vykonávať.
(3) Ak sa cena predmetu notárskeho úkonu nemôže určiť, základom poplatku je suma 3000 Kčs.
Druhý oddiel
Notársky poplatok z prevodu alebo prechodu nehnuteľností
(K § 8 až 11 zákona)
 
§ 3
Predmet poplatku
(1) Prevod (prechod) nehnuteľnosti je odplatný vtedy, keď sa odplata za nehnuteľnosť skutočne poskytla alebo ak je nadobúdateľ zaviazaný ju poskytnúť. Pritom nie je rozhodujúce, v akom plnení a v akej výške sa odplata poskytuje.
(2) Ak pri reálnom rozdelení spoločnej nehnuteľnosti nadobúda spoluvlastník jej časť v cene prevyšujúcej hodnotu jeho podielu, nadobudnutie nehnuteľnosti nad túto hranicu, pokiaľ je odplatné, sa považuje za odplatný prevod nehnuteľnosti.
 
§ 4
Základ poplatku
(1) Na zistenie výšky základu poplatku je rozhodná cena nehnuteľnosti ku dňu, ktorým vlastníctvo k nej prešlo.
(2) Ustanovenie § 2 ods. 2 o určení ceny opakujúceho sa plnenia platí obdobne.
Tretí oddiel
Notársky poplatok z dedičstva
(K § 12 až 16 zákona)
 
§ 5
Predmet poplatku
(1) Majetkom sa z hľadiska notárskeho poplatku z dedičstva rozumejú veci, pohľadávky a iné práva získané dedením alebo inak bezodplatne nadobudnuté úmrtím občana.
(2) Z nehnuteľného majetku, ktorý je v tuzemsku, sa poplatok vyberá bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo bydlisko poručiteľa; z nehnuteľnosti majetku, ktorý je v cudzine, sa poplatok nevyberá.
(3) Ak bol poručiteľ v čase svojej smrti československým štátnym občanom, poplatok sa vyberá zo všetkého jeho hnuteľného majetku včítane hnuteľného majetku, ktorý je v cudzine. Ak poručiteľ nebol v čase svojej smrti československým štátnym občanom, poplatok sa vyberá z jeho hnuteľného majetku, ak je v tuzemsku.
(4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 platia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
 
§ 6
Základ poplatku
(1) Základom poplatku je cena dedičského podielu každého dediča po zrážke dlhov poručiteľa, ktoré na dedičov prešli poručiteľovou smrťou, a ďalej primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa a ceny iných povinností uložených v konaní o dedičstve, ako aj po zrážke dedičskej dávky, ktorá sa musí preukázateľne platiť inému štátu z majetku, ktorý bol tiež predmetom poplatku.
(2) Ustanovenie § 2 ods. 2 o určení ceny opakujúceho sa plnenia platí obdobne.
 
§ 7
Ohlasovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný ohlásiť na vyrubenie poplatku v lehote určenej zákonom aj majetok, ktorý štátne notárstvo v konaní o dedičstve neprejednáva.
(2) Ohlásenie netreba, ak sa v lehote určenej zákonom spísala podľa notárskeho poriadku zápisnica o predbežnom vyšetrení alebo zápisnica o prejednaní dedičstva a ak zápisnica obsahuje potrebné údaje o majetku poručiteľa.
Štvrtý oddiel
Notársky poplatok z darovania
(K § 17 až 21 zákona)
 
§ 8
Predmet poplatku
(1) Poplatok z darovania sa vyberá z nadobudnutia vlastníctva, pohľadávok a iných majetkových práv, ak dochádza k nemu celkom alebo sčasti bezodplatne, a z iného majetkového prospechu na základe právneho úkonu. Plnenie na základe zákonnej povinnosti nie je predmetom poplatku.
(2) Ak pri reálnom rozdelení spoločnej veci medzi spoluvlastníkmi veci nadobúda spoluvlastník jej časť v cene prevyšujúcej hodnotu jeho podielu bez odplaty, bezodplatné nadobudnutie veci nad túto hranicu sa považuje za darovanie.
(3) Poplatok sa vyberá i z hnuteľných vecí darovaných z cudziny nadobúdateľovi v tuzemsku alebo z tuzemska na nadobúdateľa v cudzine alebo z hnuteľných vecí dovezených nadobúdateľom z cudziny do tuzemska, obstaraných z prostriedkov darovaných v cudzine.
 
§ 9
Základ poplatku
(1) Pri hnuteľných veciach prevedených bezodplatne z cudziny sa od ceny vecí odpočíta clo zaplatené pri dovoze.
(2) Ustanovenie § 2 ods. 2 o určení ceny opakujúceho sa plnenia platí obdobne.
 
DRUHÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
(K § 11, 16 a 21 až 30 zákona)
 
§ 10
Ohlasovacia povinnosť
(1) Ak poplatník ohlási skutočnosť, ktorá je predmetom poplatku a ku ktorej došlo na základe listiny, je súčasne s ohlásením povinný predložiť štátnemu notárstvu i prvopis tejto listiny s jej odpisom.
(2) Ak má ohlasovaciu povinnosť viac osôb, stačí, ak ju splní aspoň jeden z nich.
(3) Písomné ohlásenie urobené v lehote nepríslušnému štátnemu notárstvu sa považuje za urobené štátnemu notárstvu príslušnému. Ohlásenie sa postúpi príslušnému štátnemu notárstvu.
(4) Ohlasovacej povinnosti nepodlieha majetok, ktorý je od poplatku z dedičstva alebo z darovania oslobodený.
 
§ 11
Spôsob platenia
Ak notársky poplatok neprevyšuje 1000 Kčs, platí sa kolkovými známkami. Ak je poplatok vyšší ako 1000 Kčs, prípadne ak sa poplatok v kolkových známkach včas nezaplatil, platí sa na účet okresného súdu, v obvode ktorého je štátne notárstvo, ktoré poplatok vyrubilo; na účet tohto okresného súdu sa platia poplatky z omeškania a náhrady trov bez ohľadu na ich výšku.
 
§ 12
Vrátenie poplatku
Ak sa má vrátiť poplatok (preplatok poplatku) zaplatený kolkovými známkami, zašle štátne notárstvo odpis právoplatného rozhodnutia o jeho vrátení príslušnej okresnej(mestskej) finančnej správe, ktorá poplatok (preplatok poplatku) vráti.
 
§ 13
Miestna príslušnosť štátneho notárstva
(1) Na vyrubenie poplatku je príslušné
a) pri poplatku za úkony štátne notárstvo, ktoré uskutočňuje konanie alebo notársky úkon, z ktorého sa vyberá poplatok,
b) pri poplatku z prevodu nehnuteľnosti alebo z darovania nehnuteľnosti štátne notárstvo, ktoré registrovalo zmluvu o prevode nehnuteľnosti, prípadne je na registráciu príslušné, 2)
c) pri poplatku z dedičstva štátne notárstvo, ktoré prejednalo dedičstvo alebo bolo príslušné na jeho prejednanie, 3)
d) pri poplatku z darovania štátne notárstvo, v obvode ktorého má nadobúdateľ bydlisko, a pri daroch do cudziny štátne notárstvo, v obvode ktorého má prevodca bydlisko.
(2) Na vyrubenie penále a na určenie výšky náhrady trov je príslušné štátne notárstvo, ktoré poplatok vyrubilo.
 
§ 14
Od poplatku z darovania a za úkony sú oslobodené dary charitatívnej povahy a dary na verejnoprospešnú činnosť.
 
§ 15
(1) Od notárskych poplatkov za úkony, z dedičstva, darovania a z prevodu a prechodu nehnuteľností sú oslobodené okrem subjektov uvedených v § 6 a 24 zákona Slovenskej Národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Česká republika, Slovenská republika, okresné úrady v Českej republike a okresné a obvodné úrady v Slovenskej republike. Od notárskych poplatkov z dedičstva a darovania sú ďalej oslobodené bezodplatné nadobudnutia majetku obcami v Českej republike a v Slovenskej republike.
(2) Od notárskeho poplatku z prevodu alebo prechodu nehnuteľností sú oslobodené aj prevody a prechody vlastníctva k nehnuteľnostiam pri likvidácii štátnych podnikov. 1)
(3) Od notárskych poplatkov z prevodu alebo prechodu nehnuteľností a z darovania sú oslobodené prevody majetku z Česko-slovenskej televízie na Slovenskú televíziu a z Česko-slovenského rozhlasu na Slovenský rozhlas podľa osobitného zákona. 2)
(4) Od notárskych poplatkov za úkony a prevodu a prechodu nehnuteľností sú oslobodené tiež prevody majetku v súvislosti so zlučovaním a rozdeľovaním obcí a so zmenami ich územia podľa osobitného predpisu. 3)
 
§ 15a
(1) Od notárskych poplatkov za úkony, z darovania a z prevodu a prechodu nehnuteľností sú oslobodené prevody majetku súvisiace s realizáciou privatizačných projektov podľa osobitných predpisov. 4)
(2) Od notárskych poplatkov z prevodu alebo prechodu nehnuteľností a z darovania sú oslobodené vklady majetku fyzických alebo právnických osôb do majetku obchodných spoločností podľa osobitného zákona. 5)
 
§ 15b
Od notárskych poplatkov za úkony sa oslobodzujú oprávnení účastníci dohôd o vysporiadanie dedičských podielov uzatvorených medzi dedičmi alebo ich právnymi nástupcami podľa osobitného predpisu. 6)
Záverečné ustanovenie
 
§ 16
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.januárom 1985.
Vyhláška č. 277/1990 Zb. nadobúda účinnosť 9. júlom 1990.
Vyhláška č. 154/1992 Zb. nadobúda účinnosť 24. aprílom 1992
Minister:
Mišeje v.r.
Príl.
SADZOBNÍK NOTÁRSKYCH POPLATKOV ZA ÚKONY
Položka A:
Za spísanie notárskej zápisnice (vrátane potrebných prípravných úkonov a za vydanie rovnopisu notárskej zápisnice účastníkom a notárskeho osvedčenia žiadateľom):
1 Ak ide o jednostranný právny úkon (vyhlásenie), z ceny
 predmetu 1%
                              najmenej   80 Kčs
                              najviac  1000 Kčs
2 Ak ide o závet alebo listinu o vydedení                50 Kčs
3 Ak ide o zmluvy z ceny predmetu             1%
                              najviac 10 000 Kčs
4 Ak ide o osvedčenie, že je niekto nažive alebo na
 určitom mieste , a o osvedčenie, že listina bola
 predložená a v ktorom čase 20 Kčs
5 Ak ide o osvedčenie, že bolo odoslané alebo oznámené
 vyhlásenie a že malo určitý obsah, alebo o osvedčenie,
 aký bol priebeh a výsledky rokovania na schôdzi, alebo
 o osvedčenie, že sa v prítomnosti štátneho notára
 stali iné skutočnosti alebo že ich sám zistil, z ceny
 predmetu 1%
                              najviac 10 000 Kčs
6 Ak ide o osvedčenie o vydržaní vlastníctva stavby,
 z ceny predmetu 1%
                             najmenej  120 Kčs
7 Ak ide o osvedčenie, že štátny notár niekoho vypočul,
 a to i prísažne, ak je to potrebné na uplatnenie alebo
 zachovanie nároku v cudzine 100 Kčs
8 Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch za
 každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje 10 Kčs
Poznámky k č.1 a 3:
1 Za spísanie notárskych zápisníc podľa § 40 ods.2
 Občianskeho zákonníka sa platia poplatky polovicou
 sadzby uvedenej pod č.1 alebo 3.
2 Poplatky podľa sadzby uvedenej pod č.1 alebo 3 sa
 platia len vtedy, ak zápisnicu nepodpísal žiadny
 z účastníkov alebo ak nedošlo k spísaniu prípravných
 prác, platí sa poplatok podľa položky E.
Položka B:
1.Za overenie odpisu alebo kópie listiny, ako i súhlasu
 niekoľkých prvopisov za každú začatú stranu prvopisu
 a) pri texte a kópii v slovenskom alebo českom jazyku
   20 Kčs
 b) pri cudzojazyčných listinách 50 Kčs

2 Za osvedčenie pravosti podpisu na listine za každé
 osvedčenie 20 Kčs

Poznámky k č. 1:
1.Poplatok sa neplatí za overenie odpisov listín, ktoré
 sú potrebné na vyrubenie notárskych poplatkov alebo
 pre zbierku registrovaných zmlúv alebo pre evidenciu
 nehnuteľností vedenú na orgáne geodézie. Na týchto
 odpisoch sa však musí vyznačiť účel, na ktorý sa
 vyhotovili
2.Česko-slovenskí občania maďarskej, nemeckej, poľskej
 a ukrajinskej(rusínskej) národnosti platia za overenie
 odpisu alebo kópie listiny, ako i súhlasu niekoľkých
 prvopisov  spísaných v  jazyku svojej  národnosti
 poplatok podľa písmena a), pokiaľ k overeniu dôjde
 v oblasti obývanou príslušnou národnosťou.
3.Za cudzojazyčnú listinu sa považuje listina, v ktorej
 je aspoň časť textu napísaná v cudzom jazyku
Položka C:
 a) za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky
   alebo  iného  rubopisom  prevoditeľného cenného
   papieru, za každý protestovaný papier 500 Kčs
 b) za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestnej
   knihy 100 Kčs
Položka D:
Za návrh na prijatie do úschovy
 a) ak sa do úschovy prijímajú hnuteľné veci za účelom
   splnenia alebo zabezpečenia dlhu, z ceny vecí 1%
 b) v iných prípadoch, ak ide o
   aa) listinu 20 Kčs
   bb) úschovu súčasne niekoľkých listín, za každú
     ďalšiu listinu 10 Kčs
   cc) hotové peniaze, cenné papiere a iné cenné
     hodnoty, z ich ceny (nominálnej hodnoty) 0,25%
                             najmenej   20 Kčs
Poznámka:
Poplatok za prijatie do úschovy štátneho notárstva pri
konaní o dedičstve za čas, po ktorý je potrebná úschova
na účely tohto konania, je zahrnutý v notárskom poplatku
z dedičstva, prípadne v poplatku za úkony za vydanie
potvrdenia  o nadobudnutí  dedičstva a  za vydanie
rozhodnutia o schválení dohody alebo o vyporiadaní
dedičstva.
Položka E:
Za spísanie písomností, ktoré nemajú formu notárskej
zápisnice, z ceny predmetu 0,5%
                             najmenej  100 Kčs
                             najviac  1000 Kčs
Poznámky :
1.Spísanie  žiadosti, aby  súd z  hľadiska záujmov
 chránených osôb schválil  právny úkon, nepodlieha
 notárskemu poplatku.
2.Pozri poznámku 2 k položke A č. 1 a 3.
Položka F:
Z návrhu na umorenie listiny                      100 Kčs
Položka G:
Z návrhu na registráciu:

1 zmluvy o prevode nehnuteľnosti z ceny nehnuteľnosti
 0,25%
                             najmenej  200 Kčs
2 zmluvy o záložnom práve  a podzáložnom práve na
 založenie nehnuteľnosti 1% zo zabezpečovanej
 pohľadávky
                             najmenej  300 Kčs
                             najviac 10 000 Kčs
3 zmluvy o výstavbe domu s bytmi v osobnom vlastníctve
 300 Kčs
4 zmluvy o zriadení, obmedzení, zrušení vecného bremena,
 zmluvy o zriadení predkupného práva 300 Kčs

Poznámka:
Poplatníkom pri návrhu na registráciu zmluvy o záložnom
práve  na  založenie  nehnuteľnosti  je  vlastník
nehnuteľnosti.
Položka H:
Za vydanie(vyhlásenie) potvrdenia o nadobudnutí dedičstva, rozhodnutia o schválení dohody alebo o vyporiadaní dedičstva, ak je dedičstvo oslobodené od poplatku:
1 z ceny dedičstva do 3000 Kčs                     25 Kčs
2 z ceny dedičstva do 5000 Kčs                     50 Kčs
3 z ceny dedičstva nad 5000 Kčs                    100 Kčs
Poznámka:
Za vydanie každého vyhotovenia potvrdenia o nadobudnutí dedičstva, rozhodnutia o schválení dohody alebo o vyporiadaní dedičstva za každú začatú stranu sa vyberie poplatok podľa položky L alebo M sadzobníka.
Položka CH:
Za vydanie výpisu, odpisu z pozemkovej knihy za každú
začatú stranu výpisu alebo odpisu                    20 Kčs
Položka I:
Za zaslanie spisov inému štátnemu notárstvu,aby do nich
žiadateľ nahliadol                           50 Kčs
Položka J:
Z návrhu na prikázanie veci inému štátnemu notárstvu
z dôvodu vhodnosti                           100 Kčs
Položka K: Za vydanie osvedčenia a iných odpisov alebo výpisov z listín alebo spisov uložených v notárskom archíve za každú stranu prvopisu 20 Kčs Položka L:
Za  vyhotovenie  úradného  potvrdenia(vysvedčenia)
o skutočnostiach známych zo spisu, za výpis, osvedčenie
alebo čistopis (odpis) zo spisov alebo zbierky listín
štátnych notárstiev za každú začatú stranu prvopisu          20 Kčs
Položka M:
Za vydanie ďalších rovnopisov notárskych zápisníc, ďalších notárskych svedčení alebo rozhodnutí za každú začatú stranu prvopisu 20 Kčs
Poznámka:
Za vydanie osvedčenia o obsahu ústneho rozhodnutia štátneho notárstva vo veciach notárskych poplatkov sa poplatok neplatí.
1) § 761 Obchodného zákonníka.
§ 47 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku, Českú republiku a Slovenskú republiku vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov.
2) § 61 notárskeho poriadku.
3)§ 26 notárskeho poriadku.
3) Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Zákon SNR č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky
4) § 12 ods. 2 a § 47 zákona č. 92/1991 Zb.
§ 18 ods. 2 písm. b) a c) a § 20 ods. 1 písm. a) a g) zákona SNR č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a Fonde národného majetku Slovenskej republiky.
5) § 56 a nasl. Obchodného zákonníka
6) § 40 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločnostiach.

Související dokumenty