143/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
143/1996 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. dubna 1996,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb. a zákona č. 243/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se slova "silničními motorovými vozidly a jejich přípojnými vozidly" nahrazují slovy "silničními vozidly1) (dále jen "vozidla")".
Poznámka č. 1) zní:
"1) § 1 odst. 1 zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.".
2. V § 2 odst. 1 se poznámka č. 1) označuje jako poznámka č. 1a) a poznámka č. 1a) jako poznámka č. 1b).
3. V § 2 odst. 1 se slova "silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla")" nahrazují slovem "vozidla" a slova "u poplatníka" se vypouštějí.
4. § 2 odst. 2 písm. a) včetně poznámky č. 1c) zní:
"a) ostatní vozidla1c) traktory a jejich přípojná vozidla,
1c) § 10 odst. 12 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.".
5. § 3 odst. 1 písm. e) zní:
"e) vozidla zabezpečující zpravidla linkovou osobní vnitrostátní dopravu,".
6. V § 3 odst. 1 písm. f) se slova "a důlní" nahrazují slovy " , důlní a horské" a slovo "elektrorozvodných" se nahrazuje slovem "energetických".
7. § 3 odst. 1 písm. j) zní:
"j) vozidla, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity stanovené předpisy EHK OSN 49-02 B (direktiva EU/EHS 91/542 B) a EHK OSN 83-03 (direktiva EU/EHS 94/12); osvobozují se do 31. prosince 1998,".
8. V § 3 odst. 1 písm. k) se slova "31. prosince 1996" nahrazují slovy "31. prosince 1998".
9. § 3 odst. 2 zní:
"(2) Podmínka pro osvobození vozidla od daně vyjádřená pojmem "zpravidla" je splněna, ujede-li vozidlo:
a) pro účel stanovený v odstavci 1 písm. e) více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů ujetých vozidlem ve zdaňovacím období,
b) pro účel stanovený v odstavci 1 písm. g), ch) a i) více než 50 % kilometrů z celkového počtu kilometrů ujetých vozidlem ve zdaňovacím období.".
10. V § 3 se odstavec 3 vypouští a v odstavci 4 se vypouštějí slova " , od jehož vydání neuplynula doba delší než dva roky".
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
11. V § 4 odst. 1 písm. b) se na konci připojují tato slova: "nebo vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako držitel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena".
12. § 6 odst. 5 zní:
"(5) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u vozidel, která jsou podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle Standardní klasifikace produkce ČSÚ, kód 01.41.11. Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.".
13. § 12 zní:
 
"§ 12
Sleva na dani
(1) Sleva na dani u vozidla používaného v kombinované dopravě činí při uskutečnění
více než 120 jízd ve zdaňovacím období 100 % daně,
od 91 do 120 jízd ve zdaňovacím období 75 % daně,
od 61 do 90 jízd ve zdaňovacím období 50 % daně,
od 31 do 60 jízd ve zdaňovacím období 25 % daně.
(2) Jízdou v kombinované dopravě se pro účely tohoto zákona rozumí
a) přeprava vozidla z místa nakládky do nejbližší vhodné železniční stanice nebo přístavu a dále po železnici nebo vodní komunikaci do železniční stanice nebo přístavu nejbližšího vhodného k místu určení a dále po pozemní komunikaci do místa určení, pokud jízda po pozemní komunikaci z nebo do místa překládky k železniční nebo vodní dopravě není delší než 100 km,
b) svoz a rozvoz nákladových jednotek kombinované dopravy (kontejnery ISO, výměnné nástavby ISO) do překladišť kombinované dopravy, železničních stanic nebo přístavů, kde je zásilka překládána na železnici nebo vodní komunikaci a naopak, pokud svozová a rozvozová vzdálenost nákladových jednotek není delší než 100 km od místa překládky.
(3) Nárok na slevu na dani prokazuje poplatník přepravními doklady (nákladovými listy zásilek kombinované dopravy) s potvrzenými údaji překladiště kombinované dopravy, případně nakládací a vykládací železniční stanice nebo přístavu.
(4) Slevu na dani uplatní poplatník u místně příslušného správce daně v daňovém přiznání. Do 31. ledna následujícího kalendářního roku lze uplatnit u správce daně5) nárok na slevu, jde-li o vozidla uvedená v § 8 odst. 3. Správce daně slevu započte na daň splatnou ve zdaňovacích obdobích následujícího kalendářního roku nebo částku odpovídající slevě složí u banky na území České republiky na účet znějící na českou měnu.".
14. V § 15 odst. 1 se na konci připojuje tato věta:
"Je-li daňové přiznání podáno na technickém nosiči dat ve tvaru stanoveném pro tento účel Ministerstvem financí, vyplňuje poplatník pouze část tiskopisu daňového přiznání stanovenou Ministerstvem financí.".
Čl.II
Zákon o dani silniční, ve znění tohoto zákona, se použije poprvé za zdaňovací období roku 1996.
Čl.III
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Související dokumenty