307/2013 Sb., o povinném značení lihu

Schválený:
307/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. září 2013
o povinném značení lihu
Změna: 344/2013 Sb.
Změna: 331/2014 Sb.
Změna: 243/2016 Sb.
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 609/2020 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
    
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon stanoví
a) povinné značení lihu ve spotřebitelském balení pro účely správy spotřební daně z lihu,
b) podmínky nakládání s lihem a
c) působnost správních orgánů v souvislosti se značením lihu a s nakládáním s lihem.
 
§ 2
Výkon působnosti
(1) Působnost podle tohoto zákona vykonává správce spotřební daně z lihu (dále jen „správce daně“).
(2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona se postupuje podle daňového řádu s výjimkou řízení o přestupcích.
    
HLAVA II
VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
 
§ 3
Daňové území
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) daňovým územím České republiky území České republiky,
b) členským státem členský stát Evropské unie a území, které se podle zákona o spotřebních daních považuje za území členského státu Evropské unie,
c) třetí zemí třetí země a třetí území podle zákona o spotřebních daních.
 
§ 4
Líh
Lihem se pro účely tohoto zákona rozumí nedenaturovaný líh podle zákona o lihu včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený ve výrobcích uvedených pod kódy kombinované nomenklatury 2207 a 2208 podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění platném k 1. lednu 2002, pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí nejméně 15 % objemových lihu.
 
§ 5
Spotřebitelské balení a jeho druh
(1) Spotřebitelským balením se pro účely tohoto zákona rozumí nádoba nebo jiný obal o objemu
a) do 1 litru, nebo
b) nad 1 litr a současně do 3 litrů, pokud se jedná o nádobu vyrobenou ze skla.
(2) Druhem spotřebitelského balení se pro účely tohoto zákona rozumí spotřebitelské balení rozlišené podle jeho názvu a výrobce.
 
§ 6
Nakládání s lihem
Nakládáním s lihem se pro účely tohoto zákona rozumí výroba, zpracování, prodej nebo jiný převod, přeprava, doprava, skladování, převzetí, užití, držení, dovoz nebo vývoz lihu.
 
§ 7
Výroba a zpracování lihu
(1) Výrobou lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající ve výrobě lihu na daňovém území České republiky.
(2) Zpracováním lihu se pro účely tohoto zákona rozumí zpracování lihu podle zákona o spotřebních daních.
 
§ 8
Konečný prodej lihu
Konečným prodejem lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost podnikatele v souvislosti s jeho podnikatelskou činností na území České republiky spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu fyzické osobě pro její osobní potřebu nebo právnické osobě anebo podnikající fyzické osobě pro její vlastní vnitřní potřebu.
 
§ 9
Dovoz a vývoz lihu
(1) Dovozem lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající v
a) dovozu lihu ze třetích zemí na daňové území České republiky,
b) vrácení lihu z celního režimu svobodného pásma,
c) dodání lihu pořízeného, vyrobeného nebo umístěného v členském státě na daňové území České republiky v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně nebo ve volném daňovém oběhu, nebo
d) zaslání lihu na daňové území České republiky pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby anebo podnikající fyzické osoby.
(2) Vývozem lihu se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající
a) ve vývozu lihu z daňového území České republiky do třetích zemí,
b) v propuštění lihu do celního režimu svobodného pásma za účelem vývozu lihu z daňového území České republiky do třetích zemí,
c) v dodání lihu pořízeného, vyrobeného nebo umístěného na daňovém území České republiky do členského státu v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně nebo ve volném daňovém oběhu, nebo
d) v zaslání lihu z daňového území České republiky pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby anebo podnikající fyzické osoby.
(3) Zahraničním dodavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která smluvně dodává líh dovozci lihu za účelem dovozu lihu.
(4) Lihem dováženým nebo vyváženým pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby anebo podnikající fyzické osoby se pro účely tohoto zákona rozumí líh dovážený nebo vyvážený pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby anebo podnikající fyzické osoby obsažený ve výrobcích, jejichž celkový objem nepřesahuje 10 litrů.
 
ČÁST DRUHÁ
POVINNÉ ZNAČENÍ LIHU
    
HLAVA I
ZNAČENÍ LIHU A KONTROLNÍ PÁSKA
 
§ 10
Povinnost značit líh
(1) Vyrobený nebo dovezený líh ve spotřebitelském balení musí být nejpozději v okamžiku jeho uvedení do volného daňového oběhu označen kontrolní páskou.
(2) Osobou povinnou značit líh je osoba, která uvádí líh do volného daňového oběhu a je
a) výrobcem lihu,
b) dovozcem lihu, nebo
c) provozovatelem daňového skladu podle zákona o spotřebních daních, který nabyl líh v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně.
(3) Osobou povinnou značit líh je také dovozce lihu, který dováží líh, který byl uveden do volného daňového oběhu mimo území České republiky a dovozce lihu jej označil prostřednictvím zahraničního dodavatele.
(4) Líh lze značit pouze na místě, které je
a) uvedeno v rozhodnutí o registraci osoby povinné značit líh jako místo značení lihu,
b) vybaveno sledovacím zařízením v rozsahu a způsobem uvedeným v rozhodnutí o registraci osoby povinné značit líh.
(5) Volným daňovým oběhem se pro účely tohoto zákona rozumí volný daňový oběh podle zákona o spotřebních daních.
 
§ 11
Výjimky z povinnosti značit líh
Povinnost značit líh se nevztahuje na líh, který je
a) osvobozen od spotřební daně nebo který je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně,
b) umístěn před jeho značením v daňovém skladu podle zákona o spotřebních daních nebo v jiných prostorách, které jsou v rozhodnutí o registraci uvedeny jako místo značení lihu,
c) dovezen na daňové území České republiky ze třetích zemí pod celním dohledem a následně propuštěn do celního režimu uskladnění, anebo dočasně uskladněn na místě, které je v rozhodnutí o registraci uvedeno jako místo značení lihu,
d) výsledkem pěstitelského pálení ovoce podle zákona o lihu, nebo
e) dovážen pro osobní potřebu fyzické osoby.
 
§ 12
Zákaz značit líh
(1) Značen nesmí být líh ve spotřebitelském balení, který
a) byl celním úřadem propuštěn k vývozu podle § 9 odst. 2 písm. a),
b) je dopravován do členského státu jiného než Česká republika v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně nebo ve volném daňovém oběhu,
c) je dopravován mezi daňovými sklady podle zákona o spotřebních daních na daňovém území České republiky v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně; to neplatí, pokud je dopravován mezi daňovými sklady téhož provozovatele daňového skladu jím označený líh.
(2) Jde-li o líh ve spotřebitelském balení, který nesmí být značen, je vývozce lihu povinen tuto skutečnost uvést v
a) celním prohlášení na propuštění do příslušného celního režimu,
b) elektronickém průvodním dokladu nebo v záložním průvodním dokladu pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, nebo
c) písemném oznámení před zahájením dopravy a ve zjednodušeném průvodním dokladu podle zákona o spotřebních daních.
(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případech
a) konečného prodeje lihu umístěného v tranzitním prostoru mezinárodních letišť podle zákona o spotřebních daních a určeného k vývozu,
b) konečného prodeje lihu na palubách letadel podle zákona o spotřebních daních,
c) vývozu lihu pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby anebo podnikající fyzické osoby.
 
§ 12a
Zvláštní ustanovení o lihu ve spotřebitelském balení malého objemu
(1) Osoba povinná značit líh nemá povinnost provést označení lihu ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru.
(2) Osoba povinná značit líh je povinna oznámit správci daně
a) počet litrů lihu, který uvedla do volného daňového oběhu ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru,
b) objem, druh a počet spotřebitelských balení, ve kterých je obsažen líh, který byl uveden do volného daňového oběhu podle písmene a),
c) objemové procento lihu ve spotřebitelském balení podle písmene b),
d) evropský zbožový kód (EAN), kterým je opatřeno spotřebitelské balení podle písmene b),
e) identifikaci osoby, které byl líh podle písmene a) prodán nebo jinak převeden, pokud se nejednalo o konečný prodej lihu.
(3) Oznámení podle odstavce 2 se podává v den bezprostředně následující po dni, kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu.
(4) Oznámení podle odstavce 2 se podává též v den bezprostředně následující po dni, kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, pokud tento den následuje po dni, kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu.
(5) Oznámení podle odstavce 2 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 13
Kontrolní páska
(1) Kontrolní pásku vydává Generální ředitelství cel.
(2) Kontrolní páska je tištěna na ceninovém papíře s ochrannými prvky.
(3) Příjem z prodeje kontrolní pásky je příjmem státního rozpočtu.
(4) Nakládáním s kontrolní páskou nebo jejím padělkem se pro účely tohoto zákona rozumí výroba, prodej nebo jiný převod, přeprava, doprava, skladování, převzetí, užití, držení, dovoz nebo vývoz kontrolní pásky nebo jejího padělku.
 
§ 14
Způsob značení lihu
Kontrolní páska musí být umístěna na spotřebitelském balení lihu tak, aby při jeho otevření došlo k porušení kontrolní pásky.
 
§ 15
Neznačený líh
(1) Je zakázáno nakládat s neznačeným lihem.
(2) Neznačeným lihem se pro účely tohoto zákona rozumí líh,
a) na nějž se vztahuje povinnost značit líh a který je
1. neznačený kontrolní páskou,
2. značený porušenou kontrolní páskou, která zpochybňuje neporušenost obsahu spotřebitelského balení,
3. značený nesprávně umístěnou kontrolní páskou, která zpochybňuje neporušenost obsahu spotřebitelského balení,
4. značený kontrolní páskou, která nemá náležitosti stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem,
5. značený kontrolní páskou zaevidovanou na jinou osobu, než která líh označila,
6. značený kontrolní páskou určenou pro jiné spotřebitelské balení lihu, nebo
7. značený kontrolní páskou, kterou lze bez jejího porušení snadno odstranit,
b) na nějž se vztahuje povinnost značit líh a který se nachází v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou, pokud se jedná o líh ve spotřebitelském balení podle § 5 odst. 1 písm. b),
c) který není ve spotřebitelském balení s výjimkou lihu, který je
1. osvobozen od spotřební daně nebo podmíněně osvobozen od spotřební daně,
2. umístěn před jeho značením v daňovém skladu podle zákona o spotřebních daních nebo v jiných prostorách povolených nebo určených správcem daně,
3. dovezen na daňové území České republiky ze třetích zemí pod celním dohledem a následně propuštěn do celního režimu uskladnění, anebo dočasně uskladněn na místě povoleném nebo určeném celním úřadem,
4. výsledkem pěstitelského pálení ovoce podle zákona o lihu, nebo
5. dovážen fyzickou osobou pro její osobní potřebu; to neplatí, pokud se tento líh nachází v prostoru, ve kterém dochází ke konečnému prodeji lihu,
d) který nesmí být značen, pokud u něho nejsou splněny povinnosti podle § 12 odst. 2,
e) který byl prodán nebo jinak převeden v rozporu s § 42,
f) který byl uveden do volného daňového oběhu ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litrů v rozsahu překračujícím omezení podle § 19 odst. 6, nebo
g) který je dovážen fyzickou osobou pro její osobní potřebu, pokud se tento líh nachází v prostoru, ve kterém dochází ke konečnému prodeji lihu.
(3) Líh podle odstavce 2 písm. a) bodu 2 se nepovažuje za neznačený, pokud se jedná o líh,
a) který se nachází v počtu nejvýše 1 spotřebitelského balení jednoho druhu na jednotlivém výdejním nebo prodejním místě v prostoru, ve kterém se v souladu s právními předpisy prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou,
b) který se nachází v počtu nejvýše 3 spotřebitelských balení jednoho druhu opatřených jednocestným uzávěrem na jednotlivém výdejním nebo prodejním místě v prostoru, ve kterém se v souladu s právními předpisy prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou,
c) který
1. se nachází v počtu nejvýše 1 spotřebitelského balení v prostoru, ve kterém v souladu s právními předpisy probíhá konečný prodej lihu, a
2. je vzhledem ke všem okolnostem určen k bezúplatnému převodu fyzické osobě pro její přímou osobní spotřebu výlučně za reklamním nebo propagačním účelem, nebo
d) s nímž fyzická osoba nakládá pro svou osobní potřebu nebo s nímž právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba nakládá pro svou vlastní vnitřní potřebu; to neplatí v případě, že se tento líh nachází v prostoru, ve kterém dochází ke konečnému prodeji lihu.
    
HLAVA II
REGISTRACE OSOBY POVINNÉ ZNAČIT LÍH
 
§ 16
Registrační řízení
Osoba povinná značit líh je povinna se registrovat.
 
§ 17
Přihláška k registraci
(1) Přihláška k registraci se podává elektronicky.
(2) V přihlášce k registraci osoba povinná značit líh uvede také
a) údaje o povolení nebo oprávnění k nakládání s lihem podle zákona o spotřebních daních, anebo údaj o tom, že líh bude za podmínek stanovených tímto zákonem značit pouze prostřednictvím zahraničního dodavatele a bude se jednat pouze o líh, který bude uveden do volného daňového oběhu mimo území České republiky,
b) místo značení lihu a
c) rozsah a způsob vybavenosti sledovacím zařízením.
 
§ 18
Podmínky registrace
(1) Podmínkami registrace jsou
a) spolehlivost,
b) bezdlužnost,
c) oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti osoby povinné značit líh,
d) skutečnost, že nebyl osobě povinné značit líh vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon její činnosti,
e) skutečnost, že osoba povinná značit líh není v likvidaci nebo v úpadku,
f) poskytnutí kauce,
g) vhodnost místa značení lihu a
h) vybavenost sledovacím zařízením.
(2) Podmínky registrace podle odstavce 1 písm. a), b) a d) musí splňovat
a) osoba povinná značit líh,
b) fyzická osoba, která je v právnické osobě, která je osobou povinnou značit líh, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, anebo zástupcem právnické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, a
c) odpovědný zástupce.
(3) Podmínkou registrace je také skutečnost, že odpovědný zástupce osoby povinné značit líh nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jinou osobu povinnou značit líh.
(4) Podmínkou registrace je v případě dovozce lihu, který dodává líh pořízený, vyrobený nebo umístěný v členském státě na daňové území České republiky, také skutečnost, že je současně provozovatelem daňového skladu nebo oprávněným příjemcem podle zákona o spotřebních daních; to neplatí, pokud značí líh za podmínek stanovených tímto zákonem pouze prostřednictvím zahraničního dodavatele a jedná se o líh, který byl uveden do volného daňového oběhu mimo území České republiky.
(5) Podmínky registrace musí být splněny po celou dobu registrace.
 
§ 19
Kauce
(1) Osoba povinná značit líh je povinna poskytnout kauci, a to ve výši
a) 100 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit nejvýše 2 000 litrů lihu,
b) 500 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit nejvýše 25 000 litrů lihu, nebo
c) 5 000 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k převzetí kontrolních pásek, jimiž lze označit více než 25 000 litrů lihu.
(2) Kauce se poskytuje
a) složením částky na zvláštní účet správce daně s tím, že kauce musí být na tomto účtu po celou dobu registrace osoby povinné značit líh, nebo
b) bankovní zárukou, kterou přijal správce daně, k zajištění nedoplatků, které jsou evidovány u správce daně nebo u jiných orgánů veřejné moci k devadesátému dni ode dne
1. zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh, anebo
2. snížení kauce.
(3) Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší než 2 roky.
(4) Kauce se sníží k prvnímu dni druhého kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém osoba povinná značit líh oznámila správci daně novou výši kauce podle odstavce 1, pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení zpět. Dodatek ke stávající bankovní záruce, kterým je snižována výše bankovní záruky k zajištění nedoplatků, může správce daně přijmout nejdříve po uplynutí 5 měsíců ode dne snížení kauce.
(5) V kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém došlo k oznámení podle odstavce 4, je osoba povinná značit líh oprávněna převzít kontrolní pásky nejvýše v počtu odpovídajícím nové výši kauce, pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení podle odstavce 4 zpět.
(6) V případě, že osoba povinná značit líh poskytla kauci ve výši 100 000 Kč, nesmí v jednom kalendářním roce uvést do volného daňového oběhu líh ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru v množství větším než 500 litrů lihu.
 
§ 20
Použití kauce
(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku registrace osoby povinné značit líh anebo ke snížení kauce, stává se složená částka nebo částka, o níž byla kauce snížena, přeplatkem osoby povinné značit líh. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej správce daně osobě povinné značit líh do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh anebo ode dne snížení kauce.
(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je správcem daně nebo jiným orgánem veřejné moci vedeno řízení,
a) jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění a
b) které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh anebo ode dne snížení kauce.
(3) Dojde-li ke zrušení nebo k zániku registrace osoby povinné značit líh anebo ke snížení kauce, vyzve správce daně výstavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku evidovaného k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh anebo ode dne snížení kauce u
a) správce daně, nebo
b) jiného orgánu veřejné moci, který o jeho uhrazení správce daně požádal.
(4) Správce daně vyzve výstavce bankovní záruky nejdříve po 90 dnech, nejpozději však do 5 měsíců ode dne zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh anebo ode dne snížení kauce.
(5) Výstavce bankovní záruky je povinen částku uhradit do 15 dnů ode dne doručení výzvy.
(6) Výstavce bankovní záruky hradí nedoplatky do celkové výše
a) kauce, pokud došlo ke zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh, nebo
b) částky, o niž byla kauce snížena, pokud došlo ke snížení kauce.
 
§ 21
Vhodnost místa značení lihu
Místo značení lihu se považuje za vhodné, pokud charakter tohoto místa
a) umožňuje plnění povinností při značení lihu a
b) závažným způsobem neztěžuje prověřování plnění těchto povinností, jedná-li se o místo na daňovém území České republiky.
 
§ 22
Vybavenost sledovacím zařízením
(1) Vybaveností sledovacím zařízením se rozumí vybavení kamerovým systémem, který umožňuje správci daně sledovat dálkovým a nepřetržitým přístupem, že osoba povinná značit líh stáčí nebo značí líh v souladu s právními předpisy, a to ve všech prostorech, které jsou
a) místem značení lihu na daňovém území České republiky uvedeným v rozhodnutí o registraci, nebo
b) daňovým skladem podle zákona o spotřebních daních.
(2) Správce daně může při sledování podle odstavce 1 pořizovat a uchovávat záznamy.
 
§ 23
Rozhodnutí o registraci
(1) Splní-li osoba povinná značit líh podmínky registrace, správce daně ji zaregistruje.
(2) V rozhodnutí o registraci správce daně
a) přidělí osobě povinné značit líh registrační odběrné číslo,
b) uvede místo značení lihu,
c) uvede rozsah a způsob vybavenosti sledovacím zařízením,
d) stanoví další podmínky, za nichž bude značení lihu prováděno.
(3) Osoba povinná značit líh je registrována pátým dnem následujícím po účinnosti rozhodnutí o registraci až do účinnosti rozhodnutí o zrušení registrace; správce daně zveřejní den registrace v registru osob povinných značit líh a distributorů lihu nejpozději ke dni registrace.
 
§ 24
Změna místa značení lihu, rozsahu a způsobu vybavenosti sledovacím zařízením a dalších podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci
(1) Jsou-li i nadále splněny podmínky registrace, správce daně rozhodne
a) na návrh registrované osoby povinné značit líh o změně místa značení lihu,
b) o změně rozsahu nebo způsobu vybavenosti sledovacím zařízením, nebo
c) o změně dalších podmínek stanovených v rozhodnutí o registraci.
(2) Rozhodnutím podle odstavce 1 správce daně nahradí dosavadní rozhodnutí o registraci.
(3) V odůvodnění rozhodnutí podle odstavce 1 se odůvodňují pouze změny oproti dosavadnímu rozhodnutí o registraci.
 
§ 24a
Změna registrované osoby povinné značit líh
(1) Správce daně rozhodne o tom, že namísto dosud registrované osoby povinné značit líh bude ke dni stanovenému v tomto rozhodnutí zaregistrována osoba povinná značit líh, která je její osobou blízkou, pokud tato osoba splňuje podmínky registrace.
(2) Rozhodnutí o změně registrované osoby povinné značit líh správce daně vydá na základě přihlášky k registraci osoby povinné značit líh, která má být nově registrována. V přihlášce k registraci tato osoba uvede také den, ke kterému má dojít ke změně registrované osoby povinné značit líh. K přihlášce k registraci tato osoba připojí také souhlas dosud registrované osoby povinné značit líh se změnou registrované osoby povinné značit líh a
a) doklad prokazující existenci právního jednání, na jehož základě dojde ke dni, ke kterému má dojít ke změně registrované osoby povinné značit líh, k převodu kauce poskytnuté dosud registrovanou osobou povinnou značit líh na osobu povinnou značit líh, která má být nově registrována, pokud byla kauce poskytnuta složením částky, nebo
b) dodatek k bankovní záruce, kterou dosud registrovaná osoba povinná značit líh poskytla kauci, ve kterém je uvedena ke dni, ke kterému má dojít ke změně registrované osoby povinné značit líh, změna v osobě dlužníka na osobu povinnou značit líh, která má být nově registrována.
(3) Změnu registrované osoby povinné značit líh nelze provést, pokud dosud registrovaná osoba povinná značit líh nesplňuje podmínky registrace nebo pokud existuje důvodný předpoklad, že je přestane splňovat nejpozději ke dni předcházejícímu dni, kdy má dojít ke změně registrované osoby povinné značit líh.
(4) Byla-li dosud registrovanou osobou povinnou značit líh poskytnuta kauce složením částky, považuje se tato kauce ode dne, ke kterému dojde ke změně registrované osoby povinné značit líh, za kauci poskytnutou nově registrovanou osobou povinnou značit líh. Před tímto dnem se podmínka poskytnutí kauce nově registrovanou osobou povinnou značit líh považuje za splněnou, pokud je prokázána existence právního jednání dokladem podle odstavce 2 písm. a).
(5) Byla-li dosud registrovanou osobou povinnou značit líh poskytnuta kauce bankovní zárukou, považuje se tato kauce ode dne, ke kterému dojde ke změně registrované osoby povinné značit líh, za kauci poskytnutou nově registrovanou osobou povinnou značit líh, pokud správce daně přijal dodatek k bankovní záruce podle odstavce 2 písm. b). Před tímto dnem se podmínka poskytnutí kauce nově registrovanou osobou povinnou značit líh považuje za splněnou, pokud správce daně přijal dodatek k bankovní záruce podle odstavce 2 písm. b).
(6) Nově registrovaná osoba povinná značit líh ručí za nedoplatek dosud registrované osoby povinné značit líh, který vznikl do devadesátého dne po dni, ke kterému došlo ke změně registrované osoby povinné značit líh, pokud je vznik tohoto nedoplatku důsledkem nesplnění daňové povinnosti, která vyplývá ze skutečností, které nastaly přede dnem, ke kterému došlo ke změně registrované osoby povinné značit líh.
 
§ 25
Zrušení registrace na návrh
Správce daně zruší registraci na návrh registrované osoby povinné značit líh.
 
§ 26
Zrušení registrace z moci úřední
(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny podmínky registrace, vyzve registrovanou osobu povinnou značit líh k jejich splnění ve správcem daně stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.
(2) Správce daně zruší registraci, pokud
a) osoba povinná značit líh na výzvu správce daně nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek registrace,
b) nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž splnění správce daně osobu povinnou značit líh nevyzývá,
c) osoba povinná značit líh po dobu 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezdůvodně
1. neoznačila žádné spotřebitelské balení lihu, nebo
2. nedovezla žádné spotřebitelské balení lihu, nebo
d) osobě povinné značit líh bylo zrušeno nebo zaniklo povolení nebo oprávnění k nakládání s lihem podle zákona o spotřebních daních, pokud je podle tohoto zákona podmínkou registrace.
(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může osoba povinná značit líh podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 3 let od zrušení registrace; to neplatí, byla-li registrace zrušena z důvodu
a) zániku povolení pro jednorázové přijímání vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních okamžikem jednorázového přijetí vybraných výrobků, nebo
b) zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních, pokud oprávněný příjemce po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bez vážných nebo objektivních důvodů nepřijímá vybrané výrobky.
 
§ 27
Zánik registrace
(1) Registrace osoby povinné značit líh zaniká 5 měsíců přede dnem uplynutí doby, na kterou byla poskytnuta bankovní záruka, která je kaucí.
(2) Registrace podle odstavce 1 nezanikne, pokud je
a) doba, na kterou byla bankovní záruka poskytnuta, prodloužena nejméně o 2 roky a správce daně nejpozději 5 měsíců přede dnem uplynutí doby podle odstavce 1 přijal dodatek ke stávající bankovní záruce,
b) poskytnuta nová bankovní záruka, která bezprostředně navazuje na předchozí bankovní záruku a kterou nejpozději 5 měsíců přede dnem uplynutí doby podle odstavce 1 přijal správce daně, nebo
c) složena částka ve výši kauce na zvláštní účet správce daně.
 
§ 28
Informační povinnost správce daně
Správce daně vyrozumí výstavce bankovní záruky o zrušení nebo zániku registrace osoby povinné značit líh a o snížení kauce.
  
HLAVA III
NAKLÁDÁNÍ S KONTROLNÍMI PÁSKAMI
 
§ 29
Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti
Pro výkon působnosti související s nakládáním s kontrolními páskami je místně příslušný správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nachází místo značení lihu; to neplatí, pokud se místo značení lihu nenachází na daňovém území České republiky.
 
§ 30
Objednávání a prodej kontrolních pásek
(1) Objednávku kontrolních pásek může podat správci daně pouze registrovaná osoba povinná značit líh.
(2) V objednávce osoba povinná značit líh navrhne den převzetí kontrolních pásek. Objednávka musí být podána nejméně 15 dnů před navrženým dnem.
(3) Správce daně potvrdí objednávku včetně navrženého dne převzetí kontrolních pásek nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení objednávky, popřípadě stanoví jiný vhodný den.
(4) Neodpovídá-li objednané množství kontrolních pásek dosavadnímu objemu činnosti osoby povinné značit líh, správce daně objednávku nepotvrdí a vyzve osobu povinnou značit líh, aby prokázala, že požadované množství kontrolních pásek odpovídá důvodně předpokládanému objemu činnosti v 6 kalendářních měsících následujících po dni podání objednávky. Pokud osoba povinná značit líh tuto skutečnost neprokáže, správce daně objednávku rozhodnutím zamítne.
(5) Osoba povinná značit líh je povinna správci daně uhradit prodejní cenu objednaných kontrolních pásek nejpozději při jejich převzetí.
 
§ 31
Nepřevzetí kontrolních pásek
(1) V případě, že osoba povinná značit líh nepřevezme kontrolní pásky ve dni potvrzeném nebo stanoveném správcem daně, správce daně stanoví jiný vhodný náhradní den jejich převzetí.
(2) Osobě povinné značit líh, která v náhradním dni převezme kontrolní pásky, uloží správce daně povinnost uhradit náklady, které mu vznikly v souvislosti se skladováním těchto kontrolních pásek.
(3) Kontrolní pásky, které nebyly osobou povinnou značit líh převzaty v náhradním dni, správce daně zničí.
(4) Osobě povinné značit líh uloží správce daně povinnost uhradit prodejní cenu zničených kontrolních pásek a náklady, které tomuto správci daně vznikly v souvislosti se skladováním a zničením kontrolních pásek.
 
§ 32
Zákaz předání kontrolních pásek a zákaz neoprávněného nakládání s kontrolními páskami
(1) Osoba povinná značit líh, která převzala kontrolní pásky (dále jen "držitel"), nesmí kontrolní pásky předat jiné osobě; to neplatí, pokud kontrolní pásky
a) předá zahraničnímu dodavateli za účelem provedení označení lihu,
b) vrátí správci daně, nebo
c) předá držiteli poštovní licence podle zákona upravujícího poštovní služby za účelem jejich předání nebo vrácení podle písmene a) nebo b).
(2) Každému se zakazuje nakládat s neporušenými kontrolními páskami, pokud není
a) jejich držitelem,
b) tím, komu byly kontrolní pásky předány podle tohoto zákona, nebo
c) tím, kdo plní povinnost vrátit kontrolní pásky správci daně podle tohoto zákona.
 
§ 33
Povinnost zajistit dovoz lihu značeného prostřednictvím zahraničního dodavatele
(1) Držitel je povinen zajistit, aby líh, jehož označení provedl zahraniční dodavatel, byl dovezen nejpozději do 60 měsíců ode dne, kdy byla držitelem převzata od správce daně kontrolní páska, kterou byl tento líh označen.
(2) Držitel je povinen zaznamenat evidenční označení kontrolních pásek, kterými byl označen líh prostřednictvím zahraničního dodavatele, a který je dovážen,
a) v celním prohlášení při dovozu,
b) v elektronickém průvodním dokladu nebo záložním průvodním dokladu pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, nebo
c) ve zjednodušeném průvodním dokladu.
 
§ 34
Povinnosti při přepravě kontrolních pásek a při jejich předání zahraničnímu dodavateli
(1) Držitel je povinen před započetím přepravy zaznamenat evidenční označení kontrolních pásek, které jsou přepravovány za účelem jejich předání zahraničnímu dodavateli nebo na místo značení lihu na území České republiky, do
a) celního prohlášení na propuštění do celního režimu vývozu,
b) dokladu o přepravě kontrolních pásek do jiného členského státu, nebo
c) dokladu o přepravě kontrolních pásek na území České republiky.
(2) Držitel je povinen předložit správci daně nebo jinému příslušnému orgánu příslušný dokument podle odstavce 1 kdykoliv během přepravy kontrolních pásek. V případě, že se jedná o přepravu prostřednictvím držitele poštovní licence podle § 32 odst. 1 písm. c), musí být příslušný dokument podle odstavce 1 součástí zásilky.
(3) Držitel je při předání kontrolních pásek zahraničnímu dodavateli povinen zajistit, aby doklad o přepravě kontrolních pásek do jiného členského státu obsahoval
a) místo značení lihu, kde bude líh předanými kontrolními páskami označen,
b) den a místo převzetí kontrolních pásek,
c) podpis, jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která kontrolní pásky převzala.
 
§ 35
Zajištění ochrany kontrolních pásek
(1) Držitel je povinen
a) zajistit ochranu kontrolních pásek proti jejich poškození, zničení, ztrátě, zneužití nebo odcizení,
b) skladovat kontrolní pásky pouze na místě značení lihu; pokud se místo značení lihu nenachází na daňovém území České republiky, musí držitel skladovat kontrolní pásky v jeho sídle,
c) skladovat kontrolní pásky v místnostech nebo prostorách zabezpečených proti neoprávněnému vniknutí cizí osoby.
(2) Držitel je povinen oznámit správci daně zničení, ztrátu nebo odcizení kontrolních pásek s uvedením důvodů zničení, ztráty nebo odcizení, a to nejpozději následující den po zjištění takové skutečnosti. Držitel je povinen postupovat obdobně, dojde-li k porušení kontrolní pásky, kterou byl označen líh, který nebyl uveden do volného daňového oběhu.
(3) Oznámení podle odstavce 2 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Kontrolní páska se považuje za zničenou, pokud neobsahuje celé evidenční označení nebo toto označení není čitelné.
 
§ 36
Záznamní povinnost
(1) Držitel je povinen vést průběžně evidenci kontrolních pásek.
(2) Držitel je povinen uchovávat zápis v evidenci kontrolních pásek po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl vystaven doklad, na jehož základě byl zápis v evidenci kontrolních pásek proveden, nejdéle však po dobu 10 let od provedení zápisu v evidenci kontrolních pásek.
(3) Evidence kontrolních pásek se musí nacházet na místě značení lihu; to neplatí, pokud se na místě značení lihu nenachází z důvodu plnění povinností stanovených jiným právním předpisem.
(4) Pokud se místo značení lihu nenachází na daňovém území České republiky, musí se evidence kontrolních pásek nacházet v sídle držitele.
 
§ 37
Inventura kontrolních pásek
(1) Držitel je povinen provádět inventuru kontrolních pásek
a) vždy k 31. prosinci kalendářního roku a
b) k jinému dni, nařídí-li ji správce daně.
(2) Držitel vyhotoví záznam o výsledku inventury. Výsledek inventury správci daně oznámí nejpozději do 30 dnů ode dne, k němuž byla inventura provedena, a to elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Držitel je povinen uchovávat záznam o výsledku inventury a doklady, na jejichž základě byla inventura provedena, po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém byla inventura provedena.
 
§ 38
Oznamovací povinnost držitele
(1) Držitel je povinen oznámit správci daně
a) počet kontrolních pásek, jimiž byl označen líh uvedený držitelem do volného daňového oběhu, včetně lihu uvedeného do volného daňového oběhu mimo území České republiky, který byl označen prostřednictvím držitelova zahraničního dodavatele,
b) objem a druh spotřebitelského balení, ve kterém je obsažen líh, který byl označen kontrolními páskami podle písmene a),
c) objemové procento lihu ve spotřebitelském balení podle písmene b),
d) evropský zbožový kód (EAN), kterým je opatřeno spotřebitelské balení podle písmene b),
e) identifikaci osoby, které byl líh podle písmene a) prodán nebo jinak převeden, pokud se nejednalo o konečný prodej lihu,
f) identifikaci osoby odlišné od držitele, která je vlastníkem lihu uvedeného držitelem do volného daňového oběhu.
(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává v den bezprostředně následující po dni, kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu.
(3) Oznámení podle odstavce 1 se podává též v den bezprostředně následující po dni, kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, pokud tento den následuje po dni, kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu.
(4) Oznámení podle odstavce 1 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 39
Vracení kontrolních pásek
(1) Držitel je povinen vrátit správci daně poškozenou nebo znečištěnou kontrolní pásku, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po zjištění, že kontrolní páska byla poškozena nebo znečištěna. Tato povinnost se vztahuje také na kontrolní pásku, která byla předána zahraničnímu dodavateli.
(2) Držitel je povinen nepoužitou kontrolní pásku vrátit správci daně nejpozději do 60 měsíců ode dne jejího převzetí.
(3) Držitel je povinen bezodkladně vrátit správci daně nepoužité kontrolní pásky v případě, že přestane být osobou povinnou značit líh.
(4) Každý je povinen bezodkladně vrátit kterémukoliv správci daně
a) kontrolní pásku sejmutou bez jejího porušení ze spotřebitelského balení lihu,
b) nepoužitou kontrolní pásku, a to v případě, že není jejím držitelem.
(5) Ustanovení odstavce 4 písm. a) se nepoužije, jedná-li se o kontrolní pásku sejmutou na místě značení lihu, která je bezodkladně znovu použita k označení lihu.
(6) O vrácení kontrolní pásky vydá správce daně písemné potvrzení. Vrácené kontrolní pásky správce daně zničí. O zničení vrácených kontrolních pásek správce daně sepíše protokol.
 
§ 40
Registr kontrolních pásek
(1) Generální ředitelství cel vede registr kontrolních pásek, ve kterém shromažďuje údaje potřebné pro výkon působnosti správce daně podle tohoto zákona.
(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje z registru kontrolních pásek:
a) evidenční označení kontrolních pásek, které byly převzaty držitelem,
b) obchodní firmu nebo jméno držitele, který kontrolní pásky převzal, jeho sídlo a jeho daňové identifikační číslo,
c) skutečnost, že kontrolní páska převzatá držitelem byla vrácena, zničena, ztracena nebo odcizena.
(3) Generální ředitelství cel údaje podle odstavce 2 písm. a) a b) zveřejní nejpozději následující pracovní den po dni, ve kterém držitel převzal kontrolní pásky.
(4) Generální ředitelství cel zveřejní údaje podle odstavce 2 písm. c) nejpozději následující pracovní den po dni, ve kterém
a) držitel oznámil, že kontrolní páska byla zničena, ztracena nebo odcizena, nebo
b) byla kontrolní páska vrácena.
 
ČÁST TŘETÍ
DISTRIBUCE LIHU A NÁKUP LIHU ZA ÚČELEM KONEČNÉHO PRODEJE
    
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ O DISTRIBUCI LIHU A NÁKUPU LIHU ZA ÚČELEM KONEČNÉHO PRODEJE
 
§ 41
Distribuce lihu
(1) Distribucí lihu je činnost spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu uvedeného do volného daňového oběhu podnikatelem v souvislosti s jeho podnikatelskou činností na území České republiky.
(2) Distribucí lihu není
a) první prodej nebo jiný převod lihu osobou povinnou značit líh následující po uvedení tohoto lihu do volného daňového oběhu,
b) konečný prodej lihu,
c) prodej nebo jiný převod lihu insolvenčním správcem po prohlášení konkurzu na osobu povinnou značit líh a na distributora lihu; ustanovení o oznamovací povinnosti osoby povinné značit líh a distributora lihu se použije obdobně.
 
§ 42
Povinnosti při prodeji a nákupu lihu
(1) Osoba povinná značit líh, distributor lihu, insolvenční správce podle § 41 odst. 2 písm. c) a správní orgán nebo organizační složka státu při prodeji lihu podle tohoto nebo jiného zákona jsou povinni prodávat nebo jinak převádět líh ve spotřebitelském balení pouze
a) registrované osobě povinné značit líh,
b) registrovanému distributorovi lihu, nebo
c) konečnému prodejci lihu.
(2) Osoba povinná značit líh, distributor lihu a konečný prodejce lihu jsou povinni nabývat líh ve spotřebitelském balení pouze od
a) registrované osoby povinné značit líh,
b) registrovaného distributora lihu,
c) insolvenčního správce podle § 41 odst. 2 písm. c), nebo
d) správního orgánu nebo organizační složky státu při prodeji lihu podle tohoto nebo jiného zákona.
(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případě, že osoba povinná značit líh, distributor lihu, insolvenční správce podle § 41 odst. 2 písm. c) nebo správní orgán nebo organizační složka státu při prodeji lihu podle tohoto nebo jiného zákona prodá nebo jinak převede líh ve spotřebitelském balení jako konečný prodejce lihu.
(4) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije v případě převodu
a) obchodního závodu osoby povinné značit líh nebo distributora lihu, jejichž registrace byla zrušena nebo zanikla, pokud se jedná o líh ve spotřebitelském balení, jehož inventuru přede dnem převodu za přítomnosti správce daně provedla osoba povinná značit líh nebo distributor lihu, jejichž registrace byla zrušena nebo zanikla; ustanovení o oznamovací povinnosti držitele a distributora lihu se v tomto případě použijí obdobně,
b) lihu ve spotřebitelském balení v souvislosti s ukončením činnosti konečného prodejce lihu v souladu s živnostenským zákonem, pokud se jedná o líh ve spotřebitelském balení, jehož inventuru za přítomnosti správce daně provedl konečný prodejce přede dnem jeho převodu; ustanovení o oznamovací povinnosti distributora lihu se v tomto případě použijí obdobně.
(5) Jde-li o líh prodávaný v rámci daňové exekuce, může osoba povinná značit líh, distributor lihu a konečný prodejce lihu nabývat líh ve spotřebitelském balení od neregistrované osoby povinné značit líh, neregistrovaného distributora lihu, nebo konečného prodejce lihu.
(6) Ustanovení o oznamovací povinnosti distributora lihu se použijí obdobně také v případě prodeje lihu ve spotřebitelském balení
a) správním orgánem nebo organizační složkou státu podle tohoto nebo jiného zákona,
b) v rámci daňové exekuce; oznamovací povinnost přitom plní orgán veřejné moci, který daňovou exekuci provádí.
 
§ 43
Oznamovací povinnost distributora lihu
(1) Distributor lihu je povinen oznámit správci daně
a) počet kontrolních pásek, jimiž byl označen líh prodaný nebo jinak převedený distributorem lihu,
b) objem a druh spotřebitelského balení, ve kterém je obsažen líh, který byl označen kontrolními páskami podle písmene a),
c) objemové procento lihu ve spotřebitelském balení podle písmene b),
d) evropský zbožový kód (EAN), kterým je opatřeno spotřebitelské balení podle písmene b),
e) identifikaci osoby, které byl líh podle písmene a) prodán nebo jinak převeden.
(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává v den bezprostředně následující po dni, kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, a to elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
    
HLAVA II
REGISTRACE DISTRIBUTORA LIHU
 
§ 44
Registrační řízení
Distributor lihu je povinen se před zahájením své činnosti registrovat.
 
§ 45
Přihláška k registraci
(1) Přihláška k registraci se podává elektronicky.
(2) V přihlášce k registraci distributor lihu uvede také údaje o skladovacích prostorech, které užívá k výkonu činnosti distributora lihu.
 
§ 46
Podmínky registrace
(1) Podmínkami registrace jsou
a) spolehlivost,
b) bezdlužnost,
c) oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti distributora lihu,
d) skutečnost, že nebyl distributorovi lihu vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon jeho činnosti,
e) skutečnost, že distributor lihu není v likvidaci nebo v úpadku, a
f) poskytnutí kauce.
(2) Podmínky registrace podle odstavce 1 písm. a), b) a d) musí splňovat
a) distributor lihu,
b) fyzická osoba, která je v právnické osobě, která je distributorem lihu, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, anebo zástupcem právnické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, a
c) odpovědný zástupce.
(3) Podmínkou registrace je také skutečnost, že odpovědný zástupce distributora lihu nevykonává funkci odpovědného zástupce pro jiného distributora lihu.
(4) Podmínky registrace musí být splněny po celou dobu registrace.
 
§ 47
Kauce
(1) Distributor lihu je povinen poskytnout kauci, a to ve výši
a) 500 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k nabytí nejvýše 25 000 litrů lihu ve spotřebitelském balení, který je označen kontrolními páskami,
b) 1 000 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k nabytí nejvýše 50 000 litrů lihu ve spotřebitelském balení, který je označen kontrolními páskami, nebo
c) 5 000 000 Kč, opravňující v jednom kalendářním roce k nabytí více než 50 000 litrů lihu ve spotřebitelském balení, který je označen kontrolními páskami.
(2) Kauce se poskytuje
a) složením částky na zvláštní účet správce daně s tím, že kauce musí být na tomto účtu po celou dobu registrace distributora lihu, nebo
b) bankovní zárukou, kterou přijal správce daně, k zajištění nedoplatků, které jsou evidovány u správce daně nebo u jiných orgánů veřejné moci k devadesátému dni ode dne
1. zrušení nebo zániku registrace distributora lihu, nebo
2. snížení kauce.
(3) Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu určitou, která nesmí být kratší než 2 roky.
(4) Kauce se sníží k prvnímu dni kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém distributor lihu oznámil správci daně novou výši kauce podle odstavce 1, pokud distributor lihu nevzal oznámení zpět. Dodatek ke stávající bankovní záruce, kterým je snižována výše bankovní záruky k zajištění nedoplatků, může správce daně přijmout nejdříve po uplynutí 5 měsíců ode dne snížení kauce.
 
§ 48
Použití kauce
(1) Dojde-li k pravomocnému zrušení nebo k zániku registrace distributora lihu anebo ke snížení kauce, stává se složená částka nebo částka, o niž byla kauce snížena, přeplatkem distributora lihu. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej správce daně distributorovi lihu do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace distributora lihu anebo ode dne snížení kauce.
(2) Lhůta podle odstavce 1 neběží po dobu, kdy je správcem daně nebo jiným orgánem veřejné moci vedeno řízení,
a) jehož výsledkem může být rozhodnutí o stanovení daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění a
b) které bylo zahájeno do 90 dnů ode dne pravomocného zrušení nebo zániku registrace distributora lihu anebo ode dne snížení kauce.
(3) Dojde-li ke zrušení nebo k zániku registrace distributora lihu anebo ke snížení kauce, vyzve správce daně výstavce bankovní záruky k uhrazení nedoplatku evidovaného k devadesátému dni ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora lihu anebo ode dne snížení kauce u
a) správce daně, nebo
b) jiného orgánu veřejné moci, který o jeho uhrazení správce daně požádal.
(4) Správce daně vyzve výstavce bankovní záruky nejdříve po 90 dnech, nejpozději však do 5 měsíců ode dne zrušení nebo zániku registrace distributora lihu anebo ode dne snížení kauce.
(5) Výstavce bankovní záruky je povinen částku uhradit do 15 dnů ode dne doručení výzvy.
(6) Výstavce bankovní záruky hradí nedoplatky do celkové výše
a) kauce, pokud došlo ke zrušení nebo zániku registrace distributora lihu, nebo
b) částky, o niž byla kauce snížena, pokud došlo ke snížení kauce.
 
§ 49
Rozhodnutí o registraci
(1) Splní-li distributor lihu podmínky registrace, správce daně jej zaregistruje.
(2) V rozhodnutí o registraci správce daně přidělí distributorovi lihu registrační distribuční číslo.
(3) Distributor lihu je registrován pátým dnem následujícím po účinnosti rozhodnutí o registraci až do účinnosti rozhodnutí o zrušení registrace; správce daně zveřejní den registrace v registru osob povinných značit líh a distributorů lihu nejpozději ke dni registrace.
 
§ 49a
Změna registrovaného distributora lihu
(1) Správce daně rozhodne o tom, že namísto dosud registrovaného distributora lihu bude ke dni stanovenému v tomto rozhodnutí zaregistrován distributor lihu, který je jeho osobou blízkou, pokud tento distributor lihu splňuje podmínky registrace.
(2) Rozhodnutí o změně registrovaného distributora lihu správce daně vydá na základě přihlášky k registraci distributora lihu, který má být nově registrován. V přihlášce k registraci distributor lihu uvede také den, ke kterému má dojít ke změně registrovaného distributora lihu. K přihlášce k registraci distributor lihu připojí také souhlas dosud registrovaného distributora lihu se změnou registrovaného distributora lihu a
a) doklad prokazující existenci právního jednání, na jehož základě dojde ke dni, ke kterému má dojít ke změně registrovaného distributora lihu, k převodu kauce poskytnuté dosud registrovaným distributorem lihu na distributora lihu, který má být nově registrován, pokud byla kauce poskytnuta složením částky, nebo
b) dodatek k bankovní záruce, kterou dosud registrovaný distributor lihu poskytl kauci, ve kterém je uvedena ke dni, ke kterému má dojít ke změně registrovaného distributora lihu, změna v osobě dlužníka na distributora lihu, který má být nově registrován.
(3) Změnu registrovaného distributora lihu nelze provést, pokud dosud registrovaný distributor lihu nesplňuje podmínky registrace nebo pokud existuje důvodný předpoklad, že je přestane splňovat nejpozději ke dni předcházejícímu dni, kdy má dojít ke změně registrovaného distributora lihu.
(4) Byla-li dosud registrovaným distributorem lihu poskytnuta kauce složením částky, považuje se tato kauce ode dne, ke kterému dojde ke změně registrovaného distributora lihu, za kauci poskytnutou nově registrovaným distributorem lihu. Před tímto dnem se podmínka poskytnutí kauce nově registrovaným distributorem lihu považuje za splněnou, pokud je prokázána existence právního jednání dokladem podle odstavce 2 písm. a).
(5) Byla-li dosud registrovaným distributorem lihu poskytnuta kauce bankovní zárukou, považuje se tato kauce ode dne, ke kterému dojde ke změně registrovaného distributora lihu, za kauci poskytnutou nově registrovaným distributorem lihu, pokud správce daně přijal dodatek k bankovní záruce podle odstavce 2 písm. b). Před tímto dnem se podmínka poskytnutí kauce nově registrovaným distributorem lihu považuje za splněnou, pokud správce daně přijal dodatek k bankovní záruce podle odstavce 2 písm. b).
(6) Nově registrovaný distributor lihu ručí za nedoplatek dosud registrovaného distributora lihu, který vznikl do devadesátého dne po dni, ke kterému došlo ke změně registrovaného distributora lihu, pokud je vznik tohoto nedoplatku důsledkem nesplnění daňové povinnosti, která vyplývá ze skutečností, které nastaly přede dnem, ke kterému došlo ke změně registrovaného distributora lihu.
 
§ 50
Zrušení registrace na návrh
Správce daně zruší registraci na návrh registrovaného distributora lihu.
 
§ 51
Zrušení registrace z moci úřední
(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny podmínky registrace, vyzve registrovaného distributora lihu k jejich splnění ve správcem daně stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.
(2) Správce daně zruší registraci, pokud
a) distributor lihu na výzvu správce daně nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek registrace,
b) nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž splnění správce daně nevyzývá, nebo
c) distributor lihu po dobu 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bezdůvodně neprodal nebo jinak nepřevedl líh ve spotřebitelském balení.
(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může distributor lihu podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 3 let od zrušení registrace.
 
§ 52
Zánik registrace
(1) Registrace distributora lihu zaniká 5 měsíců přede dnem uplynutí doby, na kterou byla poskytnuta bankovní záruka, která je kaucí.
(2) Registrace podle odstavce 1 nezanikne, pokud je
a) doba, na kterou byla bankovní záruka poskytnuta, prodloužena nejméně o 2 roky a správce daně nejpozději 5 měsíců přede dnem uplynutí doby podle odstavce 1 přijal dodatek ke stávající bankovní záruce,
b) poskytnuta nová bankovní záruka, která bezprostředně navazuje na předchozí bankovní záruku a kterou nejpozději 5 měsíců přede dnem uplynutí doby podle odstavce 1 přijal správce daně, nebo
c) složena částka ve výši kauce na zvláštní účet správce daně.
 
§ 53
Informační povinnost správce daně
Správce daně vyrozumí výstavce bankovní záruky o zrušení nebo zániku registrace distributora lihu a o snížení kauce.
 
ČÁST ČTVRTÁ
NĚKTERÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O REGISTRACI
 
§ 54
Spolehlivost
(1) Za spolehlivou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která
a) je bezúhonná a
b) v posledních 3 letech neporušila závažným způsobem daňové nebo celní předpisy, tento zákon nebo právní předpisy upravující nakládání s lihem.
(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku, trestný čin hospodářský, trestný čin ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty, trestný čin ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti, trestný čin obecného ohrožení nebo pro trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti, nebo se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena.
(3) Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové nebo celní předpisy, tento zákon nebo právní předpisy upravující nakládání s lihem, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení v této právnické osobě statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jako by je také porušila.
(4) Pokud osoba závažným způsobem poruší tento zákon nebo právní předpisy upravující nakládání s lihem, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky spolehlivosti na osobu, která byla v době tohoto porušení odpovědným zástupcem této osoby, jako by je také porušila.
 
§ 55
Prokazování bezúhonnosti
(1) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti, cizincem, nebo právnickou osobou, která nemá sídlo na území České republiky, připojí se k přihlášce k registraci také výpis z evidence trestů nebo rovnocenná písemnost vydaná státem,
a) jehož je tato osoba státním příslušníkem, nebo ve kterém sídlí a
b) ve kterém se v posledních 3 letech tato osoba zdržovala, nebo sídlila nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce.
(2) Pokud je osoba, která musí splňovat podmínku spolehlivosti, státním příslušníkem České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce na území jiného státu, připojí se k přihlášce k registraci také výpis z evidence trestů nebo rovnocenná písemnost vydaná tímto státem.
(3) Osoba, která je nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu než České republiky, nebo osoba, která má nebo měla bydliště v jiném členském státě než v České republice, může místo písemností podle odstavce 1 nebo 2 k přihlášce k registraci připojit jinou písemnost prokazující její bezúhonnost.
(4) Písemnost podle odstavců 1 až 3 nesmí být ke dni připojení k přihlášce k registraci starší než 3 měsíce.
(5) Nevydává-li stát písemnost podle odstavců 1 až 3, lze tuto písemnost nahradit čestným prohlášením učiněným před notářem nebo orgánem tohoto státu, které není starší než 3 měsíce.
(6) Registrovaná osoba povinná značit líh a registrovaný distributor lihu musí na výzvu správce daně předložit písemnost podle odstavců 1 až 3 ve lhůtě stanovené správcem daně.
 
§ 56
Bezdlužnost
(1) Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
a) u orgánů Finanční správy České republiky,
b) u orgánů Celní správy České republiky,
c) na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění a
d) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
(2) Bezdlužnost podle odstavce 1 písm. c) a d) se prokazuje potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů přede dnem podání přihlášky k registraci.
 
§ 57
Registr osob povinných značit líh a distributorů lihu
(1) Generální ředitelství cel vede registr osob povinných značit líh a distributorů lihu, ve kterém shromažďuje údaje potřebné pro výkon působnosti správce daně podle tohoto zákona.
(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje z registru osob povinných značit líh a distributorů lihu:
a) obchodní firmu nebo jméno, popřípadě název,
b) sídlo,
c) umístění pobočky nebo jiné organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby v České republice, je-li zřízena,
d) daňové identifikační číslo,
e) registrační odběrné číslo nebo registrační distribuční číslo,
f) místo značení lihu uvedené v registraci,
g) den registrace,
h) den zrušení nebo zániku registrace,
i) údaj o tom, zda byla registrace zrušena na návrh nebo z moci úřední,
j) změnu zveřejňovaných údajů z registru osob povinných značit líh a distributorů lihu a den této změny.
(3) Registr osob povinných značit líh a distributorů lihu obsahuje údaje podle odstavce 1 i v případě, že registrace byla zrušena nebo zanikla; údaje podle odstavce 2 se zveřejňují po dobu 5 let ode dne zrušení nebo zániku registrace.
 
ČÁST PÁTÁ
PROVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ PŘI ZNAČENÍ LIHU A PŘI NAKLÁDÁNÍ S LIHEM
 
§ 58
Působnost správních orgánů při značení lihu a při nakládání s lihem
(1) Zjistí-li správce daně, že byla porušena povinnost při značení lihu nebo při nakládání s lihem, sdělí tuto skutečnost bezodkladně jiným orgánům příslušným k prověřování plnění povinností při značení lihu nebo při nakládání s lihem.
(2) Zjistí-li orgán Finanční správy České republiky nebo orgán Celní správy České republiky, že byla porušena povinnost při značení lihu nebo při nakládání s lihem, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně a obecnímu živnostenskému úřadu.
(3) Zjistí-li orgán příslušný k prověřování plnění povinností při značení lihu nebo při nakládání s lihem, který není uvedený v odstavcích 1 a 2, že byla porušena povinnost při značení lihu nebo při nakládání s lihem, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně a obecnímu živnostenskému úřadu.
(4) Správce daně nebo jiný orgán příslušný k prověřování plnění povinností při značení lihu nebo při nakládání s lihem zajistí
a) neznačený líh,
b) kontrolní pásku, s níž bylo nakládáno v rozporu s právními předpisy, a
c) padělek kontrolní pásky.
(5) Rozhodnutí o zajištění podle odstavce 4 správce daně nebo jiný příslušný orgán bez zbytečného odkladu předá dotčené osobě. Nelze-li rozhodnutí o zajištění takto doručit, zakládá se toto rozhodnutí jako nedoručitelné do spisu.
(6) Věci podle odstavce 4 zajištěné jiným orgánem než správcem daně, předá tento orgán správci daně.
(7) Zjistí-li Policie České republiky při výkonu své působnosti podle jiného zákona věc podle odstavce 4, na náklady dotčené osoby tuto věc zajistí a předá správci daně a současně sdělí tuto skutečnost bezodkladně obecnímu živnostenskému úřadu; to neplatí po dobu, po kterou by tím došlo k ohrožení plnění úkolů Policie České republiky nebo k ohrožení účelu trestního řízení.
(8) Není-li rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání věci podle odstavce 4, správce daně vrátí tuto věc osobě, u níž byla zajištěna. Nelze-li tuto věc této osobě vrátit, vrátí ji vlastníkovi nebo držiteli. Správce daně, který rozhodl o zajištění věci, sepíše o jejím vrácení protokol.
 
ČÁST ŠESTÁ
PŘESTUPKY
    
HLAVA I
PŘESTUPKY NA ÚSEKU POVINNÉHO ZNAČENÍ LIHU
 
§ 59
Přestupky na úseku nakládání s lihem
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 15 odst. 1 nakládá s neznačeným lihem.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 12 odst. 1 označí líh ve spotřebitelském balení, který nesmí být značen.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo
b) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený v rozporu s § 12 odst. 1, do desetinásobku této částky, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit zákaz činnosti.
 
§ 60
Přestupky na úseku nakládání s kontrolními páskami
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nakládá s kontrolními páskami v rozporu s § 32 odst. 2,
b) nakládá s padělky kontrolních pásek, nebo
c) v rozporu s § 39 odst. 4 nevrátí kontrolní pásky.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
(3) Za přestupek lze právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu
a) do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), nebo
b) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený kontrolní páskou,
1. s níž v rozporu s § 32 odst. 2 nakládala, do desetinásobku této částky, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), nebo
2. kterou v rozporu s § 39 odst. 4 nevrátila, do desetinásobku této částky, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).
(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit zákaz činnosti.
 
§ 61
Přestupky na úseku značení lihu a prvotního prodeje nebo jiného převodu lihu
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba povinná značit líh dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 10 odst. 1 neoznačí líh ve spotřebitelském balení kontrolní páskou,
b) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,
c) nepodá oznámení o změně registračních údajů,
d) v rozporu s § 10 odst. 4 značí líh
1. na jiném místě, než které je uvedeno v rozhodnutí o registraci, nebo
2. na místě, které není vybaveno sledovacím zařízením v rozsahu a způsobem uvedeným v rozhodnutí o registraci,
e) značí líh v rozporu s podmínkou, která je uvedena v rozhodnutí o registraci,
f) v rozporu s § 42 líh
1. prodá nebo jinak převede, nebo
2. nakoupí nebo sobě nechá jinak převést, nebo
g) neoznámí správci daně údaje podle § 12a.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh neoznačený v rozporu s § 10 odst. 1, do desetinásobku této částky, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a),
b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), d) nebo e), nebo
d) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo g).
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), d), f) nebo g) lze uložit zákaz činnosti.
(4) V případě, že desetinásobek částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh neoznačený v rozporu s § 10 odst. 1, nepřesáhne 5 000 000 Kč, použije se pro účely uložení pokuty podle odstavce 2 písm. a) částka 5 000 000 Kč namísto tohoto desetinásobku.
 
§ 62
Přestupky na úseku držení kontrolních pásek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel dopustí přestupku tím, že
a) umístí kontrolní pásku na spotřebitelské balení v rozporu s § 14,
b) v rozporu s § 32 odst. 1 předá kontrolní pásky jiné osobě,
c) v rozporu s § 33 odst. 1 nezajistí, aby bylo dovezeno spotřebitelské balení lihu, jehož označení provedl zahraniční dodavatel,
d) v rozporu s § 33 odst. 2 nezaznamená evidenční označení kontrolních pásek,
e) nesplní některou z povinností při přepravě kontrolních pásek nebo při jejich předání zahraničnímu dodavateli podle § 34,
f) v rozporu s § 36 odst. 1
1. nevede evidenci kontrolních pásek, nebo
2. ji vede v neúplném rozsahu,
g) v rozporu s § 36 odst. 2 neuchovává zápis v evidenci kontrolních pásek nebo jej neuchovává po stanovenou dobu,
h) v rozporu s § 36 odst. 3 nezajistí, aby se evidence kontrolních pásek nacházela na místě značení lihu,
i) v rozporu s § 36 odst. 4 nezajistí, aby se evidence kontrolních pásek nacházela v sídle držitele,
j) v rozporu s § 37
1. neprovede inventuru kontrolních pásek nebo nepředá záznam o výsledku inventury, nebo
2. neuchová záznam o výsledku inventury a doklady, na jejichž základě byla inventura provedena, anebo je neuchová po stanovenou dobu,
k) neoznámí správci daně údaje podle § 38,
l) v rozporu s § 39 odst. 1 nebo 3 nevrátí kontrolní pásky, nebo
m) v rozporu s § 39 odst. 2 nevrátí kontrolní pásky.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), h), i) nebo j),
b) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k),
c) od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený kontrolní páskou
1. předanou v rozporu s § 32 odst. 1 jiné osobě, do desetinásobku této částky, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), nebo
2. kterou v rozporu s § 39 odst. 1 nebo 3 nevrátila, do desetinásobku této částky, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. l), nebo
d) do desetinásobku částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený kontrolní páskou, kterou v rozporu s § 39 odst. 2 nevrátila, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. m).
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) nebo k) lze uložit zákaz činnosti.
 
§ 63
Přestupky na úseku ochrany kontrolních pásek
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 35 odst. 1 nezajistí ochranu kontrolních pásek,
b) skladuje kontrolní pásky v rozporu s § 35 odst. 1,
c) zničí nebo ztratí kontrolní pásky v celkovém množství přesahujícím 0,1 % z každé jednotlivě uskutečněné objednávky kontrolních pásek zaevidovaných na tuto osobu, nebo
d) v rozporu s § 35 odst. 2 neoznámí zničení, ztrátu, odcizení nebo porušení kontrolních pásek.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo d), nebo
b) ve výši odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený zničenou nebo ztracenou kontrolní páskou, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).
(3) Měl-li přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) za následek zničení, ztrátu, zneužití nebo odcizení kontrolní pásky nebo k tomuto následku podstatným způsobem přispěl, lze za tento přestupek uložit pokutu od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený zničenou, ztracenou, zneužitou nebo odcizenou kontrolní páskou, do desetinásobku této částky.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze uložit zákaz činnosti.
(5) V případě, že desetinásobek částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený zničenou, ztracenou, zneužitou nebo odcizenou kontrolní páskou, nepřesáhne 1 000 000 Kč, použije se pro účely uložení pokuty podle odstavce 3 částka 1 000 000 Kč namísto tohoto desetinásobku.
 
§ 64
Přestupky na úseku distribuce a konečného prodeje lihu
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako distributor lihu, insolvenční správce podle § 41 odst. 2 písm. c) nebo konečný prodejce lihu dopustí přestupku tím, že
a) prodá nebo jinak převede anebo nakoupí nebo sobě nechá jinak převést líh v rozporu s § 42,
b) neoznámí správci daně údaje podle § 43,
c) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje, nebo
d) nepodá oznámení o změně registračních údajů.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako distributor lihu dopustí přestupku tím, že nabyde líh ve spotřebitelském balení v rozsahu překračujícím omezení podle § 47 odst. 1 písm. a) nebo b).
(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d),
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), nebo
c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) anebo odstavce 2.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) anebo odstavce 2 lze uložit zákaz činnosti.
    
HLAVA II
PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ NEZNAČENÉHO LIHU, KONTROLNÍCH PÁSEK A PADĚLKŮ KONTROLNÍCH PÁSEK
 
§ 65
Propadnutí neznačeného lihu, kontrolních pásek a padělků kontrolních pásek
Jsou-li splněny podmínky pro uložení propadnutí věci, která je neznačeným lihem, kontrolní páskou nebo padělkem kontrolní pásky, její propadnutí se uloží, a to i v případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.
nadpis vypuštěn
 
§ 66
Zabrání neznačeného lihu, kontrolních pásek a padělků kontrolních pásek
Jsou-li splněny podmínky pro rozhodnutí o zabrání věci, která je neznačeným lihem, kontrolní páskou nebo padělkem kontrolní pásky, rozhodne se o jejím zabrání, a to i v případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.
 
§ 67
Společná ustanovení o propadnutí a zabrání
(1) Neznačený líh, kontrolní pásku nebo padělek kontrolní pásky, o jejichž propadnutí nebo zabrání rozhodl jiný správní orgán než správce daně, předá tento správní orgán správci daně.
(2) Generální ředitelství cel propadlou nebo zabranou kontrolní pásku nebo její padělek zničí. Jinou propadlou nebo zabranou věc Generální ředitelství cel může zničit podle povahy této věci.
(3) Na zničení dohlíží tříčlenná komise složená z úředních osob správce daně. O zničení věci se sepíše protokol.
(4) Pachateli přestupku, kterému bylo uloženo propadnutí věci, nebo osobě, u které byla zabraná věc zajištěna, správce daně uloží povinnost nahradit státu náklady spojené se správou a zničením věci.
  
HLAVA III
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 68
Promlčecí doba
(1) Promlčecí doba činí 5 let.
(2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději do 8 let od jeho spáchání.
 
§ 69
Příslušnost
(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný správce daně.
(2) Pokud jde o přestupky podle § 59 odst. 1, § 60 odst. 1 písm. a) a b), § 61 odst. 1 písm. a), § 62 odst. 1 písm. a), § 63 odst. 1 písm. a) a § 64 odst. 1 písm. a), o jejichž spáchání se dozví při výkonu své působnosti podle jiného zákona, jsou k řízení o nich příslušné také
a) Česká obchodní inspekce,
b) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
c) obecní živnostenský úřad,
d) orgán Celní správy České republiky,
e) orgán Finanční správy České republiky.
(3) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.
 
§ 70
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 71
zrušen
 
§ 72
zrušen
 
§ 73
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 74
Společné ustanovení
(1) Tento zákon zapracovává směrnici Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS.
(2) Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
 
§ 75
Zmocňovací ustanovení
Ministerstvo financí stanoví vyhláškou
a) vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky kontrolní pásky,
b) složení a způsob vytvoření evidenčního označení kontrolní pásky,
c) způsob umístění a upevnění kontrolní pásky na spotřebitelském balení lihu,
d) způsob objednávání, převzetí a prodeje kontrolní pásky,
e) náležitosti a vzor objednávky kontrolní pásky,
f) údaje na kontrolní pásce shodné s údaji umožňujícími stanovení základu spotřební daně,
g) způsob a formu vedení evidence kontrolních pásek,
h) způsob vracení kontrolní pásky,
i) obsah záznamu o výsledku inventury kontrolních pásek,
j) obsah dokladu podle § 34 odst. 1 písm. b) a c),
k) prodejní cenu kontrolní pásky, a to součtem nákladů spojených s výrobou kontrolní pásky a nákladů na její skladování, evidenci a distribuci,
l) ukončení platnosti kontrolní pásky, včetně způsobu a lhůty pro vypořádání nespotřebovaných zásob kontrolních pásek.
 
§ 76
Přechodná ustanovení o registraci
(1) Nejsou-li splněny podmínky registrace osoby povinné značit líh podle tohoto zákona, zůstávají rozhodnutí o registraci a rozhodnutí o povolení místa značení lihu vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v platnosti po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že se jejich účinky posuzují podle tohoto zákona. Pokud nebudou ke dni uplynutí této lhůty podmínky registrace splněny, rozhodnutí o registraci a rozhodnutí o povolení místa značení lihu vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají.
(2) Osoba, která je distributorem lihu ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za distributora lihu registrovaného podle tohoto zákona, a to po dobu 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Pokud distributor lihu podle odstavce 2 do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podá přihlášku k registraci a poskytne kauci podle tohoto zákona, považuje se za distributora lihu registrovaného podle tohoto zákona, a to do dne předcházejícího dni pravomocného ukončení registračního řízení.
(4) Pokud bude přihláška k registraci podle odstavce 3 zamítnuta, považuje se distributor lihu dnem nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí za distributora lihu, jehož registrace byla zrušena.
 
§ 77
Přechodná ustanovení o lihu a kontrolních páskách
(1) Za neznačený líh podle tohoto zákona se nepovažuje líh uvedený do volného daňového oběhu nejpozději do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jedná-li se o líh ve spotřebitelském balení
a) značený podle zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
b) o objemu nad 0,06 litru a do 0,1 litru neoznačený kontrolní páskou podle zákona č. 676/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud spotřebitelské balení bylo vyrobeno nejpozději do 2 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Výrobce lihu, který chce uvést do volného daňového oběhu líh podle odstavce 1 písm. b), musí nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit správci daně množství a objem vyrobených spotřebitelských balení podle odstavce 1 písm. b), která zamýšlí takto do volného daňového oběhu uvést.
(3) Pro vracení kontrolních pásek odebraných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona správci daně se použijí lhůty podle zákona č. 676/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
(4) Ustanovení tohoto zákona o objednávání kontrolních pásek osobou povinnou značit líh se použijí ode dne vyhlášení tohoto zákona s tím, že dnem převzetí kontrolních pásek může být nejdříve den nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
§ 78
Přechodná ustanovení o řízení o správních deliktech
(1) Dojde-li k porušení povinnosti při značení lihu nebo při nakládání s lihem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se v řízení o správním deliktu podle dosavadních právních předpisů.
(2) Řízení o správním deliktu, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která nebyla do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně ukončena, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 
§ 79
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Část první zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Část devátá zákona č. 545/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.
3. Část pátá zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem).
4. Část devadesátá sedmá zákona č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.
5. Část osmá zákona č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
6. Část první zákona č. 289/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Část druhá zákona č. 59/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Část dvacátá pátá zákona č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky.
9. Část čtyřicátá první zákona č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky.
10. Nařízení vlády č. 172/2006 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného.
11. Nařízení vlády č. 284/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2006 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného.
12. Vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.
13. Vyhláška č. 328/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.
14. Vyhláška č. 310/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.
 
ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST
 
§ 80
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 77 odst. 4, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl. XIV zákonnného opatření č. 344/2013 Sb.
Přechodné ustanovení
Není-li stanoveno jinak, vztahují se na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu stejná ustanovení zákona č. 307/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, jako na skutečnosti, poměry, vztahy, subjekty, předměty, práva a povinnosti soukromého práva podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, které jsou jim svou povahou a účelem nejbližší.
Čl. IX zákona č. 331/2014 Sb.
Přechodná ustanovení
1. V případě, že osoba povinná značit líh, která poskytla kauci podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámí správci daně novou výši kauce, sníží se kauce k prvnímu dni třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém osoba povinná značit líh oznámila správci daně novou výši kauce, pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení zpět.
2. V kalendářním roce, ve kterém došlo k oznámení podle bodu 1, je osoba povinná značit líh oprávněna převzít kontrolní pásky nejvýše v množství odpovídajícím nové výši kauce, pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení podle bodu 1 zpět.
3. V kalendářním roce, ve kterém došlo k oznámení podle bodu 1, je osoba povinná značit líh oprávněna uvést do volného daňového oběhu líh ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litrů nejvýše v množství odpovídajícím nové výši kauce, pokud osoba povinná značit líh nevzala oznámení podle bodu 1 zpět.
4. V případě, že osoba povinná značit líh převzala v kalendářním roce, ve kterém došlo k oznámení podle bodu 1, přede dnem tohoto oznámení kontrolní pásky v množství vyšším, než odpovídá nové výši kauce, ustanovení bodů 1 až 3 se nepoužijí.
5. V případě, že osoba povinná značit líh v kalendářním roce, ve kterém došlo k oznámení podle bodu 1, přede dnem tohoto oznámení uvedla do volného daňového oběhu líh ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litrů v množství vyšším, než odpovídá nové výši kauce, ustanovení bodů 1 až 3 se nepoužijí.

Související dokumenty