83/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
83/1995 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. dubna 1995,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 4 včetně nadpisu a poznámek č. 4a) a 4b) zní:
 
"§ 4
Účastník stavebního spoření
Účastníkem stavebního spoření (dále jen "účastník") může být fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky4a) a právnická osoba se sídlem na území České republiky a identifikačním číslem organizace přiděleným příslušným orgánem České republiky.4b)
4a) § 23 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění pozdějších předpisů. § 11 odst. 2 zákona ČNR č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací, ve znění pozdějších předpisů.
4b) § 26 a 27 zákona ČNR č. 278/1992 Sb., o státní statistice.".
2. § 5 odst. 1 zní:
"(1) Účastník uzavře se stavební spořitelnou písemnou smlouvu5) o stavebním spoření (dále jen "smlouva"), ve které se zaváže ukládat u stavební spořitelny peněžní částky ve smluvené výši.".
3. V § 5 odst. 4 se slova "konkrétní stavební spořitelny" nahrazují slovy "stanovených stavební spořitelnou".
4. V § 5 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které zní:
"(5) Stavební spořitelna může poskytovat účastníkům úvěry, které slouží dřívější úhradě nákladů na řešení bytové potřeby podle § 6 i v případech, kdy účastník nemá ještě nárok na poskytování úvěru, a to jen do výše cílové částky.
(6) Cílová částka se rovná součtu přijatých vkladů, státní podpory, úroků z nich a poskytnutého úvěru.".
5. § 5 odst. 8 zní:
"(8) Účastníkovi, který uzavřel více smluv, přísluší státní podpora jen na jednu z nich.".
6. V § 5 se dosavadní odstavce 5, 6, 7 a 8 označují jako odstavce 7, 8, 9 a 10.
7. V § 5 se za nově označený odstavec 10 vkládají nové odstavce 11, 12 a 13, které zní:
"(11) Částku uspořenou účastníkem na základě jím uzavřené smlouvy nelze v době spoření převést na jiného účastníka.
(12) Při zániku smlouvy v době spoření nepřecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na jiného účastníka, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(13) Podíl smluv uzavřených stavební spořitelnou s právnickými osobami na počtu smluv, u nichž dosud nevznikl nárok na úvěr, může činit nejvýše 15 %.".
8. V § 5 se dosavadní odstavec 9 označuje jako odstavec 14, který zní:
"(14) Doba spoření začíná dnem uzavření smlouvy a končí poskytnutím úvěru nebo vyplacením uspořené částky, státní podpory a úroků z nich, nebo zánikem právnické osoby jako účastníka.".
9. Pod označení § 9 se vkládá tento nadpis: "Další povolené činnosti stavební spořitelny".
10. § 9 odst. 1 zní:
"(1) Stavební spořitelna může kromě činností podle § 1
a) poskytovat půjčky podnikatelům, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb (§ 6),
b) přejímat záruky za půjčky, které by byla stavební spořitelna oprávněna podle tohoto zákona poskytnout,
c) přijímat podíly nebo účasti na obchodních společnostech, které se zabývají výstavbou bytů a rodinných domů nebo výrobou pro tyto účely,
d) podílet se majetkově na jiné stavební spořitelně s předchozím souhlasem České národní banky,
e) získávat pro poskytování úvěrů účastníkům i ostatních půjček potřebné zdroje od úvěrových institucí nebo vydáváním dluhopisů se splatností nejvýše pět let,
f) obchodovat na svůj účet s hypotéčními zástavními listy, se státními dluhopisy nebo s dluhopisy, za které stát převzal záruku.".
11. § 9 odst. 2 zní:
"(2) Podíl nebo účast na obchodní společnosti podle odstavce 1 písm. c) nesmí přesáhnout jednu třetinu základního jmění společnosti a součet podílů na obchodních společnostech nesmí překročit 15 % základního jmění stavební spořitelny. Pohledávky z půjček podle odstavce 1 písm. a) a z úvěrů podle § 5 odst. 5 nesmějí překročit 20 % součtu cílových částek podle uzavřených smluv, a to dle stavu zjišťovaného na konci příslušného čtvrtletí.".
12. § 9 odst. 5 zní:
"(5) Stavební spořitelna může volné prostředky na vkladových účtech účastníků, včetně připsané státní podpory, použít
a) k uložení u jiné banky,
b) k nákupu hypotéčních zástavních listů, státních dluhopisů, popř. dluhopisů, za které stát převzal záruku, a k nákupu poukázek České národní banky,
c) pro úvěry a půjčky podle § 5 odst. 5 a § 9 odst. 1 písm. a) a b) za předpokladu, že účastníkům, kteří splňují všechny smluvní podmínky a mají nárok na úvěr, byly všechny smluvní úvěry poskytnuty.".
13. V § 9 se vypouštějí odstavce 4, 6 a 7 a dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
14. § 9 se doplňuje odstavcem 5, který zní:
"(5) Stavební spořitelna může nabývat nemovitosti jen v souvislosti s výkonem svých činností, a to pouze nemovitosti, jimiž jsou zajištěny její pohledávky nebo k pořízení prostor pro svou činnost, popř. bytových prostor pro své zaměstnance.".
15. V § 10 odst. 1 se za slovo "účastníkovi" vkládají tato slova: " , pokud jím je fyzická osoba,".
16. V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) V případě uzavření dvou smluv o stavebním spoření se státní podporou jedním účastníkem v témže kalendářním roce tak, že následná smlouva je uzavřena po ukončení platnosti předchozí smlouvy, bude připsána záloha státní podpory na následně uzavřenou smlouvu pouze do výše rozdílu mezi maximální částkou státní podpory a částkou státní podpory připsanou za daný kalendářní rok na předchozí smlouvu.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
17. V § 11 odst. 1 se slovo "každý" vypouští a za slovo "účastník" se vkládají slova " , pokud jím je fyzická osoba,".
18. § 11 odst. 2 zní:
"(2) Nárok na vyplacení zálohy státní podpory uplatňuje souhrnně za všechny účastníky stavební spořitelna písemnou žádostí u ministerstva, a to vždy po uplynutí kalendářního roku. Stavební spořitelna připíše poukázané zálohy státní podpory na účty účastníků nejpozději do jednoho měsíce od obdržení zálohy od ministerstva.".
19. V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Stavební spořitelna požádá vždy k 30. červnu kalendářního roku o zálohu státní podpory pro ty účastníky, kteří v prvním pololetí téhož roku ukončili stavební spoření.".
20. V § 11 v dosavadním odstavci 3 písm. a) a b) znějí:
"a) seznam účastníků, pro které je vyžadována v daném období záloha státní podpory a potřebné údaje k ověření o účastnících, a to rodné číslo, jméno, příjmení a poštovní směrovací číslo bydliště, číslo smlouvy, datum uzavření a ukončení smlouvy, datum a důvod změny smlouvy,
b) seznam účastníků, kteří v průběhu daného období nově uzavřeli nebo zrušili smlouvy, a seznam účastníků, kteří nesplnili smluvně stanovené podmínky stavebního spoření.".
21. V § 11 dosavadní odstavce 4 a 5 znějí:
"(4) Ministerstvo poukáže stavební spořitelně částku ročních záloh státní podpory do dvou měsíců od doručení žádosti.
(5) V případě neúplné žádosti nebo nesprávných údajů je ministerstvo oprávněno vyžádat doplnění nebo opravu žádosti. Po dobu, než je žádost doplněna nebo opravena, lhůta uvedená v odstavci 5 neběží.".
22. V § 11 se dosavadní odstavce 3, 4 a 5 označují jako odstavce 4, 5 a 6.
23. § 12 odst. 2 zní:
"(2) Zálohy státní podpory evidované na účtě účastníka vyplatí stavební spořitelna účastníkovi za podmínky, že účastník od uzavření smlouvy po dobu pěti let s vkladem nenakládal, s výjimkou případu, kdy byl vklad ze stavebního spoření po poskytnutí úvěru použit na bytové potřeby. Pokud tato podmínka není splněna, ztrácí účastník nárok na výplatu státní podpory a stavební spořitelna je povinna zálohu státní podpory evidovanou na účtě účastníka vrátit v plné výši do dvou měsíců ministerstvu.".
24. V § 16 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Částku státní podpory uloženou k vrácení do státního rozpočtu a uloženou pokutu vybírá a vymáhá ministerstvo.".
25. V § 16 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
Čl.II
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb., se doplňuje takto:
V § 41c se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Roční příspěvek stavební spořitelny do Fondu pojištění vkladů činí 0,1 % z průměru objemu vkladů fyzických osob vedených v českých korunách na jméno, příjmení, adresu a datum narození účastníka stavebního spoření (dále jen "pojištěné vklady") za předchozí rok, včetně úroků, na které vznikl účastníkovi stavebního spoření nárok v předchozím roce. Průměrný objem vkladů fyzických osob se propočítává podle čtvrtletních stavů vkladů fyzických osob v předchozím roce bez započtení zálohy na státní podporu.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
Čl.III
Ustanovení § 41c odst. 2 podle čl. II tohoto zákona se poprvé použije pro roční příspěvek za rok 1995.
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1995.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Související dokumenty