96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství

Schválený:
96/1977 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. prosince 1977
o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
Změna: 425/1990 Sb.
Změna: 289/1995 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
 
ČÁST PRVNÍ
Hospodaření v lesích
ODDÍL 1
Úvodní ustanovení
 
§ 1
zrušen
ODDÍL 2
Lesní hospodářské plány
 
§ 2
zrušen
 
§ 3
zrušen
 
§ 4
zrušen
 
§ 5
zrušen
ODDÍL 3
Diferencované hospodaření v lesích
 
§ 6
zrušen
 
§ 7
zrušen
ODDÍL 4
Pěstování lesních porostů
 
§ 8
zrušen
 
§ 9
zrušen
ODDÍL 5
Těžba a doprava dříví
 
§ 10
zrušen
 
§ 11
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Odborná správa lesů
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
zrušen
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
Vstup do lesů a úprava některých činností v nich
 
§ 16
zrušen
 
§ 17
zrušen
 
§ 18
zrušen
 
ČÁST ČTVRTÁ
Ochrana lesů
 
§ 19
zrušen
 
§ 20
zrušen
 
§ 21
zrušen
 
§ 22
zrušen
 
§ 23
zrušen
 
§ 24
zrušen
 
ČÁST PÁTÁ
Orgány státní správy lesního hospodářství a jejich působnost
 
§ 25
zrušen
 
§ 26
zrušen
 
§ 27
zrušen
 
§ 28
zrušen
 
§ 29
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
Dozor v lesním hospodářství
 
§ 30
zrušen
 
§ 31
zrušen
 
§ 32
zrušen
 
ČÁST SEDMÁ
Řízení
 
§ 33
zrušen
 
ČÁST OSMÁ
Pokuty
 
§ 34
zrušen
 
ČÁST DEVÁTÁ
Společná a závěrečná ustanovení
 
§ 35
zrušen
 
§ 36
Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, se mění a doplňuje takto:
1. v § 21 odstavci 1 písm. a) prvá věta zní:
"Zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihne při neoprávněném výkonu práva myslivosti nebo při činu tímto zákonem zakázaném, nebo osobu, kterou přistihne v honitbě s loveckou výzbrojí, popřípadě se střelnou zbraní, pokud nejde o osobu oprávněnou podle zvláštních předpisů nosit zbraň i na honebních pozemcích.";
2. v § 36 odstavci 1 se slova "a v případě poškození lesních kultur do 30 dnů ode dne, kdy škoda vznikla", nahrazují slovy "ode dne, kdy škoda vznikla, u škod na lesních porostech vzniklých v období od 1. července předcházejícího roku do 30. června běžného roku ve lhůtě 30 dnů od uplynutí uvedeného období." a část poslední věty za středníkem se vypouští.
 
§ 37
zrušen
 
§ 38
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.
Erban v.r
Korčák v.r.

Související dokumenty