95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků

Schválený:
95/1976 Sb.
VYHLÁŠKA
Federálního statistického úřadu
ze dne 26. května 1976
o jednotném třídění základních prostředků
Změna: 156/1980 Sb.
Změna: OP08/1993 Sb.
Federální statistický úřad stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:
 
§ 1
(1) Socialistické organizace (dále jen "organizace") sledují základní prostředky 1)
a) na prvních dvou třídících stupních (třída a obor) podle kódů a názvů obsažených v příloze 1 této vyhlášky,
b) na dalších třídících stupních v rozsahu a podle kódů a názvů jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a oborových číselníků průmyslových výrobků 2) a jednotné klasifikace stavebních objektů. 3)
(2) Ústřední orgány 4) mohou v dohodě s Federálním statistickým úřadem stanovit pro podřízené organizace jiný způsob třídění, než je stanoveno v odstavci 1 písm. b).
 
§ 2
(1) Uživatelé základních prostředků jsou povinni použít pro označení základních prostředků kódy uvedené v dokumentaci dodavatelů (na fakturách, dodacích listech apod.).
(2) Pro soubor předmětů nebo kombinovaný technologický a stavební celek, který se považuje za jediný základní prostředek, 5) je uživatel povinen určit kód takového základního prostředku, a to podle účelu, pro který je soubor nebo technologický a stavební celek určen.
(3) Změnil-li se charakter nebo užití základního prostředku (např. při rekonstrukci nebo modernizaci), a je-li v důsledku toho nutno přeřadit základní prostředek do jiného oboru, provede uživatel změnu v evidenci základních prostředků ke dni opětovného uvedení základního prostředku do užívání. Jsou-li vynaložené náklady financovány z investičních prostředků, musí být změna v zatřídění základních prostředků provedena nejpozději v časové shodě s účetním zápisem převodu investičních nákladů do pořizovací ceny základních prostředků.
 
§ 3
(1) Energetické a hnací stroje a zařízení (třída 3) a pracovní stroje a zařízení (třída 4) pořízené po 1. lednu 1976 sledují organizace ještě podle stupňů technické úrovně vyjádřených kódem podle přílohy 2 této vyhlášky; tento doplňující kód uvádějí organizace odděleně za kódem jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a oborového číselníku průmyslových výrobků.
(2) Organizace s převažující průmyslovou činností a organizace s převažující stavební činností 6) sledují stroje a zařízení uvedené v odstavci 1 podle stupňů technické úrovně, i pokud byly pořízeny před 1. lednem 1976.
(3) Federální statistický úřad může povolit výjimky z ustanovení odstavce 1 a 2 na návrh příslušného ústředního orgánu.
(4) Zvýší-li se vlivem rekonstrukce nebo modernizace základního prostředku jeho technická úroveň, změní organizace ve své evidenci doplňující kód stupně technické úrovně podle odstavce 1, a to ode dne opětovného uvedení základního prostředku do provozu.
 
§ 4
(1) Dodavatelé základních prostředků uvedených v § 3 odst. 1 jsou povinni označovat v hospodářských smlouvách dodávkových, v dodacích listech a na fakturách (při etapové fakturaci na poslední faktuře) vedle kódů jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 7) i kódy stanovené touto vyhláškou včetně doplňujícího kódu technické úrovně základních prostředků.
(2) Stejnou povinnost mají dodavatelé rekonstrukcí a modernizací základních prostředků v případech, kdy se dodávkou změní stupeň technické úrovně rekonstruovaného nebo modernizovaného základního prostředku.
 
§ 5
Vyskytne-li se ve správě (vlastnictví) organizace předmět mající znaky základního prostředku a nepatřící do žádného z oborů jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků uvedených v příloze 1, sdělí tuto skutečnost nadřízený ústřední orgán spolu se stanoviskem příslušného ministerstva financí Federálnímu statistickému úřadu k dodatečnému zatřídění.
 
§ 6
Způsob využití třídění uvedeného v této vyhlášce pro statistická zjišťování a povinnosti jednotlivých organizací s tím související stanoví Federální statistický úřad ve zvláštních předpisech 8) pro příslušná statistická zjišťování.
 
§ 7
(1) Zrušuje se vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 73/1966 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci ve znění článku 1 vyhlášky Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí č. 103/1970 Sb., kterou se doplňují a upravují přílohy k vyhláškám č. 73/1966 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci, a č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků.
(2) Pokud byly podle § 1 odst. 2 zrušované vyhlášky Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 73/1966 Sb. povoleny výjimky nebo odchylky ze stanoveného třídění základních prostředků, pozbývají platnosti ke dni účinnosti této vyhlášky.
(3) Případy dodatečného zatřídění předmětů (§ 5) do jednotného třídění základních prostředků provádí běžně Federální statistický úřad opatřeními publikovanými ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů a oznamovanými ve Sbírce zákonů.
 
§ 8
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977.
Místopředseda:
Dr. Ing. Balogh v. r.
Příl.1
Jednotné třídění základních prostředků (Přehled kódů tříd a oborů)
Budovy (včetně příslušenství)
  Kódy        Název oboru
třídy oboru
 1  801    Budovy občanské výstavby
 1  802    Haly občanské výstavby
 1  803    Budovy pro bydlení
 1  811    Haly pro výrobu a služby
 1  812    Budovy pro výrobu a služby
Stavby (včetně staveb rozvodných)
  Kódy        Název oboru
třídy oboru
 2  813    Věže, stožáry, komíny
 2  814    Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní podzemní
         nádrže, zásobníky, jámy
 2  815    Objekty pozemní zvláštní
 2  821    Mosty
 2  822    Komunikace pozemní a letiště
 2  823    Plochy a úpravy území
 2  824    Dráhy kolejové
 2  825    Objekty podzemí (mimo důlní)
 2  826    Objekty podzemní důlní
 2  827    Vedení trubní dálková a přípojná
 2  828    Vedení elektrická a dráhy visuté
 2  831    Hydromeliorace
 2  832    Hráze a objekty na tocích
 2  833    Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
Energetické a hnací stroje a zařízení
  Kódy        Název oboru
třídy oboru
 3  336    Agregáty a prvky hydraulické
            z tohoto oboru se zatřiďují pouze agregáty
            hydraulické ve skupině 336 7 a nářadí s
            motorickým pohonem hydraulicky ovládané
            v podskupině 336 89
 3  346    Zdroje proudu elektrochemické
 3  354    Kondenzátory silové, součásti montážní rozvodů a
         hromosvodů
            z tohoto  oboru  se  zatřiďují  pouze
            kondenzátory ze skupiny 354 1, pokud jsou
            samostatnými  základními  prostředky  ve
            smyslu ustanovení § 2 vyhl. č. 152/1975 Sb.
 3  356    Měniče (usměrňovače) výkonové nad 0,1 kW
 3  357    Rozvaděče
 3  359    Elektromotory
 3  361    Zdroje proudu rotační
 3  362    Transformátory a tlumivky výkonové
 3  364    Jednotky měnírenské
 3  365    Transformovny blokové a stožárové a rozvodny
         blokové
 3  366    Soustrojí zdrojová a soustavy pohonné elektrické
 3  426    Čerpadla
 3  427    Kompresory a vývěvy objemové
 3  428    Turbokompresory
 3  429    Zařízení vzduchotechnická
 3  432    Zařízení chladicí a mrazicí
 3  436    Zařízení pro úpravu vody
 3  482    Motory pístové
 3  483    Kotle průmyslové a lodní
 3  484    Zařízení pro ústřední vytápění
 3  485    Turbiny parní
 3  486    Turbiny plynové a turbosoustrojí
 3  487    Turbiny vodní
 3  488    Reaktory  jaderné a  zařízení pro elektrárny
         jaderné

Pracovní stroje a zařízení
  Kódy        Název oboru
třídy oboru
 4  316    Výrobky trubkové
 4  363    Zařízení elektrotepelná průmyslová
 4  411    Nástroje řezné, střižné a tvářecí normalizované
         a nářadí a nástroje zeměvrtné
 4  412    Nářadí upínací běžné
 4  414    Nářadí ruční mechanizované
 4  415    Nářadí upínací, řezné a ruční, měřidla a nástroje
         tvářecí, nenormalizované a nástroje diamantové
 4  416    Formy, modely, šablony a nástroje pro práškovou
         metalurgii
 4  421    Prostředky a nástroje brousící
 4  431    Sušárny
 4  433    Stroje plnicí a balicí a stroje na úpravu obalů
 4  434    Pece palivové průmyslové (bez keramických)
 4  435    Zařízení pro čerpání a měření kapalných paliv
 4  463    Lodě vnitrozemské a zařízení plovoucí (bez lodí
         sportovních)
 4  479    Roboty a manipulátory průmyslové
 4  492    Stroje a zařízení pro hlubinné dobývání
 4  493    Zařízení těžná hlubinných dolů
 4  494    Stroje a zařízení pro úpravu uhlí a rud
 4  495    Rypadla kolesová a zakladače
 4  496    Stroje a zařízení pro geologický průzkum
 4  497    Zařízení pro těžbu a zpracování rašeliny
 4  498    Stroje a zařízení pro přípravu vysokopecní vsázky
         a pro výrobu surového železa
 4  499    Stroje a zařízení koksoven
 4  501    Stroje a zařízení oceláren
 4  502    Zařízení válcovací
 4  503    Stroje a zařízení sléváren
 4  506    Zařízení  společná převážně  pro chemický  a
         potravinářský průmysl
 4  507    Stroje a zařízení pro chemický průmysl
 4  508    Stroje  a zařízení  na výrobu  a zpracování
         celulózy, papíru a lepenky
 4  509    Stroje  a zařízení  pro zpracování  pryže a
         plastických hmot
 4  512    Stroje obráběcí (vyjma strojů dřevoobráběcích)
 4  513    Stroje tvářecí na kovy a na plastické hmoty
 4  514    Stroje a zařízení pro svařování, pájení a řezání
         kovů
 4  515    Zařízení pro povrchovou úpravu
 4  516    Stroje a zařízení zvláštní pro strojírenskou
         výrobu a hutní druhovýrobu
 4  519    Stroje a zařízení pro dřevozpracující průmysl
 4  521    Stroje a zařízení pro sklářský průmysl
 4  522    Stroje a zařízení  pro textilní a konfekční
         průmysl
 4  524    Stroje a zařízení pro kožedělný průmysl
 4  525    Stroje a zařízení pro polygrafický a knihařský
         průmysl
 4  526    Stroje  a zařízení  pro cukrovary, pivovary,
         sladovny, lihovary, pálenice, likérny, zpracování
         vína, výrobu kvasnic, plísní, kyselin, octa,
         enzymů, tuků, škrobárny a sušárny brambor
 4  527    Stroje na zpracování mléka, vajec, obilí a krmiv,
         mouky,  masa, ryb,  tabáku, výrobu čokolády,
         cukrovinek a konzervování potravin
 4  533    Stroje a zařízení pro zemní,     stavební a silniční
         práce
 4  534    Rypadla lopatová a korečková
 4  535    Stroje a zařízení pro zpracování nerostných hmot
 4  536    Stroje a zařízení zemědělské
 4  538    Stroje a zařízení pro veřejné stravování a prodej
 4  539    Zařízení a přístroje čisticí, prací, žehlicí,
         úklidová, holičská a kadeřnická
 4  541    Zařízení topná a varná
 4  544    Stroje šicí a pletací pro domácnost
Přístroje a zvláštní technická zařízení
  Kódy        Název oboru
třídy oboru
 5  348    Svítidla
            z tohoto oboru se zatřiďují pouze mobilní
            osvětlovací zařízení, např. pro filmování v
            exteriérech, záchranné práce apod.
 5  382    Zařízení pro drátovou telekomunikaci
 5  383    Zařízení pro radiokomunikace
 5  388    Přístroje  měřicí  mechanické  (kromě  vah a
         přístrojů časoměrných)
 5  389    Přístroje měřicí  elektrické (kromě přístrojů
         časoměrných)
 5  391    Přístroje  měřicí  elektronické  a mikroskopy
         elektronové
 5  392    Přístroje opticko-mechanické (včetně zařízení pro
         zpracování filmového a fotografického materiálu)
 5  393    Váhy (bez vah laboratorních a vah pro domácnost)
 5  394    Přístroje časoměrné
 5  395    Stroje a přístroje pro zjišťování vlastností a
         vad materiálu
 5  396    Přístroje  vědecké a  laboratorní a zařízení
         vakuová
 5  397    Technika zdravotnická včetně přístrojů
 5  401    Zařízení reprografická
 5  402    Stroje, přístroje a zařízení kancelářské
 5  403    Stroje na zpracování dat
 5  404    Zařízení návěstní a zabezpečovací
 5  405    Přístroje pro automatickou regulaci a řízení
 5  409    Měřidla a zařízení  pro měření geometrických
         veličin
 5  425    Zařízení mazací průmyslová
 5  545    Zbraně lovecké a sportovní a účelová střelná
         zařízení
           z tohoto oboru se zatřiďují pouze přístroje
           expanzní ve  skupině 545 4;  zbraně ve
           skupinách 545 2 a 545 3 se zatřiďují do
           třídy 7
 5   566   Bloky stavebnicové, komplexů
         stavebně technologických
           kromě blokových zařízení pro automatickou
           regulaci potrubní dopravy ropy a jiných
           kapalných substrátů ve skupině 566 5
 5   632   Sklo technické laboratorní
           z tohoto oboru se zatřiďují celoskleněné
           přístroje, příp. jiné předměty ze všech
           skupin,  pokud splňují  znaky základního
           prostředku, zejména výrobky z taveného a
           slinutého čediče a křemene ve skupině 632 3
           a sklo technické pro průmyslovou potřebu ve
           skupině 632 6
Dopravní prostředky
  Kódy        Název oboru
třídy oboru
 6  429    Zařízení vzduchotechnická
 6  444    Automobily osobní a dodávkové
 6  445    Automobily nákladní a jejich účelové modifikace
 6  446    Přívěsy a návěsy
 6  447    Autobusy
 6  448    Trolejbusy a elektrobusy
 6  449    Automobily  protipožární  a  zařízení  hasicí
         (prostředky požární ochrany)
 6  451    Vozidla motorová  jednostopá, jejich užitkové
         modifikace a návěsy
 6  454    Zařízení  pro  technickou  obsluhu dopravních
         prostředků
 6  456    Lokomotivy elektrické
 6  457    Lokomotivy motorové a parní (mimo elektrické)
 6  458    Vozidla kolejová pro osobní dopravu
 6  459    Vozidla kolejová pro nákladní dopravu
 6 463     Lodě vnitrozemské a zařízení plovoucí (bez lodí
         sportovních)
 6  464    Lodě námořní a lodě smíšené plavby
 6  465    Letadla
 6  468    Jeřáby
 6  469    Mechanismy zvedací
 6  471    Výtahy
 6  472    Zřízení  transportní  pro  přepravu  sypkých
         materiálů
 6  473    Zařízení pro dopravu na laně
 6  474    Zařízení pro ložné operace
 6  475    Vozíky dopravní
 6  476    Zařízení  transportní  pro  přepravu kusových
         materiálů
 6  477    Prostředky přepravní kovové pro paletizaci a
         kontejnerizaci
 6  543    Dopravní prostředky drobné
Inventář
  Kódy        Název oboru
třídy oboru
 7  384    Přijímače rozhlasové a televizní a přístroje
         reprodukční
 7  478    Zařízení pro sklady kusového zboží
 7  537    Prostředky technické hromadné zábavy
 7  542    Spotřebiče elektrické a chladničky pro domácnost
         (bez topných zařízení, zdrojů světla a svítidel)
 7  545    Zbraně lovecké a sportovní a účelová střelná
         zařízení
            z tohoto oboru se zatřiďují pouze zbraně ve
            skupinách 545 2 a 545 3, přístroje expanzní
            ve skupině 545 4 se zatřiďují do třídy 5
 7  557    Nábytek kovový
 7  612    Prvky pro montované stavby ze dřeva a ostatních
         lehkých hmot
            z tohoto oboru se zatřiďují jen mobilní
            buňky,  stánky,  maringotky,  garáže,
            telefonní kabiny aj. uvedené v podskupině
            612 54
 7  615    Nábytek ze dřeva a z ostatních hmot (mimo kovový)
 7  665    Výrobky lnářské technické a konfekční
            z tohoto  oboru  se  zatřiďují  pouze
            nafukovací haly, skladovací, cirkusové ap.
            stany a vagónové, automobilové ap. plachty
            ze skupin 665 2 a 665 3
 7  697    Textilie bytové
            z tohoto oboru se nezatřiďují skupiny 697 1
            - tkaniny  potahové, 697  2 -  tkaniny
            závěsové a přehozové, 697 3 - textilie
            netkané potahové  a závěsové a  697 7
            textilie bytové dvojplyšové
 7  738    Potřeby školní a kancelářské
            z tohoto oboru se zatřiďují pouze výukové
            pomůcky a zařízení jako jsou vyučovací
            stroje, trenažéry ap. ze skupiny 738 8 a
            spec. geodetické a kartografické pomůcky ze
            skupiny  738  9,  pokud  splňují znaky
            základního prostředku
 7  739    Zařízení jevištní a potřeby divadelní
 7  742    Nástroje hudební
 7  744    Potřeby sportovní
 7  746    Výrobky ozdobnické
 7  793    Výrobky ortopedické a protetické, výrobky oční
         optiky a ochranné pomůcky.
Pozemky a trvalé porosty 9)
  Kódy        Název oboru
třídy oboru
 9  091    Pozemky zemědělské
 9  092    Pozemky a porosty lesní
 9  093    Pozemky ostatní
 9  094    Porosty trvalé (kromě lesních)
Příl.2
Stupně technické úrovně
Kód
 1  Stroje a zařízení, kde zdrojem činností je lidská síla
 2  Stroje a zařízení mechanizované
 3  Stroje a  zařízení  částečně automatizované s řízením
   pracovního cyklu pomocí řídicích mechanismů
 4  Stroje  a  zařízení  částečně  automatizované s řízením
   pracovního cyklu pomocí programového řízení
 5  Stroje a zařízení plně automatizované s řízením pracovního
   cyklu pomocí řídicích mechanismů
 6  Stroje a zařízení plně automatizované s řízením pracovního
   cyklu pomocí programového řízení
 7  Stroje a zařízení plně automatizované s řízením pracovního
   cyklu pomocí programového řízení se samočinnou optimalizací
   řídícího procesu-programu
 9  Prostředky nezařaditelné
Vymezení náplně stupňů technické úrovně
1
Stroje a zařízení, kde zdrojem činností je lidská síla
Stroje a zařízení, při nichž všechny činnosti jsou prováděny obsluhou.
Rozumí se tím pohon, vedení, nakládání a vyprazdňování, jakož i všechny řídicí, kontrolní, seřizovací a jiné činnosti.
2
Stroje a zařízení mechanizované
Stroje a zařízení, které mají pohyby částečně nebo plně mechanizované.
Do tohoto stupně patří částečně mechanizované stroje, tj. stroje s mechanickým hlavním pohonem (elektrickou energií apod.), při nichž nástroj nebo obráběný předmět je vede rukou (soustruh na dřevo s ručně přikládaným a vedeným nástrojem, jednoduché brousicí a lešticí stroje apod.).
Plně mechanizovanými stroji se rozumějí stroje s mechanickým hlavním pohonem pomocí elektrické energie nebo jiných zdrojů energie a s mechanickým vedením pracovních nástrojů (nářadí), jakož i s částečně samočinným prováděním některé pracovní operace (univerzální kovoobráběcí stroje, mechanické nebo hydraulické lisy, elektrické šicí stroje apod.).
Dále do této skupiny patří také zařízení s částečně nebo plně mechanizovaným plněním (nakládáním) a vyprazdňováním, ale s ručním ovládáním.
3
Stroje a zařízení částečně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí řídicích mechanismů
Částečně automatizované stroje a zařízení s řízením pracovního cyklu pomocí mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických nebo jiných prvků jsou stroje a zařízení se samočinným řízením funkcí včetně jejich sledu u více pracovních činností od upnutí (naložení) až po vyjmutí pracovního předmětu (obrobku nebo materiálu). Vložení a vyjmutí pracovního předmětu nebo některé z těchto činností je však prováděno ručně, jakož i zapínání počátku cyklu. Pro tyto stroje a zařízení je charakteristické, že samočinné řídicí funkce pro postupné nebo současné provádění několika pracovních činností jsou řízeny ručně seřízenými mechanickými, hydraulickými, pneumatickými, elektrickými nebo jinými prvky.
4
Stroje a zařízení částečně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí programového řízení
Částečně automatizované stroje a zařízení s řízením pracovního cyklu pro postupné nebo současné provádění několika pracovních činností programovým řízením pomocí mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických nebo jiných prvků.
Programové řízení těchto strojů se provádí pomocí děrných karet, děrných pásek, magnetických pásků apod., které přejímají pracovní průběh několika činností. Vložení a vyjmutí předmětů nebo jednu z těchto funkcí, jakož i zapnutí pracovního cyklu se musí provádět ručně.
Do tohoto stupně nutno též zařadit stroje a zařízení řízené kombinací řídicích mechanismů a programového řízení.
5
Stroje a zařízení plně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí řídicích mechanismů
Plně automatizované stroje a zařízení, které analogicky se stroji a zařízeními částečně automatizovanými, mimo řízení pracovního cyklu pomocí mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických nebo jiných prvků pro provádění několika pracovních činností, provádějí také samočinně vložení a vyjmutí pracovního předmětu, resp. plnění a vyprazdňování, jakož i zapojování a vypínání průběhu práce.
Práce obsluhujícího personálu je omezena pouze na dozor a kontrolu.
6
Stroje a zařízení plně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí programového řízení
Plně automatizované stroje a zařízení s programovým řízením, které analogicky se stroji a zařízeními částečně automatizovaným s programovým řízením, provádějí postupně nebo současně několik pracovních činností programově pomocí mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických nebo jiných prvků, ale také provádějí samočinně vložení a vyjmutí pracovního předmětu, jakož i zapojování a vypínání průběhu práce. Programové řízení těchto strojů se provádí pomocí děrných karet, děrných pásek, magnetických pásků apod.
Do tohoto stupně nutno též zařadit stroje a zařízení řízené kombinací řídicích mechanismů a programového řízení.
Práce obsluhujícího personálu je omezena pouze na dozor a kontrolu.
7
Stroje a zařízení plně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí programového řízení se samočinnou optimalizací řídicího procesu-programu
Plně automatizované stroje a zařízení, které mimo automatické řízení výrobního procesu v rozsahu 4. nebo 6. stupně úrovně, provádějí samočinně optimalizaci výrobního procesu pomocí programu, tj. samočinně vytvářejí nejpříznivější podmínky pro realizaci daného výrobního procesu prostřednictvím optimálního řídicího programu.
Programování řídicích funkcí těchto strojů a zařízení se provádí pomocí děrných karet, děrných pásek, magnetických pásků a jiných prostředků s elektronickým zpracováním s vybavením těchto strojů pro samočinné nastavení optimální řídicího programu (např. řídicí - procesový - počítač - CNC systémy strojů).
Práce obsluhujícího personálu je omezena na dozor, případně kontrolu a manipulaci s pracovním předmětem (obrobkem, materiálem).
9
Prostředky nezařaditelné
Prostředky, jejichž technická úroveň nemůže být jednoznačně ohraničena a technická úroveň ohodnocena (nádoby, nádrže, vany, zařízení pro vysoušení a vyhřívání licích pánví, formovací stoly apod.).
1) § 2 vyhlášky federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 152/1975 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.
2) Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.
3) Vyhláška Státního statistického úřadu č. 89/1967 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace stavebních objektů.
4) § 16 odst. 4 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.
5) § 22 vyhlášky č. 152/1975 Sb.
6) Podle odvětvové příslušnosti, vyjádřené kódem převažující činnosti v jednotném číselníku organizací v ČSSR (vyhláška č. 117/1972 Sb.).
7) § 9 vyhlášky č. 71/1965 Sb.
8) Prováděcí předpisy vydávané podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb.
9) Obory v této třídě uvedené jsou vytvořeny a kódovány jen pro účely této vyhlášky. Pro sledování pozemků v účetnictví a v operativní evidenci platí zvláštní předpisy.

Související dokumenty