166/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb.

Schválený:
166/1992 Sb.
Zákon
České národní rady
ze dne 20. března 1992,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 4 odst. 3 se v první větě za slova "prostředků získaných" vkládají slova "úvěrem nebo".
2. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova "výdaje na emisi státních cenných papírů a na úhradu výnosů jejich vlastníkům" nahrazují slovy "výdaje na emisi státních cenných papírů a na její správu, na úhradu výnosů vlastníkům, včetně odkupu emise po skončení lhůty splatnosti".
3. V § 5 odst. 1 písm. c) se na konci vypouští čárka a připojují se slova "a případné splátky závazků vyplývající z převzatých záruk za úvěry,".
4. § 36 písm. b) zní:
b) schvalovat až do výše 10% objemu příjmů státního rozpočtu republiky schváleného zákonem o státním rozpočtu České republiky na příslušný rok státní záruky, zejména za úvěry poskytované právnickým osobám.".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Burešová v. r.
Pithart v. r.

Související dokumenty