232/1996 Sb., zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění

Schválený:
232/1996 Sb.
PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY
vyhlašuje úplné znění zákona České národní rady ze dne 5. května 1992 o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357 Sb.,
jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 21. prosince 1992 č. 18 Sb., zákonem ze dne 2. prosince 1993 č. 322 Sb., zákonem ze dne 16. února 1994 č. 42 Sb., zákonem ze dne 24. března 1994 č. 72 Sb., zákonem ze dne 24. března 1994 č. 85 Sb., zákonem ze dne 26. dubna 1994 č. 113 Sb., zákonem ze dne 28. září 1995 č. 248 Sb. a zákonem ze dne 14. března 1996 č. 96 Sb.
ZÁKON
České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
§ 1
Úvodní ustanovení
Tento zákon upravuje
a) daň dědickou,
b) daň darovací,
c) daň z převodu nemovitostí.
 
ČÁST PRVNÍ
ODDÍL PRVNÍ
DAŇ DĚDICKÁ
 
§ 2
Poplatník
Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, jímž bylo řízení o dědictví skončeno.
 
§ 3
Předmět daně
(1) Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním. Majetkem pro účely daně dědické jsou
a) věci nemovité, byty a nebytové prostory (dále jen "nemovitosti"),
b) věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty (dále jen "movitý majetek").
(2) Z nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky (dále jen "tuzemsko"), se vybere daň bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zůstavitele; z nemovitostí, které se nacházejí v cizině, se daň nevybírá.
(3) Jestliže zůstavitel v době své smrti
a) byl občanem České republiky a měl trvalý pobyt1a) v tuzemsku, vybírá se daň z celého jeho movitého majetku bez ohledu na to, zda se tento majetek nachází v tuzemsku nebo v cizině,
b) byl občanem České republiky a neměl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku,
c) nebyl občanem České republiky, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku.
(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 platí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.
 
§ 4
Základ daně
(1) Základem daně dědické je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem snížená o
a) prokázané dluhy zůstavitele, které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí,
b) cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně dědické,
c) přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele,
d) odměnu a hotové výdaje notáře pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví a cenu jiných povinností uložených v řízení o dědictví,
e) dědickou dávku prokazatelně zaplacenou jinému státu z nabytí majetku děděním v cizině, je-li tento majetek též předmětem daně dědické v tuzemsku.
(2) Dluhy podle odstavce 1 písm. a), náklady podle odstavce 1 písm. c), odměna a hotové výdaje podle odstavce 1 písm. d), cena jiných povinností podle odstavce 1 písm. d) vážících se k celé části dědictví, připadající na jednotlivého dědice a dědická dávka podle odstavce 1 písm. e) (dále jen "dluhy"), se odečtou ve výši odpovídající poměru jím zděděného majetku, který není od daně osvobozen, k celkové hodnotě majetku nabytého jednotlivým dědicem. Výše těchto dluhů se vypočte na celé Kč bez zaokrouhlení. Cena jiných povinností podle odstavce 1 písm. d) vážících se jen k určité části dědictví se odečte pouze od této části dědictví.
(3) Cenou podle odstavce 1 u movitého majetku je cena obvyklá v době smrti zůstavitele a u nemovitostí cena zjištěná podle zvláštního předpisu,1) platná v den smrti zůstavitele. U pohledávek, cenných papírů a hotovostí v cizích měnách se přepočet na Kč provede podle kursu platného pro nákup valut nebo deviz v den smrti zůstavitele.
ODDÍL DRUHÝ
DAŇ DAROVACÍ
 
§ 5
Poplatník
(1) Poplatníkem daně darovací je nabyvatel; při darování do ciziny je poplatníkem vždy dárce. Nejde-li o darování z ciziny nebo do ciziny, je dárce ručitelem.
(2) Poplatníkem daně darovací v případech uvedených v § 6 odst. 2 je
a) fyzická osoba, která je občanem České republiky nebo cizincem s dlouhodobým pobytem nebo trvalým pobytem na území České republiky,1b)
b) právnická osoba se sídlem na území České republiky.
 
§ 6
Předmět daně
(1) Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele. Majetkem pro účely daně darovací jsou
a) nemovitosti a movitý majetek,
b) jiný majetkový prospěch.
(2) Daň se vybírá i z nabytí movitého majetku, který je
a) darován z ciziny nabyvateli do tuzemska nebo z tuzemska nabyvateli v cizině, anebo
b) darován v cizině nebo pořízen v cizině z prostředků darovaných nabyvateli v cizině, byl-li darovaný nebo pořízený movitý majetek dovezen nabyvatelem do tuzemska.
(3) Předmětem daně darovací nejsou
a) plnění nebo bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem,
b) důchody vyplácené na základě smlouvy o důchodu,2)
c) bezúplatná nabytí majetku, která jsou příjmem a jsou předmětem daně z příjmů podle zvláštního předpisu,2a)
d) podpory, příspěvky a dotace ze státního rozpočtu, rozpočtů okresních úřadů nebo rozpočtů obcí,
e) prostředky poskytnuté pojišťovnami na zábranná opatření a prevenci.
(4) Nabývá-li spoluvlastník při reálném rozdělení společné věci mezi spoluvlastníky bezúplatně více, než činila hodnota jeho podílu, považuje se nabytí nad tuto hodnotu za darování.
(5) Ustanovení § 3 odst. 2 platí obdobně.
(6) Ustanovení odstavce 2 a odstavce 5 platí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.
 
§ 7
Základ daně
(1) Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem této daně, snížená o
a) prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně,
b) cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně darovací,
c) clo a daň placené při dovozu v případě, že se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny.
Ustanovení § 4 odst. 1 a 2 o odečtení poměrné části dluhů připadající na majetek, který není od daně osvobozen, platí obdobně.
(2) Cenou podle odstavce 1 u movitého majetku a jiného majetkového prospěchu je cena obvyklá v místě a v době nabytí majetku nebo poskytnutí daru do ciziny a u nemovitostí cena zjištěná podle zvláštního předpisu,1) platná v den nabytí nemovitosti. U pohledávek, cenných papírů a hotovostí v cizích měnách se přepočet na Kč provede podle kursu platného pro nákup valut nebo deviz v den nabytí majetku.
(3) Cena movitého majetku nabytého darováním od téže osoby týmž nabyvatelem v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních roků se sčítá a tento součet cen je základem daně podle odstavce 1. Pokud byla daň darovací z nabytí majetku v tomto období již vyměřena, započítá se na daň vyměřenou při opakovaném nabytí majetku.
ODDÍL TŘETÍ
DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ
 
§ 8
Poplatník
(1) Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je
a) převodce (prodávající); nabyvatel je v tomto případě ručitelem,
b) nabyvatel (kupující), jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí, vyvlastnění, konkursu nebo vyrovnání či vydržením,
c) oprávněný z věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni,
d) převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí; převodce a nabyvatel jsou v tomto případě povinni platit daň společně a nerozdílně.
(2) Jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti z bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, považuje se každý z manželů za samostatného poplatníka a jejich podíly za stejné, pokud nejsou podíly dohodnuty nebo stanoveny jinak. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí daň podle velikosti svého podílu.
 
§ 9
Předmět daně
(1) Předmětem daně z převodu nemovitostí je
a) úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví,
b) bezúplatné zřízení věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni při nabytí nemovitosti darováním.
(2) Předmětem daně z převodu nemovitostí je rovněž úplatný převod vlastnictví k nemovitostem v případech, kdy dojde následně k odstoupení od smlouvy a smlouva se tímto od počátku ruší.2b) Zrušením smlouvy nevzniká nárok na vrácení daně.
(3) Vyměňují-li se nemovitosti, považují se jejich vzájemné převody za jeden převod. Daň se vybere z převodu té nemovitosti, z jejíhož převodu je daň vyšší.
(4) Ustanovení § 3 odst. 2 platí obdobně.
 
§ 10
Základem daně z převodu nemovitostí je
a) cena zjištěná podle zvláštního předpisu,1) platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná,
b) cena (§ 16) bezúplatně zřízeného věcného břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému břemeni,
c) v případě vydržení cena zjištěná podle zvláštního předpisu, platná v den sepsání osvědčení o vydržení ve formě notářského zápisu nebo právní moci rozhodnutí soudu o vydržení,
d) cena zjištěná podle zvláštního předpisu, platná v den nabytí nemovitosti na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci.
 
ČÁST DRUHÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 11
Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí
(1) Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (převodci). Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením.
(2) Do I. skupiny patří - příbuzní v řadě přímé a manželé.
(3) Do II. skupiny patří
a) příbuzní v řadě pobočné,2c) a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety,
b) manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.
(4) Do III. skupiny patří - ostatní fyzické osoby a právnické osoby.
 
§ 12
Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do I. skupiny
(1) Daň činí při základu daně
 
přes Kč    do Kč
--------------------------------------------------------------
       1     000 000   1,0 %,

 1 000 000  2 000 000   10 000 Kč a 1,3 % ze základu
               přesahujícího 1 000 000 Kč,

 2 000 000  5 000 000   23 000 Kč a 1,5 % ze základu
               přesahujícího 2 000 000 Kč,

 5 000 000  7 000 000   68 000 Kč a 1,7 % ze základu
               přesahujícího 5 000 000 Kč,

 7 000 000  10 000 000   102 000 Kč a 2,0 % ze základu
               přesahujícího 7 000 000 Kč,

10 000 000  20 000 000   162 000 Kč a 2,5 % ze základu
               přesahujícího 10 000 000 Kč,

20 000 000  30 000 000   412 000 Kč a 3,0 % ze základu
               přesahujícího 20 000 000 Kč,

30 000 000  40 000 000   712 000 Kč a 3,5 % ze základu
               přesahujícího 30 000 000 Kč,

40 000 000  50 000 000   1 062 000 Kč a 4,0 % ze základu
               přesahujícího 40 000 000 Kč,

50 000 000   a více    1 462 000 Kč a 5,0 % ze základu
               přesahujícího 50 000 000 Kč.
(2) Při výpočtu daně dědické se postupuje podle odstavce 1 a výsledná částka se vynásobí koeficientem 0,5.
 
§ 13
Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do II. skupiny
(1) Daň činí při základu daně
 přes Kč      do Kč
---------------------------------------------------------------
        1 000 000   3,0 %,

 1 000 000   2 000 000   30 000 Kč a 3,5 % ze základu
                přesahujícího 1 000 000 Kč,

 2 000 000   5 000 000   65 000 Kč a 4,0 % ze základu
                přesahujícího 2 000 000 Kč,

 5 000 000   7 000 000   185 000 Kč a 5,0 % ze základu
                přesahujícího 5 000 000 Kč,

 7 000 000   10 000 000   285 000 Kč a 6,0 % ze základu
                přesahujícího 7 000 000 Kč,

10 000 000   20 000 000   465 000 Kč a 7,0 % ze základu
                přesahujícího 10 000 000 Kč,

20 000 000   30 000 000   1 165 000 Kč a 8,0 % ze základu
                přesahujícího 20 000 000 Kč,

30 000 000   40 000 000   1 965 000 Kč a 9,0 % ze základu
                přesahujícího 30 000 000 Kč,

40 000 000   50 000 000   2 865 000 Kč a 10,5 % ze základu
                přesahujícího 40 000 000 Kč,

50 000 000   a více     3 915 000 Kč a 12,0 % ze základu
                přesahujícího 50 000 000 Kč.
(2) Při výpočtu daně dědické se postupuje podle odstavce 1 a výsledná částka se vynásobí koeficientem 0,5.
 
§ 14
Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do III. skupiny
(1) Daň činí při základu daně
 přes Kč   do Kč
---------------------------------------------------------------
       1 000 000   7,0 %,

 1 000 000  2 000 000   70 000 Kč a 9,0 % ze základu
              přesahujícího 1 000 000 Kč,

 2 000 000  5 000 000   160 000 Kč a 12,0 % ze základu
              přesahujícího 2 000 000 Kč,

 5 000 000  7 000 000   520 000 Kč a 15,0 % ze základu
              přesahujícího 5 000 000 Kč,

 7 000 000 10 000 000   820 000 Kč a 18,0 % ze základu
              přesahujícího 7 000 000 Kč,

10 000 000 20 000 000   1 360 000 Kč a 21,0 % ze základu
              přesahujícího 10 000 000 Kč,

20 000 000 30 000 000   3 460 000 Kč a 25,0 % ze základu
              přesahujícího 20 000 000 Kč,

30 000 000 40 000 000   5 960 000 Kč a 30,0 % ze základu
              přesahujícího 30 000 000 Kč,

40 000 000 50 000 000   8 960 000 Kč a 35,0 % ze základu
              přesahujícího 40 000 000 Kč,

50 000 000 a více     12 460 000 Kč a 40,0 % ze základu
              přesahujícího 50 000 000 Kč.
(2) Při výpočtu daně dědické se postupuje podle odstavce 1 a výsledná částka se vynásobí koeficientem 0,5.
 
§ 15
Sazba daně z převodu nemovitostí u osob zařazených do I. skupiny, II. skupiny a III. skupiny
Daň činí 5 % ze základu daně.
 
§ 16
Věcná břemena, opětující se plnění
(1) Je-li předmětem daně věcné břemeno, jehož obsahem je opětující se plnění, je základem daně součet všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, považuje se za jeho cenu pětinásobek ceny ročního plnění.
(2) Nelze-li cenu předmětu věcného břemene určit, je základem daně cena 10 000 Kč.
(3) Jde-li o opětující se plnění zřízené jinak než věcným břemenem, použijí se odstavce 1 a 2.
 
§ 17
Minimální výše daně, penále a zaokrouhlování
(1) Minimální výše daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí činí 50 Kč, a to bez ohledu na rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně.
(2) Při vyměřování daně se zaokrouhluje základ daně na celých 100 Kč nahoru a vyměřená daň na celé Kč nahoru.
(3) Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu částku 100 Kč. Vyměřené penále se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.
 
§ 18
Vyměření a splatnost daní
(1) Na základě daňového přiznání, ve kterém poplatník uvede údaje rozhodné pro vyměření daně, a podle výsledků vyměřovacího řízení správce daně daň vypočte a vyměří platebním výměrem.
(2) Daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí je poplatník povinen zaplatit nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž mu byl doručen platební výměr o vyměření daně.
Osvobození od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí
 
§ 19
(1) Od daně dědické a daně darovací je za podmínek dále uvedených osvobozeno nabytí
a) movitých věcí osobní potřeby u fyzických osob, pokud tyto věci po dobu jednoho roku před nabytím nebyly součástí obchodního majetku zůstavitele nebo dárce, jakož i podílů dědiců vyplácených z tohoto majetku a podílů odvozených z bezpodílového spoluvlastnictví manželů zaniklého v důsledku úmrtí jednoho z nich, pokud cena tohoto majetku nepřevyšuje u osob I. skupiny 1 000 000 Kč, u osob II. skupiny 60 000 Kč, u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka. Daň se vybere jen z té části ceny movitých věcí nebo podílu na těchto věcech nabývaných každým nabyvatelem, která převyšuje uvedené částky,
b) vkladů na účtech u bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky (s výjimkou vkladů na účtech zřízených pro podnikatelské účely), peněžních prostředků v české nebo cizí měně a cenných papírů v tuzemsku, jakož i podílů dědiců vyplácených z tohoto majetku a podílů odvozených z bezpodílového spoluvlastnictví manželů zaniklého v důsledku úmrtí jednoho z nich, pokud úhrnná částka všech těchto hodnot nepřevyšuje u osob I. skupiny 1 000 000 Kč, u osob II. skupiny 60 000 Kč a u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka. Daň se vybere jen z té části movitého majetku nebo podílu na tomto majetku nabývaného každým nabyvatelem, která převyšuje uvedené částky,
c) částek, které se podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením stávají předmětem dědictví.2d)
(2) U jednoho poplatníka se podmínky pro osvobození uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) posuzují samostatně.
(3) Od daně dědické a daně darovací jsou dále osvobozena nabytí movitého majetku, pokud zůstavitel nebo dárce byl zástupcem cizího státu pověřeným v České republice, příslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve společné domácnosti, jakož i jinou osobou, jíž příslušely diplomatické výsady a imunity a která nebyla občanem České republiky, je-li zaručena vzájemnost.
(4) Osvobození od daně dědické uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) se poskytne jen za předpokladu, že poplatník tyto věci a hodnoty uvede v daňovém přiznání.
 
§ 20
(1) Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku do vlastnictví České republiky nebo do vlastnictví obcí, pokud právo hospodaření s tímto majetkem vykonávají ústřední orgány, státní fondy, Fond dětí a mládeže, okresní úřady nebo obce či rozpočtové nebo příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány, okresními úřady nebo obcemi.
(2) Od daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny
a) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem při likvidaci státních podniků,3) akciových společností s plnou majetkovou účastí státu nebo s plnou majetkovou účastí Fondu národního majetku České republiky a nebo Pozemkového fondu České republiky a společností s ručením omezeným s plnou majetkovou účastí státu,
b) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou účastí státu uskutečněné podle rozhodnutí valné hromady a schválené vládou České republiky,
c) převody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou účastí státu související s přímým prodejem v rámci rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního zákona,4)
d) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem v souvislosti s rozdělováním a slučováním obcí nebo se změnami jejich území podle zvláštních předpisů,5)
e) převody vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví obcí do vlastnictví dobrovolných svazků obcí (dále jen "svazek") vytvořených podle zvláštního zákona,6) a dále z vlastnictví svazků do vlastnictví obcí, které byly či jsou ve svazku sdruženy a které byly předchozími vlastníky převáděných nemovitostí.
(3) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem z vlastnictví České republiky, pokud právo hospodaření s tímto majetkem vykonávají ústřední orgány, státní fondy, okresní úřady nebo rozpočtové či příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány nebo okresními úřady, jakož i převody nebo přechody vlastnictví k nemovitostem na Českou republiku.
(4) Od daně dědické a daně darovací jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku
a) určená na financování zařízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, vědy a vzdělání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dětí a mládeže a požární ochrany, pokud je majetek nabyt právnickými osobami, které byly zřízeny k zabezpečování těchto činností a které mají sídlo na území České republiky,
b) státem registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi,7)
c) obecně prospěšnými společnostmi určená na jejich činnost.
(5) Od daně dědické je osvobozen nárok zůstavitele na odškodnění podle zvláštních zákonů,8) jestliže zůstavitel podal žádost o předběžné projednání podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobnou žádost podle ostatních zvláštních předpisů, a do smrti zůstavitele nárok nebyl ústředním orgánem uspokojen. Toto osvobození se vztahuje též na případy, kdy zůstavitel nárok včas uplatnil u soudu, do smrti zůstavitele však nebylo soudem o něm pravomocně rozhodnuto.
(6) Od daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osvobozeny
a) převody a přechody vlastnictví k majetku z Fondu národního majetku České republiky a z Pozemkového fondu České republiky na nabyvatele, na základě rozhodnutí o privatizaci,9)
b) převody a přechody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou účastí státu uskutečněné v rámci schváleného privatizačního projektu nebo rozhodnutí o privatizaci před převodem majetkové účasti na Fond národního majetku České republiky nebo na Pozemkový fond České republiky,10)
c) převody a přechody majetku, který přechází na právnické osoby v České republice v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky,
d) převody a přechody vlastnictví k pozemkům a zřízení věcných břemen v souvislosti s výměnou nemovitostí podle zvláštního předpisu,11)
e) vklady vložené podle zvláštního zákona12) do obchodních společností nebo družstev (dále jen "společnost"). Je-li vkladem nemovitost, osvobození se neuplatní, jestliže do pěti let od vložení vkladu zanikne účast společníka v obchodní společnosti nebo člena v družstvu (dále jen "společník"), s výjimkou případu úmrtí společníka, a nemovitost není společníku vrácena. Po dobu těchto pěti let neběží lhůta pro vyměření daně. Zánik účasti ve společnosti nebo členství v družstvu do pěti let od vložení nemovitosti jako vkladu je společník povinen oznámit do 30 dnů ode dne zániku účasti nebo členství místně příslušnému správci daně; součástí tohoto oznámení je i sdělení o způsobu vypořádání,
f) přechody jmění obchodních společností a družstev při jejich sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměně podle zvláštního zákona,12)
g) převody bytů, garáží a ateliérů podle zvláštních předpisů,12a)
h) převody rodinných domků12b) a garáží z majetku bytových družstev do vlastnictví členů těchto družstev - fyzických osob, jejichž nájemní vztah k rodinnému domku nebo garáži vznikl po splacení členského podílu těmito členy nebo jejich právními předchůdci,
i) převody a přechody majetku bytového družstva v souvislosti s vyčleněním části bytového družstva.12c)
(7) Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen první úplatný převod nebo přechod vlastnictví ke stavbě, která je novostavbou, na níž bylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí, nebo je dokončenou novostavbou nebo rozestavěnou novostavbou a stavba nebyla dosud užívána, jestliže převodce (prodávající) je
a) fyzickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku nebo právnickou osobou a převod stavby je prováděn v souvislosti s jejich podnikatelskou činností,
b) obec.
(8) Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí se nevybírá při vydání majetku podle zvláštních předpisů.13)
(9) Od daně dědické a daně darovací jsou osvobozena nabytí vlastnického práva k nemovitostem, které jsou kulturními památkami, pokud k nim dochází mezi osobami zařazenými v I. skupině.
(10) Od daně darovací jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku fyzickými osobami s bydlištěm na území České republiky provozujícími školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat určená na financování těchto zařízení. Obdobně jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku právnickými osobami provozujícími zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat.
(11) Od daně darovací jsou osvobozeny bezúplatné a částečně bezúplatné převody majetku z Fondu národního majetku České republiky a z Pozemkového fondu České republiky na Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., a dotace poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s., z majetku tohoto fondu.
(12) Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno první bezúplatné nabytí majetkového podílu stanoveného § 7 odst. 4 a částí třetí zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, mezi osobami blízkými.13a)
(13) Od daně darovací je osvobozeno nabytí peněžních prostředků poskytnutých fyzické osobě, která je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky.
 
§ 21
Daňové přiznání
(1) Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani dědické, dani darovací nebo k dani z převodu nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne
a) pravomocně skončeného řízení o dědictví, jde-li o daň dědickou,
b) v němž je smlouva s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo rozhodnutí či jiná listina, kterými příslušný státní orgán potvrzuje nebo osvědčuje vlastnické vztahy k nemovitostem, doručena poplatníkovi daně darovací nebo daně z převodu nemovitostí,
c) v němž je uzavřena smlouva o darování movitého majetku, poskytnut dar do ciziny, přijat dar z ciziny, dovezena do tuzemska věc pořízená z prostředků darovaných v cizině nebo nabyt jiný majetkový prospěch, jde-li o daň darovací,
d) uplynutí každého pololetí příslušného kalendářního roku, jde-li o bezúplatné nabytí majetku právnickými osobami podle § 20 odst. 4 tohoto zákona. Přiznání zahrnuje veškerý takto nabytý majetek za toto období.
Součástí daňového přiznání je ověřený opis smlouvy a znalecký posudek o ceně nemovitosti, jde-li o úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitosti; znalecký posudek se nevyžaduje v případě převodu nebo přechodu vlastnictví k pozemkům bez trvalých porostů a staveb, pokud správce daně nestanoví jinak.
(2) Přiznání k dani darovací nepodléhají dary, které jsou od této daně osvobozeny podle § 19 odst. 1 a 3. Přiznání k dani dědické a dani darovací nepodléhá nabytí majetku do vlastnictví České republiky podle zvláštního předpisu.14)
(3) Přiznání k dani z převodu nemovitostí při převodech z Fondu národního majetku České republiky a Pozemkového fondu České republiky na základě rozhodnutí o privatizaci9) je povinen podat nabyvatel.
(4) Soud, který vedl řízení o dědictví v prvním stupni, zašle stejnopis pravomocného usnesení o dědictví, stejnopis případného samostatného pravomocného usnesení o odměně notáře a jeho hotových výdajích a celý spis vedený o řízení o dědictví místně příslušnému správci daně do 30 dnů po pravomocně skončeném řízení o dědictví. Správce daně vrátí uvedený spis soudu do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o vyměření daně. Oznamovací povinnost ke správci daně mají katastrální úřady, jde-li o zápisy vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí a jejich změny, celní orgány, jde-li o darování movitého majetku z ciziny nebo do ciziny, a Středisko cenných papírů, jde-li o darování cenných papírů.
 
§ 22
Lhůty pro vyměření
(1) Daň nelze vyměřit ani doměřit po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání.
(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven. Vyměřit a doměřit daň však lze nejpozději do deseti let od konce kalendářního roku, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání.
 
ČÁST TŘETÍ
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
 
§ 23
(1) Po dobu dvou let od účinnosti tohoto zákona se u prvních převodů a darování movitých a nemovitých věcí, vydaných podle zvláštních předpisů,8) mezi oprávněnými osobami navzájem a mezi oprávněnými osobami a osobami třetími, vyměří daň darovací a daň z převodu nemovitostí ve výši odpovídající sazbám poplatků podle předpisů platných ke dni 31. prosince 1992, je-li to pro poplatníka výhodnější.
(2) Jde-li o nemovitý majetek vydaný nebo poskytnutý jako náhrada podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a o převod nebo přechod vlastnictví mezi osobami blízkými podle občanského zákoníku, je tento majetek osvobozen při prvním převodu nebo přechodu vlastnictví od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí. To platí i v případě nemovitého majetku, k němu byla obnovena práva vlastníka podle § 22 zákona č. 229/1991 Sb., jde-li o první převod nebo přechod vlastnictví tohoto majetku mezi osobami blízkými podle občanského zákoníku.
 
§ 24
(1) Pokud nastala před účinností tohoto zákona skutečnost, která byla podle dřívějších předpisů předmětem poplatku (daně) z dědictví, z darování a z převodu nebo přechodu nemovitostí, postupuje se podle dřívějších předpisů.
(2) Nastala-li před účinností tohoto zákona skutečnost, která byla předmětem poplatku podle dosavadních předpisů, ale poplatek nebyl ještě vyměřen a zaplacen, příslušné územní finanční orgány dokončí zahájené řízení o vyměření notářských poplatků uvedených v odstavci 1, které nebylo v den účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno.
(3) Notářské poplatky, vyměřené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, avšak do tohoto dne nezaplacené, vybírají a vymáhají soudy. Okresní soudy rozhodují rovněž o opravách zřejmých omylů a nesprávností v rozhodnutích o vyměření notářských poplatků, která nabyla právní moci do 31. prosince 1992.
(4) U notářských poplatků za úkony, kde byl proveden úkon státním notářstvím do 31. prosince 1992 a notářský poplatek za úkony nebyl vyměřen nebo byl vyměřen v nižší částce, vyměří nebo doměří notářský poplatek za úkony okresní soud, jestliže se příslušný spis nachází v úschově tohoto soudu. Jestliže je příslušný spis uložen u katastrálního úřadu, vyměří nebo doměří notářský poplatek za úkony tento katastrální úřad. V tomto řízení postupují soudy i katastrální úřady podle dřívějších předpisů.15) Obdobně postupují tyto orgány v případech oprav zřejmých omylů a nesprávností v rozhodnutí o vyměření notářských poplatků za úkony.
(5) O odvolání proti rozhodnutí okresního soudu nebo proti rozhodnutí státního notářství o vyměření notářských poplatků za úkony, podaném po 1. lednu 1993, rozhodne krajský soud, v jehož obvodu působí příslušný okresní soud nebo působilo příslušné státní notářství. O odvolání proti rozhodnutí katastrálního úřadu o vyměření notářských poplatků za úkony rozhodne příslušný nadřízený orgán.
 
§ 25
(1) Ministerstvo financí může ve vztahu k cizině podle potřeby stanovit odchylky od zákona k zabránění dvojímu zdanění, k zachování vzájemně stejného postupu s cizinou nebo k provádění opatření nutných s ohledem na postup cizích orgánů.
(2) Ministerstvo financí může obecně závazným právním předpisem stanovit podrobnosti k výpočtu daně dědické podle ustanovení § 4 tohoto zákona.
(3) Finanční ředitelství může na žádost poplatníka z důvodu tvrdosti prominout daň z převodu nemovitostí v případech odstoupení od smlouvy (§ 9 odst. 2 tohoto zákona), pokud k němu dojde ve lhůtě šesti měsíců ode dne vkladu práva do katastru nemovitostí16) a poplatník v této lhůtě o prominutí daně požádá.
 
§ 26
(1) Zrušují se
1. Zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích.
2. Vyhláška Ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky Ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 237/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 153/1992 Sb.
3. Výnos Ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o opatření k odstranění tvrdosti při vyměřování notářských poplatků č.j. 153/14 779/1988 ze dne 15. srpna 1988 (reg. v částce 29/1988 Sb.).
4. Výnos Ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o osvobození osobních počítačů a mikropočítačů od notářského poplatku z darování č.j. 153/17 283/1989 ze dne 28. září 1989 (reg. v částce 30/1989 Sb.).
5. Výnos Ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o osvobození od notářských poplatků za úkony č.j. 153/17 282/1989 ze dne 28. září 1989 (reg. v částce 34/1989 Sb.).
6. Opatření Ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků ze dne 19. října 1990 (vyhlášeno v částce 73/1990 Sb.).
7. Opatření Ministerstva financí České republiky o úlevě u notářských poplatků z dědictví - odškodnění podle zákona o soudní rehabilitaci ze dne 5. března 1991 (vyhlášeno v částce 24/1991 Sb.).
8. Opatření Ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků souvisejících s vydáním věci podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ze dne 30. dubna 1991 (vyhlášeno v částce 47/1991 Sb.).
(2) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se nepoužijí
1. Výnos Ministerstva financí České socialistické republiky k provedení zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, č.j. 153/1 690/1985 ze dne 7. února 1985.
2. Výnos Ministerstva financí České socialistické republiky o úlevách u notářských poplatků č.j. 153/2 350/1985 ze dne 7. února 1985.
3. Výnos Ministerstva financí České socialistické republiky o odvodu notářských a soudních poplatků do státního rozpočtu České socialistické republiky č.j. 153/20 783/1986 ze dne 28. listopadu 1986.
4. Opatření Ministerstva financí České socialistické republiky o osvobození členů Českého svazu protifašistických bojovníků od soudních a notářských poplatků č.j. 153/8 399/1987 ze dne 12. června 1987.
 
§ 27
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
* * *
Zákon České národní rady č. 18/1993 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993, zákon č. 322/1993 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1994, zákon č. 42/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem 21. března 1994, zákon č. 72/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. května 1994, zákon č. 85/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. června 1994, zákon č. 113/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem 8. června 1994, zákon č. 248/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996 a zákon č. 96/1996 Sb. nabyl účinnosti dnem 26. dubna 1996.
Čl. II zákona č. 322/1993 Sb. zní:
Čl. II
1. Nastala-li před účinností tohoto zákona skutečnost, která byla předmětem daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí podle zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., postupuje se podle těchto předpisů i po nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Ustanovení § 25 odst. 3 se použije i na případy, kdy skutečnost, která je předmětem daně z převodu nemovitostí, nastala v roce 1993 a poplatník požádá o prominutí daně do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona.
Čl. II zákona č. 96/1996 Sb. zní:
Čl. II
1. Nastala-li v době od 24. června 1991 skutečnost uvedená v čl. I bodech 1 a 2, která byla předmětem daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí, nebo předmětem notářského poplatku, příslušný finanční úřad na základě žádosti podané do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona daň, popř. poplatek v rozsahu osvobození uvedeného v čl. I bodech 1 a 2 poplatníkovi promine. Vznikne-li prominutím vratitelný přeplatek, vrátí jej finanční úřad bez žádosti do 30 dnů.
2. Soud je povinen do 30 dnů ode dne doručení výzvy zaslat finančnímu úřadu spisy související s provedením tohoto zákona.
Zeman v. r.
1) Vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 110/1992 Sb.
1a) Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.
1b) Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky.
2) § 842 občanského zákoníku.
2a) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
2b) § 48 občanského zákoníku.
2c) § 117 občanského zákoníku.
2d) § 25 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
3) § 761 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. § 47b zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 10a odst. 6 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
6) § 20a zákona ČNR č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.
8) Např. zákon č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem, zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky.
11) § 19 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
12) Část druhá zákona č. 513/1991 Sb.
12a) § 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).
12b) § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí ČSR, Ministerstva financí SSR a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášek č. 74/1989 Sb., č. 73/1991 Sb. a č. 398/1992 Sb.
12c) Např. § 29 zákona č. 72/1994 Sb.
13) Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.
13a)§ 116 občanského zákoníku.
14) Např. § 135 a 462 občanského zákoníku, § 55 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon ČNR č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva financí ČSR č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon o notářských poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
16) § 2 odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Související dokumenty