281/89 070/1997 Postupy účtování pro podnikatele

Schválený:
281/89 070/1997
Opatření,
kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele
Referent:Ing. Jeřábek,
l.57042289
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
1/ Tímto opatřením se upravují postupy účtování pro podnikatele.
2/ Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF čj. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků uvedených v příloze k tomuto opatření.
Čl.II
1/ Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
2/ Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.1.1998.
Ministr financí České republiky:
v zastoupení Ing. Jana Fürstová, v.r.
 
Příl.
Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele vydaná FMF čj. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992 ve znění pozdějších úprav vydaných čj. 281/69 810/1993 ze dne 7. prosince 1993, čj. 281/73 250/1994 ze dne 21. prosince 1994, čj. 281/43 180/1995 ze dne 27.července 1995, čj. 281/71 699/1995 ze dne 28. listopadu 1995 a čj. 281/66 191/1996 ze dne 11. listopadu 1996 se mění a doplňuje takto:
Úvodní ustanovení
1/ Čl.III písm.d)
Slovo "československou" se nahrazuje slovem "českou".
2/ Čl.V odst.(1)
Slova "opatření federálního ministerstva financí" se nahrazují slovy "opatření ministerstva financí ČR".
3/ Čl.XIII odst. (1)
Slova " československou měnu" se nahrazují slovy "českou měnu".
4/ Čl.XV odst.(2)
Za slova " a dále podle emitentů," se doplní slova "a nominálních hodnot".
5/ ČL.XV odst. (3)
Za slova "stejných emitentů" se doplní čárka a slova "stejných nominálních hodnot".
6/ Čl.XV odst.(4)
V čl.XV se odstavec (4) označí číslem (5) a doplňuje se nový odstavec (4) tohoto znění:
"(4) U dlužných cenných papírů se naběhlý alikvotní výnosový úrok za dobu držby účtuje na vrub účtu 385 - Příjmy příštích období a ve prospěch účtu 665 - Výnosy z finančních investic, popř.666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku. V případě pořízení dlužných cenných papírů s naběhlým alikvotním úrokovým výnosem do doby pořízení, a naběhlý alikvotní výnosový úrok je cenným papírem (kupon), účtuje se o tomto cenném papíru na účtech dlužných cenných papírů."
7/ Čl.XV odst.(5)
Z odstavce se vypouští text "a penzijních fondů" a dále text ",snížený o daň vybíranou srážkou, s výjimkou penzijních fondů,".
8/ Čl.XVII odst.(1)
Z odstavce se vypouští text: "v bodu 1 přechodných a závěrečných ustanovení novely č.149/1995 Sb.".
9/ Čl.XVII odst.(2)
V závěru odstavce se text "vyúčtuje jako mimořádný výnos" nahrazuje textem " vyúčtuje na účet 646 - Výnosy z odepsaných pohledávek".
10/ Čl.XVII odst.(5)
Na závěr odstavce se doplňuje text. "U pohledávek v cizí měně, ke kterým se tvoří zákonná opravná položka, se při uzavírání účetních knih nezjišťují ani neúčtují kursové rozdíly."
Třída 0
1/ Čl.I odst.(5) písm.a)
Text písm. a) se upravuje a zní:
"a) pozemky, budovy, stavby6),byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem č.72/1994 Sb., umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky8) a předměty kulturní hodnoty9), bez ohledu na jejich pořizovací cenu, pokud nejsou finančními investicemi,".
2/ Čl.I odst.(5) písm.b)
Za slova "delší než jeden rok" se doplňují slova ",vč. předmětů z drahých kovů, pokud nejsou finančními investicemi".
3/ Čl.I odst.(6) písm.a)
Doplňuje se text ",pokud nejsou finančními investicemi".
4/ Čl.I odst.(9)
Úvodní věta odstavce a text písm. a) se mění a doplňuje takto:
"(9) V účtové třídě 0 - Investiční majetek účtuje účetní jednotka o majetku, k němuž má právo vlastnické nebo právo hospodaření 12) a dále:
a) o koupeném majetku, jehož vlastnictví kupující nabývá zaplacením a do nabytí vlastnictví (zaplacení) kupující majetek užívá,".
5/ Čl.III odst.(6)
Odstavec se doplňuje následujícím textem: "Pokud by účetní cena vkladu, s ohledem na závazky, přecházející současně s vkladem, dosáhla záporných hodnot, je na účtech cenných papírů a vkladů nulové ocenění a rozdíl je zúčtován do výnosů (cenný papír a vklad je účtován na podrozvahových účtech)."
6/ Čl.III odst.(10)
V textu odstavce se vypouštějí čárka a slova "vytěžené suroviny".
7/ Čl.VII odst.(1)
V odstavci se doplňuje písm.f) a zní:
"f) náhrady poskytované podle zákona o telekomunikacích vlastníku nebo nájemci nemovitosti za omezení jejího užívání."
8/ Čl.VII odst.(2) písm.g)
Text na konci věty se doplňuje takto: "...příjmů a dále daň z převodu nemovitostí."
9/ Čl.VIII odst.(4)
Za slova "se účtují" se doplňuje slovo "zejména".
10/ Čl.IX odst.(1)
Text odstavce se mění takto:
"(1) Účetní jednotka, která po 1.1.1997 koupí pozemek s ložiskem nevyhrazeného nerostu nebo jeho částí (dále jen "ložisko"), vyúčtuje zvlášť pozemek a zvlášť ložisko (účet 029 - Ostatní hmotný investiční majetek). Oceněním ložiska nacházejícího se na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou jednotlivého pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného v době pořízení. Ložisko těžené v souladu s vyhláškou č.175/1992 Sb. se odpisuje odpisovou sazbou na jednotku těženého množství na základě skutečné těžby. Odpisová sazba na jednotku těženého množství (Kč/t, Kč/m3) je podíl pořizovací ceny ložiska na jednotlivém pozemku a zásob nevyhrazeného nerostu (t,m3) prokázaných geologickým průzkumem na tomto pozemku."
11/ Čl.IX odst.(3) písm.a)
Z textu se vypouštění slova "č. 247/1990 Sb.,".
12/ Čl.IX odst.(4)
Text odstavce se doplňuje takto : "Zvířata základního stáda ostatních hospodářsky využívaných chovů (např. muflonů, daňků, jelenů, pštrosů) lze účtovat jako hmotný investiční majetek v případě, že se jedná o druhy zvířat, jejichž pořizovací cena odpovídá kategorii hmotného investičního majetku a jejichž využitelnost v chovu je delší než 4 roky. Účetní jednotka rozhodne o převodu zvířat základního stáda ostatních hospodářských chovů pořízených před 1.1.1998 z účtu 124 - Zvířata na účet 026 - Základní stádo a tažná zvířata."
l3/ Čl.X odst.(3)
Třetí věta se nahrazuje textem: "Neodepsaná část opravné položky se jednorázově odepíše do nákladů či výnosů v případě prodeje či vkladu celého souboru majetku, či poslední části majetku, ke kterému se opravná položka váže."
14/ Čl.XI odst.(4) písm. a)
Na závěr textu písm. a) se doplňuje text " popř. podle nájemní smlouvy jako úhradu závazku z pronájmu,"
15/ Čl.XI odst.(4) písm. b)
Text " účtové skupiny 08 - Oprávky k hmotnému investičnímu majetku" se nahrazuje textem " 648 - Jiné provozní výnosy, popř. podle nájemní smlouvy jako úhradu pohledávky z pronájmu."
16/ Čl.XII odst.(2)
Na závěr odstavce se doplňuje text: "V analytické evidenci, v případech majetku, ke kterému nemá účetní jednotka vlastnické právo, je nutno tuto skutečnost zachytit s uvedením vlastníka."
17/ Čl.XII
V poznámce 3) za článkem XII se nahrazuje text "č.47/1992 Sb." nahrazuje textem "č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů".
18/ Čl.XII
Za článek XII v poznámkách pod čarou se doplňuje text:
"12) § 761 odst.1 obchodního zákoníku Vyhláška Federálního ministerstva financí č.119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem."
Třída 1
Čl.I odst.(7)
Poslední věta se upravuje takto:
"Zbožím jsou též nemovitosti s výjimkou pozemků, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení."
Třída 2
Čl.I odst.(3)
Text "v čs. korunách" se nahrazuje textem " v českých korunách".
Třída 3
1/ Čl.V odst. (1.1)
Věta se doplňuje textem: "a sražená daň z příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně v případech, kdy ve smyslu zákona o daních z příjmů lze sraženou daň započíst na celkovou daňovou povinnost."
2/ Čl.VIII odst. (2)
Druhá věta se vypouští a nahrazuje se textem: "Cena opce se v okamžiku realizace, resp. propadnutí vyúčtuje do nákladů zápisem na vrub účtu 568 - Ostatní finanční náklady, v případě uplatnění opce její cena vstupuje do pořizovací ceny či ceny pořízení podkladového aktiva."
3/ Čl.VIII odst. (3)
Druhá věta se vypouští a nahrazuje se textem: "Cena opce se v okamžiku uplatnění, resp. propadnutí vyúčtuje do výnosů zápisem ve prospěch účtu 668 - Ostatní finanční výnosy."
4/ Čl.IX odst. (3.1)
Čárka za slovy "záběh výkonů" nahrazuje spojkou "a".
5/ Čl.IX odst. (9)
V prvé větě se vypouští text "k 31.12. daného účetního období".
6/ Čl.IX odst. (10)
V prvé větě se vypouští text "k 31.12. daného účetního období".
Třída 4
Čl.II odst. (9)
Poslední věta odstavce se doplňuje a zní:
"V případě účtu 421 - Zákonný rezervní fond se vede analytická evidence podle jednotlivých ustanovení obchodního zákoníku, která stanoví povinnost vytvářet rezervní fond obchodní společnosti a u účtu 427 - Ostatní fondy se vede analytická evidence podle jednotlivých fondů a dále podle jednotlivých druhů čerpání fondů tvořených ze zisku."
Třída 5
1/ Čl.III odst.(1.1)
Závěr odstavce se doplňuje a zní: "...253 - Dlužné cenné papíry, 255 - Vlastní dluhopisy a 385 - Příjmy příštích období v případech prodeje dlužných cenných papírů, k nimž je na účet 385 vyúčtován naběhlý alikvotní výnosový úrok."
2/ Čl.IV odst. (1.3)
Text odstavce se nahrazuje textem:
"(1.3) Na vrub účtu 582 - Manka a škody se účtují manka a škody na majetku, s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin, který se zaúčtuje vždy jako pohledávka vůči hmotně odpovědné osobě, a dále částky chybějících cenných papírů, kdy je nutno uvést tyto položky v oddělené analytické evidenci k příslušnému účtu v účtových skupinách 06 a 25 "Cenné papíry v umořovacím řízení" a zahájit umořovací řízení. Nároky na náhrady mank se účtují ve prospěch účtu 688 - Ostatní mimořádné výnosy. Rovněž nároky na náhradu škody, vyúčtované na účtu 582 - Manka a škody, se účtují ve prospěch účtu 688 - Ostatní mimořádné výnosy. Na vrub účtu 582 - Manka a škody se rovněž účtuje jak celková tak částečná škoda na nedokončené rostlinné výrobě. Částečnou škodu na nedokončené rostlinné výrobě lze vyjádřit ve výši úhrady od pojišťovny.
Jsou-li stanoveny normy přirozených úbytků zásob, neúčtuje se na účtu 582 o úbytcích v rámci těchto norem. Ty se účtují podle charakteru zásob na vrub účtů 501 - Spotřeba materiálu, 504 - Prodané zboží, nebo na vrub příslušného účtu v účtové skupině 61 - Změny stavu vnitropodnikových zásob. Nutné porážky zvířat a konfiskáty se účtují jako prodej zvířat, a to i v případě, že není dosaženo tržby."
Třída 6
Čl.I odst.(3)
Doplňuje se nový odstavec (3) následujícího znění a další odstavec se označí číslem (4):
"(3) V případě příjmů (výnosů), které se ve smyslu zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň vyúčtuje na vrub účtu 341 - Daň z příjmů, v ostatních případech na vrub účtu 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná, pokud se uvedený příjem neúčtuje v netto částce. V netto částce se vždy účtují dividendy, podíly na zisku a jim obdobná plnění."
Třída 7
Čl.II odst.(2)
Z výčtu podrozvahových účtů se vypouští účty "Závazky z operací s finančními nástroji" a "Pohledávky z operací s finančními nástroji".
Doplňují se podrozvahové účty:
"Pohledávky z pevných termínových operací
Závazky z pevných termínových operací
Pohledávky z opcí
Závazky z opcí
Uspořádací účty - pro vyčíslení výsledku z pevných termínových a opčních operací
Evidenční účet - v případě podvojného účtování na podrozvahových účtech".
Upravuje se název podrozvahového účtu " Materiál ve skladech civilní ochrany a ostatní materiál specifického použití".

Související dokumenty