281/90 550/1997 Postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví

Schválený:
281/90 550/1997
Opatření
Ministerstva financí,
kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví
Ministerstvo financí podle §4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
1) Tímto opatřením se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví.
2) Úprava postupů účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví vyplývá z přílohy tohoto opatření.
3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle postupů účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, vydaných Ministerstvem financí České republiky č.j. 281/71.702/1995 ze dne 28. listopadu 1995 ve znění č.j. 281/80.381/1996 ze dne 2. prosince 1996.
Čl.II
1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.1.1998.
Ministr financí České republiky v zastoupení
Ing. Jana Fürstová, v.r.
 
Příl.
Opatření MF ČR č.j. 281/71.702/1995, kterým se stanoví postupy
účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou
výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví,
ve znění opatření č.j. 281/80.381/1996 se mění a doplňuje takto:

1) Příloha 1, článek I, odstavec 2, písmeno a)
Text písmena a) se upravuje a zní:
"a) pozemky, budovy, stavby s výjimkou provozních důlních děl
  a drobných staveb vymezených ve zvláštním předpise1) kromě
  svážnic, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky
  zákonem č. 72/1994 Sb., umělecká díla a sbírky,"

2) Příloha 1, článek I, odstavec 2, písmeno d)
Text písmena d) se upravuje a zní:
"d) základní stádo a tažná zvířata tj.
  - plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz
   a hus;
  - hospodářsky využívané chovy  (například muflonů, daňků,
   jelenů, pštrosů), u kterých pořizovací cena za jeden kus
   odpovídá kategorii hmotného investičního majetku a jejichž
   využitelnost v chovu je delší než 4 roky,
  - koně tažní, dostihoví a sportovní, osli, muly a mezci,"

3) Příloha 1, článek I, odstavec 3
Odstavec 3 se ruší a nahrazuje tímto textem:
   "(3) Nehmotným investičním  majetkem se rozumí předměty
z práv průmyslového vlastnictví, projekty a programové vybavení
a jiné technické nebo  jiné hospodářsky využitelné znalosti,
jejichž ocenění je vyšší než 40.000,- Kč a mají dobu použitelnosti
delší než jeden rok a jsou pořízeny úplatně nebo vytvořeny vlastní
činností za účelem obchodování s nimi, popřípadě nabyty darem či
zděděním. Nehmotným investičním majetkem nejsou pro účely tohoto
opatření nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.
   Nehmotným investičním majetkem se stávají věci uvedené do
užívání.  Uvedením do  užívání se  rozumí zabezpečení všech
technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností
stanovených právními předpisy."

4) Příloha 1, článek I, odstavec 4)
Odstavec čtvrtý se bez náhrady ruší a ostatní odstavce se
přečíslují.

5) Příloha 1, odstavec 4 (podle starého číslování odstavců
odstavec pátý)
Na závěr odstavce se doplňuje text:
"Opravná položka se jednorázově odepíše do výdajů na dosažení,
zajištění a udržení příjmů či daňových příjmů v případě prodeje či
vkladu celého souboru majetku, či poslední části majetku, ke
kterému se opravná položka váže. Pro tento účel se opravná položka
vztahuje k nehmotnému a hmotnému investičnímu majetku."

6) Příloha 1, článek I, odstavec 7)
V posledním pododstavci odstavce 7 se uvozovací věta "Zbožím jsou
nemovitosti v případě, že jsou splněny následující podmínky:" mění
takto: "Zbožím jsou nemovitosti s výjimkou pozemků v případě, že
jsou splněny následující podmínky:"

7) Příloha 1, článek II, odstavec 2
Poslední pododstavec odstavce 2 se ruší a nahrazuje tímto textem:
" Pořizovací cenou ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jeho části
(dále jen "ložisko") se rozumí kladný rozdíl mezi pořizovací cenou
jednotlivého pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle
právního předpisu  platného v době pořízení.  Ložisko těžené
v souladu s vyhláškou č. 175/1992 Sb. se odpisuje odpisovou sazbou
na jednotku těženého množství na základě skutečné těžby. Odpisová
sazba na jednotku těženého množství (Kč/t, Kč/m3 ) je podíl
pořizovací  ceny  ložiska  na  jednotlivém  pozemku a zásob
nevyhrazeného nerostu (t, m3) prokázaných geologickým průzkumem na
tomto pozemku."

8) Příloha 2, odstavec 2, písmeno g) a písmeno l)
Písmeno g) se ruší a nahrazuje novým textem:
"g) Zásoby vložené  do podnikání podnikatelem,  které nebyly
  uplatněny v daňových výdajích."
V textu písmena l) se na konci věty text "podle písm. a) až j)."
mění na "podle písmena a) až k).".

Související dokumenty