281/80 381/1996 Postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví

Schválený:
281/80 381/96
Opatření,
kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví
Referent: Ing. Ryneš Petr,
tel. 24542528
Ministerstvo financí podle §4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
1) Tímto opatřením se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví.
2) Úprava postupů účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví vyplývá z přílohy tohoto opatření.
3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle postupů účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, vydaných Ministerstvem financí České republiky č.j. 281/71.702/1995 ze dne 28. listopadu 1995.
Čl.II
1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.1.1997.
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
 
Příl.
Opatření Ministerstva financí České republiky č. j. 281/71 702/1995, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví se mění a doplňuje takto:
1) Příloha 1, článek I, odst. 2
Za písmeno e) končící slovy "...investičního majetku," se doplňuje další písmeno f):
"f) ložiska nerostných surovin."
Na konec odstavce 2 se doplňuje odstavec tohoto znění:
"Hmotným investičním majetkem se stávají věci uvedené do užívání. Uvedením do užívání se rozumí zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených právními předpisy, např. stavebními, ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými."
2) Příloha 1, článek I, odst. 3
Na konec odstavce 3 se doplňuje odstavec tohoto znění:
"Nehmotným investičním majetkem se stávají věci uvedené do užívání. Uvedením do užívání se rozumí zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených právními předpisy."
3) Příloha 1, článek I, odst. 5
Odstavec 5 se ruší a nahrazuje novým textem:
"(5) Opravná položka k úplatně nabytému majetku se účtuje při nabytí souboru majetku , vydražením nebo koupí, nejsou-li sjednány či jinak stanoveny ceny jednotlivých složek souboru majetku. Opravnou položkou je rozdíl
a) buď mezi cenou souboru majetku (např. kupní cenou) a oceněním souboru majetku v účetnictví prodávajícího subjektu, sníženou o převzaté závazky, pokud nabyvatel individuálně nepřeceňuje jednotlivé složky nabytého souboru majetku,
b) nebo mezi cenou souboru majetku (např. kupní cenou) a souhrnem individuálně přeceněných složek souboru majetku na základě posudku zpracovaného znalcem (znalci), sníženou o převzaté závazky, pokud nabyvatel individuálně přeceňuje jednotlivé složky nabytého souboru majetku.
Složky majetkového souboru v účetnictví vydražitele či kupujícího jsou oceněny zůstatkovou cenou, jde-li o složky na příslušných majetkových účtech v případě ad a) předchozího odstavce, nebo cenou vzniklou přeceněním v případě ad b).
Dodatečné přecenění podle písmena b) může být provedeno nejpozději do termínu uzavírání účetních knih. Pokud od nabytí majetku do uzavírání účetních knih neuplynou tři měsíce, lze provést přecenění i v následujícím účetním období. Dodatečné přecenění se musí týkat veškerého takto nabytého majetku s výjimkou peněžních prostředků a cenin.
Je-li rozdíl mezi cenou souboru majetku a souhrnem individuálně přeceněných složek majetku kladný, má opravná položka povahu aktivní; je-li rozdíl záporný, má opravná položka povahu pasívní. Opravná položka k úplatně nabytému majetku se odepisuje v souladu s ustanoveními zákona o daních z příjmů, a to aktivní do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů (viz Čl. V odst. 2 písm. ab)) a pasívní opravná položka se povinně zúčtovává do příjmů (viz Čl.V odst. 2 písm. aa)). Při postupném vyřazování částí souboru majetku (např. prodejem, vkladem, likvidací) se opravná položka nemění a v jejím odpisování se pokračuje předepsaným způsobem."
4/ Příloha 1, článek I, odst. 8
Na konec druhého odstavce začínajícího slovy "Součástí materiálu je ..." se připojí další věta "Po vydání tohoto majetku do užívání se tento majetek v pořizovací ceně vyšší než 3 000 Kč eviduje až do doby vyřazení v operativní evidenci.".
5/ Příloha 1, článek II, odstavec 2
Na konec odstavce 2 se doplňuje odstavec tohoto znění:
"Ocenění hmotného a nehmotného investičního majetku, na jehož pořízení byla účetní jednotce poskytnuta dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů nebo z rozpočtu obcí, se sníží o poskytnutou dotaci. Pořizovací cena ložiska nerostných surovin pořízeného po 1. lednu 1997 se určí jako rozdíl mezi pořizovací cenou pozemku s ložiskem a cenou pozemku stanovenou podle právního předpisu platného v době pořízení. Pořizovací cena ložiska se odpisuje postupně po dobu těžby podle odpisového plánu."
6/ Příloha 1, článek VI, odst. 6, písm. ee)
Text písmene ee) se nahrazuje takto:
"ee) ostatní (např. dotace na pořízení investičního majetku)"
7/ Příloha 1, článek VI, odst. 12
Tečka na konci první věty se ruší a doplňuje se " a provozní dotace.".
8/ Příloha 2, článek II, písm. e)
V první větě se slova "výrobků, zboží, materiálu" nahradí slovem "majetku".
9/ Příloha 3, článek II
Opraví se označení jednotlivých bodů malými písmeny abecedy za prvým písmenem "f)".

Související dokumenty