D-154 k postupu při zdaňování daňových nerezidentů u příjmů souvisejících s činnostmi podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů

Schválený:
D-154
Pokyn
Ministerstva financí
k postupu při zdaňování daňových nerezidentů u příjmů souvisejících s činnostmi podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů
Referent: dr. Tůma,
tel. 2454 3222
Č.j. 251/1 890/1997
ze dne 6. února 1997
Ministerstvo financí na základě zmocnění v § 39 písm. a) a b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP), v platném znění a zmocnění v § 4 odst. 14 a § 96 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen ZSDP), v platném znění, s cílem snížení administrativní náročnosti, zjednodušení daňového řízení a zajištění jednotného postupu při zdaňování příjmů souvisejících s činnostmi podle § 22 odst. 1 písm. c) ZDP a v návaznosti na ustanovení § 22 odst. 2 tohoto zákona vydává tento Pokyn, kterým stanoví postup při řešení některých specifických otázek zdaňování těchto příjmů. V ostatních otázkách se aplikují ustanovení platné právní úpravy ZDP a ZSDP.
1. Režim zdaňování uvedených příjmů závisí na tom, zda tyto jsou vypláceny rezidentu ze státu, s nímž je uzavřena daňová smlouva, či ne a na době trvání činnosti:
a) je-li příjem vyplácen rezidentovi nesmluvního státu
aa) z titulu kontraktu, jehož předpokládaná doba trvání nepřesáhne 6 měsíců v jakémkoliv období dvanácti kalendářních měsíců po sobě jdoucích (dále jen 6 měsíců) a tento rezident nemá podle zjištění plátce v ČR stálou provozovnu např. z titulu kontraktů s jinými subjekty, je plátce povinen provést srážku daně podle zvláštní sazby (§ 38d ZDP),
ab) z titulu kontraktu, jehož předpokládaná doba trvání přesáhne 6 měsíců, je plátce povinen provést zajištění daně (§ 38e ZDP),
b) je-li příjem vyplácen rezidentovi smluvního státu (s výjimkou uvedenou ad c/)
ba) z titulu kontraktu, jehož předpokládaná doba trvání nepřesahuje 6 měsíců nebo delší lhůtu stanovenou pro existenci stálé provozovny u tohoto druhu činnosti v daňové smlouvě, nepodléhá tento příjem u plátce zajištění daně ani srážce daně podle zvláštní sazby;
bb) z titulu kontraktu, jehož předpokládaná doba trvání přesáhne 6 měsíců nebo delší lhůtu stanovenou pro existenci stálé provozovny u tohoto druhu činnosti v daňové smlouvě, je plátce povinen provést u tohoto příjmu zajištění daně;
c) je-li příjem vyplácen rezidentovi smluvního státu, přičemž v příslušné daňové smlouvě je stanoven způsob zdanění těchto příjmů nebo některých z nich v jejím samostatném článku (např. smlouva s Indií - článek 12), je plátce povinen provést srážku daně podle zvláštní sazby ve výši stanovené smlouvou, maximálně však sazbou této daně stanovené v ZDP, od počátku bez ohledu na dobu trvání.
V případech, kdy proti předpokladu dochází ke zkrácení či prodloužení doby trvání činnosti s dopady na původní daňový režim, řeší se tato věc ve spolupráci s příslušným správcem daně.
2. Daňový nerezident je povinen oznámit místně příslušnému správci daně zahájení činnosti vedoucí ke vzniku stálé provozovny do třiceti dnů. Splnění této povinnosti nezbavuje plátce daně jeho povinností stanovených zákonem.
3. Při stanovení základu daně stálé provozovny správcem daně podle pomůcek nebo při stanovení daně dohodou lze vycházet i z rozdílu mezi celkovou částkou přijatých úhrad a sumou mzdových a ostatních osobních výdajů na zaměstnance této stálé provozovny a příp. dalších řádně doložených nezbytných výdajů (ubytování, cestovné, stěhovací náklady atd.).
4. Zaměstnanci stálé provozovny jsou povinni podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Daň za uplynulé zdaňovací období jsou povinni si sami vypočítat a zaplatit ji správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání. V průběhu zdaňovacího období platí zálohy na daň vypočtené z poslední známé daňové povinnosti. Nově registrovaným osobám s bydlištěm v cizině může správce daně na základě žádosti nebo z moci úřední stanovit zálohy s přihlédnutím k očekávaným příjmům poplatníka.
5. Podkladem pro určení záloh na daň z příjmů zaměstnanců stálé provozovny je potvrzení jejich zahraničního zaměstnavatele, které bude obsahovat zejména souhrnnou částku ročního příjmu včetně veškerých zdanitelných naturálních požitků vyplácených tímto zaměstnavatelem, sníženou o částku povinného sociálního a zdravotního pojištění, které hradí sám zaměstnanec.
Místně příslušným správcem daně pro daňové nerezidenty mající příjmy dle § 22 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů ze stálé provozovny je finanční úřad pro Prahu 1, jestliže činnosti jsou poskytovány na území hl. města Prahy. V případě činnosti poskytované mimo území hl. města Prahy finanční úřady stanovené finančními ředitelstvími podle § 10 odst. 3 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech.
Místně příslušným správcem daně pro osoby vykonávající práci ve stálé provozovně je finanční úřad, u kterého je stálá provozovna registrována k dani z příjmů.
7. Dnem vstupu v účinnost tohoto Pokynu se ruší platnost a účinnost Postupu při zdaňování subjektů se sídlem či bydlištěm v cizině vydaného MF pod č.j. 251/44 602/93 a uveřejněného ve FZ č. 7-8/1993 pod bodem 57.
8. Tento pokyn vstupuje v účinnost dnem 1. března 1997.
Ředitel odboru 25:
Ing. V. Grammetbauer, v.r.

Související dokumenty