110/1992 Sb., kterou se doplňuje vyhláška č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků

Schválený:
110/1992 Sb.
Vyhláška
ministerstva financí České republiky
ze dne 21. února 1992,
kterou se doplňuje vyhláška č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
Ministerstvo financí České republiky podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, stanoví:
Čl.I
§ 25 se doplňuje odstavcem 4, který zní:
"(4) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 3 je maximální vyvolávací cena pro veřejnou dražbu. Tato vyvolávací cena může být před zahájením veřejné dražby snížena v souladu s tržními principy a v závislosti na místních podmínkách.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Špaček v. r.

Související dokumenty