211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic

Schválený:
211/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. června 2000
o Státním fondu podpory investic
Změna: 391/2002 Sb.
Změna: 482/2004 Sb.
Změna: 61/2005 Sb.
Změna: 179/2005 Sb.
Změna: 71/2010 Sb.
Změna: 239/2012 Sb.
Změna: 276/2012 Sb.
Změna: 111/2018 Sb.
Změna: 307/2018 Sb.
Změna: 113/2020 Sb.
Změna: 261/2021 Sb.
Změna: 75/2023 Sb.
Změna: 126/2024 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC
 
§ 1
Základní ustanovení
(1) Zřizuje se Státní fond podpory investic se sídlem v Praze (dále jen "Fond"). Účelem Fondu a jeho veřejným posláním je podporovat udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů, bydlení a cestovního ruchu v souladu s veřejným zájmem a koncepcemi, strategickými dokumenty, programy a jinými dokumenty schválenými vládou České republiky. Fond dále zajišťuje výběr peněžních příspěvků od cestovních kanceláří do garančního fondu cestovních kanceláří a vyplácení peněžních prostředků z tohoto fondu podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.
(2) Fond je právnickou osobou v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo").
(3) Fond hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu7), s vlastním majetkem a s majetkem jiných osob.
(4) Vlastní majetek Fond nabývá
a) přijetím určeného majetku od státu nebo jiných osob,
b) z vlastní činnosti.
(5) Fond může založit právnickou osobu nebo nabýt podíl v právnické osobě.
(6) Prostředky Fondu určené na podporu udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů může Fond převést do fondů rozvoje měst v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie8).
(7) Fond může nabývat cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry.
(8) Fond může na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Českou republikou vykonávat kontrolní činnosti v oblasti dodržování podmínek poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ke kterým by jinak bylo oprávněno ministerstvo. K uzavření takové veřejnoprávní smlouvy se souhlas nadřízeného správního orgánu nevyžaduje.
 
§ 2
Příjmy Fondu
(1) Příjmy Fondu tvoří
a) dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu,
b) příjem z vydaných dluhopisů,
c) výnosy z dluhopisů nakoupených v souladu s tímto zákonem,
d) splátky z poskytnutých úvěrů včetně příslušenství,
e) úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby získané v souvislosti s použitím prostředků Fondu,
f) výnosy z veřejných sbírek organizovaných Fondem, dary a dědictví ve prospěch Fondu,
g) prostředky z fondů Evropské unie,
h) přijaté zápůjčky a úvěry,
i) splátky zápůjček poskytnutých do fondů obcí na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu a do fondů rozvoje měst,
j) plnění z veřejnoprávních smluv uzavřených mezi Českou republikou a Fondem,
k) příjmy z účasti v právnických osobách,
l) další příjmy, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
(2) Dluhopisy vydané k zajištění příjmů Fondu jsou vydávány podle zvláštního právního předpisu.1)
 
§ 3
Použití prostředků Fondu
(1) Peněžní prostředky, se kterými Fond hospodaří, lze použít pouze na území České republiky k podpoře
a) rozvoje bydlení za účelem
1. nabytí nemovité věci určené pro výstavbu nebo modernizaci bytu nebo bytového domu a související infrastruktury pro bydlení,
2. výstavby, pořízení, opravy a modernizace bytu nebo bytového anebo rodinného domu a výstavby nebo modernizace související infrastruktury pro bydlení,
3. financování úhrady vybranému dodavateli podle zákona o zadávání veřejných zakázek za provozování a údržbu dostupného a sociálního bydlení,
4. nabytí podílu v právnické osobě, se kterým je spojeno právo nájmu bytu nebo rodinného domu, který je ve vlastnictví této právnické osoby,
5. pořízení vybavení bytu,
6. poskytnutí dlouhodobě neobsazeného bytu do nájmu nebo podnájmu,
b) rozvoje veřejné infrastruktury za účelem její výstavby, opravy nebo modernizace,
c) výstavby, opravy nebo modernizace staveb sloužících pro poskytování služeb ve veřejném zájmu, včetně pořízení jejich vybavení,
d) revitalizace území se starou stavební zátěží,
e) rozvoje regionů v oblasti cestovního ruchu,
f) územního plánování, architektury a urbanismu za účelem
1. zpracování územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacích podkladů,
2. provádění opatření vyplývajících z Politiky územního rozvoje10),
3. provádění architektonických a urbanistických soutěží,
g) přípravy pozemku včetně odstranění stavby nebo zpracování dokumentace pro povolení záměru pro projekty podle písmene a) bodů 2 a 3 a písmen b) až e),
h) právního, technického nebo ekonomického poradenství pro zpracování zadávacích podmínek podle zákona o zadávání veřejných zakázek a pro organizaci zadávacích řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek pro projekty podle písmene a) bodu 2 a písmen b) až e).
(2) Peněžní prostředky, se kterými Fond hospodaří, lze dále použít
a) k nákupu krytých dluhopisů,
b) k nákupu dluhopisů, jejichž emitentem je Česká národní banka,
c) k nákupu státních dluhopisů,
d) k úhradě dluhů plynoucích z poskytnutých ručení,
e) k úhradě závazků z vydaných dluhopisů,
f) k úhradě nákladů spojených se správou a činností Fondu,
g) k úhradě nákladů spojených s poskytováním prostředků podle odstavce 1,
h) k úhradě nákladů spojených s podporou informační a poradenské činnosti v oblasti bydlení, cestovního ruchu a udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů,
i) k úhradě plnění spojených s nabytím nebo vlastnictvím podílu v právnické osobě,
j) k nákupu dluhopisů vydaných členskými státy Evropské unie nebo jinými státy tvořícími Evropský hospodářský prostor, členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, cenných papírů a dluhopisů vydaných centrálními bankami těchto států a dluhopisů vydaných Evropskou investiční bankou,
k) k úhradě splátek, úroků a dalších výdajů z přijatých zápůjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí.
(3) Činnosti spojené s funkcí Fondu s výjimkou poskytování dotací podle odstavce 1 může Fond svěřit jiné právnické osobě vybrané podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
(4) Při hospodaření Fondu se nesmí aktiva Fondu snížit pod 6 miliard Kč. Zůstatky prostředků Fondu se na konci kalendářního roku převádějí do následujícího kalendářního roku.
(5) Podporu podle tohoto zákona lze poskytnout formou dotace, úvěru nebo ručení. Podporu formou ručení lze poskytnout jen na část nesplacené jistiny úvěrů poskytnutých úvěrovými institucemi k podpoře podle odstavce 1 písm. a) bodů 1 a 2.
(6) Jde-li o návratnou finanční výpomoc, kterou Fond přijal za účelem poskytování úvěrů, může poskytovatel v rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci stanovit, že spolu se splátkou jistiny převede Fond do státního rozpočtu rovněž úroky, které získal z poskytnutých úvěrů.
 
§ 3a
Tvorba a použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb
Fond může vytvářet fond kulturních a sociálních potřeb, na jehož tvorbu a hospodaření s prostředky se použijí ustanovení zvláštního právního předpisu2b) obdobně.
 
§ 4
(1) O použití prostředků Fondu v souladu se schváleným rozpočtem Fondu rozhodují orgány Fondu.
(2) Podrobnosti o činnosti Fondu, vztazích mezi jeho orgány a o jeho vnitřní organizaci stanoví statut Fondu, který na návrh ministra pro místní rozvoj (dále jen "ministr") schvaluje vláda.
(3) Při posuzování místních a regionálních potřeb podpory investic spolupracují orgány Fondu se samosprávnými orgány obcí a krajů.
(4) Prostředky poskytnuté Fondem musí být vráceny zpět do Fondu, nebyly-li použity v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty, nebo pominul-li důvod pro jejich poskytnutí.
(5) Za účelem ověření údajů, které byly Fondu poskytnuty žadatelem a příjemcem peněžních prostředků, se Fondu poskytují údaje katastru nemovitostí bezúplatně, a to prostřednictvím dálkového přístupu.
 
§ 4a
Informační systém
(1) Informační systém Státního fondu podpory investic (dále jen "informační systém") je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Fond. Informační systém se využívá pro
a) podávání žádostí o poskytnutí podpory,
b) podávání žádostí o platbu, změnová hlášení a další úkony související s poskytnutím podpory,
c) doručování písemností souvisejících s poskytováním podpory podle tohoto zákona žadateli nebo příjemci,
d) přípravu, plánování, řízení, monitorování a podávání zpráv a vyhodnocování podpory v průběhu jejího čerpání,
e) plánování a řízení kontroly poskytnuté podpory,
f) podávání informací o závazcích příjemce.
(2) Uživatel přistupuje do informačního systému s využitím přístupu se zaručenou identitou.
(3) Podání žádosti o poskytnutí podpory lze učinit výlučně prostřednictvím informačního systému.
(4) Nelze-li písemnost doručit do datové schránky, doručuje Fond písemnost prostřednictvím informačního systému, přičemž platí, že písemnost podle odstavce 1 písm. c) a f) se považuje za doručenou okamžikem, kdy se do informačního systému přihlásí žadatel nebo jím pověřená osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění v rámci informačního systému přístup k písemnosti. Nepřihlásí-li se do informačního systému žadatel nebo jím pověřená osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy do něj byla písemnost vložena, považuje se tato písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení.
 
§ 5
Rozpočet a účetnictví Fondu
(1) Fond sestavuje pro každý kalendářní rok návrh svého rozpočtu, který předkládá vládě ministr vždy do 31. srpna. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, spolu s návrhem státního rozpočtu na tentýž rok ke schválení Poslanecké sněmovně. Fond v návrhu svého rozpočtu stanoví své celkové výdaje jako částku, kterou mu oznámil příslušný správce kapitoly podle zvláštního zákona.2a)
(2) Není-li Poslaneckou sněmovnou Parlamentu schválen rozpočet Fondu na příslušný kalendářní rok před prvním dnem tohoto kalendářního roku, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době od prvního dne tohoto kalendářního roku do schválení rozpočtu na tento rok objemem a členěním příjmů a výdajů rozpočtu Fondu v předchozím roce. Výdaje v tomto období se uvolňují v jednotlivých položkách rozpočtu Fondu ve výši jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci tohoto období.
(3) Po skončení kalendářního roku sestavuje Fond k rozvahovému dni účetní závěrku, kterou spolu s výroční zprávou o činnosti Fondu předkládá ministr vládě a vláda je předkládá do 31. března běžného kalendářního roku ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu. Účetní závěrka Fondu sestavená k rozvahovému dni musí být před jejím předložením vládě ověřena auditorem.
(4) Fond vede účetnictví podle zákona o účetnictví,.
(5) Fond ve svém účetnictví vede odděleně náklady spojené se správou Fondu a v tom samostatně odměny členů výboru a dozorčí rady Fondu. Takto jsou tyto výdaje jako samostatné položky uvedeny i v rámci rozpočtu Fondu na příslušný rok.
(6) Výbor Fondu může na návrh ředitele Fondu schválit v průběhu kalendářního roku nezbytné přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu Fondu, nepřesáhnou-li tyto přesuny v souhrnu za daný kalendářní rok 5 % celkových výdajů stanovených schváleným rozpočtem Fondu na příslušný kalendářní rok. Další nebo vyšší přesuny schvaluje v případě naléhavé potřeby na návrh ministra výbor Poslanecké sněmovny, do jehož působnosti patří regionální rozvoj.
 
§ 6
Orgány Fondu
(1) Orgány Fondu jsou výbor Fondu (dále jen "výbor"), dozorčí rada Fondu (dále jen "dozorčí rada") a ředitel Fondu (dále jen "ředitel").
(2) Výbor má 7 členů a skládá se ze 4 zástupců ministerstva, zástupce Ministerstva financí, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a zástupce územně samosprávných celků. Předsedou výboru je ministr. Místopředsedu a dalších 5 členů výboru jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra. Jejich funkční období je čtyřleté. Člen výboru může být odvolán
a) porušil-li závažným způsobem povinnosti vyplývající z jeho funkce,
b) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
c) nemůže-li z důvodů na své straně vykonávat svou funkci po dobu delší šesti měsíců,
d) v dalších odůvodněných případech.
(3) Předseda výboru řídí činnost výboru. Jednání výboru se řídí jednacím řádem, který schvaluje výbor usnesením.
(4) Výbor jedná o věcech, které jsou předmětem činnosti Fondu, a předkládá ministrovi
a) návrh rozpočtu Fondu,
b) účetní závěrku Fondu sestavenou k rozvahovému dni a výroční zprávu o činnosti Fondu za příslušný kalendářní rok,
c) návrh statutu Fondu a návrh změn tohoto statutu.
(5) Ředitel je statutárním orgánem Fondu a jeho zaměstnancem. Ředitel je jmenován ministrem. Ředitel zejména
a) provádí rozhodnutí a další opatření schválená a projednaná výborem,
b) řídí činnost Fondu a práci zaměstnanců Fondu.
(6) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Dozorčí rada kontroluje činnost a hospodaření Fondu a jeho orgánů a schvaluje účetní závěrku Fondu. Dozorčí rada má 5 členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Člen dozorčí rady může být odvolán
a) porušil-li závažným způsobem povinnosti vyplývající z jeho funkce,
b) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
c) nemůže-li z důvodů na své straně vykonávat svou funkci po dobu delší šesti měsíců,
d) v dalších odůvodněných případech.
(7) Dozorčí rada zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Dozorčí rada se usnáší hlasováním. Volba je provedena nebo usnesení je přijato, pokud pro ně hlasují nejméně 3 členové dozorčí rady. Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem, který schvaluje dozorčí rada usnesením.
(8) O závažných nedostatcích zjištěných v činnosti a hospodaření Fondu dozorčí rada neprodleně informuje ministra.
 
§ 7
Střet zájmů
(1) Výkon funkce člena výboru nebo člena dozorčí rady je neslučitelný s funkcí ředitele Fondu, s pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem vůči Fondu nebo s členstvím v řídicím nebo kontrolním orgánu právnické osoby, které byla poskytnuta podpora z Fondu nebo která žádá o poskytnutí podpory z Fondu nebo která se smluvně bude podílet na realizaci účelu, pro který je podpora žádána nebo byla poskytnuta.
(2) Člen orgánu Fondu a zaměstnanci Fondu se nesmějí účastnit na podnikání fyzických a právnických osob, kterým byla poskytnuta podpora z majetku Fondu nebo které žádají o poskytnutí podpory z majetku Fondu, ani nesmějí být výdělečně činní v základním pracovněprávním vztahu, služebním poměru nebo v jiném obdobném vztahu u těchto fyzických a právnických osob.
(3) Ministerstvo nebo Fond jsou oprávněny požadovat, aby osoba vydala prospěch, pokud jej získala v souvislosti s porušením povinností podle odstavce 1 nebo 2. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
 
§ 8
(1) Výkon členství ve výboru nebo v dozorčí radě Fondu je překážkou v práci z důvodu výkonu veřejné funkce podle § 201 zákoníku práce. Členům výboru a členům dozorčí rady přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jejich funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům Fondu.
(2) Výši odměny spojené s výkonem funkce člena výboru a člena dozorčí rady Fondu stanoví vláda usnesením.
 
§ 9
(1) O podmínkách poskytnutí podpory Fondem rozhoduje výbor se souhlasem vlády. Ministr předkládá výboru návrh podmínek poskytnutí podpory k účelům podle § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. d) a f). Podmínky poskytnutí podpory mohou obsahovat zacílení podpor. V oblasti bydlení podpory cílí zejména na mladé lidi, domácnosti s nižšími příjmy, osoby znevýhodněné v přístupu k bydlení, nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením.
(2) Podmínky poskytnutí podpory ve formě úvěru obsahují alespoň
a) účel úvěru,
b) stanovení okruhu příjemců úvěru,
c) výši úvěru nebo pravidla pro její stanovení,
d) výši úrokové sazby nebo pravidla pro její stanovení,
e) podmínky poskytnutí a použití úvěru,
f) náležitosti žádosti o úvěr,
g) způsob zajištění úvěru a
h) dobu splatnosti úvěru.
(3) Podmínky poskytnutí podpory ve formě dotace obsahují alespoň
a) účel dotace, nebo účel úvěru, na jehož úroky je dotace poskytována,
b) stanovení okruhu příjemců dotace,
c) výši dotace nebo pravidla pro její stanovení,
d) podmínky poskytnutí a použití dotace a
e) náležitosti žádosti o dotaci.
(4) Podmínky poskytnutí podpory ve formě ručení obsahují alespoň
a) účel úvěru, který je ručením zajištěn,
b) stanovení okruhu příjemců úvěru, jejichž úvěr může být zajištěn,
c) rozsah ručení nebo pravidla pro jeho stanovení,
d) způsob zajištění závazků příjemce podle písmene
b) vůči Fondu a
e) náležitosti žádosti o zajištění úvěru ručením.
 
§ 9a
Poskytování podpory
(1) Fond zveřejní výzvu k podání žádosti o poskytnutí podpory na svých internetových stránkách po dobu nejméně 30 dnů před koncem lhůty pro podání žádosti. Obsahem výzvy je její věcné zaměření, okruh oprávněných žadatelů, lhůta pro podání žádosti, popřípadě další požadavky, které žadatel musí splnit.
(2) Žádost o poskytnutí podpory obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo pobytu, je-li příjemce fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo,
b) název, adresu sídla a identifikační číslo, je-li žadatel právnickou osobou, a
1. identifikaci za něj jednající osoby s uvedením, zda jedná jako člen statutárního orgánu, nebo na základě plné moci,
2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli,
3. identifikaci všech osob, v nichž má podíl, a výši tohoto podílu,
c) požadovanou výši nebo rozsah podpory,
d) účel, na který chce žadatel požadované prostředky použít,
e) lhůtu, v níž má být účelu podle písmene d) dosaženo,
f) určení výzvy, na jejímž základě je žádost podávána,
g) další údaje nutné pro posouzení žádosti Fondem.
(3) Podpora se poskytuje na základě smlouvy uzavřené mezi Fondem a žadatelem o podporu.
(4) Pokud Fond na základě žádosti o poskytnutí podpory neuzavře s žadatelem smlouvu podle odstavce 3, sdělí žadateli bez zbytečného odkladu písemně důvody, které k neuzavření smlouvy vedly.
(5) Smlouva o poskytnutí podpory podle odstavce 3 obsahuje alespoň v případě
a) úvěru podmínky čerpání, použití a splatnosti úvěru a zajištění závazků příjemce úvěru vůči Fondu,
b) dotace podmínky čerpání a použití dotace,
c) ručení podmínky splatnosti pohledávky Fondu vzniklé na základě plnění z ručení a zajištění závazků příjemce ručení vůči Fondu.
(6) V souvislosti s poskytnutím podpory podle § 3 odst. 1 si Fond od žadatele vyžádá informace a podklady nezbytné k posouzení jeho schopnosti využít podporu hospodárně k účelu, ke kterému má být poskytnuta.
(7) Na poskytnutí podpory není právní nárok.
 
§ 9b
Kontrola
Fond je oprávněn provádět kontrolu správnosti údajů uvedených v žádostech podávaných Fondu a dodržování podmínek poskytnutí a čerpání peněžních prostředků Fondu podle zákona o finanční kontrole.
 
§ 10
Vláda jmenuje členy výboru a Poslanecká sněmovna zvolí členy dozorčí rady tak, aby tyto orgány Fondu mohly být ustaveny nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
nadpis vypuštěn
 
§ 11
(1) Fond zveřejňuje informace o poskytnutých peněžních prostředcích nebo zárukách jako otevřená data ve smyslu zvláštního zákona9), a to v rozsahu
a) jméno a příjmení či název příjemce,
b) identifikační číslo osoby příjemce, je-li přiděleno,
c) obec, ve které má příjemce sídlo či místo pobytu,
d) výše poskytnutých prostředků nebo záruk a údaj o tom, jaká částka byla dosud vyplacena,
e) účel, na který jsou prostředky určeny, včetně odkazu na úplnou dokumentaci programu, jsou-li prostředky poskytnuty v rámci programu,
f) datum vydání rozhodnutí či uzavření smlouvy o poskytnutí podpory,
g) informace o tom, že bylo rozhodnuto o porušení rozpočtové kázně na straně příjemce, nebo došlo k pozastavení, krácení nebo vrácení peněžních prostředků, a to včetně částky, které se toto opatření týká.
(2) Informace podle odstavce 1 se zveřejňují do 7 dnů od vydání rozhodnutí či uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, a v případě informace podle odstavce 1 písm. g) do 7 dnů po právní moci příslušného rozhodnutí či účinnosti dohody. Informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.
(3) Brání-li jiný právní předpis zveřejnění určité informace způsobem podle odstavců 1 a 2, informace se tímto způsobem nezveřejní.
 
§ 11a
Dostupné nájemní bydlení
Dostupným nájemním bydlením se pro účely tohoto zákona rozumí nájem bytu za dostupné nájemné.
 
§ 11b
Dostupné nájemné
(1) Dostupné nájemné nepřevyšuje 90 % výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě nebo obvyklého nájemného obdobných bytů v daném místě vyhlášeného Ministerstvem financí sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv ke dni prvního poskytnutí bytu pro dostupné nájemní bydlení.
(2) Je-li dostupné nájemní bydlení poskytované Českou republikou, její příspěvkovou organizací, krajem, obcí nebo jimi zřízenou nebo založenou právnickou osobou, nesmí dostupné nájemné převýšit nájemné vypočtené z nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením a provozem dostupného nájemního bytu v prvním roce jeho provozu a zároveň musí být nižší než srovnatelné nájemné obvyklé v daném místě nebo obvyklé nájemné obdobných bytů v daném místě vyhlášené Ministerstvem financí sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv ke dni prvního poskytnutí bytu pro dostupné nájemní bydlení.
(3) Maximální výši dostupného nájemného podle odstavců 1 a 2 může pronajímatel každoročně, nejdříve však po 12 měsících od prvního poskytnutí bytu pro dostupné nájemní bydlení, upravit o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 měsíců předposledního kalendářního roku a zveřejněnou Českým statistickým úřadem, nejvýše však o 4 %, a to i v součtu za více let, ve kterých možnosti ročního zvýšení nevyužil.
(4) Postup pro výpočet nájemného podle odstavce 2 stanoví ministerstvo vyhláškou.
 
§ 11c
Cílové skupiny dostupného nájemního bydlení
(1) Dostupné nájemní bydlení lze poskytnout domácnosti, jejíž členové nejsou vlastníky nebo spoluvlastníky nemovité věci určené k bydlení nebo podílu v právnické osobě, se kterým je spojeno právo užívat byt a jejíž průměrný čistý příjem nepřesahuje příjem domácností nacházejících se
a) v 8. příjmovém decilu všech domácností, nebo
b) v 9. příjmovém decilu všech domácností a členové domácnosti dosáhli jednotlivě věku nejvýše 35 let.
(2) Dostupné nájemní bydlení lze dále poskytnout domácnosti, jejíž členové nejsou v kraji, ve kterém je dostupné nájemní bydlení poskytováno, vlastníky nebo spoluvlastníky nemovité věci určené k bydlení nebo podílu v právnické osobě, se kterým je spojeno právo užívat byt, a jejíž člen je zaměstnancem nebo vykonává činnost v oborech zdravotnictví, školství, zajišťování veřejné bezpečnosti, integrovaného záchranného systému, poskytování sociálních služeb nebo výkonu veřejné správy.
(3) Dostupné nájemní bydlení lze rovněž poskytnout domácnosti, jejíž člen
a) bydlí s osobou, která se na něm nebo členech domácnosti dopustila činu povahy trestného činu týrání svěřené osoby, týrání osoby žijící ve společném obydlí, nebezpečného vyhrožování nebo nebezpečného pronásledování, a
b) není vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovité věci určené k bydlení ani podílu v právnické osobě, se kterým je spojeno právo užívat byt, nebo sice je jejich spoluvlastníkem, ale tuto věc vlastní společně s osobou, která se na něm dopustila činu povahy podle písmene a).
 
§ 11d
Nájemní smlouva pro dostupné nájemní bydlení
(1) Nájemní smlouva, jejímž předmětem je poskytování dostupného nájemního bydlení, se uzavírá na dobu určitou v délce alespoň 1 roku, nejdéle však 2 let. Při prodloužení doby nájmu, nebo dojde-li k uzavření nové nájemní smlouvy s týmž nájemcem, se doba nájmu sjednává na dobu určitou v délce 2 let.
(2) Domácnosti podle § 11c odst. 3 lze dostupné nájemní bydlení poskytnout nejdéle po dobu 3 let.
(3) Jsou-li všichni členové domácnosti starší 70 let, lze nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou delší než 2 roky nebo na dobu neurčitou.
(4) Do 30 dnů od doručení písemné výzvy nájemce doloží pronajímateli, že splňuje podmínky pro poskytnutí dostupného nájemního bydlení podle § 11c. Písemná výzva se zasílá nájemci alespoň 6 měsíců před skončením doby nájmu.
 
§ 11e
Stanovení odchylných podmínek
V podmínkách poskytnutí podpory Fondem podle § 9 lze
a) rozšířit okruh osob, které jsou povinny poskytovat dostupné nájemné maximálně ve výši podle § 11b odst. 2,
b) stanovit maximální výši dostupného nájemného podle § 11b odst. 2, na kterou Fond poskytne podporu,
c) snížit maximální přípustnou výši úpravy nájemného,
d) nepřipustit sjednání vyššího než dostupného nájemného pro jednotlivý byt nebo
e) zúžit cílové skupiny dostupného nájemního bydlení.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
 
§ 12
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl. XXII zákona č. 239/2012 Sb.
Přechodné ustanovení
Schvalování účetní závěrky podle § 6 odst. 6 zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.
Čl.II zákona č. 113/2020 Sb.
Přechodné ustanovení
Členovi výboru Státního fondu rozvoje bydlení jmenovanému do funkce člena výboru podle § 6 odst. 2 zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zanikne členství ve výboru uplynutím jeho funkčního období. Při jmenování nových členů výboru postupuje vláda tak, aby nejpozději se zánikem členství ve výboru posledního člena jmenovaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona došlo k naplnění požadavku na složení výboru podle § 6 odst. 2 zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.LXXI zákona č. 261/2021 Sb.
Přechodné ustanovení
Fond je povinen do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona zveřejnit způsobem uvedeným v § 11 informace o všech finančních prostředcích poskytnutých po 1. lednu 2018. Tyto informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.
Čl.II zákona č. 126/2024 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Do dne, kdy bude rozsah přístupu změněn postupem podle § 54 odst. 7 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, je Fond oprávněn k přístupu k údajům vedeným v základních registrech nebo agendových informačních systémech v rozsahu a za podmínek, v jakém byl oprávněn k přístupu k nim přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Právní vztahy vzniklé podle zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a právní jednání a následky z nich vzniklé se posuzují podle zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Podmínky použití peněžních prostředků stanovené v nařízeních vlády vydaných podle zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za podmínky poskytnutí podpory stanovené postupem podle tohoto zákona do doby jejich nahrazení postupem podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změnu podmínek použití peněžních prostředků podle věty první lze provést jen vydáním nových podmínek poskytnutí podpory postupem podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; takto nově vydané podmínky poskytnutí podpory se použijí i na právní vztahy, které se řídily podmínkami použití peněžních prostředků podle věty první.
1) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
2a) § 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.
2b) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.
7) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
8) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.
9) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
10) § 70 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty