207/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 65/1996 Sb., o způsobu vracení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní osobám jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv

Schválený:
207/1996 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 8. července 1996,
kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 65/1996 Sb., o způsobu vracení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní osobám jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv
Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 45 odst. 6 zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 133/1995 Sb., a podle § 12 odst. 4 zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 148/1995 Sb.:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva financí č. 65/1996 Sb., o způsobu vracení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní osobám jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 odst. 1 se částka "1 000 000 Kč" nahrazuje částkou "3 000 000 Kč".
2. § 4 odst. 1 zní:
"(1) Nárok na vrácení daně uplatní oprávněné osoby podle § 1 v daňovém přiznání, které se podává na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Diplomatické mise, zvláštní mise, konzulární úřady cizích států a mezinárodní organizace podávají daňové přiznání vždy jednou za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do konce měsíce následujícího po tomto měsíci. Fyzické osoby jiných států, požívají-li výsad a imunit podle mezinárodních smluv, podávají daňové přiznání vždy jednou za uplynulé kalendářní čtvrtletí, nejpozději do konce měsíce následujícího po čtvrtletí.
3. V § 4 odst. 1 se zrušuje odkaz č. 3) a dosavadní odkazy č. 4) a 5) se označují jako odkazy č. 3) a 4).
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.

Související dokumenty