143/1996 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
143/1996 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. dubna 1996,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb. a zákona č. 243/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se slova "silničními motorovými vozidly a jejich přípojnými vozidly" nahrazují s