281/19 441/1994 Sdělení k účtování kurzových rozdílů

Schválený:
281/19 441/1994
Sdělení
k účtování kurzových rozdílů
Referent:
ing. Jeřábek,
tel.: 2454 2289
K zajištění jednotného výkladu ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ministerstvo financí sděluje:
(1) Pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu, který se týká účtování o pohledávkách a výnosech, závazcích a nákladech či investičním majetku, zásobách, krátkodobém finančním majetku apod., může účetní jednotka při splnění ustanovení § 24 odst. 2 písm. a), b), c) a d) zákona o účetnictví používat
- denních kurzů platných v den uskutečnění účetního případu,
- pevných kurzů stanovených k prvému dni roku nebo pololetí, čtvrtletí, měsíce, a to podle vlastního rozhodnutí účetní jednotky,
- pevných kurzů stanovených pro komplexní zaúčtování účetních případů spojených s poskytováním záloh a jejich vyúčtováním zaměstnanci, členy sportovních klubů, funkcionáři politických stran, hnutí apod., např. pracovní cesty; přitom lze na účtu Pokladna (Peníze), na kterém se zachycuje stav a pohyb valut, použít při nákupu valut kurz "valuty - prodej" a při vracení valut bance kurz "valuty - nákup".
Pro účely výpočtu kurzových rozdílů je dnem uskutečnění účetního případu u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu, u odběratele den dojití faktury nebo obdobného dokladu.
(2) Poskytnuté a přijaté zálohy na dodávky se přepočítávají tím druhem kurzu, jakým bude přepočtena faktura nebo obdobný doklad (přijatá záloha "devizy-nákup", poskytnutá záloha "devizy-prodej").
(3) Používání kurzů podle odst. 1 vyhlásí účetní jednotka svým předpisem a uvede v příloze účetní závěrky.
(4) Při používání pevných kurzů může účetní jednotka změnit svým rozhodnutím pevný kurz i v průběhu vymezeného období, vždy však v případech vyhlášené devalvace či revalvace koruny české.
(5) Kurzové rozdíly zjišťované v průběhu roku a při uzavírání účetních knih se vyúčtují způsobem stanoveným v příslušné účtové osnově a postupech účtování. V případech, pro které stanoví postupy účtování přepočet při uzavírání účetních knih ke dni sestavení účetní závěrky, se použije výhradně příslušný denní kurz platný v den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.
(6) Za kurz stanovený v kurzovním lístku České národní banky (ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 zákona o účetnictví) se pro devizové platby a inkasa a pro nákup a prodej valut považuje i kurz uplatňovaný jednotlivými bankami ve vztahu ke klientům.
Ředitel odboru účetnictví:
Ing. František Havel, v.r.

Související dokumenty