205/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
205/1992 Sb.
Ústavní zákon
ze dne 14. dubna 1992,
kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:
Čl.I
Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:
1. Čl. 30 odst. 3 zní:
"(3) Sněmovna lidu se volí na období čtyř let.".
2. Čl. 31 odst. 3 zní:
"(3) Sněmovna národů se volí na období čtyř let. Volební období Sněmovny národů počíná a končí s volebním obdobím Sněmovny lidu.".
Čl.II
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem voleb do Federálního shromáždění.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Související dokumenty