D-108 k účtování o postoupených pohledávkách a o vydaných majetkových podílech v nižší než nominální hodnotě a ke zdaňování příjmů z nich ve vazbě na zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
D-108
Pokyn
k účtování o postoupených pohledávkách a o vydaných majetkových podílech v nižší než nominální hodnotě a ke zdaňování příjmů z nich plynoucích ve vazbě na zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
Čj.: 281/4595/1995
153/4793/1995
Referent:
Ing. M. Neplechová, CSc,
tel. 2454 2405
Referent:
Ing. J. Hladký
tel. 2454 2230
Pro účtování o postoupených pohledávkách ve smyslu § 33a zákona č. 229/1991 Sb. a o vydaných majetkových podílech podle § 13 zákona č. 42/1992 Sb. v nižší než nominální hodnotě a ke zdaňování příjmů z toho plynoucích Ministerstvo financí ČR stanoví tento postup:
1) Nabyvatel pohledávky (postupník) zúčtuje nabytí pohledávky jako závazek vůči postupiteli a zároveň pohledávku za povinnou osobou v ceně pořízení.Nominální hodnotu postoupené pohledávky přitom vede v podrozvahové, popř. operativní evidenci. Rozdíl mezi hodnotou, ve které je majetkový podíl vydán (vyplacen) a smluvně dohodnutou cenou s postupníkem za postoupenou pohledávku, zúčtuje postupník do mimořádných výnosů (účet 688 - Ostatní mimořádné výnosy.
2) Příjmy z vydání pohledávky tomuto nabyvateli podléhají zdanění obdobným způsobem jako při vydání původní oprávněné osobě podle § 13 odst.2 a 3 zákona č. 42/1992 Sb. Podle ustanovení § 5 odst. 5 a § 23 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") se jedná o výnos nezahrnovaný do základu daně, protože plyne z příjmu při vydání pohledávky osobou povinnou, pro nějž platí buď režim zdanění zvláštní sazbou daně vybírané srážkou (při vyplacení v penězích) nebo není předmětem daně vůbec (při vydání ve věcném plnění). Podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) zákona pak nelze uznat výdaje vynaložené na nabytí této pohledávky.
3) Při vydání (vyplacení) majetkových podílů a restitučních nároků povinnou osobou osobě oprávněné v hodnotě nižší než je její nominální hodnota se rozdíl v účetnictví povinné osoby zúčtuje na účet 413 - Ostatní kapitálové fondy a nepodléhá zdanění.
4) Vydává-li povinná osoba postupníkovi postoupenou pohledávku naturální formou, převezme nyní oprávněná osoba tento majetek do svého účetnictví v cenách, kterými byla pohledávka vypořádána, tzn. že při vydání této pohledávky ve formě hmotného a nehmotného majetku,je cena vypořádání vstupní cenou pro účetní odpisy a uplatnění daňových odpisů. Vydává-li povinná osoba pohledávku postupníka službami, zúčtuje postupník hodnotu služby povinné osoby (dodavatele) do nákladů, uznaných z hlediska základu daně z příjmů a úhradu pouze kompenzuje s postoupenou pohledávkou. Cena služby se stanoví ve výši ceny obvyklé.
5) V případě,že postoupené pohledávky vydává osoba povinná postupníkovi postupně,zúčtuje postupník do mimořádných výnosů rozdíl ceny pořízení postoupené pohledávky v tom účetním období, kdy přijaté částky převýší dohodnutou cenu.
6) V případě,že družstvo (osoba povinná) vydá majetkový podíl člena, který tento člen nevložil do transformovaného družstva, v naturálním plnění (viz MF čj. 153/19 043/1994 - Finanční zpravodaj č. 5/1994), zúčtuje se případný cenový rozdíl proti účtu 427 2 - Oceňovací rozdíly při vydání majetkových podílů.
7) Výše uvedený postup v bodech 1 až 6 se nevztahuje na vypořádací podíl. Pokud stanovy družstva obsahují ustanovení, že vypořádací podíl člena družstva v době trvání družstva (viz § 233 obchodního zákoníku) může být vypořádán též naturální formou a v případě, že dohodnutá cena tohoto majetku pro plnění pohledávky člena za vypořádací podíl bude odlišná od ceny účetní tohoto majetku, je rozdíl mezi cenou účetní a cenou smluvní součástí hospodářského výsledku vypořádávajícího subjektu.
Ing. František Havel
ředitel odboru 28
Mgr. Petr Pelech
ředitel odboru 15

Související dokumenty