85/1972 Sb., o postupu při uzavírání smluv o hospodářské kooperaci se zahraničím

Schválený:
85/1972 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. listopadu 1972
o postupu při uzavírání smluv o hospodářské kooperaci se zahraničím
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
 
§ 1
(1) Hospodářská kooperace se zahraničím se může uskutečnit jen na základě smlouvy upravující hospodářskou kooperaci (dále jen "smlouva o hospodářské kooperaci"). Tuto smlouvu mohou uzavřít československé organizace jen po udělení povolení podle § 2 tohoto zákona nebo s podmínkou, že smlouva nabude platnosti teprve po udělení tohoto povolení.
(2) Smlouva o hospodářské kooperaci je bez povolení podle § 2 tohoto zákona neplatná.
(3) Hospodářskou kooperací pro účely tohoto zákona se rozumí spolupráce se zahraničními právnickými a fyzickými osobami při výrobě, včetně vědeckotechnické spolupráce s ní související a včetně specializace výrobních programů.
 
§ 2
(1) Povolení k uzavření smlouvy o hospodářské kooperaci uděluje federální ústřední orgán státní správy nebo ústřední orgán státní správy republiky, který řídí československou organizaci, jež má smlouvu uzavřít.
(2) U družstevních organizací udělují povolení národní svazy družstev nebo Ústřední rada družstev, řídící organizaci, jež má smlouvu uzavřít.
(3) Vlády republik stanoví nařízením, které ústřední orgány státní správy republiky jsou příslušné udělovat povolení k uzavření smlouvy o hospodářské kooperaci jednotným zemědělským družstvům a organizacím řízeným národními výbory.
(4) Povolení k uzavření smlouvy o hospodářské kooperaci mohou vydat orgány k tomu příslušné podle odstavce 1 až 3 pouze po předchozím souhlasu federálního ministerstva zahraničního obchodu, federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, federálního ministerstva financí a Státní banky československé.
(5) Při rozhodování o povolení přihlédne příslušný orgán k účelnosti navrhované hospodářské kooperace z hlediska jednotné státní hospodářské politiky. V rámci své působnosti bude především přihlížet ke koncepci rozvoje výrobního odvětví nebo oboru, k zamýšleným hospodářským nebo technickým výsledkům, jakož i k důsledkům navrhované kooperace v oblasti hospodářských styků se zahraničím a v oblasti finanční i k mezinárodním závazkům, kterými je Československá socialistická republika vázána.
 
§ 3
Pro řízení o udělení povolení podle § 2 neplatí ustanovení zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád); orgán příslušný pro vydání povolení podle § 2 stanoví v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu, federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj, federálním ministerstvem financí a Státní bankou československou způsob, kterým se podává žádost o povolení.
 
§ 4
Povolení udělené podle § 2 neopravňuje československé organizace k zahraniční obchodní činnosti a nenahrazuje povolení potřebné podle zákona č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství.
 
§ 5
Vláda Československé socialistické republiky může stanovit, v kterých jednotlivých případech není zapotřebí k uzavření smlouvy o hospodářské kooperaci udělení povolení podle § 2.
 
§ 6
Ustanovení tohoto zákona platí i pro dohody, kterými se ruší smlouvy o hospodářské kooperaci se zahraničím.
 
§ 7
Zrušuje se výnos ministra zahraničního obchodu ze dne 14. srpna 1968, o provádění průmyslové kooperace se zahraničními firmami, jehož vydání bylo oznámeno v částce 34/1968 Sb.
 
§ 8
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973.
Svoboda v. r.
Indra v. r.
Dr. Štrougal v. r.

Související dokumenty