276/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotéčního úvěrování bytové výstavby

Schválený:
276/1996 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. října 1996,
kterým se mění nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
Vláda nařizuje k provedení zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky):1)
Čl.I
Nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, se mění takto:
1. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova "jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto nařízení" nahrazují slovy "26. října 1997".
2. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova "uplynutí jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto nařízení" nahrazují slovy "26. říjnu 1997".
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 26. října 1996.
Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr hospodářství:
Ing. Schneider v. r.
1) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb.

Související dokumenty