65/1996 Sb., o způsobu vracení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní osobám jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv

Schválený:
65/1996 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 8. března 1996
o způsobu vracení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní osobám jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv
Změna: 207/1996 Sb.
Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí podle § 45 odst. 6 zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 133/1995 Sb., a podle § 12 odst. 4 zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 148/1995 Sb., stanoví:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje způsob vracení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní (dále jen "daň"), zahrnutých do cen za zdanitelná plnění nebo do cen za vybrané výrobky1) a maximální celkovou částku daně, která může být za kalendářní rok vrácena osobám jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, které stanoví zvláštní předpis.2)
 
§ 2
Vrácení daně z přidané hodnoty
(1) Diplomatickým misím a konzulárním úřadům cizích států se vrací daň z přidané hodnoty za uskutečněné nákupy zboží a poskytnuté služby podle principu vzájemnosti maximálně do výše 3 000 000 Kč za kalendářní rok.
(2) Zvláštním misím a mezinárodním organizacím se vrací daň z přidané hodnoty za uskutečněné nákupy zboží a poskytnuté služby maximálně do výše 500 000 Kč za kalendářní rok.
(3) Fyzickým osobám jiných států, které nemají v tuzemsku trvalý pobyt a které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, se vrací daň z přidané hodnoty za uskutečněné nákupy zboží a poskytnuté služby podle principu vzájemnosti maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok.
 
§ 3
Vrácení spotřebních daní
(1) Diplomatickým misím a konzulárním úřadům cizích států se vrací spotřební daně za uskutečněné nákupy vybraných výrobků podle principu vzájemnosti maximálně do výše 200 000 Kč za kalendářní rok.
(2) Mezinárodním organizacím a zvláštním misím se vrací spotřební daně za uskutečněné nákupy vybraných výrobků maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok.
(3) Fyzickým osobám jiných států, které nemají v tuzemsku trvalý pobyt a které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, se spotřební daně za uskutečněné nákupy vybraných výrobků vrací podle principu vzájemnosti maximálně do výše 50 000 Kč za kalendářní rok.
 
§ 4
Způsob uplatnění nároku na vrácení daně
(1) Nárok na vrácení daně uplatní oprávněné osoby podle § 1 v daňovém přiznání, které se podává na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Diplomatické mise, zvláštní mise, konzulární úřady cizích států a mezinárodní organizace podávají daňové přiznání vždy jednou za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do konce měsíce následujícího po tomto měsíci. Fyzické osoby jiných států, požívají-li výsad a imunit podle mezinárodních smluv, podávají daňové přiznání vždy jednou za uplynulé kalendářní čtvrtletí, nejpozději do konce měsíce následujícího po čtvrtletí.
(2) Součástí daňového přiznání jsou písemné doklady podle zvláštních předpisů.3)
 
§ 5
Při vrácení daně se postupuje obdobně jako při vypořádání daňového přeplatku,4) který se oprávněné osobě vrací bez žádosti do 30 dnů od doručení daňového přiznání.
 
§ 6
Vyhláška se nevztahuje na nákupy zboží uskutečněné a služby poskytnuté do 31. prosince 1995.
 
§ 7
Zrušuje se vyhláška Ministerstva financí č. 220/1994 Sb., o způsobu a rozsahu prodeje vybraných druhů zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty a spotřebních daní některým osobám.
 
§ 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.
1) § 1 zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 45 odst. 6 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 133/1995 Sb.
§ 12 odst. 4 zákona ČNR č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 148/1995 Sb.
3) § 2 odst. 4 písm. q) zákona ČNR č. 588/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 3 zákona ČNR č. 587/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) § 64 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty